Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad Budsjettrapport: Ibestad"

Transkript

1 Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

2 Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjettskjema 1A Ibestad kommune på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt drift Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

3 Beskrivelse Budsjettskjema sum sum Netto Rådmann sum sum Netto Oppvekst sum sum Netto Nav sum sum Netto Helse sum sum Netto PRO sum sum Netto Plan sum sum Netto Felles Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett B Ibestad kommune utgifter hele kommunen inntekter hele kommunen utgift hele kommunen utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift og Næring utgifter inntekter utgift finanser Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

4 Beskrivelse sum sum Netto Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 utgifter inntekter utgift Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

5 Beskrivelse Hovedoversikt Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån SUM Resultat Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Bruk SUM Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 drift Ibestad kommune salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

6 Beskrivelse Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

7 RÅDMANNEN 100 Politisk virksomhet ORDFØRER GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARB.FORTJ. FOLKEVALGTE ORDFØRERPENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANNONSERING KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST FOLKEVALGTE TELEFONGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER KONSULENTTJENESTER KONTINGENT REGIONRÅDET KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT TILSKUDD RESERVERTE BEVILGNINGER/ AVSET MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Støtte politiske partier TILSKUDD alle arter Kontrollutv/ revisjon KONTORUTGIFTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

8 KURS FOLKEVALGTE KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER TILSKUDD TILSKUDD MOMS UTGIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Rådmannskontoret FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ABONNEMENTER/ FAGLITTERATUR TJENESTEFRIKJØP ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST TELEFONGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER AVGIFTER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT TILSKUDD RESERVERTE BEVILGNINGER/ AVSET MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FRA PRIVATE alle arter Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

9 121 Kommunekassen FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT TREKKONTROLLORD EGENBETALING FORDELTE UTGIFTER SYKELØNNSREFUSJON TJENESTEYTING KIRKELIG FELLESR alle arter Lønns og personalstaben FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON alle arter Støttefunksjoner FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON alle arter Tidligere Ibestad vgs FAST LØNN OVERTID PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSARTIKLER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER TELEFONUTGIFTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

10 ANNONSERING KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE STRØM STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR LEASING LEASING SERVICEAVTALER SERVICEAVTALER KJØP AV RENHOLDSTJENESTER KJØP AV RENHOLDSTJENESTER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT RENTER KOMMUNKREDITT EGENBETALING HUSLEIEINNTEKTER HUSLEIEINNTEKTER MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FRA PRIVATE REFUSJON FRA PRIVATE alle arter Astafjordprosjektet fase FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER TILSKUDD FRA ANDRE KOMMUNER alle arter Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

11 126 IDEutviklingsprosjekt FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER ANNONSERING ANNONSERING STILLINGSANNONSER KURS KURS KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER alle arter Frivilligsentralen FAST LØNN FAST LØNN VIKARLØNN M/REFUSJON PENSJON FELLESORDNINGEN Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

12 PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON REFUSJON FRA PRIVATE REFUSJON FRA PRIVATE alle arter Frikjøp HTV FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT alle arter Konsesjonskraft KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER alle arter Fellesrådet TJENESTEYTING REGNSKAP/LØNN TJENESTEYTING TEKNISK TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD alle arter Disentermenighetene TILSKUDD alle arter Arealplan PROSJEKTSTILLINGER PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING DRIFTSMATRIELL ANNONSERING KURS Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

13 SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER LEASING AV BILER SERVICEAVTALER MOMS UTGIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER alle arter Tannlegekontoret LEIEINNT. FRA UTLEIE AV KOMM.B LEIEINNT. FRA UTLEIE AV KOMM.B REFUSJON FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKESKOMMUNEN alle arter Tilskuddsordning etablering TILSKUDD TILSKUDD STATLIG REFUSJON STATSTILSKUDD STATSTILSKUDD BRUK AV BUNDNE KAP.FOND alle arter Fellesutg, staber og seksjoner OVERTID HJELPEVERGEGODTGJØRELSE TAPT ARB.FORTJ. FOLKEVALGTE PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KONTORUTGIFTER KOPIERINGSUTG. PAPIRSERVICE ABONNEMENTER/ FAGLITTERATUR BEVERTNING Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

14 TJENESTEFRIKJØP ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER FRANKERINGSUTGIFTER ANNONSERING STILLINGSANNONSER TILSKUDD TIL OUMIDLER KS TREKKFRIE STIPENDER SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST FLYTTEGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER PERSONSKADE FORSIKRINGER BEDRIFTSHELSETJENESTE/KONTINGENT KS INVENTAR OG UTSTYR LEASING KOPIMASKINER SERVICEAVTALER KOPIMASKINER KONSULENTTJENESTER OVERF. TIL ANDRE KOMMUNER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE TILSKUDD IKAT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENBETALING STATLIG REFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON REFUSJON HJELPEVERGEGODTGJ KONSESJONSKRAFTINNTEKT alle arter Kommunehuset ARBEIDSGIVERAVGIFT TELEFONUTGIFTER STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

15 TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter It og edb utg NETTVERKSLEIE TELEFONUTGIFTER BANKTJENESTER FRANKERINGSUTGIFTER KURS TRANSPORTUTGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER AVGIFTER OG LISENSER AVGIFTER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR IKTDRIFT SERVICEAVTALER SERVICEAVTALER KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT FORDELTE UTGIFTER MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Ansatte PC er LEASING LEASING AV ITUTSTYR Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

16 TREKK ANSATTE PC alle arter Reserverte tilleggsbev LØNNSOPPGJØR TILSKUDD alle arter Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

17 OPPVEKST 200 Seksjonslederens kontor FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR MOMS UTGIFT SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT alle arter Grunnskolens fellebudsj FAST LØNN FAST LØNN REKTOR TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL MØTEGODTGJØRELSE PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT FRITT SKOLEMATR. LÆRINGSARENA, NEWTONROM ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER KURS KURS KURS Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

18 SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER DRIFTSUTG. BILER/MASKINER TRANSPORT SVØMMESKYSS ÅNSTAD TRANSPORT TRANSPORT ORDINÆR SKOLESKYSS TINGSKADE FORSIKRINGER PERSONSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KJØP AV INST.PLASSER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER PPD KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE LEIRSKOLE SPESIALUNDERVISNING ANDØRJA MONTESORRISKOLE DRIFTSAVTALER MED PRIVATE TILSKUDD BARNE OG UNGE 018 ÅR MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENANDEL PARTNERSKAPSAVTALE IKK FASTLØNNSTILSKUDD STATLIG REFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FYLKESKOMMUNEN LÆRLINGETILSKUDD BRUK AV DISP.FOND BRUK AV BUNDNE KAP.FOND alle arter Ibestad skole, ungdomstrinnet Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

19 FAST LØNN ASSISTENTER FAST LØNN LÆRERE VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERINGSUTG. PAPIRSERVICE FRITT SKOLEMATR UNDERVISNINGSUTSTYR FRUKT OG GRØNT I SKOLEN ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORT UTPRØVING TRANSPORT STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER AVGIFTER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR PROGRAMVARE KJØP AV BØKER LEASING LEASING KOPIMASKIN VEDLIKEHOLD AV BYGG SERVICEAVTALER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

20 EGENBETALING BRUKERBETALING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FOR GJESTEELEVER alle arter Ibestad skole, barnetrinnet FAST LØNN ASSISTENTER FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERINGSUTG. PAPIRSERVICE FRITT SKOLEMATR FRITT SKOLEMATR MATVARER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORT STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

21 TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGG SERVICEAVTALER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT AVS. TIL BUNDNE DRIFTSFOND EGENBETALING SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FOR GJESTEELEVER REFUSJON alle arter Ibestad skole, Ånstad oppvekstsenter FAST LØNN FAST LØNN ASSISTENTER FAST LØNN LÆRERE TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERINGSUTG. PAPIRSERVICE FRITT SKOLEMATR ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

22 KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORT STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Hamnvik barnehage FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON OVERTID PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATR BEVERTNING RENGJØRINGSARTIKLER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORT Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

23 STRØM STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGG MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENBETALING BRUKERBETALING BRUKERBETALING FASTLØNNSTILSKUDD FASTLØNNSTILSKUDD REFUSJON SKYSSUTGIFTER SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FYLKESKOMMUNEN REFUSJON BRUK AV BUNDNE KAP.FOND alle arter Ånstad barnehage og SFO Ånstad oppvekstsenter FAST LØNN FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON OVERTID PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATR Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

24 UNDERVISNINGSUTSTYR UNDERVISNINGSUTSTYR BEVERTNING BEVERTNING ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENBETALING barnehage EGENBETALING SFO BRUKERBETALING REFUSJON SKYSSUTGIFTER SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FYLKESKOMMUNEN alle arter Solstad SFO LEIE AV LOKALER MOMS UTGIFT alle arter SFO Ibestad skole FAST LØNN FAST LØNN VIKARLØNN U/REFUSJON Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

25 VIKARLØNN U/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON VIKARLØNN M/REFUSJON PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATR FRITT SKOLEMATR ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER TELEFONUTGIFTER SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENBETALING SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Musikk og kulturskole FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE VIKARLØNN M/REFUSJON ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIG GODTGJ PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERINGSUTG. PAPIRSERVICE Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

26 FRITT SKOLEMATR VELFERDSTILTAK ROCK MOT RUS ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT EGENBETALING SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Barnevern FAST LØNN FAST LØNN FAST LØNN FAST LØNN TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL OVERTID STØTTEKONTAKTER STØTTEKONTAKTER FOSTERHJEMSGODTGJØRING FOSTERHJEMSGODTGJØRING AKUTTBEREDSKAP BARNEVERN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

27 TJENESTEFRIKJØP TJENESTEFRIKJØP KURS KURS KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER KONSULENTTJENESTER KJØP AV INST.PLASSER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT TILSKUDD GÅRDSOPPHOLD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD BARNEHAGE/SFOPLASSER/AVLASTNING MV TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Kultur/administrasjon FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

28 KURS SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER DRIFT DIGITALT SENTER MOMS UTGIFT TILSKUDD KULTURLEDERS DISP AVGIFTSFRITT SALG MOMSREF. DRIFT alle arter Bibliotek FAST LØNN TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL VIKARLØNN U/REFUSJON OVERTID PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KONTORUTGIFTER ABONNEMENTER/ FAGLITTERATUR ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST KLES OG UNIFORMSGODTGJØRELSE STRØM LEIE AV LOKALER AVGIFTER OG LISENSER AVGIFTER OG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV BØKER LEASING LEASING AV ITUTSTYR MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT SYKELØNNSREFUSJON Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

29 MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FRA PRIVATE alle arter Kulturvern og museer SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER MOMS UTGIFT TILSKUDD BYGDEBOKA TILSKUDD SØRTROMS MUSEUM MOMSREF. DRIFT alle arter Kinodrift TILSKUDD TILSKUDD alle arter Kommunale fritidsklubber FAST LØNN TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSMATRIELL DRIFTSMATRIELL DRIFTSMATRIELL ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER SKYSS OG KOST TRANSPORTUTGIFTER STRØM LEIE AV LOKALER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD AV UTSTYR MOMS UTGIFT Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

30 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT alle arter Ibestad kulturhus FAST LØNN FAST LØNN FAST LØNN TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER SKYSS OG KOST STRØM STRØM TINGSKADE FORSIKRINGER TINGSKADE FORSIKRINGER PERSONSKADE FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR IT INVENTAR OG UTSTYR IT VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGG VEDLIKEHOLD AV BYGG SERVICEAVTALER REPERASJONER KONSULENTTJENESTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

31 MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT HUSLEIEINNTEKTER MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FRA PRIVATE alle arter Kulturstøtte ANNONSERING LEIE AV LOKALER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT TILSKUDD KULTURMIDLER TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD KULTURPRIS TILSKUDD 17 MAI MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT REFUSJON FRA PRIVATE REFUSJON FRA PRIVATE TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER alle arter Voksenopplæring FAST LØNN LÆRERE PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATR Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

32 FRITT SKOLEMATR ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER SKYSS OG KOST STRØM KJØP FRA ANDRE KOMMUNER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT REFUSJON FREMMEDSPRÅKLIGE STATLIG REFUSJON SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Asylmottak vertskommuneforpliktelser FAST LØNN FAST LØNN LÆRERE FAST LØNN LÆRERE FAST LØNN SYKEPLEIERE (0,5 ÅRSVERK TILKNYTTET HELSESØSTER) HJELPEVERGEGODTGJØRELSE HJELPEVERGEGODTGJØRELSE (OVERFORMYNDERI) PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON SYKEPLEIERE PENSJON LÆRERE PENSJON LÆRERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KONTORUTGIFTER FRITT SKOLEMATR FRITT SKOLEMATR UNDERVISNINGSUTSTYR ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER TELEFONUTGIFTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

33 TELEFONUTGIFTER KURS KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT STATLIG REFUSJON STATLIG REFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT STATSTILSKUDD alle arter Bofellesskap enslige mindreårige flyktninger FAST LØNN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT STATLIG REFUSJON Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

34 NAV IBESTAD 310 Sosiale tjenester, adm.kostnader FAST LØNN FAST LØNN FAST LØNN VIKARLØNN U/REFUSJON FERIEVIKARER PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON FELLESORDNINGEN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER KURS SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST SKYSS OG KOST TELEFONGODTGJØRELSE TRANSPORTUTGIFTER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

35 TRANSPORTUTGIFTER TRANSPORTUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT FASTLØNNSTILSKUDD SYKELØNNSREFUSJON MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Tilrettelagte arbeidsplasser TILSKUDD IBESTAD ASVO AS alle arter Sosialhjelpstiltak FAST LØNN MOMS UTGIFT TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD TILSKUDD SOSIALE UTLÅN MOMSREF. DRIFT REFUSJON MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN alle arter Forebyggende rusmiddelarbeid KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

36 MOMS UTGIFT MOMS UTGIFT TILSKUDD TILSKUDD AVGIFTSFRITT SALG MOMSREF. DRIFT MOMSREF. DRIFT alle arter Flyktninger KVALIFISERINGSSTØNAD KVALIFISERINGSSTØNAD ANDRE DRIFTSUTGIFTER HUSLEIE MOMS UTGIFT TILSKUDD MOMSREF. DRIFT alle arter Tiltak for arbeidsledige kvalifiseringsprogram KVALIFISERINGSSTØNAD alle arter Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

37 HELSE 410 Legekontoret FAST LØNN FAST LØNN HJEMMEHJELPERE VAKTGODTGJØRELSE TARIFF OG REG.BESTEMTE TILL VIKARLØNN U/REFUSJON FERIEVIKARER OVERTID OVERTID PENSJON FELLESORDNINGEN PENSJON SYKEPLEIERE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATR INNKJØP AV MEDISINER SPESIELLE PASIENTUTGIFTER TELEFONUTGIFTER ANNONSERING KURS BOUTGIFTER LEGEVIKARER SKYSS OG KOST REISEUTGIFTER LEGEVIKARER Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl Side

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune Del 2 Detaljbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2012 Rådmannens forslag Ibestad kommune Ibestad rapport: Ibestad Rådmann 100 Politisk virksomhet 1.080 ORDFØRER GODTGJØRELSE 499 569 506 154 556 770 1.081

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer