Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003"

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004

2 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side 4 Oversikt Balanse side 5-6 Regnskapsskjema 1 A - Drift side 7 Regnskapsskjema 1 B - Drift side 8 Regnskapsskjema 2 A - Investering side 9 Regnskapsskjema 2 B Investering side 9 Noter: Nr. 1 Endring av arbeidskapital side 10 Nr. 2 Pensjoner side Nr. 3 Garantiforpliktelser side Nr. 4 Fordringer og gjeld til komm. virksomheter side 16 Nr. 5 Aksjer og andeler side 16 Nr. 6 Bruk av / avsatt fond side 17 Nr. 7 VAR-kostnader side 17 Nr. 8 Kapitalkonto side 18 Nr. 9 Prosjektoversikt side 19 45

3 Levanger Kommune 2003 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter 0, Sum driftsinntekter , Driftsutgifter Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , Avdragsutgifter , Utlån , Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finanstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 1

4 Levanger Kommune 2003 Økonomisk oversikt - drift Interne finanstransaksjoner Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0, Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , Bruk av likviditetsreserve 0, Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet 0, Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk , Avsetninger til disposisjonsfond , Avsetninger til bundne fond , Avsetninger til likviditetsreserven 0, Sum avsetninger , Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 2

5 Levanger Kommune 2003 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer , Andre overføringer , Renteinntekter, utbytte og eieruttak , Sum inntekter , Utgifter Lønnsutgifter 0, Sosiale utgifter 0, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0, Overføringer , Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , Fordelte utgifter , Sum utgifter , Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , Utlån , Kjøp av aksjer og andeler 0, Dekning av tidligere års udekket 0, Avsetninger til ubundne investeringsfond , Avsetninger til bundne fond , Avsetninger til likviditetsreserve , Sum finansieringstransaksjoner , Finansieringsbehov , Dekket slik: Bruk av lån , Mottatte avdrag på utlån , Salg av aksjer og andeler 0, Bruk av tidligere års udisponert 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0, Bruk av disposisjonsfond , Bruk av ubundne investeringsfond , Bruk av bundne fond 0, Bruk av likviditetsreserve , Sum finansiering , Udekket/udisponert 0, Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 3

6 Levanger Kommune 2003 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Budsjett Regnsk. i fjor Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) , Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) , Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner , Sum anskaffelse av midler , Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) , Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) , Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner , Sum anvendelse av midler , Anskaffelse - anvendelse av midler , Endring i ubrukte lånemidler , Endring i arbeidskapital , Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , Bruk av avsetninger , Til avsetning senere år 0, Netto avsetninger , Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , Interne utgifter mv , Netto interne overføringer 0, Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 4

7 Levanger Kommune 2003 Oversikt - balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler , Herav: Faste eiendommer og anlegg , Utstyr, maskiner og transportmidler , Utlån , Aksjer og andeler , Pensjonsmidler ,00 0 Omløpsmidler , Herav: Kortsiktige fordringer , Premieavvik ,80 0 Aksjer og andeler 0,00 0 Sertifikater 0,00 0 Obligasjoner 0,00 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd , SUM EIENDELER , Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 5

8 Levanger Kommune 2003 Oversikt - balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , Herav: Disposisjonsfond , Bundne driftsfond , Ubundne investeringsfond , Bundne investeringsfond , Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0 Regnskapsmessig merforbruk , Udisponert i inv.regnskap 0,00 0 Udekket i inv.regnskap 0,00 0 Likviditetsreserve , Kapitalkonto , Langsiktig gjeld , Herav: Pensjonsforpliktelser ,00 0 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0 Sertifikatlån 0,00 0 Andre lån , Kortsiktig gjeld , Herav: Kassekredittlån 0,00 0 Annen kortsiktig gjeld , Premieavvik 0, SUM EGENKAPITAL OG GJELD , MEMORIAKONTI Memoriakonto , Herav: Ubrukte lånemidler , Andre memoriakonti , Motkonto for memoriakontiene , Levanger, 31. desember mars Revidert, jfr. revisjonsberetning av Tove Melgård Ola Stene Ingjar Eggen revisjonssjef rådmann fagleder regnskap Levanger Kommune 2003 Regnskapsskjema 1 A - drift Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 6

9 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom , Andre direkte eller indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , Avdrag på lån , Netto finansinnt./utg , Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk , Til ubundne avsetninger , Til bundne avsetninger , Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0, Bruk av ubundne avsetninger , Bruk av bundne avsetninger , Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet 0, Til fordeling drift , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0, Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 7

10 Levanger Kommune 2003 Regnskapsskjema 1 b - drift Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB STØTTEAVDELINGEN FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NÆRINGSMIDDELTILSYNET KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN OPPVEKST FELLES KEMNEREN SERVICEKONTORET INNVANDRERTJENESTEN MULE OPPVEKSTSENTER LEVANGER OPPVEKSTSENTER LEIRA BARNEHAGE HALSAN SKOLE NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER ÅSEN OPPVEKSTSENTER YTTERØY OPPVEKSTSENTER FROL UNGDOMSSKOLE NESSET UNGDOMSSKOLE MOMARKA BARNEHAGE FOREBYGGING HELSE/SOSIAL/REHABILITERING BARNEVERN STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPL DISTRIKT NORD DISTRIKT SØR LANDBRUK KULTUR FESTIVITETEN PLAN- OG BYGGESAK OPPMÅLING DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM VANN OG KLOAKK VEG, PARK, PARKERING BRANN OG FEIERVESEN SKATTER OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER NÆRINGSMIDDELTILSYNET REVISJONEN SUM FORDELT DRIFT Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 8

11 Levanger Kommune 2003 Regnskapsskjema 2 A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Avsetninger , Årets finansieringsbehov , Finansiert slik: Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på lån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet 0, Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert 0, Regnskapsskjema 2 B - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor TOTALER: 900 Investeringsutgifter , Renter og avdrag på lån , Utlån og aksjekjøp , Fondsavsetninger , Avsatt likviditetsreserve , Totale utgifter , Finansiert slik: 960 Salgsinntekter , Refusjoner , Overføringer , Renteinntekter , Bruk av lån , Aksjesalg og mottatte avdrag , Bruk av fond , Bruk likviditetsreserve , Overført fra driftsregnskapet 0, Til inndekning etterfølgende år Kontrollsum: 0, Det vises for øvrig til vedlagte prosjektregnskap, tatt inn som note nr. 9. Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 9

12 Note nr. 1 Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2003 Regnskap 2002 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler , Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0 Endring kortsiktige fordringer , Endring materialbeholdninger ,80 0 Endring aksjer og andeler 0,00 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) , KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) , ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) , Endring i arbeidskapital bevilgning , Differanse -13, ,21 Bevegelse henv.kontoer: HJEMME-PC ANSATTE / F KONTO FOR NEDBET. AV FORSKOTTERT VIDEREUTL Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 10

13 Note nr. 2 Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Kommunal Landspensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Pensjoner Nåverdi av pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjons kostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet Pensjonsposter Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse ####### Beregningsforutsetninger Forventet avkastning ( 13-5 pkt. F) 7,42 % Diskonteringsrente ( 13-5 pkt E) 6,42 % Forventet lønnsvekst ( 13-5 pkt. B) 4,00 % Forventet pensjonsregulering 3,90 % Med hensyn til dødelighet og uførhet mv. ( 13-5 pkt. G) er det benyttet forutsetningene i KLPs forsikringstekniske beregningsgrunnlag Da er ikke beregnet pensjonsforpliktelse på andre udekkede avtaler som for eksempel pensjon av lønn over 12G eller førtidsavtaler utover særaldersgrenser, 85-års regelen og AFP AFP forpliktelser er medtatt i beregningene og KLP benytter turn-over av AFP-relaterte forpliktelser i KLPs fellesordning: Under 20 år 20 % år 8 % år 6 % år 6 % år 4 % år 1 % Det er sett bort fra betydningen av turn-over for de øvrige pensjonsytelser. Note nr. 2, forts. Uttaksandel pr. aldersgruppe* 62år 20 % Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 11

14 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % * Uttaksandelen i det enkelte årskull er andelen som er gått av med AFP av de som har muligheten til det (dvs. at de som allerede mottar uføre- eller alderspensjon er holdt utenfor) Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere, bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningen av AFP-forpliktelsen. Estmatavvik Estimert/bokført pensjonsmidler /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler (fra aktuarberegning 2003) Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsforpliktelse (fra aktuarberegning 2003) Estimatavvik Estimatavvik Korrigert estimatavvik for fra tidligere år Estimatavvik pensj.midler Estimatavvik pensj.forpl Netto estimatavvik Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 12

15 Note nr. 2, forts. Redegjørelse Pensjonsforpliktelser - Statens Pensjonskasse Årets netto pensjonskostad spesifisert ( 13-1 nr. C) Nåverdi av pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjons kostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Pensjonsmidler, pensjonsforpl. og beregnet Pensjons- Arb.giverakkumulert premieavvik og beregningsforut- poster avgift setningene ( 13-1 nr. E) Pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Beregningsforutsetninger SPK har anvendt fløgende forutsetninger Forventet avkastning 7,42 % Diskonteringsrente 6,42 % Forventet lønnsvekst 5,00 % Forventet G-regulering 3,90 % Frivillig avgang 3 % inntil 50 år, 0% over AFP-uttak 50 % Estmatavvik Estimert/bokført pensjonsmidler /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsmidler (fra aktuarberegning 2003) Estimert/bokført pensjonsforpliktelse pr /- Estimatavvik pr IB faktiske pensjonsforpliktelse (fra aktuarberegning 2003) Estimatavvik Estimatavvik Korrigert estimatavvik for fra tidl.år Estimatavvik pensj.midler Estimatavvik pensj.forpl Netto estimatavvik Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 13

16 Note nr. 3 Levanger kommunes garantiforpliktelser pr Finansinstitusjon Eff.garanti Eff. Garanti Garantien pr pr utløper Sparebank 1 Midt-Norge Stiftelsen "Skall-stuggu" Ekne Vasslag Levanger Fritidspark Levanger Fritidspark Sum Sparebank 1 Midt-Norge Kommunekreditt Norge AS Utleiebygg AS Levanger Næringsselskap AS Sum Kommunekreditt Norge AS Kommunalbanken AS Utleiebygg AS Markabygda Vannverk Sum Kommunalbanken AS Husbanken Stiftelsen Studentboliger Holsandlia Brl Åsentunet Brl Sum Husbanken Sum pr Sum pr Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 14

17 Note nr. 3, forts. Garantiansvar ovenfor Innherred Renovasjon I tillegg til ovenforstående, har Levanger kommune godkjent følgende andeler av låneopptak for Innherred renovasjon Restlån Lånesum pr Andel i % Andel 2002 i kr. Andel 2003 i kr. Norges Kommunalbank , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Kommunekreditt Norge AS , Sparebank 1 Midt-Norge , Sum garanti ovenfor Innherred Renovasjon Garantiansvar ovenfor Levanger og Verdal Havnevesen Saldo pr Andel i kr. / 2002 Andel i kr. / Norges kommunalbank Husleiegarantier Total effektiv garanti pr ,00 Total effektiv garanti pr Kommunestyret har i tillegg fattet vedtak om å garantere for nytt orgel med inntil ,- I skrivende stunder er det ennå uklart hva det effektive beløpet kan bli. Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 15

18 Note nr.4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter Langsiktig Foretak og særregnskaper Fordringer Kortsiktig gjeld gjeld Levanger Boligforvaltning KF Sum: Note nr. 5 NOTE OMFATTENDE AKSJER OG ANDELER PR Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel i % JERNBANEGT. 14 B AS ? 100,00 LEVANGER TOMTESELSKAP AS ? 100,00 LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS ,00 UTLEIEBYGG AS ? 100,00 LEVA-FRO AS ,00 LEVANGER FRITIDSPARK AS ,00 INNHERREDSFERJA AS ,95 MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS ? 3KANTEN IT AS ,03 NORSKE SKOGINDUSTRIER ? LEVANGER PARKERING AS ,33 INNHERRED PRODUKTER ,81 LL BIBLIOTEKSENTRALEN 3.900?? KONTORBYGGET AS ,64 SKOGN HANDELSLAG 150?? ÅSEN SAMVIRKELAG 100?? FAGERSTRAND BORETTSLAG 3.600?? MARKABYGDA VASSVERK 2.500?? AL EKNE VASSVERK 1.200?? N-TR.LAG NÆRINGSUTVIKLING AS ?? LEVANGER BOLIGBYGGERLAG 1.000?? AS SKARNSUNDBRUA ?? TRØNDERSK MULTIMEDIA AS (TMM) ?? NABOER AB - ST.OLAVSLEDEN ?? Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 16

19 Note nr. 6 NOTE VEDR. BRUK AV OG AVSATT TIL FOND Disposisjonsfond Regnskap Regnskap Disposisjonsfond pr , ,72 Avsatt på driftsregnskapet , ,76 Forbruk på investeringsregnskapet , ,49 Forbruk på driftsregnskapet ,67 0,00 Disposisjonsfond pr , ,99 Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond pr #REF! ,65 Avsatt til i investeringsregnskapet , ,25 Avsatt til i driftsregnskapet ,60 Bruk av i investeringsregnskapet , ,00 Ubundne investeringsfond pr #REF! ,90 Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr , ,74 Avsatt til i investeringsregnskapet , ,13 Avsatt til i driftsregnskapet ,68 Bruk av i driftsregnskapet , ,46 Bundne investeringsfond pr , ,41 Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr #REF! ,36 Avsatt til i driftsregnskapet , ,07 Bruk av i driftsregnskapet , ,45 Bundne driftsfond pr #REF! ,98 Note nr. 7 VAR-kostnader 2003 VANN KLOAKK FEIER Kalkulatoriske avskrivninger Driftsutgifter Indirekte kostnader Avgiftsgrunnlag Driftsinntekter Resultat - avsatt fond / bruk av fond ( ) ( ) ( ) Levanger Kommune Regnskap 2003 Side 17

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726

Finansieringsbehov 276.481.605 582.891.457 118.526.000 321.082.726 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 2009 2009 2008 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -23.380.207-32.693.930-10.000.000-16.247.660

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer