FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag

2 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett. 5. Vedlegg 1B Driftsbudsjett, detaljert. 6. Vedlegg 2A Investeringsbudsjett. 7. Vedlegg 2B Investeringsbudsjett, detaljert. 8. Ansvarskontoplan 9. Tjenestekontoplan.

3 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter

4 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

5 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert

6 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

8 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

9 9

10 Ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: 1000 Kommunestyre 1080 Godtgjørelse kommunestyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Erkjentlighetsgaver Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Representasjon Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre Tjeneste: 1001 Formannskap 1081 Godtgjørelse formannskap og sektorstyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Trykking/kopiering Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 1002 Andre utvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1002 Andre utvalg Tjeneste: 1005 Kontrollutvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift

11 1116 Bevertning og representasjon Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1005 Kontrollutvalg Tjeneste: 1006 Amu 1100 Kontormateriell Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1006 Amu Tjeneste: 1010 Valg 1030 Ekstrahjelp Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Edb-utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1010 Valg Tjeneste: 1020 Støtte politiske partier 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 1020 Støtte politiske partier Tjeneste: 1050 Revisjon 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Tjeneste: 1001 Formannskap 1330 Til fylkeskommunen./fylkeskomm. instit Overføringer til andre Res. bevilgninger/avsetninger

12 Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 3855 Vennskapsby 1030 Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Internkjøp Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 3855 Vennskapsby Sum ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Internkjøp Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1801 Eldrerådet 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

13 Sum utgifter Sum tjeneste: 1801 Eldrerådet Tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Sum utgifter Sum tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede Tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Sum utgifter Sum tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 2341 Miljøkafe 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 2341 Miljøkafe Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3929 Salg aksjer og andeler Sum inntekter Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet Sum ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Ansvar: 1120 Næringsavdelingen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Husleieinntekter Bruk av bundne fond Sum inntekter

14 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 3252 Andre næringsformål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3252 Andre næringsformål Sum ansvar: 1120 Næringsavdelingen Ansvar: 1121 Fondsforvaltning Tjeneste: 3201 Kvotekraft 1410 Skatt kvotekraft Sum utgifter Salg kvotekraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3201 Kvotekraft Tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter 1891 Salg konsesjonskraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter Tjeneste: 3253 Næringsfondet 1476 Næringstilskudd Avsetninger til bunde fond Overføring til kapitalregnskapet Kjøp aksjer og andeler Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 3253 Næringsfondet Tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet 1550 Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Utbytte fra selskaper Sum inntekter Sum tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån

15 Sum ansvar: 1121 Fondsforvaltning Ansvar: 1123 Sysselsetting Tjeneste: 3259 Sysselsetting 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 3259 Sysselsetting Sum ansvar: 1123 Sysselsetting Ansvar: 1124 Landbrukskontor Tjeneste: 3255 Landbrukskontor 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Brukerbetaling ord. komm. tjenester Kaffepenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 3255 Landbrukskontor Sum ansvar: 1124 Landbrukskontor Ansvar: 1125 Landbruksvikarer Tjeneste: 3256 Landbruksvikarer 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter

16 1600 Brukerbetaling ord. komm. tjenester Refusjon sykepenger Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 3256 Landbruksvikarer Sum ansvar: 1125 Landbruksvikarer Ansvar: 1127 Skogbruk Tjeneste: 3257 Skogkultur og veier 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Person/yrkesskadeforsikring Overføringer til andre Næringstilskudd Sum utgifter Diverse inntekter Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 3257 Skogkultur og veier Sum ansvar: 1127 Skogbruk Ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Sum utgifter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Ansvar: 1129 Viltforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter

17 1628 Andre avgiftsfrie inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån Sum ansvar: 1129 Viltforvaltning Ansvar: 1130 Lønn og personal Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Sum ansvar: 1130 Lønn og personal Ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Ekstrahjelp Overtid Pensjoner

18 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Velferdstiltak ansatte Klær og sko Tellepenger Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Datakommunikasjon Betalingsformidling Innfordringskostnader Betalingsformidling/finansforvaltning Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Leasing maskiner Internkjøp Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Kaffepenger Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1208 Velferdstiltak 1622 Refusjon innfordringsomkostninger Sum inntekter Sum tjeneste: 1208 Velferdstiltak Sum ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Ansvar: 1142 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

19 1160 Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1142 Sirk Ansvar: 1150 Flyktningekontor Tjeneste: 1200 Administrasjon 1621 Diverse inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Ekstrahjelp Overtid Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Godtgjørelse andre utvalg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Informasjonsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Intern opplæring Kurs klienter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Byggetjenester, vedlikehold og nybygg Vedlikehold inventar og utstyr Internkjøp Overføring til oppvekst/fritid Overføring til helse og sosial

20 1350 Til andre kommuner/institusjoner Overføringer til andre Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Husleieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere Sum ansvar: 1150 Flyktningekontor Ansvar: 1160 Kundetorg Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Vikar ved sykdom Ekstrahjelp Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1160 Kundetorg Ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp

21 1099 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Kontingenter Inventar og utstyr Leasing maskiner Innfordringskostnader Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste

22 Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Sum utgifter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1136 Bredbånd Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Tjeneste: 1290 Andre fellestjenester 1190 Husleie, leie av lokaler Advokathonorar Sum utgifter Sum tjeneste: 1290 Andre fellestjenester Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift

23 1100 Kontormateriell Forsikringer Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2336 Natteravner 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter

24 1141 Informasjonsmateriell Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1270 Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Sum ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Ansvar: 1220 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1220 Sirk Ansvar: 1500 Servicetorg 24

25 Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Porto Datakommunikasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Advokathonorar Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Sum tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak

26 Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Avskrivinger Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Vedlikehold utearealer Sum utgifter Avg.pliktig salg varer og tjenester Sum inntekter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1300 Fauske rådhus 1630 Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1300 Fauske rådhus Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter

27 1790 Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Porto Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1804 Forliksrådet 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Godtgjørelse ordfører Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Gebyr forliksrådet Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1804 Forliksrådet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter

28 Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Sum utgifter Salg og- skjenkeavgifter alkohol Sum inntekter Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Tjeneste: 2336 Natteravner 1100 Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Vaskeritjenester Overføring til oppvekst/fritid Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Energi Forsikringer bygg og anlegg

29 1190 Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1100 Kontormateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken 1380 Til andre/særbedrifter Avsetninger til disposisjonsfond Sum utgifter Refusjoner fra staten Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken Sum ansvar: 1500 Servicetorg Ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Tjeneste: 1050 Revisjon 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Servicepensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Til andre/driftsavtaler med private Til egne bedrifter Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner

30 1770 Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon 1470 Overføringer til andre Overføring til andre Sum utgifter Bruk av bundne fond Bruk av bundne kapitalfond Sum inntekter Sum tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Sum ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtaler, lisenser edb Inventar og utstyr Internkjøp Til andre/driftsavtaler med private Avskrivinger

31 Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Førskole 1010 Fast lønn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Inventar og utstyr Kjøp av edb-utstyr Overføringer til andre Sum utgifter Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2010 Førskole Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Lønn lærlinger Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Filmleie Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Km.godtgjørelse Husleie, leie av lokaler Kjøp av edb-utstyr Internkjøp Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Inntekter fra andre (internt) Refusjon fra fylkeskommuner Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere

32 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1155 Kurs klienter Ikke oppg.pl. reiseutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring Sum ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1010 Fast lønn Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere

33 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Porto Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Edb-utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjon sykepenger Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler

34 1190 Husleie, leie av lokaler Sum utgifter Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Ansvar: 2100 Fauske sentralskole Tjeneste: 1200 Administrasjon 1200 Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Overtid Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Filmleie Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Oppgavepl. godtgjørelser Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Edb-utstyr Bøker Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Diverse inntekter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjon fra fylkeskommuner Refusjoner fra andre (private) Andre statlige overføringer

35 Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2100 Fauske sentralskole Ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Diverse tillegg Vikarer Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Renholdsartikler

36 1122 Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Erkjentlighetsgaver Telefonutgifter Porto Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Inventar og utstyr Edb-utstyr Leasing maskiner Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner edb Avskrivinger Sum utgifter Diverse inntekter Husleieinntekter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Interoverf. fra helse og sosial Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1012 Lønn assistenter Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger 1010 Fast lønn Lønn assistenter Vikarer Vikar ved sykdom Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl

37 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Matvarer Annet forbruksmateriell/råvarer Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Oppholdsbetalinger Foreldrebetaling mat Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Ansvar: 2112 Finneid skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Vikarer Overtid Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning og representasjon Renholdsartikler Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Filmleie

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer