Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT"

Transkript

1 Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og inntekt og eiendomsskatt - rammetilskudd fra staten - andre driftsinntekter, som øremerkede tilskudd fra staten og overføringer. Driftsinntektene steg med 80 mill. kroner eller med 8,2 % fra 2007 til Inntektsveksten skyldes i hovedsak økning i skatt og rammetilskudd, økte overføringer med krav til motytelse, økte salgs- og leieinntekter. DRIFTSUTGIFTER Kommunens driftsutgifter består i hovedsak av: - lønn og sosiale utgifter - kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon - kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon - overføringer og avskrivninger. Driftsutgiftene steg med 75 mill. kroner eller 7,8 % fra 2007 til Av dette er økningen i lønn og sosiale utgifter 44 mill. kroner eller 7,3 %. Overføringer viser en markert økning. Dette skyldes økte overføringer til private barnehager. NETTO FINANSUTGIFTER Kommunens finansutgifter består bl.a. av: - renter og avdrag på kommunens lån - mottatte renter og avdrag på kommunens utlån - avkastning på kommunens kapital. Totalt viste kommunens netto finansutgifter en økning på 5,7 mill. kroner fra 2007 til Kommunens netto finansutgifter utgjorde i ,7 % av driftsinntektene, det samme som for Kommunens renteutgifter har gjennom 2008 steget med 9,4 mill. kroner, mens avdragsutgiftene viser en økning på 1,7 mill. kroner for samme periode. NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Kommunens netto driftsresultat var i 2008 negativt og utgjorde 2,2 mill. kroner. Til tross for dette er det en bedring sammenlignet med 2007 (negativt driftsresultat med 4,8 mill. kroner). Negativt netto driftsresultat betyr at kommunen har brukt av avsetninger for å balansere regnskapet. Netto driftsresultat viser differansen mellom kommunens løpende inntekter inkl. finansinntekter og løpende utgifter inkl. finansutgifter korrigert for avskrivninger. Korreksjonen for avskrivninger skjer fordi det i kommunale regnskap er avdragsutgiftene som inngår i beregningen av netto driftsresultat, og ikke avskrivningene. Et positivt netto driftsresultat viser at kommunen klarer å finansiere kapitalutgifter over drifta eller setter av til framtidig drift. Et negativt netto driftsresultat viser at kommunen bruker av tidligere avsatte reserver eller går med underskudd. Kommunens negative netto driftsresultat på 2,2 mill. kr. for 2008 framkommer slik: netto bruk av disposisjonsfond (-6,2 mill. kroner) netto bruk av bundne driftsfond (-0,8 mill. kroner) overføring til investeringsregnskapet (1,0 mill. kroner) = regnskapsmessig mindreforbruk inkl. VAR (-3,8 mill. kr) Kommunens regnskap for 2008 er gjort med et overskudd på 6,9 mill. kroner, men med følgende avvik i forhold til budsjettet: - samlet merutgift på drift innenfor avdelingene (0,7 mill. kr) - merinntekt skatt og rammetilskudd (-0,2 mill. kroner) - mindre utgifter til renter og avdrag (-8,9 mill. kroner) - merinntekt gjennom kalkulatoriske renter og avskrivninger (-0,2 mill. kroner) - mindre inntekt bl.a. momskompensasjon og diverse overføringer (1,7 mill. kroner). INVESTERINGER Kommunens brutto investeringer i 2008 utgjorde 54,4 mill. kroner. Dette var fem mill. kroner mindre enn i Lånebehovet utgjorde i 2008: 49,5 mill. kroner. Finansieringsbehovet d.v.s. brutto investeringer tillagt bl.a. avsetninger til kapitalfond og likviditetsreserven men fratrukket investeringstilskudd, salg av fast eiendom og andre kapitalinntekter utgjorde 56,9 mill. kroner - en reduksjon på 6,8 mill. kroner i forhold til De største investeringene i 2008 var investeringer i vei og samferdsel med 9,3 mill. kroner samt investeringer innenfor vann- og avløpsområdet med 12,7 mill. kroner. LÅNEGJELD Kommunens langsiktige lånegjeld ved utløpet av 2008 var på 681,3 mill. kroner. Dette er en økning med 40 mill. kroner i forhold til Ved utløpet av 2008 var om lag 17 % av lånegjelda bundet til fast rente. Kommunens lånegjeld per innbygger var i kroner, mens den i 2007 var kroner per innbygger. Kommunens lånegjeld målt i forhold til kommunens samlede driftsinntekter utgjorde i 2008: 64,7 %. Til sammenligning var tallene i 2007 og 2006 henholdsvis 65,8 % og 66,9 % 31

2 driftsregnskap Beløp i kroner Driftsinntekter og -utgifter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester, inngår i komm. tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresulltat Finansinntekter og utgifter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnskapsmess. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk avsetninger Overført investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmess. merforbruk - - Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Investeringsregnskap Investeringsinntekter og -utgifter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte, eieruttak - - Sum investeringsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

3 Investeringsregnskap Beløp i kroner Kjøp varer/tjenester, inngår i komm. tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer med krav til motytelse Renteutgifter, provisjoner og andre finansugifter - - Fordelte utgifter Sum investeringsutgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket (regnsk.messige underskudd) - Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Avsetninger til likviditetsreserven - - Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik Bruk av lån Mottate avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler -6 - Bruk av disposisjonsfond - - Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven - - Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering Udekket BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler - - Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsippp Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk - - Udekket i investeringsregnskapet

4 BALANSE fortsetter Beløp i kroner Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Pensjonsforpliktelse Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån - - Premieavvik Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTO Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti - - Motkonto for memoriakontiene KOMMUNENS GARANTIFORPLIKTELSER Garantiforpliktelse

5 Foto: Mari Skjetne Foto: Toril Austli

6 Layout/trykk: DesignTrykk AS

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer