Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune"

Transkript

1 Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Ibestad kommune

2 Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B

3 Ibestad sum sum Netto Rådmann sum sum Netto Oppvekst sum sum Netto HelseSosial sum sum Netto Plan sum sum Netto Felles sum sum Netto Budsjettskjema 1B utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift og Omsorgstjeneste utgifter inntekter utgift og Næring utgifter inntekter utgift finanser utgifter inntekter utgift

4 Ibestad Brukerbetalinger Overføringer Rammetilskudd Skatt Eiendomsskatt sutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Mottatte Renteutgifter, Avdrag Utlån RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Overført Avsetninger Hovedoversikt drift salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet til disposisjonsfond

5 Avsetninger REGNSKAPSMESSIG til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Ibestad Overtidslønn Annen Godtgjørelse Trekkpliktig Kontormateriell Undervisningsmateriell Medisinsk Medikamenter Matvarer Post, Annonse, Andrre Strøm Forsikring Leie, Leie Vedlikehold, Serviceavtaler, Materialer Renholds Hovedpost drift kommune lønn vikarer ekstrahjelp lønn og trekkpliktige godtgjørelser renhold folkevalgte oppgavepliktig, ikke arbeidgiveravgiftspliktig lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER forbruksmateriell annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd reklame, informasjon kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler leie og leasing av transportmidler av driftsmidler byggetjenester og nybygg reparasjoner og vaktmestertjenester til vedlikehold, påkostning og nybygg og vaskeritjenester tjenester som inngår i egenproduksjon

7 Internkjøp Overføringer Overføringer Ovreføringer Overføringer Reserverte Renteutgifter, Avdragsutgifter Utlån Avsetning Avsetning Overføring Udisponert Avskrivninger Brukerbetalinger Annet Billettinntekter Husleie Avgiftspliktige Annet Fordelte Sykelønnsrefusjon Internsal utgår fra SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra staten fra fylkeskomuen fra kommuner fra andre private fra IKS der kommunen selv er deltager SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON til staten som gir rett til kompensasjon til kommuner til andre private til IKS der ommunen selv er deltager bevilgninger avsetninger provisjoner og andre finansutgifter til disposisjonsfnd til bundne fond til investeringsregnskapet salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet inntekter, festeavgift, utleie av lokaler gebyrer avgiftspliktig salg av varer og tjenester utgifter internsalg fra staten fra fylkeskommunen fra kommuner fra andre private utgår fra

8 Rammetilskudd Overføring Skatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt OVERFØRINGSINNTEKTER Renteinntekter Utbytte Mottatte Bruk Bruk Bruk Motpost FINANAINNTEKTER statlige overføringer fra fylkeskomuner på inntekt og formue annen eiendom på bolig og fritidseiendom direkte og indirekte skatter og eieruttak avdrag på utlån av tidligere årsregnskapsmessie mindreforbruk av disposisjonsfornd av bundne driftsfond avskrivninger TOTALT

9 Budsjettskjema 2 A Investering (hele tusen kr) Investeringsutgifter Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på formidlingslån Avsetninger Egenkapitalinnskudd 701 Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra drift 701 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0

10 Budsjettskjema 2 B investering Alle beløp i hele kroner. Investeringer i anleggsmidler: Regn 15 Bud 16 Bud 17 LØPENDE INVESTERINGER IKT ny programvare Brebåndsutbygging Ibestad skole Rivning av gamle skoler Planlegging ny/ombygging barnehage Barnehagene nye lekeapparater 300 Ibestad kulturhus rehab. svømmehall Samhandlingsreformen 500 Framtidig sykehjem Fortau Hamnvik Ny brannbil Sørrollnes havn Kommunale veier rehabilitering Miljøstasjon Veiog gatenavn Kommunale bygg rehabilitering Opparbeidelse næringsareal Stedsutvikling Hamnvik Kaldlager teknisk drift 400 Ringeanlegg kirkene 500 Oppgradering gatelys PNU trakter/bil (brukt) 400 Egenkapitalinnskudd KLP SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Kommunalteknikk Ytre Andørja vannverk behandlingsanl av aksjer og andeler Avdrag etableringslån/startlån Dekning av tid. års undersk. Utlån BRUTTO INVESTERINGSUTG

11 Godtgjørelse Matvarer Annonse, Leie Ovreføringer Reserverte Avsetning Ovreføringer Driftsbudsjett detaljert Rådmann/stab 100 Politisk ledelse lønn folkevalgte og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester reklame, informasjon kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra kommuner SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private bevilgninger avsetninger til disposisjonsfnd fra kommuner TOTALT Støtte politiske partier til andre private TOTALT

12 Matvarer Sykelønnsrefusjon Ovreføringer Kontormateriell 102 Ungdomsrådet lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Eldrerådet til andre private TOTALT Aktivitør lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER TOTALT Kontrollutv/ revisjon tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private fra IKS der kommunen selv er deltager SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON

13 Kontormateriell Andrre Ovreføringer Renteutgifter, Overtidslønn Matvarer Post, som gir rett til kompensasjon TOTALT Rådmann lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private provisjoner og andre finansutgifter TOTALT Kommunekassen lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd

14 Renteutgifter, Annet Fordelte Internsal Kontormateriell kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler gebyrer og lisenser ol SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra kommuner SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet utgifter internsalg fra andre private utgår fra TOTALT s og personalstaben lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra andre private TOTALT Støttefunksjoner lønn

15 Annen Sykelønnsrefusjon Matvarer Ovreføringer Renteutgifter, Sykelønnsrefusjon Bruk FINANAINNTEKTER lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON TOTALT IDEutviklingsprosjekt lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs gebyrer og lisenser ol tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private provisjoner og andre finansutgifter fra fylkeskommunen av bundne driftsfond TOTALT Frivilligsentralen lønn og trekkpliktige forsikringsordninger

16 Sykelønnsrefusjon Annet Overtidslønn Godtgjørelse Kontormateriell Matvarer Annonse, OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra andre private TOTALT Frikjøp HTV lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER TOTALT Konsesjonskraft avgiftspliktig salg av varer og tjenester TOTALT Valg lønn vikarer folkevalgte OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester reklame, informasjon kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler

17 Serviceavtaler, Matvarer Leie Renteutgifter, Sykelønnsrefusjon Bruk FINANAINNTEKTER Internkjøp reparasjoner og vaktmestertjenester SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Saman om en betre kommune lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler av lokaler og grunn og finansiell leasing av driftsmidler tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter fra staten fra andre private av bundne driftsfond TOTALT Fellesrådet utgår fra SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra IKS der kommunen selv er deltager SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON

18 Ovreføringer Ovreføringer Leie Vedlikehold, Bruk FINANAINNTEKTER Husleie Kontormateriell Matvarer Post, Annonse, til andre private TOTALT Disentermenighetene til andre private TOTALT Mineralprosjekt og drift av egne og leide transportmidler av lokaler og grunn byggetjenester og nybygg tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra fylkeskommunen fra andre private av bundne driftsfond TOTALT Tannlegekontoret inntekter, festeavgift, utleie av lokaler fra fylkeskommunen TOTALT Fellesutg, staber og seksjoner annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd reklame, informasjon kurs

19 Andrre Strøm Forsikring Leie, Leie Serviceavtaler, Renteutgifter, Annet Post, Serviceavtaler, Renteutgifter, og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler leie og leasing av transportmidler av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private fra IKS der kommunen selv er deltager SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet fra andre private TOTALT IKT annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter

20 Fordelte Matvarer Ovreføringer Renteutgifter, Avsetning Overføring OVERFØRINGSINNTEKTER Bruk FINANAINNTEKTER utgifter internsalg TOTALT Strategisk næringsutvikling lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON TOTALT Næringsfond formål gebyrer og lisenser ol tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private provisjoner og andre finansutgifter til bundne fond fra fylkeskomuner direkte og indirekte skatter av bundne driftsfond TOTALT

21 Reserverte 199 Reserverte tilleggsbev bevilgninger avsetninger TOTALT

22 Kontormateriell Matvarer Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre Forsikring OppvekstO 200 Seksjonslederens kontor lønn og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Oppvekst fellesbudsjett lønn og trekkpliktige godtgjørelser OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON

23 OVERFØRINGSINNTEKTER Bruk Bruk FINANAINNTEKTER Overtidslønn Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre Strøm Forsikring Leie, fra kommuner fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra staten fra fylkeskommunen statlige overføringer av disposisjonsfornd av bundne driftsfond TOTALT Ibestad skole lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler leie og leasing av transportmidler

24 Leie Vedlikehold, Serviceavtaler, Renteutgifter, Avsetning Brukerbetalinger Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre Strøm av driftsmidler byggetjenester og nybygg reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra fylkeskomuen SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter til bundne fond fra staten fra andre private TOTALT Ibestad skole, barnetrinnet Slått sammen med 211 lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler

25 Forsikring Leie Serviceavtaler, Renteutgifter, Brukerbetalinger Annet Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre og utgifter til vakthold og sikring gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon provisjoner og andre finansutgifter salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet fra staten TOTALT Hamnvik barnehage lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler

26 Strøm Forsikring Vedlikehold, Serviceavtaler, Renholds Brukerbetalinger Annet Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre Strøm Forsikring og utgifter til vakthold og sikring gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler byggetjenester og nybygg reparasjoner og vaktmestertjenester og vaskeritjenester SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet fra staten fra fylkeskommunen TOTALT Ånstad barnehage lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring

27 Brukerbetalinger Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Kontormateriell Matvarer Andrre Leie Serviceavtaler, Ovreføringer Renteutgifter, gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Barnevern lønn lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra kommuner fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private provisjoner og andre finansutgifter

28 Overtidslønn Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Post, Andrre Brukerbetalinger Sykelønnsrefusjon fra staten TOTALT Sfo Ibestad skole, barnetrinnet lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Musikk og kulturskole lønn vikarer og trekkpliktige forsikringsordninger

29 Kontormateriell Undervisningsmateriell Post, Brukerbetalinger Sykelønnsrefusjon Annen Matvarer Post, Ovreføringer Annet OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Kulturkonskontor lønn lønn og trekkpliktige godtgjørelser renhold og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig gebyrer og lisenser ol SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet

30 Kontormateriell Matvarer Post, Strøm Leie Leie Serviceavtaler, fra fylkeskommunen TOTALT Bibloteksamlinger lønn vikarer og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra staten fra fylkeskommunen fra kommuner TOTALT Kulturvern og museer OG SOSIALE UTGIFTER tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra kommuner

31 Ovreføringer Overtidslønn Matvarer Post, Strøm Forsikring Leie Vedlikehold, Serviceavtaler, Renholds SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON til andre private TOTALT Kinodrift fra andre private fra IKS der kommunen selv er deltager SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon TOTALT Kommunale fritidsklubber lønn vikarer renhold og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler byggetjenester og nybygg reparasjoner og vaktmestertjenester og vaskeritjenester SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon

32 Renteutgifter, Avgiftspliktige Annet Overtidslønn Kontormateriell Post, Strøm Forsikring Leie Vedlikehold, Ovreføringer Brukerbetalinger Annet Billettinntekter Husleie provisjoner og andre finansutgifter gebyrer avgiftspliktig salg av varer og tjenester TOTALT Ibestad kulturhus lønn vikarer og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler byggetjenester og nybygg SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet inntekter, festeavgift, utleie av lokaler TOTALT

33 Matvarer Leie Ovreføringer Avsetning Annet Overføring OVERFØRINGSINNTEKTER Bruk FINANAINNTEKTER Annen Kontormateriell Undervisningsmateriell Post, 256 Kulturstøtte annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig av lokaler og grunn og finansiell leasing av driftsmidler SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private til bundne fond salg av varer og tjenester, gebyrer ol utenfor avgiftsområdet fra fylkeskommunen fra fylkeskomuner av bundne driftsfond TOTALT Voksenopplæringa lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs

34 Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Godtgjørelse Kontormateriell Medisinsk Medikamenter Matvarer Post, Annonse, Andrre Strøm Forsikring Leie, Leie og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler gebyrer og lisenser ol SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon fra staten TOTALT Bofellesskap lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser folkevalgte og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER forbruksmateriell annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd reklame, informasjon kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser og drift av egne og leide transportmidler og utgifter til vakthold og sikring av lokaler og grunn gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler leie og leasing av transportmidler av driftsmidler

35 Vedlikehold, Serviceavtaler, Overføringer Ovreføringer Sykelønnsrefusjon OVERFØRINGSINNTEKTER byggetjenester og nybygg reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra staten fra fylkeskomuen fra andre private SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til kommuner til andre private fra staten fra andre private statlige overføringer TOTALT

36 Kontormateriell Matvarer, Leie Serviceavtaler, Ovreføringer Renteutgifter, Sykelønnsrefusjon Helse, sosial og omsorg (HSO) 500 Seksjonsled.kontor proleder lønn vikarer og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig og drift av egne og leide transportmidler gebyrer og lisenser ol og finansiell leasing av driftsmidler leie og leasing av transportmidler av driftsmidler reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON fra fylkeskomuen fra kommuner SOM ERSTATTER TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon til andre private provisjoner og andre finansutgifter fra staten fra andre private TOTALT Ergoterapeut lønn vikarer

37 Overtidslønn Annen Matvarer Andrre Serviceavtaler, Husleie Sykelønnsrefusjon Overtidslønn Annen Godtgjørelse Kontormateriell Medisinsk Medikamenter Matvarer Post, lønn og trekkpliktige godtgjørelser og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig oppgavepliktige godtgjørelser gebyrer og lisenser ol reparasjoner og vaktmestertjenester tjenester som inngår i egenproduksjon SOM INNGÅR I TJENESTEPRODUKSJON som gir rett til kompensasjon inntekter, festeavgift, utleie av lokaler TOTALT Ibestad sykehjem lønn vikarer lønn og trekkpliktige godtgjørelser folkevalgte og trekkpliktige forsikringsordninger OG SOSIALE UTGIFTER forbruksmateriell annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester banktjenester, telefon, internett og bredbånd kurs og godtgjørelser for reise, diett, bil mv som er oppgavepliktig

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer