ÅRSBERETNING Vardø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune

2 Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt til -0,2 mill kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetninger om lag 4,2 mill kroner. Regulert budsjett balanserer. Enhetenes nettodrift viser et merforbruk på vel 0,2 mill kroner vurdert mot regulert budsjett. Mest likvide omløpsmidler, herunder kasse, postgiro, bankinnskudd pr ,0 mill kroner, hvorav tilfluktsromsmidler 1,5 mill kroner og skattetrekk 3,9 mill kroner Saldo disponible innskudd pr ,6 mill kroner. Kortsiktig gjeld ved utgangen av 2014 var 31,2 mill kroner. Disposisjonsfond økt med 9,7 mill kroner, (35,7 mill til 45,4mill), som i det vesentlige skyldes positivt premieavvik på pensjon. Bundne driftsfond økt med 2,3 mill ( 6,1 mill til 8,4 mill), hvor avsetning selvkostfond vann,avløp og feiing utgjør 1,7 mill kroner Ubundne investeringsfond redusert med 0,2 mill, (4,9 mill til 4,7 mill) Bundne investeringsfond økt med 0,1 mill, (2,0 mill til 2,1 mill) I 2014 ble det tatt opp nye lån 31 mill i fbm realisering flerbrukshus Ordinære eksterne avdrag på lån i 2014 var vel 8,0 mill kroner. Ved vekting av lån framkom at det skulle vært betalt eksterne avdrag på vel 9,6 mill kroner. Disse er belastet driftsregnskap og avsatt til framtidig avdrag. Langsiktig lån ved utgangen av ,3 mill kroner. Saldo ubrukte lånemidler 11 mill kroner. Nøkkeltall i driftsregnskapet sammenlignet med regulert budsjett Regnskap Oppr budsjett Reg. budsjett Avvik Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Resultat finansposter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Sum avsetninger Netto avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

3 Etter inndekning av finansutgiftene (renter og avdrag) er det et nettodriftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Brutto driftsresultat + avskrivninger skal være tilstrekkelig til å dekke finanspostene. For bruk av avsetninger på 18,1 mill kroner 15,6 mill kroner fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2013 og vel 2,5 mill kroner fra bundne fondsavsetninger (øremerkede tilskudd) Avsetninger på 17,5 mill kroner er mindreforbruk ,6 mill kroner, og 2,5 mill kroner øremerkede midler. Avvik sammenlignet med regulert budsjett Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik Driftsinntekter Brukerbetalinger (785) Andre salgs- og leieinntekter (994) Overføringer med krav til motytelse (16 749) Rammetilskudd (523) Andre statlige overføringer (270) Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt (0) Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) (18 661) Driftsutgifter Lønnsutgifter (5 584) Sosiale utgifter (6 110) Kjøp varer/tj. som inngår i tj.produksjon Kjøp tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Finansposter Renteinntekter, utbytte og eieruttak (3 725) Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger (1 151) Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum finansposter (3 493) Motpost avskrivninger ( ) ( ) (4 448) Sum ( ) ( ) (5 129) Avvik som tilhører seksjonenes drift er redegjort for under avvik seksjonene

4 Brukerbetalinger +0,7 mill kroner Generelt merinntekt på de fleste områder. Vesentlige merinntektsposter er SFO, legetjeneste, sykehjem, hjemmetjenester og helsestasjon Barnehage og kulturskole har mindreinntekt enn budsjettert. Andre salgs- og leieinntekter +1,0 mill kroner Generelt avvik mot budsjettert på de fleste områder. Vesentlige merinntektsposter er flerbrukshus (ikke budsjettert), selvkostområder som vann, avløp og renovasjon. Økonomiavdeling, veier og bibliotek har mindreinntekt enn budsjettert. Kulturskole, og helsestasjon har budsjettert med brukerbetalinger men inntekter i regnskap inngår i salgsinntekter. Overføringer med krav til motytelse +16,7 mill kroner Generelt avvik mot budsjettert på de fleste områder. Vesentlige merinntekter er refusjon fiberprosjekt i Vardø og mellom Vardø og Vadsø, alene 10,9 mill. Andre vesentlige merinntekter refusjon folkevalgte, refusjon økonomisk bistand, refusjon ressurskrevende brukere og sykelønnsrefusjoner generelt. Rammetilskudd +0,5 mill kroner Reduserte skatteinntekter gir etter sjablongregel noe høyere inntektsutjevning. Skatteinntekt -0,6 mill kroner Mindre skatteinntekter enn budsjettert. Andre statlige overføringer +0,2 mill kroner Rentekompensasjon etter Husbankens rentesatser for omsorgsboliger, reform 97, grunnskole og sykehjem. Renteinntekter, utbytte og eieruttak +3,7 mill kroner Hovedpost er større avkastning fra Varanger Kraft Renteutgifter og låneomkostninger -1,1 mill kroner Renteutgifter på løpende lån lavere enn lagt til grunn i budsjett. Har sammenheng med endret framdrift investeringsprosjekter. I tillegg ble rente lavere enn lagt til grunn i budsjett på lån i Kommunalbank, Kommunekredit og Husbanken Avdrag på lån +1,2 mill kroner Ekstern betalte avdrag 8,0 mill. Vekting av gjeld viste for lite innbetalt avdrag på 1,6 mill. Tatt inn i regnskap og avsatt til framtidig betaling. Utlån +0,1 mill kroner Ikke medtatt i budsjett Motpost avskrivninger +4,4 mill For lavt vurdert i budsjett.

5 Avvik innen seksjonene Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik Felleskostnader/pensjon Sentrale folkevalgte Sentraladministrasjonen Oppvekst (skole/barnehage) Helse (helse/sosial/pleie/omsorg) Teknisk, næring,plan og kultur Sum Felleskostnader Mindreforbruk 11,1 mill Hovedpostene for avvik kan forklares med mindreforbruk reguleringspremie pensjon med 3,8 mill, tilskudd fiberprosjekt 0,6 mill, og tapsavskrivning 0,3 mill. Positivt premieavvik 4,1 mill målt mot budsjett, ikke fordelt fellespost lønnsoppgjør 2,0 mill. 1.1 Sentrale folkevalgte Merforbruk 1,8 mill Vesentlige avvik fast godtgjørelse folkevalgte, avgifter KS, Øst-Finnmark regionråd, revisjonsutgifter/kontrollutvalg og generelt sentrale folkevalgte. 1.1 Sentraladministrasjonen Merforbruk på om lag kr.1,0 mill kroner Vesentlige avvik felles EDB og pensjonsutgifter 1.2 Grunnskole og barnehage Merforbruk for enheten på 1,4 mill kroner Merforbruk skole 1,2 mill. Vesentlige avvik er elever i andre skoler, Vardø skole og voksenopplæring. Merforbruk barnehager 0,2 mill. Merforbruk kan i det vesentlige knyttes til sykefravær 1.3 Helse Merforbruk på vel 4,0 mill, hvorav 2,8 mill er tatt inn regnskapet i fbm krav fra annen kommune i uavklart sak. Generelt avvik på alle områder. Vesentlige avviksområder er legetjenester, hjemmetjenester, NAV sosial og psykisk helsevern, og hovedkjøkken. Positivt er mindreforbruk med vel 2,0 mill kroner på sykehjem 1.4 Teknisk, næring, plan og kultur

6 Merforbruk på vel 2,5 mill kroner, Avsetninger selvkost for vann og avløp utgjør 1,7 mill og merforbruk næring 0,5 mill Generelt avvik på alle områder. Merforbruk på næring 0,5 mill og brannvern 0,5 mill. Mindreforbruk ungdomsklubber 0,3 mill Investeringsregnskapet Samlede investeringer i anleggsmidler i 2014 var 22,6 mill kroner. Nytt økonomi- og HR system 1,1, mill, rådhus 5,0 mill, edb 0,2 mill, eierandel Klp 0,67 mill, Nytt kunstgress Russevika stadion 2,2 mill, flerbrukshus 12,1 mill, veglys Nordre Langgt 1,0 mill og kirka 0,2 mill Avvik sammenlignet med regulert budsjett Opprinnelig Regulert Regnskap Budsjett Budsjett Avvik (1000 kr) Investering i anleggsmidler (397) Utlån og forskotteringer - Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler ( ) ( ) ( ) (2 821) Inntekter fra salg anleggsmidler ( ) - - (300) Tilskudd til investeringer - Kompensasjon for merverdiavgift ( ) Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ( ) (1 348) Andre inntekter ( ) ( ) Sum ekstern finansiering ( ) ( ) ( ) (870) Overført fra driftsregnskapet - Bruk av avsetninger ( ) ( ) ( ) (3 896) Sum finansiering ( ) ( ) ( ) (4 765) Merknad: Gjeldsutvikling (i million kroner) Lån pr 31.desember 128,9 207,9 205,9 213,3 205,6 317,9 339,3 Pensjonsforpliktelser 232,9 249,4 265, ,3 345,9 354,6 Sum langsiktig gjeld 361,8 457,3 471,5 518,3 529,9 663,8 693,9 Ordinære eksterne avdrag på lån i ,0 mill kroner.

7 Økonomiplan Forventet utvikling i rammebetingelsene I økonomiplanen legges til grunn stabilt folketall i planperioden. For 2011,2012, 2013 og 2014 har folketallet vært stabilt. Kommunens frie inntekter, dvs skatteinntekter og rammetilskudd utgjør det vesentlige av kommunens inntekter. Det er lagt til grunn at disse vil være stabile i planperioden. Avkastning på aksjer fra Varanger Kraft forventes stabile i perioden.det vil alltid være usikkerhet knyttet til avkastning på investert kapital. Det er lagt til grunn forventet utvikling i rentebane for lån fra 2,25 3,0% i løpet av planperioden. Årlig rentevekst på 25 punkter. Makroøkonomiske forhold For planperioden er besluttet investeringer på om lag 55 mill kroner. I perioden er planlagt nedbetaling av langsiktig gjeld med om lag 50,1 mill kroner. Økning i kommunens langsiktige gjeld vil framtvinge betydelige reduksjoner i økonomiske midler til drift av sektorene. Lave rentekostnader på lånt kapital og ikke usannsynlig også lav reallønnsvekst vil gi noe mer tid til tilpasning av drift Reduksjon i økonomiske midler har ikke nødvendigvis redusert produksjon som konsekvens. Muligheten til mer effektiv og rasjonell drift vil være til stede. Økonomiplanen legger til grunn balansering av budsjett i perioden Behovsendringer for kommunale tjenester Kommunens rammebetingelser og økt langsiktig lånegjeld gjør det nødvendig med betydelig tilpasninger i den kommunale tjenesteproduksjon. Sykefravær Sykefravær i kommunen ,4%. Egenmeldt fravær utgjorde 1,4% og legemeldt sykefravær 9,0 %. Likestilling Totalt 162 faste årsverk i kommunen. Kvinneandelen var 82%. I toppledergruppen var det i % kvinnelig representasjon. I utvidet ledergruppe (nivå 2 ) var det 43% kvinnelig representasjon. Formålet i diskrimineringsloven er ivaretatt i Vardø kommunes etiske retningslinjer, pkt 6

8 Tiltak Systemintegrasjon, automatisering, kvalitetsikring Holde fokus på budsjettreguleringer. Styrke økonomiforståelsen i enhetene og budsjettdisiplin Sykefravær er fortsatt høyt og må arbeides videre med i Samarbeid virksomhetsledere på tvers av virksomhetene Vardø kommune, 18.februar 2015 Hans E Wilhelmsen rådmann

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer