Regnskap Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no"

Transkript

1 Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes

2 2

3 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer 8. Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet 9. Regnskapsskjema 2a investeringsregnskapet 9. Balanseregnskapet 10. Investeringer Investeringer Nes totalt pr konto 11. Driftsregnskap Totalt for Nes kommune 13. Sentraladministrasjonen 18. Fellesposter 21. Pedagogisk tjeneste 22. Auli skole 23. Østgård skole 24. Fjellfoten skole 25. Framtun skole 26. Fenstad skole 27. Neskollen skole 28. Årnes skole 29. Skogbygda skole 30. Runni ungdomsskole 31. Vormsund ungdomsskole 32. Barnehage 33. Familiens hus 34. Kommuneoverlegen 37. Psykiatri og rus 38. Fysio og ergoterapitjenesen 39. Legevakta 40. Tildelingsenheten 41. Institusjonstjenesten 43. Miljøarbeidertjenestene 45. Nav - Nes 47. Hjemmetjenesten 48. Nes kirkelige fellesråd 52. Kommunalteknikk 53. Kommunal forvaltning 57. Bygg og eiendom 60. Brann, redning og feier 62. 3

4 4

5 Side Kultur 64. ESVAL avfallsdeponi 67. Renovasjon næring 69. Skatt og rammetilskudd 70. Finansinntekter og finanstransaksjoner 71. Investeringsprosjekter Investeringer gamle prosjekter 72. Investeringer per prosjekter 73. Noter til årsregnskapet Legater 81. Endring i arbeidskapital 82. Pensjon 84. Kommunens garantiansvar 86. Aksjer og andeler 87. Bruk og avsetning av egenkapital 88. Kapitalkonto 89. Anleggsnote 90. Selvkostnoter 91. Kortsiktige fordringer 94. Avdrag på gjeld 95. Finansoversikt /plasseringer 95. Gjeldsforpliktelser 96. Fondssammenhenger 97. Årsverk 98. 5

6 6

7 Økonomisk oversikt - Drift Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelser , Rammetilskudd fra staten , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Inntekts- og formuesskatt , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter , Sum driftsinntekter , Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod , Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekter og utbytte , Gevinst finansielle instrumenter 0, Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Renteutgifter og låneomkostninger , Tap finansielle instrumenter 0, Avdragsutgifter , Utlån Konserninterne utlån Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk , Bruk av disposisjonsfond , Bruk av bundne fond , Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk0, Avsatt til disposisjonsfond , Avsatt til bundne fond , Sum avsetninger , Regnskapsmessig mindreforbruk ,

8 Økonomisk oversikt investering Nes Kommune Beskrivelse Regnskap 2012 Rev budsj 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering

9 Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsj 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte/indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet Nes Kommune Regnskap 2012 Revidert budsjett 2012 Oppr budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Hovedoversikt - balanse Beskrivelse Regnskap 2012 Regnskap 2011 i 1 kr. EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) Gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI

11 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Lønn vedlikehold , , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell 0, , Bevertning 8 743, , Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester , , Annonse, reklame, informasjon 5 038, , Strøm 0,00 0 0, Leie av lokaler/grunn 0,00 0 0, Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende , , Kommunale avgifter 0, , Inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leie av inventar/utstyr/maskiner 4 888,00 0 0, Påkostning og nyanlegg - veier , , Byggetj., vedlikehold og nybygg , , Byggentreprise , , Elektroentreprise , , Sanitærentreprise , , Andre entrepriser , , Materialer til påkostning , , Materialer til nybygg , , Renhold- og vaskeritjenester 4 727, , Konsulenttjenester , , Juridisk bistand , , Arkitekttjenester , , Byggeteknisk vurdering/prosjektering 0, , Grunnerverv 0, , Kjøp av eksisterende bygg / anlegg , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra andre (private) 4 906,40 0 0, Privat renovatør/vannverk 2 590, , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 0, ,00 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 7 496, , Komp mva , , Overføring til andre (private) , , Overføring til kommunalt foretak , ,00 4 Overføringsutgifter , , Forsinkelsesrente (morarenter) 2 513, , Avdragsutgifter , , Ekstraordinære avdrag , , Utlån , , Konserninterne utlån ,00 0 0, Kjøp av aksjer og andeler , , Avsetning til ubundne investeringsfond , , Avsetning til bundne investeringsfond , ,68 5 Finansutgifter , ,16 11

12 Investeringer - konto og kto gr Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Annet salg av varer og tj. m/oppdr.g. 0, , Annet avgifspl. salg av varer og tj m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av driftsmidler ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/anlegg , , Salg av fast eiendom m/oppdr.g ,00 0 0, Salg av fast eiendom m/oppdr.g. u/anlegg , , Salg av fast eiendom , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjoner fra staten , , Refusjoner fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg 0, , Salg til foretak i egen kommune ,00 0 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Overføringer fra andre (private) 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0, , Utbytte og eieruttak , , Bruk av lån , , Mottatte avdrag på utlån , , Salg av aksjer og andeler ,00 0 0, Bruk av disposisjonsfond 0, , Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond , , Overføring fra driftsregnskapet , ,58 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , ,

13 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , Faste stillinger statlig regulativ , , Andre faste tillegg , , Lør-/søndagstillegg , , Helligdagstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Lønn til vikarer , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon , , Utdanningsvikar , , Periodisering - variabellønn , , Lønn til ekstrahjelp , , Feriehjelp , , Periodisering - variabellønn , , Overtidslønn , , Forskjøvet arbeidstid , , Periodisering - variabellønn , , Annen lønn og godtgjørelser , , Honorarer , , Lør-/søndagstillegg , , Kvelds-/nattillegg , , Helligdagstillegg , , Tillegg ubekv. arbeidstid/deltvakt , , Fast vaktgodtgjørelse , , Lønn utrykninger , , Grunnlag fri uniform/lån m.m. 0, , Lønn tillitsvalgte , , Lønn lærlinger , , Fosterhjemgodtgjørelse , , Besøkhjemsgodtgjørelse , , Støttekontakter , , Avlastere , , Personlig assistent 0, , Omsorgslønn , , Periodisering - variabellønn , , Fastlønn - renholdere 0,00 0 0, Lør/søn/helligd.tillegg renholdere 0,00 0 0, Overtid renholdere 0,00 0 0, Vikarer renholdere 0,00 0 0, Vikar m/ref. - renholdere 0,00 0 0, Godtgjøring folkevalgte , , Lønn ordfører/varaordfører , , Periodisering - variabellønn , , Introduksjonsstønad , , Kvalifiseringsstønad , , Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , Andre pensjonskasser , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, , Premie kollektiv gruppelivsf , , Arbeidsgiveravgift , , Periodisering - Variabellønn 2 607, , Lønn inkl sosiale utgifter , , Kontormateriell , , Aviser og tidsskrifter , , Faglitteratur , , Undervisningsmateriell , , Skolebibliotek , , Medisinsk forbruksmateriell , ,98 13

14 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Medisinsk utr (bruk 11200) 0, , Vaksiner 0, , Medikamenter , , Matvarer , , Bevertning , , Skolefrukt og grønt , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , Filmleie kino , , Bleier , , Utgiftsdekning 5 065,60-0 0, Utgiftsdekning fosterhjem , , Utgiftsdekning besøkshjem 3 942, , Utgiftsdekning støttekontakter , , Arbeidstøy , , Velferdstiltak ansatte , , Velferdtiltak brukere , , Kjøp av forestillinger , , Papir plast , , Rengjøringsmateriell , , Kjemikalier, veisalt , , Tekstiler, sengetøy mm , , Driftsmateriell til drift av bygg , , Materialer til vedl.h. maskiner,utstyr,inventar , , Kantinetjenester , , Instruktørtjenester , , Porto , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , Post- og bankgebyrer , , Annonse, reklame, informasjon , , Gaver ved representasjon , , Opplæring, kurs , , Stipend/utdanningsstøtte , , Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , Periodisering - variabellønn , , Andre oppgavepliktige godtgjørelser ,81 0 0, Uniformsgodtgjørelse , , Telefongodtgjørelse , , Utgiftsdekning, oppg.pliktig , , Utgiftsdekning forsterhjem/besøkshjem , , Periodisering - variabellønn 0, , Reiseutgifter/transportutgifter , , Drift av egne/leide transportmidler , , Pasienttransport , , Skoleskyss , , Skyss beboer , , Energi , , Strøm , , Fyringsolje , , Annet brensel , , Fjernvarme , , Forsikringer , , Vakthold og vektertjenester , , Yrkesskadeforsikring , , Leie av lokaler og grunn , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , Kommunale avgifter , , Kontigenter , ,00 14

15 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , IT maskiner og programvare , , Bøker til folkebiblioteket , , Medisinsk utstyr , , Kjøp/leasing av transportmidler , , Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , Vedlikehold bygg og anlegg , , Sommervedlikehold - veier , , Vintervedlikehold - veier , , Serviceavtaler , , Reparasjoner , , Drift serviceavtaler IT , , Beredskapsavtale snøbrøyting , , Materialer til vedlikehold , , Renholds-/vaskeritjenester , , Andre tjenester/konsulenttjenester , , Bruk av vikarbyrå , , Juridisk bistand , , Tolketjenester , , Sakkyndig bistand/psykologutredning , , Internkjøp , , Varer og tjenester til egenproduksjon , , Kjøp fra staten , , Kjøp fra fylkeskommuner , , Kjøp fra kommuner , , Kjøp fra andre (private) , , Kjøp av barnehageplasser 0, , Søskenmoderasjon private bhg. 0, , Privat renovatør/vannverk , , Kommunalt driftstilskudd BHG , , Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , ,12 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , MVA som gir rett til mva-komp , , Overføring til kommuner 0, , Overføring til andre (private) , , Barnevernstiltak , , Bidrag livsopphold flyktninger , , Bidrag boutgifter flyktninger , , Bidrag til andre formål flyktninger , , Nødhjelp flyktninger 1 822, , Bidrag livsopphold , , Bidrag boutgifter , , Bidrag andre formål , , Nødhjelp , , Hospits , , Tap på fordringer , , Overføring til IKS 0, , Overføring til foretak/særbedrifter i egen kommune , ,00 4 Overføringsutgifter , , Renteutgifter, provisjoner andre finansutgifter 0, , Renteutgifter på løpende lån , , Forsinkelsesrente (morarenter) , , Avdragsutgifter , , Utlån , ,26 15

16 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0, , Avsetning disposisjonsfond , , Avsetning til bundne driftsfond , , Overføring investeringsregnskapet , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Avskrivninger driftsmidler , , Kalk.avskrivninger , , Avskrivninger fast eiendom/anlegg , ,91 5 Finansutgifter , , Brukerbetaling kommunale tjenester u/mva , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , , Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , Purregebyr - agresso , , Bokerstatning , , Billettinntekter , , Billettinntekter - m/oppdrg , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg , , Årsavg vann/avløp/feiing/renovasjon , , Tilknytningsgebyr , , Annet avgiftspl. salg av varer og tj , , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg , , Innt.husholdningsavfall m/oppdrg. 0, , Innt.produksjonsavfall m/opprdg , , Fordelte utgifter , ,50 6 Salgs- og leieinntekter , , Refusjon fra staten , , Refusjon skyssutgifter 0,00 0 0, Fastlønnstilskudd leger/fysioterapeuter , , Refusjon trygdeforskudd , , Refusjon fra staten m/oppdr.g , , Sykefravær - refusjon , , Permisjoner - refusjon , , Kompensasjon mva investeringsregnskapet , , Kompensert mva drift , , Refusjon fra fylkeskommuner , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , , Refusjon fra kommuner - manuell , , Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , Refusjon fra andre (private) , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg , , Internsalg , ,07 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , Rammetilskudd , , Skjønnsmidler , , Inntektsutjevning , , Andre statlige overføringer , , Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0 0, Skatt på inntekt og formue , , Eiend.skatt - annen eiend m/oppdr.g , , Eiend.skatt - bolig./fritid m/oppdr.g , , Konsesjonsavgift , , Naturressursskatt , , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune , ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse , ,58 16

17 Konto og kto gr for Hele Nes Regnskap Rev Bud Regnskap Renteinntekter ,00 0 0, Renter av bankinnskudd , , Renter av formidlingslån , , Renter av andre krav , , Morarenter - agresso , , Konserninterne renteinntekter , , Utbytte og eieruttak ,85 0 0, Mottatte avdrag på lån , , Mottatte avdrag på konserninterne utlån , , Bruk tidl års regnskapsmessige mindreforbruk , , Bruk av disposisjonsfond , , Bruk av bundne driftsfond , , Motpost avskrivninger , ,20 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , ,

18 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Fastlønn , , , Faste stillinger statlig regulativ , ,00 0, Lør-/søndagstillegg 4 561, , , Kvelds- og nattillegg 8 481, , , Lønn til vikarer hvor vi mottar refusjon 0,00 0, , Periodisering - variabellønn 0,00 0, , Lønn til ekstrahjelp , , , Feriehjelp 2 988, , , Periodisering - variabellønn ,00 0, , Overtidslønn , , , Forskjøvet arbeidstid 0,00 0,00 629, Periodisering - variabellønn 2 964,75 0, , Annen lønn og godtgjørelser ,00 0,00 0, Honorarer , ,00 0, Lør-/søndagstillegg , , , Kvelds-/nattillegg , , , Helligdagstillegg 365,50 0,00 0, Lønn tillitsvalgte , , , Lønn lærlinger , , , Periodisering - variabellønn 7 088,10 0, , Godtgjøring folkevalgte , , , Lønn ordfører/varaordfører , , , Periodisering - variabellønn ,00 0, , Pensjonsinnskudd, KLP , , , Pensjoner utbetalt av komm. 0, , , Premie kollektiv gruppelivsf , , , Arbeidsgiveravgift , , , Periodisering - Variabellønn ,97 0, , Lønn inkl sosiale utgifter , , , Kontormateriell , , , Aviser og tidsskrifter , , , Faglitteratur , , , Undervisningsmateriell 6 622, ,00 0, Bevertning , , , Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester , , , Utgiftsdekning 0,00 0,00 0, Arbeidstøy , , , Velferdstiltak ansatte , , , Velferdtiltak brukere , ,00 0, Kjøp av forestillinger , ,00 0, Kantinetjenester , , , Porto , , , Telefon-/datakommunikasjonsutgifter , , , Post- og bankgebyrer 3 350,00 0,00 0, Annonse, reklame, informasjon , , , Gaver ved representasjon , , , Opplæring, kurs , , , Stipend/utdanningsstøtte , ,00 0, Oppgavepliktig reiser, diett, bil , , , Periodisering - variabellønn 194,25 0, , Telefongodtgjørelse 1 800, , , Utgiftsdekning, oppg.pliktig , , , Periodisering - variabellønn 0,00 0, ,48 18

19 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Reiseutgifter/transportutgifter , , , Skoleskyss , ,00 0, Strøm 8 263, , , Forsikringer , , , Yrkesskadeforsikring , , , Leie av lokaler og grunn , , , Avgifter, gebyrer, lisenser mv , , , Kommunale avgifter 2 566, ,00 0, Kontigenter , , , Kjøp inventar, utstyr og maskiner , , , IT maskiner og programvare , , , Kjøp/leasing av transportmidler 9 008,00 0,00 0, Leasing av driftsmidler/kontormaskiner , , , Vedlikehold bygg og anlegg 6 381,60 0, , Serviceavtaler , , , Reparasjoner 0, ,00 490, Drift serviceavtaler IT , , , Materialer til vedlikehold 1 312, ,00 0, Andre tjenester/konsulenttjenester , , , Bruk av vikarbyrå 0,00 0,00 0, Juridisk bistand , , , Internkjøp , ,00 0, Varer og tjenester til egenproduksjon , , , Kjøp fra staten ,00 0,00 0, Kjøp fra fylkeskommuner , ,00 0, Kjøp fra kommuner , , , Kjøp fra andre (private) 0, ,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager , , ,95 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon , , , MVA som gir rett til mva-komp , , , Overføring til andre (private) , , , Overføring til IKS 0,00 0, ,00 4 Overføringsutgifter , , , Forsinkelsesrente (morarenter) 3 835,75 0,00 91, Avsetning til bundne driftsfond , , , Avskrivninger driftsmidler , ,00 0, Kalk.avskrivninger , ,00 0,00 5 Finansutgifter , , , Brukerbetaling kommunale tj. - u/mva - m/oppdrg , ,00 0, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv.u/mva , , , Salg av varer og tjenester,gebyrer u/mva - m/oppdr , , , Purregebyr - agresso , , , Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler , , , Husleieinntekter m.m. m/oppdrg 0,00 0, , Annet avgiftspl. salg av varer og tj ,20 0, , Avgiftspl salg av varer og tj. m/oppdrg -540,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0,00 0,00 6 Salgs- og leieinntekter , , ,97 19

20 2011 Stab - Sentraladministrasjonen Regnskap Rev Bud Regnskap Refusjon fra staten , , , Sykefravær - refusjon , , , Permisjoner - refusjon , , , Refusjon fra fylkeskommuner , , , Ref.fra fylkeskomm.m/oppdr.g , ,00 0, Refusjon fra kommuner - m/oppdrg , , , Refusjon fra andre (private) , , , Refusjon fra andre (private) - m/oppdrg ,00 0, , Internsalg , ,00 0,00 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse , , , Overføring fra foretak og bedrifter i egen kommune 0,00 0, ,00 8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0,00 0, , Renter av andre krav 0,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , ,00 9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner , , ,

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Regnskap 2008 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 5 Økonomisk oversikt drift 6 Økonomisk oversikt

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer