budsjett Regnskap Avvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "budsjett Regnskap Avvik"

Transkript

1 Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann Teknikk og miljø Eiendomsstaben Barnehage Famile og helse NAV Skole Kultur Pleie-, rehabilitering og omsorg Personalstaben Service- og IKT-staben Økonomistaben Felles/finans/div Sum Sum sektor/stab med merforbruk Sum sektor/stab med mindreforbruk Sum Felleskapittel Her vises den enkelte sektor/stab sitt resultat i forhold til vedtatte budsjettrammer. Negative avvik betyr at sektoren/staben har et mindreforbruk i forhold til virksomhetens tildelte budsjettramme. Positive tall betyr at sektoren/staben har brukt flere ressurser enn de er tildelt i budsjettrammen. Inntekt/utgift inkl. finansposter mot rammebudsjett pr sektor/stab spesifisert Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Sektor/Stab Innt/utgift Rådmann Driftsinntekt Rådmann Driftsutgift Rådmann Finansinntekt Rådmann Finansutgift Rådmann Teknikk og miljø Driftsinntekt Teknikk og miljø Driftsutgift Teknikk og miljø Finansinntekt Teknikk og miljø Finansutgift Teknikk og miljø Eiendomsstaben Driftsinntekt Eiendomsstaben Driftsutgift Eiendomsstaben Finansinntekt Eiendomsstaben Finansutgift Eiendomsstaben Barnehage Driftsinntekt Barnehage Driftsutgift Barnehage Finansinntekt Barnehage Finansutgift Barnehage Famile og helse Driftsinntekt Famile og helse Driftsutgift Famile og helse Finansinntekt Famile og helse Finansutgift Famile og helse Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 36 av 68

2 Sektor/Stab Innt/utgift NAV Driftsinntekt NAV Driftsutgift NAV Finansinntekt NAV Finansutgift NAV Skole Driftsinntekt Skole Driftsutgift Skole Finansinntekt Skole Finansutgift Skole Kultur Driftsinntekt Kultur Driftsutgift Kultur Finansinntekt Kultur Pleie-, rehabilitering og omsorg Driftsinntekt Pleie-, rehabilitering og omsorg Driftsutgift Pleie-, rehabilitering og omsorg Finansinntekt Pleie-, rehabilitering og omsorg Finansutgift Pleie-, rehabilitering og omsorg Personalstaben Driftsinntekt Personalstaben Driftsutgift Personalstaben Service- og IKT-staben Driftsinntekt Service- og IKT-staben Driftsutgift Service- og IKT-staben Finansutgift Service- og IKT-staben Økonomistaben Driftsinntekt Økonomistaben Driftsutgift Økonomistaben Finansutgift Økonomistaben Felles/finans/div Driftsinntekt Felles/finans/div Driftsutgift Felles/finans/div Finansinntekt Felles/finans/div Finansutgift Felles/finans/div TOTALT Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 37 av 68

3 Driftsregnskapets felleskapittel Ansvar / Tjeneste Ansvar Tjeneste 9900 Felles 1000 Kommunestyre og formannskap Felles 1200 Administrasjon Felles 1201 Arkiv/sekretariatstjenester Felles 1204 Div. adm. fellesutgifter Felles 1210 Eiendomsforvaltning Felles 1300 Drift av rådhusene Felles 1700 Årets premieavvik Felles 1710 Amortisering premieavvik Felles 1720 Pensjon Felles 1730 Premiefond Felles 1802 Tillitsvalgte Felles 1804 Driftsreserver Felles 1805 Seniortiltak Felles 1807 Diverse fellesutgifter Felles 1902 Renhold Felles 2010 Kommunal barnehagedrift Felles 2012 Privat barnehagedrift Felles 2020 Spesialpedagogiske tiltak Felles 2021 Vanlig grunnskoleopplæring Felles 2024 PPT i grunnskolen Felles 2025 Skolesektor fellestjeneste Felles 2026 Logopedtjeneste grunnskolen Felles 2110 Spesialpedagogiske tiltak Felles 2112 Ekstra assistanse tilsyn/omsorg Felles 2130 Spesialundervisning for voksne Felles 2131 Opplæringstilt. for voksne Felles 2150 Opphold i sfo Felles 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg Felles 2220 Skolelokaler og uteanlegg Felles 2312 Fritid barn og unge Felles 2320 Helsesøstertjeneste Felles 2321 Skolehelsetjeneste Felles 2323 Psykisk helsearbeid Felles 2332 Samfunnsmedisin/smittevern Felles 2335 Frisklivssentralen Felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste Felles 2412 Legevakt Felles 2414 Tilsynsleger Felles 2420 Sosial rådgivning og veiledning Felles 2421 Flyktningetjenesten Felles 2430 Rusomsorg Felles 2440 Barneverntjeneste Felles 2530 Pleie, omsorg i institusjon Felles 2531 Kjøkken, kantine i institusjon Felles 2533 Samhandlingsreformen Felles 2541 Hjemmetjenester Felles 2542 Hjemmehjelp Felles 2550 Samhandlingsreformen medfinansiering Felles 2610 Botilbud i institusjon Felles 2658 BOSO-prosjektet Felles 2732 Arbeidstrening Felles 2760 Kvalifiseringsprogrammet Felles 2764 Jobbsjansen Felles 2812 Enslige mindreårige flyktninger Felles 2830 Tilskudd/formid.lån husbanken Felles 3010 Arealplanlegging Felles 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn Felles 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten Felles Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og 3040 utlippstillatelser Felles 3200 Kommuneskogen Felles 3254 Konsesjonsavgifter Felles 3290 Veterinærvakt Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 38 av 68

4 Ansvar Tjeneste 9900 Felles 3320 Kommunale veger Felles 3330 Kommunale veger Felles 3391 Beredskapssenter Felles 3450 Distribusjon av vann Felles 3500 Avløpsrensing Felles 3530 Avløpsnett/inns.av avløpsvann Felles 3700 Elverum bibliotek Felles 3730 Kino Felles 3770 Kulturhus Felles 3801 Flerbrukshall Felles 3810 Kommunale idrettsbygg Felles 3830 Opplæring i kulturskolen Felles 3860 Kommunale kulturbygg Felles 3920 Livssynsorganisasjoner Felles 8600 Avskrivninger Felles 8700 Renter Felles 8801 Eksterne bankkostnader m/avgift Felles Finans 3253 Elverum næringsfond Finans 3254 Konsesjonsavgifter Finans 3800 Idrett og nærmiljø Finans 8700 Renter Finans 8701 Bruk av lån/avdrag på lån Finans 8702 Utlån til andre Finans 8703 Utbytte Finans 8704 Startlån Finans 8800 Interne finansieringstrans Finans 8801 Eksterne bankkostnader m/avgift Finans 8990 Regnskapsmessig resultat Finans Skatt og rammetilskudd 8000 Skatt på inntekt og formue Skatt og rammetilskudd 8001 Eiendomsskatt Skatt og rammetilskudd 8400 Rammetilskudd og gen.tilskudd Skatt og rammetilskudd 8800 Interne finansieringstrans Skatt og 9902 rammetilskudd Avskrivninger 1200 Administrasjon Avskrivninger 1201 Arkiv/sekretariatstjenester Avskrivninger 1202 Felles IKT-tjeneste Avskrivninger 1210 Eiendomsforvaltning Avskrivninger 1300 Drift av rådhusene Avskrivninger 1301 Drift av ledige lokaler Avskrivninger 1901 Vaktmestertjeneste Avskrivninger 1906 Drift av maskiner Avskrivninger 1907 Driftssentral Avskrivninger 2010 Kommunal barnehagedrift Avskrivninger 2021 Vanlig grunnskoleopplæring Avskrivninger 2131 Opplæringstilt. for voksne Avskrivninger 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg Avskrivninger 2220 Skolelokaler og uteanlegg Avskrivninger 2230 Skyss i grunnskolen Avskrivninger 2311 Ungdommens hus Avskrivninger 2320 Helsesøstertjeneste Avskrivninger 2331 Helsestasjonslokaler Avskrivninger 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste Avskrivninger 2341 Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovhjeml Avskrivninger 2412 Legevakt Avskrivninger 2413 Turnusleger Avskrivninger 2440 Barneverntjeneste Avskrivninger 2530 Pleie, omsorg i institusjon Avskrivninger 2531 Kjøkken, kantine i institusjon Avskrivninger 2540 Transporttjenester Avskrivninger 2541 Hjemmetjenester Avskrivninger 2545 Formidling av hjelpemidler Avskrivninger 2610 Botilbud i institusjon Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 39 av 68

5 Ansvar Tjeneste 9903 Avskrivninger 2650 Flyktningeboliger Avskrivninger 2651 Sosialboliger Avskrivninger 2652 Utleieboliger Avskrivninger 2653 Omsorgsboliger Avskrivninger 2654 Bofellesskap Avskrivninger 2657 Kommunale boliger Avskrivninger 2732 Arbeidstrening Avskrivninger 3010 Arealplanlegging Avskrivninger 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn Avskrivninger 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten Avskrivninger 3320 Kommunale veger Avskrivninger 3330 Kommunale veger Avskrivninger 3331 Parkering Avskrivninger 3340 Komm.veg, miljø,trafikksikkerhet Avskrivninger 3350 Rekreasjon i tettsted(parker mv.) Avskrivninger 3390 Utrykning brann og ulykker Avskrivninger 3391 Beredskapssenter Avskrivninger 3400 Produksjon av vann Avskrivninger 3450 Distribusjon av vann Avskrivninger 3500 Avløpsrensing Avskrivninger 3530 Avløpsnett/inns.av avløpsvann Avskrivninger 3570 Gjenv./sluttbeh.av avfall Avskrivninger 3730 Kino Avskrivninger 3770 Kulturhus Avskrivninger 3800 Idrett og nærmiljø Avskrivninger 3810 Kommunale idrettsbygg Avskrivninger 3860 Kommunale kulturbygg Avskrivninger 3900 Kirkelig administrasjon Avskrivninger 3901 Kirker Avskrivninger 8600 Avskrivninger Avskrivninger Stabssjef felles 1100 Revisjon Stabssjef felles 1204 Div. adm. fellesutgifter Stabssjef felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste Stabssjef felles 2341 Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovhjeml Stabssjef felles 2732 Arbeidstrening Stabssjef felles 3252 Næringstiltak Stabssjef felles 3390 Utrykning brann og ulykker Stabssjef felles 3900 Kirkelig administrasjon Stabssjef felles Husbank lån/tilskudd 2830 Tilskudd/formid.lån husbanken Husbank 9907 lån/tilskudd Informasjonssjef felles 1200 Administrasjon Informasjonssjef felles 1201 Arkiv/sekretariatstjenester Informasjonssjef felles 1202 Felles IKT-tjeneste Informasjonssjef felles 1203 Informasjonsvirksomhet Informasjonssjef felles 1207 ERP-system Agresso Informasjonssjef felles 2010 Kommunal barnehagedrift Informasjonssjef felles 2021 Vanlig grunnskoleopplæring Informasjonssjef felles 2131 Opplæringstilt. for voksne Informasjonssjef felles 2150 Opphold i sfo Informasjonssjef felles 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg Informasjonssjef felles 2220 Skolelokaler og uteanlegg Informasjonssjef felles 2320 Helsesøstertjeneste Informasjonssjef felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste Informasjonssjef felles 2411 Avtaleleger Informasjonssjef felles 2421 Flyktningetjenesten Informasjonssjef felles 2440 Barneverntjeneste Informasjonssjef felles 2530 Pleie, omsorg i institusjon Informasjonssjef felles 2541 Hjemmetjenester Informasjonssjef felles 2610 Botilbud i institusjon Informasjonssjef felles 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn Informasjonssjef felles 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten Informasjonssjef felles 3200 Kommuneskogen Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 40 av 68

6 Ansvar Tjeneste 9909 Informasjonssjef felles 3291 Landbruksforvaltning Informasjonssjef felles 3320 Kommunale veger Informasjonssjef felles 3700 Elverum bibliotek Informasjonssjef felles 3730 Kino Informasjonssjef felles 3770 Kulturhus Informasjonssjef felles 3830 Opplæring i kulturskolen Informasjonssjef 9909 felles TOTALT For fellesområdet vises her de enkelte områdene og hvorledes tjenestene påvirker området i forhold til det reviderte budsjettet. Også her er det slik at negative tall representerer et mindreforbruk i forhold til budsjett, mens et positivt tall indikerer at det er brukt flere ressurser enn det var planlagt i revidert budsjett. Felles for mange av områdene er at de er utfordrende å budsjettere med tanke på fordeling på de enkelte tjenester, og resultater på de enkelte tjenestene må vurderes nærmere før man trekker konklusjoner basert på avvikene. Totalt sett viser fellesområdet en merinntekt/mindreforbruk på 28,8 mill. kroner. Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 41 av 68