Regnskap Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no"

Transkript

1 Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer 8. Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 9. Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 9. Balanseregnskapet 10. Investeringer Investeringer Nes totalt pr konto 11. Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 13. Sentraladministrasjonen 18. Fellesposter 21. Pedagogisk tjeneste 22. Auli skole 23. Østgård skole 24. Fjellfoten skole 25. Framtun skole 26. Fenstad skole 27. Neskollen skole 28. Årnes skole 29. Skogbygda skole 30. Runni ungdomsskole 31. Vormsund ungdomsskole 32. Barnehage 33. Familiens hus 34. Kommuneoverlegen 37. Psykiatri og rus 38. Fysio og ergoterapitjenesen 39. Legevakta 40. Tildelingsenheten 41. Institusjonstjenesten 43. Miljøarbeidertjenestene 45. Nav - Nes 47. Hjemmetjenesten 48. Nes kirkelige fellesråd 52. Kommunalteknikk 53. Kommunal forvaltning 57. Bygg og eiendom 60. Brann, redning og feier 62. 3

4 4

5 Side Kultur 64. ESVAL avfallsdeponi 67. Renovasjon næring 69. Skatt og rammetilskudd 70. Finansinntekter og finanstransaksjoner 71. Investeringsprosjekter Investeringer gamle prosjekter 72. Investeringer per prosjekter 73. Noter til årsregnskapet Legater 81. Endring i arbeidskapital 82. Pensjon 84. Kommunens garantiansvar 86. Aksjer og andeler 87. Bruk og avsetning av egenkapital 88. Kapitalkonto 89. Anleggsnote 90. Selvkostnoter 91. Kortsiktige fordringer 94. Avdrag på gjeld 95. Finansoversikt /plasseringer 95. Gjeldsforpliktelser 96. Fondssammenhenger 97. Årsverk 98. 5

6 6

7 Økonomisk oversikt - Drift Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelser , Rammetilskudd fra staten , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Inntekts- og formuesskatt , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter , Sum driftsinntekter , Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod , Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekter og utbytte , Gevinst finansielle instrumenter 0, Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Renteutgifter og låneomkostninger , Tap finansielle instrumenter 0, Avdragsutgifter , Utlån Konserninterne utlån Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0, Avsatt til disposisjonsfond , Avsatt til bundne fond , Sum avsetninger , Regnskapsmessig mindreforbruk ,

8 Økonomisk oversikt investering Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsj 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering

9 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet Nes Kommune Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Hovedoversikt - balanse Beskrivelse Regnskap 2012 Regnskap 2011 i 1 kr. EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

11 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Lønn vedlikehold , , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell 0, , Bevertning 8 743, , Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester , , Annonse, reklame, informasjon 5 038, , Strøm 0,00 0 0, Leie av lokaler/grunn 0,00 0 0, Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende , , Kommunale avgifter 0, , Inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leie av inventar/utstyr/maskiner 4 888,00 0 0, Påkostning og nyanlegg - veier , , Byggetj., vedlikehold og nybygg , , Byggentreprise , , Elektroentreprise , , Sanitærentreprise , , Andre entrepriser , , Materialer til påkostning , , Materialer til nybygg , , Renhold- og vaskeritjenester 4 727, , Konsulenttjenester , , Juridisk bistand , , Arkitekttjenester , , Byggeteknisk vurdering/prosjektering 0, , Grunnerverv 0, , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra andre (private) 4 906,40 0 0, Privat renovatør/vannverk 2 590, , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0, ,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 7 496, , Komp mva , , Overføring til andre (private) , , Overføring til kommunalt foretak , ,00 4 Overføringsutgifter , , Forsinkelsesrente (morarenter) 2 513, , Avdragsutgifter , , Ekstraordinære avdrag , , Utlån , , Konserninterne utlån ,00 0 0, Kjøp av aksjer og andeler , , Avsetning til ubundne investeringsfond , , Avsetning til bundne investeringsfond , ,68 5 Finansutgifter , ,16 11

12 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Annet salg av varer og tj. m/oppdr.g. 0, , Annet avgifspl. salg av varer og tj m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av driftsmidler ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/anlegg , , Salg av fast eiendom m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/oppdr.g. u/anlegg , , Salg av fast eiendom , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjoner fra staten , , Refusjoner fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg 0, , Salg til foretak i egen kommune ,00 0 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Overføringer fra andre (private) 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0, , Utbytte og eieruttak , , Bruk av lån , , Mottatte avdrag på utlån , , Salg av aksjer og andeler ,00 0 0, Bruk av disposisjonsfond 0, , Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond , , Overføring fra driftsregnskapet , ,58 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , ,

13 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , Faste stillinger statlig regulativ , , Andre faste tillegg , , Lør-/søndagstillegg , , Helligdagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Lønn til vikarer , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , Utdanningsvikar , , Periodisering - variabellønn , , Lønn til ekstrahjelp , , Feriehjelp , , Periodisering - variabellønn , , Overtidslønn , , Forskjøvet arbeidstid , , Periodisering - variabellønn , , Annen lønn og godtgjørelser , , Honorarer , , Lør-/søndagstillegg , , Kvelds-/nattillegg , , Helligdagstillegg , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , Fast vaktgodtgjørelse , , Lønn utrykninger , , Grunnlag fri uniform/lån m.m. 0, , Lønn tillitsvalgte , , Lønn lærlinger , , Fosterhjemgodtgjørelse , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , Støttekontakter , , Avlastere , , Personlig assistent 0, , Omsorgslønn , , Periodisering - variabellønn , , Fastlønn - renholdere 0,00 0 0, Lør/søn/helligd.tillegg renholdere 0,00 0 0, Overtid renholdere 0,00 0 0, Vikarer renholdere 0,00 0 0, Vikar m/ref. - renholdere 0,00 0 0, Godtgjøring folkevalgte , , Lønn ordfører/varaordfører , , Periodisering - variabellønn , , Introduksjonsstønad , , Kvalifiseringsstønad , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , Andre pensjonskasser , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , Arbeidsgiveravgift , , Periodisering - Variabellønn 2 607, , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell , , Aviser og tidsskrifter , , Faglitteratur , , Undervisningsmateriell , , Skolebibliotek , , Medisinsk forbruksmateriell , ,98 13

14 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Medisinsk utr (bruk 11200) 0, , Vaksiner 0, , Medikamenter , , Matvarer , , Bevertning , , Skolefrukt og grønt , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , Filmleie kino , , Bleier , , Utgiftsdekning 5 065,60-0 0, Utgiftsdekning fosterhjem , , Utgiftsdekning besøkshjem 3 942, , Utgiftsdekning støttekontakter , , Arbeidstøy , , Velferdstiltak ansatte , , Velferdtiltak brukere , , Kjøp av forestillinger , , Papir plast , , Rengjøringsmateriell , , Kjemikalier, veisalt , , Tekstiler, sengetøy mm , , Driftsmateriell til drift av bygg , , Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar , , Kantinetjenester , , Instruktørtjenester , , Porto , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , Post- og bankgebyrer , , Annonse, reklame, informasjon , , Gaver ved representasjon , , Opplæring, kurs , , Stipend/utdanningsstøtte , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , Periodisering - variabellønn , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,81 0 0, Uniformsgodtgjørelse , , Telefongodtgjørelse , , Utgiftsdekning, oppg.pliktig , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , Periodisering - variabellønn 0, , Reiseutgifter/transportutgifter , , Drift av egne/leide transportmidler , , Pasienttransport , , Skoleskyss , , Skyss beboer , , Energi , , Strøm , , Fyringsolje , , Annet brensel , , Fjernvarme , , Forsikringer , , Vakthold og vektertjenester , , Yrkesskadeforsikring , , Leie av lokaler og grunn , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , Kommunale avgifter , , Kontigenter , ,00 14

15 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Bøker til folkebiblioteket , , Medisinsk utstyr , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , Vedlikehold bygg og anlegg , , Sommervedlikehold - veier , , Vintervedlikehold - veier , , Serviceavtaler , , Reparasjoner , , Drift serviceavtaler IT , , Beredskapsavtale snøbrøyting , , Materialer til vedlikehold , , Renholds-/vaskeritjenester , , Andre tjenester/konsulenttjenester , , Bruk av vikarbyrå , , Juridisk bistand , , Tolketjenester , , Sakkyndig bistand/psykologutredning , , Internkjøp , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra staten , , Kjøp fra fylkeskommuner , , Kjøp fra kommuner , , Kjøp fra andre (private) , , Kjøp av barnehageplasser 0, , Søskenmoderasjon private bhg. 0, , Privat renovatør/vannverk , , Kommunalt driftstilskudd BHG , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , ,12 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , MVA som gir rett til mva-komp , , Overføring til kommuner 0, , Overføring til andre (private) , , Barnevernstiltak , , Bidrag livsopphold flyktninger , , Bidrag boutgifter flyktninger , , Bidrag til andre formål flyktninger , , Nødhjelp flyktninger 1 822, , Bidrag livsopphold , , Bidrag boutgifter , , Bidrag andre formål , , Nødhjelp , , Hospits , , Tap på fordringer , , Overføring til IKS 0, , Overføring til foretak/særbedrifter i egen kommune , ,00 4 Overføringsutgifter , , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter 0, , Renteutgifter på løpende lån , , Forsinkelsesrente (morarenter) , , Avdragsutgifter , , Utlån , ,26 15

16 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0, , Avsetning disposisjonsfond , , Avsetning til bundne driftsfond , , Overføring investeringsregnskapet , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Avskrivninger driftsmidler , , Kalk.avskrivninger , , Avskrivninger fast eiendom/anlegg , ,91 5 Finansutgifter , , Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , Purregebyr - agresso , , Bokerstatning , , Billettinntekter , , Billettinntekter - m/oppdrg , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg , , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , , Tilknytningsgebyr , , Annet avgiftspl. salg av varer og tj , , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg , , Innt.husholdningsavfall m/oppdrg. 0, , Innt.produksjonsavfall m/opprdg , , Fordelte utgifter , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjon fra staten , , Refusjon skyssutgifter 0,00 0 0, Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , , Refusjon trygdeforskudd , , Refusjon fra staten m/oppdr.g , , Sykefravær - refusjon , , Permisjoner - refusjon , , Kompensasjon mva investeringsregnskapet , , Kompensert mva drift , , Refusjon fra fylkeskommuner , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , , Refusjon fra kommuner - manuell , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , Refusjon fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg , , Internsalg , ,07 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Rammetilskudd , , Skjønnsmidler , , Inntektsutjevning , , Andre statlige overføringer , , Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0 0, Skatt på inntekt og formue , , Eiend.skatt - annen eiend m/oppdr.g , , Eiend.skatt - bolig./fritid m/oppdr.g , , Konsesjonsavgift , , Naturressursskatt , , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune , ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse , ,58 16

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer