Rekneskap Modalen kommune MODALEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE"

Transkript

1 MODALEN KOMMUNE REKNESKAP

2 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen Side 4 Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen Side 4 Økonomisk oversyn Balanserekneskapen Side 5 Økonomisk oversyn Driftsrekneskapen Side 6 Økonomisk oversyn Investeringsrekneskapen Side 7 Noter til rekneskapen 2013: Side 8-14 Note 1: Endring i arbeidskapital Side 8 Note 2: Pensjon Side 8 Note 3: Garantiansvar Side 10 Note 4: Fordring og gjeld til kommunale foretak mv. Side 10 Note 5: Aksjar og andelar Side 10 Note 6: Avsetjing til, og bruk av fond Side 10 Note 7: Forskottering Side 11 Note 8: Kapitalkonto Side 12 Note 9: Finansforvaltning Side 13 Note 10: Tilgang til, og bruk av næringsfondet Side 14 2

3 Rekneskapsskjema 1A - drift Reknesk 2013 Justert budsj Oppr budsjett Reknesk 2012 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,00 Andre direkte eller indirekte skatter , , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,00 Renteinntekter og utbytte , , , ,22 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,64 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,42 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,29 Til bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,77 0, ,29 Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,00 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Til fordeling drift , , , ,58 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,81 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,45 0,00 0, ,77 Rekneskap Buds(end) Budsjett Regnskap Rekneskapsskjema 1B - drift RÅDMANNEN/SENTRALADM , , , ,00 SOSIAL OG BARNEVERN , , , ,00 SKULE , , , ,00 BARNEHAGE , , , ,00 PLEIE OG OMSORG , , , ,00 KOMMUNELEGE , , , ,00 TEKNISK , , , ,00 SENTRALE POSTAR , , , ,21 T O T A L T , , , ,79 3

4 Rekneskapsskjema 2A - investering Reknesk 2013 Justert budsj Oppr budsjett Reknesk 2012 Investeringer i anleggsmidler , , , ,79 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger 0, , , ,54 Årets finansieringsbehov , , , ,33 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0, ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum ekstern finansiering , , , ,00 Overført fra driftsregnskapet , , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0, ,54 Bruk av avsetninger , , , ,79 Sum finansiering , , , ,33 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap Rekneskapsskjema 2B inv Leidningsnett, vassforsyning , Leidningsnett kloakk , , Tilrettelegging bustadfelt , , , Asfaltering , , , Modalstunet, oppgradering , , , , Bilar/maskiner , , , , Samfunnshus Øvre Helland , , , Mo skule, uteområde , , , Ombygging Mo skule , , Tilkomst Modalstunet , , , Kommunehus, forprosjekt , , , Fiber, nye husstandar , , , , Kommunale bustadar, rehabilitering , , , Elvesikring Budalselva , Oppgradering helsesenteret , , , Oddane vasverk , , ,00 - T O T A L T , , , ,79 4

5 Økonomisk oversyn - balanse Rekneskap 2013 Rekneskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,70 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,06 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,04 Utlån , ,60 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,22 Herav: Kortsiktige fordringer , ,54 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,31 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner , ,33 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,04 SUM EIENDELER , ,92 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,07 Herav: Disposisjonsfond , ,02 Bundne driftsfond , ,42 Ubundne investeringsfond , ,54 Bundne investeringsfond 8.000, ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,77 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,32 Langsiktig gjeld , ,38 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,38 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,47 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,47 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,92 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,00 Herav: Ubrukte lånemidler , ,00 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,00 Motkonto til memoriakontiene , ,00 5

6 Økonomisk oversyn - driftsrekneskapen Reknesk 2013 Justert budsj Oppr budsjett Reknesk 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,92 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,84 Overføringer med krav til motytelse , , , ,19 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,15 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,10 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,29 Sosiale utgifter , , , ,73 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,66 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,72 Overføringer , , , ,15 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,55 Brutto driftsresultat , , , ,55 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,39 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,39 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,68 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,68 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,29 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,26 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,77 0, ,29 Bruk av disposisjonsfond , , , ,66 Bruk av bundne fond , , , ,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,95 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,29 Avsatt til bundne fond ,71 0,00 0, ,15 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,44 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,45 0,00 0, ,77 6

7 Økonomisk oversyn - investering Reknesk 2013 Justert budsj Oppr budsjett Reknesk 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,00 Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,08 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,10 0,00 0, ,71 Renteutgifter og omkostninger 779,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,79 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond 0, , , ,54 Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0,00 0, ,00 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,54 Finansieringsbehov , , , ,33 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0, ,54 Bruk av disposisjonsfond , , , ,79 Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,33 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Noter til rekneskapen: Note 1 Endring i arbeidskapital Rekneskap 2013 Rekneskap 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Note 2 Pensjon Føring av pensjonskostnad i kommunerekneskapen: Det er ikkje betalt pensjonspremie, men utrekna pensjonskostnad som vert ført som utgift i kommunerekneskapen. Skilnaden mellom betalt premie og utrekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik. For å få rett utgiftsføring i høve til utrekna pensjonskostnad, vert det rekneskapsført eit premieavvik som er skilnaden mellom premien (som vert ført løpande i året) og pensjonskostnaden (som vert rekna ut etter at året er slutt). Premieavviket skal seinare amortiserast (tilbakeførast) i rekneskapen, jamnt fordelt over 15/10 år. Premiebetaling 2013 KLP SPK SUM Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Netto pensjonskostnad er kostnaden for pensjonsoppteninga siste år, etter frådrag for ei teoretisk avkastning. Utrekninga er gjort av pensjonsselskapa og følger føresetnadene i rekneskapsforskrifta og KRD. KLP SPK SUM Årets pensjonsopptening, noverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Venta avkastning på pensjonsmidlane Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad (inkl adm) Premieavvik 2013 Premieavvik er skilnaden mellom innbetalt premie, og netto pensjonskostnad inkl administrasjonskostnad. Akkumulert (oppsamla) premieavvik er justert for amortisering frå tidlegare år (Totalt 10 år) KLP SPK SUM Årets premieavvik Netto premieavvik tidlegare år Resultatføring av 1/10 av tidl års premieavvik Akkumulert premieavvik Arbeidsgjevaravgift

9 Balanseførte forpliktelsar og midlar pr (F 13-1 bokstav E) Brutto påløpt forpliktelse er den totale pensjonsforpliktinga kommunen har pr for yrkesaktive, pensjonistar og fripoliser. Pensjonsmidlar er alle midlane kommunen har avsatt til pensjonsføremål til dei samme. Midlar er både premiereserve, tilleggsavsetjing, kursreguleringsfond og evt inneståande på premiefond. Netto forplikting syner at ein del av pensjonsforpliktinga ikkje er innbetalt eller rekneskapsført, i hovudsak AFP. KLP SPK SUM Brutto påløpt forplikting Pensjonsmidlar Netto pensjonsforplikting Arbeidsgjevaravgift Økonomiske føresetnader for utrekningane KLP SPK Venta avkastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,00 % 4,00 % Venta årleg lønsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,87 % 2,87 % Venta årleg G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 2,87 % 2,87 % Demografiske føresetnader for utrekningane KLP SPK Dødelighet Tabell: K2005 Tabell: K2005 Uførhet KLP: Uføretariff Tabell: K1963 KLP Andel som tek ut AFP frå 62 år: Sjukepleiarar 33% Fellesordninga 65 års aldersgrense 33% Fellesordninga 70 års aldersgrense 45% Frivillig avgang sjukepl- og tillitsvaldordn.: Alder < >50 Turn-over Frådrag* 0,4 0,2 0,1 * For kvart av åra i aldersgruppa Frivillig avgang fellesordninga: Alder < >50 Turn-over , Medlemsstatus Aktive Oppsatte Penjonar Gj.snitt pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitt alder, aktive 46,28 45,63 46,49 Gj.snitt tenestetid, aktive 9,88 9,91 9,92 9

10 SPK Føresetnader for frivillig avgang (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldersgruppe inntil 50 år 3 % årleg i AFP: over 50 år 0 % årleg ved fylte 62 år 50,00 % Note 3 Kommunen sitt garantiansvar pr Garanti for: Adresse Beløp NGIR 5956 Vågseidet Nordhordland revisjon IKS 5902 Isdalstø Sum garantiansvar Note 4 Fordring og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid, jfr kommunelova 11 og 27 Kommunal verksemd - namn: Fordring Gjeld 0 0 Note 5 Aksjer og andelar i varig eige Namn på selskap Andelar Pålydande Verdi Balanseført NIT kommunedata AL Biblioteksentralen Kommunekraft AS Modalen næringsbygg AS Modalen kraftlag BA Nordhordland veteranbåtlag Fjord Norge AS Modalen-Eksingedalen billag AS Note 6 Avsetning og bruk av fond Bundne driftsfond - kap Beholdning pr , ,27 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet , ,85 Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetning til bundne driftsfond , ,00 Korreksjon Beholdning pr , ,42 10

11 Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr ,54 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 0,00 Avsetning til ubundne investeringsfond ,54 Beholdning pr , ,54 Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr , ,00 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet ,00 0,00 Avsetning til bundne investeringsfond 0, ,00 Beholdning pr , ,00 Disposisjonsfond - kap Beholdning pr , ,18 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet , ,79 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet , ,66 Avsetning til disposisjonsfond , ,29 Beholdning pr , ,02 Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr , ,45 Avsetninger , ,83 Bruk av avsetninger , ,30 Netto avsetninger (Positivt tal betyr netto avsetjing) , ,53 Beholdning pr , ,98 Note 7 Forskottering av vegar Fv 313 Evanger - Nesheim Samla forskottering: Utbetalt: Kr des. 05. Kr des. 06. Kr mars 09. Vedtak: K-sak 002/03 Samfinansiering med BKK, Voss og Vaksdal kommunar Tilbakebetaling: Administrasjonen avtalar tilbakebetalingstidspunkt i samarbeid med dei andre partane. Fv 569 ved Eidslandet Samla forskottering: Utbetalt: Kr nov. 09. Kr des. 09. Vedtak: K-sak 033/08, K-sak 013/07 Samfinansiering med BKK, Vaksdal Næringsselskap AS og Vaksdal kommune Tilbakebetaling: Så snart som råd. Prioritet etter BKK AS. Forskotteringane til vegar inngår som del av Utlån frå næringsfondet, bal.kto

12 Note 8 Kapitalkonto DEBET KREDIT IB Saldo (kapital) ,32 Debetpostar i året: Kreditpostar i året: Sal av fast eigedom, anlegg, utstyr, 0,00 Aktivering fast eigedom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 maskiner og transportmidlar ,00 Avskriving: Eigedom,anlegg, Oppskriving fast eigedom/anlegg 0 utstyr, maskiner og transportmidlar ,00 Nedskriving: Eigedom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidlar 0,00 Sal aksjer/andelar 0 Kjøp av aksjer/andelar 0,00 Nedskriving aksjer/andelar 0 Oppskriving av aksjer/andelar 0 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån ,00 Avskriving på utlån - sosiale utlån 0 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskriving på utlån - andre utlån 0,00 Aktivert EK-tilskot ,00 Bruk av lånemidlar ,00 Endring pensjonsforplikting (auke) ,00 Endring pensjonsforplikting (reduksjon) Endring pensjonsmidlar SPK 0,00 Endring pensjonsmidlar SPK ,00 Endring pensjonsmidlar KLP 0 Endring pensjonsmidlar KLP ,00 0 UB Balanse (kapital) , , ,32 12

13 Note 9 Finansforvaltning Likviditet: Bankinnskot: Rente: Bal.kto: Saldo : Saldo : Gjerstad sparebank 1,45 % Stadsbygd sparebank 0,60 % Soknedal sparebank 3,35 % Modum sparebank 1,05 % Arendal og omegns sparekasse 3,45 % Kragerø sparebank 2,00 % DnB 0,20 % Sp 1 SMN 2,95 % Sp Vest (fleire konti) 2,80 % Pengemarknadsfond: Pluss likviditet 2,99 % Totalt Kommentar: Driftskontoen til kommunen er i Sparebanken Vest. Reglementet avgrensar kor mykje ein kan ha inneståande i ein bank til kr 15 millionar. Rentevilkåra er for tida relativt låge, grunna lågt generelt rentenivå. Ein ventar uendra, eller svakt stigande rentenivå framover. Låg rente på mange konti grunna låg saldo. Saldo vil verta vurdert avslutta. Finansreglementet set ei grense for kr 5 millionar i høve til investering i eit pengemarknadsfond. For mykje inneståande vert korrigert Gjeld: Kommunalbanken Fastrente ,55 % 3,55 % Kommunalbanken Flytande lånerente siste endring 2,25 % 2,25 % Husbanken - formidlingslån Lånerente siste endring 2,08 % 1,99 % Husbanken - oppføringslån Lånerente siste endring 2,08 % 1,99 % 3 M Nibor (31.12): 1,69 % 1,83 % Årssnitt: 1,75 % 2,24 % 13

14 Kommentar: Det er ikkje teke opp nye lån i Gjelda er ikkje særskilt høg i høve til kommunen si evne til å betale renter og avdrag. Ein ventar uendra, eller svakt stigande rentenivå framover. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Langsiktige finansielle aktiva: Kommunen har ingen midlar pr dato som er definert som langsiktige finansielle aktiva. Note 10 Tilgang og bruk av Næringsfondet Tilgang: Beløp Beløp Konsesjonsavgift mv Renter og avdrag Anna inntekt Bruk: Utlån Tilskot bustad Tilskot verksemd Elevstipend Utgift i drift Konsulent/advokat i drift Finansiering av investering Sum bevegelse Saldo Saldo Avvik

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer