Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune"

Transkript

1 Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune

2 Sortland kommune Tallbudsjett Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT BUDSJETTSKJEMA 2A ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING INVESTERINGSPLAN DRIFTSBUDSJETT... 9 STAB.. 9 OPPVEKST SKOLE...22 OPPVEKST BARNEHAGE KULTUR...52 OMSORG...62 NAV 85 HELSE OG FAMILIE...89 TEKNISK ADM/MYNDIGHET..103 TEKNISK EIENDOM TEKNISK KOMMUNALTEKNIKK SORTLAND MENIGHET SKATT, RAMME, RENTER OG AVDRAG M.M 163

3 Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 1A drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån finansinntekter/utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Merforbruk/mindreforbruk

4 Sortland Sortland kommune Tallbudsjett Budsjettskjema 2A Beskrivelse Regnskap Budsjett 2013 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert 0 0 0

5 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt drift Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Sortland salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Salg Andre Overføringer Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Salg Bruk Overføringer Bruk Bruk Bruk Bruk SUM UDEKKET/UDISPONERT Sortland kommune Tallbudsjett Økonomisk oversikt investering Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Sortland av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) av lån avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond av bundne fond av likviditetsreserve FINANSIERING (R) (S = OR) 4 0 0

7 Sortland kommune Tallbudsjett Investeringsplan 2014 Alle beløp i hele kroner. Revidert Investeringer i anleggsmidler: Regn 12 Bud 13 Bud 14 LØPENDE INVESTERINGER Kultur Blåbyhallen 840 Nærmiljøanlegg Instrumenter kulturskolen Kulturfabrikken planlegging Omsorg Kjøkkenutstyr Lamarktunet 200 Utskifting biler/utstyr Oppvekst Vestmarka barnehage Sigerfjord barnehage Eidsfjord barnehage inventar og utstyr 450 Bygging ny ungdomsskole inkl. følgeprosjekt Stab IKTramme Servicetorg ombygging 200 Lønns og personalsystem NAV Bil flyktningetjenesten 219 Vesterålen barnevern Kontorutstyr 766 Teknisk Digitalisering av arkiv 500 GPS Utbygging 178 Brannbil/utstyr Brannstasjon (utredning i 12) Styringssystemer eiendomsforvaltning 800 Universell utforming komm.bygg 500 Skoleutbygging/rehabilitering ramme Sortland barneskole Parkering rådhus II Holand skole Ombygging/habilitering Holmstad skole 469 Lykkentreff rehabilitering Barnehager ramme 31 Kong Øysteins vei tilbygg 800 Sortlandshallen rehab og utredning Carport hjemmetjeneste v Lamarktunet 300 Rådhus bygg I og II ENØKtiltak Park biler/maskiner Park/idrett opparbeidelse uteområder Grunnerverv 600 Biler/maskiner Kommunalteknikk Veiutbygging Skiltplan 600 Rehabilitering kommunale bruer 200 Gatelys Gang og sykkelv./trafikksikkerhetstiltak Bjørklundveien III inn til Lamarktunet, Bjørklundveien, fullføring nedre del

8 Sortland kommune Tallbudsjett Bjørklundveien II sammenføyning Markveien Kjempenhøy kryss Parkdrag kvartal Torget 91 Sentrumsutvikling 220 Kulturfabrikken komtek Byaksen Kvartal 13 utbyggingsavtale Kvartal 2 komtek Havnegata 500 G/sveier regulering Esso Sigerfjord barneh 600 G/svei Steiro/Kirkåsen G/svei Sigerfjord Kirkelig fellesråd Kirker/kirkegårder 327 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Teknisk Vannverk ramme Avløp ramme Avløpsbil 500 Spesialtilpassa bolig Boligsosialt program "Leie for eie" Tomtefelt ramme Næringsformål ramme Egenkapitalinnskudd pensjonsleverandør Kjøp av aksjer og andeler 697 Utlån startlån BRUTTO INVESTERINGSUTG Avdrag etabl./startlån (netto) Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansieres slik: Bruk av lånemidler løpende Bruk av lånemidler selvfin Bruk av lånemidler startlån Tilskudd til investeringer 800 Andre inntekter ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av fond Bruk av avsetninger finansiering Udekket/udisponert

9 Sortland kommune Tallbudsjett Driftsbudsjett Administrasjon stab 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Tilskudd RKK Vesterålen Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Innsparingsmål økt nærvær Komp mva ansk i drift Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting

10 Sortland kommune Tallbudsjett Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Administrasjon stab Tilfeldige utg./innt. 100 Politisk styring Annet forbruksmateriell Annonsering Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skjenkekontroll Politisk styring Tilfeldige utg./innt Sosial rådgivning og veiledning Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Utgiftsdekning fosterhjem Fly/ferge/buss/tog Internkjøp Internkjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Skjenkeavgifter Komp mva ansk i drift inntekter Sosial rådgivning og veiledning Skjenkekontroll Næringskontoret 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog

11 Sortland kommune Tallbudsjett Datamaskiner leie Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringskontoret Næringsarbeid 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annonsering Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Næringsarbeid Kommunale næringsomr. 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Avskrivninger m/anl utgifter Festeavgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsomr Næringsfond Stat 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Tilskudd til andre/private Tilsk fra statl. Næringsfond Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjon fra fylkeskommune Andre skatter Bruk av bundre fond enhetene inntekter Kommuneveterinærer 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse driftstilskudd Vakttjeneste veterinærer utgifter Refusjoner fra staten Refusjon fra kommuner inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommuneveterinærer Vesterålen Regionråd 100 Politisk styring Interkomm. ordninger

12 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Politisk styring Vesterålen Regionråd Reiseliv og turisme 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp tjeneste andre kom Interkomm. ordninger utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Reiseliv og turisme Prosjt Monchegorsk 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Annen lønn Lønn intern fordeling Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Porto Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Tolketjenester Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Diverse inntekter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Prosjt Monchegorsk Prosjekter Administrasjon Engasjementer Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Hotellopphold Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Inventar og utstyr EdbProgramvarekjøp Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjoner fra staten

13 Sortland kommune Tallbudsjett Komp mva ansk i drift Bruk av bundre fond enhetene inntekter Administrasjon Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Rammetilskudd inntekter Statlige rammetilskudd og øvrige gen. statstilsk Prosjekter Prosjekt Fra leie til eie 283 Bistand til etableringav egen bolig Avsetn bundre fond enhetene utgifter Statstilskudd inntekter Økonomiavdelinga 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Porto Innfordringsomkostninger Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutgifterkurs Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Datamaskiner leie Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Tap på fordringer Avskrivninger m/anl

14 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Purregebyr Pantegebyr Fakturagebyr avg.fritt Fakturagebyr Salg tjenester avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Ref fra Sortland kommune Refusjon fra andre/private Overf fra særregnskap Internsalg Int. overf Overføring fra særbedrift Morarenteinntekter inntekter Administrasjon LøVe Prosjektet 120 Administrasjon Økonomiavdelinga Bevertning Brukerstøtte Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner inntekter Lønns og personalavd. 120 Administrasjon Fast lønn Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Fly/ferge/buss/tog Kommunale avgifter Avgifter/gebyrer/lisenser

15 Sortland kommune Tallbudsjett Inventar og utstyr Edbutstyr Driftsavtale datasentral Brukerstøtte Serviceavt. teknisk utstyr Mva på anskaffelser drift Gaver utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Lønns og personalavd Personalrel. fellesutg 120 Administrasjon Fast lønn Lønn tillitsvalgte Avtalefestede tillegg Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Bevertning Velferdstiltak Telefon mobil/ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Konsulenttjenester Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Morarenter utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Vikar uten refusjon Pensjonsinnskudd Gruppelivsforsikring Kollektiv ulykkesforsikr Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Matvarer/kost Varekjøp m.v

16 Sortland kommune Tallbudsjett Velferdstiltak Hotellopphold Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Fly/ferge/buss/tog Personforsikring, ulykker Ansvarsforsikring Leie av lokaler Husleie innleide boliger Husleie ekstern v/l fordelt Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Edbutstyr Konsulenttjenester Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Diverse driftstilskudd Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avsetn bundre fond enhetene utgifter Refusjon Aetat Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Diverse fellesutgifter Personalrel. fellesutg Sysselsetting 273 Kommunale sysselsettingstiltak Sysselsettingslønn Arbeidsgiveravgift Annonsering Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Kommunale sysselsettingstiltak IKTavdeling 120 Administrasjon Sysselsetting Fast lønn Overtid Lærlingelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Opplæring ansatte

17 Sortland kommune Tallbudsjett Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Drift av biler og maskiner Fly/ferge/buss/tog Edb programvarelisenser Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Brukerstøtte Driftsutg. utenfor avtale Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Lærlingetilskudd Internsalg Int. overf inntekter Grunnskole Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Fast lønn Vikar med refusjon Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende IKTavdeling Fellestjenester adm 120 Administrasjon Fast lønn Vikar med refusjon Overtid Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopieringsutgifter Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Læremidler/undervisningsutstyr

18 Sortland kommune Tallbudsjett Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering Informasjonstiltak Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutgifterkurs Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Innkjøp aviser/tidsskrift Leie maskiner/utstyr Kontormaskiner leasing Vedlikeh./rep. eiendeler Serviceavt. teknisk utstyr Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Salg av varer/tjenester Gebyrer/avgifter Billettinntekter Salg varer avg.pl Refusjoner fra staten Refusjon Aetat Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Porto Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjoner fra staten Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd

19 Sortland kommune Tallbudsjett Arbeidsgiveravgift utgifter Skjenkeavgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger inntekter Byggesak Diagnose, behandling, rehabilitering Fast lønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift utgifter Byggesak Fellestjenester adm Fellesutg. alle enheter 120 Administrasjon Kontormateriell Kopieringsutgifter Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Hotellopphold Strøsand vinter Telefon Porto Informasjonstiltak Opplæring ansatte Drift av biler og maskiner Reiseutg. kjøp av transp.tj Transport folketannrøkta Fly/ferge/buss/tog Forsikring av eiendom Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Kontingenter Kontingent til KS Kopinor Inventar og utstyr Leie maskiner/utstyr Driftsutg. utenfor avtale Konsulenttjenester Planleggingsutgifter Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene utgifter Salg varer avg.pl Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Juridisk bistand Mva på anskaffelser drift utgifter

20 Sortland kommune Tallbudsjett Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Tj utenfor ordinært komm ansvar Transport folketannrøkta utgifter Refusjon fra fylkeskommune inntekter Tj utenfor ordinært komm ansvar Fellesutg. alle enheter Komm. styre og form. skap 100 Politisk styring Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Annet forbruksmateriell Hotellopphold Telefon Datakommunikasjon Internett Telefon mobil/ansatte Annonsering Informasjonstiltak Representasjon Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Reiseutg. kjøp av transp.tj Fly/ferge/buss/tog Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr Innkjøp aviser/tidsskrift Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp tjeneste egen komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Morarenter enhetene utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Ungdomsrådet Komm. styre og form. skap

21 Sortland kommune Tallbudsjett Politisk styring Overtid Arbeidsgiveravgift Bevertning Velferdstiltak Kurs folkevalgte Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. kjøp av transp.tj Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Eldrerådet 100 Politisk styring Ungdomsrådet Bevertning Annet forbruksmateriell Kurs folkevalgte Kjøp tjeneste private utgifter Politisk styring Diverse fellesutgifter Annet forbruksmateriell Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Diverse fellesutgifter Valg Eldrerådet Politisk styring Overtid Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Datakommunikasjon Opplæring ansatte Kostgodtgj m/overnatting Fly/ferge/buss/tog Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring

22 Sortland kommune Tallbudsjett Valg Støtte til pol. partier 100 Politisk styring Tilskudd til andre/private utgifter Politisk styring Støtte til pol. partier Kommunerevisjon 100 Politisk styring Interkomm. ordninger utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Interkomm. ordninger utgifter Kontroll og revisjon Kommunerevisjon Kontrollutvalg 100 Politisk styring Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Politisk styring Kontroll og revisjon Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse utvalgsleder Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bevertning Kurs folkevalgte Kilometergodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Interkomm. ordninger Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift utgifter Komp mva ansk i drift Refusjon fra andre/private inntekter Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Adm. utdanning 120 Administrasjon Fast lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift

23 Sortland kommune Tallbudsjett Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Velferdstiltak Hotellopphold Telefon Porto Datakommunikasjon Telefon mobil/ansatte Annonsering Representasjon Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Telefongodtgjørelse Fly/ferge/buss/tog Inventar og utstyr Edbutstyr Kontormaskiner leasing Serviceavt. teknisk utstyr Konsulenttjenester Mva på anskaffelser drift Gaver Morarenter enhetene utgifter Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift inntekter Administrasjon Grunnskole Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Adm. utdanning Fellesutgifter skole 202 Grunnskole Fast lønn Lønn lærere Avtalefestede tillegg Vikar med refusjon Vikar lærer med refusjon Engasjementer Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr

24 Sortland kommune Tallbudsjett Lærebøker Bevertning Matvarer/kost Annet forbruksmateriell Papir/engangsmateriell Hotellopphold Telefon Porto Opplæring ansatte Utg/godtgjreiser oppg.pl Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Nattillegg Telefongodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg. kjøp av transp.tj Skoleskyss Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Personforsikring, ulykker Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Leie maskiner/utstyr Konsulenttjenester Internkjøp Internkjøp Internkjøp Undervisning utenfor komm Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Tilskudd til andre/private Gaver Reserverte tilleggsbevilgn Morarenter enhetene Avsetn bundre fond enhetene Avskrivninger m/anl utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra fylkeskommune Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private Internsalg Int. overf Fylkestilskudd inntekter Skoleskyss Grunnskole Skoleskyss Mva på anskaffelser drift

25 Sortland kommune Tallbudsjett utgifter Komp mva ansk i drift inntekter Skoleskyss Fellesutgifter skole Fellesutgifter sfo 215 Skolefritidstilbud Personforsikring, ulykker Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Internsalg Int. overf inntekter Skolefritidstilbud Logopedtjeneste 202 Grunnskole Fellesutgifter sfo Lønn lærere Annen lønn Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Lærebøker Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Skoleskyss Kontingenter Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Mva på anskaffelser drift utgifter Refusjon sykepenger Komp mva ansk i drift inntekter Grunnskole Logopedtjeneste Tilskudd til PPD 202 Grunnskole Tilskudd PPD Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK 202 Grunnskole Tilskudd til PPD Tilskudd RKK Vesterålen utgifter Grunnskole Tilskudd til RKK Innvandrerundervisning 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere

26 Sortland kommune Tallbudsjett Avtalefestede tillegg Vikar lærer med refusjon Vikar lærer uten refusjon Overtid Annen lønn Pensjonsinnskudd Pensjonsinnskudd STP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Fritt skolemateriell Læremidler/undervisningsutstyr Bøker skolebibliotek Lærebøker Bevertning Velferdstiltak Telefon Telefon mobil/ansatte Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Ekskursjoner Fly/ferge/buss/tog Strøm Leie av lokaler Avgifter/gebyrer/lisenser Edb programvarelisenser Inventar og utstyr Edbutstyr EdbProgramvarekjøp Kontormaskiner leasing Datamaskiner leie Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen Kjøp tjeneste private Mva på anskaffelser drift Overføringer til kommuner Gaver Reserverte tilleggsbevilgn utgifter Fordelte utgifter Refusjoner fra staten Refusjon sykepenger Refusjon feriepenger Komp mva ansk i drift Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre/private inntekter Voksenopplæring Innvandrerundervisning Voksenungdomsskole 213 Voksenopplæring Fast lønn Lønn lærere Vikar lærer uten refusjon Overtid

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2013 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2013 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2012 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer