DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde"

Transkript

1 DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg 2 sskjema 2A Investeringsregnskapet sskjema 2B Investeringsregnskapet pr. programområde Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Balanseregnskapet Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt Investering Lånefondet

2 DRAMMEN BYKASSE - HOVEDOVERSIKT Økonomisk status pr Beløp i millioner kroner hittil i år Budsjett hittil i år Avvik i kr Forbruk i % PROGRAMOMRÅDENE 3 618, ,9 91,1 97,5 % 3 415,1 P01 Barnehage 537,4 550,1 12,7 97,7 % 522,1 P02 Oppvekst 302,3 309,9 7,5 97,6 % 268,5 P03 Samfunnssikkerhet 46,5 48,9 2,4 95,0 % 45,6 P04 Byutvikling 31,8 32,3 0,5 98,4 % 28,3 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 377, ,9 23,2 98,3 % 1 314,6 P06 Kultur 145,6 151,7 6,0 96,0 % 142,4 P07 Ledelse, organisering og styring 211,8 217,8 6,0 97,2 % 205,5 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 8,6 9,6 1,0 89,1 % 8,4 P09 Idrett, park og natur 81,1 80,7-0,4 100,5 % 72,9 P10 Politisk styring 27,5 27,7 0,2 99,1 % 24,4 P11 Vei 61,6 61,9 0,3 99,5 % 58,9 P12 Grunnskoleundervisning 800,0 822,4 22,4 97,3 % 750,7 P13 Introduksjonstjenester 72,2 81,3 9,1 88,8 % 64,8 P14 Vann og avløp -85,3-85,4-0,1 99,9 % -92,0 SENTRALE INNTEKTER , ,2 36,4 101,0 % ,9 Skatt på inntekt og formue , ,0 46,0 102,4 % ,4 Rammetilskudd , ,6-14,0 99,1 % ,4 Integreringstilskudd (netto) -145,4-141,4 4,0 102,8 % -162,8 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,5-2,1-0,6 73,8 % -2,2 Kompensasjonstilskudd -16,9-19,4-2,5 87,1 % -19,1 Særtilskudd enslige mindreårige -51,2-47,7 3,5 107,3 % 0,0 FINANSIELLE POSTER 112,3 125,1 12,9 89,7 % 115,7 Renteutgifter 93,2 97,6 4,5 95,4 % 14,8 Avdragsutgifter til lånefondet 111,4 113,7 2,2 98,0 % 187,4 Renteinntekter -37,6-29,5 8,1 127,5 % -30,2 Resultat lånefond -54,7-56,7-1,9 96,6 % -56,3 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,9-153,8 0,1 100,0 % -129,9 Drammen Eiendom KF -58,4-58,4-0,0 100,0 % -49,4 Glitre Energi AS -63,3-63,3 0,0 100,0 % -49,5 Lindum AS -14,3-14,3 0,0 100,0 % -12,0 Drammen Parkering KF -14,1-14,1 0,0 100,0 % -16,0 Drammen Kino AS -3,8-3,8 0,0 101,0 % -3,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 34,0 38,8 4,8 717,7 % 20,3 Refusjon feriepenger sykelønn -5,7-6,2-0,4 93,3 % -13,8 Årets premieavvik -72,5-122,9-50,4 59,0 % -60,7 Årets amortisering 99,0 93,3-5,8 106,2 % 84,3 Premieavsetning pensjon 2,8 1,0-1,8 280,5 % -52,4 Lønnsreserve 0,0-1,3-1,3 0,0 % 0,0 Reguleringspremie 0,0 54,9 54,9 0,0 % 3,8 Bruk av premiefond -24,9-24,9 0,0 100,0 % 0,1 Øvrige ufordelte utgifter 35,3 44,9 9,6 78,7 % 59,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID -46,1 1,2 47,3-4,7 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 Avskrivninger 194,4 188,5-5,9 103,1 % 183,7 Motpost avskrivninger -194,4-188,5 5,9 103,1 % -183,7 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -256,5-64,0 192,5-185,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 144,6 64,0-80,6 226,1 % 98,2 Avsetninger til disposisjonsfond 127,5 127,3-0,1 100,1 % 204,0 Avsetninger til bundne fond 95,8 4,6-91,2 2085,1 % 48,6 Overføring til investeringsregnskapet 125,4 125,4 0,0 100,0 % 103,9 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2-87,2 0,0 100,0 % -160,8 Bruk av disposisjonsfond -67,9-67,9 0,0 100,0 % -67,1 Bruk av bundne fond -42,2-29,3 12,9 144,0 % -30,3 Avsetning/bruk VA-fond -6,7-8,9-2,2 75,1 % -0,2 ÅRETS RESULTAT -111,9 0,0 111,9-87,2

3 Vedlegg 1 sskjema 1A - Driftsregnskapet FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig merforbruk/mindreforbruk

4 Vedlegg 1 sskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på programområde Programområdenes netto driftsutgifter Barnehage Oppvekst Brannvern Byutvikling Helse og omsorg Kultur Ledelse, organisering og styring Miljø, kompetanse og næring Idrett, park og natur Politisk styring Vei Grunnskoleopplæring Sosiale tjenester Vann og avløp Fellesutgifter/ufordelt Sentrale inntekter Overføringer kommunale bedrifter Finansielle poster Årsoppgjørsdisposisjoner /BRIS/Drammensregionen Netto for programområdene

5 Vedlegg 2 sskjema 2A - Investeringsregnskapet Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Kjøp av aksjer og andeler Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Momskompensasjon investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Vedlegg 2 sskjema 2B - Investeringsregnskap pr. programområde Barnehage Oppvekst Brannvern Byutvikling Helse Kultur Ledelse, organisering og styring Idrett, park og natur Politisk styring Samferdsel og fellesarealer Grunnskoleopplæring Sosiale tjenester Vann og avløp Finansielle poster Interkommunalt samarbeid Sum

6 Vedlegg 3 Balanseregnskapet EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond smessig overskudd - DK Likviditetsreserve/endring periodiseringsprinsipp Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Drammen,15. februar 2018 Trond Julin Rådmann Anne Kristine Teigen ssjef

7 Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - Drift DRIFTSINNTEKTER Budsjettjust eringer Ufordelt Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til bundne fond Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk

8 Vedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Momskompensasjon investeringer Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenest Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepro Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Dekning merutgifter Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

9 Vedlegg 6 - Lånefondet Lånefondets bevilgningsregnskap Tekst Budsjett Lånefond låneomkostninger Lånefond renteutgifter Sum utgifter Lånefond avdragsutgifter Utlån Sum utbetalinger Sum anvendelse av midler Lånefond renteinntekter Sum inntekter Lånefond nye låneopptak Lånefond avdragsinntekter Sum innbetalinger Sum anskaffelse av midler Årets kontantunderskudd(+)/overskudd(-) Lånefondets balanseregnskap Tekst 2015 Eiendeler mv. Kasse og bankinnskudd , ,69 Mellomregnskap Drammen Kommune , ,16 Utlån Drammen kommune , ,00 Utlån Drammen Drift , ,00 Utlån Drammen Eiendom Kommunale leieforhold , ,00 Utlån Drammen Eiendom eksterne leieforhold , ,00 Utlån Drammen Kjøkken , ,00 Utlån Drammensbadet KF , ,00 Sum eiendeler mv , ,53 Gjeld Påløpte renter , ,63 Sertifikatlån , ,00 Kommunalbanken , ,00 Kommunekreditt , ,00 Obligasjonslån , ,00 KLP Kapitalforvaltning 0, ,00 Sum gjeld , ,63 Kapitalkonto Lånefond , ,63 Sum gjeld og avslutningskonti , ,00