Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus"

Transkript

1 Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2

3 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer 6. Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 7. Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 7. Balanseregnskapet 8. Investeringer Investeringer Nes totalt pr konto 9. Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 11. Sentraladministrasjonen 16. Fellesposter 18. Skoleetat eks barnehager 19. Barnehager 22. Etat for helse og sosialtjenester 24. Etat for kultur og fritid 28. Nes kirkelige fellesråd 30. Etat for tekniske tjenester og utbygging 31. Selvkostområder 34. Forretningsdrift 36. Skatt og rammetilskudd 38. Finans 39. Noter til årsregnskapet Legater 40. Endring i arbeidskapital 41. Pensjon 43. Kommunens garantiansvar 45. Aksjer og andeler 46. Bruk og avsetning av egenkapital 47. Kapitalkonto 48. Anleggsnote 49. Selvkostnoter 50. Plan for inndekning av tidl. års merforbruk 59. Avdrag på gjeld 60. Finansoversikt /plasseringer 61 Gjeldsforpliktelser 62 Fondssammenhenger 63 Årsverk 64 KOSTRA art Drift og investeringsregnskapet 65

4

5 Økonomisk oversikt - Drift Beskrivelse Regnsk 2010 Rev bud 2010 Oppr bud 2010 Regnsk LN03 Brukerbetalinger , , , ,22 LN04 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,13 LN05 Overføringer med krav til motytelser , , , ,36 LN06 Rammetilskudd fra staten , , , ,00 LN07 Andre statlige overføringer , , , ,00 LN08 Andre overføringer , , , ,00 LN09 Skatt på inntekt og formue , , , ,87 LN10 Eiendomsskatt , , , ,83 LN11 Andre direkte og indirekte skatter ,12 0,00 0, ,68 LN12 Sum driftsinntekter , , , ,09 LN14 Lønnsutgifter , , , ,71 LN15 Sosiale utgifter , , , ,13 LN16 Kjøp av varer og tjen som inngår i komm. tjen.prod , , , ,88 LN17 Kjøp av tjen som erstatter komm. tjenesteprod , , , ,48 LN18 Overføringer , , , ,81 LN19 Avskrivninger , , , ,82 LN20 Fordelte utgifter , , , ,00 LN21 Sum driftsutgifter , , , ,83 LN23 Brutto driftsresultat , , , ,26 LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,62 Gevinst finansielle instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 LN26 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 LN27 Sum finansinntekter , , , ,62 LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter , , , ,57 Tap finansielle instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 LN30 Avdragsutgifter , , , ,96 LN31 Utlån , , , ,99 LN32 Sum finansutgifter , , , ,52 LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , , , ,90 LN35 Motpost avskrivninger , , , ,82 LN36 Netto driftsresultat , , , ,18 LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk ,49 LN39 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,51 LN40 Bruk av bundne fond , , , ,33 LN42 Sum bruk av avsetninger , , , ,84 LN44 Overført til investeringsregnskapet , ,00 LN45 Avsatt til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforbr , , , ,00 LN46 Avsatt til disposisjonsfond , , , ,53 LN47 Avsatt til bundne fond , , ,00 0,00 LN49 Sum avsetninger , , , ,53 LN51 Resultat etter avsetninger ,19 0, , ,49-5 -

6 Økonomisk oversikt - Investering Beskrivelse Regnsk 2010 Rev bud 2010 Oppr bud 2010 Regnsk LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom ,50 0,00 0, ,00 LN04 Andre salgsinntekter ,42 0,00 0, ,00 LN05 Overføringer med krav til motytelse , , , ,50 LN06 Statlige overføringer 0,00 0,00 0, ,00 Renteinntekterog utbytte ,85 0,00 0,00 0,00 LN09 Sum inntekter , , , ,50 LN11 Lønnsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 LN12 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0, ,75 LN13 Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon , , , ,22 LN14 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 739,20 0,00 0, ,00 LN15 Overføringer , , , ,99 LN16 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 178,00 0,00 0,00 814,15 LN18 Sum utgifter , , , ,11 LN20 Avdragsutgifter , , , ,00 LN21 Utlån , , , ,00 LN22 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 LN23 Dekning av tidligere års udekket merforbruk ,35 0,00 0, ,44 LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond ,45 0,00 0, ,32 LN25 Avsetninger til bundne fond ,28 0,00 0, ,38 LN27 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,14 LN28 Finansieringsbehov , , , ,75 LN30 Bruk av lån , , , ,83 LN31 Mottatte avdrag på utlån , , , ,50 LN32 Salg av aksjer og andeler -500,00 0,00 0,00-560,00 0,00 0,00 0,00 LN34 Overføringer fra driftsregnskapet ,34 0,00 0, ,00 Bruk av disposisjonsfond ,17 0,00 0,00 LN36 Bruk av ubundne investeringsfond , , , ,61 LN37 Bruk av bundne fond , ,00 0, ,45 LN39 Sum finansiering , , , ,39 LN40 Udekket udisponert 0,00 0,00 0, ,36-6 -

7 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet i 1 kr. FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Note Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr budsjett 2010 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Art 580 og Kontrollsum (skal være 0) Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet Beskrivelse Note Regnskap 2010 Revidert budsjett 2010 Oppr budsjett 2010 Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Art 580 og Kontrollsum (skal være 0)

8 Regnskapsskjema 3 - Balanseregnskap 2010 Kap Tekst Regnsk 2010 Regnsk Regnsk 2008 i 1 kr. EIENDELER 2.2 (A) Anleggsmidler 2.27 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler 2.13 Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD 2.5 (C) Egenkapital 2.56 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp, påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld 2.4 Langsiktig gjeld 2.40 Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2.32 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI 2.91 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

9 Investeringer - konto og kto gr 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Lønn vedlikehold 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, , Lønn inkl sosiale utgifter 0,00 0, , Bevertning 6 840,00 0,00 640, Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester , , , Annonse, reklame, informasjon ,50 0, , Reiseutgifter/transportutgifter 0,00 0, , Leie av lokaler/grunn 800,00 0,00 625, Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,94 0, , Kommunale avgifter 1 526,40 0,00 0, Inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Kjøp/leasing av transportmidler , ,00 0, Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Leie av inventar/utstyr/maskiner 4 042,20 0, , Påkostning og nyanlegg - veier , , , Byggetj., vedlikehold og nybygg , , , Byggentreprise ,10 0, , Ventilasjons-/luftbehandl, entreprise 2 044,00 0, , Elektroentreprise ,60 0, , Sanitærentreprise ,16 0, , Andre entrepriser 400,00 0, , Materialer til påkostning ,98 0, , Konsulenttjenester , , , Arkitekttjenester 7 967,20 0, , Prosjektledelse 0,00 0, , VVS-teknisk prosjektering ,60 0, , Grunnerverv ,00 0, , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra andre (private) 0,00 0,00 0, Privat renovatør/vannverk 739,20 0,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0,00 0, ,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 739,20 0, , Komp mva ,67 0, , Overføring til andre (private) , , ,21 4 Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 178,00 0,00 814, Avdragsutgifter , , , Ekstraordinære avdrag , , , Utlån , , , Kjøp av aksjer og andeler , , , Dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk ,35 0, , Avsetning til ubundne investeringsfond ,45 0, , Avsetning til bundne investeringsfond ,28 0, ,38 5 Finansutgifter , , ,29-9 -

10 Investeringer - konto og kto gr 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Annet salg av varer og tjenester ,42 0,00 0, Annet avgifspl. salg av varer og tj m/oppdr.g 0,00 0, , Annet avgiftspl. salg av dr.m. m/anlegg og oppdrg 0,00 0, , Salg av driftsmidler 0,00 0, , Salg av fast eiendom m/anlegg ,00 0, , Salg av fast eiendom m/oppdr.g ,00 0, , Salg av fast eiendom m/oppdr.g. u/anlegg ,50 0, , Salg av fast eiendom ,00 0,00 0,00 6 Salgs- og leieinntekter ,92 0, , Refusjoner fra staten (motytelse) , , , Refusjoner fra fylkeskommuner (motytelse) 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) (motytelse) ,83 0, , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0, ,50 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Andre statlige overføringer 0,00 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 0, , Utbytte og eieruttak ,85 0,00 0, Bruk av lån , , , Mottatte avdrag på utlån , , , Salg av aksjer og andeler -500,00 0,00-560, Bruk av disposisjonsfond ,17 0,00 0, Bruk av ubundne investeringsfond , , , Bruk av bundne investeringsfond , , , Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0, Overføring fra driftsregnskapet ,34 0, , Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0, ,36 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

11 Konto og kto gr for 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , , , Andre faste tillegg , , , Lør-/søndagstillegg , , , Helligdagstillegg , , , Kvelds- og nattillegg , , , Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Utdanningsvikar , , , Periodisering - variabellønn ,41 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp , , , Periodisering - variabellønn ,74 0,00 0, Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid , , , Periodisering - variabellønn ,51 0,00 0, Annen lønn og godtgjørelser , , , Honorarer , , , Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg , , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , , Fast vaktgodtgjørelse , , , Lønn utrykninger , , , Grunnlag fri uniform/lån m.m. 0,00 0,00 0, Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Fosterhjemgodtgjørelse , , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , , Støttekontakter , , , Avlastere , , , Personlig assistent , , , Omsorgslønn , , , Periodisering - variabellønn ,71 0,00 0, Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Periodisering - variabellønn ,00 0,00 0, Introduksjonsstønad , , , Kvalifiseringsstønad , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Pensjoner utbetalt av komm ,00 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,54 0,00 0, Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Skolebibliotek , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Medisinsk utr (bruk 13700) 0, ,00 0,

12 Konto og kto gr for 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Vaksiner 7 643,14 0, , Medikamenter , , , Matvarer , , , Bevertning , , , Skolefrukt og grønt , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Filmleie kino , , , Bleier , , , Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning fosterhjem , , , Utgiftsdekning besøkshjem 3 490, , , Utgiftsdekning støttekontakter , , , Arbeidstøy , , , Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , , , Kjøp av forestillinger , , , Papir plast , , , Rengjøringsmateriell , , , Kjemikalier, veisalt , , , Tekstiler, sengetøy mm , , , Driftsmateriell til drift av bygg , , , Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar , , , Kantinetjenester , , , Instruktørtjenester , , , Porto , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Post- og bankgebyrer , , , Annonse, reklame, informasjon , , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte , , , Ekskursjoner/befaringer 0,00 0, , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn ,10 0,00 0, Andre oppgavepliktige godtgjørelser 3 316,67 0, , Uniformsgodtgjørelse , , , Telefongodtgjørelse 6 728, , , Utgiftsdekning , , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , , Periodisering - variabellønn ,03 0,00 0, Reiseutgifter/transportutgifter , , , Drift av egne/leide transportmidler , , , Pasienttransport , , , Skoleskyss , , , Skyss beboer , ,00 0, Energi , , , Strøm , , , Fyringsolje , , , Annet brensel , , , Fjernvarme , , , Forsikringer , , , Vakthold og vektertjenester , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter , , , Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker til folkebiblioteket , , , Medisinsk utstyr , , , Kjøp/leasing av transportmidler , , ,

13 Konto og kto gr for 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold bygg og anlegg , , , Sommervedlikehold - veier , , , Vintervedlikehold - veier , , , Serviceavtaler , , , Reparasjoner , , , Drift serviceavtaler IT , , , Beredskapsavtale snøbrøyting , , , Vaktmesteravtaler 0,00 0,00 0, Materialer til vedlikehold , , , Renholds-/vaskeritjenester , , , Andre tjenester/konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå , , , Juridisk bistand , , , Tolketjenester , , , Internkjøp , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten , , , Kjøp fra fylkeskommuner , , , Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Kjøp av barnehageplasser , , , Søskenmoderasjon private bhg , , , Privat renovatør/vannverk , , , Kommunalt driftstilskudd BHG , , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , ,19 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , Overføring til staten 0,00 0, , MVA som gir rett til mva-komp , , , Overføring til kommuner , , , Overføring til andre (private) , , , Barnevernstiltak , , , Bidrag livsopphold flyktninger , , , Bidrag boutgifter flyktninger , , , Bidrag til andre formål flyktninger , , , Nødhjelp flyktninger 2 600,00 0, , Bidrag livsopphold , , , Bidrag boutgifter , , , Bidrag andre formål , , , Nødhjelp , , , Hospits , , , Tap på fordringer , , , Overføring til IKS , ,00 0, Overføring til foretak/særbedrifter i egen kommune ,00 0, ,00 4 Overføringsutgifter , , , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter ,73 0, , Renteutgifter på løpende lån , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 8 870,74 0, , Avdragsutgifter , , , Utlån , , , Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk , , , Avsetning disposisjonsfond , ,00 0, Avsetning til bundne driftsfond , , , Avsetning til bundne inv. fond 0, ,00 0, Avsetning likviditetsreserven 0,00 0,00 0, Overføring investeringsregnskapet ,34 0, , Regnskapsmessig mindreforbruk ,19 0, , Avskrivninger driftsmidler , , , Kalk.avskrivninger , , , Avskrivninger fast eiendom/anlegg , , ,43 5 Finansutgifter , , ,

14 Konto og kto gr for 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva , , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , , Purregebyr - agresso , , , Bokerstatning , , , Billettinntekter , , , Billettinntekter - m/oppdrg ,00 0, , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg , , , Avgiftspliktige gebyrer 0,00 0, , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , , , Tilknytningsgebyr , , , Annet avgiftspl. salg av varer og tj , , , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg , , , Innt. husholdningsavfall - m/oppdrg ,25 0, , Innt. produksjonsavfall - m/oppdrg ,71 0, , Innt.husholdningsavfall m/oppdrg ,40 0,00 0, Innt.produksjonsavfall m/opprdg , ,00 0, Salg av driftsmidler 0,00 0, , Fordelte utgifter , , ,00 6 Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten , , , Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , , , Refusjon trygdeforskudd , , , Refusjon fra staten m/oppdr.g ,05 0, , Sykefravær - refusjon , , , Refusjon trygdeforskudd 0,00 0,00 0, Permisjoner - refusjon , , , Kompensasjon mva investeringsregnskapet , , , Kompensert mva drift , , , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , , , Refusjon fra kommuner - manuell , , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , , Refusjon fra andre (private) , , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg , , , Internsalg , , ,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Rammetilskudd , , , Skjønnsmidler , , , Inntektsutjevning , , , Andre statlige overføringer , , , Overføring fra fylkeskommuner 0, , , Skatt på inntekt og formue , , , Eiendomsskatt - Annen eiendom 0,00 0,00 0, Eiend.skatt - annen eiend m/oppdr.g , , , Eiensomsskatt - Bolig og fritidseiendom 0,00 0,00 0, Eiend.skatt - bolig./fritid m/oppdr.g , , , Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0, , Konsesjonsavgift ,12 0, , Naturressursskatt ,00 0, , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune ,00 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse , , ,

15 Konto og kto gr for 2010 Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Renter av bankinnskudd , , , Renter av formidlingslån , , , Renter av andre krav ,57 0, , Morarenter - agresso ,36 0, , Utbytte og eieruttak ,00 0, , Mottatte avdrag på lån , , , Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk ,49 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , Bruk av bundne driftsfond , , , Motpost avskrivninger , , ,82 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

16 Konto og kto.gr per etat 2010 Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Lør-/søndagstillegg 0,00 0,00 0, Kvelds- og nattillegg 0,00 0,00 0, Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon ,56 0,00 0, Periodisering - variabellønn ,67 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp 9 927, ,00 0, Periodisering - variabellønn ,33 0,00 0, Overtidslønn , , , Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg , , , Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Periodisering - variabellønn ,40 0,00 0, Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Periodisering - variabellønn ,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser ,19 0, , Pensjoner utbetalt av komm ,00 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,16 0,00 0, Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur 5 067, , , Medikamenter 0,00 0,00 111, Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Utgiftsdekning 8 590,00 0, , Arbeidstøy 0,00 0, , Velferdstiltak ansatte , , , Driftsmateriell til drift av bygg 0,00 0, , Kantinetjenester , , , Porto , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Annonse, reklame, informasjon , , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn 6 614,10 0,00 0, Telefongodtgjørelse 4 936, , , Utgiftsdekning , , , Periodisering - variabellønn 5 337,48 0,00 0, Reiseutgifter/transportutgifter , , , Strøm 0,00 0, , Forsikringer , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn 3 840,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , ,

17 Konto og kto.gr per etat 2010 Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Vedlikehold bygg og anlegg 9 506,80 0,00 0, Serviceavtaler , , , Reparasjoner 1 808,00 0, , Drift serviceavtaler IT , , , Materialer til vedlikehold 0,00 0,00 902, Andre tjenester/konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå 0,00 0,00 0, Juridisk bistand , , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) ,22 0,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , ,19 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , MVA som gir rett til mva-komp , , , Overføring til kommuner 0,00 0,00 0, Overføring til andre (private) , , , Overføring til IKS , ,00 0,00 4 Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 676,11 0,00 297, Avsetning til bundne driftsfond ,00 0, ,10 5 Finansutgifter ,11 0, , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr ,60 0, , Purregebyr - agresso , , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg ,00 0, , Annet avgiftspl. salg av varer og tj ,80 0, , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg ,00 0, ,90 6 Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten , , , Sykefravær - refusjon , , , Permisjoner - refusjon , , , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg 0,00 0, , Refusjon fra andre (private) ,00 0, , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0, ,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0, Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune ,00 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse ,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , ,00 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

18 Konto og kto.gr per etat 2010 Felles Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP ,00 0, , Andre pensjonskasser ,00 0, , Premie kollektiv gruppelivsf. 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift ,00 0, , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter 0,00 0,00 0, Strøm 0,00 0,00 0, Forsikringer 0,00 0,00 0, Yrkesskadeforsikring 0,00 0,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon 0,00 0,00 0, MVA som gir rett til mva-komp 0,00 0,00 0,00 4 Overføringsutgifter 0,00 0,00 0,

19 Konto og kto.gr per etat 2010 Skoleetaten ekskl barnehager Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , , , Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Periodisering - variabellønn ,58 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp ,31 0, , Periodisering - variabellønn ,61 0,00 0, Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid 0,00 0, , Periodisering - variabellønn 910,33 0,00 0, Annen lønn og godtgjørelser , ,00 0, Honorarer , , , Kvelds-/nattillegg 0,00 0,00 478, Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , , Lønn tillitsvalgte , , , Personlig assistent 0,00 0, , Periodisering - variabellønn ,25 0,00 0, Godtgjøring folkevalgte , , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,81 0,00 0, Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Skolebibliotek , , , Medisinsk forbruksmateriell , , , Medisinsk utr (bruk 13700) 0, ,00 0, Medikamenter 0,00 0, , Matvarer , , , Bevertning , , , Skolefrukt og grønt , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Filmleie kino 0,00 0, , Utgiftsdekning , , , Arbeidstøy 820, , , Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , , , Kjøp av forestillinger , , , Rengjøringsmateriell 1 544,80 0, , Driftsmateriell til drift av bygg 52, , , Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar 2 809, , , Porto , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Post- og bankgebyrer 825, ,00 945, Annonse, reklame, informasjon , , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte 0, ,00 0,

20 Konto og kto.gr per etat 2010 Skoleetaten ekskl barnehager Regnskap Rev Bud Regnskap Ekskursjoner/befaringer 0,00 0, , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn ,25 0,00 0, Andre oppgavepliktige godtgjørelser 0,00 0, , Uniformsgodtgjørelse 0, ,00 0, Telefongodtgjørelse 2 872, , , Utgiftsdekning 3 000, , , Periodisering - variabellønn 250,00 0,00 0, Reiseutgifter/transportutgifter , , , Drift av egne/leide transportmidler 0,00 0,00 0, Skoleskyss , , , Strøm 0,00 0,00 33, Forsikringer , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter 2 350, , , Kontigenter 7 173, , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Bøker til folkebiblioteket 5 153, , , Medisinsk utstyr 217,00 0,00 0, Kjøp/leasing av transportmidler 0,00 0, , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold bygg og anlegg , , , Serviceavtaler , , , Reparasjoner , , , Drift serviceavtaler IT , , , Materialer til vedlikehold , , , Renholds-/vaskeritjenester 0,00 0,00 106, Andre tjenester/konsulenttjenester , , , Tolketjenester 2 777, , , Internkjøp , ,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten 0,00 0, , Kjøp fra fylkeskommuner , , , Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) , , , Privat renovatør/vannverk 8 791,74 0,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0,00 0, ,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , MVA som gir rett til mva-komp , , , Overføring til kommuner , , , Overføring til andre (private) 0,00 0, , Tap på fordringer 8 490,00 0, ,97 4 Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 1 441,38 0, , Avsetning disposisjonsfond 0,00 0,00 0, Avsetning til bundne driftsfond , , , Avskrivninger driftsmidler , , ,20 5 Finansutgifter , , ,

21 Konto og kto.gr per etat 2010 Skoleetaten ekskl barnehager Regnskap Rev Bud Regnskap Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva ,00 0, , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva ,00 0, , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , ,00-250,00 6 Salgs- og leieinntekter , , , Refusjon fra staten , , , Sykefravær - refusjon , , , Permisjoner - refusjon , , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , , Refusjon fra andre (private) , , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg , , ,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , ,72 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

22 Konto og kto.gr per etat 2010 Barnehager Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ 0,00 0,00 0, Lønn til vikarer , , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , , Periodisering - variabellønn ,48 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp ,06 0, , Periodisering - variabellønn 2 547,94 0,00 0, Overtidslønn , , , Periodisering - variabellønn 3 113,27 0,00 0, Annen lønn og godtgjørelser 7 261,40 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , , Andre pensjonskasser , , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,60 0,00 0, Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell , , , Medisinsk forbruksmateriell 1 006, , , Medisinsk utr (bruk 13700) 0,00 0,00 0, Vaksiner 343,00 0, , Medikamenter 202,00 0,00 637, Matvarer , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Utgiftsdekning 4 200, , , Arbeidstøy , ,00 0, Velferdstiltak ansatte , ,00 0, Velferdtiltak brukere , , , Kjøp av forestillinger 1 500,00 0, , Driftsmateriell til drift av bygg 2 480, ,00 566, Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar 0,00 0,00 481, Porto 3 506, ,00 69, Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Annonse, reklame, informasjon 0, , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte 0,00 0, , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn 1 411,30 0,00 0, Uniformsgodtgjørelse 0, ,00 0, Reiseutgifter/transportutgifter 7 783, , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare 0,00 0, , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner 0,00 0, , Vedlikehold bygg og anlegg , , , Serviceavtaler , , , Reparasjoner 3 117, , , Materialer til vedlikehold 891, , , Bruk av vikarbyrå , , , Tolketjenester 0, ,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , , ,

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 5 Økonomisk oversikt drift 6 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer