NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016"

Transkript

1 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

2 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet fordelt på ansvar Balanseregnskapet Investeringer 2016 Driftsregnskapet Nesna kommune 2016 Balansen 2016 Noter Note 1 Arbeidskapital Note 2 Ytelser til ledende personer Note 3 Pensjoner Note 4 Anleggsmidler Note 5 Aksjer og andeler Note 6 Salg av finansielle AM Note 7 Langsiktig gjeld Note 8 Avdrag Note 9 Garantiansvar Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Note 11 Finansielle eiendeler Note 12 Fond Note 13 Endring av regnskapsprinsipp Note 14 Kapitalkonto Note 15 Selvkostområder Note 16 Usikre forpliktelser Note 17 Vesentlige poster Note 18 Mellomværende med KF mv Note 19 Interkommunalt samarbeid Revisors beretning Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Årsmelding 2016 Side

3 Økonomisk oversikt - Drift Regulert budsjett 2016 Reguleringer 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 INNTEKTER Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm Kjøp av tjenester som erstatter kommune Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merfor Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfondfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindref Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

5 Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

6 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på SEKTOR Tall i 1000 kroner Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Netto driftsutgifter pr sektor Politikk Administrasjon Bosetting/ Mottak Oppvekst og kultur Helse og Omsorg Plan og Utvikling Øvrige Reserver Overskudd Netto for SEKTOR

7 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Regnskap 2015 Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

8 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ ANSVAR Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på ANSVAR Politisk Ledelse Adm rådmannen IKT Barnevern Trygdeboliger Utleieboliger Nesna Administrasjonsbygg Asylmottak norskopplæring Bosatte enslige mindreårige Blokkene Nesna Barne- og ungdomsskole Nesna Legekontor Psykiatritjeneste Nesna Sykehjem Grunnerverv Maskinpark Vann Avløp Kommunale veier Belysning Parker Kunstgressbanen Brann-og oljevern Nesna Havn Havnetunet Nesna Skole Nesna Sykehjem Andre kommunale eiendommer Kirken Sum fordelt

9 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv) 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld

10 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0

11 INVESTERINGER NESNA KOMMUNE 2016 Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett IKT 1000 Kontormateriell Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Avgifter, gebyr og lisenser Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon for merverdiavgift Bruk av ubunde investeringsfond Trygdeboliger 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Renhold Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon for merverdiavgift Refusjon fra andre (private) Bruk av ubunde investeringsfond Utleieboliger 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Nesna Administrasjonsbygg 2850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Bruk av disposisjonsfond Fellestjenester 5290 Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubunde investeringsfond Blokkene 1950 Avgifter, gebyr og lisenser Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Overføringer fra driftsregnskapet Psykiatritjeneste 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler Bruk av ubunde investeringsfond Utbyggingsområder 6700 Salg av fast eiendom Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Salg av driftsmidler Refusjon fra staten Kompensasjon for merverdiavgift Overføringer fra driftsregnskapet

12 Vann 2000 Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Avløp 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Avgifter, gebyr og lisenser Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Bruk av lån Kommunale veier 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon for merverdiavgift Bruk av ubunde investeringsfond Kunstgressbanen 2300 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon for merverdiavgift Andre statlige overføringer Bruk av ubunde investeringsfond Nesna Havn 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne investeringsfond Hugløy Skole 6700 Salg av fast eiendom Boligkontor 5200 Utlån Avsetninger til bundne fond Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Renter 5500 Avsetninger til bundne fond Renteinntekter Overføringer fra driftsregnskapet

13 9510 Avdrag 5100 Avdragsutgifter Mottatte avdrag på utlån Disposisjonsfond 5480 Avsetninger til ubundne investeringsfond Bruk av ubunde investeringsfond Overført fra tidligere års overskudd 9300 Bruk av tidligere års udisponerte overskudd Regnskapsresultat 5800 Udisponert overskudd Total

14 DRIFTSREGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE PR SEKTOR POLITIKK Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Politisk Ledelse Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser og fagtidsskrifter Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Annonse, reklame, informasjon Representasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Forsinkelsesrenter Kommunestyre/formannsskap Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsgodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Annonse, reklame, informasjon Representasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Honorar selvstendig næringsdrivende Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Skyss ekskursjoner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Leie av lokaler og grunn Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

15 Kvalitet og forvaltning Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsgodtgjørelse Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Representasjon Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Arbeidsmiljøutvalg Opplæring, kurs Kontrollutvalg Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsgodtgjørelse Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Administrasjonsutvalg Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Valg Overtidslønn Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Reiseutgifter ref Leie av lokaler og grunn Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Partistøtte Overføringer til andre (private) Eldreråd Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon

16 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Råd for funksjonshemmede Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Opplæring, kurs Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Ungdomsråd Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet KS Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Overføringer til andre (private) Indre Helgeland Regionråd Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) IH Kontrollutvalgssekretariat Overføringer til andre (private) Midt Skandia Kjøp fra andre (private) Polarsirkelen Reiseliv Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Foreningen Kystriksvegen Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kystnettverk Overføringer til andre (private) Kontingent Polarsirkelen Friluftsråd Overføringer til andre (private) Tilskudd Tomter Overføringer til andre (private) Bruk av disposisjonsfond

17 Total

18 ADMINISTRASJON Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Adm rådmannen Fastlønn Faste tillegg komm.reg Annen lønn Lønn til vikarer Ferievikar Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn lærlinger Avgiftspliktig honorar Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser og fagtidsskrifter Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Bankgebyrer Telefon Eksterne applikasjoner Annonse, reklame, informasjon Representasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Brukerbetaling for kommunale tjenester Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond Næring Fastlønn Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl

19 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Annonse, reklame, informasjon Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Overføringer fra andre (private) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond IKT Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Eksterne applikasjoner Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Medieutstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Vedlikehold data Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Andre renteutgifter Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av bundne fond Servicetorget Fastlønn Annen lønn Ferievikar Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte

20 11205 Overnatting ikke oppgavepliktig Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Vedlikehold data Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Intern Støtte Fastlønn Faste tillegg komm.reg Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Avgiftspliktig honorar Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Telefon Datakommunikasjon Eksterne applikasjoner Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Andre renteutgifter Gebyrinntekter Fordelte utgifter / Internsalg Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Internsalg Fellestjenester Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Sikringsordnigen KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser og fagtidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell

21 11151 Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Purregebyr (fakturering) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Fordelte utgifter / Internsalg Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Internsalg Revisjon Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Veterinær Fastlønn Avgiftspliktig honorar Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Datakommunikasjon Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl Honorar selvstendig næringsdrivende Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Leie av lokaler og grunn Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetninger til bundne fond Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Bruk av bundne fond

22 5006 Arkiv Nordland Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Personvernombud Overføringer til andre (private) Næringsfond Overføringer til andre (private) Bruk av disposisjonsfond Næringsfondet Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Total

23 BOSETTING OG MOTTAK Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Asylmottak Fastlønn Faste tillegg komm.reg Kvelds-/natt tillegg fast Lørdags-og Søndagstillegg Lønn til vikarer Variable tillegg vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Diverse lønnsutbetaling Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Honorar selvstendig næringsdrivende Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Kjøp fra andre (private) Overføringer til andre (private) Andre renteutgifter Overføring til investeringsregnskapet Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Asylmottak norskopplæring Fastlønn Faste tillegg komm.reg Kvelds-/natt tillegg fast Fast lønn statlig Faste tillegg statlig reg Annen lønn Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Vikar svangerskap Vikar permisjon

24 10209 Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Arbeidsgodtgjørelse avlastning Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Utgifter brukere Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Utgiftsdekning avlastning Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Andre renteutgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Andre statlige overføringer Bosetting Fastlønn Faste tillegg komm.reg Kvelds-/natt tillegg fast Helligdagstillegg Lørdags-og Søndagstillegg Faste tillegg statlig reg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar svangerskap Vikar vakanse Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Utbetaling ferie/ekstraarbeid

25 10303 Variable tillegg ekstrahjelp Opplæring ekstra/vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Diverse lønnsutbetaling Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medikamenter Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Honorar selvstendig næringsdrivende Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Kjøp fra staten Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Andre renteutgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Refusjon omsorgspenger/pleiepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Andre statlige overføringer Blokkene Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

26 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Voksne med spesielle behov Fastlønn Fast lønn statlig Annen lønn Sykevikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Skyss ekskursjoner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Flyktningekontor Fastlønn Kvelds-/natt tillegg fast Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Lønn til ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Diverse lønnsutbetaling Lønn renhold Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg

27 12400 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Overført andre -etab. bolig Overført andre - ihht. retnl. fl.ktr Utlån Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Andre statlige overføringer Overføring fra andre kommuner Mottatte avdrag på utlån Total

28 OPPVEKST OG KULTUR Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Kulturkoordinatorer Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Barnevern Fastlønn Faste tillegg komm.reg Faste tillegg statlig reg Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse fosterhjem Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Arbeidsgodtgjørelse avlastning Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Utgiftsdekning Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig/avgiftspliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Utgiftsdekning fosterhjem Utgiftsdekning avlastning Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Medieutstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Kjøp fra staten Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Refusjon omsorgspenger/pleiepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Statstilskudd O/K Internkjøp Kjøp fra andre (private)

29 14700 Overføringer til andre (private) Refusjon fra staten Adm oppvekst og kultur Fastlønn Kvelds-/natt tillegg fast Delt vakt Fast lønn statlig Annen lønn Variable tillegg vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Diverse lønnsutbetaling Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Bibliotek handbøker lærere Leker materiell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Læremidler Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Bruk av bundne fond Nesna Barne- og ungdomsskole Fastlønn Faste tillegg komm.reg Fast lønn statlig Faste tillegg statlig reg Annen lønn Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar svangerskap

30 10206 Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse avlastning Avgiftspliktig honorar Annen lønn Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Fritt skolemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl Utstyr renhold Leirskole Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Utgiftsdekning avlastning Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Skyss ekskursjoner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Læremidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Internsalg Bruk av bundne fond Nesna Skolefritidsordning Fastlønn Lønn til vikarer Sykevikarer Vikarsykdom utover arb.g.per Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk

31 10990 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Opplæring, kurs Leie av lokaler og grunn Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tap på fordringer Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Skole, avd Tomma Fastlønn Faste tillegg komm.reg Fast lønn statlig Faste tillegg statlig reg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Matvarer Telefon Datakommunikasjon Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Strøm, energi Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Læremidler Renholds- og vaskeritjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Barnehage Fastlønn Faste tillegg komm.reg Faste tillegg uten pensjon Kvelds-/natt tillegg fast Delt vakt Annen lønn Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Vikar vakanse Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bibliotek handbøker lærere Bøker skolebibliotek Leker materiell

32 11056 Friluftsaktivitet Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Utstyr renhold Arbeidstøy Bankgebyrer Telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Tap på fordringer Avsetninger til bundne fond Brukerbetaling for kommunale tjenester Egenandel mat i barnehage Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Øremerkede tilskudd Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre (private) Internsalg Overføringer fra andre (private) Nesna Folkebibliotek Fastlønn Kvelds-/natt tillegg fast Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Utgiftsdekning Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Medieutstyr Bøker folkebibliotek Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Billettinntekter Fordelte utgifter / Internsalg Sykelønnsrefusjon

33 17102 Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Internsalg Nesna Musikk- og kulturskole Fastlønn Faste tillegg komm.reg Faste tillegg uten pensjon Kvelds-/natt tillegg fast Helligdagstillegg Lørdags-og Søndagstillegg Sykevikarer Variable tillegg vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Bankgebyrer Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Læremidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Tap på fordringer Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Billettinntekter Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Øremerkede tilskudd Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Internsalg Overføringer fra andre (private) RKK Opplæring, kurs Kjøp fra andre (private) PPT Tilskudd PPT Teaterinstruktør Kjøp fra kommuner Overføringer til andre (private)

34 St. H.L Museum Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Bygdekino Overføringer til andre (private) Kirken Festeavgifter Internkjøp Overføringer til andre (private) Bruk av disposisjonsfond Andre religiøse trossamfunn Overføringer til andre (private) Lokale lag og foreninger Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overføringer til andre (private) Kulturbåt Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Kjøp fra andre (private) Tilskudd 17. mai Overføringer til andre (private) Kulturpris Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overføringer til andre (private) Tilskudd Idrettsanlegg Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Datakommunikasjon Leie av lokaler og grunn Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Samfunnshuset Leie av lokaler og grunn Overføringer til andre (private) Nesna Radio Overføringer til andre (private) Tilskudd private barnehager Kjøp fra andre (private) Stipendordning Overføringer til andre (private) Total

35 HELSE OG OMSORG Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Folkehelse Fastlønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Undervisningsmateriell Medikamenter Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Leie av lokaler og grunn Kjøp fra staten Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Øremerkede tilskudd Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Adm Helse og Omsorg Fastlønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning Telefon Datakommunikasjon Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Legekontor Fastlønn Faste tillegg komm.reg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Vikar svangerskap Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Vaktgodtgjørelse Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring

36 10990 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser og fagtidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Utgiftsdekning Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Honorar selvstendig næringsdrivende Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Medieutstyr Medisinsk utstyr Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra staten Kjøp fra andre (private) Tilskudd leger og fysioterapeuter Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Tap på fordringer Brukerbetaling for kommunale tjenester Brukerbetaling Ilkka Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Purregebyr (fakturering) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Nesna Helsestasjon Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Diverse lønnsutbetaling Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy

37 11300 Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Datakommunikasjon Eksterne applikasjoner Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Kjøp fra staten Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Øremerkede tilskudd Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Internsalg Bruk av bundne fond Fysio- og Ergoterapi Fastlønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Medisinsk utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Kjøp fra andre (private) Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av bundne fond Psykiatritjeneste

38 10100 Fastlønn Lørdags-og Søndagstillegg Annen lønn Lønn til vikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar svangerskap Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utstyr renhold Utgiftsdekning Utgifter brukere Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Kjøp fra andre (private) Overført LPP Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Fordelte utgifter / Internsalg Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Overføringer fra andre (private) Bruk av bundne fond Nesna Sykehjem Fastlønn Faste tillegg komm.reg Kvelds-/natt tillegg fast Helligdagstillegg Lørdags-og Søndagstillegg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar svangerskap Vikar vakanse Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Utbetaling ferie/ekstraarbeid Variable tillegg ekstrahjelp Opplæring ekstra/vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn lærlinger Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Vaktgodtgjørelse Annen lønn Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger

39 10902 Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Utstyr renhold Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Honorar selvstendig næringsdrivende Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Medisinsk utstyr Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Refusjon omsorgspenger/pleiepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Internsalg Overføringer fra andre (private) Bruk av bundne fond Hjemmesykepleien Fastlønn Faste tillegg komm.reg Faste tillegg uten pensjon Kvelds-/natt tillegg fast Helligdagstillegg Lørdags-og Søndagstillegg Delt vakt Annen lønn Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar vakanse Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per

40 10300 Lønn til ekstrahjelp Utbetaling ferie/ekstraarbeid Variable tillegg ekstrahjelp Opplæring ekstra/vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn lærlinger Avgiftspliktig honorar Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Utstyr renhold Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Utgiftsdekning Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Trygghetsalarm Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Andre renteutgifter Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Refusjon omsorgspenger/pleiepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre (private) Internsalg Rammetilskudd Overføringer fra andre (private) Bruk av bundne fond Miljøtjenesten Fastlønn Faste tillegg komm.reg Kvelds-/natt tillegg fast Helligdagstillegg

41 10105 Lørdags-og Søndagstillegg Delt vakt Annen lønn Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar svangerskap Vikar vakanse Vikar permisjon Vikarsykdom utover arb.g.per Lønn til ekstrahjelp Utbetaling ferie/ekstraarbeid Variable tillegg ekstrahjelp Opplæring ekstra/vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Arbeidsgodtgjørelse avlastning Vaktgodtgjørelse Omsorgslønn Annen lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Leker materiell Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Utstyr renhold Leirskole Overnatting ikke oppgavepliktig Utgiftsdekning Utgifter brukere Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser, avg.fri Utgiftsdekning avlastning Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Renholds- og vaskeritjenester Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Andre renteutgifter Refusjon fra staten Øremerkede tilskudd Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger

42 17102 Refusjon feriepenger Refusjon omsorgspenger/pleiepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Overføringer fra andre (private) Omsorgslønn Fastlønn Helligdagstillegg Lørdags-og Søndagstillegg Delt vakt Variable tillegg vikarer Arbeidsgodtgjørelse støttekontakt Arbeidsgodtgjørelse avlastning Omsorgslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekning avlastning Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Ruskoordinator Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Samhandlingsreformen Overføring til staten Overføring til kommuner Refusjon fra staten Krisesenter Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Frivilligsentralen Overføringer til andre (private) Ambulansebåtsamarbeid Kjøp fra staten Overføring til staten NAV- kontor Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Overføring til staten Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Refusjon fra staten Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sosialkontor Fastlønn Variable tillegg vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell

43 11202 Velferdstiltak ansatte Bankgebyrer Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Utlån Gebyrinntekter Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra staten Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Mottatte avdrag på utlån Tiltak for rusmisbrukere Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Boligkontor Fastlønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl Overnatting ikke oppgavepliktig Bankgebyrer Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Gebyrinntekter Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Tilskudd fysioterapeut Tilskudd leger og fysioterapeuter Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Total

44 PLAN OG UTVIKLING Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Trygdeboliger Lønn til ekstrahjelp Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Bankgebyrer Telefon Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Utleieboliger Lønn til ekstrahjelp Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Bankgebyrer Telefon Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Overføringer til andre (private) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Refusjon fra andre (private) Ungdomsboliger Lønn til ekstrahjelp Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Overføringer til andre (private) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Nesna Administrasjonsbygg Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift

45 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utstyr renhold Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Opplæring, kurs Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetning til disposisjonsfond Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Overføringer fra andre (private) Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond Museum Havnevn Lønn til ekstrahjelp Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Telefon Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Administrasjon Teknisk Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement aviser og fagtidsskrifter Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Overnatting ikke oppgavepliktig Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester

46 12500 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Vedlikehold data Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Andre renteutgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Fordelte utgifter / Internsalg Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Bruk av bundne fond Byggesak Fastlønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Gebyrinntekter Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Vilt og Fiske Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy Utgifter brukere Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetninger til bundne fond Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Plan Fastlønn Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Bevertning

47 11201 Utgiftsdekning egne ansatte, ikke oppgpl Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Leie av lokaler og grunn Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Gebyrinntekter Refusjon av fødselspenger Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Kart og Oppmåling Fastlønn Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Tinglysning Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Tinglysningsgebyr Gebyrinntekter Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Langsetvågen Bevertning Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til investeringsregnskapet Festeavgifter Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Bruk av disposisjonsfond Flytebrygger Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Maskinpark Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner

48 11800 Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til investeringsregnskapet Fordelte utgifter / Internsalg Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bygg og Anlegg Fastlønn Faste tillegg komm.reg Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy Telefon Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Fordelte utgifter / Internsalg Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Internsalg Renhold Fastlønn Faste tillegg komm.reg Lønn til vikarer Sykevikarer Ferievikar Variable tillegg vikarer Vikar vakanse Vikar permisjon Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn renhold Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utstyr renhold Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Telefon Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private)

49 14290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Fordelte utgifter / Internsalg Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kantine Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Vann Fastlønn Faste tillegg komm.reg Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Overføringer til andre (private) Avskrivninger Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Avgiftspl.husleie,festeavgifter Avgiftspliktig tilknytningsgebyr Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Avløp Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

50 11206 Arbeidstøy Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Lisens programvare Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Avskrivninger Avgiftspliktige tilknytningsgebyr Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Avgiftspl.husleie,festeavgifter Avgiftspliktig tilknytningsgebyr Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av bundne fond Kommunale veier Annen lønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Belysning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Parker Annen lønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

51 11700 Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Friluftsområder Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Kunstgressbanen Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Brann-og oljevern Fastlønn Faste tillegg komm.reg Lønn til vikarer Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Pensjonsinnskudd Spk Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Kjøp fra kommuner Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføringer til andre (private) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra kommuner Nesna Havn Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

52 11302 Telefon Opplæring, kurs Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kjøp fra andre (private) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avsetning til disposisjonsfond Avskrivninger Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Festeavgifter Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Avgiftspl.husleie,festeavgifter Renteinntekter Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Havnetunet Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Datakommunikasjon Opplæring, kurs Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Skole Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Opplæring, kurs Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Vedlikehold data Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Nesna Barnehage Opplæring, kurs

53 11850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Vedlikehold data Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Hugløy Skole Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Vedlikehold - eget mannskap Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Handnesøya Skole Kontormateriell Opplæring, kurs Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Tomma Skole Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utstyr renhold Telefon Opplæring, kurs Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Nesna Sykehjem Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Telefon Opplæring, kurs Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter

54 11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Bruk av disposisjonsfond Næringsbygg Lønn til ekstrahjelp Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler Avgiftspl.husleie,festeavgifter Fordelte utgifter / Internsalg Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Festetomter Festeavgifter Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetning til disposisjonsfond Overføring til investeringsregnskapet Brukerbetaling for kommunale tjenester Depositum Festeavgifter Festeavgifter Langsetvågen Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Andre kommunale eiendommer Telefon Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Vedlikehold - eget mannskap Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Rana Brannvesen og feiing Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp fra kommuner Avgiftspliktige gebyr Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Forsøksring Overføringer til andre (private)

55 Total

56 INNTEKTER Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Næringsfond Overføringer til andre (private) Bruk av disposisjonsfond Næringsfondet Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Andre statlige overføringer Bruk av bundne fond Skatt på inntekt/ formue og eiendom Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Rammetilskudd Rammetilskudd Rammeoverføring inntektsutjevning Andre statstilskudd Refusjon fra staten Andre statlige overføringer Premieavvik Premieavvik KLP Premieavvik Spk Avtalefestet pensjon - AFP Avgift premieavvik KLP/Spk Avsetning til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Avskrivninger Avskrivninger Motpost avskrivninger Renter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter formidlingslån Andre renteutgifter Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Forsinkelsesrenter Utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Avdrag Avdragsutgifter Mottatte avdrag på utlån Bundne driftsfond Avsetninger til bundne fond Motpost avskrivninger Disposisjonsfond

57 15400 Avsetning til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Bruk av disposisjonsfond Overført fra tidligere års overskudd Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Total

58 ØVRIGE Konto Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Budsjett Budsjett Polarsirkelen Friluftsråd Fastlønn Annen lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Avgiftspliktig honorar Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bibliotek handbøker lærere Bevertning Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Utstyr renhold Overnatting ikke oppgavepliktig Arbeidstøy Utgiftsdekning Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Bankgebyrer Telefon Datakommunikasjon Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Oppholdsutgifter kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Kjøregodtgjørelse skattefri sats Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner Skyss ekskursjoner Reiseutgifter ref Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Strøm, energi Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie (operasjonell leasing) av driftsmidler Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg Renholds- og vaskeritjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Internkjøp Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Overføring til kommuner Overføringer til andre (private) Avsetninger til bundne fond Brukerbetaling for kommunale tjenester Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Refusjon feriepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Refusjon fra andre - øremerket Renteinntekter IHR Drift Fastlønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger Kollektiv ulykkes- og gruppelivforsikring Arbeidsgiveravgift Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige

59 11602 Kjøregodtgjørelse - oppgavepliktig Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Refusjon fra andre (private) Total

60 BALANSERAPPORT Aktiva Kasse , , Kasse legekontoret 2 000, , SNN Skattekonto , , SNN , , SNN , , SNN , , SNN legen , , SNN , , SNN Mottaket , , SNN Mottaket , , SNN Ladekort mottaket 155, SNN , , SNN , , SNN Ens mindreåringer , , SNN Ens mindreåringer 6,00 6, SNN Ladekort EM , SNN Ladekort Handnesøyprosjektet 9 196, SNN , , SNN Næringsfond , , SNN Næringsfond II , , SNN LP , , SNN SL 0, , SNN Hjemmetjenesten , , SNN Madam Hansen 1 807, , SNN Nesnatunet , , SNN Sos.styret , , SNN Sykehjemmet , , SNN Sykehjemmet , , SNN A.Huske Pol.beh 4 846, , SNN Bygget , SNN Polarsirkelen , , Helgeland Sparebank PF , ,00 Sum kasse og bankinnskudd , , Forskudd lønn , , Interimskonto refusjon , , Polarsirkelen Friluftsråd , , Nesna Adm.bygg 0, , Staten - trygdeforvaltningen 5 239, , Staten - andre fordringer , , Refusjoner fra NAV , , Refusjon feriepenger NAV , , Skatteoppgjør desember , , Skatteetaten - tilgode mva , , Fylkesskattesjefen - tilgode , ,00

61 Kommuner , , Kundefordringer , , Lindorff 0,00 460, Refusjon Kommunale eiendomsavgifter 2 572, , Refusjon musikkskolen 0, , Diverse debitorer , ,95 Sum kortsiktige fordringer , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP , ,00 Sum premieavvik , ,00 Sum omløpsmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjonsmidler SPK , ,00 Sum pensjonsmidler , , Helgelandskraft as a kr , , Biblioteksentralen - 1 a kr ,00 600, KLP - innskudd egenkapital , , Helgeland Veiutvikling as , , Helgeland Gass as , , Nesna Samfunnshus andeler a kr , , Rana Produkter as - 2 a kr , , Husby Vannverk as - 1 a kr , , Nesna Flerbrukshall al - 50 andeler a kr , , Sentrum Næringshage - 10 aksjer , , Helgeland Reiseliv as , , Sagat Samiid Aviisa 2 000, , Helse & Sikkerhet ba , ,00 Sum aksjer og andeler , , Helgelandskraft as lån , ,00 Sum utlån HelgelandKraft AS , , Sosiale lån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , ,00

62 Startlån , , Startlån 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån 0, , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Startlån , Næringslån 0, , Næringslån , , Næringslån , ,00 Sum utlån til andre , , EDB utstyr , , Breibåndsprosjektet 1,00 1, Kart-Data 1,00 1, Nye Nesna Skole inventar , , Havnetunet inventar , , Traktorklipper 1,00 1,00

63 John Deere - plentraktor , Brannbil , , Opel Combo 0,00 1, Traktor 1,00 1, Toyota Hiace HZ , , Toyota Hilux YA , , Suzuki SX SUV/Offroad YA , , Utstyr brannvesen , ,00 Sum utstyr, maskiner og transportmiddel , , Sykehjemmet , , Movegen 24 - Administrasjonsbygget , , Movegen 23 - Meieribygget 1,00 1, Movegen 22 - Museum 1,00 1, Havnevegen 1 - Museum , , Vannverket , , Skogsøy Vannverk , , Avløp Nesna , , Veier , , Friluftsområde , , Industriområde sør - Nesna Havn , , Industritomt - Nesna Havn , , Industriområde - Sjåberget , , Industriområde - Skogsøy , , Langsetvågen - Fortøyningsanlegg , , Langsetvågen - Brakkerigg , , Langsetvågen kai - ISPS gjerde , , Lagerbygg - Bjørndalshaugen , , UV - bygget , , Utbyggingsområde - Handnesøy , , Utbyggingsområde - Sjåberget , , Boligfelt - Pålsrud , , Boligfelt - Nordvollen , , Boligfelt - Sørvollen , , Skoletomta , , Tomma Skole , , Tomma Skole , , Handnesøy Skole , , Handnesøy Skole gym.sal , , Nesna Barnehage , , Nye Nesna Skole , , Kunstgressbanen , , Internatet , , Flytebrygge Handnesøy , , Flytebrygge Hugløy , , Almenningsbrygge Nesna 1,00 1, Flytebrygge Nesna indre havn , , Småbåthavn Handneøy , , Nesna Kai , ,00

64 Terminalbygg , , Strandvegen 18 1,00 1, Kvilhaugvegen 2 1, , Strandvegen ,00 4, Nesnatunet , , Strandvegen , , Kvilhaugvegen , , Havnevegen , , Havnevegen Omsorgssenter , , Pålsrud , , Skolevegen 22 - Gosen 1,00 1, Refsnesvegen 4 1,00 1, Kvilhaugvegen , Rudivegen , , Kvilhaugvegen , , Kvilhaugvegen , , Tingstuvegen , , Movegen , , Kvilhaugvegen 39/ , , Skolevegen 34 - Blokkene ,00 Sum faste eiendommer , ,00 Sum anleggsmidler , ,25 Sum Eiendeler , ,81 Gjeld og egenkapital SNN , Feil nettolønn , , Diverse kreditorer mottaket , Leverandørgjeld , , Diverse kreditorer , , Påløpne renter , , Arbeidsgiveravgift , , Arb.giv.avg. avsatte feriepenger , , Utleggstrekk , , Forskuddstrekk - skatt , , Arbeidsgiveravgift av påløpne/ikke utbetalte , Feriepenger avsetning , , Påløpet lønnsutgifter forringe år , , Kaffe- og gavepenger sykehjemmet -300,00-300, Depositum utleie , ,00 Sum kortsiktig gjeld overfor andre , ,97

65 Sum kortsiktig gjeld , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Pensjonsforpliktelser arb.gj.avg , , Arbeidsgiveravgift nto pensjon , ,00 Sum pensjonsforpliktelser , , KLP Havnevegen , , KLP Kommunekreditt Refinans.bolige , , KLP Kommunekreditt Refinansiering , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken Nesna Skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken Omsorgsbolig , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken avløp , , Husbanken Strandvegen , , Husbanken Startlån , , Husbanken Startån 0, , Husbanken Startlån 0, , Husbanken Startlån , , Husbanken Startlån , , Husbanken Startlån , , Husbanken Startlån , , Husbanken Startlån ,00 Sum lån fra andre , ,00 Sum langsiktig gjeld , , Husbanken - tilskudd tilpasning , , Husbanken - tilskudd etablering , , Næringsfond statsmidler , , Gründerfond statsmidler , , Kloakker 0, , Veterinærer - vakttilskudd , , Skogetaten , , Viltfond , , Biologisk mangfold , , Fysak , , Kartportal , , Utviklingsprogrammet , , Handlingsplan helse - og sos.personell , ,10

66 Folkehelseplanen , , Den Kulturelle Spaserstokken , , Kompetanse i barnehagen , , Et godt språkmiljø for alle barn - barnehagen , , Den Kulturelle Skolesekken 0, , Kompetanseutvikling reisetilsk. skolen , , Den Naturlige Skolesekken - øyskolene , , Hjemmetjenesten , , Sosialadm. Madam Hansen , , Nesnatunet , , Sosial adm.- Lise Smørvik , , Nesna Sykehjem - gavekonto , , Nesna Sykehjem - gave Dagny Halland , , Tunet/Sykehjemmet - A.Huske politisk beh , , Åsbjørg Paulsen data kirke/sykehjem , , Funnke - Telemedisin , , God Start , , Helsestasjon for ungdom , , Tidlig innsats helsestasjonen , , Helsestasjon styrking , Helse/omsorg - kompetansetiltak , Demens - kompetanseløftet 0, , Velferdsteknologi - hjemmetjenesten , Sykehjemmet - Ernæringsprosjektet ,80 0, Psykisk helsevern , , RKK - Barnehagen kompetansetiltak , , RKK - Helse / omsorg kompetansetiltak , , RKK - Vårres unga vårres framtid , , RKK - Skolen kompetansetiltak , , RKK - Skolen entreprenørskap , , Nesna Havn , , Dagsenter - Nesnatunet , , Polarsirkelen Friluftsråd , , Polarsirkelen Friluftsråd prosjekter ,00 Sum bundne fond , , Disposisjonsfond investeringsregnskap , ,35 Sum ubundne investeringsfond , , Bygning kirkegården , , Til dekning av tap på etableringslån , , Tiltak i kaiområdet , , Andre næringsformål , , Vann , ,08 Sum bundne investeringsfond , ,04

67 Flygelfond , , Bygget , Kvalitets- og internkontrollsystem , , Avsatt regnskap , , Tilskudd private tomter , , SLT- midler , , Langsetvågen Industriområde , , Disposisjonsfond næring , , Egne midler trivsel Nesnatunet , , RKK - andel overskudd , , Sykehjemmet - massasje , Sykehjemmet - barvogn , Skolen - frivillig gave , , Premieavvik , ,00 Sum disposisjonsfond , , Endring i regnskapsprinsipp drift , ,16 Sum endring i regnskapsprinsipp drift , , Ikke disponert driftsresultat , ,86 Sum ikke disponert driftsresultat , , Udisponert - investeringsregnskapet 0, ,88 Sum udisponert - investeringsregnskapet 0, , Kapitalkonto , , Kapitalkonto Nesna Havn , ,00 Sum øvrig egenkapital , ,15 Sum bokført kapital , , Husbankmidler , , Diverse lån , , Vann - drift , , Avløp , Feiing , , Motkonto memoriakonto , ,90

68 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) 1 Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum Øreavrunding

69 Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Lønn og annen godtgjørelse Godtgjørelse for andre verv Tilleggsgodtgjørelsytelser Natural- Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef Ordfører Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er Deloitte. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr ,-. Av dette gjelder kr ,- revisjon og kr ,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

70 Note 3 Pensjoner Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier Innestående på premiefond Tilført premiefondet i løpet av året Bruk av premiefondet i løpet av året Innestående på premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2016 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr ,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Forventet avkastning pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G- og pensjonsregulering KLP SPK Andre 4,60 % 4,30 % 4,00 % 4,00 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler Estimatavvik og planendringer forpliktelser midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. etter 13-3 bokstav C

71 Note 4 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. Tomteområder Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Årets tilgang herav overført fra egne KF 0 Årets avgang herav overført til egne KF 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Herav finansielle leieavtaler Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger SUM Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Tilgang i året er: Kvilhaugvegen 56,58,60 Blokkene Administrasjonsbygget

72 Note 5 Aksjer og andeler Henvisning Balanseført Balanseført Eierandel i Endring i verdi verdi Selskapets navn balansen selskapet året Helgelandskraft as a kr % kr - kr kr Biblioteksentralen - 1 a kr % kr - kr 600 kr 600 KLP - innskudd egenkapital 0 % kr kr kr Helgeland Veiutvikling as 0 % kr - kr kr Helgeland Gass as 0 % kr - kr kr Nesna Samfunnshus andeler a kr % kr - kr kr Rana Produkter as - 2 a kr % kr - kr kr Husby Vannverk as - 1 a kr % kr - kr kr Nesna Flerbrukshall al - 50 andeler a kr % kr - kr kr Sentrum Næringshage - 10 aksjer 0 % kr - kr kr Helgeland Reiseliv as 0 % kr - kr kr Sagat Samiid Aviisa 0 % kr - kr kr Helse & Sikkerhet ba 0 % kr - kr kr Sum kr kr kr

73 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler Nesna kommune har ikke solgt noen aksjer i 2016.

74 Note 7 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: Neste års avdrag Gj.snittlig gjenstående løpetid (år) Gjeldsbrevslån/banklån Obligasjonslån Sertifikatlån Husbanklån Finansielle leieavtaler Sum bokført langsiktig gjeld Herav selvfinansierende gjeld Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0 Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0 Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,90 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,18 % Langsiktig gjeld med fast rente Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rentebinding til Betaler Finansreglementet , ,900 5

75 Note 8 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Bergnet minimumsavdrag Avvik Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet Avsetning til/bruk av avdragsfond 0 0 Saldo avdragsfond

76 Note 9 Kommunens garantiansvar Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn Garanti-ramme dato Nesna flerbrukshall kr kr kr Helgeland avfallsforedling kr - kr kr Studentsamskipnaden kr - kr kr Rødstua Barnehage kr kr kr Sum garantiansvar kr kr

77 Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Leasingavtaler for biler og kopimaskiner. Leieavtale med Nesna flerbrukshall. Drift av kommunale tjenester slik som PPT, RKK, Krisesenter og kjøp av plasser på institusjon(ressurskrevende brukere).

78 Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi Nesna kommune har ingen finansielle eiendeler.

79 Note 12 Avsetning og bruk av fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning Disposisjonsfond kr ( ) kr ( ) kr kr kr ( ) Bundne driftsfond kr ( ) kr ( ) kr kr - kr ( ) Ubundne investeringsfond kr ( ) kr ( ) kr kr ( ) Bundne investeringsfond kr ( ) kr (2 107) kr kr ( ) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr ( ) kr ( ) kr kr kr ( ) Bruk av og avsetning til fond i driftsregnskapet Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Disposisjonsfond Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond kr kr kr kr Opprinnelig budsjett kr kr Justert budsjett kr kr Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr - kr - Helse/omsorg kr - kr kr - kr - Bosetting/mottak kr - kr - kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr - kr kr - Administrasjon kr - kr kr kr - Politikk kr - kr - kr kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr kr kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr - kr - kr - Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B kr - kr kr kr - Bundne driftsfond Regnskapsskjema 1A Bundne driftsfond kr kr kr kr Opprinnelig budsjett kr kr Justert budsjett kr kr Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr kr - Helse/omsorg kr - kr kr kr - Bosetting/mottak kr - kr - kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr kr kr - Administrasjon kr - kr kr kr - Politikk kr - kr - kr - kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr - kr - kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr kr - kr - Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B kr - kr kr kr - Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet kr kr - Opprinnelig budsjett kr kr - Justert budsjett kr kr - Regnskapsskjema 1B Oppvekst/kultur kr - kr - kr - kr - Helse/omsorg kr - kr (25 000) kr - kr - Bosetting/mottak kr - kr kr - kr - Plan/Utvikling kr - kr kr - kr - Administrasjon kr - kr - kr - kr - Politikk kr - kr - kr - kr - Reserver kr - kr - kr - kr - Nesna Administrasjonsbygg kr - kr kr - kr - Polarsirkelen friluftsråd kr - kr - kr - kr - Sum overf. til inv.regnskapet regnskapsskjema 1B kr - kr kr - kr - Bundne fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Bundne driftsfond Selvkostfond kr kr kr - Øremerka statstilskudd kr kr kr kr

80 Næringsfond/kraftfond kr kr kr kr Gavefond kr kr kr kr Øvrige bundne driftsfond kr kr kr - kr Sum kr kr kr kr Bundne investeringsfond Selvkostfond - Vann kr kr - kr - kr Bygning kirkegården kr kr - kr - kr Til dekning av tap på etableringslån kr kr (22 893) kr - kr Tiltak i kaiområdet kr kr - kr kr Andre næringsformål kr kr - kr - kr Øvrige bundne investeringsfond kr - kr - kr - kr - Sum kr kr (22 893) kr kr

81 Note 13 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Konto for endring av regnskapsprinsipp Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum 0 0 Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år. Regnskapsår

82 Note 14 Kapitalkonto Saldo kr Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) Aktivering av fast eiendom og anlegg kr Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr Kjøp av aksjer og andeler kr - Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr - Utlån kr Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr Avdrag på eksterne lån kr Økning pensjonsmidler kr Reduksjon pensjonsforpliktelser kr - Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) Avgang fast eiendom og anlegg kr - Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr Avgang aksjer og andeler kr - Nedskrivning av aksjer og andeler kr - Avdrag på utlån kr Avskrivning utlån kr Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr - Bruk av midler fra eksterne lån kr Reduksjon pensjonsmidler kr Økning pensjonsforpliktelser kr Urealisert kurstap utenlandslån kr - Saldo kr

83 Note 15 Selvkostområder Resultat 2016 Balansen 2016 Årets Vedtatt dekningsgrad deknings- i % 1) grad i % Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr ) Renovasjon ,8 % 100,0 % Vann ,5 % 0,0 % Avløp ,2 % 0,0 % Feiing ,5 % 0,0 % Kart og oppmåling ,6 % 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak ,1 % 0,0 % 0 0 SFO ,6 % 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) ,7 % 0,0 % 0 0 Resultat 2015 Balansen 2015 Årets Vedtatt dekningsgrad deknings- i % 1) grad i % Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (-) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond/ fremførbart underskudd pr ) Renovasjon ,7 % 100,0 % Vann ,3 % 0,0 % Avløp ,5 % 0,0 % Feiing ,3 % 0,0 % Kart og oppmåling ,2 % 0,0 % 0 0 Plan- og byggesak ,5 % 0,0 % 0 0 SFO ,9 % 0,0 % 0 0 Praktisk bistand i hjemmet 3) ,8 % 0,0 % 0 0 1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr 272. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet selvkost. Kostnader for praktisk bistand i hjemmet innebefatter også hjemmesykepleie.

84 Note 16 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen Hendelser etter balansedagen Salg av Langsetvågen

85 Note 17 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner Avskrevne fordringer : kr ,-

86 Note 18 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. kommuneloven 27, kap. 5B og kap Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Indre Helgeland Kontrollutv.sekr. kr - kr kr - kr kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr - kr kr - kr Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr -

87 Note 19 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf. koml 27 Overføring fra Nesna kommune (kontorkommunen) Overføring fra Hattfjelldal kommune Overføring fra Lurøy kommune Overføring fra Hemnes kommune Overføring fra Træna kommune Overføring fra Rødøy kommune Overføring fra Rana kommune Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Udekket underskudd Polarsirkelen Friluftsråd Utgifter Inntekter kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr - kr kr kr - kr kr - kr - kr kr - kr - kr -

88 Nesna kommune ÅRSMELDING

89 FORORD Årsmeldingen for 2016 er bygd opp på samme måte som budsjettdokumentet. Hver virksomhet/avdeling skal avgi rapport på hvert av områdene. Meldingen er en verbal rapport fra administrasjonen til politikerne over ressursinnsats, hva man har gjort, samt trender fremover. Videre har vi prøvd å gjøre informasjonen både kortfattet og lettleselig. Årsmeldingen er delt inn i tre kapitler. kapittel en: RÅDMANNENS KOMMENTAR Rådmannens kommentar omfatter Nesna kommune, organisasjon og virksomhet som helhet, samt fakta og befolkningstall. kapittel to: ØKONOMI OG REGNSKAP Omhandler økonomiske nøkkeltall for vår kommune, sammenlignet med tidligere år. kapittel tre: VIRKSOMHETSOMRÅDENE Hvert virksomhetsområde presenterer seg. Her beskrives avdelingene og de tjenestene som ytes mht. fokusområder, utfordringer og resultater. 2

90 kapittel en: RÅDMANNENS KOMMENTAR Innledning Årsmeldingen skal gi et bilde av den virksomheten som har vært utøvd i kommunen i løpet av året. Meldingen skal være et erfaringsredskap både for politikere og administrasjonen. Også i 2016 har det vært satt fokus på ressursutnyttelse og økonomistyring. Nesna kommune er i en situasjon der det tas grep for å stabilisere økonomien og etablere et økonomisk handlingsrom. Stram og målrettet styring skal gi grunnlag for å videreutvikle Nesna til et livskraftig samfunn med et godt utbygd kommunalt tjenestetilbud. Tjenestetilbudet skal være mest mulig tilpasset befolkningens behov og de tjenester kommunen leverer skal ha god nok kvalitet. Nesna kommune har tidligere hatt høy turnover i toppledelsen og mellomledelsen, spesielt i perioden 2000 til 2014, da det var 12 rådmenn som styrte. Mellomlederne har, spesielt i pleie- og omsorg i samme periode, hatt urovekkende korte ansettelsesperioder. Nåværende rådmann har nå vært her i tre år. Arbeidet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og faste månedlige møter mellom tillitsvalgte og ledelsen (IDF-møter) er nå systematisert. Vårt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge og tilby gode tjenester på alle nivå til innbyggerne; Alt fra småbarnas og foreldrenes første møte med helsetilbud, barnehage og skole, helt til de eldre og pårørendes kontakt med omsorgsarbeidere hjemme og på sykehjemmet. Videre skal brukere med spesielle behov tilbys verdige levekår og publikum skal få en rettferdig behandling av lovverket innenfor blant annet tekniske tjenester. Det er urovekkende å registrere at det blir færre Nesnaværinger. I løpet av 2016 har innbyggertallet redusert fra 1838 til 1837 innbyggere. Det gir en netto folkenedgang på 1 person. Videre var det en nedgang på hhv. 30 og 33 personer i 2014 og Hovedutfordringen fremover blir og snu denne trenden. Overføringene fra staten blir mindre, jo færre innbyggere. Tidlig og si noe om trenden, fordi 2017 vil gi virkningene av endringer innenfor virksomhet «Bosetting». Økonomi Foreløpig regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på cirka 0,45 mill. Netto resultatgrad, som gir en indikasjon på kommunens handlefrihet over tid, er på 2,3 % i For å sikre nødvendig handlefrihet fremover bør netto resultatgrad ligge på 2 %. Investeringer Investeringstakten i Nesna kommune har vært relativt høy, spesielt i perioden Selv om investeringer i seg selv kan vurderes som positivt har det og en bakside. Renter og avdrag øker og krever effektivitetsforbedring i den øvrige del av virksomheten. Det betyr at kommunen har et økonomisk omstillingsbehov i driften og investeringsnivået må legges på et minimum de nærmeste årene. Det er i følge Rådmannen ikke rom for å iverksettes større nye tiltak som medfører låneopptak. Havnetunet har blitt en todelt utfordring; alt for dyrt bygg samt vanskelig å få det bosatt. Men det er slik det er, og vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen. Vi får se hva utfallet «Utredning sykehjem» blir, men uansett trenger vi egenkapital enten det blir renovering eller nytt sykehjem. Aktiviteter Kommunen har som mål å være tilrettelegger og positiv samarbeidspartner for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Fra kommunens side har det vært jobbet med å 3

91 tilrettelegge for utvikling av Langsetvågen industriområde, og andre næringsprosjekter. Arbeidet med rullering av sentrumsplan ble nettopp ferdigstilt. Nesna kommune fikk ny hjemmeside i 2015, samt innførte nytt saksbehandlingssystem (ESA), noe som var i tolvte time i forhold til både rettmessig dokumentasjon og kravet til meroffentlighet. Arbeidet med en eierskapsmelding for kommunens totale eierskap er ferdig. Når det gjelder kommunens boliger og leiligheter er arbeid med å vurdere hva som eventuelt kan selges, samt allokering av leietagere, i en god (vedvarende) prosess. Likestilling, interkontroll, HMS og arbeidsmiljø Nesna kommune er med sine om lag 200 årsverk en kvinnedominert arbeidsplass. Det er særlig mange kvinner innenfor skoleverket, barnehage, og helse og omsorg. Når det gjelder kommunale lederstillinger (avdelingsledere) så er fordelingen seks kvinner og syv menn, inkl. personalsjef og økonomisjef. Nesna kommune har kvinnelig ordfører og mannlig rådmann. Arbeidet med utjevning av lønnsforskjeller er et kontinuerlig tema, og vil fortsatt bli vurdert i lønnsforhandlinger. I rekrutteringsarbeid og oppfølging av virksomhetene fokuseres det på likestilling og tiltak for å hindre diskriminering. Utover dette er det ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i kommunens organisasjon i fjor. Arbeidet med å innføre HMS-/ kvalitetssikringssystem startet høsten 2014 og ble implementert våren Flere prosesser både rundt Inkluderende arbeidsliv (IA), nye systemer innenfor både HMS og saksbehandling (ESA), informasjonsarbeid og ny nettside er allerede etablert. I 2017 skal om lag 30 ulike planer rulleres. Det arbeides med internkontroll i kommunen og vi har mottatt prosjektmidler fra fylkesmannen til et prosjekt som ble iverksatt i Sykefraværet i Nesna kommune ble redusert fra 11 % i 2013 til 9 % i 2014, og til 8 % i både 2015 og Dette er en utvikling som det jobbes med for å videreføres. Det arbeides nå målrettet med HMS og det må etableres system, rutiner og dialog for og ytterligere øke nærværet. Men, det er viktig og feire delmål. Kommunen har et godt samarbeid med Arbeidslivssentret på Mo, med fokus på inkluderende arbeidsliv og på tiltak som kan forebygge sykefravær. Det er grunn til å ha forhåpninger om at et målrettet arbeid og nye rutiner som innarbeides, vil gi positiv effekt. Målet for nærværet i 2016 var 93 prosent. Hovedutfordring framover Hovedutfordringen for kommunen er å snu dagens trend med redusert innbyggertall det vil si jobbe strategisk for å endre/påvirke utviklingen. Strategi handler om å gi retning; Hvor skal vi? Det handler om visjon, verdier og mål for virksomheten. På de to siste årene har netto 70 personer forlatt kommunen. Selv bruker rådmannen, på grunn av tidligere tiders manglende planverk og styring, mye av tiden til å rapportere og kontrollere at «gårdagen» ble utført rettmessig. Og det er selvsagt helt avgjørende at det vi gjør skal være innenfor gjeldende lover og regler. Ikke desto mindre, hoved-utfordringen fremover er; hvordan en relativt liten administrasjon også skal evne og jobbe strategisk. Her må tematikken politikk og administrasjon virke sammens, og det har blant annet med ressurser, kultur og fokus. Takk for samarbeid og god arbeidsinnsats! Rådmannen vil takke for et godt samarbeid med politikerne. I en krevende kommunal 4

92 hverdag, der fokuset ofte er det vi ikke klarer å imøtekomme av krav og forventninger er det viktig med et nært samarbeid og felles forståelse for hvordan vi kan gå videre for å utvikle kommunen til det bedre. Et godt samspill er en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakerorganisasjoner. Sannsynligvis utfører kommunen ni av ti oppdrag/oppgaver godt nok, men det er ofte slik at det er det vi ikke klarte helt etter målsettingen - som blir hovedfokuset. Avslutningsvis takker Rådmannen medarbeiderne, tillitsvalgte og ledere for den innsats og det arbeidet som daglig utføres til det beste for Nesna-samfunnet! Nesna, Geir Sakariassen rådmann Fakta og befolkningstall Befolkning pr : 1837 Aldersfordeling forskyves fra færre unge (0-15år) til flere eldre. De siste 10 år er aldersgruppen 0-15 år redusert med 55, i gruppen 67+ er det en økning på 9 personer. Økningen er de over 90+. Fakta om befolkningen: Fødte (pr 4. kvartal 2016) 17 personer Døde (pr 4. kvartal 2016) 15 personer Nettoflytting hittil i år -1 personer Folkevekst hittil i år 1 person Personer med innvandrerbakgrunn: 326 Personer per privathusholdning: 2,0 Personer per km 2 landareal: 10 Kommunens areal 183 km 2 Forventet befolkning i 2030: 1994 (SSB tall) 5

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer