Regnskap Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no"

Transkript

1 Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer 8. Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 9. Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 9. Balanseregnskapet 10. Investeringer Investeringer Nes totalt pr konto 11. Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 13. Sentraladministrasjonen 18. Fellesposter 21. Pedagogisk tjeneste 22. Auli skole 23. Østgård skole 24. Fjellfoten skole 25. Framtun skole 26. Fenstad skole 27. Neskollen skole 28. Årnes skole 29. Skogbygda skole 30. Runni ungdomsskole 31. Vormsund ungdomsskole 32. Barnehage 33. Familiens hus 34. Kommuneoverlegen 37. Psykiatri og rus 38. Fysio og ergoterapitjenesen 39. Legevakta 40. Tildelingsenheten 41. Institusjonstjenesten 43. Miljøarbeidertjenestene 45. Nav - Nes 47. Hjemmetjenesten 48. Nes kirkelige fellesråd 52. Kommunalteknikk 53. Kommunal forvaltning 57. Bygg og eiendom 60. Brann, redning og feier 62. 3

4 4

5 Side Kultur 64. ESVAL avfallsdeponi 67. Renovasjon næring 69. Skatt og rammetilskudd 70. Finansinntekter og finanstransaksjoner 71. Investeringsprosjekter Investeringer gamle prosjekter 72. Investeringer per prosjekter 73. Noter til årsregnskapet Legater 81. Endring i arbeidskapital 82. Pensjon 84. Kommunens garantiansvar 86. Aksjer og andeler 87. Bruk og avsetning av egenkapital 88. Kapitalkonto 89. Anleggsnote 90. Selvkostnoter 91. Kortsiktige fordringer 94. Avdrag på gjeld 95. Finansoversikt /plasseringer 95. Gjeldsforpliktelser 96. Fondssammenhenger 97. Årsverk 98. 5

6 6

7 Økonomisk oversikt - Drift Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelser , Rammetilskudd fra staten , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Inntekts- og formuesskatt , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter , Sum driftsinntekter , Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod , Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekter og utbytte , Gevinst finansielle instrumenter 0, Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Renteutgifter og låneomkostninger , Tap finansielle instrumenter 0, Avdragsutgifter , Utlån Konserninterne utlån Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0, Avsatt til disposisjonsfond , Avsatt til bundne fond , Sum avsetninger , Regnskapsmessig mindreforbruk ,

8 Økonomisk oversikt investering Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsj 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering

9 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet Nes Kommune Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Hovedoversikt - balanse Beskrivelse Regnskap 2012 Regnskap 2011 i 1 kr. EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

11 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Lønn vedlikehold , , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell 0, , Bevertning 8 743, , Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester , , Annonse, reklame, informasjon 5 038, , Strøm 0,00 0 0, Leie av lokaler/grunn 0,00 0 0, Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende , , Kommunale avgifter 0, , Inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leie av inventar/utstyr/maskiner 4 888,00 0 0, Påkostning og nyanlegg - veier , , Byggetj., vedlikehold og nybygg , , Byggentreprise , , Elektroentreprise , , Sanitærentreprise , , Andre entrepriser , , Materialer til påkostning , , Materialer til nybygg , , Renhold- og vaskeritjenester 4 727, , Konsulenttjenester , , Juridisk bistand , , Arkitekttjenester , , Byggeteknisk vurdering/prosjektering 0, , Grunnerverv 0, , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra andre (private) 4 906,40 0 0, Privat renovatør/vannverk 2 590, , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0, ,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 7 496, , Komp mva , , Overføring til andre (private) , , Overføring til kommunalt foretak , ,00 4 Overføringsutgifter , , Forsinkelsesrente (morarenter) 2 513, , Avdragsutgifter , , Ekstraordinære avdrag , , Utlån , , Konserninterne utlån ,00 0 0, Kjøp av aksjer og andeler , , Avsetning til ubundne investeringsfond , , Avsetning til bundne investeringsfond , ,68 5 Finansutgifter , ,16 11

12 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Annet salg av varer og tj. m/oppdr.g. 0, , Annet avgifspl. salg av varer og tj m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av driftsmidler ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/anlegg , , Salg av fast eiendom m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/oppdr.g. u/anlegg , , Salg av fast eiendom , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjoner fra staten , , Refusjoner fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg 0, , Salg til foretak i egen kommune ,00 0 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Overføringer fra andre (private) 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0, , Utbytte og eieruttak , , Bruk av lån , , Mottatte avdrag på utlån , , Salg av aksjer og andeler ,00 0 0, Bruk av disposisjonsfond 0, , Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond , , Overføring fra driftsregnskapet , ,58 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , ,

13 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , Faste stillinger statlig regulativ , , Andre faste tillegg , , Lør-/søndagstillegg , , Helligdagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Lønn til vikarer , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , Utdanningsvikar , , Periodisering - variabellønn , , Lønn til ekstrahjelp , , Feriehjelp , , Periodisering - variabellønn , , Overtidslønn , , Forskjøvet arbeidstid , , Periodisering - variabellønn , , Annen lønn og godtgjørelser , , Honorarer , , Lør-/søndagstillegg , , Kvelds-/nattillegg , , Helligdagstillegg , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , Fast vaktgodtgjørelse , , Lønn utrykninger , , Grunnlag fri uniform/lån m.m. 0, , Lønn tillitsvalgte , , Lønn lærlinger , , Fosterhjemgodtgjørelse , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , Støttekontakter , , Avlastere , , Personlig assistent 0, , Omsorgslønn , , Periodisering - variabellønn , , Fastlønn - renholdere 0,00 0 0, Lør/søn/helligd.tillegg renholdere 0,00 0 0, Overtid renholdere 0,00 0 0, Vikarer renholdere 0,00 0 0, Vikar m/ref. - renholdere 0,00 0 0, Godtgjøring folkevalgte , , Lønn ordfører/varaordfører , , Periodisering - variabellønn , , Introduksjonsstønad , , Kvalifiseringsstønad , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , Andre pensjonskasser , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , Arbeidsgiveravgift , , Periodisering - Variabellønn 2 607, , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell , , Aviser og tidsskrifter , , Faglitteratur , , Undervisningsmateriell , , Skolebibliotek , , Medisinsk forbruksmateriell , ,98 13

14 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Medisinsk utr (bruk 11200) 0, , Vaksiner 0, , Medikamenter , , Matvarer , , Bevertning , , Skolefrukt og grønt , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , Filmleie kino , , Bleier , , Utgiftsdekning 5 065,60-0 0, Utgiftsdekning fosterhjem , , Utgiftsdekning besøkshjem 3 942, , Utgiftsdekning støttekontakter , , Arbeidstøy , , Velferdstiltak ansatte , , Velferdtiltak brukere , , Kjøp av forestillinger , , Papir plast , , Rengjøringsmateriell , , Kjemikalier, veisalt , , Tekstiler, sengetøy mm , , Driftsmateriell til drift av bygg , , Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar , , Kantinetjenester , , Instruktørtjenester , , Porto , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , Post- og bankgebyrer , , Annonse, reklame, informasjon , , Gaver ved representasjon , , Opplæring, kurs , , Stipend/utdanningsstøtte , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , Periodisering - variabellønn , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,81 0 0, Uniformsgodtgjørelse , , Telefongodtgjørelse , , Utgiftsdekning, oppg.pliktig , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , Periodisering - variabellønn 0, , Reiseutgifter/transportutgifter , , Drift av egne/leide transportmidler , , Pasienttransport , , Skoleskyss , , Skyss beboer , , Energi , , Strøm , , Fyringsolje , , Annet brensel , , Fjernvarme , , Forsikringer , , Vakthold og vektertjenester , , Yrkesskadeforsikring , , Leie av lokaler og grunn , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , Kommunale avgifter , , Kontigenter , ,00 14

15 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Bøker til folkebiblioteket , , Medisinsk utstyr , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , Vedlikehold bygg og anlegg , , Sommervedlikehold - veier , , Vintervedlikehold - veier , , Serviceavtaler , , Reparasjoner , , Drift serviceavtaler IT , , Beredskapsavtale snøbrøyting , , Materialer til vedlikehold , , Renholds-/vaskeritjenester , , Andre tjenester/konsulenttjenester , , Bruk av vikarbyrå , , Juridisk bistand , , Tolketjenester , , Sakkyndig bistand/psykologutredning , , Internkjøp , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra staten , , Kjøp fra fylkeskommuner , , Kjøp fra kommuner , , Kjøp fra andre (private) , , Kjøp av barnehageplasser 0, , Søskenmoderasjon private bhg. 0, , Privat renovatør/vannverk , , Kommunalt driftstilskudd BHG , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , ,12 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , MVA som gir rett til mva-komp , , Overføring til kommuner 0, , Overføring til andre (private) , , Barnevernstiltak , , Bidrag livsopphold flyktninger , , Bidrag boutgifter flyktninger , , Bidrag til andre formål flyktninger , , Nødhjelp flyktninger 1 822, , Bidrag livsopphold , , Bidrag boutgifter , , Bidrag andre formål , , Nødhjelp , , Hospits , , Tap på fordringer , , Overføring til IKS 0, , Overføring til foretak/særbedrifter i egen kommune , ,00 4 Overføringsutgifter , , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter 0, , Renteutgifter på løpende lån , , Forsinkelsesrente (morarenter) , , Avdragsutgifter , , Utlån , ,26 15

16 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0, , Avsetning disposisjonsfond , , Avsetning til bundne driftsfond , , Overføring investeringsregnskapet , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Avskrivninger driftsmidler , , Kalk.avskrivninger , , Avskrivninger fast eiendom/anlegg , ,91 5 Finansutgifter , , Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , Purregebyr - agresso , , Bokerstatning , , Billettinntekter , , Billettinntekter - m/oppdrg , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg , , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , , Tilknytningsgebyr , , Annet avgiftspl. salg av varer og tj , , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg , , Innt.husholdningsavfall m/oppdrg. 0, , Innt.produksjonsavfall m/opprdg , , Fordelte utgifter , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjon fra staten , , Refusjon skyssutgifter 0,00 0 0, Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , , Refusjon trygdeforskudd , , Refusjon fra staten m/oppdr.g , , Sykefravær - refusjon , , Permisjoner - refusjon , , Kompensasjon mva investeringsregnskapet , , Kompensert mva drift , , Refusjon fra fylkeskommuner , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , , Refusjon fra kommuner - manuell , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , Refusjon fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg , , Internsalg , ,07 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Rammetilskudd , , Skjønnsmidler , , Inntektsutjevning , , Andre statlige overføringer , , Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0 0, Skatt på inntekt og formue , , Eiend.skatt - annen eiend m/oppdr.g , , Eiend.skatt - bolig./fritid m/oppdr.g , , Konsesjonsavgift , , Naturressursskatt , , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune , ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse , ,58 16

17 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Renteinntekter ,00 0 0, Renter av bankinnskudd , , Renter av formidlingslån , , Renter av andre krav , , Morarenter - agresso , , Konserninterne renteinntekter , , Utbytte og eieruttak ,85 0 0, Mottatte avdrag på lån , , Mottatte avdrag på konserninterne utlån , , Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk , , Bruk av disposisjonsfond , , Bruk av bundne driftsfond , , Motpost avskrivninger , ,20 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , ,

18 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , ,00 0, Lør-/søndagstillegg 4 561, , , Kvelds- og nattillegg 8 481, , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon 0,00 0, , Periodisering - variabellønn 0,00 0, , Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp 2 988, , , Periodisering - variabellønn ,00 0, , Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid 0,00 0,00 629, Periodisering - variabellønn 2 964,75 0, , Annen lønn og godtgjørelser ,00 0,00 0, Honorarer , ,00 0, Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg 365,50 0,00 0, Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Periodisering - variabellønn 7 088,10 0, , Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Periodisering - variabellønn ,00 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,97 0, , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell 6 622, ,00 0, Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Utgiftsdekning 0,00 0,00 0, Arbeidstøy , , , Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , ,00 0, Kjøp av forestillinger , ,00 0, Kantinetjenester , , , Porto , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Post- og bankgebyrer 3 350,00 0,00 0, Annonse, reklame, informasjon , , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte , ,00 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn 194,25 0, , Telefongodtgjørelse 1 800, , , Utgiftsdekning, oppg.pliktig , , , Periodisering - variabellønn 0,00 0, ,48 18

19 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Reiseutgifter/transportutgifter , , , Skoleskyss , ,00 0, Strøm 8 263, , , Forsikringer , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter 2 566, ,00 0, Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Kjøp/leasing av transportmidler 9 008,00 0,00 0, Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold bygg og anlegg 6 381,60 0, , Serviceavtaler , , , Reparasjoner 0, ,00 490, Drift serviceavtaler IT , , , Materialer til vedlikehold 1 312, ,00 0, Andre tjenester/konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå 0,00 0,00 0, Juridisk bistand , , , Internkjøp , ,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten ,00 0,00 0, Kjøp fra fylkeskommuner , ,00 0, Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) 0, ,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , ,95 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , MVA som gir rett til mva-komp , , , Overføring til andre (private) , , , Overføring til IKS 0,00 0, ,00 4 Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 3 835,75 0,00 91, Avsetning til bundne driftsfond , , , Avskrivninger driftsmidler , ,00 0, Kalk.avskrivninger , ,00 0,00 5 Finansutgifter , , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , ,00 0, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , , Purregebyr - agresso , , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg 0,00 0, , Annet avgiftspl. salg av varer og tj ,20 0, , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg -540,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0,00 0,00 6 Salgs- og leieinntekter , , ,97 19

20 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Refusjon fra staten , , , Sykefravær - refusjon , , , Permisjoner - refusjon , , , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , ,00 0, Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , , Refusjon fra andre (private) , , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0, , Internsalg , ,00 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune 0,00 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 0, , Renter av andre krav 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , ,00 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer