Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283"

Transkript

1 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter Refusjoner Sum salgsinntekter Driftsutgifter: Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter Ordinært resultat Interne finansieringstransaksjoner Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Avsatt til disposisjonsfond: apsmessig resultat (mer-/mindreforbruk) Kapitalregnskap Investeringer: Utlån, kjøp av aksjer og andeler (KLP) Sum investeringer Finansiering: Bidrag fra årets driftsregnskap Sum finansiering

2 Balanseregnkap Eiendeler Anleggsmidler Aksjer og andeler ap 29 ap Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum eiendeler: Egenkapital og gjeld: Egenkapital: Disposisjonsfond Årets mindreforbruk Kapitalkonto Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Netto pensjonsforpliktelser Sum egenkapital og gjeld Gol, Oddmund Jordheim fung. styreleder Geir Arne Johansen styremedlem Ingrid Skår styremedlem Alf E. Pettersen daglig leder

3 NOTER: 1 apet følger de kommunale regnskapsforskriftene - det gir en oversikt over resultatet av årets inntekter og utgifter, ikke inntekter og kostnader, med unnatak av for pensjonsforpliktelser hvor kostnaden regnskapsføres med det beløp som går fram av aktuarberegninger fra KLP, mottatt i januar 21 2 Pensjonsnote: Årets netto pensjonskostnad (alle tall i hele tusen, 13-1 nr C) Nåverdi av årets pensjonsopptjening 224 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 31 Forventet avkatning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader 16 Årets netto pensjonskostnad 261 Årets pensjonspremie til betaling 331 Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik (13-1 nr E - hele tusen) Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Netto pensjonsforpliktelse 1285 Akkumulert premieavvik Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr D, jfr også 13-5 nr 2-6) Forventet avkastning 6,5% Diskonteringsrente 5,5% Forventet lønnsvekst 3,79% Forventet pensjonsregulering 3,79% Estimatavvik Pensj. midler Pensj. forpliktelser Netto Estimert Ny beregning Årets estimatavvik (1.1.9) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert 28 Akk. estimatavvik Salg av tjenester til eierne utgjør kr Eier: Nr Art Funksj Beløp Hol kommune Ål kommune Hemsedal kommune Gol kommune Nes kommune Flå kommune Det er avsatt mindre enn budsjettert til disposisjonsfondet med bakgrunn i svakere resultat enn budsjettert. Årsaken ligger primært i konsekvensene av lønnsoppgjøret i 28 og er nærmere kommentert i årsmeldinga. 5 Eksterne inntekter: Eksterne utgifter: Egenkapital Disposisjonsfond Avsatt 29 SALDO forts

4 6 Kapitalkonto: IB - saldo Estimatavvik pensjonsforpl Estimatavvik pensjonsmidler Egenkapitalinnskudd KLP UB - Kapital Selskapet har hatt en driftskreditt hos eierne på 96. som nedbetales over 5 år fra og med 27, gjenstående kreditt er kr Lønn daglig leder Utbetalt styrehonorar: Arbeidsgiveravgift av netto pensj. forpliktelser, estimat

5 apsår 29 Pr: Driftsregnskap Budsj. 29 Post: Kontotekst: inkl endr ap: Avvik: Løn i faste stillingar Anna løn og godtgj. (sk.pl. bilggj) Møtegodtgjersle Andel pensjon inkl AFP innskudd Forsikringar (oppg.pl.) Arbeidsgjevaravgift Sum lønn , , , , , , , Kontorutgifter , Andre utgifter , ) Kursutgifter/informasjonsmøter m.v. Skyss- og kostgodtgj - oppg.pl , , Reiseutgifter kurs og styret - oppg.pl. Reiseutgifter ikke oppg.pl ,75 87, Forsikringar - ikke oppg.pl , Husleie , Kontingenter , Kontingenter NKRF - oppg.pl 4 3 6, Innbu og utstyr , Revisjon 5 6, Merv.avgift utenfor mva-loven Andre tilskudd/overføringer , Sum driftsutgifter , Avsatt til disposisjonsfond , ) Overført til kapitalregnskapet Sum avsetning og finansiering Sum utgifter , , , Budsj. 29 Post: Kontotekst: inkl endr ap: Avvik: Inntekter frå andre, avg.pliktig Ref frå folketrygda , , Refusjon moms påløpt i driftsregnsk. Inntekter frå kommunar, avg.fri Renteinntekter , , , Bruk av tidligere års mindreforbruk , 2) Sum inntekter , Årets mindreforbruk, Kapitalregnskap Budsj. 29 Post: Kontotekst: inkl endr ap: Avvik: Aksjer og andeler , ) Sum finansineringsutgifter , Overf. fra driftsregnskapet , Sum finansineringsinntekter , ) Inkl. kjøp av ekstern kompetanse 2) Inkl. disp. av overskudd 28 3) Egenkapitalinnskudd KLP Kommunerevisjon IKS -8 65

6 Balanseregnskap Bankinnskudd Bankinnskudd for skattetrekk Momskompensasjon Andre fordringer Kundefordringer kommuner Kundefordringer andre Arbeidsgiveravgift av premieavvik Premieavvik Sum eiendeler Kassakreditt Utgående mva, oppgjørskonto Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Leverandørgjeld Avsatt feriepenger Annen kortsiktig gjeld Arb.g.avg. av neg. premieavvik KLP Negativt premieavvik KLP ap: , , , 1 896, , , , 32 5, , , , , ,, ,, Arb.g.avgift av nto.pensj.forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser , , , , Disposisjonsfond , , Årsresultat, -8 65, Kapitalkonto Sum egenkapital og gjeld , , , , Grunnlag momskompensasjon , , , 7 198, , 67 92, Egenkapitalinnskudd KLP 151 4, , , ,44-384, -576, -1 15, , , , , , Avsatt arb.giveravgift av feriep , , , , , ,7 Motkonto momskompensasjon , ,81

7 Kommunerevisjon IKS apsskjema Inntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Refusjoner/overføringer 4 79 Kalk.innt. ved komm. tjenesteytingsavtale Statlige tilskudd Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune Overføringsinntekter fra kommuner Andre overføringsinntekter 9 SUM DRIFTSINNTEKTER Utgifter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/overføringer Kalk. utg. ved komm.tjenesteytingsavtale Overføringer 15 SUM DRIFTSUTGIFTER 29 Reg. budsj 29 Oppr.budsj Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 22 Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger 25 Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av likviditetsreserve 3 Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til styrking av likv.reserven Overført til inv. budsjettet Sum avsetninger MERFORBRUK(underskudd)

8 apsskjema - Balanse A 5.2 Anleggsmidler 5.27 Faste eiendommer og anlegg 5.24 Utstyr, maskiner og transportmidler Egenkapitalinnskudd KLP B 5.1 Omløpsmidler 5.19 Varer 5.18 Aksjer og andeler Korts.fordringer Premieavvik Obligasjoner 5.1 Kasse, bankinnskudd C SUM EIENDELER D Kap 5.5 Egenkapital 5.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond 5.55 Bundne investeringsfond apsmessig mindreforbuk (udisp. oversk.) apsmessig merforbruk (uinndekket undersk) Likviditetsreserve Kapitalkonto E Kap 5.4 Langsiktig gjeld 5.4 Netto pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån F Kap 5.3 Kortsiktig gjeld 5.31 Kassekredittlån G Annen kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer