FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag

2 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett. 5. Vedlegg 1B Driftsbudsjett, detaljert. 6. Vedlegg 2A Investeringsbudsjett. 7. Vedlegg 2B Investeringsbudsjett, detaljert. 8. Ansvarskontoplan 9. Tjenestekontoplan.

3 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter

4 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

5 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert

6 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer

8 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

9 9

10 Ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Tjeneste: 1000 Kommunestyre 1080 Godtgjørelse kommunestyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Erkjentlighetsgaver Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Representasjon Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1000 Kommunestyre Tjeneste: 1001 Formannskap 1081 Godtgjørelse formannskap og sektorstyre Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Telefonutgifter Trykking/kopiering Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 1002 Andre utvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1002 Andre utvalg Tjeneste: 1005 Kontrollutvalg 1082 Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift

11 1116 Bevertning og representasjon Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1005 Kontrollutvalg Tjeneste: 1006 Amu 1100 Kontormateriell Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1006 Amu Tjeneste: 1010 Valg 1030 Ekstrahjelp Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Frikjøp folkevalgte Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Edb-utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1010 Valg Tjeneste: 1020 Støtte politiske partier 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 1020 Støtte politiske partier Tjeneste: 1050 Revisjon 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Tjeneste: 1001 Formannskap 1330 Til fylkeskommunen./fylkeskomm. instit Overføringer til andre Res. bevilgninger/avsetninger

12 Sum utgifter Sum tjeneste: 1001 Formannskap Tjeneste: 3855 Vennskapsby 1030 Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Internkjøp Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 3855 Vennskapsby Sum ansvar: 1020 Formannskapet, res. tilleggsbevilgnnger Ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Internkjøp Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1801 Eldrerådet 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

13 Sum utgifter Sum tjeneste: 1801 Eldrerådet Tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Sum utgifter Sum tjeneste: 1802 Råd for funksjonshemmede Tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 1123 Velferdstiltak brukere Sum utgifter Sum tjeneste: 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tjeneste: 2341 Miljøkafe 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 2341 Miljøkafe Tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet 3929 Salg aksjer og andeler Sum inntekter Sum tjeneste: 3200 Kommunal næringsvirksomhet Sum ansvar: 1100 Administrativ ledelse og styring Ansvar: 1120 Næringsavdelingen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Husleieinntekter Bruk av bundne fond Sum inntekter

14 Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 3252 Andre næringsformål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3252 Andre næringsformål Sum ansvar: 1120 Næringsavdelingen Ansvar: 1121 Fondsforvaltning Tjeneste: 3201 Kvotekraft 1410 Skatt kvotekraft Sum utgifter Salg kvotekraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3201 Kvotekraft Tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter 1891 Salg konsesjonskraft Sum inntekter Sum tjeneste: 3202 Konsesjonskraftinntekter Tjeneste: 3253 Næringsfondet 1476 Næringstilskudd Avsetninger til bunde fond Overføring til kapitalregnskapet Kjøp aksjer og andeler Sum utgifter Refusjoner fra andre (private) Overføringer fra andre Bruk av bundne fond Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 3253 Næringsfondet Tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet 1550 Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Utbytte fra selskaper Sum inntekter Sum tjeneste: 3254 Hjemfallsfondet Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån

15 Sum ansvar: 1121 Fondsforvaltning Ansvar: 1123 Sysselsetting Tjeneste: 3259 Sysselsetting 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 3259 Sysselsetting Sum ansvar: 1123 Sysselsetting Ansvar: 1124 Landbrukskontor Tjeneste: 3255 Landbrukskontor 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Brukerbetaling ord. komm. tjenester Kaffepenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 3255 Landbrukskontor Sum ansvar: 1124 Landbrukskontor Ansvar: 1125 Landbruksvikarer Tjeneste: 3256 Landbruksvikarer 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter

16 1600 Brukerbetaling ord. komm. tjenester Refusjon sykepenger Andre statlige overføringer Sum inntekter Sum tjeneste: 3256 Landbruksvikarer Sum ansvar: 1125 Landbruksvikarer Ansvar: 1127 Skogbruk Tjeneste: 3257 Skogkultur og veier 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Person/yrkesskadeforsikring Overføringer til andre Næringstilskudd Sum utgifter Diverse inntekter Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 3257 Skogkultur og veier Sum ansvar: 1127 Skogbruk Ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Sum utgifter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Sum ansvar: 1128 Fiskesforvaltning Ansvar: 1129 Viltforvaltning Tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv 1010 Fast lønn Overtid Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter

17 1628 Andre avgiftsfrie inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån 1900 Renteinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 8700 Renter/utbytte og lån Sum ansvar: 1129 Viltforvaltning Ansvar: 1130 Lønn og personal Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Overtid Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Sum ansvar: 1130 Lønn og personal Ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Ekstrahjelp Overtid Pensjoner

18 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Velferdstiltak ansatte Klær og sko Tellepenger Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Datakommunikasjon Betalingsformidling Innfordringskostnader Betalingsformidling/finansforvaltning Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Leasing maskiner Internkjøp Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Kaffepenger Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Overføringer fra andre Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1208 Velferdstiltak 1622 Refusjon innfordringsomkostninger Sum inntekter Sum tjeneste: 1208 Velferdstiltak Sum ansvar: 1140 Økonomiseksjonen Ansvar: 1142 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Bevertning og representasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl

19 1160 Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Kaffepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1142 Sirk Ansvar: 1150 Flyktningekontor Tjeneste: 1200 Administrasjon 1621 Diverse inntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Ekstrahjelp Overtid Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Godtgjørelse andre utvalg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Velferdstiltak brukere Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Informasjonsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Intern opplæring Kurs klienter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Byggetjenester, vedlikehold og nybygg Vedlikehold inventar og utstyr Internkjøp Overføring til oppvekst/fritid Overføring til helse og sosial

20 1350 Til andre kommuner/institusjoner Overføringer til andre Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Husleieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2425 Flyktninger og asylmottakere Sum ansvar: 1150 Flyktningekontor Ansvar: 1160 Kundetorg Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Vikar ved sykdom Ekstrahjelp Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Trykking/kopiering Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Kaffepenger Avg.pliktig salg varer og tjenester Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1160 Kundetorg Ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Lønn lærlinger Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp

21 1099 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Kontingenter Inventar og utstyr Leasing maskiner Innfordringskostnader Sum utgifter Refusjon innfordringsomkostninger Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Overføring fra driftsregnskapet Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling 1105 Undervisningsmateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 1210 Organisasjonsutvikling Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste

22 Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Sum utgifter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1136 Bredbånd Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1283 Nordland fylkeskommune, innkjøpsordning Tjeneste: 1290 Andre fellestjenester 1190 Husleie, leie av lokaler Advokathonorar Sum utgifter Sum tjeneste: 1290 Andre fellestjenester Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift

23 1100 Kontormateriell Forsikringer Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2336 Natteravner 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter

24 1141 Informasjonsmateriell Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1010 Fast lønn T-trinnstillegg Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1270 Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Sum ansvar: 1200 Administrative fellestjenester Ansvar: 1220 Sirk Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjoner fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Sum ansvar: 1220 Sirk Ansvar: 1500 Servicetorg 24

25 Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Porto Datakommunikasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Advokathonorar Avsetninger til bunde fond Sum utgifter Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 1201 Informasjon 1140 Annonse, reklame, informasjon Sum utgifter Sum tjeneste: 1201 Informasjon Tjeneste: 1205 Edb 3203 Data og it-utstyr Sum utgifter Bruk av lån Sum inntekter Sum tjeneste: 1205 Edb Tjeneste: 1225 Nyansettelser 1168 Flyttegodtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1225 Nyansettelser Tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Sum tjeneste: 1235 Hms/arbeidsmiljøtiltak

26 Tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste 1370 Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 1240 Bedriftshelsetjeneste Tjeneste: 1260 Felles it-utgifter 1132 Datakommunikasjon Driftsavtaler, lisenser edb Serviceavtaler og reperasjoner Avskrivinger Sum utgifter Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1260 Felles it-utgifter Tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste 1130 Telefonutgifter Porto Vedlikehold utearealer Sum utgifter Avg.pliktig salg varer og tjenester Sum inntekter Sum tjeneste: 1275 Trykkeri og posttjeneste Tjeneste: 1280 Lvk 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1280 Lvk Tjeneste: 1281 Salten regionråd 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1281 Salten regionråd Tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund 1196 Kontingenter Sum utgifter Sum tjeneste: 1282 Kommunenes sentralforbund Tjeneste: 1300 Fauske rådhus 1630 Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 1300 Fauske rådhus Tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter 1122 Velferdstiltak ansatte Sum utgifter

27 1790 Internsalg (overføringer) Sum inntekter Sum tjeneste: 1800 Divere tilskudd/fellesutgifter Tjeneste: 1803 Overformynderiet 1082 Godtgjørelse andre utvalg Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Porto Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 1803 Overformynderiet Tjeneste: 1804 Forliksrådet 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Godtgjørelse ordfører Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning og representasjon Telefonutgifter Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Kontingenter Inventar og utstyr Sum utgifter Gebyr forliksrådet Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1804 Forliksrådet Tjeneste: 1805 Sivilforsvaret 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Vedlikehold/service Energi Internkjøp Sum utgifter Sum tjeneste: 1805 Sivilforsvaret Tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord 1470 Overføringer til andre Sum utgifter

28 Sum tjeneste: 1806 Nærmiljøutvalg valnesfjord Tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1807 Nærmiljøutvalg sulitjelma Tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Person/yrkesskadeforsikring Sum utgifter Sum tjeneste: 1808 Htv/hovedverneombud Tjeneste: 1810 Andre fagforeninger 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 1810 Andre fagforeninger Tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1050 Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Sum utgifter Salg og- skjenkeavgifter alkohol Sum inntekter Sum tjeneste: 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Tjeneste: 2336 Natteravner 1100 Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter Inventar og utstyr Vaskeritjenester Overføring til oppvekst/fritid Sum utgifter Sum tjeneste: 2336 Natteravner Tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger 1129 Annet forbruksmateriell/råvarer Energi Forsikringer bygg og anlegg

29 1190 Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Sum utgifter Husleieinntekter Sum inntekter Sum tjeneste: 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjeneste: 3630 Miljøprosjekter 1100 Kontormateriell Konsulenttjenester Sum utgifter Sum tjeneste: 3630 Miljøprosjekter Tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken 1380 Til andre/særbedrifter Avsetninger til disposisjonsfond Sum utgifter Refusjoner fra staten Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter Sum tjeneste: 8730 Tilskudd og vid.utl.midler husbanken Sum ansvar: 1500 Servicetorg Ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Tjeneste: 1050 Revisjon 1010 Fast lønn Godtgjørelse andre utvalg Tapt arb.fortjeneste forlkevalgte Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Servicepensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Kontingenter Inventar og utstyr Til andre/driftsavtaler med private Til egne bedrifter Sum utgifter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjoner fra kommuner

30 1770 Refusjoner fra andre (private) Sum inntekter Sum tjeneste: 1050 Revisjon Sum ansvar: 1800 Salten kommunerevisjon Ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon 1470 Overføringer til andre Overføring til andre Sum utgifter Bruk av bundne fond Bruk av bundne kapitalfond Sum inntekter Sum tjeneste: 3900 Kirkelig fellesadministrasjon Tjeneste: 3920 Andre religiøse formål 1470 Overføringer til andre Sum utgifter Sum tjeneste: 3920 Andre religiøse formål Sum ansvar: 1820 Kirker og trossamfunn Ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Tjeneste: 1200 Administrasjon 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Matvarer Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmateriell/råvarer Telefonutgifter Porto Annonse, reklame, informasjon Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Driftsavtaler, lisenser edb Inventar og utstyr Internkjøp Til andre/driftsavtaler med private Avskrivinger

31 Sum utgifter Diverse inntekter Kaffepenger Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2010 Førskole 1010 Fast lønn Pensjoner Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Inventar og utstyr Kjøp av edb-utstyr Overføringer til andre Sum utgifter Refusjoner fra staten Sum inntekter Sum tjeneste: 2010 Førskole Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Lønn lærlinger Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Filmleie Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Km.godtgjørelse Husleie, leie av lokaler Kjøp av edb-utstyr Internkjøp Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Inntekter fra andre (internt) Refusjon fra fylkeskommuner Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere

32 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Husleie, leie av lokaler Inventar og utstyr Til andre kommuner/institusjoner Sum utgifter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud 1010 Fast lønn Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell/råvarer Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Sum utgifter Sum tjeneste: 2110 Styrket barnehagetilbud Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1155 Kurs klienter Ikke oppg.pl. reiseutgifter Sum utgifter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring 1010 Fast lønn Pensjoner Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Sum tjeneste: 2131 Logoped voksenopplæring Sum ansvar: 2000 Administrasjon grunnskole/barnehager Ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Tjeneste: 2130 Voksenopplæring 1010 Fast lønn Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere

33 1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Porto Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Edb-utstyr Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner Sum utgifter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2130 Voksenopplæring Tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Vikarer Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Velferdstiltak brukere Telefonutgifter Km.godtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Sum utgifter Refusjon sykepenger Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2132 Eks.rettet gr.oppl. fremmedspr år Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler

34 1190 Husleie, leie av lokaler Sum utgifter Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2013 Undervisning fremmedspråklige Ansvar: 2100 Fauske sentralskole Tjeneste: 1200 Administrasjon 1200 Inventar og utstyr Sum utgifter Sum tjeneste: 1200 Administrasjon Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1011 Fast lønn lærere T-trinnstillegg Overtid Lønn lærlinger Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Filmleie Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Oppgavepl. godtgjørelser Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Husleie, leie av lokaler Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Edb-utstyr Bøker Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Diverse inntekter Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Refusjon fra fylkeskommuner Refusjoner fra andre (private) Andre statlige overføringer

35 Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1011 Fast lønn lærere Pensjonsinnskudd lærere Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Bevertning og representasjon Utgiftsdekning reiser, ikke oppg.pl Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter Person/yrkesskadeforsikring Til andre kommuner/institusjoner Til andre/driftsavtaler med private Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2100 Fauske sentralskole Ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Diverse tillegg Vikarer Ekstrahjelp Annen lønn og tr.pl. godtgjørelser Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og representasjon Renholdsartikler

36 1122 Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Erkjentlighetsgaver Telefonutgifter Porto Trykking/kopiering Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Kost, opphold, reiseutgifter Km.godtgjørelse Klesgodtgjørelse Transp/drift egne transportmidler Person/yrkesskadeforsikring Forsikringer Inventar og utstyr Edb-utstyr Leasing maskiner Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler og reperasjoner edb Avskrivinger Sum utgifter Diverse inntekter Husleieinntekter Inntekter fra sentraladministrasjonen Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Internsalg (overføringer) Internoverf. fra sentraladministrasjonen Interoverf. fra helse og sosial Andre statlige overføringer Overføringer fra kommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2020 Grunnskoler Tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole 1012 Lønn assistenter Pensjoner Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2021 Styrket tilbud grunnskole Tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger 1010 Fast lønn Lønn assistenter Vikarer Vikar ved sykdom Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl

37 1096 Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Matvarer Annet forbruksmateriell/råvarer Opplæring, kurs, stipend, ikke oppg.pl Klesgodtgjørelse Person/yrkesskadeforsikring Inventar og utstyr Avskrivinger Sum utgifter Oppholdsbetalinger Foreldrebetaling mat Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Sum inntekter Sum tjeneste: 2150 Skolefritidsordninger Tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss 1170 Transp/drift egne transportmidler Sum utgifter Refusjon fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum tjeneste: 2220 Skolelokaler og skyss Sum ansvar: 2111 Sulitjelma skole og sfo Ansvar: 2112 Finneid skole og sfo Tjeneste: 2020 Grunnskoler 1010 Fast lønn Fast lønn lærere Lønn assistenter T-trinnstillegg Vikarer Overtid Pensjoner Pensjonsinnskudd lærere Gruppelivsforsikring oppg.pl Pensjonspremie afp Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og tidskrifter Undervisningsmateriell Arbeidsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning og representasjon Renholdsartikler Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Filmleie

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer