Formannskapet utgår, ny utgår, ny

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0"

Transkript

1 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter utgår, ny Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen utgår, ny statstilskudd ressurskrevende brukere invest.regnsk Rammetilskudd Rammetilskudd innt.utjevning Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilsk. Reform Rentekompensasjon skolebygg Investeringskompensasjon omsorgsbolig Skatt på inntekt og formue inntekter Frie inntekter Renter, avdrag og utbytte Renter på løpende lån Renter, påløpt ikke forfalt pr Morarenter Avdrag på løpende lån Avsetninger til disposisjonsfond

2 Avsetninger til fiskerifond Avsetninger til bundne fond utgifter Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie Renter formidlingslån Renter andre utlån Renter bankinnskudd Renter egenkapitalfond for fiskere Renter fiskerifond Renter fond tilfluktsrom Renter div. fond Morarenter Aksjeutbytte Mottatte avdrag andra utlån Mottatte avdrag utlån fiskerifond inntekter Renter, avdrag og utbytte Overføringer til investeringer overføringer til investeringsregnskapet utgifter Overføringer til investeringer 9400 Fond Tap på formidlingslån Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til fiskerifond Avsetninger til egenkapitalfond for fiskere

3 Avsetninger til bundne fond utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Fond Regnskapsmessig overskudd/ underskudd Dekn. av tidl. års negative driftsresultat Dekn. av tidl. års merforbruk udekket i Ikke disp. regnskapsm.mindreforbruk utgifter Bruk av tidl. års rengsk.messige oversk inntekter Regnskapsmessig overskudd/ underskudd Avskrivninger Avskrivninger utgifter Motpost avskrivninger inntekter Avskrivninger Finanser

4 2. Sentraladministrasjonen Konsekvensjustert budsjett Politisk virksomhet: 1000 Politiske organ Ordfører /varaordførergodtgjørelse Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Pensjonsinnskudd folkevalgte SBL Faglitteratur Abonnement Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved politiske møter Bevertning ved politisk representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Tjenestefrikjøp ref. lønnsutg. ikke oppg.pl. Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Mobiltelefoner Annonser Kunngjøringer Trykking, kopiering Gaver ved representasjon Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Korttidsleie av transp.midler

5 leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Husleie innleide lokaler Medlemskap Finnmark Reiseliv Kontorinventar ITutstyr Mediautstyr Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen Kjøp av div. tjenester Tilskudd fra formannskapet Tilskudd prosjekt kystordførere Tilskudd ØstFinnmark regionråd Partistøtte utgifter Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Tilskudd fra næringsfond inntekter Politiske organ Valg og støtte til politiske partier Kontorrekvisita Bevertning ved politiske møter Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Porto, frakt Kunngjøringer Kursavgifter

6 Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Korttidsleie av transp.midler leiebil Andre service/driftsavtaler IT Partistøtte utgifter inntekter Valg og støtte til politiske partier Politisk virksomhet

7 Fellesutgifter: 1100 Tilskudd og kjøp av tjenester Medlemskap Linken Næringshage Kjøp av tjenester RSK Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen Interkommunalt arkiv Kjøp av tjenester fra Linken Kjøp av tjenester Båtsfjord bedriftshelsetj Kjøp av tjeneste Studiesenteret Tilskudd Port of Barents Tilskudd til Båtsfjord Service Tilskudd til trossamfunn Overføring til Båtsfjord Havn utgifter Bruk av disposisjonsfond inntekter Tilskudd og kjøp av tjenester 1110 Digforsk Lønn engasjementstillinger Telefon, telefax Internett ITutstyr Div. inventar og utstyr utgifter

8 Ref. lønn inntekter Digforsk Kirkelig fellesråd Tilskudd til Kirkelig Fellesråd utgifter Statstilskudd inntekter Kirkelig fellesråd Voksenopplæring/ annen opplæring Lønn lærere Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Læremidler og undervisningsmateriell Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Kjøp av tjenester fra andre kommuner Votilskudd utgifter Ref. fra staten Ref. fra fylkesmannen inntekter

9 Voksenopplæring/ annen opplæring 1160 Kommunalt næringsfond Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Tinglysnigsgebyr Næringstilskudd omst.midler Næringstilskudd fom Avsetninger til næringsfond utgifter Statstilskudd næringsfond Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling Renter næringsfond Bruk av næringsfond inntekter Kommunalt næringsfond 1161 Omstillingsmidler Bedr.utviklingstiltak omst.midler Næringstilskudd fom Avsetninger til næringsfond utgifter Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling Bruk av bedr.utvikl.midl omstilling inntekter

10 Omstillingsmidler Diverse fellesutgifter Pensjonsinnskudd fellesordninger KLP Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Bevertning ved kurs, opplæring, møter Porto, frakt Tinglysnigsgebyr Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Ansvarsforsikring Underslagsforsikring EDBlisenser NRKlisens Kopinoravtale Div. lisenser, avtaler, kontigenter ITutstyr Kjøkkenutstyr Leie/leasing av kontormaskiner Service/driftsavtale EDB Andre service/driftsavtaler IT Driftsavtale EDB kommunal fakturering Driftsavtale EDB NLP Driftsavtale skatteregnskap Driftsavtale EDB folkeregister

11 Driftsavtale EDB Regnskap Driftsavtale EDB ESA Driftsavtale AT og Varanger Kraft Service/driftsavtaler kopimaskin Juridisk bistand Konsulenttjenester IT Lønnsreserve Budsjettreserve utgifter Div. avgiftsfrie salgsinntekter Ref. tinglysningsgebyr inntekter Diverse fellesutgifter Lederopplæring Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Kursavgifter Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Andre konsulenttjenester Moms ikke refusjongsberettiget utgifter

12 inntekter Lederopplæring Båtsfjordmessa Bevertning ved adm. representasjon Div. forbruksvarer Annonser Gaver ved representasjon Div. leieutgifter Utsmykning utgifter inntekter Båtsfjordmessa Lyd/ bildestudio Linjeleie, sambandsleie Husleie innleide lokaler Andre konsulenttjenester utgifter Salg av tjeneste lydbildestudio inntekter Lyd/ bildestudio

13 1177 Verdens største rundkjøring Kjøp av tjenester fra Linken utgifter inntekter Verdens største rundkjøring Diverse fellesutgifter personal Svangerskapslønn Lønn tillitsvalgte/organisasjonsarbeid Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Vikar ved svangerskapspermisjon Lønn seniorpolitiske tiltak KLP oppsatt pensjon fellesordning Kollektive ulykkes og gruppelivsforsikr Reiseforsikring Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Avtalefesta pensjon AFP SBL Kontorrekvisita Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Utbedring av arbeidsmiljøet Stillingsannonser Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse

14 Flyttegodtgjørelse Stipend som ikke er trekkpliktig Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Ansvarsforsikring Underslagsforsikring Kontingent pensjonskontoret Leie/leasing av datautstyr for ansatte Andre konsulenttjenester Moms ikke refusjongsberettiget utgifter Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Ref. fødselspenger Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner inntekter Diverse fellesutgifter personal 1180 Forliksrådet utgifter inntekter Forliksrådet Overformynderiet Lønn administrative

15 lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Reisebudsjett Div. lisenser, avtaler, kontigenter utgifter Ref. sykelønn inntekter Overformynderiet Eldrerådet Bevertning ved politiske møter Div. forbruksvarer utgifter Ref. fra kommuner inntekter Eldrerådet Boliger/lokaler, leie/freamleie Strøm Husleie innleide boliger Div. inventar og utstyr Div. materiell Tap på fordringer utgifter Leieinntekter innleide boliger

16 inntekter Boliger/lokaler, leie/freamleie Fellesutgifter

17 (Rådmannens stab (Sentraladministrasjonen): 1200 Administrasjonssjef Lønn administrative lederstillinger Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Faglitteratur Abonnement Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved adm. representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Annonser Kursavgifter Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik ITutstyr Juridisk bistand utgifter Ref. sykelønn inntekter Administrasjonssjef

18 1210 Stabsseksjonen Lønn administrative lederstillinger Sykevikarer Vikar ved permisjoner Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement ITmateriell Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Div. forbruksvarer Kunngjøringer Gaver ved representasjon Kursavgifer som inkl. overnatting Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Reisebudsjett Telefongodtgjørelse Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik ITutstyr Reparasjoner ITutstyr

19 Kjøp av tjenester fra Linken Kjøp av tjeneste alkoholkontroll utgifter Sjenkeavgift alkohol Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger Salgs og sjenkeavgifter alkohol inntekter Stabsseksjonen Økonomiseksjonen Lønn administrative lederstillinger Overtid Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Faglitteratur Abonnement Innkjøp av medisiner Bevertning ved kurs, opplæring, møter Velferdstiltak ansatte Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl Porto, frakt Telefon, telefax Gebyr banktjenester Div. gebyr

20 Kursavgifter Kursavgifer som inkl. overnatting Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Telefongodtgjørelse Tellepenger som ikke er trekkpliktig Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik GABlisens ITutstyr Kontormaskiner Konsulenttjenester IT utgifter Betaling for div. kommunale tjenester Salg av tjenester til Kirkelig fellesreåd Utpantingsgebyr Innfordringsgebyr Gebyr for utsendelse utlån Ref. reiseregning Ref. sykelønn Ref. feriep av sykelønn/fødslespenger inntekter Økonomiseksjonen

21 Rådmannens stab

22 Frivillighetssentralen: 1300 Frivillighetssentralen Lønn administrative lederstillinger Vikar ved permisjoner Vikar ved ferier Pensjonsinnskudd fellesordning SBL Kontorrekvisita Papir og toner til kopimaksin/printer Abonnement Matvarer Gaver, påskjønnelser og lignende Div. forbruksvarer Porto, frakt Telefon, telefax Internett Annonser Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Overnatting Telefongodtgjørelse Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Strøm Husleie innleide lokaler Medlemskap Linken Næringshage ITutstyr Div. inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Kjøp av div. tjenester

23 Budsjett til fordeling utgifter Betaling for div. kommunale tjenester Div. avgiftsfrie salgsinntekter Statstilskudd Ref. sykelønn Bruk av bundne fond inntekter Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen

24 Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Politisk virksomhet Tiltak 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring Totalt Ansvar (Politiske organ) Møtegodtgjørelse utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 1000 Fjerne varaordførergodtgjøring Den er idag på 10 % av ordførergodtgjøring. Som et alternativ kan den reduseres Totalt Ansvar (Politiske organ) Ordfører /varaordførergodtgjørelse Pensjonsinnskudd folkevalgte SBL utgifter inntekter netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen Tiltak 1100 Omfordeling av egenandel omstilling For å få omstillingsmidler fra fylkeskommunen må Båtsfjord kommune stille med en årlig egenandel på tilsammen kr ,. Den er for tiden fordelt med kr til henholdsvis Linken næringshage og Port of Barents. Rådmannen anbefaler at fra 2009 avvikles støtten til 24

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009

Årsbudsjett 2006 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Økonomiplan for perioden 2006 2009 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 20.12.2005 i k.sak 140/05 Innholdsfortegnelse I Grunnlag for budsjettforslaget... 2 OVERSIKT OVER RÅDMANNENS NEDSKJÆRINGER... 5 II

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer