KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET."

Transkript

1 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER OG ANVENDELSER AV MIDLER BALANSEREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR ÅR INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSPROSJEKTER SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET... 50

2 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET Brutto driftsresultat korrigert for avskrivninger, er positivt med ca 62,5 mill kr. Dette er ca 21,4 mill kr dårligere enn i Det betyr likevel at kommunen har hatt tilstrekkelige inntekter til å dekke sine egne driftsutgifter i tjenesteproduksjonen og hatt midler utover dette til å dekke netto finansutgifter med 21,6 mill kr. Finansresultatet er påvirket av at avkastningen til Primæroppgavefondet ble 24,7 mill kr bedre enn budsjettert. Når finansresultatet legges til brutto driftsresultat, er netto driftsresultat positivt med ca 40,9 mill kr. Etter netto tilføring fra fond og overføring til investeringsregnskapet på ca 7,8 mill kr, er regnskapsoverskuddet ca 48,7 mill kr. Dette er tilstrekkelig til å kunne styrke bufferkapitalen i Primæroppgavefondet med omlag tilsvarende årets meravkastning der. Innenfor regnskapsresultatet er det foretatt avsetninger til bundne fond, bl.a gebyrfond for vann, avløp og renovasjon med ca 29,3 mill kr samt regnskapsført bruk av bundne fond (bl.a gebyrfond) med 45,4 mill kr. Det positive regnskapsresultatet er et resultat av et fortsatt stramt driftsbudsjett, en god budsjettdisiplin i de tjenesteproduserende enhetene, merinntekter av skatt/rammetilskudd, meravkastning av Primæroppgavefondet, innsparinger på renteutgifter og mindre behov for avsetninger til gebyrfond. Staten har nå avgjort at kommunene kan legge til grunn sitt eget rentenivå ved gebyrberegningene og ikke statsobligasjonsrenten med påslagsrente 1% som har ligget betydelige lavere enn kommunens eget rentenivå. Det er flere underliggende elementer i driftsregnskapet som viser et avvik i forhold til budsjett. Dette vil bli nærmere kommentert når Regnskap og Årsevaluering blir lagt fram for kommunestyret til behandling. Her kommenteres bare de største avvikene (utenom det som er nevnt foran om Hovedinntekter, avkastning på Primæroppgavefondet og andre finansielle poster). Egenproduksjon av tjenester i nær balanse (avvik 0,2 mill kr) Inkludert i dette er blant annet innsparing fellesutgifter, lønnsreserve, pensjon og sentraladministrasjon mm kr 14,1 mill. Mindreutgifter til ikke-kommunale barnehager ca 5,7 mill kr Merinntekt skatt og rammetilskudd ca 17,1 mill kr Merinntekt avkastning av Primæroppgavefondet og renteinntekter 24,8 mill kr Mindre avsetning til fond med ca 9,2 mill kr Meravsetning til investeringsregnskapet med ca 1,8 mill kr. Side 2 av 105

3 INVESTERINGSREGNSKAP Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og om hvordan utgiftene og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regnskapet legges fram. I 2013 er utgiftssiden i investeringsregnskapet finansiert fullt ut. Brutto investeringsutgifter i 2013 er 217,9 mill kr mot budsjettert 195,4 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 125,5 mill kr finansieringstransaksjoner som er summen av Husbankutlån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 110,3 mill kr. Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av lån på 169,5,0 mill kr, hvor finansieringslån utgjør 67 mill kr og 64 mill kr er Husbanklån til videre utlån. Finansieringslån er delvis dekket av nedgangen i ubrukte lånemidler fra 2013 til Den øvrige del av finansieringen er dekket med 6,0 mill kr fra fondskapital, 3,9 mill kr ved overføring fra driftsregnskapet og 38,6 mill kr i mottatte avdrag på utlån av Husbankmidler. Det er foretatt en gjennomgang av en rekke investeringsprosjekter. Flere av disse foreslås avsluttet. Kommentarer til hvilke prosjekter som foreslås avsluttet framgår av tekstavsnittet om investeringer. BALANSEREGNSKAP På grunn av bruk av ubrukte lånemidler har likviditeten vært noe anstrengt på slutten av Uten ubrukte lånemidler ville imidlertid likviditeten vært svært dårlig. Dette skyldes flere forhold: Finansiering av regnskapsmessig driftsunderskudd for 2010 og Overføring av midler til Larvik Kommunale Eiendom KF som etter tjenesteytingsavtalen skal gjøres hvert tertial den første måneden i tertialet. Forskuddsbetaling av tilskudd til private barnehager. Inntektsføring av premieavvik for pensjonsordningen over flere år uten at midler kommer inn på kommunens bankkonto. Akkumulert premieavvik er nå balanseført med netto 185 mill. kroner. Akkumulert premieavvik. Ordningen med premieavvik i kommunens regnskap ble innført i Kommunene skulle utgiftsføre beregnet pensjonskostnader i stedet for faktisk innbetalt pensjonspremie. Løpende pensjonspremie skulle fortsatt utgiftsføres, men i tillegg skulle det hvert år inntektsføres/utgiftsføres et premieavvik som var lik differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Kommunene fikk muligheten til å velge tilbakeføring av premieavvik over ett år eller 15 år. Larvik kommune valgte 15 års tilbakeføringstid i likhet med de fleste andre kommuner. Fra 2012 fordeles fremtidige premieavviket over 10 år etter endring av reglene. Siden ordningen startet er det hvert år inntektsført betydelige beløp i premieavvik. Pr var akkumulert premieavvik på 185 mill. kroner. Dette er penger som ikke har kommet inn på kommunens bankkonto og medført sterk svekkelse av likviditeten. Samtidig har denne kreative bokføring ført til kunstig gode regnskapsresultater gjennom mange år. Ulempen er at akkumulert premieavvik skal tilbakeføres ved årlige avsetninger og fører til betydelig merbelastning i framtidige budsjetter. Side 3 av 105

4 Kontantbeholdning og likviditet Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsreserven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finansieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet. Likviditetsanalyse Tall i Omløpsmidler 1 047, , , ,3 - Premieavvik -107,2-1119,7-180,8-185,0 - Fondsmidler -804,9-771,7-768,7-771,9 Sum omløpsmidler - fondsmidler 135,5 327,6 106,6 235,4 Kortsiktig gjeld 290,5 353, ,7 - Premieavvik 0,7-6,6-11,6-15,0 + Ubrukte lånemidler 0,4 164,9 50,8 39,4 + Akkumulert overskudd/underskudd 16,9 39,5-21,2-48,7 Sum kortsiktig gjeld 308,5 551,0 253,0 339,4 Likviditetsreserve ,4-146,4-104,0 Dekningsgrad 43,9 % 59,5 % 42,1 % 69,4 % Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte lånemidler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden har stamlikviditet vært negativ. Samtidig er det viktig å legge merke til at likviditetsgraden igjen er stigende fra 43,9 % i 2010 til 69,4 % i Dette er positivt, men kommunen må fortsatt følge likviditetsreserven nøye. Når omsetningen øker må også likviditetsreserven øke. Likviditetsanalysen ovenfor viser utviklingen i en del nøkkeltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall fra balanseregnskapet pr Tallene gir en indikasjon på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på kommunens likviditetssituasjon. Det er interessant å se hvordan beholdningen av likvide midler har endret seg i løpet av året. Beholdning av likvide midler Jan Feb Mars April Mai Juni Kasse/bank 197,1 77,0 260,5 352,8 371,2 215,8 377,1 Obligasjoner 250,2 250,5 247,8 252,8 252,7 252,3 251,3 Rentefond 283,2 283,1 285,4 287,2 291,1 288,4 283,7 Aksjefond 50,5 51,8 53,9 55,4 56,2 57,6 57,2 Aksjer 21,0 22,2 22,9 22,8 23,0 23,6 22,3 Eiendomsfond 50,5 50,5 50,3 50,4 50,4 50,4 50,6 Sum likvider 852,5 735,1 920, , ,6 837,7 992,6 - POF -688,3-692,0-698,0-703,0-726,4-726,9-722,5 - Skattetrekk -49,6-31,2-62,4-30, ,1-34,5 Nto beholdning 114,6 11,9 160,4 288,2 256,2 79,7 235,6 Side 4 av 105

5 Juli Aug September Oktober November Desember Kasse/bank 274,5 291,2 187,5 176,7 237,0 207,5 Obligasjoner 252,5 253,6 211,2 199,8 218,1 198,0 Rentefond 285,6 284,3 287,1 330,3 331,8 332,0 Aksjefond 57,9 58,8 61,0 62,5 64,9 65,0 Aksjer 23,7 23,6 23,8 25,2 25,6 25,5 Eiendomsfond 50,6 50,6 50,4 50,4 50,4 50,3 Sum likvider 894,2 911,5 821,0 734,9 927,8 878,3 - POF* -727,6-728,2-735,2-742,2-747,3-749,3** - Skattetrekk -31,9-64,0-32,1-64,2-31,8-49,0 Nto beholdning 134,7 119,3 53,7-71,5 148,7 110,0 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har gjennom 2013 har stort sett vært tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter. Mengden ubrukte lånemidler har blitt redusert i løpet av året med ca 12 mill kr noe som har gitt seg utslag i redusert likviditet også. Det har vært tatt opp nytt lån i 2013 på kr 92 mill. *POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med at Larvik kommune solgte seg ut av kraftforetak på begynnelse av 2000-tallet. Investeringene er gjort i henhold til investeringsstrategi fastsatt av kommunestyret i Larvik kommune. Investeringene er gjort med et langsiktig perspektiv. Larvik kommune har ved årsslutt 2013 investeringer innenfor aksjer, obligasjoner, rentefond, aksjefond, Eiendomsfond og bankinnskudd, med hovedvekt på obligasjoner og rentefond. **Verdien av POF ved årsskiftet er summen av alle plasseringene inkl. egenkapitalinnskudd i KLP, men før kommunestyret har fattet beslutning om disponering av overskuddet i POF for For mer detaljert oversikt over investeringene se noter for Langsiktig lånegjeld Tall i Brutto lånegjeld pr ,3 912, , ,2 +Nye lån 60,0 375,0 0,0 157,6 -Avdrag/innfrielse -51,7-59,8-48,1-70,5 Brutto lånegjeld pr , , , ,3 -Utlån 237,9 284,7 292,1 318,6 Netto lånegjeld pr ,7 943,1 939,1 999,7 Antall innbyggere Lånegjeld pr innbygger i kr En stor del av kommunens låneportefølje ble overført til Larvik Kommunale Eiendom KF i Foretakets lånegjeld var på 1.132,5 mill kr pr Dette har ført til at lånegjelden på kommunens hånd har blitt tilsvarende redusert. Etter nye regler for behandling av pensjon i kommunale regnskap skal brutto pensjonsforpliktelser føres inn i kommunens balanseregnskap som langsiktig gjeld. Dette har ført til en oppblåsing av balansen. Brutto lånegjeld i tabellen er lik langsiktig gjeld fratrukket brutto pensjonsforpliktelser. I 2013 er kommunens brutto lånegjeld økt med 87,2 mill kr. Det er tatt opp nytt finansieringslån i 2013 på 92 mill kr til investeringer. Side 5 av 105

6 Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre ut til etablering øker stadig. Saldoen på kommunale lån i Husbanklån økte med 26,5 mill kr i løpet av året. Ved utgangen av året lå det i kommunens likvide beholdning 39,4 mill kr i ubrukte lånemidler, hvorav 5,9 mill kr i formidlingslån og 33,5 mill kr i finansieringslån. Side 6 av 105

7 HOVEDOVERSIKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Side 7 av 105

8 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 8 av 105

9 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 9 av 105

10 ANSKAFFELSER OG ANVENDELSER AV MIDLER Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regnskap 2012 ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Regnskap 2013 Regnskap 2012 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning neste år 0 0 Netto avsetninger Side 10 av 105

11 BALANSEREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endriring i regnskapsprinsipp som påviker AK-drift Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 11 av 105

12 DRIFTSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle intrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle intrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 12 av 105

13 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAP PR ÅR RESULTATENHET Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 100 sentraladministrasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,75 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,80 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,66 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,20 Sum driftsutgifter , , , ,41 60 Salgsinntekter , , , ,98 70 Refusjoner , , , ,67 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,79 Sum driftsinntekter , , , ,44 Netto driftsutgifter , , , ,97 RE: 110 Fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,52 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,80 40 Overføringer , , , ,65 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,89 Sum driftsutgifter , , , ,58 60 Salgsinntekter , , , ,64 70 Refusjoner , , , ,71 80 Overføringer ,48 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,23 Side 13 av 105

14 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 111 Lønnsreserve og tilleggsbev 01 Lønn og sosiale utgifter , , ,00 0,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0,00 70 Refusjoner 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,34 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,27 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,98 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,26 Sum driftsutgifter , , , ,85 60 Salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Refusjoner , , , ,18 Sum driftsinntekter , , , ,18 Netto driftsutgifter , , , ,67 RE: 121 Revisjon og kontrollutvalg 01 Lønn og sosiale utgifter ,80 0,00 0, ,56 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,56 70 Refusjoner -69,93 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -69,93 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutgifter , , , ,56 RE: 150 Skatteoppkreveren i Larvik 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,06 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon 9 600,00 0,00 0,00 0,00 40 Overføringer , , , ,82 Sum driftsutgifter , , , ,14 60 Salgsinntekter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,06 Sum driftsinntekter , , , ,06 Netto driftsutgifter , , , ,08 Side 14 av 105

15 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 201 Fellesområder barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,74 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,66 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,92 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,71 0, ,21 Sum driftsutgifter , , , ,53 60 Salgsinntekter , , , ,15 70 Refusjoner , , , ,35 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,14 Sum driftsinntekter , , , ,64 Netto driftsutgifter , , , ,89 RE: 202 Fellesområder skoler 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,42 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,67 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,25 40 Overføringer , , , ,89 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,02 0, ,02 Sum driftsutgifter , , , ,25 60 Salgsinntekter , , , ,86 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,55 Netto driftsinntekter , , , ,70 RE: 210 Oppvekst nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,85 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,68 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,50 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,96 0, ,07 Sum driftsutgifter , , , ,97 60 Salgsinntekter , , , ,92 70 Refusjoner , , , ,96 80 Overføringer , ,00 0, ,50 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,51 Sum driftsinntekter , , , ,89 Netto driftsutgifter , , , ,08 Side 15 av 105

16 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 211 Oppvekst sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,21 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,86 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,59 40 Overføringer , , , ,05 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,22 0, ,17 Sum driftsutgifter , , , ,88 60 Salgsinntekter , , , ,05 70 Refusjoner , , , ,36 80 Overføringer , ,00 0, ,50 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,56 Sum driftsinntekter , , , ,47 Netto driftsutgifter , , , ,41 RE: 212 Oppvekst sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,48 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,94 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,14 40 Overføringer , , , ,69 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,91 0, ,63 Sum driftsutgifter , , , ,88 60 Salgsinntekter , , , ,52 70 Refusjoner , , , ,95 80 Overføringer , , , ,25 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,52 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsutgifter , , , ,64 RE: 221 Larvik læringsenter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,58 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,66 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,68 40 Overføringer , , , ,04 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,58 0, ,47 Sum driftsutgifter , , , ,43 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , , , ,39 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,52 Netto driftsutgifter , , , ,91 Side 16 av 105

17 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,43 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,86 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,25 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner ,00 0,00 0, ,71 Sum driftsutgifter , , , ,25 60 Salgsinntekter , , , ,83 70 Refusjoner , , , ,78 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,09 Sum driftsinntekter , , , ,70 Netto driftsutgifter , , , ,55 RE: 231 Barneverntjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,59 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,21 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,76 40 Overføringer , , , ,14 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,80 Sum driftsutgifter , , , ,50 60 Salgsinntekter , , ,00 0,00 70 Refusjoner , , , ,04 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,23 Sum driftsinntekter , , , ,27 Netto driftsutgifter , , , ,23 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,08 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,49 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,87 0, ,30 Sum driftsutgifter , , , ,46 60 Salgsinntekter , , , ,13 70 Refusjoner , , , ,72 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -965,98 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,85 Netto driftsutgifter , , , ,61 Side 17 av 105

18 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,11 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,89 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,22 40 Overføringer , , , ,49 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,07 0, ,69 Sum driftsutgifter , , , ,40 60 Salgsinntekter , , , ,24 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer , ,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,56 Sum driftsinntekter , , , ,49 Netto driftsutgifter , , , ,91 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,11 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,22 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,00 0,00 0, ,00 40 Overføringer , , , ,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,82 0, ,59 Sum driftsutgifter , , , ,36 60 Salgsinntekter , , , ,10 70 Refusjoner , , , ,16 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,17 0,00 0, ,75 Sum driftsinntekter , , , ,01 Netto driftsutgifter , , , ,35 RE: 702 Felles vaskeri 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,17 40 Overføringer , , , ,34 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,92 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,79 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner , , , ,98 Sum driftsinntekter , , , ,98 Netto driftsutgifter , , , ,81 Side 18 av 105

19 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 703 Produksjonskjøkken 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,14 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,60 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon ,00 0,00 0,00 0,00 40 Overføringer ,80 0,00 0, ,63 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,87 0, ,46 Sum driftsutgifter , , , ,83 60 Salgsinntekter , , , ,78 70 Refusjoner , , , ,05 Sum driftsinntekter , , , ,83 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 710 Omsorg nordøst 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,43 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,49 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,50 Sum driftsutgifter , , , ,97 60 Salgsinntekter , , , ,02 70 Refusjoner , , , ,40 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,99 Sum driftsinntekter , , , ,41 Netto driftsutgifter , , , ,56 RE: 720 Omsorg sentrum 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,98 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,05 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,86 40 Overføringer , , , ,96 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,14 0, ,38 Sum driftsutgifter , , , ,23 60 Salgsinntekter , , , ,23 70 Refusjoner , , , ,91 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,56 Sum driftsinntekter , , , ,70 Netto driftsutgifter , , , ,53 Side 19 av 105

20 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 730 Omsorg sørvest 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,28 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,64 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,79 40 Overføringer , , , ,24 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,01 0, ,06 Sum driftsutgifter , , , ,01 60 Salgsinntekter , , , ,30 70 Refusjoner , , , ,78 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,16 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,69 Sum driftsinntekter , , , ,93 Netto driftsutgifter , , , ,08 RE: 750 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,29 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,48 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,82 40 Overføringer , , , ,86 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,47 0, ,78 Sum driftsutgifter , , , ,23 60 Salgsinntekter , , , ,20 70 Refusjoner , , , ,65 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,16 Sum driftsinntekter , , , ,01 Netto driftsutgifter , , , ,22 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,20 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,21 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,15 40 Overføringer , , , ,87 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,37 0, ,76 Sum driftsutgifter , , , ,19 60 Salgsinntekter , , , ,75 70 Refusjoner , , , ,31 80 Overføringer 0, , ,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,55 0,00 0, ,39 Sum driftsinntekter , , , ,45 Netto driftsutgifter , , , ,74 Side 20 av 105

21 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE.770 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,78 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,16 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,13 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,51 0, ,57 Sum driftsutgifter , , , ,64 60 Salgsinntekter ,61 0,00 0, ,44 70 Refusjoner , , , ,93 80 Overføringer ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,42 0,00 0, ,54 Sum driftsinntekter , , , ,91 Netto driftsutgifter , , , ,73 RE: 780 NAV 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,88 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,62 40 Overføringer , , , ,44 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,73 60 Salgsinntekter , , , ,75 70 Refusjoner , , , ,34 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,11 Sum driftsinntekter , , , ,20 Netto driftsutgifter , , , ,53 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,82 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,32 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,38 40 Overføringer , , , ,07 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,50 0, ,82 Sum driftsutgifter , , , ,41 60 Salgsinntekter , , , ,31 70 Refusjoner , , , ,95 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner ,44 0,00 0, ,09 Sum driftsinntekter , , , ,35 Netto driftsutgifter , , , ,06 Side 21 av 105

22 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og friområder 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,33 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,63 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,53 40 Overføringer , , , ,85 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,26 0, ,40 Sum driftsutgifter , , , ,74 60 Salgsinntekter , , , ,67 70 Refusjoner , , , ,51 80 Overføringer , , , ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,18 Netto driftsutgifter , , , ,56 RE: 801 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,70 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,03 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,10 40 Overføringer , , , ,67 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,12 Sum driftsutgifter , , , ,62 60 Salgsinntekter , , , ,28 70 Refusjoner , ,16 0, ,96 80 Overføringer ,60 0,00 0,00 0,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,24 Netto driftsinntekter , , , ,62 RE: 802 Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,01 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,72 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon ,79 0,00 0, ,07 40 Overføringer , , , ,04 Sum driftsutgifter , , , ,84 60 Salgsinntekter , , , ,30 70 Refusjoner , , , ,54 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,84 Netto driftsutgifter ,33 0,00 0,00 0,00 Side 22 av 105

23 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,26 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,33 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon ,48 0,00 0, ,60 40 Overføringer , , , ,55 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,29 0, ,61 Sum driftsutgifter , , , ,35 60 Salgsinntekter , , , ,34 70 Refusjoner , , , ,69 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner ,33 0,00 0, ,29 Sum driftsinntekter , , , ,32 Netto driftsutgifter , , , ,03 RE: 820 Larvik brannvesen 01 Lønn og sosiale utgifter , , , ,00 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , , , ,21 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,80 40 Overføringer , , , ,80 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , ,79 0, ,09 Sum driftsutgifter , , , ,90 60 Salgsinntekter , , , ,51 70 Refusjoner , , , ,77 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0, ,30 Sum driftsinntekter , , , ,58 Netto driftsutgifter , , , ,32 RE: 901 Ikke kommunale barnehager 01 Lønn og sosiale utgifter 0, , ,00 0,00 Kjøp av tjenester som erstatter 30 egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 573,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 70 Refusjoner , , , ,00 80 Overføringer ,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 23 av 105

24 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 902 DNAS 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 950 Diverse overføringer til andre 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon , ,00 0, ,66 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,67 40 Overføringer , , , ,02 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner 0,00 0,00 0,00 624,00 Sum driftsutgifter , , , ,35 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 70 Refusjoner ,38 0,00 0, ,02 80 Overføringer 0,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,02 Netto driftsutgifter , , , ,33 RE: 979 Kirke 01 Lønn og sosiale utgifter , ,00 0, ,99 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,99 60 Salgsinntekter ,92 0,00 0, ,99 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,99 Netto driftsutgifter , , , ,00 RE: 984 Eiendomsforetaket 30 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,00 40 Overføringer , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 60 Salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 90 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,00 0, ,00 Netto driftsutgifter , , , ,00 Side 24 av 105

25 Art Tekst Regnskap 2013 Regulert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2012 RE: 990 Hovedinntekter 50 Finansutgifter og finansieringstransaksjoner , , , ,69 Sum driftsutgifter , , , ,69 70 Refusjoner , , , ,17 80 Overføringer , , , ,80 Sum driftsinntekter , , , ,97 Netto driftsinntekter , , , ,28 RE: 991 Finansielle transaksjoner 10 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon ,16 0,00 0, ,44 40 Overføringer 0, , , ,03 Finansutgifter og 50 finansieringstransaksjoner , , , ,40 Sum driftsutgifter , , , ,87 70 Refusjoner , , , ,03 Finansinntekter og 90 finansieringstransaksjoner , , , ,23 Sum driftsinntekter , , , ,26 Netto driftsinntekter , , , ,61 Side 25 av 105

26 INVESTERINGSREGNSKAP REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 26 av 105

27 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 RE: 100 Sentraladministrasjon 0000 Ingen spesifikasjon 14,94 0,00 0,00 0, Oppgradering Tele- og datanettet , , , , Agresso - Arbeidsflyt lønn- og personal 0,00 0,00 0, , Websak sikkerhetsmodul 2 294, , ,00 0, Gjerdal 12 - It-avdeling 0,00 0,00 0, , Fiberutbygging kommunale enheter , , , , Etablering av inngående efaktura på EHF i Agresso 0,00 0,00 0, , Hedrum familiesenter (Bøkestua) - inv/utstyr 0,00 0,00 0, , Ny kjernemodul til Noark , , , , Web utviklingsprosjekter , , , , EHF - utgående faktura 0,00 0,00 0, , Identitetshåndtering , ,00 0,00 0, Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg 0, , ,00 0, Intern låneordning 0, , ,00 0, Miljøinformasjonsprogram 76,53 0,00 0,00 0, , , , ,96 RE: 110 Fellesutgifter 5048 Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 0, , , ,00 0, ,00 RE: 120 Folkevalgte styringsoppgaver 0000 Ingen spesifikasjon 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 Side 27 av 105

28 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 RE: 202 Fellesområder skoler 5191 Grunnskole, IKT , , , , Oppvekst - fagsystem 930, , ,00 0, , , , ,00 RE: 210 Oppvekst nordøst 0000 Ingen spesifikasjon 1 010,00 0,00 0,00 0, Skolegårdsprosjekt Kvelde skole 0,00 0,00 0, , mail komiteen Kveld skole ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, ,00 RE: 211 Oppvekst sentrum 5347 Klatrestativ i skolegården Østre Halsen skole 0,00 0,00 0, , Samarbeidsprosjekt SFO/lag 96,01 0,00 0,00 0,00 96,01 0,00 0, ,75 RE: 221 Larvik læringsenter 0000 Ingen spesifikasjon ,18 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 RE: 230 Barne- og ungdomstjenester 0000 Ingen spesifikasjon 315,35 0,00 0,00 0,00 315,35 0,00 0,00 0,00 RE: 231 Barneverntjenesten 0000 Ingen spesifikasjon ,76 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 RE: 500 Samfunnskontakt og bibliotek 0000 Ingen spesifikasjon 36,89 0,00 0,00 0,00 36,89 0,00 0,00 0,00 Side 28 av 105

29 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 RE: 501 Kultur, idrett og fritid 0000 Ingen spesifikasjon 1 869,36 0,00 0,00 0, Utsmykking nybygg 0, ,00 0,00 0, Poesiparken , ,00 0, , Opplevelsesuka ,88 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,35 RE: 701 Fellesområde pleie og omsorg 5296 Helsenett - inv. 0, ,00 0,00 0, Ny omsorgsteknologi , , ,00 0, , , ,00 0,00 RE: 702 Felles vaskeri 0000 Ingen spesifikasjon 449,04 0,00 0,00 0, Omsorg Felles, vaskeri 0,00 0,00 0, ,38 449,04 0,00 0, ,38 RE: 703 Produksjonskjøkken 5333 Omsorg Felles, Produksjonskjøkken , , , , , , , ,24 RE: 710 Omsorg nordøst 5073 Kjøp/salg av bil 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 RE: 720 Omsorg sentrum 0000 Ingen spesifikasjon 672,12 0,00 0,00 0,00 672,12 0,00 0,00 0,00 RE: 760 Helse- og rehabiliteringstjenesten 5359 Presteløkka, tilrettelegging ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Side 29 av 105

30 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 RE: 790 Arbeid og kvalifisering 0000 Ingen spesifikasjon 605,80 0,00 0,00 0, Etablering intern billeie. 0,00 0,00 0, , Intern låneordning , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 RE: 800 Kommunalteknikk - vei, park og frimoråder 0000 Ingen spesifikasjon 8 250,00 0,00 0,00 0, Etterkostnader diverse prosjekter 0,00 0,00 0, , Hagalia VA anlegg 0,00 0,00 0, , Trafikksikkerhet ,00 0,00 0, , Månejordet fase 2 - skateboard 0,00 0,00 0, , Marius brygge park ,50 0,00 0, , Rakke forvaltning KMT 0,00 0,00 0, , Skjærgårdstjenesten ny båt ,00 0,00 0, , Kysthospitalveien, fortau, veianlegg 0,00 0,00 0, , Futeparken ,08 0,00 0,00 0, Bommestadårsen - Verningen G/Svei og SP ledning 0,00 0,00 0, , Stavern sentrum VA anlegg 0,00 0,00 0, , Heyerdahl monumentene 0,00 0,00 0, , Leskur og informasjonstavler ,00 0,00 0, , Enigheten boligfelt VVA 0,00 0,00 0, , Marius Brygge og Tollerodden lys strandpromenaden 0,00 0,00 0, , Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,50 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya 2012 og , ,00 0, , Brunlaskogen utbyggingsavtale ,68 0,00 0, , TS tiltak i Larvik by , ,00 0, , Indre havn ,00 0,00 0, , Torsrødveien/Storgata Stavern VA 1 669,00 0,00 0,00 0, Ahlfeldtsgate VA , ,00 0,00 0, Trafikksikkerhet ,50 0,00 0,00 0, Vei investeringer ,00 0,00 0, , Steingata VA ,50 0,00 0,00 0, Solåsen Park utbyggingsavtale ,00 0,00 0, , Trafikkavvikling Tjodalyng skole, veianlegg , ,00 0,00 0,00 Hvidsten sag Kvelde utbyggingsavtale ,00 0,00 0,00 0,00 Side 30 av 105

31 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap KOU vei - trafikk og TS , ,00 0,00 0, Vei investeringer , ,00 0,00 0, Asfalt , ,00 0,00 0, Veiformål 0, , ,00 0, Trafikksikkerhetstiltak , , ,00 0, Malmøya 0,00 0,00 0, , Nesjar oppvekstsenter, trafikkløsning 0,00 0,00 0, ,00 Nye mesterfjellet skole, 5332 trafikkløsning 0,00 0, ,00 0, , , , ,37 RE: 801 Kommunalteknikk - vann,avløp og renovasjon 1176 Etterkostnader diverse prosjekter ,00 0,00 0, , Vassvik ny kloakk og vannledning 1 716,80 0,00 0, , Hagalia VA anlegg 0,00 0,00 0, , Bjønnes - Østby VA , ,00 0, , Ulfsbakk høydebasseng 5 000,00 0,00 0, , Foldvik Høymyr boligfelt , ,00 0, , Ula og Kjerringvik VA-anlegg 9 654, ,00 0, , Hem-Teien VA-anlegg 0,00 0,00 0, ,72 Omsland vannverk 1370 grunnvannundersøkelser , ,00 0, , Nordlyløkka VA fase ,00 0,00 0, , KMT, ny gjenvinningsstasjon husholdningsavfall 0,00 0, ,00 0, Gopledal UV anlegg og spylebsseng , , , , Skottebrygga pumpestasjon 0,00 0,00 0, , Huestranda VA anlegg 0,00 0,00 0, , Lillevik RA luftrensing 0,00 0,00 0, , Rammeavtale utskifting av AC , ,00 0, , Frenvikrønningen VVA bidragsmodell 0,00 0,00 0, , Huseby 3 VA ,54 0,00 0, , Lydhus - Anvik VA anlegg , ,00 0, , Stavern sentrum VA anlegg , ,00 0, , Måkeveien VA anlegg , ,00 0,00 0, Hvarnes RA Kjemikaliedosering 0,00 0,00 0, , Lillevik RA septikmottak , ,00 0, , Karistranda KP 302 rehabilitering 0,00 0,00 0, ,81 Eidsten - Snørsvall,Brunnval Normandbo VA , ,00 0, , Løveskogen Avløpsanlegg 7 170,00 0,00 0, , Omre VA anlegg , ,00 0, ,00 Side 31 av 105

32 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap Lillevik RA elektrotavler og overvåkning KP , ,00 0, , Enigheten boligfelt VVA 0,00 0,00 0, , Nansetgata VA anlegg , ,00 0, , Torpefeltet 3 utbyggingsavtale ,02 0,00 0, , Anleggsutstyr Øya 2012 og , ,00 0, , Brunlaskogen utbyggingsavtale ,58 0,00 0, , Helgeroa avløp , ,00 0,00 0, Bøkkerbakken VA , ,00 0, , Sveins gate overvann 0,00 0,00 0, , Kvelde renseanlegg avløp 0, ,00 0,00 0, Torsrødveien/Storgata Stavern VA , ,00 0, , Ahlfeldtsgate VA , ,00 0, , Kverken VA 0, ,00 0,00 0, Herregården - Karistranda VA 0, ,00 0,00 0, Buffertanker avløp Farris , ,00 0, , Kikut VA 0,00 0,00 0, , Løve pumpestasjon ombygging , ,00 0, , Hølen pumpstasjon ombygging , ,00 0,00 0, Steingata VA , ,00 0, , Gopledal - Fagerli vannforsyning ny E , ,00 0, ,12 Hvidsten sag Kvelde utbyggingsavtale ,20 0,00 0,00 0, Utskifting AC , ,00 0,00 0, Bommestad - Hølen forprosjekt 0, ,00 0,00 0, Solstad Syd/Varden VA etappe , ,00 0,00 0, Finn Wedelsvei avløp ,00 0,00 0,00 0, Ula VA ,80 0,00 0,00 0, Rehabilitering vann 0, , ,00 0, Rehabilitering avløp 0, , ,00 0, Ombygging av Ahlefeldtsgate med mer/torstrand og M ,00 0,00 0,00 0, , , , ,90 RE: 810 Plan, byggesak, landbruk og geodata 0000 Ingen spesifikasjon 667,15 0,00 0,00 0, GPS utstyr 0,00 0,00 0, ,00 667,15 0,00 0, ,00 Side 32 av 105

33 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 RE: 820 Larvik brannvesen 5360 Røykdykkerbil , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 RE: 979 Kirke 5120 Rehabilitering kirkegårder , , , , , , , ,00 RE: 991 Finansielle transaksjoner 5027 Renter og avdrag husbankmidler 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0, , , , , ,28 Side 33 av 105

34 SPESIFISERT BALANSEREGNSKAP Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER (A) ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Aktiverte faste eiendommer og anlegg , , Avskriving faste eiendommer og anlegg , ,61 Sum faste eiendommer og anlegg , ,18 Utstyr, maskiner og transportmidler Aktiverte maskiner, transp.midler og utstyr , , Avskriving maskiner, transp.midler/utstyr , ,94 Sum utstyr, maskiner og transportmidler , ,51 Utlån Statens vegvesen, Øyakrysset til , , Kvelde Mølle AS , , Stift. Trygdebol. Utsiktsparken v/labo , , Stift. Trygdebol. Gyldenløveg. 3 v/labo , , Stift. Gloppe Eldreleil. v/labo , , Stift. Eldre/ensl. leil. Tjølling v/labo , , Larvik Kommunale Boligstiftelse , , Halsen Ungdomskorps 0, , Sosiallån (Agresso) , , Sosiallån flyktninger (Agresso) , , Husbankutlån til private, Et.lån I uten sikkerhet , , Husbankutlån til private, Et.lån I , , Husbankutlån til private, Startlån , ,89 Sum utlån , ,27 Aksjer og andeler Statsforetak 9 300, , Kommune-/Fylkesforetak , , Private , ,00 Side 34 av 105

35 Sum aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler - SPK , ,00 Sum pensjonsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,96 Side 35 av 105

36 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 (B) OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Inngående MVA - momskompensasjon 0,00-445, Oppgjørskonto momskompensasjon , , Opptjent rente obligasjoner ,15 0, Interimskonto bank v.årsskiftet ,58 0, Gjennomgangsbeløp , , Oppgjørskonto - mva , , Inntektsførte, ikke forfalte krav pr , , Kundefordringer , , Kundefordringer Parkering , , Forskuddsbetalt Scania/lastebil Øya 0, , NAV - mottatte ref.krav , , NAV - ref.krav sykepenger , , NAV - ref.krav feriepenger , , Påløpte, ikke betalte renter 0, , Andre tilfeldige debitorer , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Forskudd, feilkonto, neg.lønn , , Nto. lønn brukere-gjærdal , ,00 Sum kortsiktige fordringer , ,37 Aksjer og andeler Utenlandske aksjefond , , Rentefond , , Eiendomsfond , , Norske aksjer , ,00 Sum aksjer og andeler , ,63 Obligasjoner Obligasjoner til varig eie , ,76 Sum obligasjoner , ,76 Side 36 av 105

37 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 Kasse, bankinnskudd Kontorkasse , , DnB driftskonto , , /389/397/400/419 DnB Husbank , , DnB - Innfordring , , Vestfold spb. Bygdebok , , Vestfold spb. Steinbok 7 770, , DnB remittering Sosial 315, , DnB Kronekort NAV , , Dnb Kronekort Barnevern , , DnB Kortkonto AoK , , DnB remittering Barnevern , , Innsamling Soweto , , DnB skattetrekk , , DnB nye husb.lån , , Primæroppgavefond , , Bankinnskudd-forvaltere , , Vestfold spb. = , , DnB = , , DnB = , ,82 Sum kasse,bankinnskudd , ,86 Premieavvik KLP - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , Premieavvik pensjon KLP , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , ,62 Sum eiendeler , ,58 Side 37 av 105

38 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Disposisjonsfond - disponibelt , , Disp.f. Gjennomgangsleil. sos.tj. brukere , , Disp.f. Næringsfond , , Disp.f. Husleiesubsidier Omsorgsboliger , , Disp.f. Bygningsskadefondet , , Disp.f. Omstillingsmidler til nanset og Frostvedt ,00 0, Disp.f. Tap av utestående husleie ,00 0, POF-prisregulering ,00 0, POF-buffer ,00 0, Til vedlikehold av kirker og kulturbygg , ,25 Sum disposisjonsfond , ,52 Bundne driftsfond Tidl. løges legat til barnehager , , Fond til fremme av fisk i Lågen (Gr.kap = ) , , Gave fanekonto / ,82 0, Gave Sylvette konto / ,56 0, Gave til skulptur Ø.Halsen skole ,10 0, Lvk.banken 95 - til Br.nes bygdebok , , Sangfor /Til ny forening, se arkiv safe , ,10 Bundet dr.fond, Hedrum PLO - testamentarisk gave , , Tjølling Bygdebøker konto ,50 0, Tjølling Steinbok konto ,00 0, VAR-regnskapet inntektsføres , , VAR-regnskap inntektsføres , , VAR-regnskap inntektsføres ,00 0, PLB-regnskap inntektsføres , , Bundne driftsfond - ovf. neste år , ,72 Sum bundne driftsfond , ,79 Side 38 av 105

39 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond- disponibelt , , Ub. inv.fond Boliger for vanskeligstilte , , Ub. inv.fond Miljøfond - SVA (til 2013) 0, , POF - Grunnkapital , , POF-Vedlikehold kulturbygg og kirker , , POF-Egenkapitalinnskudd i KLP , ,00 Sum ubundne investeringsfond , ,48 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond , ,23 Sum bundne investeringsfond , ,23 Endring i regnskapsprinsipp Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift , ,17 Sum endring i regnskapsprinsipp , ,17 Regnskapsmessig merforbruk Underskudd , , Underskudd , ,66 Sum regnskapsmessig merforbruk 0, ,06 Regnskapsmessig mindreforbruk Overskudd ,64 0, Overskudd , ,59 Sum regnskapsmessig mindreforbruk , ,59 Kapitalkonto Kapitalkonto , ,52 Sum kapitalkonto , ,52 Sum egenkapital , ,86 Side 39 av 105

40 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveavgift netto pensjon , , SPK Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser - SPK , ,00 Sum pensjonsforpliktelse , ,00 Ihendehaverobligasjoner Obligasjonslån , ,00 Sum ihendehaverobligasjoner , ,00 Andre lån Statsbanker , , Forretnings- og sparebanker 0, , Priv. kredittforetak og fin.selskaper , , Forsikringsselskaper , , Statsbanker videreutlån , , Ekstraord. avdrag Et.lån , ,29 Sum andre lån , ,58 Sum langsiktig gjeld , ,58 Side 40 av 105

41 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld Komm.fakt s servicekti (trygd pr. kunde) , , Gjennomgangsbeløp , , Remittering , , Boligtilskudd etablering, til disposisjon , , Boligtilskudd etablering, disponert, ikke utbetalt 0, , Boligtilskudd tilpassning, til disposisjon , , Boligtilskudd tilpassning, disponert ikke utbetalt , , Husbanken-ekstraord.innfr.fv.lån d.år , , Påløpte, ikke betalte renter , , Påløpte, ikke betalte renter , , For lite betalte avdrag ,69 0, Gave til skulptur - Ø.H. skole = , , Gave til Sylvette = , , Fanekonto/repr. av skolefane = , , Dep. frisørlokale Gloppe (Tj. PLO) , , Arb.g.andel av påløpte feriep , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arb.g.avgift av lønn + arb.givers andel pensjon , , Arbeidsgiveravgift tillegg KLP , , K.L.P. - bto. pensjonspremie , , Fagforeninger 159,00 0, Avtaletrekk 0,00 852, Feriepenger - utg.ført 14 - utbet ,52 0, Feriepenger - utg.ført 12 - utbet , , Feriepenger - utg.ført 13 - utbet ,70 0, Netto utbetalt 0,00-893,08 Sum annen kortsiktig gjeld , ,14 Premieavvik SPK - Arbeidsgiveravgift premieavvik pensjon , , Premieavvik pensjon SPK , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,14 Sum egenkapital og gjeld , ,58 Side 41 av 105

42 Konto Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Et.lån til flyktninger, til disposisjon , , Startlån til disposisjon , , Disponert,ikke utbetalt startlån , , Et.lån m/særvilkår, disponert, ikke utbetalt , , Ubrukte midler av eksterne lån , ,85 Sum ubrukte lånemidler , ,16 Andre memoriakonti Lån av Primæroppgavefondet , , Halsen ungdomskorps , , Skogavgift - innest. v./skogoppsynet , ,00 Sum andre memoriakonti , ,00 Motkonto for memoriakonti Diverse ubr. midler av forvaltn.lån , , Diverse ubr. midler av eksterne lån , , Diverse lån av fondsmidler , , Diverse tilgodehavender senere år , ,00 Sum motkonto for memoriakontiene , ,16 Side 42 av 105

43 DRIFTSRAMMER 2013 (tall i kr) Rapporteringsområde/Resultatenhet Budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Forbruk i % Sentraladministrasjonen ,2 Sentraladministrasjonen ,0 Boligforvaltning ,9 Fellesutgifter ,9 Pensjon ,3 Andre fellesutgifter ,2 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger ,9 Tilleggsbevilgningskonto Lønnsreserve ,4 Folkevalgte styringsoppgaver ,8 Revisjon og kontrollutvalg ,5 Skatteoppkreveren i Larvik ,8 Fellesområde barnehager ,3 Fellesområde skoler ,4 Fellesområde skoler ,0 Fellesområde SFO ,4 Oppvekst nordøst ,1 Skole ,2 SFO ,2 Barnehage ,2 Oppvekst sentrum ,5 Skole ,9 SFO ,4 Barnehage ,4 Oppvekst sørvest ,2 Skole ,3 SFO ,8 Barnehage ,8 Larvik læringssenter ,5 Opplæring for voksne ,3 Skole ,7 Barnehage ,4 Barne- og ungdomstjenester ,0 Helsesøstertjenesten ,6 PP-tjenesten ,2 Barneverntjenesten ,8 Samfunnskontakt og bibliotek ,0 Samfunnskontakt ,9 Bibliotek ,7 Boligforvaltning ,2 Kultur, idrett og fritid ,0 Kulturskolen ,0 Øvrig kultur ,3 Idrett og friluftsliv ,6 Side 43 av 105

44 Fritid ,9 Overføring øvrige trossamfunn ,7 Overføring Bølgen ,0 Fellesområde pleie og omsorg ,3 Dag- og aktivitetstilbud ,3 Omsorg korttid ,3 Omsorg langtid ,3 Tjenester i hjemmet ,3 Felles vaskeri ,1 Dag- og aktivitetstilbud ,1 Omsorg korttid ,1 Omsorg langtid ,1 Tjenester i hjemmet ,1 Produksjonskjøkken ,7 Dag- og aktivitetstilbud ,7 Omsorg korttid ,7 Omsorg langtid ,7 Tjenester i hjemmet ,7 Omsorg nordøst ,1 Dag- og aktivitetstilbud ,1 Omsorg korttid ,1 Omsorg langtid ,1 Tjenester i hjemmet ,1 Omsorg sentrum ,5 Dag- og aktivitetstilbud ,5 Omsorg korttid ,5 Omsorg langtid ,5 Tjenester i hjemmet ,5 Omsorg sørvest ,3 Dag- og aktivitetstilbud ,3 Omsorg korttid ,3 Omsorg langtid ,3 Tjenester i hjemmet ,3 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede ,7 Helse- og rehabiliteringstjenesten ,6 Omsorg korttid ,8 Helsetjenester ,9 Omsorgstjenesten for rus og psykiskhelse ,2 NAV ,4 Sosialhjelp ,9 Øvrige tjenester ,2 Arbeid og kvalifisering ,1 Kommunalteknikk-vei, park og ,6 friområder Vei ,1 Park ,2 Kommunalteknikk-vann, avløp og renovasjon ,5 Vann ,9 Side 44 av 105

45 Avløp ,0 Renovasjon ,6 Plan, byggesak, landbruk og geodata ,0 Planbehandling ,6 Byggesaksbehandling ,9 Geodata ,1 Landbrukskontoret ,5 Larvik brannvesen ,7 Ikke-kommunale barnehager ,5 DNAS ,0 Dag- og aktivitetstilbud ,0 Omsorg korttid ,0 Omsorg langtid ,0 Tjenester i hjemmet ,0 Diverse overføringer til andre ,2 Kirke ,0 Eiendomsforetaket ,0 Hovedinntekter ,3 Skatt ,3 Rammetilskudd ,1 Kompensasjonsinntekter ,1 Avsetning til fond ,5 Overføring til inv. Regnskap ,0 Andre refusjonsinntekter ,0 Finansielle transaksjoner ,9 Avkastning POF ,1 Underskuddsdekning Avsetning til disp.fond ,0 Renter og avdrag ,5 Motpost avskrivninger ,0 Side 45 av 105

46 Rammer pr rapporteringsområde og tjeneste (tall i kr) Budsjett Regnskap Rapporteringsområder/tjenester: Avvik Forbruk i % Folkevalgte styringsorganer ,8 Revisjon og kontrollutvalg ,5 Sentrale administrative funksjoner ,0 Sentraladministrasjon Skatteoppkreveren i Larvik Samfunnskontakt ,0 98,8 93,9 Fellesutgifter ,2 Pensjon ,3 Tilleggsbevilgningskonto Lønnsreserve ,4 Andre fellesutgifter ,2 Kommunale barnehager ,6 Fellesområdet barnehage ,3 Oppvekst nordøst ,2 Oppvekst sentrum ,4 Oppvekst sørvest ,8 Larvik Læringssenter ,4 Ikke kommunale barnehager ,5 Skole ,8 Fellesområdet skole ,0 Oppvekst nordøst ,2 Oppvekst sentrum ,9 Oppvekst sørvest ,3 Larvik Læringssenter ,7 SFO ,8 Fellesområdet SFO ,4 Oppvekst nordøst ,2 Oppvekst sentrum ,4 Oppvekst sørvest ,8 Opplæring for voksne ,3 Barneverntjenesten ,8 Side 46 av 105

47 Helsesøstertjenester og PPT ,0 Helsesøstertjenesten ,6 PP- tjenesten ,2 Boligforvaltning ,7 Sentraladministrasjon ,9 Samfunnskontakt ,2 Kultur ,2 Kulturskolen ,0 Øvrig kultur ,3 Bibliotek ,7 Idrett og friluftsliv ,6 Fritid ,9 Dag og aktivitetstilbud: ,9 Fellesområde pleie og omsorg ,3 Felles vaskeri ,1 Produksjonskjøkken ,7 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sentrum ,5 Omsorg sørvest ,3 Arbeid og kvalifisering ,1 Dnas ,0 Omsorg korttid ,8 Fellesområde pleie og omsorg ,3 Felles vaskeri ,1 Produksjonskjøkken ,7 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sentrum ,5 Omsorg sørvest ,3 Dnas ,0 Helse og rehabiliteringstjenesten ,8 Omsorg langtid ,9 Fellesområde pleie og omsorg ,3 Felles vaskeri ,1 Produksjonskjøkken ,7 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sentrum ,5 Omsorg sørvest ,3 Dnas ,0 Side 47 av 105

48 Tjenester i hjemmet ,1 Fellesområde pleie og omsorg ,3 Felles vaskeri ,1 Produksjonskjøkken ,7 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sentrum ,5 Omsorg sørvest ,3 Dnas ,0 Tjenester for funksjonshemmede ,7 Helsetjenester ,9 Tjenester for rus og psykisk helse ,2 NAV ,4 Sosialhjelp ,9 Øvrige tjenester ,2 Vei og park ,6 Vei ,1 Park ,2 VAR ,3 Vann ,9 Avløp ,5 Renovasjon ,6 Arealplan ,0 Planbehandling ,6 Byggesaksbehandling ,9 Geodata ,1 Landbrukskontoret ,5 Brann og ulykkesvern ,7 Overføring til kirkelig fellesråd og trossamfunn ,4 Overføring kirkelig fellesråd ,0 Overføring øvrige trossamfunn ,7 Overføring LKE ,0 Overføring Bølgen ,0 Side 48 av 105

49 Diverse overføringer til andre ,2 Hovedinntekter ,3 Skatt ,3 Rammetilskudd ,1 Kompensasjonsinntekter ,1 Avsetning til fond ,5 Overføring til inv. Regnskap ,0 Andre refusjonsinntekter ,0 Finansielle transaksjoner ,9 Avkastning POF ,1 Underskuddsdekning Avsetning til disp. fond ,0 Renter og avdrag ,5 Motpost avskrivninger ,0 Side 49 av 105

50 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper NOTE nr. 2 Organisering NOTE nr. 3 Spesielle poster og transaksjoner NOTE nr. 4 Endring i arbeidskapital NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen NOTE nr. 6 Avsetninger og bruk av avsetninger NOTE nr. 7 Kapitalkonto NOTE nr. 8 Anleggsmidler fordelt på avskrivningstid NOTE nr. 9 Anleggsmidler - Fast eiendommer og anlegg NOTE nr. 10 Anleggsmidler - Maskiner, transportmidler og utstyr NOTE nr. 11 Anleggsmidler - Aksjer og andeler NOTE nr. 12 Finansielle omløpsmidler - Primæroppgavefondet NOTE nr. 13 Finansielle omløpsmidler Aksjer NOTE nr. 14 Finansielle omløpsmidler Obligasjoner NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelse NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelse Andel selvkostområdet NOTE nr. 17 Avdrag på lån NOTE nr. 18 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk NOTE nr. 19 Fordring og gjeld mellom kommunen og foretak NOTE nr. 20 Selvkosttjenester NOTE nr. 21 Årsverk NOTE nr. 22 Pensjonskostnader NOTE nr. 23 Primæroppgavefondet NOTE nr. 24 Restanser på kommunale krav Side 50 av 105

51 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter og inntekter er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet.. Den del av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Investeringer i investeringsregnskapet blir ført netto, dvs. eksklusiv mva, dersom virksomheten ligger innenfor avgiftsområdet, for eksempel VAR-regnskapet. Investeringen utenom avgiftsområdet blir ført brutto, dvs. inklusiv mva. Mva-kompensasjon på investeringene bokføres som inntekter i driftsregnskapet med pliktig overførsel til investeringsregnskapet (i %). I den grad enkelte inntekter og utgifter ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon er omløpsmidler. Anleggsmidler som varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.v. Et varig driftsmiddel må ha en anskaffelseskost på minimum kr ,- og en økonomisk levetid på minst 3 år. Aksjer, andeler, obligasjoner og utlån med løpetid over ett år kan klassifiseres som finansielle anleggsmidler. Finansielt motiverte investeringer i verdipapirer vil alltid være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for slike plasseringer. Kommunen følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Vedlikehold som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets standard utgiftsføres i driftsregnskapet. Påkostninger som øker standarden på anleggsmiddelet føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. En påkostning må i tillegg være på minimum kr ,- før den kan føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld er knyttet til formål som nevnt i kommunelovens 50 Avtale om finansielle leasing anses også som langsiktig gjeld. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurderingsregler. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) skal vurderes til virkelig verdi i balanseregnskapet. Det innebærer at urealisert kurstap/-gevinst på finansielle plasseringer av kommunens Primæroppgavefond skal føres i driftsregnskapet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningen starter året etter anskaffelsen. Avskrivningene er i tråd med 8 i forskift om årsregnskap og årsberetning. Side 51 av 105

52 NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Politisk organisering Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune. Kommunestyret i Larvik består av 35 folkevalgte politikere. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Administrativ organisering og ledelse Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen. Rådmannen er ansvarlig leder for hele den kommunale organisasjonen med ca ansatte. Organisasjonsmodell Side 52 av 105

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2012. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse...

DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... DEL 2 ÅRSBERETNING 2010... 57 1. Innledning... 57 2. Oppsummering regnskapsresultat 2010... 57 3. Balanseregnskapet... 57 3.1 Pensjonsforpliktelse... 59 3.2 Langsiktig gjeld.... 59 3.3 Arbeidskapital....

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2006. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2006 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom ett år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser med videre omtales sammen med

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: møterom 346, Rådhuset Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer