! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ' ),$ -.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -."

Transkript

1

2

3 Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( (+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!) ) ) ) '! ) ' % )" ',$-. )" ' ),$-. )" ' *$ & /$0

4 ' % ' 2 ' ( )

5 !"# #$ %##!"!" &'(!# )#!! " *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" -! " "!!" #$!"!"!! "! % %$. '(! #/# "'# 0 1 '( (!!! "!! % %! (# 2''(! #/# "'# 0 '( ( 3 (!!"!!" $ &"!""" &"!!" &"!!" &"" 1' '$ "! &"!"" ( (##! ',!! ))!!"!!" ' 4 (##! ',!! ) "!!!"!" *

6 ( &!#!#!"# #$ &!"!" %$!!"!! "!!! + *"! &! +,"',#(,', +,"',#,',!" %!# -! "! "! "" -, '( ( 3 ( +,"', 4 (!! " " %,)!! "!!! "! "" $- ( &, 1 '( (!"!!, (' ',!!!!!!! "!!! "! "" +*

7 .$)$ 5! / 0 5 / 0 5!, $)$!!"! "!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!, )$)$!"!!! "!".$&)$)$! & & ) (# )''''#'( +4! )''''#'( +5 / $ &" & &!.))) 2 ( ')! &!" & ()0$ 5# 5!# ')0 &

8 !!! /(/'/1/.$$ "! 6 7 -## 3$#'# 3 (, 8,# $0 $!!""!!!" 6 7 +! 8#, &!, +' +2/(/'/1/!"" " " /3/'4.5(6.1337/1 / $ " "!! 6 7 4',!!! 3!! )''''#'( +4! )''''#'( +5 %'##! %'##! 3' ' 3 ' * +' 1$!! " 6 7 8,!' 599, ( &! ( ( 4$!!! (, 8# +2/3/'4.5(6.1337/1!"" " " 2/2(.4'6( 1# (# ## 1 ##

9 !!! 21852(1/ ) # )99! )! )'# ), /'('321852(1/9.: &"""!"! 46(46(337/1 ), /0 /'('3.#/(4.5(6.19.&#: &"! "

10 &'(!# :## &'(# $! "" %$.! #/# "'# 0 %',! 2'! #/# "'# 0 '( ( '* &"!""" &"!!" &"!!" &"" 2 ##! 2 2 ##! ') &!" "!""!" ' 2!! &#!!/!,#0 * 5 # 3 (! '( ( ;,) ""!"!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, "!!"" " "!"!!"!!' ""!"!! +*

11 # 66 % #1 $1 % 1 4 $ 0 $ % $ % 1 + / $ $ 1%1 0 2 $ / $(7%$ $!" 91 : 0 0/% % % % ;$ $9 $1 $ 0/ 0 $ / $. # 3 6 $ ( )$ $ (1 $ $< $ $ /

12 $/ $)$.$)$ <!! % < 5! 5 5!, & &"!.)$)$ 3!! 3! 3!,!" "!" )(# )'''' &"! % 0 1 % 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &"""!"! +, )( ), 8# / $ &"! % 0 1

13 &" 5$ $$5))/,!;) ,# ',!' # '# /))/,!; )# ',!' )# ',# <# ; 9=&>: ='', % ', - <', #/,!;4,!(; '(',# > > 4 > > = " > > =. > > '( 6 $- $ $. + / = / + 1/ / $ >$ $ $ $ / / $1 $ 0? $ + $/ $0 10 $9 1$00$ $$4 60 %+5 %+5 %+5$

14 ) $ ) +## *', #$0) 2).$$ -#% '& > 6##!2& 8& *?! 6##!)& 1!$, + *-9 <<+#'& & ' &3 & & ' 6##!<:9& 6##!5!& 1& &$'(& &#!9. & & ' &$'(29# <<& 9# & A9+ & <, &! & 59,& &,"'! & ' B9 & & ' 6##!-$& & '??C#'$& & ' -#&#!,& & ' -#-'& & ' 6!& & ' 5," & ' &! 9!, 1 )

15 *' " 3$ $ 3$0! 3$0 2$ 9& &#(! 9! " 3$< $ 3$0! 3$0 $ 6!#,! 3$,4% $ 3$0! 3$0 &# 6$$0 $$! " +, " " 6 5! < 5! < +###! 6!'(7 6##!6 +- 6##!8+-.,# + - ( +###, 6, 7 +! (.,# 6##!8+- 6##!)#+- 6, 7 6, 7 *$!( $?

16 -.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '( '( < % #0) ""!" " "!"

17 ." $.$$)))&).$$ < %<! 2 (! $! ))) < %< 5!'!' ' 3!""!!""" % 0$ $ $#))) # < %< 5 3 %

18 $"+)))) +) < %< 5 3 % 00 $#)))) #) < %< 5 3 /# " 0 "1 # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! '

19 2' 34 6 <!! % < 3)? $0 +### (, - '(!" 7 +##!> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( +##! $#> ( 6! $# ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! $#> ( 6! ( 4'(!!" '( (, ## ' <!! % < +### (, $ "', 3)? "', > > > & (6 ( &(6> > > $ " ## #9 &#, " ## #9 &#, " ## #9> > > 3!, $ #(!,# +##!, $ " #9!,#" /!0 "

20 # # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'! / # 0

21 $)<%/(('3 # %< D 4 5 <' <' D & > > > 4'!! / # 0 $)<51.'3 #A33/.4 # %< D 4 5 <' D & > > > 4' D!! / # 0

22 &5 2*;$$ 191: 40 94:.)$ < B)$C $ 00C, ;$$ 1).)$ B) 30 % $9: )D*)$9!: 2$6?D EF * F (6)$9: ' C# EF * F #9!: #)9! : <G9HI EF * F B$5$9: 5$9: 2$6? D EF 1& F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F EF * F /&C 9: 2$6?D *6 F 2$6?44 EF * F )$9": ()9"!: 88#8?64 EF * F C EF * 6" F #%'$C9": 2$ EF F 5$)$9" : 2$86J%54)L EF * F ' C#C<. EF * F (9": &'#-#?F + F A94 < + F 8 K??L"?D EF + F 8 K??D EF + F 2$6?K4D EF *2$ F D EF + +,"' F B,$$9"!: 2 9.'2$'C< EK +.9: 2$*?44& EF * F *)6, D 3 *)6, D 3 *-6, D 3 *46, D 3 4 K D 3 4& "&#D 3 4!?D 3 4 C'.D 3 4 B 3 *-D 3 4& % -#D 3 4

23 D '#L EF 4 29!: &?86LD EF 4 F 1?D EF 4 2$6? E2 4 F 2$6?D EF 4 F 4$)9!: 2$6?K4 E2 4 F -2 EF 4 F 2$6 LM EF * F 2$3CK4 EF * &#D 3 &#D 3??C?D EF 4 EF * F 2$6?D EF *2$ F EF * F.)$0 -6&'$ D # EF 4 -*% D &#& EF 4 F K 2' D <- + F &?8L D EF 4 1?N% D EF 4 F 2 1< EF 4 F 2$6?44K4&K EF * F EF * F %)9": 2$6 L EF * F 5)9 : 2$6?M EF * F

24 )6 6!!!! ( > # > # > # > # %$,$*$ 6!!!! > # > # *' 6!!! *"," #,,! ', *"," #,,!! ## ##9/&+-5+&!?0 *","!" ', *","!"! ## ##9/&+-5+&!?0!" $6##!5!& %(#$ 1!$,.$)$$ $C- 4( " #(# %(#9(#( )

25 (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"!<''##!"! (##!"!.# ## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 ($$) 6 + (!"!6##!##!"!+ ##!"!6 ##!"!1("$##!"! ##!"!*''##!"!+## %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &!, ''

26 &$% 6 + (!"!6##!##!"! ##!"! (##!"!(!,##!"!.# ##!"!6 ##!"!+,##!"!+##!"!+ %!" &#! &#!! % #9 4'!"!( 3 &! ''( $

27 - 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0!! " 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $# $ # &, +,"', <, '', '( ( 3 ( '( ( #! ( '( ( ( 3 ( ( 8,!' 8,# /' 0 """!"!"!"!" ( ( 0 0 ( 2;9 ># #< #0 A$ #$

28 7 244.) 6!! #! $ % ' *, 5 D$6 D# <$! 9 4 +& <$(# <$6$ ),& +##.$ $ 2!9 "' 6 ' +,""$ &!! 1 # 5 5#%$' &,# <$",# >)+#9 >)+6(,9 >)+.,# >)++& &'#.' &,"D%( "!"! "" & # &!"!!"!! "!!! %! 3 ( +,"', 4!! " "

29 %,)!! "!!! "! "" $- ( 1 '( ( &,!"!! ',!!!!! "!!! "! "" +* "

30 % 4" #9: #!!!!!!! 3.)-/'6.1.2('(6.7' *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!"!!!!!!! " &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &! &! &! &!!.)-/'6.1.2('(6.!"!"!!! *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)% " "!! &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% & &! &! 3.)-!#.'3+'3/ *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!! ""!!"""!""! &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &"! &""" &!""! &" ".)-!#.'3+'3/!!"!!""!! ""!"" 3.)-B/1/323 *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!" "!"! "!!!!!!" &*.&5<<2)+2)% -5<<&5<<2)+2)% &!"! &! &! &".)-B/1/323 " "! ""!!

31 #9: #!!!!!!! 3.)-" %+'' *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)% ""!! ""! &*.&5<<2)+2)% -5<<&5<<2)+2)% &" " & " " &! &!.)-" %+''!"! ""!! "! 3.)-E/3'4.5/6 *B<<5<+&&5*)32.5-2)% @)%-B%5<.)% -5<<&32.5-2)%!!" " &*.&5<<2)+2)% %)-3&A<)% -5<<&5<<2)+2)% &! &!" &".)-E/3'4.5/6 &! & & &!!".) /6(1&!! & & -5<<&5<<2)+2)% &!"" &! &"!!! &" 66.16

32 5(+

33 8, 5(+ Hammerfest Parkering KF Regnskap 2012

34 5(+ )

35 5(+ -!"# #$!" #$ ""!!! "! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -! " " #$- "!! "!""! % - %$ 1 '( ( "! %! (# '( ( 3 ( "" " " " $-!!! " " " 1' '$- "!!! "" (- ('##! ',!! )) ""!! ""!!""!" ' ('# ',!! ) "! " " * "! &!

36 5(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) "!!! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!"!! - "!!! +*!

37 5(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- $0 +!, &!, 8# + $0 $- ""!! " +2/(/'/1/-!" "" /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- """ 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$- " " """ 4$ + (, 8# $-!" "! +2/3/'4.5(6.1337/1-!" "" 2 3 (# ## 1!##

38 5(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &"! &! ".)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,! )(# &!" &! % 0 / 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ " ""! +, )( ), 8# / $!"! % 0 / 1

39 5(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<! 2 (!"! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 $#)))) #) <!! %< 5 3 B $ ' ) 9): # < 6$< 2 ''#! =' #! <$#!'( 2 #! ' >0 $ "

40 5(+ '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! '3$ $$ 2 %'( - '(., : "' -# (, %$ <0$- +##! $#< ( 4'(!!" '( )

41 '.$$ 5(+.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( < % #0) "! " )

42 '4 $ 5(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#! # ''!# & $# $ # $ # &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0 ""!!!! ( ( 0 0 ( < 6 >9, / 4 )

43 !(+ Hammerfest Eiendom KF Regnskap 2012 )

44 !(+ ))

45 !(+ -!"# #$!" #$ "" "" "!!!! - *"! &! +,"',#(!,' +,"',#!,'!" -!!!!!!! #$-!! "!!! " % - %$ 1 '( ( "!!!! "" %! (# '( ( 3 ( "" "" " $- & "" &""" &""" &"!! 1' '$- &!""!!!! (- ('##! ',!! ))!! "! ""!" ' ('# ',!! )!!"" * &! )

46 !(+ ()- 5 # 3 (! '( ( ;,) " "! %$- (# 5! # 2 1 '( (!, -!!!!!!!"!! - "! +* & "" )

47 !(+!!! /(/'/1/-.$$ 5## -## 3$#'# 3 (, 8,# $$- " "" $0 +!, &!, 8# + $0 $-! +2/(/'/1/- "! " /3/'4.5(6.1337/1- / $ 4',!!! 3!! %'##!/4!0 %'##!/4!0 3' ' 3 ' * +' )''''#'( +4! )''''#'( +5 $- "!"! 3$ 1$ 599, ( 8,!' &! ( (!!' $$-!"! " 4$ + (, 8# $-! +2/3/'4.5(6.1337/1- "! " 2 3 (# ## 1!## )

48 !(+ '/ $ $/ $.$)$ <!! % < 5! / 0 5 / 0 5!, &!!" &!!!.)$)$ 3!! / 0 3! / 0 3!,!"!!!!!!" )(# &!"!!!! % 0 1 $!/ $$ 6 <!! % < # "'# )! ), 8# )! ), ) # /$0 $ &" "!!! " +, )( ), 8# / $ &!"!!!! % 0 1 )

49 !(+ '!.))) $.$$)))&).$$ <!! %<!/#!0 2 ( &!"!!! $! ))) <!! %< 5!'!' ' 3 ' ) 9: # < 6$< 2 ''#! = <$#!'( 2 #! % (! '" ) 9:) # < 6$< 2 '' = <$'( 2 % (! < 0 0 0/""*!( ( )"

50 !(+ '3$ $$FC $$$$$<) 6 < % < 3)? $0 -# (, %$ <0$- +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( +##! $D ( 6! $D ( +*8!<I "', ( +*8!> ( &'! $D ( 4'(!!" '( (, # ## 4 "' '(''$ (##.!+## ( ( #!", ('' &!"

51 !(+ '.$$.$$&.)) $ /$.'' (7 )4$#.'' (7 ## $ "$ '#.'' (7 ''! $ '#',!.'' (7 99.'' (7 -$ $#,$$9,#, $, 6 3 3! 3 3 " 3!! # 2 '( '(O '( <!"!6! ## #0)!" " &##!" '($6##!)#+- ''( $

52 '1!(+ $ 96 "4 3 3: 6 5 ',, >/ 2C8" DE E ", : >/ %C4)4 DE" E " >/ %C4)4 DE E " >/ %C8"" DE" E "" 9FC DE"" E 9FF DE E F GB!#2%52:"+%5 DE) E +> 8 DE" E ) +> 2 DE) ") E " >/ C8 DE % E >6 DE)) +" F FC DE) ) E,: >/ C( 1 DE ) E ) >/ ;+ DE) ) E )

53 '4 $!(+ 4.5(6.14'6 #$0 4 #$0 /' 0! 4'(7 +'(7!# &!#!# ''!# & $# $# $# &, +,"', <, '', #! ( '( ( 8,!' 8,# /' 0! ""! ""! ( ( 0 0, /!(+ *96&, / ($*46, 2 %* 65 #/( <C, 1 4 *3#1

54 !(+ )

55 REGNSKAP 2012

56 Vedlegg A. Driftsdel Regnskap 2011 Budsjett 2012 (end) Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets Kjøp av tjenester som erstatter foretakets Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

57 Vedlegg B. Investeringsdel Investeringer i anleggsmidler Dekning av tidligere års udekket Regnskap 2012 Budsjett 2012 (end) Regnskap Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Sum finansiering Udekket/udisponert Beløpene fordeler seg som følger: Prosjektering ny havneterminal Ferdigstille kai 23/Fuglenesterminal Ferdigstille kai Finnøya Riggkai Oppgradering losbåt Bil vedlikeholdsavdeling Sum Investering

58 Vedlegg C. Balanseregnskapet Tekst Kapittel Eiendeler , ,36 Anleggsmidler , ,71 Pensjonsmidler ,00 Faste eiendommer og anlegg , ,64 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,07 Aksjer og andeler , ,00 Omløpsmidler , ,65 Kortsiktige fordringer , ,12 Kortsiktige fordringer , ,05 Sertifikater 2.12 Obligasjoner 2.11 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,48 Egenkapital og gjeld , ,36 Egenkapital , ,83 Disposisjonsfond , ,15 Bundne driftsfond ( ) Ubundne investeringsfond ( ) Bundne investeringsfond 2.55 Regnskapsmessig overskudd ,33 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto , ,68 Gjeld , ,53 Langsiktig gjeld , ,20 Pensjonsforpliktelser ,00 Sertifikatlån ( ) Andre lån ( ) , ,20 Kortsiktig gjeld , ,33 Kassekredittlån 2.31 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,33 Memoriakonti Ubrukte lånemidler , ,00 Andre memoriakonti ( ) Motkonto for memoriakontiene , ,00

59 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:780;800:895) SUM(600:670; 700:770;800:895) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel S SUM(010:285;300:480) (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler U=W Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) Endring i arbeidskapital V Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital

60 NOTE nr. 2 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskaps-året Forrige år SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,33 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,00 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger 0, ,33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra Regnskaps-året Forrige år art/balanse IB , ,82 Avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940 0,00 Bruk av avsetninger 940 0,00 0,00 UB , ,82

61 NOTE nr. 3 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i Kreditposteringer i året: året: Salg av fast eiendom og Aktivering av fast anlegg 0 eiendom og anlegg Nedskrivninger fast Oppskriving av fast eiendom eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg Aktivering av utstyr, Salg av utstyr, maskiner maskiner og og transportmidler Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på sosial lån Utlån sosial lån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrivning sosial utlån Avskrevet andre utlån Oppskriving utlån Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse Balanse (Kapital) (underskudd i kapital)

62 NOTE nr. 4 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost , , , ,55 Akkumulerte avskrivninger , , ,56 Tilgang i regnskapsåret ,00 Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret , , ,06 Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ,31 0, , , ,93

63 NOTE nr. 5 Investeringer i Nybygg og nyanlegg Del 1 Tekst Investeringer i nybygg og nyanlegg Finansiert ved Lån Statstilskudd Andre tilskudd Egenkapital overført fra driftsregnskapet Egenkapital fond Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler Avvik investering / finansiering Regnskap Budsjett * Avvik , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

64 NOTE nr. 6 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Kommunens samlede lånegjeld Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente 4,5% rente Kommunekreditt fastrente 4,15% rente KLP flytende rente 3,1% rente Kommunalbanken flytende rente 2,4% rente Kommunalbanken Fast rente 4,5% rente Nordea Finans flytende rente 3,31% Kommunalbanken Fast rente 4,19% rente Kommunalbanken Fast rente 3, Klp Fast rente 3,2% Andre låneavtaler Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter Kommunale foretak KF Sum

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010

Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Hitra kommune ÅRSREGNSKAP 2010 Regnskapsskjema Regnskapsskjema 1 A regnskap drift... 3 Regnskapsskjema 1 B fordeling drift 4 Regnskapsskjema 2 A investeringsregnskap.... 5 Regnskapsskjema 2 B fordeling

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2013

Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Måsøy kommune Årsregnskap 2013 Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014, Sak 27/14 DEL1:... 4 ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 LIKVIDITET... 4 Arbeidskapital... 4 Arbeidskapitalens driftsdel... 5 DRIFTSRESULTATET...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer