Helse og omsorg Lønn spesialsykepleiere Sykevikarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000"

Transkript

1 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter Lønn administrative lederstillinger Lønn spesialsykepleiere Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Div. annet undervisningsmateriell Bevertning ved kurs, opplæring, møter Velferdstiltak ansatte Felleslager Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Porto, frakt Telefon, telefax Mobiltelefoner Gebyr banktjenester Annonser

2 Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Telefongodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Pasientskadeforsikring Husleie innleide lokaler ITutstyr Kontormaskiner Div. inventar og utstyr Andre service/driftsavtaler IT Div. service /driftsavtaler Reparasjoner kontormaskiner MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Div. brukerbetalinger Ref. fra fylkesmannen Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Bruk av bundne fond inntekter Netto Administrasjon fellestjenester helsesenter

3 6010 Kurative helsetjenester Lønn leger Lønn spesialsykepleiere Lønn bioingenører Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Bistillinger, vaktgodtgjøring Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Overtid Tolketjenester Trekkpliktig honorar Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Læremidler og undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr Laboratorierekvisita Innkjøp av medisiner Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Telefon, telefax Mobiltelefoner Linjeleie, sambandsleie

4 Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Husleie innleide lokaler Div. inventar og utstyr Medisinsk utstyr Andre service/driftsavtaler IT Div. service /driftsavtaler Utgifter til leievask tekstiler Kontrolloppgaver farmasøytisk tilsyn Formidlingshonorar vikarer Kjøp av legetjenester oppgavepliktig Kjøp av fysioterapitjenester oppgavepliktig Kjøp av div. tjenester Kjøp av laboratoruimtjenester Driftstilskudd leger oppgavepliktig Driftstilskudd fysioterapi oppgavepliktig Kjøp av tolketjenester MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Egenandeler medisin Egenandeler forbruksmateriell Egenandeler poliklinikk, pasienter Div. brukerbetalinger Leieinntekter lokaler

5 Netto Fastlønnstilskudd leger Ref. skyss/kostgodtgj. v/pasientledsag Ref. sykelønn Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Kurative helsetjenester Bygg: Helsesenter Lønn vaktmestere Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Overtid Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Div. forbruksvarer Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service Årsavgifter Forsikringer Strøm Olje Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Festeavgifter Kommunale gebyrer Verktøy, redskaper Div. inventar og utstyr Vanlige bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utstyr Service/driftsavtale heis

6 Netto Service/driftsavtale ventilasjonsanlegg Div. service /driftsavtaler Materialer til vedlh. bygninger Kjøp av renovasjonstjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Morarenter utgifter Ref. sykelønn Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Bruk av bundne fond inntekter Bygg: Helsesenter Drift kjøkken helsesenter Lønn kokker Svangerskapslønn Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved svangerskapspermisjon Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid

7 Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Matvarer Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Kjøkkenutstyr Div. inventar og utstyr Div. service /driftsavtaler MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Kantinesalg avgiftsfritt Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Ref. fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Netto Drift kjøkken helsesenter 6040 Vaktmester helsesenter Lønn vaktmestere Sykevikarer Vikar ved ferier Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Mobiltelefoner Telefongodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service

8 Netto Årsavgifter Verktøy, redskaper Div. inventar og utstyr Vanlige bygningsmessig vedlikehold Vedlikehold utstyr MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Vaktmester helsesenter Drift Båtsfjord sykestue Lønn sykepleiere Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved avspassering Vikar ved pasientledsagelse Ekstrahjelp Fastvakter Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring

9 Overtid Overtid ved pasientledsagelse Overtid ved sykevikariat Overtid ved ekstrahjelp Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Mindre medisinsk utstyr Surstoff og lystgass Innkjøp av medisiner Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Inkontinensutstyr Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Div. inventar og utstyr Medisinsk utstyr Signalanlegg Vedlikehold utstyr Service/driftsavtale medisinteknisk utstyr Utgifter til leievask tekstiler

10 Netto Spesialis/spesialundersøkelser Kjøp av sykepleiertjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade utgifter Vederlag for sykehjemsplasser Vederlag for korttidsopphold i institusjon Vederlag for pasienter utenfor EØSomr. Egenandeler poliklinikk, pasienter Avgiftsfritt medisinsalg Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk Ref. sykesturplasser Bruk av bundne fond inntekter Drift Båtsfjord sykestue Demensavdeling Fjellheimen Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved pasientledsagelse

11 Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Inkontinensutstyr Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær NRKlisens Div. inventar og utstyr Signalanlegg Utgifter til leievask tekstiler Spesialis/spesialundersøkelser MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade utgifter Vederlag for sykehjemsplasser Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter

12 Netto Demensavdeling Fjellheimen 6600 Drift åpen omsorg Lønn spesialsykepleiere Lønn sykepleiere Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn miljøarbeidere Lønn aktivitør Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Ekstrahjelp Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Omsorgslønn Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Arbeidsgiveravgift Journal/kardexpapir Faglitteratur Abonnement Materiell kunst og håndverk Medisinsk forbruksmateriell Matvarer

13 Bevertning ved kurs, opplæring, møter Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Spesialbekledning, arbeidstøy, vareklær Telefon, telefax Mobiltelefoner Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Uniforms/klesgodtgjørelse Drivstoff, olje Vedlikehold, service Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Alarmer Husleie innleide lokaler NRKlisens ITutstyr Trygghetsalarmer Medisinske hjelpemidler Div. inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold utstyr Reparesjon og vedlh. trygghetsalarmer

14 Netto Utgifter til leievask tekstiler Kjøp av div. tjenester MVA som gir rett til momskompensasjon Erstatning ved skade Tilskudd til elder/uføre utgifter Betaling for hjemmetjenester Vederlag for korttidsopphold alderspensjonat Egenandeler utstyr Leieinntekter alderspensjonat Ref. fra navarbeid Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter Drift åpen omsorg PUboliger Lønn hjelpepleiere, omsorgsabeidere Lønn vernepleiere Lønn assistenter, hjelpearbeidere Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Sykevikarer Vikar ved kurs, etterutdanning Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Vikar ved tillits /organisasjonsarbeid Ekstrahjelp

15 Innleie ved ferier/turer Ekstrahjelp ved introduksjon/opplæring Overtid Overtid ved sykevikariat Godtgjørelse for forskjøvet arbeidstid Pasientledsagelse Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Abonnement Velferdstiltak brukere Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Telefon, telefax Telefongodtgjørelse Uniforms/klesgodtgjørelse Strøm Forsikring bygninger, maskiner og utstyr Husleie innleide lokaler Festeavgifter Kommunale gebyrer NRKlisens Div. inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold utstyr Kjøp av tjenester fra Båtsfjord Service MVA som gir rett til momskompensasjon utgifter Betaling for strøm beboere Leieinntekter PUbolig Ref. sykelønn

16 Netto Netto Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnsk inntekter PUboliger Helse og omsorg

17 Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Helse og omsorg Tiltak 6030 Kantinesalg (Agiftsfritt) for ansatte på Alderspensjonatet og Hjemesykepleien Legge inn fast betaling for ansatte ved Alderspensjonatet og Hjemmesykepleien som spiser på jobb. Vil føre til en ekstra inntekt på kr pr. år Totalt Ansvar (Drift kjøkken helsesenter) Kantinesalg avg.pliktig utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 6600 Omgjøring av Alderspensjonatet til Aldershjem Alderspensjonatet vil da regnes som institusjon. Legger Aldershjemmet under Sykestua for å kunne tilby sykepleiekompetanse til beboerne som vil føre til et bedre kvalitativt tilbud og bedre utnyttelse av sykepleieressursene i kommunen. Vil og føre til at administrering av medikamenter blir lagt over til sykepleier. I dag doseres medikamenter av hjelpepleier etter dispensasjon fra Virksomhetsleder. Dagens Alderspensjonat blir drevet som et Aldershjem i og med at dagens beboere trenger mye hjelp til stell og pleie. Omgjøring til Aldershjem kan medføre en økt inntekt på ca kr i vederlag pr. år og utnytte de felles personalressursene bedre. Dette er et tiltak som må behandles videre politisk. Realistisk og tenke igangsetting av tiltak 1 juli Totalt Ansvar (Drift åpen omsorg) Leieinntekter alderspensjonat utgifter

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer