BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann

2 INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering

3 HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2015 v /204 DRIFT 2015 v / Rådmann Kultursekretær Bibliotekstyrar IT-konsulent Tiltakssjef Miljøvernleiar Driftssjef oppvekst og omsorg Rektor Barnehagestyrar Pleie-og omsorgsleiar Helsesøster Lege Sosialkontor Teknisk sjef Avskrivinger Finansiering T O T A L T

4 HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT 2015 v /204 INVESTERING 2015 v / Rådmann Finansiering T O T A L T

5 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2015 v /204 DRIFT 2015 v / Driftsinntekter Brukerbetalinger 2,727 3,145 Andre salgs- og leieinntekter 5,519 5,686 Overføringer med krav til motytelse 4,298 4,435 Rammetilskudd 36,575 36,385 Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue 14,096 14,307 Eiendomsskatt 2,100 2,100 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter 66,055 66,810 Driftsutgifter Lønnsutgifter 37,995 38,002 Sosiale utgifter 9,121 8,637 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 13,184 13,284 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 4,319 4,707 Overføringer 3,064 3,876 Avskrivninger 2,614 2,548 Fordelte utgifter -3,091-3,350 Sum driftsutgifter 67,206 67,704 Brutto driftsresultat -1, Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1,570 1,600 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 15 Sum eksterne finansinntekter 1,570 1,615 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 1,040 1,350 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 1,000 1,350 Utlån 0 25 Sum eksterne finansutgifter 2,040 2,725 Resultat eksterne finanstransaksjoner ,110 Motpost avskrivninger 2,614 2,548 Netto driftsresultat

6 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2015 v /204 DRIFT 2015 v / Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 1, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0,00 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 Sum avsetninger 1, Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00-6 -

7 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2015 v /204 INVESTERING 2015 v / Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 1,000 1,000 Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse 1,075 9,343 Statlige overføringer 0 0 Andre overføringer 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 Sum inntekter 2,075 10,343 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 9,250 24,270 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 Overføringer 675 4,643 Renteutgifter og omkostninger 0 0 Fordelte utgifter 0 0 Sum utgifter 9,925 28,913 Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov 8,500 19,

8 HOVEDOVERSIKT KOSTRA 2015 v /204 INVESTERING 2015 v / Dekket slik: Bruk av lån 6,100 8,700 Salg av aksjer og andeler 0 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet 1, Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av disposisjonsfond 1,107 9,856 Bruk av bundne driftsfond 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering 8,500 19,300 Udekket/udisponert

9 HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2015 v /204 skjema 1A - drift 2015 v/ Skatt på inntekt og formue 14,096 14,307 Ordinært rammetilskudd 36,575 36,385 Skatt på eiendom 2,100 2,100 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 53,451 53,241 Renteinntekter og utbytte 1,570 1,600 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1,040 1,350 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 Avdrag på lån 1,000 1,350 Netto finansinnt./utg ,100 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 Netto avsetninger 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 1, Til fordeling drift 51,988 51,597 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 51,988 51,597 Mer/mindreforbruk 0,00 0 skjema 1B - drift 2015 v / Rådmann 7,117,000 6,247, Kultursekretær 1,264,000 1,311, Bibliotekstyrar 709, , IT-konsulent Tiltakssjef 399,000* 299, Miljøvernleiar 2,000 1, Driftssjef oppvekst og omsorg 1,579,000 1,680, Rektor 11,468,000* 11,417, Barnehagestyrar 3,129,000* 3,241, Pleie-og omsorgsleiar 16,632,000* 17,102, Helsesøster 1,672,000* 1,802, Lege 3,355,000 3,273, Sosialkontor 1,108,000* 930, Teknisk sjef 6,168,000 6,158, Avskrivinger -2,614,000-2,548,000 T O T A L T 51,988,000 51,597,000 * Har fjernet inntekter på og til sammen ,

10 HOVEDOVERSIKT BUDSJETT 2015 v /204 skjema 2A - investering 2015 v / Investeringer i anleggsmidler 9,925 28,913 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 0 0 Avsetninger 0 0 Årets finansieringsbehov 10,575 29,643 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 6,100 8,700 Inntekter fra salg av anleggsmidler 1,000 1,000 Tilskudd til investeringer 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1,250 9,543 Andre inntekter 0 0 Sum ekstern finansiering 8,375 19,243 Overført fra driftsbudsjettet 1, Bruk av tidligere års udisponert 0 0 Bruk av avsetninger 1,107 9,856 Sum finansiering 10,575 29,643 Udekket/udisponert 0 0 skjema 2B - investering 2015 v / Administrasjon 150, Fellesfunksjonar 200, Skulelokaler 1,250,000 3, Sjukeheimslokalar 750,000 14,720, Kommunalt disponerte bustader 2,500, Etab./opprettholdelse eigen bustad 500, , Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av tomter 3,600, Tiltaksføremål Omstillingsprosjektet 300, Brannvern 400, Kloakknett 150, Naturforvaltning/friluftsføremål 100, T O T A L T 9,900,000 25,000,

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer