BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER"

Transkript

1 BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter -84 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (OM) Renteutgifter, provisjoner og andre finans Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmess Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 2 51 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mi Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger -2 Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

2 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET Oppr. budsjett Til fordeling drift (fra skjema 1A) Fordelt slik: Planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Planområde 2 Fellestjenester Planområde 3 Oppvekst og kultur Planområde 4 Helse og sosial Planområde 5 Næring og drift Planområde 6 Kirkelig fellesråd Nettoramme Nettoramme Nettoramme Nettoramme Nettoramme Nettoramme Utgifter utenom planområdene Driftsprosjekter med egne bevilgninger Til fordeling drift Fordelt til drift

3 BUDSJETTSKJEMA 2A 217 Oppr. budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger 487 Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer -25 Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjone Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

4 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGSBUDSJETTET Oppr. budsjett Til investeringer i anleggsmidler: Oppgradering av IT-utstyr Investering K-IKT Nytt telefonsystem og mobilenheter IKT infrastruktur oppgradering SUS/Pr.smfh nytt el.anlegg Sigdal Ungdomsskole - ny søndre inngang Prestfoss skole-, parkeringsplass 3 26 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Prestfoss barnehage, nye varmekabler 2 32 SH, generell utskifting av møbler Utbygging av Helsestasjon/ Helsehus Bjørkealleen, utvendige persienner Helsehuset Møbler, inventar, utstyr, IT nye legekontor Solskjerming SH Brannsikringstiltak, utbedring av tak på SH Sigdalsheimen utstyr til kapell og bårerom Sigdalsheimen; utvidelse av funksjonalitet ringesignalanlegg Sigdalsheimen; teknisk gjennomgang/utskifting VVS jfr rapport SH ombygging tak Prestfosstun og Heimtun, markiser Eggedal Eldresenter: omb av ytterligere 2 hybler til 1 leiligh 352 Eggedal Eldresenter: ombygging av ytterligere 2 hybler til 1 leilighet 8 51 Andersnatten, toalett Samfunnshus, tak 2 58 Trillemarkasenter Kjøp av boligareal Nerstad Skilting Adgangskontroll kommunehuset Ny bil teknisk Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal Ledningskartverk Høydebasseng N. Eggedal 2 64 Kommunale veier Nytt ventilasjonsanlegg gamle kommunehuset 4 71 Drifsbygning Eggedal kirke Nerstad barnehage, bytte vinduer 2 Nerstad barnehage, solskjerming og bedre avtrekk 1 Enger barnehage, bytte vinduer, renivere bad 1 Prestfoss skole, tak over mediatek 7 Skoleadministrasjonsystem 2 Barnehage vognskur 6 Prestfoss samfunnshus, svømmehall, ventilasjon 5 Enger barnehage - bytte sikringsskap 15 Nerstad skole, bytte skolekjøkket 2 Kultur og skolebygg/låsesystem 3 Nerstad samfunnshus skole / sikring av trapper 1 Eggedal eldresenter, nytt kjøkken 2 Bad Nordboligen 2 Bytting av vinduer teknisk 3 Kloakkpumpeledning Tislebakk 5 Vannledning Prestfoss 5 Renoveringsplan VA 2 Merverdiavgift Totale investeringer

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 219 Oppr. budsjett DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger (6:619) Andre salgs- og leieinntekt (62:669) Overføringer med krav motytelse (7:789) Rammetilskudd (8:89) Andre statlige overføringer(81:829) Andre overføringer (83:869;88:899) Inntekts- og formueskatt (87:873) Eiendomsskatt (874,875) Andre dir/indir. skatter (877:879) Sum Diftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter (1:89;16:169) Sosiale utgifter (9:99) Kjøp inng komm tjpr(1:159;17:285) Kjøp erstatn komm tj.prod (3:399) Overføringer (4:499) Avskrivninger (59:599) Fordelte utgifter (29,69,79) Sum driftsutgifter Brutto Driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte (9:98) Gevinst finansielle instrum. (99) Mottatte avdrag på utlån (92:928) Sum ekst. Finansinnt Finansutgifter Renteutg. og låneomkostn. (5:58) Tap finansielle instrum. (59) Avdrag på lån (51:519) Utlån (52:528) Sum ekst. finansutg Res eksterne finanstrans Motpost avskrivninger (99:999) Netto driftsreultat AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk (93) Bruk av disposisjonsfond (94:947) Bruk av bundne fond (95:959) Sum bruk av avset Overført til invest.regn. (57:579) Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk (53) Avsetn. disposisjonsfond (54:547) Avsetninger bundne fond (55:559) Sum avsetninger RM mer-/mindreforbruk

6 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGER Oppr. budsjett INVESTERINGSINNTEKTER Salg driftsmidler & eiendom (66:67) Andre salgsinntekter Overfør m/krav til motytelse(7:71,73:78) Kompensasjon for merverdiavgift (729) Statlige overføringer (81) Andre overføringer (83:85;88:895) -25 Renteinntekter og utbytte (9) Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter (1:8;16:165) 93 Sosiale utgifter (9:99) 14 Kjøp inng komm tjpr(1:15;17:285) Kommunal tjenesteprod (3:38) Overføringer (4:48) Renteutgifter og omkostninger (5:51) Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSUTGIFTER Avdrag på lån (51:511) Utlån (52:521) Kjøp av aksjer og andeler (529) Dekning av tidl.års udekket (53) Avsetn.ubundne invest.fond (548) Avsetn. til bundne fond (55) 487 Sum finansieringstrans Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån (91) Salg av aksjer og eiendeler (929) Mottatte avdrag på utlån (92) Overføringer fra driftsregn(97) Bruk av tidligere års udisponert (93) Bruk av disposisjonsfond (94) Bruk av bundne driftsfond (95) Bruk av ubundne invest.fond(948) -3 Bruk av bundne invest.fond (958) Sum finansiering Udekket/udisponert