ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune"

Transkript

1 ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1

2 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,93 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,76 Overføringer med krav til motytelse , , , ,74 Rammetilskudd , , , ,71 Andre statlige overføringer , , , ,58 Andre overføringer , , , ,94 Skatt på inntekt og formue , , , ,57 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,23 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,06 Sosiale utgifter , , , ,67 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,19 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,33 Overføringer , , , ,21 Avskrivninger , , , ,68 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,14 Brutto driftsresultat , , , ,09 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,13 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ,76 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,13 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,87 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,60 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,47 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,34 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,75 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, , , ,42 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,72 Bruk av bundne fond , , , ,76 Sum bruk av avsetninger , , , ,90 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , , ,10 Sum avsetninger , , , ,10 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,00 0,00 0, ,45 2

3 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0, ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , ,38 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer ,00 0,00 0, ,00 Renteinntekter og utbytte 0, , ,00 0,00 Sum inntekter , , , ,38 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,30 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,38 Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,68 Finanstransaksjoner Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Utlån , , ,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,00 0,00 0, ,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,00 Finansieringsbehov , , , ,30 Dekket slik: Bruk av lån , , ,00 0,00 Salg av aksjer og andeler ,50 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,30 Bruk av bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,30 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 3

4 Oversikt - balanse Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler , ,07 Faste eiendommer og anlegg , ,75 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,63 Utlån , ,69 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,41 Kortsiktige fordringer , ,97 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , ,00 Derivater 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,44 SUM EIENDELER , ,48 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,23 Disposisjonsfond 0,00 0,00 Bundne driftsfond , ,88 Ubundne investeringsfond , ,20 Bundne investeringsfond , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00-0,32 Regnskapsmessig merforbruk , ,45 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,92 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0,00 0,00 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,57 Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,57 Derivater 0,00 0,00 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,80 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,52 Ubrukte lånemidler , ,52 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto til memoriakontiene , ,52 4

5 sskjema 1A - drift 1 Skatt på inntekt og formue Naturressurskatt Ordinært rammetilskott Skatt på eigedom Konsesjonskraft Andre generelle statstilskott Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument 8 (omløpsmidler) 9 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere års meirforbruk Til ubundne avsettingar Til bundne avsettingar Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsettingar Bruk av bundne avsettingar Netto avsettingar Premieavvik pensjon 0 Motkonto kapitalkostnader sjølvkost Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) smessig meir-/mindreforbruk sskjema 1B - drift Rådmann Fellestenester Skule og barnehage Helse og omsorg Teknisk, næring og miljø Fordelt til drift

6 sskjema 2A - investering Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskottering Kjøp av aksjar/andelar Eigenkapitalinnskot KLP Dekning av tidl års meirforbruk Avsettingar til ubundne investeringsfond Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmidlar Tilskott til investeringar Kompensasjon for mva Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tidlegare års udisponert Avsett til bundne investeringsfond Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert

7 sskjema 2B investering Digitalisering med tilskot ekommune Sunnmøre IKT-investeringar Digitalisering Avslutte arkiv Avslutte arkiv Norddal Elverk Tiltak mot radongass Eidsdal skule - inventar og utstyr Eidsdal skule Inventar og utstyr Datamaskiner og utstyr Valldal skule keramikkovn Oppgradering og sikring av leikeplassar Rullestolrampe Norddal kyrkje Utstyr til Kyrkja Arbeid med orgel i Sylte kyrkje Legekontoret - medisinsk utsyr Eidsdal omsorgsbustader - arbeidmiljøtiltak Dagsenter demens PLO Forprosjekt ombygging omsorgsbustader VTS-lukka skap for antibiotika Nye sengar og løfteheiser VTS Hjellevegen Avslutning grunnerverv tidl. Prosjekt Flaumskade Fjernvarmeanlegg Vassverk utbygging Forskottering gang og sykkelveg Sylte - Berdal Muribugen Regulering Omenås bustdfelt Tettstadutvikling Brannbil Brann - redningsklede Brann løfteputer redning Kjøp ny GPS Stordal Bygg Valldal Fjernvarme AS Forprosjekt nye omsorgsbustader Nye pleie og omsorgsbustader Kraftverkbygget totalrenovering Kjøp av utleigebustader Inngangsparti rådhuset Eidsdal skule - forprosjekt Oppgradering Eidsdal skule Uteområde Valldal skule Martin Linge hust - rulleamfi Inventar og utstyr Martin Linge huset VTS og omsorgsbustader - IKT-kabling Tafjordbadet - struktur Sal av Fjørå Barnehage Uten