Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter."

Transkript

1 Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter.

2 Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema 2A - investering... 8 Regnskapsskjema 1B fordeling av drift pr seksjon... 9 Regnskapsskjema 2B - investering Noter

3 Driftsrekneskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,10 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,28 Overføringer med krav til motytelse , , , ,25 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,63 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,67 Sosiale utgifter , , , ,36 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,16 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,21 Overføringer , , , ,80 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 Brutto driftsresultat , , , ,43 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,49 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,49 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,49 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,94 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk ,12 0,00 0, ,86 Bruk av disposisjonsfond , , , ,77 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,63 Overført til investeringsregnskapet , ,34 0, ,45 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,00 Avsetninger til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til likviditetsreserven 6.031,37 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , ,34 0, ,45 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,12 Rekneskap for Bokn kommune

4 Investeringsrekneskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,70 0,00 0, ,00 Statlige overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter ,70 0,00 0, ,00 Utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,74 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,63 0,00 0, ,95 Sum utgifter , , , ,69 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Utlån ,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond ,70 0,00 0, ,30 Sum finansieringstransaksjoner ,70 0,00 0, ,30 Finansieringsbehov , , , ,99 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån ,00 0,00 0, ,00 Overføringer fra driftsregnskapet , ,51 0, ,45 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,54 Bruk av bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Sum finansiering , , , ,99 Udekket/udisponert 0,00 00,00 0,00 0,00 Rekneskap for Bokn kommune

5 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,63 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) ,70 0,00 0, ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,00 Sum anskaffelse av midler , , , ,63 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , , , ,20 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , , , ,69 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , , , ,49 Sum anvendelse av midler , , , ,38 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,75 Endring i ubrukte lånemidler ,00 0,00 0, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift ,57 0,00 0, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , , , ,25 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,42 Bruk av avsetninger , , , ,17 Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,75 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,26 Interne utgifter mv , , , ,26 Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekneskap for Bokn kommune

6 Balanse EIENDELER Anleggsmidler , ,27 Faste eiendommer og anlegg , ,51 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,76 Utlån , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,26 Kortsiktige fordringer , ,32 Premieavvik , ,98 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,96 SUM EIENDELER , ,53 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,01 Disposisjonsfond , ,01 Bundne driftsfond , ,50 Ubundne investeringsfond , ,66 Bundne investeringsfond , ,25 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,12 Likviditetsreserve 0, ,94 Kapitalkonto , ,41 Langsiktig gjeld , ,20 Pensjonsforpliktelser , ,00 Andre lån , ,20 Kortsiktig gjeld , ,32 Annen kortsiktig gjeld , ,32 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,53 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,30 Ubrukte lånemidler , ,30 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto til memoriakontiene , ,30 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , ,69 Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 Endring kortsiktige fordringer , ,64 Endring premieavvik , ,16 Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , ,11 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ,86 ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , ,25 Rekneskap for Bokn kommune

7 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , ,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,49 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,49 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , ,00 0, ,00 Til bundne avsetninger ,00 0,00 0, ,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,12 0,00 0, ,86 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,77 Bruk av bundne avsetninger ,00 0,00 0, ,00 Netto avsetninger , , , ,63 Overført til investeringsregnskapet , ,34 0, ,45 Til fordeling drift , , , ,69 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,57 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk , , , ,12 Rekneskap for Bokn kommune

8 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,69 Utlån og forskutteringer ,00 0,00 0, ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Avsetninger ,70 0,00 0, ,30 Årets finansieringsbehov , , , ,99 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,70 0,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner ,00 0,00 0, ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , ,51 0, ,45 Bruk av avsetninger , , , ,54 Sum finansiering , , , ,99 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekneskap for Bokn kommune

9 Regnskapsskjema 1B fordeling av drift pr seksjon Regnskap Buds(end) Regnskap Grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN Utgifter , ,20 Inntekter , ,69 Sum grp. Ansvar: 1 SENTRALADMINISTRASJONEN , ,51 Grp. Ansvar: 2 SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HAGE Utgifter , ,78 Inntekter , ,46 Sum grp. Ansvar: 2 SEKSJON KULTUR, SKULE OG B.HA , ,32 Grp. Ansvar: 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVER Utgifter , ,13 Inntekter , ,60 Sum grp. Ansvar: 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARN , ,53 Grp. Ansvar: 6 SEKSJON TEKNISK Utgifter , ,43 Inntekter , ,22 Sum grp. Ansvar: 6 SEKSJON TEKNISK , ,21 Sum grp. Ansvar , ,57 T O T A L T 0,00 0,00 0,00 Rekneskap for Bokn kommune

10 Regnskapsskjema 2B - investering Vedtatt kostnads- Medgått pr. Medgått Gjenstår av Prosjekt ramme bevilgning 2103 EDB skule Utvida kap.barnehage Utskifting vindu skule Bygdabok Omr.Kyrkjebygd Uteområde Føresvik 0 * Ballbinge * uteområde Boknatun * Forstøtningsmur skule * Andre tiltak UV anlegg Ny Asfaltering Aggregat (2 stk) Småbåthavn Næringsomr.Føresvik Byggefelt Sæbø Grunn Fyrveien Vegkryss Jøsang Vannledn,Ognøy Utviding vannv.kap Kjekt på Bokn * Boknafjellet Rekneskap for Bokn kommune

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer