KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL REGNSKAPET..."

Transkript

1

2 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER... 8 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER... 8 BALANSEREGNSKAPET... 9 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR. RESULTATENHET INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSPROSJEKTER NOTER TIL REGNSKAPET... 38

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Driftsregnskapet Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger, er positivt med ca 83,8 mill kr. Dette er ca 95 mill kr bedre enn i Det betyr at kommunen har hatt tilstrekkelige inntekter til å dekke sine egne driftsutgifter i tjenesteproduksjonen, og hatt midler utover dette til å dekke netto finansutgifter med 13,1 mill kr. Finansresultatet er påvirket av at avkastningen til Primæroppgavefondet ble 21,8 mill kr bedre enn budsjettert. Når finansresultatet legges til brutto driftsresultat, er netto driftsresultat positivt med ca 70,7 mill kr. Etter netto avsetninger til fond og overføring til investeringsregnskapet, er regnskapsoverskuddet ca 59,6 mill kr. Dette er tilstrekkelig til å kunne framskynde dekning av tidligere års regnskapsunderskudd på 39,4 mill kr samt foreta avsetninger eller gjøre andre disposisjoner. Innenfor regnskapsresultatet er det foretatt avsetninger til bundne fond, bl.a gebyrfond for vann, avløp og renovasjon med ca 40 mill kr samt regnskapsført bruk av bundne fond (blant annet gebyrfond) med 30,3 mill kr. Det positive regnskapsresultatet er et resultat av betydelige innstramninger i driftsbudsjettene, en god budsjettdisiplin i de tjenesteproduserende enhetene, merinntekter av skatt/rammetilskudd, meravkastning av Primæroppgavefondet, innsparinger på renteutgifter, effekter av streiken på lønnsreserven og mindre behov for avsetninger til gebyrfond. Staten har nå avgjort at kommunene kan legge til grunn sitt eget rentenivå ved gebyrberegningene og ikke statsobligasjonsrenten med påslagsrente 1 % som har ligget betydelig lavere enn kommunens eget rentenivå. Det er flere underliggende elementer i driftsregnskapet som viser et avvik i forhold til budsjett. Dette vil bli nærmere kommentert når Regnskap og Årsevaluering blir lagt fram for kommunestyret til behandling. Her kommenteres bare de største avvikene (utenom det som er nevnt foran om hovedinntekter, avkastning på Primæroppgavefondet og andre finansielle poster). Egenproduksjon av tjenester i nær balanse (avvik 0,6 mill kr) Merinntekt skatt og rammetilskudd ca 16,1 mill kr Merinntekt avkastning av Primæroppgavefondet 21,8 mill kr Innsparing renteutgifter ca 5 mill kr Innsparing fellesutgifter, lønnsreserve, pensjon og sentraladministrasjon mm 12,1 mill kr Mindre avsetninger til gebyrfond for vann, avløp og renovasjon med ca 11 mill kr Merutgifter til ikke-kommunale barnehager ca 4,8 mill kr Innsparing på andre overføringer med ca 1 mill kr Side 2 av 91

4 Investeringsregnskap Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2012 er utgiftssiden i investeringsregnskapet finansiert fullt ut. Brutto investeringsutgifter i 2012 er 225,8 mill kr mot budsjettert 234,5 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 101,2 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 157,7 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 184,0 mill kr, hvor finansieringslån utgjør 120 mill kr og 64 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Bruken av finansieringslån tilsvarer nedgangen i ubrukte lånemidler fra 2011 til Den øvrige del av finansieringen er dekket med 10,0 mill kr fra fondskapital, 3,8 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 27,9 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Det er foretatt en gjennomgang av en rekke investeringsprosjekter. Flere av disse foreslås avsluttet. Kommentarer til hvilke prosjekter som foreslås avsluttet framgår av tekstavsnittet om investeringer. Balanseregnskap På grunn av ubrukte lånemidler har likviditeten vært tilfredstillende gjennom Uten ubrukte lånemidler ville imidlertid likviditeten vært svært dårlig. Dette skyldes flere forhold: Regnskapsmessig driftsunderskudd for 2010 og Overføring av midler til Larvik Kommunale Eiendom KF som etter tjenesteytingsavtalen skal gjøres hvert tertial den første måneden i tertialet. Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 181 mill. kroner. Akkumulert premieavvik. Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 181 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne kreative bokføring ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Side 3 av 91

5 Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet. Likviditetsanalyse Tall i Omløpsmidler 1 181, , , ,1 - Premieavvik -92,3-107,2-119,7-180,8 - Fondsmidler -813,6-804,9-771,7-768,7 Sum omløpsmidler - fondsmidler 275,4 135,5 327,6 106,6 Kortsiktig gjeld 291,0 290,5 353,2 235,0 - Premieavvik -2,4 0,7-6,6-11,6 + Ubrukte lånemidler 130,5 0,4 164,9 50,8 + Akkumulert overskudd/underskudd 22,5 16,9 39,5-21,2 Sum kortsiktig gjeld 441,6 308,5 551,0 253,0 Likviditetsreserve -166,2-173,0-223,4-146,4 Dekningsgrad 62,4 % 43,9 % 59,5 % 42,1 % Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Samtidig er det viktig å legge merke til at likviditetsgraden er sterkt synkende fra over 62,4 % i 2009 til 42,1 % i Denne svekkelsen er foruroligende. Dersom det ikke avsattes midler til styrking av likviditetsreserven, vi kommunen etter hvert få likviditetsproblemer. Når omsetningen øker må også likviditetsreserven øke. Likviditetsanalysen ovenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon. Det er interessant å se hvordan beholdningen av likvide midler har endret seg i løpet av året. Beholdning av likvide midler Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 329,7 195,6 254,2 223,3 270,0 264,9 270,4 Obligasjoner 273,0 273,4 267,2 267,4 257,0 232,0 241,8 Rentefond 172,8 179,8 187,1 187,9 189,0 190,1 190,7 Aksjefond 83,8 83,0 88,6 89,7 89,3 85,5 86,7 Aksjer 64,9 70,1 74,1 72,4 71,9 65,5 70,0 Eiendomsfond 50,6 50,6 50,6 51,2 51,2 51,2 51,0 Sum likvider 974,8 852,5 921,8 891,9 928,4 889,2 910,6 - POF -688,3-693,5-702,3-703,0-702,3-696,0-697,8 - Skattetrekk -45,6-28,6-57,9-28,4-56,6-30,1-33,0 Nto beholdning 240,9 130,4 161,6 160,5 169,5 163,1 179,8 Side 4 av 91

6 Juli Aug September Oktober November Desember Kasse/bank 216,9 203,8 261,6 156,0 199,7 197,1 Obligasjoner 262,4 258,3 256,3 254,1 254,8 250,2 Rentefond 193,3 194,7 196,2 278,8 281,2 283,2 Aksjefond 90,7 87,8 89,8 49,6 50,2 50,4 Aksjer 72,4 73,1 74,4 20,7 20,9 21,0 Eiendomsfond 51,0 51,0 50,8 50,8 50,8 50,5 Sum likvider 886,7 868,7 929,1 810,0 857,6 852,4 - POF -705,7-703,7-710,2-711,7-714,8-717,3 - Skattetrekk -62,1-57,4-28,9-62,3-30,5-49,6 Nto beholdning 118,9 107,6 190,0 36,0 112,3 85,5 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har gjennom 2012 vært tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Mengden ubrukte lånemidler har blitt sterkt redusert i løpet av året med ca 120 mill kr noe som har gitt seg utslag i redusert likviditet også. Det har ikke vært tatt opp nye lån i Langsiktig lånegjeld Tall i Brutto lånegjeld pr ,0 901,3 912, ,3 +Nye lån 180,0 60,0 375,0 0,0 -Avdrag/innfrielse -51,7-51,7-59,8-48,1 Brutto lånegjeld pr ,3 909, , ,2 -Utlån 207,8 237,9 284,7 305,9 Netto lånegjeld pr ,5 671,7 943,1 925,3 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr En stor del av kommunens låneportefølje ble overført til Larvik Kommunale Eiendom KF i Foretakets lånegjeld var på 1.062,3mill kr pr Dette har ført til at lånegjelden på kommunens hånd har blitt tilsvarende redusert. Etter nye regler for behandling av pensjon i kommunale regnskap skal brutto pensjonsforpliktelser føres inn i kommunens balanseregnskap som langsiktig gjeld. Dette har ført til en oppblåsing av balansen. Brutto lånegjeld i tabellen er lik langsiktig gjeld fratrukket brutto pensjonsforpliktelser. I 2012 er kommunens brutto lånegjeld økt med kun 3,4 mill kr. Det er ikke tatt opp nye finansieringslån i 2012 til investeringer pga størrelsen på ubrukte lånemidler ved forrige årsskifte. Det var pr ca 150 mill kr i ubrukte lånemidler. Dette er nå redusert til ca 30 mill kr ved siste årsskifte. Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. Saldoen på utestående Husbanklån økte med 21,4 mill kr i løpet av året. Ved utgangen av året lå det i kommunens likvide beholdning 51,2 mill kr i ubrukte lånemidler, hvorav 17,6 mill kr i formidlingslån og 30,3 mill kr i finansieringslån. Side 5 av 91

7 HOVEDOVERSIKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert Opprinnelig Regnskap 2011 budsjett 2012 budsjett 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 6 av 91

8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 7 av 91

9 ANSKAFFELSER OG ANVENDELSER AV MIDLER Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap 2011 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år Netto avsetninger Side 8 av 91

10 BALANSEREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 9 av 91

11 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 10 av 91

12 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 100 Sentraladministrasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,17 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,90 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,33 40 Overføringer , , , ,05 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,12 Sum driftsutgifter , , , ,57 60 Salgsinntekter , , , ,01 70 Refusjoner , , , ,30 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,74 Sum driftsinntekter , , , ,05 Netto driftsutgifter , , , ,52 RE: 110 Fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,50 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,78 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , ,00 0, ,05 40 Overføringer , , , ,37 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,28 0, ,87 Sum driftsutgifter , , , ,57 60 Salgsinntekter , , , ,92 70 Refusjoner , , , ,95 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,87 Netto driftsutgifter , , , ,70 RE: 111 Lønnsreserve og tilleggsbev 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, , ,00 0,00 70 Refusjoner , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,00 0,00 Netto driftsutgifter , , ,00 0,00 Side 11 av 91

13 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,95 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,58 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,81 Sum driftsutgifter , , , ,96 70 Refusjoner , , , ,66 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,37 Sum driftsinntekter , , , ,03 Netto driftsutgifter , , , ,93 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,76 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,14 40 Overføringer , , , ,25 Sum driftsutgifter , , , ,15 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,25 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,25 Netto driftsutgifter , , , ,90 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,47 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,42 40 Overføringer , , , ,83 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,99 Sum driftsutgifter , , , ,71 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,96 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,75 Side 12 av 91

14 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 201 Fellesområde barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,10 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,44 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,49 40 Overføringer , , , ,43 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,71 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,46 60 Salgsinntekter , , , ,12 70 Refusjoner , , , ,16 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,28 Netto driftsutgifter 6 672, , , ,82 RE: 202 Fellesområder skoler 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,25 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,09 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,40 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,02 0, ,70 Sum driftsutgifter , , , ,44 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0, ,00 0, ,70 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,62 RE: 210 Oppvekst nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,40 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,76 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,81 40 Overføringer , , , ,33 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,82 0, ,38 Sum driftsutgifter , , , ,68 60 Salgsinntekter , , , ,79 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , ,00 0, ,96 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,18 Sum driftsinntekter , , , ,62 Netto driftsutgifter , , , ,06 Side 13 av 91

15 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 211 Oppvekst sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,86 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,77 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,84 0, ,81 Sum driftsutgifter , , , ,80 60 Salgsinntekter , , , ,24 70 Refusjoner , , , ,80 80 Overføringer ,50 0,00 0, ,87 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,23 Sum driftsinntekter , , , ,14 Netto driftsutgifter , , , ,66 RE: 212 Oppvekst sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,37 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,23 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,48 40 Overføringer , , , ,78 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,91 0, ,55 Sum driftsutgifter , , , ,41 60 Salgsinntekter , , , ,90 70 Refusjoner , , , ,16 80 Overføringer , , , ,64 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,19 Sum driftsinntekter , , , ,89 Netto driftsutgifter , , , ,52 RE: 221 Larvik læringssenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,75 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,16 40 Overføringer , , , ,91 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47 0, ,36 Sum driftsutgifter , , , ,28 60 Salgsinntekter , , , ,83 70 Refusjoner , , , ,35 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,37 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,73 Side 14 av 91

16 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,04 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,13 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,71 0,00 0, ,30 Sum driftsutgifter , , , ,51 60 Salgsinntekter , , , ,18 70 Refusjoner , , , ,76 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,01 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,09 0,00 0, ,90 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,66 RE: 231 Barneverntjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,32 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,83 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,64 40 Overføringer , , , ,35 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,22 0, ,93 Sum driftsutgifter , , , ,07 70 Refusjoner , , , ,36 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,60 Sum driftsinntekter , , , ,96 Netto driftsutgifter , , , ,11 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,36 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,59 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,55 40 Overføringer , , , ,70 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,87 0, ,45 Sum driftsutgifter , , , ,65 60 Salgsinntekter , , , ,21 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,62 Sum driftsinntekter , , , ,50 Netto driftsutgifter , , , ,15 Side 15 av 91

17 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,85 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,80 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,80 40 Overføringer , , , ,52 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,90 0, ,82 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,11 70 Refusjoner , , , ,33 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,56 0,00 0, ,03 Sum driftsinntekter , , , ,47 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,60 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,57 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon ,00 0,00 0, ,64 40 Overføringer , , , ,51 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,82 0, ,28 Sum driftsutgifter , , , ,60 60 Salgsinntekter , , , ,88 70 Refusjoner , , , ,17 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,75 0,00 0, ,12 Sum driftsinntekter , , , ,17 Netto driftsutgifter , , , ,43 RE: 702 Felles vaskeri 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,08 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,34 Sum driftsutgifter , , , ,21 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,98 Sum driftsinntekter , , , ,98 Netto driftsutgifter , , , ,23 Side 16 av 91

18 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 703 Produksjonskjøkken 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,24 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon 0,00 0,00 0, ,00 40 Overføringer ,63 0,00 0, ,21 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,46 0, ,46 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , , , ,11 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsutgifter , , , ,55 RE: 710 Omsorg nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,60 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,05 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,25 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,27 Sum driftsutgifter , , , ,17 60 Salgsinntekter , , , ,97 70 Refusjoner , , , ,04 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,08 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,09 Netto driftsutgifter , , , ,08 RE: 720 Omsorg sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,31 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,14 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,14 0, ,85 Sum driftsutgifter , , , ,30 60 Salgsinntekter , , , ,40 70 Refusjoner , , , ,53 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,89 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,82 Netto driftsutgifter , , , ,48 Side 17 av 91

19 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 730 Omsorg sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,62 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,70 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,26 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,22 Sum driftsutgifter , , , ,93 60 Salgsinntekter , , , ,29 70 Refusjoner , , , ,74 80 Overføringer ,16 0,00 0, ,58 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,61 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 750 Omsorgstjenester for funksjonshemmede 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,63 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,82 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47 0, ,92 Sum driftsutgifter , , , ,71 60 Salgsinntekter , , , ,45 70 Refusjoner , , , ,42 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,83 Sum driftsinntekter , , , ,70 Netto driftsutgifter , , , ,01 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,99 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,73 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,84 40 Overføringer , , , ,45 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,37 0, ,84 Sum driftsutgifter , , , ,85 60 Salgsinntekter , , , ,10 70 Refusjoner , , , ,94 80 Overføringer 0,00 0, , ,99 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,09 Sum driftsinntekter , , , ,12 Netto driftsutgifter , , , ,73 Side 18 av 91

20 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,15 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,77 40 Overføringer , , , ,97 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,50 0, ,50 Sum driftsutgifter , , , ,39 60 Salgsinntekter ,44 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,50 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,66 Sum driftsinntekter , , , ,16 Netto driftsutgifter , , , ,23 RE: 780 NAV 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,83 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,25 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,08 40 Overføringer , , , ,27 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , , Sum driftsutgifter 140, , , ,99 60 Salgsinntekter , , , ,08 70 Refusjoner , , , ,29 80 Overføringer , , , ,15 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,10 Netto driftsutgifter , , , ,89 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,86 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,46 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,67 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,77 0, ,92 Sum driftsutgifter , , , ,55 60 Salgsinntekter , , , ,39 70 Refusjoner , , , ,32 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,09 0,00 0, ,39 Sum driftsinntekter , , , ,10 Netto driftsutgifter , , , ,45 Side 19 av 91

21 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,81 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,48 40 Overføringer , , , ,28 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,65 0, ,87 Sum driftsutgifter , , , ,16 60 Salgsinntekter , , , ,91 70 Refusjoner , , , ,88 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,83 Sum driftsinntekter , , , ,62 Netto driftsutgifter , , , ,54 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,82 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,63 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,24 40 Overføringer , , , ,64 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , , Sum driftsutgifter 756,62 716,62 991,00 383,37 60 Salgsinntekter , , , ,09 70 Refusjoner , , , ,83 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,92 Netto driftsutgifter , , , ,55 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,76 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,61 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,07 0,00 0, ,81 40 Overføringer , , , ,85 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 311,48 Sum driftsutgifter , , , ,51 60 Salgsinntekter , , , ,92 70 Refusjoner , , , ,59 80 Overføringer 0,00 0,00 0, , Sum driftsinntekter 625,84 311,00 922,00 857,51 Netto driftsutgifter 0, , ,00 0,00 Side 20 av 91

22 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,98 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,93 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,60 0,00 0, ,65 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,80 0, ,86 Sum driftsutgifter , , , ,29 60 Salgsinntekter , , , ,33 70 Refusjoner , , , ,01 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,29 0,00 0, ,23 Sum driftsinntekter , , , ,57 Netto driftsutgifter , , , ,72 RE: 820 Larvik brannvesen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,95 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,09 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,64 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,08 0, ,72 Sum driftsutgifter , , , ,60 60 Salgsinntekter , , , ,98 70 Refusjoner , , , ,33 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,30 0,00 0,00-844,24 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsutgifter , , , ,05 RE: 901 Ikke kommunale barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,20 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 573, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 70 Refusjoner , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,20 RE: 902 DNAS 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 21 av 91

23 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 950 Diverse overføringer til andre 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,42 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,32 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 624,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,24 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , ,00 0, ,32 80 Overføringer , ,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,32 Netto driftsutgifter , , , ,92 RE: 979 Kirke 01 Lønn og sosiale utgifter , ,00 0, ,70 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,70 60 Salgsinntekter ,99 0,00 0, ,70 Sum driftsinntekter ,99 0,00 0, ,70 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 984 Eiendomsforetaket 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 22 av 91

24 Art Tekst Regnskap 2012 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2011 RE: 990 Hovedinntekter 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,67 Sum driftsutgifter , , , ,67 70 Refusjoner , , , ,75 80 Overføringer , , , , Sum driftsinntekter 545,97 955,95 000, ,49 Netto driftsutgifter , , , ,82 RE: 991 Finansielle transaksjoner 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon ,44 0,00 0, ,13 40 Overføringer 3 599, , , ,15 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,05 Sum driftsutgifter , , , ,33 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , , , ,91 Sum driftsinntekter , , , ,60 Side 23 av 91

25 INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP Tall i 1000 kroner Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig Budsjett 2012 Regnskap 2011 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 24 av 91

26 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 100 Sentraladministrasjon 4019 Helgeroa sykehjem 0,00 0,00 0, , Furuheim 2 0,00 0,00 0, , Oppgradering Tele- og datanettet , , , , Agresso - Arbeidsflyt lønn- og personal , ,00 0, , Kulturhusfondet 0,00 0,00 0, , Websak sikkerhetsmodul 0,00 0, ,00 0, Integrering av 0,00 0,00 0, ,86 strandsoneregistregistreringer i ko 5300 Samlokalisering av nettsider og 0,00 0,00 0, ,05 implementering av 5315 BEST(12k prosjekt) 0,00 0,00 0, , Gjerdal 12 - It-avdeling , ,00 0, , Inventar Heyerdahlhuset 0,00 0,00 0, , Inventar Kanalgata 0,00 0,00 0, , Fiberutbygging kommunale enheter , , , , HMS-TILTAK i lokaler 0,00 0,00 0, , Ombyggingsarbeider R4 0,00 0,00 0, ,00 fagforeningslokaler Digitale politikere 0,00 0,00 0, , Etablering av inngående efaktura på EHF i , ,00 0,00 0,00 Agresso 5335 Digipost 0,00 0,00 0, , Inventar OMFU-kontor, Marius Brygge 0,00 0,00 0, , Månedsrapportering 0,00 0,00 0, , Hedrum familiesenter (Bøkestua) , ,00 0,00 0,00 inv/utstyr 5345 Ny kjernemodul til Noark , ,00 0,00 0, Web utviklingsprosjekter , ,00 0,00 0, EHF - utgående faktura , ,00 0,00 0, Rammebevilgning, inventar og utstyr 0, , ,00 0,00 diverse bygg 5997 Intern låneordning 0, , ,00 0, , , , ,91 RE: 110 Fellesutgifter 5048 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0, , , ,00 0, ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 5343 Utstyr valg 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Side 25 av 91

27 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 201 Fellesområder barnehager 5304 Lovisenlund barnehage, inventar, utstyr og uteområ 0,00 0,00 0, , Sentrumssatelitten barnehage - 0,00 0,00 0, ,00 midlertidige plasse 5340 Hovland barnehage - midlertidige plasser 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,59 RE: 202 Fellesområder skoler 5191 Grunnskole, IKT , , , , , , , ,50 RE: 210 Oppvekst nordøst 4279 Rødbøl barnehage - ombygging 0, , ,00 0, Skolegårdsprosjekt Kvelde skole , ,00 0, , , , , ,50 RE: 211 Oppvekst sentrum 5347 Klatrestativ i skolegården Østre Halsen skole , ,75 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 RE: 212 Oppvekst sørvest 5303 Solstad Barnehage, inventar, utsyr og uteområder 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 RE: 231 Barneverntjenesten 5328 Kjøp båt barnevern ,00 0,00 0, , Inventar bolig barnevern ,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, ,02 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 1273 Månejordet kunstgressbane 0,00 0,00 0, , Poesiparken ,35 0,00 0, , ,35 0,00 0, ,64 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv. 0, , ,00 0, Turnusprogram, omsorgstjenestene 0,00 0,00 0, , Omsorg Felles, Produksjonskjøkken 0,00 0, ,00 0, Omsorg Felles, vaskeri 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,03 Side 26 av 91

28 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 RE: 702 Felles vaskeri 5334 Omsorg Felles, vaskeri , ,00 0,00 0, Intern låneordning 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 RE: 703 Produksjonskjøkken 5333 Omsorg Felles, Produksjonskjøkken , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 710 Omsorg nordøst 5073 Kjøp/salg av bil ,00 0,00 0,00 0, Intern låneordning 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 5997 Intern låneordning 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 5073 Kjøp/salg av bil 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 5323 Etablering intern billeie , , , , Intern låneordning 0,00 0,00 0, , , , , ,20 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 1176 Etterkostnader diverse prosjekter 3 125,00 0,00 0, , Hagalia VA anlegg , ,00 0, , Trafikksikkerhet , ,00 0, , Revet vei, vann, avløp 0,00 0,00 0, , Sanden-RV301 VVA anlegg 0,00 0,00 0, , Månejordet fase 2 - skateboard ,50 0,00 0, , Marius brygge park ,99 0,00 0, , Veilys, lysløype, asfalt 0,00 0,00 0, , Rakke forvaltning KMT ,75 0,00 0, , Skjærgårdstjenesten ny båt , ,00 0,00 0, Manglerød boligfelt bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Kysthospitalveien, fortau, veianlegg , ,00 0, , Nordlyløkka VA fase 2 0,00 0,00 0, , Gatelys Hovland ,00 0,00 0, , Vindlyveien-Granholtet VA 0,00 0,00 0, , Brånan boligfelt bidragsmodel 0,00 0,00 0, ,50 Side 27 av 91

29 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Kaken kunstgressbane 0,00 0,00 0, , Futeparken 0,00 0,00 0, , Nye gateskilt 0,00 0,00 0, , Bommestadårsen - Verningen G/S-vei og , ,00 0, ,50 SP ledning 1410 Frenvikrønningen VVA bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Stavern sentrum VA anlegg , ,00 0, , Rekkevik nye gatelys 0,00 0,00 0, , Heyerdahl monumentene , ,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Leskur og informasjonstavler , ,00 0, , Asfalt ,00 0,00 0, , Enigheten boligfelt VVA ,42 0,00 0,00 0, Marius Brygge og Tollerodden lys , ,00 0, ,65 strandpromenaden 1444 Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,98 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya , ,00 0,00 0, Brunlaskogen utbyggingsavtale ,85 0,00 0,00 0, TS tiltak i Larvik by , ,00 0,00 0, Indre havn , ,00 0,00 0, Trafikksikkerhet , ,00 0,00 0, Vei investeringer , ,00 0,00 0, Solåsen Park utbyggingsavtale ,00 0,00 0,00 0, Veiformål 0, , ,00 0, Trafikksikkerhetstiltak 0, , ,00 0, Malmøya ,25 0,00 0, , Nesjar oppvekstsenter, trafikkløsning , ,00 0, , Fiberutbygging kommunale enheter 0,00 0,00 0, , , , , ,36 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 1149 Vannledningsanlegg Seierstad - Vardås 0,00 0,00 0, , Etterkostnader diverse prosjekter ,99 0,00 0, , Langestrand VA anlegg 0,00 0,00 0, , Vassvik ny kloakk og vannledning , , , , Residensveien VA anlegg 0,00 0,00 0, , Hagalia VA anlegg , ,00 0, , Bjønnes - Østby VA , ,00 0, , Ulfsbakk høydebasseng , ,00 0, , Foldvik Høymyr boligfelt , ,00 0, , Rammeavtale for utskifting av vannledninger 0,00 0,00 0, , Ula og Kjerringvik VA-anlegg , ,00 0, , Sanden-RV301 VVA anlegg 0,00 0,00 0, , Gjone vannledningsanlegg 0,00 0,00 0, ,00 Side 28 av 91

30 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Hvarnes - vannforsyning 0,00 0,00 0, , Hem-Teien VA-anlegg , ,00 0, , Nanset, Bøkelia og Sentrum VA 0,00 0,00 0, ,80 Forprosjekt 1364 Manglerød boligfelt bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Omsland vannverk grunnvannundersøkelser , ,00 0, , Nordlyløkka VA fase , ,00 0, , Liafaret omlegging VA 0,00 0,00 0, , Vindlyveien-Granholtet VA 0,00 0,00 0, , KMT, Ny beholder løsning 0,00 0,00 0, , KMT, ny gjenvinningsstasjon 0,00 0, ,00 0,00 husholdningsavfall 1393 Gopledal UV anlegg og spylebsseng , , , , Brånan boligfelt bidragsmodel 0,00 0,00 0, , Skottebrygga pumpestasjon , ,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Huestranda VA anlegg ,20 0,00 0, , Lillevik RA luftrensing ,00 0,00 0, , Rammeavtale utskifting av AC , ,00 0, , Frenvikrønningen VVA bidragsmodell 3 902, ,00 0, , Huseby 3 VA , ,00 0, , Trollveien galvaniserte jernledninger 0,00 0,00 0, , Lydhus - Anvik VA anlegg ,00 0, ,65 493, Stavern sentrum VA anlegg , ,00 0, , Kvelde RA prosessluft 0,00 0,00 0, , Orøya avløp 0,00 0,00 0, , Måkeveien VA anlegg 0,00 0,00 0, , Haraldsgate Kvartal 8 VA anlegg 0,00 0,00 0, , Hvarnes RA Kjemikaliedosering ,40 0,00 0, , Kanalgata vennledningsanlegg 0,00 0,00 0, , Lesten boligfelt VA anlegg 0,00 0,00 0, , Gopledal styring reservevannforsyning 0,00 0,00 0, , Lillevik RA septikmottak , ,00 0, , Karistranda KP 302 rehabilitering ,81 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, , Eidsten - Snørsvall,Brunnval - Normandbo ,00 0, ,40 VA 082, Løveskogen Avløpsanlegg , ,00 0, , Omre VA anlegg , ,00 0, , Lillevik RA elektrotavler og overvåkning , ,00 0, ,00 KP 1439 Lillevik RA sandavvanner 0,00 0,00 0, , Enigheten boligfelt VVA ,37 0,00 0, , Marius Brygge sandfang avløp 0,00 0,00 0, , Nansetgata VA anlegg , ,00 0, , Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,58 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya , ,00 0,00 0, Brunlaskogen utbyggingsavtale ,35 0,00 0,00 0, Bøkkerbakken VA , ,00 0,00 0,00 Side 29 av 91

31 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap Sveins gate overvann , ,00 0,00 0, Torsrødveien/Storgata Stavern VA , ,00 0,00 0, Ahlfeldtsgate VA , ,00 0,00 0, Buffertanker avløp Farris , ,00 0,00 0, Kikut VA , ,00 0,00 0, Løve pumpestasjon ombygging , ,00 0,00 0, Steingata VA , ,00 0,00 0, Gopledal - Fagerli vannforsyning ny E , ,00 0,00 0, Rehabilitering vann 0,00 0, ,00 0, Rehabilitering avløp 0,00 0, ,00 0, Nesjar oppvekstsenter, trafikkløsning 0,00 0,00 0, , , , , ,33 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 1430 Anleggsutstyr Øya ,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 5358 GPS utstyr , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 820 Larvik brannvesen 5307 Ny redningsbil 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 RE: 950 Diverse overføringer til andre 5321 Dekning av merforbruk Bølgen 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 979 Kirke 5120 Rehabilitering kirkegårder , , , , , , , ,00 RE: 984 Eiendomsforetaket 7665 Til vedlikehold av kirker og kulturbygg 0,00 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 RE: 991 Finansielle transaksjoner 5027 Renter og avdrag husbankmidler 5 197,33 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0, , , , ,58 Side 30 av 91

32 Spesifisert balanseregnskap Konto Tekst Regnskap Regnskap EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Aktiverte faste eiendommer og anlegg , , Avskriving faste eiendommer og anlegg , ,97 Sum faste eiendommer og anlegg , ,43 Utstyr, maskiner og transportmidler Aktiverte maskiner, transp.midler og utstyr , , Avskriving maskinter, transp.midler/utstyr , ,41 Sum utstyr, maskiner og transportmidler , ,30 Utlån Statens vegvesen, Øyakrysset til , , Kvelde Mølle AS , , Stift. Trygdebol. Utsiktsparken v/labo , , Stift. Trygdebol. Gyldenløveg. 3 v/labo , , Stift. Gloppe Eldreleil. v/labo , , Stift. Eldre/ensl. leil. Tjølling v/labo , , Larvik Kommunale Boligstiftelse , , Halsen Ungdomskorps , , Sosiallån (Agresso) , , Sosiallån flyktninger (Agresso) , , Husbankutlån til private, Et.lån I uten sikkerhet , , Husbankutlån til private, Et.lån I , , Husbankutlån til private, Et.lån II 0, , Husbankutlån til private, U-lån 0, , Husbankutlån til private, Startlån , ,26 Sum utlån , ,11 Aksjer og andeler Statsforetak 9 300, , Kommune-/Fylkesforetak , , Private , ,00 Sum aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler - SPK , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,84 Side 31 av 91

33 Konto Tekst Regnskap Regnskap (B) OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Inngående MVA - momskompensasjon -445, , Oppgjørskonto momskompensasjon , , RE - kont.forskudd/avregnes 0, , PJUS - oppfølging Komm.fakt 0,00 0, Gjennomgangsbeløp , , Oppgjørskonto - mva , , Inng. mva. 25%, ,00-0, Inng. mva. 8%, ,00 0, Inntektsførte ikke forfalte krav pr ,60 0, Kundefordringer , , Kundefordringer Parkering , , Forskuddsbetalt Scania/lastebil Øya ,00 0, Komm.krav trukket i lønn 0,00-492, NAV - mottatte ref.krav , , NAV - ref.krav sykepenger , , NAV - ref.krav feriepenger , , Påløpte, ikke betalte renter , , Avdrag overført neste år 0,00 0, Andre tilfeldige debitorer , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Nto. lønn brukere-gjærdal , ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,47 Aksjer og andeler Utenlandske aksjefond , , Valutasikring 0,00 0, Rentefond , , Navigate ,00 0, Eiendomsfond , , Norske aksjer , ,00 Sum aksjer og andeler , ,54 Obligasjoner Obligasjoner til varig eie , ,65 Sum obligasjoner , ,65 Kasse, bankinnskudd Kontorkasse , , DnB driftskonto , , /389/397/400/419 DnB Husbank , , DnB - Innfordring , , Vestfold spb. Bygdebok , ,50 Side 32 av 91

34 Konto Tekst Regnskap Regnskap Vestfold spb. Steinbok 7 762, , DnB remittering Sosial , , DnB Kronekort NAV , , Dnb Kronekort Barnevern , , DnB Kortkonto AoK , , DnB remittering Barnevern , , Innsamling Soweto , , DnB skattetrekk , , DnB nye husb.lån , , Primæroppgavefond , , Bankinnskudd-forvaltere , , Vestfold spb. = , , DnB = , , DnB = , ,82 Sum kasse, bankinnskudd , ,15 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon 0,00 0, Premieavvik pensjon KLP , , Premieavvik pensjon SPK 0,00 0,00 Sum premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , ,81 Sum eiendeler , ,65 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond - disponibelt , , Disposisjonsfond - avsatt til drift (fra ) 0,00 0, Disp.f.Nalumstranda (fra ) 0,00 0, Disp.f. Gjennomgangsleil. sos.tj. brukere , , Disp.f. Næringsfond , , Disp.f. Husleiesubsidier Omsorgsboliger , , Disp.f. Bygningsskadefondet , , Disposisjonsfond - avsatt til investeringer 0,00 0, POF-prisregulering 0,00 0, POF-buffer 0,00 0, Til vedlikehold av kirker og kulturbygg , ,25 Sum disposisjonsfond , ,52 Side 33 av 91

35 Konto Tekst Regnskap Regnskap Bundne driftsfond Tidl. løges legat til barnehager , , Fond til fremme av fisk i Lågen (Gr.kap , ,26 = ) Lvk.banken 95 - til Br.nes bygdebok , , Sangfor /Til ny forening, se arkiv safe , , Bundet dr.fond, Hedrum PLO - testamentarisk , ,11 gave VAR-regnskapet inntektsføres , , VAR-regnskap inntektsføres ,00 0, VAR-regnskap inntektsføres , , PLB-regnskap inntektsføres , , Feier-regnskap inntektsføres ,00 0, Feier-regnskap inntektsføres , , Bundne driftsfond - ovf. neste år , , Bundne driftsfond - ovf. neste år 0,00 0,00 Sun bundne driftsfond , ,88 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond- disponibelt , , Ubundne investeringsf. - avsatt til investeringer 0,00 0, Ub. inv.fond Boliger for vanskeligstilte , , Ub. inv.fond Miljøfond - SVA (til 2013) , , POF - Grunnkapital , , POF-Vedlikehold kulturbygg og kirker , , POF-Egenkapitalinnskudd i KLP , ,00 Sum ubundne investeringsfond , ,48 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond , ,32 Sum bundne investeringsfond , ,32 Endring i regnskapsprinsipp - drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK , ,17 (drift Sum endring i regnskapsprinsipp - drift , ,17 Regnskapsmessig merforbruk Underskudd , , Underskudd ,66 0,00 Sum regnskapsmessig merforbruk , ,06 Regnskapsmessig mindreforbruk Overskudd ,59 0,00 Sum regnskapsmessig mindreforbruk ,59 0,00 Side 34 av 91

36 Konto Tekst Regnskap Regnskap Udekket i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Sum udekket i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Kapitalkonto Kapitalkonto , ,61 Sum kapitalkonto , ,61 Sum egenkapital , ,36 LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveavgift netto pensjon , , SPK Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser - SPK , ,00 Sum pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjonslån Obligasjonslån , ,00 Sum ihendehaverobligasjonslån , ,00 Andre lån Statsbanker , , Forretnings- og sparebanker , , Priv. kredittforetak og fin.selskaper , , Forsikringsselskaper , , Statsbanker videreutlån , , Ekstraord. avdrag Et.lån , ,26 Sum andre lån , ,74 Sum langsiktig gjeld , ,74 Side 35 av 91

37 Konto Tekst Regnskap Regnskap KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Interimskonto feilliste OCR-innbetalinger 0,00 0, Komm.fakt s servicekti (trygd pr. kunde) , , Gjennomgangsbeløp , , Tippemidler til videre befordring 0,00 0, Oppgjørskonto - mva 0, , Utg. mva. 8%, ,00 0, Remittering , , Boligtilskudd etablering, til disposisjon , , Boligtilskudd etablering, disponert, ikke utbetalt ,00-26, Boligtilskudd tilpassning, til disposisjon , , Boligtilskudd tilpassning, disponert ikke utbetalt , , Boligtilskudd - delfinansiering av 36 boliger 0,00-200,00 Ramm Husbanken-ekstraord.innfr.fv.lån d.år , , Påløpte, ikke betalte renter , , Påløpte, ikke betalte renter , , Gave til skulptur - Ø.H. skole = , , Gave til Furuheim bo- og akt.senter 0,00 0, Gave til Sylvette = , , Fanekonto/repr. av skolefane = , , Dep. frisørlokale Gloppe (Tj. PLO) , , Arb.g.andel av påløpte feriep , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arb.g.avgift av lønn + arb.givers andel pensjon , , Arbeidsgiveravgift tillegg KLP , , K.L.P. - bto. pensjonspremie , , KLP-midlertidig pensjonstrekk 0, , Statens pensjonskasse - pensjonspremie 0,00-210, Fagf.kontingent - Utdanningsforbundet 0,00 0, Fagforeninger 0,00 0, Avtaletrekk 852,72 0, Feriepenger - utg.ført 11 - utbet , , Feriepenger - utg.ført 12 - utbet ,23 0, Netto utbetalt -893, ,00 Sum annen kortsiktig gjeld , ,55 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon 0,00 0, SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , Premieavvik pensjon KLP 0,00 0, Premieavvik pensjon SPK , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,55 Sum egenkapital og gjeld , ,65 Side 36 av 91

38 Konto Tekst Regnskap Regnskap MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Et.lån til flyktninger, til disposisjon , , Startlån til disposisjon , , Disponert,ikke utbetalt startlån , , Et.lån m/særvilkår, disponert, ikke utbetalt , , Ubrukte midler av eksterne lån , ,34 Sum ubrukte lånemidler , ,81 Andre memoriakonti Lån av Primæroppgavefondet , , Halsen ungdomskorps , , Skogavgift - innest. v./skogoppsynet , ,00 Sum andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakontiene Diverse ubr. midler av forvaltn.lån , , Diverse ubr. midler av eksterne lån , , Diverse lån av fondsmidler , , Diverse tilgodehavender senere år , ,00 Sum motkonto for memoriakontiene , ,81 Side 37 av 91

39 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper NOTE nr. 2 Organisering NOTE nr. 3 Spesielle poster og transaksjoner NOTE nr. 4 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 7 Kapitalkonto NOTE nr. 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid NOTE nr. 9 Anleggsmidler - Fast eiendommer og anlegg NOTE nr. 10 Anleggsmidler - Maskiner, transportmidler og utstyr NOTE nr. 11 Anleggsmidler - Aksjer og andeler NOTE nr. 12 Finansielle omløpsmidler - Primæroppgavefondet NOTE nr. 13 Finansielle omløpsmidler NOTE nr. 14 Finansielle omløpsmidler Aksjer Obligasjoner NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelse NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelse Andel selvkostområdet NOTE nr. 17 Avdrag på lån NOTE nr. 18 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk NOTE nr. 19 Fordring og gjeld mellom kommunen og foretak NOTE nr. 20 Selvkosttjenester NOTE nr. 21 Årsverk NOTE nr. 22 Pensjonskostnader NOTE nr. 23 Primæroppgavefondet NOTE nr. 24 Restanser på kommunale krav Side 38 av 91

40 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.. Den del av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom virksomheten ligger innenfor avgiftsområdet, for eksempel VAR-regnskapet. Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. Mva-kompensasjon på investeringene bokføres som inntekter i driftsregnskapet. I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr ,- og en økonomisk levetid på minst 3 år. Aksjer, andeler, obligasjoner og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler. Finansiert motiverte investeringer i verdipapirer vil alltid være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for slike plasseringer. Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr ,- før den kan føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens 50 Avtale om finansielle leasing anses også som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i balanseregnskapet. Det innebærer at urealisert kurstap/-gevinst på finansielle plasseringer av kommunens Primæroppgavefond skal føres i driftsregnskapet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med 8 i forskift om årsregnskap og årsberetning. Side 39 av 91

41 NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Politisk organisering Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik består av 35 folkevalgte politikere. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Administrativ organisering og ledelse Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Rådmannen er ansvarlig leder for hele den kommunale organisasjonen med ca ansatte. Organisasjonsmodell Side 40 av 91

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse...

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... 59 3.2 Langsiktig gjeld.... 59 3.3 Arbeidskapital....

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2006 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom ett år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser med videre omtales sammen med

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer