Råde Kommune. Årsbudsjett Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen"

Transkript

1 Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling Talldelen

2 1

3 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2A s. 5 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 s. 6 Budsjettskjema 2B s Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A s. 13 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 s. 14 Budsjettskjema 1B s. 15 2

4 3

5 INVESTERINGS - BUDSJETTET 4

6 Budsjettskjema 2A - Investeringer Budsjettskjema 2A - Investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Økonomisk oversikt, Vedlegg 4 Investering Budsjett 2015 Økonomisk oversikt, vedlegg 4 - Investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 Overføringer Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne investeringsfond 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0 6

8 Budsjettskjema 2B Investering Regnskap Budsjett Budsjett Ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunestyre og formannskap-inv Ansvar: Rådhuset ombygging Kjøp av utstyr Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Rådhuset ombygging Ansvar: IKT inv Regionale IKT-investeringer Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT inv Ansvar: IKT internett, intranett, e-kommune Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT internett, intranett, e-kommune Ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: IKT - Nytt økonomisystem Ansvar: Kursrom - IKT Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kursrom - IKT Ansvar: Kirken Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd Bruk av lån Sum ansvar: Kirken Ansvar: Råde ungdomsskole Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Råde ungdomsskole

9 Ansvar: Karlshus skole Kjøp av utstyr Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Karlshus skole Ansvar: Spetalen skole Andre driftskostnader Kjøp av utstyr Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Tilskudd fra private Bruk av lån Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Spetalen skole Ansvar: Familie - Arkiv og datafangst Lokale IKT-investeringer Momskomp investeringer - utgiftsføring Bruk av lån Sum ansvar: Familie - Arkiv og datafangst Ansvar: Transport familie Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Transport familie Ansvar: Kultur Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Bruk av bundne investeringsfond Sum ansvar: Kultur Ansvar: Allaktivitetshuset Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Allaktivitetshuset Ansvar: Kommunale utleieboliger Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale utleieboliger

10 Ansvar: Råde Sykehjem Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Råde Sykehjem Ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk Lønn faste stillinger Pensjon KLP Byggeforsikring Tjenester nybygg Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Omsorgsboliger - nye 24 stk Ansvar: Utstyr til sykehjem Kjøp av inventar og utstyr Kjøp av maskiner Kjøp av utstyr Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Bruk av ubundne inv. fond Sum ansvar: Utstyr til sykehjem Ansvar: Nor Gård - nybygg Kjøp av transportmidler Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Nor Gård - nybygg Ansvar: Oppmåling Kjøp av utstyr Kjøp av transportmidler Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Oppmåling Ansvar: Kommunale friområder Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Erstatninger investeringer Andre refusjoner fra staten Overføring fra drift Sum ansvar: Kommunale friområder Ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Tjenester nybygg Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg Momskomp investeringer - utgiftsføring

11 07290 Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale veier - Grøntareal Ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak Ansvar: Avløp Kjøp av maskiner Tjenester nybygg Kjøp av tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Avløp Ansvar: Vann Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Tjenester nybygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Vann Ansvar: Byggprosjekter Kjøp av tjenester - investering Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Byggprosjekter Ansvar: Renhold Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Renhold Ansvar: Flerbrukshallen Kjøp av utstyr Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Flerbrukshallen Ansvar: Bankbygget Rehabilitering bygg Momskomp investeringer - utgiftsføring Momskomp investeringer - inntektsføring Bruk av lån Sum ansvar: Bankbygget

12 Ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg Kjøp av tjenester - investering Grunnerverv Momskomp investeringer - utgiftsføring Avsetning til ubundet inv. fond Salg av fast eiendom Bruk av ubundne inv. fond Sum ansvar: Eiendommer - Kjøp og salg Ansvar: Lånetransaksjoner Avdragsutgifter Ekstraordinære avdrag Utlån startlån Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne investeringsfond Sum ansvar: Lånetransaksjoner Ansvar: Fellesutgifter og årsoppgjørsdisposisjoner Ekstraordinære avdrag Kjøp av aksjer og andeler Dekn. tidl. års merforbruk Bruk av ubundne inv. fond Bruk av bundne investeringsfond Overføring fra drift Sum ansvar: Fellesutgifter og årsoppgjørsdisposisjoner T O T A L T

13 DRIFTS- BUDSJETTET 12

14 Budsjettskjema 1A Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjettskjema 1A - Drift Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

15 Økonomisk oversikt, Vedlegg 3 Drift Budsjett 2015 Økonomisk oversikt, vedlegg 3 - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 14

16 Budsjettskjema 1B Drift Regnskap Budsjett Budsjett Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll Ansvar: Kommunestyret og formannskap Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Lønn ordfører, varaordfører mv Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Frikjøp politikere fra arbeidsgiver Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Overf. til andre kommuner Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Reservert til formannskapets disposisjon Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Kommunestyret og formannskap Ansvar: Andre politiske utvalg Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Støtte til politiske partier Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Andre politiske utvalg Ansvar: Eldrerådet Konsulentbistand/honorar-trekkpl Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Representasjon Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring

17 17710 Refusjon fra andre private Sum ansvar: Eldrerådet Ansvar: Ungdomsrådet Andre driftskostnader Sum ansvar: Ungdomsrådet Ansvar: Rådet for funksjonshemmede Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Rådet for funksjonshemmede Ansvar: Overformynderi Annen lønn Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Andre gebyrinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Overformynderi Ansvar: Kommune- og stortingsvalg Lønn faste stillinger Overtid Annen lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre leieutgifter Kontingenter Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommune- og stortingsvalg Ansvar: Kontroll og revisjon Godtgjørelse folkevalgte Tapt arbeidsfortjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kurs- og konferanseutgifter Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av tjenester-kontrollutvalget Kjøp fra IKS Sum ansvar: Kontroll og revisjon

18 Ansvar: Elin Minges minnefond Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita leasingbiler Andre transportutgifter Kjøp av inventar/utstyr Utgifter leasingbiler Øvrige leasingutgifter Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Bruk av disposisjonsfond Sum ansvar: Elin Minges minnefond Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll

19 Virksomhet: 151 Rådmannskontoret Ansvar: Rådmann Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre tjenester Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Kontingenter Serviceavtaler Fellessystemer Juridisk bistand Kjøp av tjenester Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Tilskudd til organisasjoner Avsetning bundne fond Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Rådmann Ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Lønn faste stillinger Faste avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Ekstrahjelp Annen lønn Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Andre tjenester Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Annonser, reklame, informasjon Representasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Fyringsolje og fyringsparafin Forsikring bygg/maskiner etc Vakthold og alarmsystemer Andre leieutgifter

20 11950 Lisenser Kontingenter Kommunale eiendomsgebyrer Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Tilskudd til organisasjoner Andre tilskudd til andre Tilskudd arrangementer/tiltak Andre salgsinntekter Andre leieinntekter Momskomp drift - inntektsføring Øreavrunding Refusjon fra andre private OU trekk ansatte Internsalg Utbytte og eieruttak Sum ansvar: Fellesutgifter (inkl HVT) Ansvar: Personalavdelingen Lønn faste stillinger Fast lønn tillitsvalgte Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Stillingsannonser Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Forsikring personer/elever Lisenser Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Internkjøp Bedriftshelsetjeneste Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Personalavdelingen Ansvar: Politisk sekreteriat Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter

21 12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Politisk sekreteriat Ansvar: Pedagogisk rådgiver Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Overtid Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Fritt skolemateriell Bevertning Andre driftskostnader Maikomiteen Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Oppholdsutgifter - oppg.pl Transport barn Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner Kjøp av tj enester fra andre kommuner Tilskudd ikke-kommunale barnehager Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Overf. til andre kommuner Andre tilskudd til andre Overføring til andre (private) Reservert tilleggsbevilgninger Avsetning bundne fond Utleie utstyr Andre refusjoner fra staten Tilskudd tilsyn barnehager Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Salg av tjenester, kommune Tilskudd fra private Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Pedagogisk rådgiver

22 Ansvar: IKT Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Bevertning Velferdstiltak ansatte Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Datakommunikasjon Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Årsavgift/forsikring egne biler Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Leie maskiner og utstyr Leie av EDB utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Øk. system Serviceavtaler Nettverk/Server Serviceavtaler Fellessystemer Support Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Sykelønnsrefusjoner Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: IKT Ansvar: Informasjonsavdelingen Lønn faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftskostnader Diverse utgifter prosjekter Portoutgifter Stillingsannonser Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Serviceavtaler Fellessystemer Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring

23 14291 Momskomp høy sats Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Informasjonsavdelingen Ansvar: Bygdeboka Konsulentbistand/honorar-trekkpl Arbeidsgiveravgift Annonser, reklame, informasjon Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Momskomp drift - inntektsføring Andre salgsinntekter Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Bygdeboka Ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Internkjøp Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Rådgiver pleie og omsorg Ansvar: Økonomiavdelingen Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Økonomiavdelingen

24 Ansvar: Regnskapsavdelingen Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Andre transportutgifter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Leie maskiner og utstyr Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Andre renteutgifter Andre avgiftspl. inntekter Ref. NAV Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre private Sum ansvar: Regnskapsavdelingen Ansvar: Innfordringsavdelingen Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Banktjenester og gebyrer Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Andre gebyrinntekter Andre avgiftspl. inntekter Foreldrepenger Momskomp drift - inntektsføring Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Innfordringsavdelingen

25 Ansvar: Innkjøp Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Telefon, mobil, faks Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Juridisk bistand Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tj enester fra andre kommuner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Avsetning bundne fond Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Andre øremerkede tilskudd Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Innkjøp Ansvar: Lønnsavdeling Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Lønnsavdeling Ansvar: Skatteavdeling Kjøp av tjenester fra Rygge kommune Momskomp drift - inntektsføring Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Skatteavdeling Ansvar: Eiendomsskattekontoret Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Kurs- og konferanseutgifter Konferanseutgifter Reise og skyssutgifter - ikke brukes Kjøregodtgjørelse

26 11750 Andre transportutgifter Lisenser Kontingenter Andre gebyrer/avgifter Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Kontormaskiner - driftsavtaler Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Sum ansvar: Eiendomsskattekontoret Ansvar: Eiendomskontoret Lønn faste stillinger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Forsikring bygg/maskiner etc Festevagifter/festetomter Lisenser Kjøp av inventar/utstyr Kjøp av edb/telefoni/kopi Serviceavtaler Fellessystemer Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp fra andre/private Momskomp drift - inntektsføring Festeavgifter Momskomp drift - inntektsføring Refusjon fra andre private Sum ansvar: Eiendomskontoret Ansvar: Kommunelege Lønn faste stillinger Konsulentbistand/honorar-trekkpl Annen lønn Beredskapstjeneste legevakt Møtegodtgjørelse Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftskostnader Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kontingenter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra Moss og omegn legevakt Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Momskomp drift - inntektsføring

27 17050 Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Kommunelege Ansvar: Allmenn legetjeneste Lønn faste stillinger Beredskapstjeneste legevakt Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kjøregodtgjørelse Husleie Driftstilskudd leger/fysioterapeuter Tilskudd leger/fysioter Andre refusjoner fra staten Refusjon fra andre private Sum ansvar: Allmenn legetjeneste Ansvar: Folkehelserådgiver Lønn faste stillinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Matvarer Bevertning Andre driftskostnader Annonser, reklame, informasjon Representasjon Tryking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Konferanseutgifter Utgift foreleser/kursholder Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Kontingenter Kjøp av edb/telefoni/kopi Kjøp av tjenester Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Tilskudd til organisasjoner Avsetning bundne fond Sykelønnsrefusjoner Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Refusjoner fra fylkeskommunen Andre øremerkede tilskudd Sum ansvar: Folkehelserådgiver Ansvar: Samhandlingsreformen Kurs- og konferanseutgifter Opplæringstiltak for ansatte Kjøp av tjenester Kjøp av tjenester fra staten Kjøp av tj enester fra andre kommuner Kjøp fra Moss og omegn legevakt Momskomp drift - inntektsføring Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Sum ansvar: Samhandlingsreformen

28 Ansvar: Landbrukskontoret Kjøp av tj enester fra andre kommuner Avsetning bundne fond Andre gebyrinntekter Ref. fra andre kommuner Konsesjonsavgift Sum ansvar: Landbrukskontoret Ansvar: Kirke og andre religiøse formål Internkjøp Gaver Kirkelig fellesråd Andre refusjoner fra staten Refusjon fra andre private Sum ansvar: Kirke og andre religiøse formål Ansvar: Jordeiendom Andre salgsinntekter Sum ansvar: Jordeiendom Ansvar: Skogeiendom Andre driftskostnader Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats Avsetning bundne fond Andre salgsinntekter Andre avgiftspl. inntekter Andre refusjoner fra staten Momskomp drift - inntektsføring Momskomp høy sats drift Utbytte og eieruttak Bruk av bundne driftsfond Sum ansvar: Skogeiendom Ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Ekstrahjelp Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftskostnader Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Andre salgsinntekter Andre refusjoner fra staten Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: Jakt/Fiske/Viltstell Sum virksomhet: 151 Rådmannskontoret

29 Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole Ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjene Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Ekstrahjelp Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak ansatte Kjøregodtgjørelse Sykelønnsrefusjoner Refusjoner fra fylkeskommunen Sum ansvar: Råde ungdomsskole og kulturskole felles Ansvar: Ungdomsskolen Lønn faste stillinger Lønn faste st. lærere Faste avtalefestede tillegg Andre avtalefestede tillegg Fast lønn tillitsvalgte Sykevikar uten refusjon Sykevikar med refusjon Vikar fødselspermisjon Vikar ved ferie/avspas. mv Avtalefestede tillegg Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Klesgodtgjørelse - trekkpl Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell EDB-rekvisita Kjøp faglitteratur/tidsskrifter Abonnement tidsskrifter Arbeidsmatr. til undervisning Lærebøker til undervisning Bøker til skolebibliotek Fritt skolemateriell Annet skolemateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Ekskursjoner Elevråd Velferdstiltak brukere Andre driftskostnader Portoutgifter Telefon, mobil, faks Tryking, kopiering Kurs- og konferanseutgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse - oppg.pl Årsavgift/forsikring egne biler Drivstoff/rekvisita egne biler Transport barn Andre transportutgifter Strøm til belysning/oppvarming Ikke brukes - se Fyringsolje og fyringsparafin Forsikring bygg/maskiner etc Vakthold og alarmsystemer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer