Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016"

Transkript

1 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole Lønn vikarer Matvarer Gaver, påskjønnelser o.l Utgifter arrangement Hotellutgifter møter mm ikke kurs Div. gebyr Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Overføringer til andre private utgifter Refusjon fra staten inntekter Prosjekt: Psykiatri 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Prosjekt: Psykiatri Samhandlingsreformen 253 Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjøp fra staten Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 1

2 utgifter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh flyttet til art sm 255 Medfinansiering, somatiske pasienter Medfinansiering spesialist helestjenesten utgifter Medfinansiering, somatiske pasienter (Andre endringer) Her legges inn samme beløp som for Eksakt beløp blir først klart når statsbudsjettet legges fram oeh 261 Institusjonslokaler Transportutg./drift av egne transportmidler utgifter Institusjonslokaler Samhandlingsreformen Frisklivsentral 233 Annet forebyggende helsearbeid Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 2

3 inntekter Prosjekt: Skolesekken 202 Grunnskole Honorar Abonnement Hotellutgifter opplæring/kurs Transportutg./drift av egne transportmidler Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner inntekter Grunnskole Prosjekt: Skolesekken Fri rettshjelp i offentlige servicekontor 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Bruk av bundne fond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 3

4 (Andre endringer) Flyttet fra art sm (Andre endringer) Flyttet til art sm 0036 Grenseløst i nordtiltak Finland 202 Grunnskole Matvarer Hotellfrokost, bevertning mm Hotellutgifter opplæring/kurs Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Bosetting av flyktninger 120 Administrasjon Telefon Mobiltelefoner Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 4

5 Administrasjon Voksenopplæring Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Avtalefestede tillegg Annen fast lønn Lønn vikarer Engasjementer Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Undervisningsmateriell Kursavgifter Overføring til kommuner utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Refusjon fra staten Avsatte feriepenger refusjon Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring (Andre endringer) Posten fjernes, brukes når flyktningene flytter mellom kommuner, men beløpet skal være tatt høyde for i integreringstilskuddet BSU (Andre endringer) Årlig tilskudd ca for norskopplæring, beregnet ca per capita for flyktninger og ca som tilskudd for tilflyttede med rett til opplæring BSU Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 5

6 242 Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid Lønn vikarer v/perm uten lønn Kommunal Lønn vikarer Engasjementer Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Fordel fri telefon, avg.pl Motpost fordel fri telefon Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Telefon Mobiltelefoner Annonse Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Edblisenser Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Råd veiledning og sosialt forebyggende arbeid (Andre endringer) Kjøregodtgjørelse satt til 0. Privat bil brukes ikke i jobb. Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 6

7 BSU (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Posten brukes ikke, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) Budsjetteres for å få nettoibeløp for ansvaret i 0, oeh 275 Introduksjonsordningen Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Lønn vikarer ledig stilling Lærer Introduksjonsstønad Arbeidsgivers andel SPK Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Undervisningsmateriell Annet forbruksmateriell Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Telefon Annonse Kursholder/foreleser ekstern Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr Datautstyr Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 7

8 Kjøp fra andre private Kjøp av renovasjonstjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Morarenter Avsetninger til disposisjonsfond utgifter Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra kommuner Integreringstilsk. flyktninger inntekter Introduksjonsordningen Bosetting av flyktninger (Andre endringer) Velferdstiltak økes. Det tas høyde for treningsavgift, sykler, tannhelsetjeneste BSU (Andre endringer) Konto er ikke i bruk, budsjettpost overført BSU (Andre endringer) Innleie av ekstern kursholder for matlaging o.l BSU (Andre endringer) Posten økes ifbm flere reiser til Vadsø for oppholdskort, personnr o.l Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 8

9 BSU (Andre endringer) Flere leiligheter knyttet til flyktningene. Posten økes BSU (Andre endringer) Flere utleieenheter, 6 stk for BSU (Andre endringer) kr fra andre poster, økes med 5000 i tillegg. Beregnet at 4 flyktninger utkjøpes med kr i møbler, til diverse inventar BSU (Andre endringer) I hovedsak tolketjeneste. Tettere oppfølging med flyktningene ved bruk av tolk i møter BSU (Andre endringer) Posten settes foreløpig i 0, evt overskudd overføres disp.fond BSU (Andre endringer) Flere flyktninger og utleieenheter. Avvik mellom inntekter og utgifter vil forekomme når boligene står tomme mellom flytting eller i påvente av nye leieboere BSU (Andre endringer) Integreringstilskudd for alle bosatte i 2012 med tillegg av en planlagt familiegjenforening i BSU 0044 Studiesenteret 213 Voksenopplæring Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring Studiesenteret Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 9

10 0045 Oppreisningsordning barnehjemsbarn 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Kjøp fra kommuner Overføringer til andre private utgifter Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Oppreisningsordning barnehjemsbarn Folkehelsearbeid 231 Aktivitetstilbud barne og unge Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Annet forebyggende helsearbeid Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Bruk av bundne fond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 10

11 Annet forebyggende helsearbeid Boligsosial plan 265 Kommunalt disponerte boliger Refusjon fra staten inntekter Kommunalt disponerte boliger Boligsosial plan Brobyggingsprosjektet 241 Diagnose behandling og rehabilitering Diverse inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Diagnose behandling og rehabilitering Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Fast lønn, drift Kveld/natt faste tillegg Lønn sykevikar 16 dager Kommunal Lønn permisjonsvikar Kommunal Avtalefestede tillegg uten refusjon Vikar kveld/natt u/refusjon/permisjon m/lønn Overtid Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kursavgifter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 11

12 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Sykelønnsrefusjon Avsatte feriepenger refusjon Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Brobyggingsprosjektet Vikarpool 180 Diverse fellesutgifter Fast lønn, drift Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Edblisenser Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 12

13 utgifter Internsalg Bruk av bundne fond inntekter Diverse fellesutgifter Vikarpool (Andre endringer) Fordeling Microsoftlisenser oeh (Andre endringer) Vikarlønn belastes riktig ansvar ved internsalg oeh (Andre endringer) Fond brukes opp i oeh 0050 Kompetanseutvikling ansatte 100 Politisk styring Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 13

14 Bruk av disposisjonsfond inntekter Politisk styring Administrasjon Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Bruk av disposisjonsfond inntekter Administrasjon Diverse fellesutgifter Kursavgifter utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Diverse fellesutgifter (Andre endringer) Økes noe da også Båtsfjord havn er kommet med. I tillegg en Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 14

15 generekll økning på ca , oeh (Andre endringer) Gjenværende på internt omstillingsfond er vedtatt brukt til kompetansemidler. Her brukes resten opp oeh 201 Førskole Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Førskole Grunnskole Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 15

16 Grunnskole Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Diagnose behandling og rehabilitering Kursavgifter Annen godtgjørelse utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Diagnose behandling og rehabilitering Barneverntjeneste Andre utgifter til opplæring, kurs utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 16

17 Barneverntjeneste Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Faglitteratur Kursavgifter Mva kompensasjon full sats Avsetninger til bundne fond utgifter Ref.fra fylkesmannen Mva kompensasjon full sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Kursavgifter Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Avsetninger til bundne fond utgifter Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Tilrettelegging og bistand for næringslivet Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 17

18 Diett/kostgodtgjørelse Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Beredskap mot branner og andre ulykker Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Opplæringstiltak for ansatte Hotellutgifter opplæring/kurs Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Beredskap mot branner og andre ulykker Bibliotek Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 18

19 inntekter Bibliotek Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon lav sats Bruk av disposisjonsfond inntekter Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg Kompetanseutvikling ansatte Prosjekt ungdomsfiske 231 Aktivitetstilbud barne og unge Engasjementer Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Transportutg./drift av egne transportmidler Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kjøp, leie og leasing av transportmidler Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra andre private Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 19

20 inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Prosjekt ungdomsfiske Go!Gednje 231 Aktivitetstilbud barne og unge Annet forbruksmateriell Utgifter arrangement Annonse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private inntekter Aktivitetstilbud barne og unge Go!Gednje Planarbeid 120 Administrasjon Fast lønn, drift Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse utgifter Administrasjon Fysisk tilrettelegging og planlegging Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 20

21 Engasjementer Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Konsulenttjenester utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Fysisk tilrettelegging og planlegging Helsestasjon for ungdom 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Medikamenter Mobiltelefoner Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Kompetheving psykisk helsearb 202 Grunnskole Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 21

22 Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Bruk av bundne fond inntekter Rusmisbruk, forebyggende tiltak 243 Tilbud til personer med rusproblemer Fast lønn, drift Annen fast lønn Honorar Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Matvarer Bevert.v.kurs, opplæring, møte Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 22

23 Annet forbruksmateriell Hotellutgifter møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon Mobiltelefoner Internett Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Festeavgifter Verktøy, redskaper Konsulenttjenester Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Annet avgiftspliktig salg Refusjon fra staten Ref.fra fylkesmannen Ref.fra nav Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon lav sats Refusjon fra andre private Bruk av bundne fond inntekter Tilbud til personer med rusproblemer Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 23

24 (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh 254 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Fast lønn, drift Annen fast lønn Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig utgifter Avsatte feriepenger refusjon inntekter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 24

25 Kjernetejenester knyttet til pleie omsorg hjelp til hjemmeboende Rusmisbruk, forebyggende tiltak (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh (Andre endringer) Prosjektet avsluttes i oeh 1000 Politiske organ 100 Politisk styring Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse, heltidspolitikere Møtegodtgjørelse Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse Gruppelivforsikring Ulykkesforsikring Kontormateriell Abonnement Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ordfører Bevert.v.kurs, opplæring, møte Bevert. ved politiske møter Bevert. ved pol.representasjon Hotellfrokost, bevertning mm Annet forbruksmateriell Gaver, påskjønnelser o.l Tjenestefrikjøp ref.lønn Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 25

26 Hotellutgifter møter mm ikke kurs Telefon Mobiltelefoner Annonse Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Hotellutgifter opplæring/kurs Diett/kostgodtgjørelse Administrativ forpleining, bruspenger Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Leie av lokaler og grunn Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Div. medlemskap Datautstyr Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats Overføring til kommuner Overføring til ØstFinnmark Regionråd Overføringer til andre private Refusjon fra staten Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon middels sats Mva kompensasjon lav sats inntekter Politisk styring Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 26

27 (Andre endringer) Anbefalt tilskudd fra dnb er kr , iflg. brev av sm 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse Abonnement Bevert. ved politiske møter Tjenestefrikjøp ref.lønn Kursavgifter Reisegodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Morarenter utgifter Kontroll og revisjon (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 27

28 (Andre endringer) Overført til nytt ansvar 1002 Kontrollutvalget oeh 120 Administrasjon Banktjenester Mobiltelefoner Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Administrasjon Voksenopplæring Refusjon fra andre private inntekter Voksenopplæring Tilrettelegging og bistand for næringslivet Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Overføringer til andre private utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Politiske organ Politikeropplæring 100 Politisk styring Faglitteratur Bevert.v.kurs, opplæring, møte Kursholder/foreleser ekstern Kursavgifter Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 28

29 Konsulenttjenester Juridisk bistand Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Ref. ks inntekter Politisk styring (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i (Andre endringer) Antatt mindre opplæring i Politikeropplæring Kontrollutvalg 110 Kontroll og revisjon Møtegodtgjørelse Abonnement Bevert. ved politiske møter Tjenestefrikjøp ref.lønn Kursavgifter Reisegodtgjørelse Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv utgifter Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 29

30 Kontroll og revisjon Kontrollutvalg Valg og støtte til politiske partier 100 Politisk styring Kontormateriell Bevert. ved politiske møter Posttjenester Annonse Diett/kostgodtgjørelse Leie av lokaler og grunn Edblisenser Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Overføringer til andre private utgifter Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middels sats Refusjon fra andre private inntekter Politisk styring (Budsjettreg) Det meste av annonseringen vil dekkes av fylkeskommunen, men må regne med noe fra kommunen også. (eks. utlysning av valgfunksjonærer m.m) (Budsjettreg) Leier her pensjonisthuset fra fredag til mandags morgen. Valg og støtte til politiske partier Tilskudd og kjøp av tjenester 100 Politisk styring Kjøp av tj. fra distriktsrev Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 30

31 utgifter Politisk styring Kontroll og revisjon Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp av tj. fra distriktsrev utgifter Kontroll og revisjon (Budsjettreg) Årlig andel Kontrollutvalgan IS. Justeres litt etter regnskapstall TG (Budsjettreg) Medlemskontingent IKAF. Ingen endringer T.G 120 Administrasjon Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra interk. arkiv Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Administrasjon (Budsjettreg) Eiertilskudd IKAF. Justeres etter regnskapstall T.G (Budsjettreg) Serviceavgift til Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS. Denne justeres etter regnskapstall T.G Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 31

32 180 Diverse fellesutgifter Kjøp av.tj båtsfj.bedr.helsetj utgifter Diverse fellesutgifter Voksenopplæring Kjøp fra andre private Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Voksenopplæring Kommunale sysselsettingstiltak Kjøp av tjenester bfj.service Overføringer til andre private utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Kommunale sysselsettingstiltak (Budsjettreg) Overføring til Båtsfjordservice. Budsjett justert etter regnskapstall T.G 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Kjøp av tjenester linken Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 32

33 inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet (Budsjettreg) Ingen endring 392 Andre religiøse formål Overføringer til andre private utgifter Andre religiøse formål Tilskudd og kjøp av tjenester (Budsjettreg) Denne endres ikke T.G 1110 Digforsk 213 Voksenopplæring Telefon Linjeleie, sambandsleie Inventar og utstyr Mva kompensasjon full sats utgifter Salg varer/tjen utenfor avg.omr Salg varer/tjen utenfor avg.omr., div Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Mva kompensasjon full sats inntekter Voksenopplæring Digforsk Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 33

34 1120 Kirkelig fellesråd 390 Den norske kirke Overføringer til andre private utgifter Den norske kirke (Andre endringer) Jfr. vedtak i Formannskapet sak 40/12. Dette medfører for 2013: Økning i tilskudd: Økning i pensjon: Økning i lønn/ andre utgifter: kr Tilsammen kr oeh 393 Kirkegårder gravlunder og krematorier Overføringer til andre private utgifter Kirkegårder gravlunder og krematorier Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring 202 Grunnskole Refusjon fra kommuner inntekter Grunnskole (Andre endringer) Refusjon elever fra andre kommuner oeh Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 34

35 213 Voksenopplæring Annonse Kjøp fra andre private Overføring til kommuner Overføirng til ØstFinnmark Kompetansesenter utgifter Voksenopplæring (Andre endringer) Ikke behov oeh (Andre endringer) medlemsskap i studiesenteret.no opphører fra oeh (Andre endringer) Betaling elever i andre kommuner oeh Voksenopplæring/ annen opplæring Videregående opplæring losa 275 Introduksjonsordningen Leie av lokaler og grunn Mva kompensasjon full sats utgifter Mva kompensasjon full sats inntekter Introduksjonsordningen Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Fast lønn, drift Lønn undervisningspersonell Lønn undervisning over 100p stilling Rapportmal: drift 26. september 2012 kl Side 35

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Foreløpig rapport pr avdeling

Foreløpig rapport pr avdeling Avdeling: 1000 Felles 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita 0,00 0 2.750,00 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter 0,00 0 2.210,40 31150 Mat til aktiviteter, bevertning 0,00 0 580,30 31201 Gaver,

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer