Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus"

Transkript

1 Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes 1

2 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt investeringer 5 Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 7 Balanseregnskapet Investeringer 8 Investeringer Nes totalt pr konto Driftsregnskap 10 Totalt for Nes kommune 14 Sentraladministrasjonen 16 Fellesposter 17 Etat for skoler og barnehager 20 Etat for helse og sosialtjenester 23 Etat for kultur og fritid 26 Nes kirkelige fellesråd 27 Etat for tekniske tjenester og utbygging 30 Selvkostområder 32 Forretningsdrift 34 Skatt og rammetilskudd 35 Finans 36 Legater Noter til årsregnskapet 37 Endring i arbeidskapital 38 Pensjon 39 Kommunens garantiansvar 40 Aksjer og andeler 41 Bruk og avsetning av egenkapital 42 Kapitalkonto Dekningsgrader 43 Dekningsgrader for selvkostområdene 2

3 Økonomisk oversikt drift Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap 2005 LN03 Brukerbetalinger , , , ,42 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,35 LN05 Overføringer med krav til motytelser , , , ,46 LN06 Rammetilskudd fra staten , , , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , , , ,82 LN08 Andre overføringer , , , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , , , ,17 LN11 Andre direkte og indirekte skatter ,14 0,00 0, ,35 LN12 Sum driftsinntekter , , , ,57 LN14 Lønnsutgifter , , , ,07 LN15 Sosiale utgifter , , , ,12 LN16 Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod , , , ,84 LN17 Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod , , , ,86 LN18 Overføringer , , , ,34 LN19 Avskrivninger , , , ,98 LN20 Fordelte utgifter ,00 0,00 0, ,00 LN21 Sum driftsutgifter , , , ,21 LN23 Brutto driftsresultat , , , ,36 LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,84 LN26 Mottatte avdrag på utlån , , , ,27 LN27 Sum finansinntekter , , , ,11 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , , ,03 LN30 Avdragsutgifter , , , ,00 LN31 Utlån , , , ,11 LN32 Sum finansutgifter , , , ,14 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , , ,03 LN35 Motpost avskrivninger , , , ,98 LN36 Netto driftsresultat , , , ,31 LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb , ,00 0,00 0,00 LN39 Bruk av disposisjonsfond , , , ,39 LN40 Bruk av bundne fond , , , ,35 LN42 Sum bruk av avsetninger , , , ,74 LN44 Overført til investeringsregnskapet , , , ,00 LN45 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0,00 0,00 0, ,83 LN46 Avsetninger disposisjonsfond ,72 0,00 0, ,00 LN47 Avsetninger til budne fond , , , ,26 LN48 Avsetninger til likviditetsreserve ,14 0,00 0, ,22 LN49 Sum avsetninger , , , ,31 LN51 Resultat etter avsetninger , , , ,74 3

4 Økonomisk oversikt investering Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap 2005 LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 LN04 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelse ,00 0, , ,90 LN06 Statlige overføringer , , , ,00 LN09 Sum inntekter , , , ,90 LN11 Lønnsutgifter ,68 0,00 0, ,20 LN12 Sosiale utgifter ,04 0,00 0, ,68 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , , , ,48 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon , , , ,08 LN15 Overføringer , ,00 0, ,13 LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 210,00 0,00 0, ,49 LN18 Sum utgifter , , , ,06 LN20 Avdragsutgifter , , , ,00 LN21 Utlån , ,00 0, ,50 LN22 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 LN23 Dekning av tidligere års udekket merforbruk 0,00 0,00 0, ,70 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,05 LN25 Avsetninger til bundne fond , , , ,50 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,75 LN28 Finansieringsbehov , , , ,91 LN30 Bruk av lån , , , ,12 LN31 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,00 LN35 Bruk av disposisjonsfond ,72 0,00 0, ,00 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,71 LN37 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,08 LN39 Sum finansiering , , , ,91 LN40 Udekket udisponert ,89 0,00 0,00 0,00 4

5 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap Skatt på inntekt og formue , , , , Ordinært rammetilskudd , , , , Andre direkte eller indirekte skatter ,14 0,00 0, , Andre generelle statstilskudd , , , , Sum frie disponible inntekter , , , , Renteinntekter og utbytte , , , , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , , Avdrag på lån , , , , Netto finansinntekter/-utgifter , , , , Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf 0,00 0,00 0, , Til ubundne avsetninger ,86 0,00 0, , Til bundne avsetninger , , , , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr , ,00 0,00 0, Bruk av ubundne avsetninger , , , , Bruk av bundne avsetninger , , , , Netto avsetninger , , , , Overført til investeringsregnskapet , , , , Til fordeling drift , , , ,58 Sum fordelt til drift fra øko.ovserikt drift , , , ,84 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , , , ,74 5

6 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet Regnskap 2006 Rev.bud 2006 Oppr bud 2006 Regnskap Investeringer i anleggsmidler , , , , Utlån og forskutteringer , ,00 0, , Avdrag på lån , , , , Avsetninger , , , , Årets finansieringsbehov , , , , Bruk av lånemidler , , , , Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , , Tilskudd til investeringer , , , , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , , Andre inntekter ,00 0,00 0, , Sum ekstern finansiering , , , , Overført fra driftsregnskapet , , , , Bruk av avsetninger , , , , Sum finansiering , , , ,81 Udekket/udisponert ,89 0,00 0,00 0,00 6

7 Balanseregnskap Regnsk 2006 Regnsk 2005 LN020 (A) Anleggsmidler LN030 Faste eiendommer og anlegg , ,00 LN040 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 LN050 Utlån , ,30 LN060 Aksjer og andeler , ,00 LN062 Pensjonsmidler , ,00 LN065 Sum anleggsmidler , ,30 LN070 (B) Omløpsmidler LN080 Kortsiktige fordringer , ,98 LN085 Premieavvik , ,00 LN090 Aksjer og andeler , ,76 LN120 Kasse, bankinnskudd , ,95 LN121 Sum omløpsmidler , ,69 LN130 SUM EIENDELER (A + B) , ,99 LN150 (C) EGENKAPITAL LN160 Disposisjonsfond , ,79 LN170 Bundne driftsfond , ,82 LN180 Ubundne investeringsfond , ,57 LN190 Bundne investeringsfond , ,51 LN200 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,74 LN216 Udekket i investeringsregnskapet ,89 0,00 LN220 Likviditetsreserve , ,36 LN230 Kapitalkonto , ,97 LN231 SUM EGENKAPITAL , ,04 LN250 Langsiktig gjeld LN252 Pensjonsforpliktelse , ,00 LN260 Ihendehaverobligasjonslån , ,00 LN280 Andre lån , ,00 LN281 Sum langsiktig gjeld , ,00 LN290 Kortsiktig gjeld LN310 Annen kortsiktig gjeld , ,95 LN312 Premieavvik 0, ,00 LN315 Sum kortsiktig gjeld , ,95 LN316 SUM GJELD (D) , ,95 LN317 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) , ,99 LN340 Ubrukte lånemidler , ,49 LN360 Motkonto for memoriakontiene , ,49 7

8 INVESTERINGER Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Fastlønn ,56 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp ,52 0, , Overtidslønn 547,60 0,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP ,59 0,00 0, Premie kollektiv gruppelivsf. 140,34 0,00 0, Arbeidsgiveravgift ,11 0, , Lønn inkl sosiale utgifter ,72 0, , Kontormateriell 0,00 0, , Faglitteratur 0,00 0, , Bevertning 5 557,05 0,00 230, Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 8 875,80 0, , Porto 0,00 0,00 610, Annonse, reklame, informasjon ,20 0, , Representasjon, gaver 453,60 0,00 0, Opplæring, kurs ,00 0,00 0, Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v. 906,00 0,00 0, Transport / drift av egne transportmidler 0,00 0,00 672, Husleie ,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,00 0, , Innventar og utstyr , , , IT maskiner og programvare , , , Transportmidler 0,00 0, , Maskiner , , , Sommervedlikehold - veier 0, , , Byggetj., vedlikehold og nybygg ,44 0, , Byggentreprise , , , Ventilasjons-/luftbehandl, entreprise , , , Elektroentreprise , , , Sanitærentreprise ,50 0, , Andre entrepriser , , , Reparasjoner 4 274,00 0, , Materialer til vedlikehold ,35 0, , Materialer til renovering ,20 0, , Materialer til nybygg 9 352,81 0, , Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 0,00 0, , Konsulenttjenester , , , Juridisk bistand 0,00 0, , Arkitekttjenester , , , Prosjektledelse ,90 0,00 0, Byggeledelse 0,00 0, , VVS-teknisk prosjektering ,00 0, , Elektro prosjektering 0,00 0, , Byggeteknisk vurdering/prosjektering ,60 0, , Andre konsulenter bygg ,00 0, , Grunnerverv , , , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg ,00 0,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Fra kommuner 6 510, , , Fra andre (private) , , , Privat renovatør/vannverk 6 047,76 0, , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager ,00 0,00 0, Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Komp mva ,43 0, ,63 8

9 INVESTERINGER Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Overføring til andre (private) , , , Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 210,00 0, , Avdragsutgifter , , , Ekstraordinære avdrag , , , Utlån , , , Kjøp av aksjer og andeler , , , Dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0,00 0, , Avsetning til ubundne investeringsfond , , , Avsetning til bundne investeringsfond , , , Finansutgifter , , , Annet salg av varer og tjenester 0,00 0, , Annet avgiftspl. salg av varer og tjenester ,00 0,00-400, Annet salg av varer og tj. m/mva og oppdr.g -800,00 0,00 0, Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Salg av fast eiendom , , , Salg av fast eiendom m/oppdr.g ,50 0,00 0, Salgs- og leieinntekter , , , Overføringer fra staten (motytelse) ,00 0, , Overføringer fra kommuner (motytelse) 0,00 0, , Overføringer fra andre (private) (motytelse) ,00 0, , Overføringsinntekter med krav til motytelse ,00 0, , Andre statlige overføringer , , , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , , , Bruk av lån , , , Mottatte avdrag på utlån , , , Bruk av disposisjonsfond ,72 0, , Bruk av ubundne investeringsfond , , , Bruk av bundne investeringsfond , , , Overføring fra driftsregnskapet , , , Regnskapsmessig merforbruk ,89 0,00 0, Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,91 0,00 0,00 0,00 9

10 DRIFT Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , , , Andre faste tillegg , , , Lør-/søndagstillegg , , , Helligdagstillegg , , , Kvelds- og nattillegg , , , Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Utdanningsvikar , , , Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp , , , Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid , , , Annen lønn og godtgjørelser , , , Honorarer , , , Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg , , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , , Fast vaktgodtgjørelse , , , Lønn utrykninger , , , Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Fosterhjemgodtgjørelse , , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , , Støttekontakter , , , Avlastere , , , Personlig assistent , , , Omsorgslønn , , , Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Introduksjonsstønad , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Pensjoner utbetalt av komm , , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Skolebibliotek , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Medisinsk utredning og behandling 5 585, ,00 727, Vaksiner , , , Medikamenter , , , Matvarer , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Filmleie kino , , , Bleier , , , Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning fosterhjem , , , Utgiftsdekning besøkshjem 2 907, , , Utgiftsdekning støttekontakter , , , Arbeidstøy , , ,24 10

11 DRIFT Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , , , Kjøp av forestillinger , , , Papir plast , , , Rengjøringsmateriell , , , Kjemikalier , , , Tekstiler, sengetøy mm , , , Porto , , , Telefonutgifter , , , Post- og bankgebyrer , , , Annonse, reklame, informasjon , , , Representasjon, gaver , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte , , , Ekskursjoner/befaringer , , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , , , Uniformsgodtgjørelse , , , Telefongodtgjørelse , , , Konsulenthonorarer 0,00 0,00 435, Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , , , Drift av biler , , , Pasienttransport , , , Skoleskyss , , , Flyttetjenester ,00 0,00 0, Energi , , , Strøm , , , Fyringsolje , , , Annet brensel , , , Fjernvarme , , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , Vakttjenester , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter , , , Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker , , , Medisinsk utstyr , , , Leasing av transportmidler , , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold og byggetjenester , , , Sommervedlikehold - veier , , , Vintervedlikehold - veier , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , Reparasjoner , , , Drift serviceavtaler EDB , , , Materialer til vedlikehold , , , Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester , , , Konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå 5 642,00 0,00 0, Juridisk bistand , , , Tolketjenester 0, ,00 0, Internkjøp , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , ,42 11

12 DRIFT Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Kjøp fra staten , , , Kjøp fra fylkeskommuner , , , Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Kjøp av barnehageplasser , , , Søskenmoderasjon private bhg , , , Privat renovatør/vannverk , , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , , Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Overføring til staten , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Overføring til kommuner 0,00 0, , Overføring til andre (private) , , , Barnevernstiltak , , , Bidrag livsopphold flyktninger , , , Bidrag boutgifter flyktninger , , , Bidrag til andre formål flyktninger , , , Nødhjelp flyktninger 6 550, , , Bidrag livsopphold , , , Bidrag boutgifter , , , Bidrag andre formål , , , Nødhjelp , , , Hospits , , , Tap på fordringer ,50 0, , Kommunalt tilskudd , , , Overføring til IKS ,00 0,00 0, Overføringsutgifter , , , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter 6 627,00 0, , Renteutgifter på løpende lån , , , Forsinkelsesrente (morarenter) , , , Avdragsutgifter , , , Utlån , , , Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,00 0, , Avsetning disposisjonsfond ,72 0, , Avsetning til bundne driftsfond , , , Avsetning til bundne inv. fond 0, ,00 0, Gjeldsavdragsfond , , , Avsetning likviditetsreserven ,14 0, , Overføring investeringsregnskapet , , , Regnskapsmessig mindreforbruk ,56 0, , Avskrivninger , , , Kalk.avskrivninger , , , Finansutgifter , , , Brukerbetaling kommunale tjenester , , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg ,50 0,00-4, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , ,00-2, Purregebyr - agresso ,57 0, , Billettinntekter , , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg , ,00 0, Avgiftspliktige gebyrer 487,00 0, , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , , , Tilknytningsgebyr , , , Leie av vannmåler 0, ,00 0, Annet avgiftspl. salg av varer og tj , , , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg , ,00 0,00 12

13 DRIFT Nes totalt pr konto Regnsk 06 Rev bud 06 Regnsk Innt. husholdningsavfall - m/oppdrg , , , Innt. produksjonsavfall - m/oppdrg , , , Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0, , Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten , , , Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , , , Refusjon fra staten (norsk/samfunn for innvandrere 0, ,00 0, Sykelønnsrefusjon , , , Refusjon trygdeforskudd , , , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet , , , Kompensert mva drift , , , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g ,00 0,00 0, Refusjon fra kommuner - manuell , , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , ,00 0, Refusjon fra andre (private) , , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0,00 0, Internsalg , , , Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Rammetilskudd , , , Andre statlige overføringer , , , Overføring fra fylkeskommuner , , , Skatt på inntekt og formue , , , Andre direkte og indirekte skatter ,00 0, , Konsesjonskraftinntekter ,14 0, , Overføring fra andre (private) - manuelle 0,00 0, , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , , , Renter av bankinnskudd , , , Renter av etableringslån , , , Renter av andre krav ,40 0, , Morarenter - agresso 0,00 0, , Mottatte avdrag på lån , , , Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk , ,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , Bruk av gjeldsavdragsfond 0, ,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , , Motpost avskrivninger , , , Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,83 0, ,00 0,00 13

14 Sentraladministrasjonen Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Fastlønn , , , Lør-/søndagstillegg 0,00 0,00 367, Helligdagstillegg 0,00 0, , Kvelds- og nattillegg 2 997, , , Lønn til vikarer 2 412, ,00 0, Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp , , , Overtidslønn , , , Honorarer 6 400,00 0,00 0, Helligdagstillegg ,24 0, , Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Pensjonsinnskudd, KLP , , , Pensjoner utbetalt av komm , , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur 9 454, , , Medisinsk utredning og behandling 3 705,00 0,00 0, Matvarer 1 079,00 0,00 0, Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Utgiftsdekning 5 942, , , Arbeidstøy 6 800, , , Velferdstiltak ansatte , , , Porto , , , Telefonutgifter , , , Post- og bankgebyrer ,00 0, , Annonse, reklame, informasjon , , , Representasjon, gaver , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte ,00 0, , Ekskursjoner/befaringer 0, ,00 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0,00 0, , Telefongodtgjørelse , , , Utgiftsdekning , , , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn 6 330,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker 2 870,00 0,00 0, Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold og byggetjenester ,60 0, , Serviceavtaler og reparasjoner , , , Reparasjoner ,00 0, , Drift serviceavtaler EDB , , , Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester 0, ,00 0, Konsulenttjenester , , , Juridisk bistand , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , ,32 14

15 Sentraladministrasjonen Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , , Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Overføring til andre (private) , , , Overføring til IKS ,00 0,00 0, Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 2 502,99 0, , Avsetning disposisjonsfond 0,00 0, , Avsetning til bundne driftsfond , , , Avsetning likviditetsreserven 0,00 0, , Finansutgifter , , , Brukerbetaling kommunale tjenester 0,00 0,00 270, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr -817,00 0,00 0, Purregebyr - agresso ,57 0, , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg -875,00 0,00 0, Annet avgiftspl. salg av varer og tj ,20 0, , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg ,00 0,00 0, Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten ,00 0, , Sykelønnsrefusjon , , , Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0, , Kompensert mva drift 0,00 0, , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Refusjon fra kommuner - manuell ,00 0, , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , ,00 0, Refusjon fra andre (private) ,00 0, , Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Andre statlige overføringer , , , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , , , Bruk av disposisjonsfond ,65 0, , Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0, Finansieringsinntekter og -transaksjoner ,65 0, , , , ,99 15

16 Fellesposter Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Arbeidsgiveravgift , , , Lønn inkl sosiale utgifter , , , , , ,00 16

17 Etat for skoler og barnehager Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , , , Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Utdanningsvikar 5 526,61 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp ,90 0, , Feriehjelp ,69 0, , Overtidslønn , , , Annen lønn og godtgjørelser 0,00 0, , Honorarer ,80 0, , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt ,15 0, , Lønn tillitsvalgte , , , Godtgjøring folkevalgte , , , Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, ,00 0, Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Skolebibliotek , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Vaksiner 0,00 0,00 99, Medikamenter 230,40 0,00 43, Matvarer , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Filmleie kino 534, ,00 174, Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning fosterhjem 150,00 0,00 0, Arbeidstøy 0, ,00 0, Velferdstiltak ansatte , , , Kjøp av forestillinger , , , Rengjøringsmateriell 0,00 0,00 696, Porto , , , Telefonutgifter , , , Post- og bankgebyrer 450,00 0,00 365, Annonse, reklame, informasjon , , , Representasjon, gaver , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte 0, , , Ekskursjoner/befaringer , , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , ,00 0, Uniformsgodtgjørelse , , , Telefongodtgjørelse 4 091, , , Utgiftsdekning 2 004,00 0, , Transportutgifter og drift av egne transportmid , , , Skoleskyss , , , Strøm 3 217, , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , Yrkesskadeforsikring , , ,00 17

18 Etat for skoler og barnehager Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter 1 976,00 0, , Kontigenter 6 701, , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker , , , Vedlikehold og byggetjenester , , , Serviceavtaler og reparasjoner , , , Reparasjoner , , , Drift serviceavtaler EDB 0, ,00 0, Materialer til vedlikehold , , , Konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå 5 642,00 0,00 0, Internkjøp 0,00 0, , Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten ,00 0, , Kjøp fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Kjøp av barnehageplasser , , , Søskenmoderasjon private bhg , , , Privat renovatør/vannverk 1 060,80 0,00 0, Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Overføring til kommuner 0,00 0, , Overføring til andre (private) , , , Tap på fordringer 7 358,00 0,00 0, Kommunalt tilskudd , , , Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 3 572,74 0, , Avsetning disposisjonsfond ,00 0, , Avsetning til bundne driftsfond ,00 0, , Avsetning likviditetsreserven 9 393,13 0, , Avskrivninger , , , Finansutgifter , , , Brukerbetaling kommunale tjenester , , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/opp ,50 0,00-1, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/o ,00 0,00-2, Annet avgiftspl. salg av varer og tj. 0, ,00 0, Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten , , , Sykelønnsrefusjon , , , Kompensasjon moms påløpt i investeringsreg 0,00 0, , Kompensert mva drift 0,00 0, , Refusjon fra fylkeskommuner ,84 0, , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g ,00 0,00 0, Refusjon fra kommuner - manuell , , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg ,00 0,00 0, Refusjon fra andre (private) , , ,16 18

19 Etat for skoler og barnehager Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0,00 0, Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Andre statlige overføringer , , , Overføringsinntekter uten krav til motytelse , , , Bruk av disposisjonsfond , , , Bruk av bundne driftsfond , , , Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , , , , ,44 19

20 Etat for helse og sosialtjenester Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ 0,00 0, , Andre faste tillegg , , , Lør-/søndagstillegg , , , Helligdagstillegg , , , Kvelds- og nattillegg , , , Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Utdanningsvikar , , , Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp , , , Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid , , , Annen lønn og godtgjørelser , , , Honorarer , , , Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg , , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , , Fast vaktgodtgjørelse , , , Lønn utrykninger , , , Lønn tillitsvalgte , , , Fosterhjemgodtgjørelse , , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , , Støttekontakter , , , Avlastere , , , Personlig assistent , , , Omsorgslønn , , , Godtgjøring folkevalgte , , , Introduksjonsstønad , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser 0,00 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Medisinsk utredning og behandling 1 880, ,00 727, Vaksiner , , , Medikamenter , , , Matvarer , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Bleier , , , Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning fosterhjem , , , Utgiftsdekning besøkshjem 2 907, , , Utgiftsdekning støttekontakter , , , Arbeidstøy 271, , , Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , , , Papir plast , , , Rengjøringsmateriell , , , Porto , , , Telefonutgifter , , ,33 20

21 Etat for helse og sosialtjenester Regnsk 2006 Rev bud 2006 Regnsk Post- og bankgebyrer , , , Annonse, reklame, informasjon , , , Representasjon, gaver , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte , , , Ekskursjoner/befaringer , ,00 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,45 0,00 0, Uniformsgodtgjørelse , , , Telefongodtgjørelse 1 700,00 0,00 0, Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , , Transportutgifter og drift av egne transportmidler , , , Drift av biler , , , Pasienttransport , , , Energi , , , Strøm , , , Annet brensel , , , Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring , , , Vakttjenester 0, ,00 0, Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter , , , Kontigenter 5 708, , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker 2 060,00 0,00 0, Medisinsk utstyr , , , Leasing av transportmidler , , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner 2 396, , , Vedlikehold og byggetjenester , , , Sommervedlikehold - veier 0,00 0, , Vintervedlikehold - veier 0, ,00 0, Serviceavtaler og reparasjoner , , , Reparasjoner , , , Drift serviceavtaler EDB , , , Materialer til vedlikehold , , , Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester 7 853, , , Konsulenttjenester , , , Juridisk bistand , , , Tolketjenester 0, ,00 0, Internkjøp , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten , , , Kjøp fra fylkeskommuner , , , Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Privat renovatør/vannverk , , , Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Merverdiavgift utenfor mva-loven , , , Overføring til andre (private) , , , Barnevernstiltak , , , Bidrag livsopphold flyktninger , , , Bidrag boutgifter flyktninger , , , Bidrag til andre formål flyktninger , , , Nødhjelp flyktninger 6 550, , , Bidrag livsopphold , , ,07 21

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 5 Økonomisk oversikt drift 6 Økonomisk oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer