Møteinnkalling nr. 1/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling nr. 1/2018"

Transkript

1 Møteinnkalling nr. 1/2018 Utvalg: Lagunen i Bjugn KF Møtested: Tinbua, Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne M. Standahl, som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ogne Undertun LEDER AP Hans Eide NESTL SP Sissel Eide Fremstad MEDL AP Anne Torill Rødsjø MEDL AP Marthe Rødsjø MEDL SV Walter Braa MEDL FRP Einar Aaland MEDL H Kjell Braa MEDL Astrid Hårstad MEDL 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 18/1 PS 18/2 PS 18/3 Saker til behandling: Årsberetning med regnskap for 2017 for Lagunen i Bjugn KF Tertialrapport 1/2018 Lagunen i Bjugn KF Oppgjør med Strandkanten AS - nedleggelse av foretaket X 2

3 Saker til behandling: PS 18/1 Årsberetning med regnskap for 2017 for Lagunen i Bjugn KF 3

4 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 18/1 Lagunen i Bjugn KF Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Årsberetning med regnskap for 2017 for Lagunen i Bjugn KF Vedlegg: 1 Årsberetning Lagunen i Bjugn KF Sakens bakgrunn og innhold: Bygningen er solgt i 2016 med oppgjør i 2017 og det har ikke vært drift i selskapet i Det eneste som gjenstår er avklaring med Strandkanten AS vedrørende lånet. For nærmere gjennomgang av regnskapet vises til årsberetningen. Daglig leders innstilling: og årsberetning for 2017 godkjennes. 4

5 ÅRSBERETNING Lagunen i Bjugn KF 2017 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 07/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å bygge og leie ut eiendommen til hotelldrift 2. Foretaket kan påta seg andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket. EIER OG STYRE Lagunen i Bjugn KF er et heleid kommunalt foretak av Bjugn kommune. Kommunestyret er foretakets generalforsamling. Styret har i 2017 hatt følgende sammensetting: Ogne Undertun styreleder Hans Eide nestleder Sissel Eide Fremstad styremedlem Anne Torill Rødsjø styremedlem Mette Mari Leseth Holm styremedlem Walter Braa styremedlem Einar Aaland styremedlem Kjell Braa styremedlem Astrid Hårstad styremedlem Styret har hatt 3 møter og behandlet 6 saker. ÅRSREGNSKAPET Foretakets resultatregnskap for 2017 viser et nullresultat etter delvis strykning av inndekning av tidligere års merforbruk. Det gjenstår kr på tidligere års merforbruk. Dette medfører at eier Bjugn kommune - må dekke inn dette på inneværende års budsjett da det legges opp til at foretaket vil bli avviklet. AKTIVITETER 2017 Bygningen er solgt med oppgjør 1. april Ny eier fikk leie bygget fram til overtagelsen. Det er ikke oppnådd enighet med Strandkanten Eiendom om oppgjør at lånet. ORGANISASJON OG MILJØ Tilsatte: Foretaket har benyttet kommunens næringssjef som daglig leder i 2017 Likestilling Foretaket har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i foretaket er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i selskapet i Dette gjelder også de aktiviteter som foretaket står ansvarlig for. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. FORUTSETNING OM VIDERE DRIFT Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om avvikling av selskapet etter salg av bygningen. Det er ikke inntruffet spesielle forhold etter årsskiftet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. 5

6 DISPONERING AV RESULTAT Akkumulert merforbruk må dekkes inn i løpet av 2018 med overføring fra eieren. Ogne Undertun Hans Eide Sissel Eide Fremstad styreleder styremedlem styremedlem Anne Torill Rødsjø Marthe Rødsjø Walter Braa Styremedlem Styremedlem Styremedlem Einar Aaland Astrid Hårstad Kjell Braa styremedlem styremedlem styremedlem 6

7 Økonomisk oversikt drift Regulert Opprinnelig budsjett budsjett Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond 0 0 SUM BRUK AV AVSETNINGER Dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd SUM AVSETNINGER smessig merforbruk/mindreforbruk

8 Investeringsregnskap Regulert Opprinnelig budsjett budsjett Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Årets finansieringsbehov Finansiert slik Inntekter fra salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Avsetning til ubundet investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Balanse Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital ( ) ( ) Disposisjonsfond Ubundne invest.fond smessig merforbruk (37 393) ( ) Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto ( ) Gjeld Langsiktig gjeld Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum EK og gjeld Memoriakonto - - Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene (858) (858) 8

9 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet år 2017 Beløp Sum ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT + Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger (990) Sum driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING + Sum inntekter Sum utgifter 0 Eksterne finansutgifter - Avdragsutgifter Utlån 0 - Kjøp av aksjer og andeler 0 Eksterne finansinntekter + Bruk av lån 0 + Mottatte avdrag på utlån 0 + Salg av aksjer og andeler Sum investeringsregnskapet Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) 0 Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap Sum endring arbeidskapital jf balansen Differanse 1 9

10 Note 2 Prosjektregnskap 1/ / Budsjett Bru Byggekostnader , ,00 Kjøp av byggeledertjenester ,00 0,00 Sum kostnader , ,00 Finansiering: Refusjon kommune Refusjon private Bruk av lån Sum finansiering smessig merforbruk 0,00 0,00 Note 3 Transaksjoner med Bjugn kommune: -/økonomitjenester Overføringer Sum Gjeld pr 31/ Note 4 Kapitalkontoen DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Avdrag på eksterne lån Aktivering fast eiendom UTGÅENDE BALANSE ) SUM Note 5 Fond Disposisjonsfond Beløp Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet 0 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondet 0 Beholdning Ubundet investeringsfond Beløp Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet 0 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0 Avsetninger til fondene 0 Beholdning

11 Note 6 Minimumsavdrag Avdrag Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse For kommunen totalt sett er det belastet tilstrekkelig med avdrag i forhold til minimumsavdragsregelen. Note 7 Langsiktig gjeld Gjenværende Tekst løpetid Foretakets samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Kommunalbanken år Strandkanten Eiendom AS Avdragsfritt Sum Note 8 Ytelser til ledende personer Det betales ikke styrehonorar eller godtgjørelse til daglig leder Note 9 5 år 10 år 20år 40 år 50 år Tomter Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi Note 10 Merforbruk Merforbruk Sum merforbruk For å få til et nullresultat måtte deler av inndekning merforbruk 2016 strykes. Note 11 Finans Rentebytteavtalene er overtatt av eieren Bjugn kommune 11

12 SAKSFRAMLEGG Arkiv: 037 Dato: Saksnr Utvalg Møtedato 18/2 Lagunen i Bjugn KF Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Tertialrapport 1/2018 Lagunen i Bjugn KF Sakens bakgrunn og innhold: Det er ikke drift i selskapet etter salget av hotellbygningen og de eneste kostnadene som påløper er finanskostnader og kostnader til regnskap og revisjon. Vi har følgende talloppstilling: Budsjett Avvik Budsjett Driftsregnskap 30/ / budsjett 2018 Honorar 0 Driftskostnader Sum Overføring Husleieinntekter 0 Sum driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Avdrag Sum Dekking merforbruk 0 0 Avsetting fond 0 Resultat Vi har fått noe lavere rentekostnader enn forutsatt og avdragene er blitt litt over budsjett. Vi har ikke mottatt faktura på regnskapsføring og revisjon enda. Den eneste saken som gjenstår før foretaket kan avsluttes, er lånet til Strandkanten. Det vises til en separat sak vedrørende dette. Foretaket vil bli avsluttet når forholdet til Strandkanten er avklart. Daglig leders innstilling: Tertialrapport 1/2018 for Lagunen i Bjugn KF tas til orientering 12