nr 12/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 12/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMPLY VENUS The Gillette Company, One Gillette Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIRBNB Ditt hjem. Overalt. Airbnb Inc, 888 Brannan Street, Fourth Floor, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare og meldingsprogramvare for mobile innretninger, nemlig programvare som godkjenner, tilveiebringer, tillater og muliggjør for brukerne å utføre følgende funksjoner: (1) kommunisere med hverandre, (2) planlegge, annonsere, invitere andre til å delta og evaluere reelle verdenskonferanser og begivenheter, (3) å be hverandre om å gjennomføre et vidt spekter av personlige og tilpassede tjenester, husholdningstjenester, matlaging og relaterte tjenester, individuelle reiser, tjenester relatert til reiseruter og private turer og aktiviteter, (4) å planlegge fjernbytting av nøkler til losji, hjem og kjøretøyer og for låsing og åpning av losji, hjem og kjøretøyer, (5) å listeføre og leie midlertidig losji, få adgang til informasjon, lister og kunngjøringer vedrørende hus, leiligheter, appartementshus, byhus, fast eiendom, næringseiendom og utleie- og leasingreklame for forannevnte, (6) å tilveiebringe anmeldelser og tilbakemeldinger vedrørende tilbydere og leiere av fast eiendom, midlertidig losji, transport, deling av kjøretøyer og kjøreturer og midlertidig parkering, (7) å betale og motta betaling for utleie, kjøp og salg av varer og tjenester, (8) å søke etter lister for reise, transport, midlertidig losji, deling av kjøretøyer og kjøreturer og midlertidig parkering for kjøretøyer, reiseinformasjon og relaterte emner og for å reservere og bestille transport, midlertidig losji, deling av kjøretøyer og kjøreturer og midlertidig parkering, (9) å tilveiebringe reiseanmeldelser og anbefalinger for lokale attraksjoner, (10) å listføre, arrangere og reservere midlertidig parkering av kjøretøyer ved boliger og forretninger, (11) å listeføre og bestille bildeling, kjøreturdeling og midlertidig parkering, (12) å få tilgang til informasjon og lister av transport i et peer-to-peerdatanett, (13) å engasjere seg i sosial nettverksbygging vedrørende reise, transport, midlertidig losji, deling av kjøretøyer og kjøreturer, midlertidig parkering og utleie og listeføring av fast eiendom, (14) å melde blant gjester ved losjier eiet og bevertet av andre og blant vertene som listefører losji for utleie og salg, (15) å tillate brukere til å administrere, organisere, kalenderføre og dele med andre reisebestillinger, aktivitetsdatoer, bilder, meninger og preferanser via styringsverktøyer, (16) å besørge hjelp til innsjekking i midlertidig losji, (17) for listeførere av varer, fast eiendom og utleie- og salgstjenester å motta anbefalinger for forbedringer til sine listeannonser, (18) å besørge profesjonelle fotografier av de listeførte varer, eiendommer og tjenester, (19) å selge varer og tjenester gjennom andre via et datanettverk og å tilveiebringe evalueringstilbakemeldinger og vurderinger av selgers varer og tjenester, verdien og priser av selgers varer og tjenester, kjøpers og selgers ytelser, leveranse og generell handelserfaring i forbindelse med dette, (20) for eiere og brukere av kjøretøyer å listeføre, arrangere og reservere delte kjøretøyer og kjøreturer. Klasse 35 Forberedelse av tilpasset eller ikke-tilpasset reklame for bedrifter for distribusjon via internet; kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester for kommersielle formål or reklameformål; online handelstjenester for å forenkle andres salg av varer og tjenester via et datanettverk og tilveiebringelse av evalueringstilbakemeldinger og rangering av selgers varer og tjenester, verdien og prisene av selgers varer og tjenester, kjøper og selgers ytelser, leveranse og generell handelserfaring i forbindelse med dette; online handelstjenester der selgeren poster artikler til auksjon og budgivningen skjer elektronisk, og tilveiebringelse av evalueringstilbakemeldinge og rangering av selgers varer og tjenester, verdien og prisene av selgers varer, kjøpers og selgers ytelser, leveranse og generell handelserfaring i forbindelse med dette; databasert databaseadministrasjon; føring av klassifiserte lister for utleie av et vidt spekter av varer for forbrukere og bedrifter; tilveiebringelse av online bedriftskataloger vedrørende midlertidig losji; tilveiebringelse av informasjon, nemlig kompilasjoner, rangeringer, ratinger, anmeldelser, henvisninger og anbefalinger vedrørende bedriftsorganisasjoner, tjenesteleverandører og reiser og sosiale aktiviteter ved bruk av et globalt datanettverk for kommersielle formål; reklame- og markedsføringstjenester og relatert konsulentvirksomhet; spredning av reklame for andre via et globalt kommunikasjonsnettverk; online reklametjenester for andre, nemlig tilveiebringelse av annonseplass på internet-nettsteder; tilveiebringelse av en søkbar online reklameguide som inneholder varer og tjenester fra online-selgere; markedsføring av varer og tjenester for andre; annonse- og reklamevirksomhet; tjenester vedrørende distribusjon av reklame og 3

4 registrerte varemerker nr 12/15 informasjon, nemlig tilveiebringelse av rubrikkannonseplass via globalt datanettverk; tilveiebringelse via internett av informasjon vedrørende forbrukevarer og -tjenester; tilveiebringelse av en online bedriftsinformasjonskatalog på internet; tilveiebringelse av reklameannonser for utleie og leasing av hus, leiligheter, appartementshus, byhus, fast eiendom, næringseiendom. Klasse 38 Tilveiebringelse av et online interaktivt nettsted som fremskaffer brukernes kommentarer vedrørende bedriftsorganisasjoner, tjenesteleverandører, reiser og sosiale nettverk for kommersielle formål; tilveiebringelse av en søkbar online kommersiell evalueringsdatabase for kjøpere og selgere av forbrukervarer og -tjenester; tilveiebringelse av online databaser og online søkbare databaser som inneholder rubrikkannonser; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av online databaser og online søkbare databaser vedrørende forbrukerinformasjon om et vidt spekter av emner av generell interesse for forbrukere; tilveiebringelse av informasjon vedrørende midlertidig losji for reisende via globale datanettverk, nemlig tilveiebringelse av søketjenester for lister over midlertidig losji og informasjon om dette og relaterte emner og for å gjøre reservasjoner og bestillinger for losji; tilveiebringelse av et online interaktivt nettsted for informasjon vedrørende lister og utleie av midlertidig losji; tilveiebringelse av et nettsted for sosialt nettverk for underholdningsformål. Klasse 41 Tilveiebringelse av online anmeldelser og anbefalinger for turistattraksjoner, nemlig lokale musikk-, film-, kunst-, museums- og teaterbegivenheter. Klasse 42 Datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn som muliggjør for registrerte brukere å delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra likemenn, danne virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosial nettverksbygging vedrørende utleie og listing av fast eiendom; datatjenester i form av tilpassede nettsider som inneholder brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; datatjenester, nemlig fjernadministrasjon av elektroniske meldingssystemer for andre som tillater brukere av mobile innretninger å kommunisere med hverandre; tilveiebringelse av midlertidig bruk av vevbaserte dataapplilkasjoner for meldinger og programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester som inneholder programvare som tillater brukere av mobile innretninger å gjennomføre følgende funksjoner: (1) kommunisere med hverandre, (2) sende og motta meldinger blant gjester i losjihus eiet og bevertet av verter som lister innlosjering for utleie og salg, (3) planlegge, annonsere, invitere andre til å delta i og evaluere reelle verdenskonferanser og begivenheter og definere rammer for og innhold i prosjekter, (4) be hverandre om å gjennomføre et vidt spekter av personlige og tilpassede tjenester, husholdningstjenester, matlaging og relaterte tjenester, individuelle reiser, tjenester relatert til reiseruter og private turer og aktiviteter, (5) planlegge fjernbytting av nøkler til losji, hjem og kjøretøyer og for låsing og åpning av losji, hjem og kjøretøyer, (6) administrere, organisere, kalenderføre og dele med andre reisebestillinger, aktivitetsdatoer, bilder, meninger og preferanser, (7) besørge hjelp til innsjekking i midlertidig losji, (8) listeføre varer, fast eiendom og tjenester vedrørende utleie og salg og motta forslag til forbedringer til listeannonsene, (9) listeføre varer, fast eiendom og tjenester vedrørende utleie og salg og besørge profesjonelle fotografier av de listeførte varer, eiendommer og tjenester, (10) forenkle salg av varer og tjenester via et datanettverk og å tilveiebringe evalueringstilbakemeldinger og vurderinger av selgers varer og tjenester, verdien og priser av selgers varer og tjenester, kjøpers og selgers ytelser, leveranse og generell handelserfaring i forbindelse med dette, (11) listeføre og leie midlertidig losji, få adgang til informasjon, lister og kunngjøringer vedrørende hus, leiligheter, appartementshus, byhus, fast eiendom, næringseiendom og utleie- og leasingreklame for forannevnte, (12) tilveiebringe anmeldelser og tilbakemeldinger vedrørende tilbydere og leiere av fast eiendom, midlertidig losji, transport, deling av kjøretøyer og kjøreturer og midlertidig parkering, (13) betale for kjøp og salg av varer og tjenester, (14) søke etter lister for reise, transport, midlertidig losji, deling av kjøretøyer og kjøreturer og midlertidig parkering for kjøretøyer (15) tilveiebringe reiseanmeldelser og anbefalinger for lokale attraksjoner, (16) listeføre, arrangere og bestille bildeling og kjøreturdeling, (17) listføre, arrangere og reservere midlertidig parkering av kjøretøyer ved boliger og forretninger, (18) listeføre og bestille bildeling, kjøreturdeling og midlertidig parkering, (19) få tilgang til informasjon og lister av transport i et peer-to-peer-datanett, (20) engasjere seg i sosial nettverksbygging vedrørende reise, transport, midlertidig losji, deling av kjøretøyer og kjøreturer, midlertidig parkering og utleie og listeføring av fast eiendom, (21) bruk som en online-markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester på et globalt datanettverk; tjenester vedrørende tilveiebringelse av midlertidig bruk av vevbasert dataapplilkasjon og programvare som en tjeneste (SAAS) som inneholder programvare som tillater brukere av en online markedsplass å evaluere og gi tilbakemeldinger vedrørende parter som de har samhandlet med via en online markedsplass. Klasse 43 Arrangering av midlertidig overnatting; tilveiebringelse av online bestillingstjenester for midlertidig losji; reisebyråtjenester, nemlig reservering og bestilling av losji; tilveiebringelse av informasjon om midlertidig losji via internet; tilveiebringelse av anmeldelser og anbefalinger av lokale attraksjoner online, nemlig lokale restauranter. Klasse 45 Onlinetjenester vedrørende sosiale nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TV 2 AS, Postboks 2 Sentrum, 0101 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; 4

5 registrerte varemerker nr 12/15 radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 42 Design og utarbeidelse av dataprogrammer; meteorologisk informasjonstjeneste; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter og nærstående rettigheter; sosiale nettverkstjenester. av reklametekster; websidetrafikk optimalisering. Klasse 38 Pressebyråer; sending av fjernsynsprogram; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse avpraterom på internett. Klasse 41 Coaching (veiledning); digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; filmproduksjon, andre ennreklamefilmer; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; instruksjon[opplæring]; layouttjenester, andre enn for reklameformål; nyhetreportasjetjenester; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse avseminarer; organisering og ledelse av symposium; produksjon av radio- og fjernsynsprogram;publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; underholdningsinformasjon; utgivelse avtekster, andre enn reklametekster. Klasse 42 Analysering av datasystemer; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FILTERMAGASIN AS, Sagveien 23 F, 0459 OSLO, Klasse 35 Betal per klikk annonsering; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter ; bistand vedforretningsledelse; fjernsynsreklame; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forskningrelatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); kommersielleformidlingstjenester; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; layouttjenster forrekalmeformål; markedsføring; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk; produsering avreklamefilmer; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning for forretningsledelse; rådgivningom organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; skriving avreklametekster; systematisering av informasjon for bruk i databaser; søkemotor optimalisering;tekstbehandlingstjenester; utarbeidelse Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikkemedisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 5

6 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NESTE SOMMER FEELGOOD SCENE FILM OG TV AS, Gjerdrums vei 10 A, 0484 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner: dataprogramvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; elektroniske publikasjoner; nedlastbare billedfiler. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon og annen programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TVreklameinnslag; TV-reklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; satellittoverføringer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; redigering av videobånd; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utleie av kinematografiske filmer; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. Klasse 45 Lisensiering av eiendomsrett; forvaltning av rettigheter til programmer beregnet på visning i fjernsyn, på videogram, på film, for sending i radio, for digitale media og dertil nærliggende media; forvaltning av rettigheter til manuskripter, bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Underholdning og utdannelsestjenester, nemlig å tilby klasse-undervisning, praktisk opplæring ved demonstrasjon og organisering av opplæringsworkshops innen vitenskap, zoologi, dyr, kulinariske kunster, og generell menneskelig interesse alle tilbudt ombord et cruiseskip eller i forbindelse med cruiseskip reisetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, US-MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Underholdning og utdannelsestjenester, nemlig å tilby klasse-undervisning, praktisk opplæring ved demonstrasjon og organisering av opplæringsworkshops innen vitenskap, zoologi, dyr, kulinariske kunster, og generell menneskelig interesse alle tilbudt ombord et cruiseskip eller i forbindelse med cruiseskip reisetjenester. 6

7 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg inkluderende tilhørende utstyr; borring av hull og oppføring av anlegg inkludert trekking av rørledninger for væsker inkludert varmevekslingsmedium. Finnegårdsgaten 6 AS, Skuteviksbodene 18-19, 5035 BERGEN, Advokatfirmaet Harris DA, Postboks 4115 Sandviken, 5835 BERGEN, Klasse 43 Restauranter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, SE TRANÅS, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap- og skrin; artikler av uedele metaller (ikke opptatt i andre klasser), nemlig ventiler av metall (ikke maskindeler), rørsylindrer av metall for ventilasjons- og luftkondisjoneringsinstallasjoner, metallbeholder for oppbevaring, transport og pakking, metallbekledning (bygging), metallbeslag for byggninger, metallkramper Klasse 9 og metallpaneler. Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrument for besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll og overvåkning, reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner for varmepumper og reguleringssentraler for varmepumper, varmevekslere, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler, brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, varmepumper, varmevekslere (ikke maskindeler), varmeakkumulatorer, varmeelement, varmegeneratorer, varmeinstallasjoner, ventilasjonsaggregat og fjernvarmesentraler Klasse 37 Oppføring av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av varmepumper, varmevekslere, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TLDR Verdens Gang AS, Postboks 1185 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Trykksaker, publikasjoner, magasiner og aviser, alt i elektronisk form; digitale og/eller nettbaserte publikasjoner, inkludert tekst, lyd, bilder, video og animasjoner. Klasse 35 Tilveiebringe markedsføringsinformasjon, nemlig innsamling av innhold fra blogger, feeds og/eller nyhetskilder; sporing og kartlegging av forbrukertendenser på computernettverk til markedsføringsformål; levering av informasjon vedrørende forbrukertendenser og kulturelle tendenser til markedsføringsformål. Klasse 41 Underholdningstjenester; publiseringstjenester; publisering av trykte og elektroniske magasiner og aviser, også inkludert slike tjenester via globale computernettverk; redigering av trykte og elektroniske magasiner og aviser; online publisering av elektroniske magasiner og tidsskrifter; utdannings- og underholdningstjenester; tilveiebringe nyheter, tilveiebringe nyhetsdekning, nyhetsredaksjonstjenester; publisering av online blogger for tredjeparter; alle de forannevnte tjenestene også via regionale eller globale telekommunikasjons- og datanettverk; underholdningstjenester, nemlig utvikling, utarbeidelse, produksjon og postproduksjon av websideinnhold innenfor en lang rekke temaer; tilveiebringelse av en nettside som viser populære nyheter og informasjon basert på sosiale medier i underholdningsøyemed. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOTTICINO Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, smakstilsatt kaffe, kaffeekstrakter, kaffebaserte preparater og drikker; iskaffe; kaffeerstatning, ekstrakter av kaffeerstatning, preparater og drikker basert på kaffeerstatning; sikori (kaffesurrogater); te, teekstrakter, tebaserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater; kakao og kakaobaserte 7

8 registrerte varemerker nr 12/15 preparater og drikker; sjokolade, sjokoladevarer, sjokoladebaserte preparater og drikker; sukker; kjeks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lundefestivalvinen RUNE KRISTIAN ELLINGSEN, Ystneset, 8064 RØST, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Eiendom AS, Markensgate 42, 4612 KRISTIANSAND S, Klasse 44 Alternativ medisintjenester; aromaterapitjenester, farmasøyttjenester, fysioterapitjenester, helsekonsultasjoner, hospitaler, hårfjerning med voks, kiropraktor, klinikk, konsultasjon i farmasøytiske spørsmål, legebehandling, manekyrtjenester, massasje, optikervirksomhet, plastisk kirurgi, psykologitjenester, rehabilitering av stoffmissbrukere, skjønnhetspleietjenester, skjønnhetssalonger, tannlegebehandling, osteopatitjenester, akupunktur, soneterapi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BARE DROPPED Mastiff AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere,:, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner: dataprogramvare; dataprogramvare i form av en applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon og annen programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TVreklameinnslag; TV-reklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; satellittoverføringer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. Klasse 45 Lisensiering av eiendomsrett; forvaltning av rettigheter til programmer beregnet på visning i fjernsyn, på videogram, på film, for sending i radio, for digitale media og dertil nærliggende media; forvaltning av rettigheter til manuskripter, bøker, musikk og ulike former av lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER TOASTY Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 8

9 registrerte varemerker nr 12/15 tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER LANTGÅRDSBRÖD Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER TREAT Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER SQUARE Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER MULTIMÜSLI Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 9

10 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEMPER GROVA XL Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VANILLAS Pågen Trademark AB, Box 8143, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og tilberedte frukter og grønnsaker; egg; fett. Klasse 30 Ris; tapioka og sago, gjær; salt; sennep. Klasse 31 Korn og jordbruks, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; malt. spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fjällrundor Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeersattning; ris; mel og næringsmidler av korn; næringsmidler på basis av mel; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; beredt frokostblanding; mysli, kaker, kjeks, nudler. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Piruett Semper AB, Box 1101, SE SUNDBYBERG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioca, sago, kaffeerstatning, mel, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bake-pulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydder, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 10

11 registrerte varemerker nr 12/15 frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GIFFLAR Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, SE MALMÖ, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioca, sago, kaffeerstatning, mel, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bake-pulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydder, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 11

12 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter Svensk Mjölk AB, Box 210, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Melk og melkeprodukter, ost og andre meieriprodukter 12

13 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk med videospillmaskiner med eksterne fremvisningsskjermer eller monitorer nemlig strømkabler og minnekort; datamaskinspillprogrammer - og software; de forannevnte varer begrenset til kasinoer og hasardspillehaller. Klasse 28 Videospillmaskiner til bruk med eksterne fremvisningsskjermer eller monitorer; interaktive fjernkontrollenheter for videospill; elektroniske komponenter for spilleautomater; automatiske spilleautomater; spilleautomater, nemlig elektroniske spilleautomater og bingomaskiner; automatiske spilleautomater for underholdningsformål; de forannevnte varer begrenset til kasinoer og hasardspillehaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WEBDESIGN GRP AKHTAR, Brosmeveien 21 B, 4083 HUNDVÅG, Klasse 41 Videofilming, nemlig produksjon av informasjonsvideo og veiledningsvideo for nettsider; videobåndredigering; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREMINET NetSpinner Solutions AS, Husebybakken 10, 0379 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; programvare for telekommunikasjon over trådløse nettverk, lokale nettverk og globale nettverk; programvare for utførelse av elektronisk handel og elektroniske forretninger; programvare for organisering, publisering og vedlikehold av data, tekst, bilder og video på lokale og globale nettverk inkludert Internett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjon Klasse 41 Publisering av diskusjonsforum, blogger (Web logs), video, musikk og multimedia over Internett og øvrige interne og eksterne nettverk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design av dataprogrammer; utvikling av Websider, databaseløsninger og portalløsninger for Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIPONI KUNAL PANDAY BAYNATH, Keysers gate 2 A, 0165 OSLO, Klasse 25 Klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YEXT Yext, Inc., 1 Madison Avenue, 5th Floor, US-NY10010 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater oginstrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering,akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring 13

14 registrerte varemerker nr 12/15 oggjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker,dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater;kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare;brannslukningsapparater; computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner og håndholdte computere, nemlig software for opplasting, nedlasting, redigering, bekjentgjøring, lagring og deling av fotografier, meldinger, bilder, tekst, bruker-generert innhold og relatert informasjon; computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner og håndholdte computere, nemlig software for administrering av forretningsregisteroppføringer, websideinnhold, onlinebutikk-websider, sosiale-media-websider, markedskampanjer og kommersiell informasjon innen områdene for reklame, markedsføring, geomarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester ved bruk av lokasjons- og geografisk informasjon, og mobilmarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester levert til mobiltelefoner, håndholdte computere og bærbart datautstyr; computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner og håndholdte computere, nemlig software som muliggjør for brukerne å liste, søke, skape, identifisere, analysere, rapportere, oppdatere, redigere, spesialtilpasse, synkronisere, integrere, bekjentgjøre, lagre, administrere og dele lokasjonsbasert data og informasjon som er lagret i mangfoldige online-datakilder; elektroniske kommunikasjonssystemer innbefattende computer hardware og software for overføring av data mellom to punkter; computer hardware og software systemer for overføring, lagring, administrering, deling, sporing og analysering av meldinger, reklame, reklamerespons og geografisk lokasjonsinformasjon innen områdene for reklame, markedsføring, geomarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester ved bruk av lokasjons- og geografisk informasjon, mobilmarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester levert til mobiltelefoner, håndholdte computere og bærbart datautstyr i på et bestemt sted; nærsendere og mottakere, nemlig elektroniske sendere og mottakere for aending og mottak av radiosignaler; steds og nærutstyr, nemlig elektronisk audio, radio og digitale signalsensorer, brytere, sendere, og mottakere for muliggjøring av trådløs forbindelse til mobilt utstyr. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;kontortjenester; online reklame og markedsføringstjenester; online markedsføringstjenester, nemlig tilknyttede markedsføringstjenester; formidling av reklame for andre via internett og mobile kommunikasjonsenheter; reklame og kommersielle informasjonstjenester via internett og mobile kommunikasjonsenheter; reklame og salgsfremmende tjenester og relatert konsultasjon; markedsføring og salgsfremmende og reklametjenester tilveiebragt av mobiltelefonsamband og internett; tilveiebringe en søkbar reklameguide inneholdende varer og tjenester for andre; tilveiebringe forretningsinformasjon, nemlig tilveiebringe telefonnumre, postadresser, elektroniske mailadresser og websidelinker for et bredt utvalg av lokale bedrifter og organisasjoner via internett og mobile kommunikasjonsenheter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriellanalyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; nettskydatabehandling (cloud computing) inneholdende software til bruk i administrering av forretningsregisteroppføringer, websideinnhold, online-butikk-websider, sosiale-mediawebsider, markedskampanjer og kommersiell informasjon innen områdene for reklame, markedsføring, geomarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester ved bruk av lokasjons- og geografisk informasjon, og mobilmarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester levert til mobiltelefoner, håndholdte computere og bærbart datautstyr; software som en tjeneste (Software as a service (SAAS)) tjenester inneholdende software som muliggjør for brukerne å liste, søke, skape, identifisere, analysere, rapportere, oppdatere, redigere, spesialtilpasse, synkronisere, integrere, bekjentgjøre, lagre, administrere og dele lokasjonsbasert data og informasjon som er lagret i mangfoldige onlinedatakilder; tilveiebringe en webside inneholdende teknologi som muliggjør for brukeren å administrereforretningsregisteroppføringer, websideinnhold, online-butikk-websider, sosiale-mediawebsider, markedskampanjer og kommersiell informasjon innen områdene for reklame, markedsføring, geomarkedsføring, nemlig tilveiebringe markedstjenester ved bruk av lokasjon og geografisk informasjon, og mobilmarkedsføring, nemlig markedsføringstjenester levert til mobiltelefoner, håndholdte computere og bærbart datautstyr; nettskydatabehandling (cloud computing) inneholdende software til bruk i elektronisk lagring og deling av data og informasjon; konsultasjonstjenester innen området for nettskydatabehandling (cloud computing). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Energizer Rescue NORDIC ENERGIZER AS, Joagardsvegen 2, 4230 SAND, Klasse 32 Energidrikker, mineralvann, sportsdrikker, pulverbaserte drikker og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kroons Badshop AB, Ensta Skogsväg 20, SE UPPSALA, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Neseklyper for svømming; neseklyper for dykkere og svømmere; ørepropper for dykking; svømmebriller; dykkemasker med ett glass (cyklops); snorkler; dykkerdrakter; redningsvester; pusteapparater for undervannssvømming. Klasse 21 Vannflasker. Klasse 24 Store badehåndklær; badehåndklær. Klasse 25 Badedrakter; badedrakter; badehetter; badehetter; vannpolohetter; badesko; badetøfler; badesandaler; badebukser; badedrakter; badetøy for menn og kvinner; badedrakter for menn og kvinner; badekåper; 14

15 registrerte varemerker nr 12/15 våtdrakter, herunder våtdrakter for vannskiløpere; surfing (våtdrakter for-); våtdrakter for brettseiling. Klasse 28 Svømmeutstyr; svømmeføtter; svømmeføtter til dykking; flyteprodukter for bruk ved svømming; svømmebelter; svømmeringer; svømmebrett; svømmeføtter for (scuba)dykking; brett for bruk i vannsport; vesker, spesielt tilrettelagt for sportsartikler; badeleketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOAK Kroons Badshop AB, Ensta Skogsväg 20, SE UPPSALA, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Neseklyper for svømming; neseklyper for dykkere og svømmere; ørepropper for dykking; svømmebriller; dykkemasker med ett glass (cyklops); snorkler; dykkerdrakter; redningsvester; pusteapparater for undervannssvømming. Klasse 21 Vannflasker. Klasse 24 Store badehåndklær; badehåndklær. Klasse 25 Badedrakter; badedrakter; badehetter; badehetter; vannpolohetter; badesko; badetøfler; badesandaler; badebukser; badedrakter; badetøy for menn og kvinner; badedrakter for menn og kvinner; badekåper; våtdrakter, herunder våtdrakter for vannskiløpere; surfing (våtdrakter for-); våtdrakter for brettseiling. Klasse 28 Svømmeutstyr; svømmeføtter; svømmeføtter til dykking; flyteprodukter for bruk ved svømming; svømmebelter; svømmeringer; svømmebrett; svømmeføtter for (scuba)dykking; brett for bruk i vannsport; vesker, spesielt tilrettelagt for sportsartikler; badeleketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lundhs AS, Postboks 2051 Stubberød, 3255 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); naturlig stein, herunder granitt, marmor, syenitt, skifer og skiferstein; kunstig stein; produkter av naturlig og kunstig stein; fliser (ikke av metall); ildfast stein, bygningssteiner, gravsteiner, slaggsteiner; steinhuggerarbeid; sement, kalk, mørtel, gips og grus. TERJE JOHANSEN, Sentroveien 6 A, 3182 HORTEN, Klasse 41 Praktisk opplæring i musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Inflight Dubai LLC, P. O. Box , AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Albumer; almanakker; papirposer for emballering; hefter; kalendere; pengeklype; mønster for broderi; papirhåndklær; pamfletter; tegninger; grafiske trykk; grafiske reproduksjoner; lykkønskningskort; lommetørkler av papir; typografiske typer; håndbøker; papirservietter; nyhetsbrev; flygeblad; papirblokker; brosjyrer; passomslag; penner (kontorrekvisitter); postkort; plakater; trykksaker; trykte publikasjoner; adresseklisjeer; signeter; skriveredskaper. Klasse 18 Ryggsekker; bagger (konvolutter og punger) av lær for emballasje; bagger for sport; strandbagger; handlebagger. 15

16 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAJIRA PERVEZ, Kryssveien 12 A, 0583 OSLO, Klasse 30 Basmatiris fra India (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VISIT LYNGENFJORD AS, Postboks 74, 9148 OLDERDALEN, Klasse 35 Salg av suvenirartikler og trykt materiale fra vår region til turister. Klasse 39 Organisering og markedsføring av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GASELLENE Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; dataprogrammer relatert til seminarer, konferanser, opplæring, undervisning, konkurranser og kåringer for bedrifter. Klasse 16 Aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner, avisartikler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon/-opplysninger; bedriftsrådgivning; bedriftsanalyser og -undersøkelser; rangering av bedrifter. Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser; finansieringsevaluering; finansiell sponsorvirksomhet; finansinformasjon, økonomisk informasjon; finansrådgivning. Klasse 41 Arrangering og ledelse av seminarer og konferanser; opplærings- og undervisningstjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer; arrangering av kurs og seminarer innen økonomi og virksomhetsstyring; forlags- og publiseringstjenester; utgivelse av trykksaker og trykte publikasjoner; nyhetsreportasjetjenester; organisering av konkurranser og kåringer for bedrifter; publisering av elektroniske artikler og publikasjoner online; utgivelse av tekster; innholdsleverandørtjenester, memlig levering av multimediainnhold innen ovennevnte områder; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GASELLEKONFERANSENE Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; dataprogrammer relatert til seminarer, konferanser, opplæring, undervisning, konkurranser og kåringer for bedrifter. Klasse 16 Aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner, avisartikler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon/-opplysninger; bedriftsrådgivning; bedriftsanalyser og -undersøkelser; rangering av bedrifter. Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser; finansieringsevaluering; finansiell sponsorvirksomhet; finansinformasjon, økonomisk informasjon; finansrådgivning. Klasse 41 Arrangering og ledelse av seminarer og konferanser; opplærings- og undervisningstjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer; arrangering av kurs og seminarer innen økonomi og virksomhetsstyring; forlags- og publiseringstjenester; utgivelse av trykksaker og trykte publikasjoner; nyhetsreportasjetjenester; organisering av konkurranser og kåringer for bedrifter; publisering av elektroniske artikler og publikasjoner online; utgivelse av tekster; innholdsleverandørtjenester, nemlig levering av multimediainnhold innen ovennevnte områder ; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. 16

17 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POCKET Scanflex AS, Postboks 155, 4795 BIRKELAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); dører av metall; skyvedører i metall; karmer for skyvedører i metall; dørlukkere, ikke elektriske; døråpnere, ikke elektriske; dørklinker av metall; dørhammere; dørhåndtak av metall; dørfyllinger av metall; dørbolter av metall; dørhengsler av metall; dørrammer av metall; dørtrinser; beslag for dører av metall; dørringeklokker, ikke elektriske; trapper av metall; loftstrapper av metall; trappetrinn av metall; vanger av metall; vinduer av metall; luker av metall; stiger av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable hus (ikke av metall); dører, ikke av metall; skyvedører, ikke av metall; dørfyllinger, ikke av metall; dørrammer, ikke av metall; foldedører, ikke av metall; trapper, ikke av metall; loftstrapper, ikke av metall; trappetrinn, ikke av metall; vanger, ikke av metall; vinduer, ikke av metall; luker, ikke av metall; stiger, ikke av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av dører, vinduer, trapper, skyvedørskarmer, stiger og luker; installasjon av dører, vinduer, trapper, loftstrapper, skyvedørskarmer, stiger og luker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GASELLEBEDRIFT Dagens Næringsliv AS, Postboks 1182 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner; dataprogrammer relatert til seminarer, konferanser, opplæring, undervisning, konkurranser og kåringer for bedrifter. Klasse 16 Aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner, avisartikler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon/-opplysninger; bedriftsrådgivning; bedriftsanalyser og -undersøkelser; rangering av bedrifter. Klasse 36 Finansanalyser; økonomiske analyser; finansieringsevaluering; finansiell sponsorvirksomhet; finansinformasjon, økonomisk informasjon; finansrådgivning. Klasse 41 Arrangering og ledelse av seminarer og konferanser; opplærings- og undervisningstjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer; arrangering av kurs og seminarer innen økonomi og virksomhetsstyring; forlags- og publiseringstjenester; utgivelse av trykksaker og trykte publikasjoner; nyhetsreportasjetjenester; organisering av konkurranser og kåringer for bedrifter; publisering av elektroniske artikler og publikasjoner online; utgivelse av tekster; innholdsleverandørtjenester, nemlig levering av multimediainnhold innen ovennevnte områder; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DENTATUS Dentatus AB, Box 8093, SE SPÅNGA, Sverige Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 OSLO, Klasse 5 Preparater og materialer for tannbehandling. Klasse 10 Dentale og odontologiske apparater og instrumenter; utstyr for behandling, restaurering og reparasjon av tenner; kunstige tenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ningbo Beta Textile Co Ltd, 6F Lvyuan Building, No.588 Canghai Rd., CN NINGBO, Kina Stig Axel Schibbye, Oberst Rodes vei 86 C, 1165 OSLO, Klasse 9 Aerometere; akustiske alarmapparater ; alarminstrumenter; alarmklokker, elektriske; antiblendingsbriller; asbesthansker for beskyttelse mot ulykker; asbestklær for beskyttelse mot ild; asbestskjermer for brannmenn; audiovisuelle apparater for undervisning; avbalanseringsapparater; beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; beskyttelsesmasker; beskyttelsesskjermer for ansikter til arbeidere; bismervekter; blinklys [lyssignal]; blitzlys [til fotografering]; blitzpærer [fotografering]; blybelter for dykking; brannseil; brannslanger; brannslangespredere; branntepper; dekorative magneter; elektriske akkumulatorer for kjøretøyer; elektriske batterier; hansker for dykking; hjelmer til bruk i sport; håndleddstøtte for bruk med computere; klær for beskyttelse mot brann; klær spesielt laget for bruk i laboratorier; kondensorlinser; kretskort; landmålerkjeder; landmålerstang; lanterner [signal]; livredningsutstyr; lorgnetter; lufttetthetsmålere; lysende 17

18 registrerte varemerker nr 12/15 eller mekaniske signalanordninger ; lysskilt; magnetbånd; magnetbåndskriver; magneter; magnetiske omkodere; magnetplateskriver; mobiltelefondeksler; mobiltelefonomslag; måleredskaper; målestokker; nivelleringskikkerter; oppmålingsinstrumenter; optisk fiber [ledetråder for lysstråler]; optiske apparater og instrumenter; optiske artikler; optiske glass; optiske lesere; optiske linser; optiske lykter; optiske tegnlesere; personlig verneutstyr mot ulykker; radioapparater for kjøretøyer; redningsbelter; redningsbøyer; redningsflåter; redningsseil; redningsvester; rensekar [fotografering]; ridehjelmer; ringeklokker [varslingsapparater]; senderapparater [telekommunikasjon]; signalfløyter; signalskilt, lysende eller mekaniske; sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; sikringsinnretninger for jernbanetrafikk; simulatorer for styring eller kontroll av kjøretøyer; spesialdrakter for beskyttelse av flyvere; syremålere for akkumulatorer ; tenningsbatterier; trafikklys [signalleringsutstyr]; transformatorer; transistorer; trykte kretser; tyverialarmer; utløsere [foto-]; veimerkingsanordninger, lysende eller mekaniske; vesker for laptoper; vinkelmålere [måleinstrument]. Klasse 11 Antiblendingsutstyr for automobiler[tilbehør til lykter]; apparater og installasjoner for belysning; belysningsapparater for kjøretøyer; belysningsinstallasjoner for luftbefordringsmidler; brennere for lamper; dykkelykter; elektriske lamper; elektriske lys for juletrær; fjernlys for kjøretøyer; friserlamper; fylleinnretninger for ovner; grillspidd; isbokser; kull for lysbuelamper; lampeglass; lampemuffer; lampetter; lommelykter; lykter for kjøretøyer; lykter for sykler; lys for automobiler; lyspærer; lyspærer for retningsvisere til kjøretøyer; lyspærer, elektriske; lysrør for belysning; opptenningsanordninger; oppvarmingsinstallasjoner for kjøretøyer; radiatorlokk; reflektorer for kjøretøyer; reflektorer for lamper; sikkerhetsanordninger for vannog gassapparater og for vannog gassledninger; sikkerhetslamper; solenergiovner; stekespiddvender; stormkjøkken (kokeapparat); sykkellykter; tørkeapparater [tromler og skap]; utladningsrør, elektriske, for belysning; vannspyleapparater; varmebekken; varmeelementer; varmepumper. Klasse 18 Bagasjemerker ; bager; bager for sport; bandolærremmer av lær; bissel [seletøy]; bæreseler for babyer; campingsekker; dekken for hester; dokumentkofferter; dokumentmapper; drikkebelter; drikkesekker; etuier for nøkler [lærvarer]; garderobeposer for klær [for reiseformål]; geiteskinn; grimer; halsbånd for dyr; handlenett; handlevesker; hestebogtre; hestegrimer; hestesadler; hestesko; håndkofferter; håndtak for paraplyer; håndtak for spaserstokker; håndvesker; jaktvesker; kartmapper; kasser av vulkanisert fiber; klær for dyr; kredittkortholdere; kredittkortholdere i skinn/lær; lommebøker; muleposer; munnkurver; notemapper; nøkkelpunger [lærvarer]; paraplyer; paraplystokker; paraplytrekk; reisebager; reisemapper [lærvarer]; reisevesker; ridetepper for hester; ringer for paraplyer; rumpetasker; ryggsekker; sadelputer; saldekken for hester; salklemmer; salmakervarer; salremmer; seddelbøker; sekker for fjellklatrere; seletøy for dyr; seletøyremmer; skolesekker; skylapper [seletøy]; skøyteremmer; spaserstokker; spaserstokkstoler; spiler for paraplyer eller parasoller; spileverk for paraplyer og parasoller; tepper for hester; toalettmapper; trillebager; tømmer [sadelmakervarer]; tøyler [seletøy]. Klasse 25 Bandanas [halstørkler]; bekledning for syklister; belter [bekledning]; benklær; bleiebukser [klær]; bukser; bukseseler; bysteholdere; damebenklær; drakter; drakter for vannskiløpere; dresser; dusjhetter; fiskevester; flosshatter; for, ferdigsydd [deler av klesplagg]; forkle [bekledning]; forklékjoler; fotstropper for sko, gamasjer og benklær; fottøy ; frakker; gabardinklær; gamasjer; gensere; gymnastikksko; halslinninger; halvhansker; hansker [bekledning]; hatteformer; hetter [klær]; hode- og halstørkler av silke ; jakker; jerseyklær; kalotter; kapper; kjoler; klær; klær av papir; klær for bilister; kombinasjons-drakter; konfeksjonsklær; korkåper; korseletter; korsetter [undertøy]; kravebeskyttere; kraver; kåper; leggings [bukser]; leggvarmere; livreer; lommer for klær; lueskygger; mansjetter; messehagler; mitraer [bispeluer]; muffer [klesplagg]; overall; pelskraver; pengebelter [bekledningsgjenstand]; ponchoer; pyntelommetørkle [del av klesdrakt]; regntøy; sandaler; sari; sjømannsluer; skihansker; skjorte (kortermet); skjortebryst; skjorter; skjørt; sko ; skyggeluer; slips; smekker, ikke av papir; sokker; sovemaske; sportssingleter; stranddresser; strikkegensere; strømpebukser; støvler ; sålekanter for sko; såler [for fottøy]; topper [undertøy]; trikotasje [klær]; trikotjakker; trøyer; t-skjorter; underskjorter; underskjørt; undertrøyer; vanntette kapper; vester; våtdrakter for vannsport; ytterfrakker; yttertøy; øreklaffer [bekledning]. Klasse 28 Bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; biljardkøer; bjeller [juletrepynt]; bokseball; byggeklosser [leker]; cricketvesker; diskos; dukker; fektemasker; fiskehansker; fiskesnører; gynger; hansker [tilbehør for spill]; husker; håndvekter [manualer]; ishockeyhansker; keeperhansker; klatreseletøy; kruttlapper for leketøyspistoler; lekekjøretøy; leker; leketøy; luftpistoler [leketøy]; masker [leketøy]; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); rulleskøyter; skiposer; skistaver; skyteskiver for leirdueskyting ; slaghansker [tilbehør for spill]; sommerfuglhåv; sommerfuglnett; sparkstøttinger (leketøy) ; spill; staver for stavsprang; tauverk for seilbrett; terninger [for spill]; trikktrakkspill; tupper for biljardkøer; tøyleker; uroer [leketøy]; utstyr for bueskyting; utstyr til markering i biljardspill; videospillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgt. 21, 0191 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet. 18

19 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LINK Telenor AS, Postboks 800, 1331 FORNEBU, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare). Klasse 16 Trykksaker; publikasjoner, blader og tidsskrifter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske publiseringstjenester; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; publisering av blogg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAURISMO Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Asia Golden Rice Co Ltd, Village no. 8, Chachoengsao-bang, Pakong Road, Tha Sa-an Sub- District, TH- BANG PAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, Thailand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Ris, produkter laget av ris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Piscoteket TUPAQ AS, C/O Erica Berthelsen, Teglverksgata 7 A, 0553 OSLO, Klasse 43 Restauranter, bar, restobar (kombinasjon av restaurant og bar). 19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SON OF A WICH Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Iskrem; fruktis, vannis, sorbet; frosne

20 registrerte varemerker nr 12/15 konfekt/søtsaker/konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 4 dyrefett råvarekilder (feedstock sources); glyserine til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd; metyl-estere. Biodiesel drivstoff; biodrivstoff; drivstoff og biodrivstoff blandet med kjemikalier og/eller biologiske produkter; drivstoff produsert fra biomasse råmaterialer (feedstocks) og drivstoff produsert fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig dieseldrivstoff, fyringsdrivstoff, og motorkjøretøy-drivstoff; syntetiske smøremidler, nemlig universal-smøremidler, bilsmøremidler, og industrielle smøremidler; oljer, nemlig teknisk-kvalitet mineraloljer for industrielle og kommersielle formål og universal-smøreoljer. Hilde Sylstad, Trekullveien 13, 1482 NITTEDAL, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; blomstermedisin bestående av uttrekk av blomster konservert med brandy til behandling av mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/320,459 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/320,933 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REG Renewable Energy Group, Inc., 416 South Bell Ave.,Ames, US IOWA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Fornybare kjemikalier for industriell bruk; kjemikalier for industriell bruk utvunnet fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig lipider til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd og biodrivstoff, primært utvunnet fra vegetabilske oljer og dyrefett råvarekilder (feedstock sources); glyserine til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd; metyl-estere. Klasse 4 Biodiesel drivstoff; biodrivstoff; drivstoff og biodrivstoff blandet med kjemikalier og/eller biologiske produkter; drivstoff produsert fra biomasse råmaterialer (feedstocks) og drivstoff produsert fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig dieseldrivstoff, fyringsdrivstoff, og motorkjøretøy-drivstoff; syntetiske smøremidler, nemlig universal-smøremidler, bilsmøremidler, og industrielle smøremidler; oljer, nemlig teknisk-kvalitet mineraloljer for industrielle og kommersielle formål og universal-smøreoljer. Renewable Energy Group, Inc., 416 South Bell Ave.,Ames, US IOWA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Fornybare kjemikalier for industriell bruk; kjemikalier for industriell bruk utvunnet fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig lipider til bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd og biodrivstoff, primært utvunnet fra vegetabilske oljer og 20

21 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Penge- og premiespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/321,853 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REG Renewable Energy Group, Inc., 416 South Bell Ave.,Ames, US IOWA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemikalier for industriell bruk utvunnet fra petroleumsprodukter og petroleum råmaterialer (feedstocks), nemlig kerosene, alkan, parafinbasert voks. Klasse 4 Fornybare dieseldrivstoffer; syntetiske drivstoffer; naturlig gass; syntetiske gassblandede drivstoffer; gasolin blandematerialer (blendstocks) laget med nafta; drivstoffer produsert fra biomasse råmaterialer (feedstocks) og drivstoffer produsert fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig iso-parafinbasert kerosene, nafta, flydrivstoffer, og flytende propangasser; syntetiske drivstoffer blandet med dieseldrivstoff, gasolindrivstoff for motorkjøretøy, blandinger av diesel eller gasolin med syntetiske drivstoffer, kerosene, og nafta; drivstoffer for motorkjøretøy, nemlig gasolin og diesel; oljer, nemlig flytende normal parafin og parafinvoks, nemlig ubearbeidet parafinvoks for videre produksjon; hardvoks for bruk primært i klebestoffindustrien, emballasjeindustrien og gummiindustrien; fullraffinert parafinvoks til bruk primært i klebestoffindustrien og gummiindustrien for stearinlys, korrugert papp, kopper og bokser, emulsjoner og som plastforedlingshjelpemidler; faseendringsmaterialer, nemlig lineær normal parafin fra fornybare eller Fischer-Tropsch kilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ghost Slider adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, DE ESPELKAMP, Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; musikalske jukebokser og deler til de forannevnte automatiske maskiner; automatiske pengeautomater, automatiske pengetellings- og vekslingsmaskiner; mekanismer for myntstyrte apparater; datamaskin og videospill programvare; spill programvare for bruk på enhver datamaskinplattform, herunder elektroniske underholdnings- og spillkonsoller; dataspillprogrammer; dataspill; videospill (programvare); dataspill som tilbys via et globalt datanettverk eller leveres ved hjelp av multimedia elektronisk kringkasting eller via telekommunikasjon eller elektronisk overføring eller via Internett; dataspill, fritids- og rekreasjonsprogramvare, videospill og dataprogrammer, alle tilveiebrakt i form av lagringsmedia; programmer for operasjon av elektriske og elektroniske apparater for spill, fornøyelses- og/eller underholdningsformål; dataprogramvare for dataspill på Internett; online spill (programvare), særlig for online veddemålspill, online premiespill, online hasardspill, online ferdighetsspill og online kasinospill; dataprogramvare i form av en applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; kalkulasjonsapparater i myntautomater og deler for forannevnte varer; apparater for opptak, overføring, behandling og reproduksjon av data, inklusiv lyd og bilder, inklusiv deler for alle forannevnte varer, med unntak av radioapparater, fjernsynsmottakere, hi-fi systemer, videoopptakere, telefonapparater, faksimilemaskiner og telefonsvarere; datamaskinvare og - programvare for spill i kasinoer og spillehaller, for spillmaskiner, myntautomater eller videolotterispillmaskiner eller lykkespill via Internett; elektriske, elektroniske, optiske eller automatiske apparater for å identifisere databærere, identitetskort og kredittkort, pengesedler og mynter; elektriske, elektroniske eller optiske alarm- og overvåkningsinstallasjoner, inklusiv videokameraer og apparater for bildeoverføring og bildebehandling; databehandlingsapparater og datamaskiner, inklusiv databehandlingsapparater og datamaskiner som er komponenter for datanettverk og deler som muliggjør datanettverkskommunikasjon; elektriske ledningsnett; kretskort, trykte kretskort (elektroniske komponenter) og kombinasjoner derav, som er sammenstillinger og deler for apparater som inngår i kl. 9 Klasse 28 Leketøy; leker; gymnastikk- og sportsartikler ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spilleapparater (inklusiv myntstyrte apparater); myntstyrte spillehallspill (maskiner); spill for spillehaller (inngående i kl. 28); myntstyrte videospillapparater; videospill for bruk med eksterne skjermer eller monitorer; automatiske 21

22 registrerte varemerker nr 12/15 lotterimaskiner; kasinoinnredninger, nemlig rulettbord, ruletthjul; myntstyrte automatiske spillmaskiner og spillmaskiner, særlig til spillehaller, med eller uten premieutbetaling; elektriske eller elektrotekniske spilleapparater, automatiske spillmaskiner, spillmaskiner, spilleautomater styrt av mynter, bonger, pengesedler, billetter eller via elektroniske, magnetiske eller biometriske lagringsmedia, særlig til kommersiell bruk i kasinoer og spillearkader, med eller uten premieutbetaling; automatiske spillmaskiner og spillmaskiner, særlig til kommersiell bruk i kasinoer og spillearkader, med eller uten premieutbetaling; myntstyrte spillmaskiner og/eller elektroniske pengebaserte spilleapparater (maskiner), med eller uten premier; kasser adaptert for spillmaskiner, spilleapparater og automatiske spillmaskiner, styrt av mynter, bonger, billetter eller via elektroniske, magnetiske eller biometriske lagringsmedia, særlig til kommersiell bruk i kasinoer og spillearkader, med eller uten premieutbetaling; elektroniske spill; elektroniske underholdningsapparater og -tilbehør til elektroniske spill; spillmaskiner med videoutgang; trekningsapparater for premiespill og lotterier, trekninger eller utlodninger; kasser av metall, plast og/eller tre til myntstyrte apparater; apparater for spill (inklusiv videospill), annet enn de som er til bruk med eksterne skjermer eller monitorer; elektropneumatiske og elektriske trekningsmaskiner (spillmaskiner); spillebord, særlig for bordfotball, biljard, glidespill; kasteringer (leker) og dart; elektriske, elektroniske og elektromekaniske apparater for bingospill, lotterier eller videolotterispill og til veddekontorer, via nettverk eller ikke via nettverk; LCD spillkonsoller; automatiske spillmaskiner; inklusiv alle forannevnte automater, maskiner og apparater som driver i nettverk; apparater og innretninger for aksept av og oppbevaring av penger, som anbringelser for forannevnte automater, inngående i klasse 28. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av myntstyrte spilleautomater og underholdningsmaskiner for kasinoer; arrangering og gjennomføring av spill; gambling; drift av lotterier; drift av spill på Internett, inklusiv online og applikasjoner for smarttelefoner; online spill (via Internett); tilveiebringelse av underholdning og/eller undervisningsinnhold for applikasjoner for mobilinnretninger og datamaskiner; arrangering av quiz via applikasjoner for smarttelefoner; tilveiebringelse av kasinofasiliteter (gambling), veddekontorer; drift av spilleetablissementer, arkader og/eller online Internett kasinoer og spillplattformer; gamblingstjenester via Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen glassvarer, porselen og keramikk Klasse 35 Import- og eksportagentur (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/323,228 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Renewable Energy Group, Inc., 416 South Bell Ave.,Ames, US IOWA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemikalier for industriell bruk utvunnet fra petroleumsprodukter og petroleum råmaterialer (feedstocks), nemlig kerosene, alkan, parafinbasert voks. Klasse 4 Fornybare dieseldrivstoffer; syntetiske drivstoffer; naturlig gass; syntetiske gassblandede drivstoffer; gasolin blandematerialer (blendstocks) laget med nafta; drivstoffer produsert fra biomasse råmaterialer (feedstocks) og drivstoffer produsert fra fornybare råmaterialer (feedstocks), nemlig iso-parafinbasert kerosene, nafta, flydrivstoffer, og flytende propangasser; syntetiske drivstoffer blandet med dieseldrivstoff, gasolindrivstoff for motorkjøretøy, blandinger av diesel eller gasolin med syntetiske drivstoffer, kerosene, og nafta; drivstoffer for motorkjøretøy, nemlig gasolin og diesel; oljer, nemlig flytende normal parafin og parafinvoks, nemlig ubearbeidet parafinvoks for videre produksjon; hardvoks for bruk primært i klebestoffindustrien, emballasjeindustrien og gummiindustrien; fullraffinert parafinvoks til bruk primært i klebestoffindustrien og gummiindustrien for stearinlys, korrugert papp, kopper og bokser, emulsjoner og som plastforedlingshjelpemidler; faseendringsmaterialer, nemlig lineær normal parafin fra fornybare eller Fischer-Tropsch kilder. TOLAAS BJARTE AGENTUR ENGROS, Opelandsvegen 39, 5709 VOSS, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 22

23 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Penge- og premiespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REX-GOLIATH Constellation Brands U.S. Operations, Inc, 235 North Bloomfield Road, US-NY14424 CANANDAIGUA, USA Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Penge- og premiespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIVEXO Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL- 5831AN BOXMEER, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Medisiner og farmasøytiske preparater for veterinær bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RISERVA DUCALE Ruffino, S.R.L., Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. 23

24 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Penge- og premiespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LODOLA NUOVA Ruffino, S.R.L., Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MS Henrik Ibsen NORWEGIAN HOSPITALITY GROUP AS, c/o Godthaab, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; betjening av sluseporter, bilutleie, busstransport, båttransport, båtutleie, drosjetjenester, elvetransport, eskorte av reisende, fergetransport, jernbanetransport, lasthåndtering, lossing av gods, lufttransport, lystbåttjenester, organisering av cruisefart, passasjertransport, plassreservering (transport), reiseledervirksomhet, reisereservering, sightseeing (turistbesøk), sjøtransport, sjåførtjenester, sleping, spedisjonstjenester, trafikkinformasjon, transport av reisende, transportinformasjon, turoperatører, utleie av busser, utleie av båt, varelagring, vareombringelse, verditransport. Klasse 41 Drift av fritidsanlegg, museumsdrift (fremvisning, utstilling), nattklubber, organisering og ledelse av konferanser, pensjonatskoler, rekreasjonsinformasjon. Klasse 43 Catering, drift av campingplasser, feriehus, ferieleirtjenester (innlosjering), formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater), hoteller, hotellreservering, kafeer, kafeteriaer, kantiner, moteller, pensjonater, pensjonatreservering, reservering av innkvartering, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer, turisthytter, utleie av møterom, utleie av stoler, bord, bordduker og glass; utleie av telt, utleie av værelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Buskerud Betongvarefabrikk AS, Postboks 188, 3490 KLOKKARSTUA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Betong, betongelementer og betongprodukter. Klasse 35 Salg av betongelementer og betongprodukter. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon, installasjon og montering av betongelementer og betongprodukter. 24

25 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pant i fast eiendom, valutaveksling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk design- og arkitektursenter AS, Hausmanns gate 16, 0182 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering av utstillinger for kulturelle formål. Klasse 42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; arkitekturkonsultasjon; industridesign; emballasjedesign; motedesigntjenster; tegning [industridesign]; rådgivning ved design av websider. Klasse 43 Bevertning og tilbringning av mat og drikke; utleie av møterom; utleie av værelser; restauranter; kafeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Santander Consumer Bank, filial av Santander Consumer Bank Sverige, Strandkaien 42, 4005 STAVANGER, Klasse 16 Bilder, grafiske trykk, brevpapir, emballasjepapir, etiketter, ikke av tekstiler, faner av papir, flagg av papir, fotografier (trykte), innpakningspapir, kontorrekvisita, unntatt møbler, konvolutter (papirvarer), kopibøker (med gjennomslagspapir), kopieringspapir, kulepenner, kunstgjenstander (litografier), kunngjøringskort (papirvarer), omslagspapir, papir, poststempler, ringpermer. Klasse 36 Avbetalingslån, avbetalingskreditt, avbetalingsfinansiering, bankvirksomhet, clearingvirksomhet (valuta), debetkort-tjenester, elektronisk pengeoverføring, faktoringselskaper, finansanalyser, forbrukslåntjenester, forsikringsinformasjon, forsikringsvirksomhet, kredittkontor, kredittkort-tjenester, nettbanktjenester, leasingfinansiering, livsforsikring, lån mot sikkerhet, lånefinansiering, pengeveksling, pantelån, sparebanktjenester, utstedelse av kredittkort, utlån mot pant i fast eiendom, valutaveksling. Santander Consumer Bank, filial av Santander Consumer Bank Sverige, Strandkaien 42, 4005 STAVANGER, Klasse 16 Bilder, grafiske trykk, brevpapir, emballasjepapir, etiketter, ikke av tekstiler, faner av papir, flagg av papir, fotografier (trykte), innpakningspapir, kontorrekvisita, unntatt møbler, konvolutter (papirvarer), kopibøker (med gjennomslagspapir), kopieringspapir, kulepenner, kunstgjenstander (litografier), kunngjøringskort (papirvarer), omslagspapir, papir, poststempler, ringpermer. Klasse 36 Avbetalingslån, avbetalingskreditt, avbetalingsfinansiering, bankvirksomhet, clearingvirksomhet (valuta), debetkort-tjenester, elektronisk pengeoverføring, faktoringselskaper, finansanalyser, forbrukslåntjenester, forsikringsinformasjon, forsikringsvirksomhet, kredittkontor, kredittkort-tjenester, nettbanktjenester, leasingfinansiering, livsforsikring, lån mot sikkerhet, lånefinansiering, pengeveksling, pantelån, sparebanktjenester, utstedelse av kredittkort, utlån mot (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TYFEGRAL AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. 25

26 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AstraZeneca AB, SE SÖDERTÄLJE, Sverige Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plumbo AS, Postboks 4, 1305 HASLUM, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 1 Kjemiske preparater for smelting av snø og is; kjemiske preparater for fjerning av piggdekkstøv, jernstøv og svevestøv. Klasse 3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, luktfjerning, samt til sliping; såper; luktfjerningsmidler for personlig bruk; bilpleiemidler; midler for fjerning av piggdekkstøv, jernstøv og svevestøv. Klasse 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; herbicider; ugressdrepende midler; repellerende preparater mot dyr, fugler og insekter; servietter impregnert med insektrepellerende midler; luktfjerningsmidler, ikke for personlig bruk. Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 20 Blomsterstativer Klasse 21 Blomsterpotter; blomsterstøtter; potteskjuler for blomsterpotter, ikke av papir; blomsterkasser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Snapnet NetSpinner Solutions AS, Husebybakken 10, 0379 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr ogdatamaskiner; dataprogrammer; programvare for telekommunikasjon over trådløse nettverk,lokale nettverk og globale nettverk; programvare for utførelse av elektronisk handel ogelektroniske forretninger; programvare for organisering, publisering og vedlikehold av data,tekst, bilder og video på lokale og globale nettverk inkludert Internett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av prosjekter; innsamling av informasjon til databaser; online annonsering på datanettverk; salgsfremmende tjenester; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet: kommunikasjon med mobiltelefoner; overføring av beskjeder, bilder og video via datamaskiner; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; trådløs kringkastning. Klasse 41 Publisering av diskusjonsforum, blogger (Web logs), video, musikk og multimedia over Internettog øvrige interne og eksterne nettverk; organisering og ledelse av konferanser; undervisning; veiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;design av dataprogrammer; utvikling av Websider, databaseløsninger og portalløsninger forinternett; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; nettskytjenester; outsourcing av IT-tjenester. 26

27 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Santander Consumer Bank, filial av Santander Consumer Bank Sverige, Strandkaien 42, 4005 STAVANGER, Klasse 16 Bilder, brevpapir, emballasjepapir, etiketter, ikke av tekstiler, faner av papir, flagg av papir, fotografier (trykte), innpakningspapir, kontorrekvisita, unntatt møbler, konvolutter (papirvarer), kopibøker (med gjennomslagspapir), kopieringspapir, kulepenner, kunstgjenstander (litografier), kunngjøringskort (papirvarer), omslagspapir, papir, poststempler, ringpermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen American International Group, Inc., 175 Water Street, US-NY10038 NEW YORK, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 36 Ulykkesforsikring og helseforsikring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PECTEN EYECAM OPTEC AS, Nedre Møllenberg gate 32, 7044 TRONDHEIM, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; antenner; apertometer [optikk]; apparater for innramming av diapositiver; apparater for kutting av filmer; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; apparater for presisjonsmåling; apparater for visning av diapositiver; apparater og installasjoner for frembringelse av røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk; applikasjoner, nedlastbare; audio- og videomottakerapparater; audionlamper [radio]; automatiske styreanordninger for kjøretøyer; avstandsmåleapparater; avstandsmålere; beskyttelseshjelmer; bildetelefoner; blendere [fotografering]; brikker [integrerte kretser]; brilleglass; bærbare datamaskiner; bærbare medieavspillere; bølgemalere; cd-spiller; computer hardware; computer periferiutstyr; databehandlingsapparater og - innretninger; databærere [optiske]; datamaskiner; datamaskinvarer (hardware); dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; disketter; disketter [magnetiske]; disketter [optiske]; diskettstasjon [for datamaskiner]; distansemålere; dnabrikke; dobbeltkikkerter; dvd-spiller; dybdemålere; eksponeringsmålere [lysmålere]; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; fartsmålere; fartsmålere for kjøretøyer; fartsmålingsapparater [fotografering]; fiberoptiske kabler; filmer (eksponerte); filmkameraer; filtre for fotografering; filtre for ultrafiolette stråler [for fotografering]; fjernskrivere; forsterkere; forstørrelsesapparater [fotografering]; forstørrelsesglass [optikk]; fotoceller; fotografiapparater; fotografiske søkere; fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, elektrostatiske og termiske]; fotostativer for fotografiapparater; fototelegrafi (apparater for fototelegrafi; frekvensmålere; fysikkapparater og - instrumenter; geodetiske apparater og -instrumenter; glass med gradering; globalt posisjoneringssystem apparater [gps]; grensesnittenheter for datamaskiner; hastighetsmålere; heliografiske apparater; hodetelefoner; høretelefoner; høyfrekvensapparater; høyttalere; håndfrisett for telefoner; identitetskort [magnetiske]; innleggskassett [foto]; innretninger for redigering av kinematografiske filmer; instrumenter for kosmografi; integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; kabler, elektriske; kikkerter; kikkertlinjaler; kikkertsikter for skytevåpen; kinematografiske apparater; kinematografiske filmer [eksponerte]; kodete identifikasjonsarmbånd, magnetiske; kodete magnetkort; kompaktdisker [audio- 27

28 registrerte varemerker nr 12/15 video]; kompaktdisker [optiske]; kondensorlinser; kontaktlinser; koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; korreksjonsglass [optikk]; kort med integrerte kretser [smartkort]; kronografer [tidsregisteringsapparater]; lagringsenheter for datamaskiner, lanterner [signal]; laser, ikke for medisinsk bruk; laserpekere; lesebrett; lesere [databehandlingsutstyr]; lommeradio; lukkemekanismer [fotografering]; luper [optiske]; lydbøyer; lydbåndopptakere; lydfilmer; lydmålere; lysbilder; lysdioder [led]; lysende eller mekaniske signalanordninger, lysende sjømerker; lysmålere; lysreguleringsinnretninger; magnetbåndstasjon [data]; magnetisk datamedium; magnetiske databærere; magnetiske omkodere; minnekort for videospillmaskiner; mobiltelefoner; modemer; monitor som databehandlingsmateriell; monitor som datamaskinvare. Klasse 12 Amfibiefly; apparater og installasjoner for transport via kabler; apparater, maskiner og utstyr for luftfart; armerte kjøretøy; befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; elektriske kjøretøyer; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; militære transportkjøretøyer. Klasse 13 Ammunisjon; ammunisjon for skytevåpen; artillerivåpen; automatvåpen; gevær [våpen]; pistoler [våpen]; prosjektiler [våpen]; rakettkastere; revolvere; rifler; sikteanordninger for skytevåpen [unntatt kikkertsikter]; sikter, andre enn teleskopsikter for artilleri; siktespeil for gevær; skytevåpen; skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker; stridsvogner [våpen]; tanks [våpen]. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; distribusjon via kabel; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; fjernskrivertjenester; kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; radiokommunikasjon; radiosending; satellittoverføring; streaming av data; telefonisk kommunikasjon; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs kringkasting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BoomBag NOFI Tromsø AS, Eidkjosen, 9282 TROMSØ, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Syntetiske materialer for absorpsjon og isolasjon av olje. Klasse 17 Innretninger for oljebekjempelse på vann nemlig oljelenser, poser for utsetning av oljelenser, flytende lenser mot forurensning. Klasse 42 Vitenskapelige, operasjonelle og teknologiske tjenester vedrørende oljeforurensning og miljøvern samt forskning vedrørende det samme; tekniske tjenester innen miljøteknologi; rådgivning innen områdene naturmiljø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Blizzard Entertainment Inc, Alton Parkway, US- CA92618 IRVINE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskinspillsoftware, datamaskinspillplater, nedlastbare dataspillprogrammer, datamaskinspillsoftware nedlastbar fra et globalt datamaskinnettverk, elektronisk spillsoftware for trådløse innretninger, interaktive multimedia datamaskinspillprogrammer, musematter, datamaskinmus, hodesett til bruk med computere, tastaturer for datamaskiner. Klasse 16 Trykksaker, nemlig strategiguider, tegneseriehefter, grafiske noveller, noveller, innrammede kunsttrykk, kunstbøker, kalendere, postere, notatbøker og klistremerker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, nemlig luer, caps, ytterfrakker, kostymer, Halloween-kostymer, hatter, hettegensere, jakker, frakker, pyjamaser, sokker, gensere, jumpere og T-skjorter. Klasse 28 Leker, spill og leketøy, nemlig actionfigurer, samlefigurer, brettspill, dukker, myke leker, leketøystatuer, lekevåpen og vinylfigurer. Klasse 41 Underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av online datamaskinspill; fremskaffelse av datamaskinspill man kan gis tilgang til via et globalt datamaskinnettverk; fremskaffelse av informasjon online relatert til datamaskinspill og datamaskinforbedringer for spill; elektroniske spilltjenester tilveiebragt over internett; arrangering av konkurranser. 28

29 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALBRUM AS, Behrens' gate 4, 0257 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk Klasse 4 Stearinlys Klasse 14 Smykker Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt toalettmapper, lommebøker, kortholdere, etuier og dokumentmapper laget av disse materialer. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; belter. Klasse 35 Salg av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, stearinlys, smykker, lær og lærimitasjoner samt toalettmapper, belter, lommebøker, kortholdere, etuier og dokumentmapper laget av disse materialer, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rollersafe AS, Slettaveien 18, 1555 SON, MB Norway AS, Fossumveien 2, 3440 RØYKEN, Klasse 12 Rullende kjøretøyer til bruk på land, rullestoler, barnevogner. Klasse 28 Sportsutstyr og spill, sykler, rulleski, rulleskøyter, inline rulleskøyter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Franciscan Vineyards, Inc., 1178 Galleron Road, US- CA94574 ST. HELENA, USA Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. mophie, Inc., Red Hill Avenue, US-CA92780 TUSTIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttelses- og bærefutteraler med integrert batteri for bruk med mobile elektroniske enheter; oppladbare batterier til bruk med mobile elektroniske enheter, nemlig mobiltelefoner, nettbrett, digitale lydavspillere og digitale videospillere, håndholdte datamaskiner, personlige digitalassistenter [PDA-er], elektroniske dagbøker, elektroniske notatblokker og kameraer; beskyttende deksler eller omslag for mobiltelefoner; batterier; batterieladere; universale seriebusskabler [USB-kabler]; datamaskinvare; dataprogramvare; programvareapplikasjoner for mobile elektroniske enheter og datamaskiner; beskyttelses- og bærefutteraler for elektroniske enheter, bærbare kommunikasjonsenheter, mobiletelefoner, nettbrett og bærbare medieavspillere; armbind, belteklemmer, hylstre, harde futteraler og myke futteraler som alle spesielt er tilpasset for å bære bærbart kommunikasjonsutstyr, mobiltelefoner, nettbrett, digitale lydavspillere og digitale videospillere, håndholdte datamaskiner, personlige digitalassistenter (PDA-er), elektroniske dagbøker, elektroniske 29

30 registrerte varemerker nr 12/15 notatblokker og kameraer; kortlesere for kredittkort, debetkort, smartkort, radiofrekvensidentifikasjonkort [RFID-kort] og databrikkekort; strek-kodelesere; universalfjernkontroller; TV-tunere, radiomottakere og radiosignaltunere integrert i et bære- eller beskyttelsesfutteral; trådløse mottakere eller sendere for mobile elektroniske enheter; høyttalere; elektronisk minne; minne til bruk med mobile elektroniske enheter; minnemaskinvare; beskyttelses- og bærefutteraler med integrert minne til bruk med mobile elektroniske enheter; futteraler for mobile elektroniske enheter med integrerte antenner for trådløs kommunikasjon; dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; elektroniske maskinvareenheter for innsamling, redigering, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; bærbar elektronisk enhet som henter frem og viser digitalt data hentet frem av en elektronisk dagbok eller en mobil enhet; telekommunikasjonsenheter og -utstyr, nemlig utstyr for mottak og visning av data fra mobile enheter, inkludert tekstmeldinger, e-poster, kalendervarsler, alarmvarsler; elektroniske skjermenheter; GPS [Global Positioning System] -mottakere; treningsovervåkningsutstyr (eng: excercise monitors); bærbar elektronisk treningsovervåkingsutstyr for registrering av treningsaktivitet og formforbedrende aktivitet og visning av personlig informasjon om trening og form; bærbar elektronisk utstyr for overvåking av hjerterytme, blodtrykkavlesing og pulsbølgeanalyse, tenkt til overvåking og visning av data om en persons hjerte- og karsystem; bærbar elektronisk treningsovervåkningsutstyr båret som klokke for utendørs bruk som har en GPS-mottaker og klokkefunksjoner for registrering av utendørs treningsaktivitet og formforbedrende aktivitet og visning av personlig informasjon om trening og form; skritteller (pedometer); kroppsbåren datamaskin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 6 Tomme gassbeholdere, gasspatroner og gasssylindere til bruk med stormkjøkken, griller, utegriller, varmeapparater, lamper og lanterner. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, grilling, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, komfyrer og kokeapparater for utendørs bruk; ovner, komfyrer og kokeapparater til campingbruk og til ekspedisjoner; lykter, fakler; lommelykter; projektører, søkelys; lamper; lanterner og hodelamper; gasslightere; regulerings- og sikkerhetsdeler til gassapparater; elektriske gryter og kasseroller, elektriske panner og kokekar; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen. Klasse 21 Panner, kokekar, gryter, kasseroller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjur Haugen, Skaraveien 125, 1350 LOMMEDALEN, Monica Clef, Calmeyers gate 13 E, 0183 OSLO, Klasse 9 Vesker for laptops. Klasse 18 Handlevesker, Strandvesker, Håndvesker, Reisevesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Movement Strategies MOVEMENT STRATEGIES AS, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 30

31 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen hodelamper; gasslightere; regulerings- og sikkerhetsdeler til gassapparater; elektriske gryter og kasseroller; elektriske panner og kokekar; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen. Klasse 21 Panner, kokekar, gryter, kasseroller. Vedum Kök och Bad Aktiebolag, SE VEDUM, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 11 Baderomsinventar, inkludert i denne klassen; baderomsinventar i form av vaskeservanter; håndvasker, badekar, bad, toalettskåler og bideter og baderomsbelysning; kjøkkenmøbler, inkludert i denne klassen; kjøkkenmøbler i form av kabinetter for kjøling, frysing og sval, komfyrer, griller, vifter og kjøkkenbelysning; tilbehør til baderom; elektrisk tilbehør til baderom; baderomsinstallasjoner for sanitære formål; baderomsinstallasjoner for vanntilførsel; elektrisk oppvarmede håndklestenger; oppvarmede håndklestenger; apparater for belysning; tappekraner; kontakter for baderomsvasker, apparater for elektrisk belysning, oppvaskkummer, baderomsutslagsvasker, baderoms servanter og toaletter; varmespiraler for håndklær, dusjer, dusjkabinett, dusjkar, dusjsett (slanger og håndtak). Klasse 20 Baderomsinventar, inkludert i denne klassen; baderomsinventar i form av møbler, over- og underskap, speil og speilskap; kjøkkenmøbler, inkludert i denne klassen; kjøkkenmøbler i form av benkeskap med skuffer og hyller, veggskap, horisontale skap og høyskap; baderomsskap; møbler for oppbevaring; skap for oppbevaring; skap; speil, bilderammer; modul baderomsmøbler; baderomsmøbler; møbler av plastikk for baderom; hyller; skuffer; håndtak; knotter; topplater; tilbehør til skap; føtter for skap; skyvedører; garderober. Klasse 21 Håndklestenger og ringer; toalettbørster; holdere for toalettbørster; tannbørsteholdere; såpeholdere; såpeskåler og kurver; toalettpapirholdere; baderomsfat; baderoms glass holdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Titech Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, grilling, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, komfyrer og kokeapparater for utendørs bruk; ovner, komfyrer og kokeapparater til campingbruk og til ekspedisjoner; lykter, fakler; lommelykter; projektører, søkelys; lamper; lanterner og (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VaporMesh Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 4 Gassbrensel til kaminer, ovner, komfyrer, Klasse 6 kokeapparater, blåselamper og til belysning. Tomme gassbeholdere, gasspatroner og gasssylindere til bruk med stormkjøkken, griller, utegriller, varmeapparater, lamper og lanterner. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, grilling, koking, steking, kjøling, tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, komfyrer og kokeapparater for utendørs bruk; ovner, komfyrer og kokeapparater til campingbruk og til ekspedisjoner; lykter, fakler; lommelykter; projektører, søkelys; lamper; lanterner og hodelamper; gasslightere; regulerings- og sikkerhetsdeler til gassapparater; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer inkludert i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KONGEN AV SJAKK Nordisk Film TV AS, Postboks 104 Skøyen, 0212 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater: kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; 31

32 registrerte varemerker nr 12/15 kabelfjernsynssendinger; radiosendinger; satelittoverføringer. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; arrangering og ledelse av konserter; artistopptredener; coaching; Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; organisering av fester; organisering av underholdning; organisering og ledelse av konferanser; organsering og ledelse av kongresser og seminarer; produksjon av musikk; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; selskapsplanlegging; sceneoppførelser; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; veiledning; videobåndredigering; videofilming; underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; organisering av underholdning; produksjon av radio- og fjernsynsprogram (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARNPRO AS, Dalegården, 5722 DALEKVAM, Klasse 12 Arbeidsvogner; Transportable vogner, ikke av metall. Klasse 19 Transportable arbeidsbrakker, ikke av metall; Arbeidsbrakker, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen thFLEA New Bubbleroom Sweden AB, SE BORÅS, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndvesker, vesker og lommebøker; paraplyer og parasoller. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester [sluttbrukertjenester] og e-handel og postordre i forbindelse med datamaskiner, datautstyr, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, helseprodukter, maskiner for bruk i husholdninger, håndverktøy, optiske varer, elektriske og elektroniske produkter for hjem, høyttalere og hodetelefoner, sko, hatter, klær og tilbehør til klær, møbler, tekstiler og tepper, leker, apparater for utendørs bruk, sport og rekreasjonsutstyr. FLEMMING EGG AS, Kalvetangveien 82 B, 3132 HUSØYSUND, NORGESDESIGN AS, Møllegaten 10, 3111 TØNSBERG, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CITRON Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Nedlastbare computer software applikasjoner; dataprogrammer (nedlastbare software): Computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, tablet computere,bærbare medieavspillere og håndholdte computere; computer software for administrering og organisering av forskjellig digitalt leseinnhold, nemlig, digitale bøker, digitale elektroniske aviser, 32

33 registrerte varemerker nr 12/15 avhandlinger, og digitale elektronsike magasiner; mobiltelefoner; digitalkamera; bærbare mediaspillere; bærbare datamaskiner; trådløse hodetelefoner for mobiltelefoner, smarttelefoner og tablet computere; oppladbare batterier; batteriladere; læromslag for mobiltelefoner, smarttelefoner og tablet computere; foldbare deksel for mobiltelefoner, smarttelefoner og tablet computere;tablet computere; fjernsynsmottakere; elektroniske lydkomponenter, nemlig surround-lydsystemer; digitale flerfunksjonsenheter for fjernsyn (set-top-boxer); DVDspillere; LED-display; monitorer; 3D-briller; computere; skrivere for computere; semikonduktorer (halvledere.); nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbare elektroniske bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, US-IL61629 PEORIA, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner og produkter laget av lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; lommebøker; etuier og holdere til kredittkort, etuier og holdere til visittkort; nøkkelholdere, nøkkeletuier, nøkkelfutteraler og -punger; kofferter og reisevesker; punger og portemoneer, dokumentmapper, reiseklesposer og -bager, ryggsekker, skipssekker, bager, flyposer, handlevesker og -poser, paraplyer, sports- og fritidsvesker og -bager, ryggsekker, skolesekker og -bager, skuldervesker og - bager, håndvesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Russell Reynolds Associates, Inc., 200 Park Avenue, Suite 2300, US-NY NEW YORK, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Fremskaffelse av ledelsesrekruttering, revisjonsledelse, og relaterte konsulenttjenester; ansettelsesrekrutteringstjenester; plassering av ledere og direktører, anskaffelse av opplysninger om potensielle ledere og direktører, og rådgivning vedrørende bedriftens personale (HR); salgsfremmende og reklametjenester; reklamebyråtjenester; oppdatering av reklamemateriell; utbredelse av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utendørsreklamering; reklame tjenester; organisering av utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; profesjonell forretningsrådgivning; forretningsinformasjonstjenester; rådgivning vedrørende bedriftsorganisasjon; forretningsforskning; økonomiske prognoser; ledelsesrekruttering og revisjonsledelse; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, US-IL61629 PEORIA, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner og produkter laget av lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; lommebøker; etuier og holdere til kredittkort, etuier og holdere til visittkort; nøkkelholdere, nøkkeletuier, nøkkelfutteraler og -punger; kofferter og reisevesker; punger og portemoneer, dokumentmapper, reiseklesposer og -bager, ryggsekker, skipssekker, bager, flyposer, handlevesker og -poser, paraplyer, sports- og fritidsvesker og -bager, ryggsekker, skolesekker og -bager, skuldervesker og - bager, håndvesker. 33

34 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/340,464 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NSURE Baker Hughes Incorporated, P.O. Box 4740, US- TX HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 37 Offshore og landbaserte brønnboringstjenester, ved anvendelse av et invertert emulsjonsboringsfluidsystem som viser en konstant reologisk profil og ikkeprogressiv gelstyrke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODUS Ruffino, S.R.L., Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , UK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ecclesiastical Investment Management Limited, Beaufort House, Brunswick Road, GB-GL11JZ GLOUCESTER, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 36 Finansielle tjenester; investeringer spesielt innen investeringer med sosiale fokusområder (eng: Socially Responsible Investment = SRI); forvaltning av investeringsfond; kapitalforvaltning; formuesforvaltning; fondstjenester; investeringsrådgivning innen veldedighet og pensjonskasse; miljømessig, sosialt og ledelsesmessige analyser og rådgivning knyttet til de forannevnte tjenester (eng: Environmental, Social and Governance = ESG); levering av finansiell informasjon knyttet til alle de ovennevnte tjenester og deres anliggende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROSATELLO Ruffino, S.R.L., Via Corsica, 12, IT BRESCIA, Italia Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner. Alkoholholdig drikke [unntatt øl]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hamberger Industriewerke GmbH, Rohrdorfer Strasse 133, DE STEPHANSKIRCHEN, Tyskland Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; bygningsmaterialer, ikke av metall, nemlig planker, paneler, vegg- og takpanel, halv-bearbeidet treverk, materialer av tre og treverk for bruk til bygging, plankebord, paller, bjelker, profilpanel, profilplanker og profil-lister, planker, vinduer, dører og lister, vindus-, dør- og karmlister; parkett for gulv og parkettplanker for gulv, gulv (ikke av metall), laminatgulv, finergulv. Klasse 27 Materialer for tildekking av eksisterende gulv, 34

35 registrerte varemerker nr 12/15 herunder tepper, ryer, matter, linoleum, laminerte gulv og annet belegg av tre, trebaserte materialer, kork, gummi, plastikk eller erstatninger for disse materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GREENFEEDER Green Feeder Limited, 18/2 South Street, MT-VLT1102 VALETTA, Malta Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Transportforsikringstjenester, herunder meglertjenester for transportforsikring, tilveiebringelse av informasjon samt rådgivning vedrørende transportforsikringsvilkår; tollklarering for andre, herunder rådgivning vedrørende tollklarering; tilveiebringelse av informasjon via en computerdatabase eller via Internett om transportforsikring og tollklarering. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transport til lands, på vann og i luften; skipsmegling, herunder rederivirksomhet, logistikktjenester og spedisjonstjenester, herunder dørtil-dør-spedisjonstjenester; containertransporttjenester; lagringstjenester; utleie av lagerrom og lagercontainere, herunder temperaturregulerte lagerrom og lagercontainere; emballering og pakking av gods; utleie av befordringsmidler til bruk på land; tjenester for heving av skip; stevedoring (lasting og lossing av skip); havnekrantjenester; berging av skip, herunder undervannsbergings- og bukseringstjenester; drift av havne- og godsterminaler; rådgivning vedrørende transport og lagring av varer samt om havneforhold; tilveiebringelse av informasjon vedrørende transport og lagring av varer samt om havneforhold, herunder via en computer-database eller via Internett. apparater); plakater; almanakker; bøker; overføringsbilder [dekalkomanibilder]; etiketter, ikke av tekstiler; geografiske kart; tidsskrifter og trykte publikasjoner; postkort. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og tilberedte frukter og grønnsaker; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; oster; ingen av de ovennevnte varer forbundet med geleer, syltetøy eller fruktkompotter. Klasse 32 Øl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35 Presentasjon av vare- og tjenestetilbud for andre på internett; presentasjon av varer på kommersielle media, for salgsformål; spredning, oppdatering og utleie av annonse- og reklamemateriell; annonsering; markedsføringstjenester; detaljsalgstjenester vedrørende mat og alkoholholdige drikkevarer; informasjon relatert til detaljsalgstjenester vedrørende mat og alkoholholdige drikkevarer; ingen av de forannevnte tjenestene relatert til konditorvarer, bakverk, geleer, syltetøy eller fruktkompotter. Klasse 41 Undervisningsvirksomhet/utdannelsesvirksomhet; organisering av trening/instruksjon/veiledning; underholdningsvirksomhet; sports- og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet; organisering av idrettsmesterskap; lotterier, teater- og andre forlystelsesforestillinger (impresariovirksomhet); mesterskap (utdanning og underholdning) og utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål; organisering og gjennomføring av kollokvier, kongresser, seminarer, studieringer og symposier; booking av billetter til teater- og andre forlystelsesforestillinger; utgivelse av bøker; informasjonsvirksomhet vedrørende rekreasjon, forlystelse og underholdning; produksjon av radio- og televisjonsprogram, teater- og forlystelsesforestillinger; direkteoppkoblet publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter; tilveiebringelse av sportsanlegg; utleie av utendørsarenaer. Klasse 43 Ferieanleggsvirksomhet (losji); tilveiebringelse av campingplasser; booking av hotell; informasjon vedrørende ferieanlegg; restauranter og kafeer, hotell og møterom; utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Regionförbundet Örebro Län, Forskarvägen 1, SE ÖREBRO, Sverige Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 16 Trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke PIRAYA FILM AS, Kvitsøygata 25, 4014 STAVANGER, Klasse 41 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 35

36 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Goodtech Products AS, Kristoffer Robins vei 13, 0978 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; agentur virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAKERIE AS, Sentrum, 6711 BRYGGJA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 30 Næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bakeri- og konditori virksomhet. DPS Co.,Ltd., (Geunhwa-dong) 2600, Youngsu-ro, Chuncheon-si,, KR- GANGWON-DO, Sør-Korea Gille advokater DA, Akersgt. 8, 0158 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, herunder bøker for å feire og organisere babyens første tenner, trykksaker,materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer ogfor husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner ogkontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater);plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer herunder godteri, tyggegummi og søtsaker; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Toolserv AS, Fabrikkveien 27, 4033 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av boreutstyr og dertilhørende utstyr til oljeplattformer. Klasse 37 Utleie, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr og dertilhørende utstyr til oljeplattformer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zummy Zummy AB, Åkerssjövägen 10, SE TROLLHÄTTAN, Sverige Klasse 9 Programvare og mobile applikasjoner for å søke, hente inn og aggregere informasjon fra internett og andre kilder fra globale nettverk samt intranett applikasjoner. Programvare og mobile applikasjoner for 36

37 registrerte varemerker nr 12/15 å aksessere informasjon som kan lastes ned fra globale nettverk. Programvare og mobile applikasjoner for å kombinere informasjon fra globale nettverk og fra databaser. Programvare og mobile applikasjoner for kontekstuell analyse, aggregering og summering av store mengder strukturert og ustrukturert informasjon fra globale nettverk og databaser. Programvare og mobile applikasjoner for konnektivitet og samhandling mellom virksomheter og mennesker. Klasse 35 Bistand ved forretningsledelse gjennom systematisering av informasjon til databaser og søkbare databaser i samband med søk og innhenting av informasjon, analyse i og kontekstuell analyse og summert presentasjon av store mengder strukturert og ustrykturert informasjon fra globale nettverk og fra databaser. Klasse 42 Konsulenttjenester og programvare utvikling innenfor datamaskiner og mobile applikasjoner, analyse, kontekstuell analyse, aggregering og summering av data fra databaser, internett, intranett og andre datacontainere. Oppdatering og forvaltning av programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GoFree Navico Holding AS, Nyåskaiveien 2, 4370 EGERSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og datamaskinvare for marinelektronisk utstyr, sensorer, inkludert bærbare elektroniske sensorer, telematikk apparater og kontrollmoduler til bruk med marinelektronisk sonar, marine radar og marinelektroniske navigasjonsvisningsradioer, nemlig Global Positioning og kartlegging Stystems (GPS); dataprogramvare for trådløs marinmultifunksjonsdisplay visning og kontroll og trådløst grensesnitt til marinmultifunksjonsdisplay kontrollenhet; nedlastbare mobile applikasjoner for marinmultifunksjonsdisplay visning og kontroll av mobile enheter, inkludert datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre Bluetooth, bredbånd, Wi-Fi og andre trådløse enheter. Klasse 35 Online detaljhandel av dataprogrammer og datamaskinvare for marinelektronisk utstyr, sensorer, inkludert bærbare elektroniske sensorer, telematikk apparater og kontrollmoduler til bruk med marinelektronisk sonar, marine radar og marinelektroniske navigasjonsvisningsradioer, nemlig Global Positioning og kartlegging Stystems (GPS), dataprogramvare for trådløs marinmultifunksjonsdisplay visning og kontroll og trådløst grensesnitt til marinmultifunksjonsdisplay kontrollenhet, nedlastbare mobile applikasjoner for marinmultifunksjonsdisplay visning og kontroll av mobile enheter, inkludert datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre Bluetooth, bredbånd, Wi-Fi og andre trådløse enheter, bærbare elektroniske sensorer for sportsmenn og fiskere, ombord trådløse kommunikasjons-sentre. Klasse 42 Karttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tingstad AS, Postboks 4 Breivika, 6025 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske tetningsmidler; kjemiske festemidler. Klasse 6 Skruer, muttere, pakninger, tetningsmaterialer og Klasse 8 festemekanismer av metall. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); tetninger og pakninger av metall. Klasse 39 Tjenester relatert til levering, transport og logistikk. Klasse 42 Vitenskapelige laboratorietjenester; forskning og utvikling av varer nevnt i forannevnte klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Iskrem. 37

38 registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRAMNES MARINE & INDUSTRISERVICE AS, Postboks 1626, 3206 SANDEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Salg av båter og båtmotorer og dertilhørende deler og tilbehør. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av båter og båtmotorer, samt installasjonsvirksomhet i denne forbindelse. Klasse 39 Lystbåttjenester; løfting av båter; lagring herunder båtopplag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Invoe INVOE IMPORT AS, Ulvenveien 83, 0581 OSLO, Klasse 35 Salg av husholdningsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arctishield BIOTEC BETAGLUCANS AS, Postboks 6463 Langnes, 9294 TROMSØ, Klasse 3 Kosmetikk; kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetiske kremer, lotions og oljer; solkrem og solbruningsmidler; deodoranter for mennesker eller dyr. Klasse 5 Kosttilskudd for mennesker og dyr; kostpreparater brukt i kosttilskudd; dietetiske preparater og næringsmidler for medisinsk eller veterinær bruk; nærende tilsetninger og dietetiske produkter for medisinsk bruk i form av piller og kapsler; farmasøytiske produkter og sammensetninger; medisinske produkter i form av piller og kapsler for stimulering av immunsystemet hos mennesker og dyr; dietetiske drikker for medisinsk bruk; kostfiber; gjærbaserte kosttilskudd; glukose-baserte kosttilskudd; dermatologiske og medisinske hudkremer, hudlotions og hudoljer; oljer for medisinsk bruk; kremer, lotions og oljer for anvendelse som en komponent i topisk brukte legemidler og farmasøytiske preparater; balsampreparater for medisinske formål; balsam for medisinsk bruk; bandasjer; biologiske preparater for medisinsk bruk; biologiske preparater til veterinær bruk; farmasøytiske preparater for hudpleie; gjær og komponenter fra gjær for farmasøytisk bruk; kjemiske preparater til farmasøytisk bruk; kjemiske preparater for medisinsk bruk; kjemiske preparater til veterinær bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinær bruk; kremer for farmasøytisk bruk; lotions til veterinær bruk; legemidler til human medisin; legemidler til veterinær bruk; sukker for medisinske formål; næringsmidler for babyer. Klasse 30 Gjær; gjærekstrakter; produkter som inneholder gjær og komponenter av gjær. Klasse 31 Dyrefôr; ernæringsblandinger for dyr; ernæringstilsetninger for dyr; kraftfôr for dyr; kosttilskudd for dyr; gjær og gjærekstrakter for forbruk av dyr; næringsmidler til fjørfe og andre fugler; næringsmidler for kjæledyr; fôr til oppdrett av fisk; landbruksprodukter (ubehandlet). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HotBolt NOBLE INSTALLATION AS, Postboks 232, 1891 RAKKESTAD, Klasse 6 Bolter av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Opsis TRYSIL NÆRINGSHAGE AS, Postbok 18, 2420 TRYSIL, Klasse 6 Signalanordninger av metall; skilt av metall. Klasse 16 Skilt av papir eller kartong; tegninger. Klasse 20 Skilt av tre eller av plast. Klasse 35 Faglige konsultasjoner om forretninger; markedsføring; varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. Klasse 40 Kopiering av filmer og fotografier; silketrykking; trykkerivirksomhet. Klasse 42 Grafisk formgiving; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; rådgivning ved design av websider. 38

39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RA renhold AS RA RENHOLD AS, Postboks 306, 1401 SKI, Klasse 37 Vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. Rengjøring av bygninger (interiør). Rengjøring av bygninger (eksteriør). registrerte varemerker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAVI GROUP HOLDING AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 OSLO, ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse 36 Finansiell virksomhet; kapitalinvesteringer. 39

40 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ONKOTRONE Klasse 5 Medicines for use in therapy and cancer prevention Overdratt fra int. reg. nr (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: WOOX Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL- 5656AE EINDHOVEN, Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers (111) Int.reg.nr: B (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ACACIA Klasse 14 Precious metals and alloys thereof other than for dental use; jewellery; bijouterie; precious stones; horological and chronometric instruments Overdratt fra int. reg. nr A (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PASURTA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations

41 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OLERIVE Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: IRZION Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations, vaccines, pharmaceutical preparations for diagnostic purposes (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Klasse 9 Photographic, cinematographic, optical, signalling checking and teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and/or images, calculating machines, films on video tape and video cassettes; data processing and computer equipment; computer programs; computer hardware and software; magnetic recording media; compact disks (Cds); films projectors and accessories, not included in other classes. Klasse 16 Printed matter, namely newspapers, books and other publications; instructional and teaching material (except apparatus). Klasse 38 Telecommunication, namely broadcasting of training, entertainment and teaching services, primarily in the field of sports and athletics. Klasse 41 Services of coaching, training, entertainment and teaching above all in the field of sports and athletics; publication of printed matter not for advertising purposes, as well as its electronic publication online; publication of books and reviews; rental of books; theatrical performances; production and publication of video cassettes and video films, compact disks (Cds) and magnetic recording media; magazine publishing not for advertising purposes with audio and video content, arranging and conducting of seminars, teaching (lectures), organisation of workshops (training), production of films, rental of films, radio recordings, book, newspaper and magazine publishing and editing, not for advertising purposes; production of sound and image recordings on sound and image media Overdratt fra int. reg. nr (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VIA DEI BIRRAI 32 VIA DEI BIRRAI S.r.l., Via Cal Lusent, 41, IT ONIGO DI PEDEROBBA (TREVISO), Italia Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The trademark is made up of the word "PAKELO" in lower case (figurative trademark). F.LLI POLACCO DI GIUSEPPE & ELIO S.N.C., Via Camporosolo, 198, IT SAN BONIFACIO (VR), Italia Klasse 4 Industrial oils and greases, lubricants. 41

42 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Littlebigsound Pte Ltd, 25 Tagore Lane #02-06 Singapore Godown, SG SINGAPORE, Singapore Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Audio speakers; audio speakers for home; personal stereo speaker apparatus; speakers (audio equipment); speakers for computers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: WEBNODE Webnode CZ s.r.o., Hlinky 995/70, CZ BRNO, Den tsjekkiske republikk Klasse 9 Computer programs and software, except software for data protection. Klasse 35 Promotional activities, advertising, assistance in business management, business and commercial communication of information through electronic media, particularly through the websites. Klasse 38 Information offices providing information through electronic media, particularly through websites. Klasse 42 Designing and creating web services, web hosting, analytical and research services, design and development of computer hardware and software except software for data protection. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, 53137/2012 BOA BOA AG, Surentalstrasse 10, CH-6210 SURSEE, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Metal containers, particularly for gases and liquids; vibration absorbers of metal; tanks. Klasse 9 Pressure gauges and altimeters; weighing instruments; measuring instruments; optical testing apparatus and instruments; software for the installation and design of compensators, hoses, conduits, pipes, pipe systems; pressurized water tanks; the aforesaid goods not associated with buoys. Klasse 11 Regulating and safety accessories for gas apparatus, gas lines, water apparatus; pressure and volume compensation containers. Klasse 17 Flexible pipes, not of metal; pipes and hoses whether lined or coated, valves. Klasse 42 Industrial analysis and research services in the field of compensator and valve technology (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BALMANI Legio International NV, Legeweg 157D, BE-8020 OOSTKAMP, Belgia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Baths and bathing equipment; bath installations; bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath linings; heaters for baths; bidets; Jacuzzi equipment; spa baths; shower enclosures; shower bases; water taps; manual or automatic hot/cold water mixer taps; spray nozzles and holders for spray nozzles; lavatories; toilet seats; toilet bowls; urinals, non-slip devices for baths, showers; bathroom fittings, including for baths, showers, washbasins and WCs. Klasse 20 Furniture for bathroom, mirrors for bathroom, cupboards for bathroom, towel closets (furniture), racks for bathroom. 42

43 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OXO Avenir Telecom, Les Rizeries Bd de Plombières, FR MARSEILLE, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Telecommunication terminals, telephone and mobile telephone installations, apparatus and sets, especially for public or private or portable or mobile or hands-free or voice-control purposes; receivers, telephone and radiotelephone transmitters; facsimile machines, particularly portable or mobile facsimile machines; radio telephone terminals, masts for wireless aerials; apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images except apparatus in connection with games, gaming, gambling, betting and pools; data, sound and image input apparatus; computers, especially computer servers, computer, data communication and telephone terminals, particularly for global communication networks (similar to the Internet) or private and restricted access networks (similar to intranet); modems, connectors to a computer or telephone network, electrical or optical cables; database server centers; computer and communication transmitter and receiver apparatus; telephone switches; magnetic or optical data media, and particularly media for data constituting databases; electronic memories; cards with memory or microprocessor cards, magnetic cards, chip cards, including telephone cards, banking cards, credit cards with the exception of cards in connection or for use in games, gaming, gambling, betting and pools; debit cards with the exception of debit cards in connection with of used with games, gaming, gambling, betting and pools; access control apparatus, especially via telephone; devices for writing on and/or reading from memory or microprocessor or magnetic or chip cards, especially writing and/or reading devices for memory, microprocessor, magnetic or chip cards together with telephone apparatus; photographic apparatus; digital photographic cameras; television apparatus; GPS satellite tracking systems; hands-free kits, wired or wireless telephones, portable telephones, computers; printers for use with computers; battery chargers for telephones; telephone batteries, accumulators; charging cables on automobile vehicle cigar lighters; battery charging cables; charger cables on automobile vehicle cigar lighters with connectors for hands-free mobile telephones; computers; loudspeakers; wireless connecting keys for computers; computers; keyboard for computers; computer mice; mouse pads; sound amplifying apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; fixed telephone holders (with adapters for motor vehicles); mobile telephone holders (with adapters for motor vehicles); electronic units with telephone connectors with or without antenna sockets; antenna adapters; charge regulators; telephone holders (parts of telephones); connectors for exterior antennas; microphone; strap (for the neck) to carry mobile telephones and any apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images except apparatus in connection with games, gaming, gambling, betting and pools. Klasse 35 Telephone subscription services, subscriptions to a radio-telephony service, subscriptions to a radio-paging service; data communication subscriptions, database subscriptions, subscriptions to database servers, subscriptions to an access provider to a computer or data transmission network, including a global communication network (such as the Internet), private or restricted access networks (such as an intranet); arranging subscriptions to electronic newspapers; arranging subscriptions to telecommunication services; database updating services; information services related to updating of databases; computer file management service; telephone answering for unavailable subscribers; dissemination of advertisements, sales promotion for others; promotional literature updating services; dissemination (distribution) of samples; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes for goods other than in connection with games, gaming, gambling, betting and pools; business information especially via mail-order catalogs; wholesale services, mail order catalog services, online catalog services, retail outlet, online retail stores and telephone orders offering: cleaning products, namely for computer screens and keyboards and any apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images except apparatus in connection with games, gaming, gambling, betting and pools, telecommunication terminals, telephone and mobile telephone installations, apparatus and sets, especially for public or private or portable or mobile or hands-free or voice-control purposes, receivers, telephone and radiotelephone transmitters, radio telephone terminals, masts for wireless aerials, apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images except apparatus in connection with games, gaming, gambling, betting and pools, data, sound and image input apparatus, computers, especially computer servers, computer, data communication and telephone terminals, particularly for global communication networks (similar to the Internet) or private and restricted access networks (similar to intranet), modems, connectors to a computer or telephone network, electrical or optical cables, database server centers, computer and communication transmitter and receiver apparatus, telephone switches, magnetic or optical data media, and particularly media for data constituting databases, electronic memories, cards with memory or micro-processor cards, magnetic cards, chip cards, including telephone cards, banking cards, credit cards with the exception of cards in connection or for use in games, gaming, gambling, betting and pools, debit cards with the exception of debit cards in connection with of used with games, gaming, gambling, betting and pools, access control apparatus, especially via telephone, devices for writing on and/or reading from memory or microprocessor or magnetic or chip cards, especially writing and/or reading devices for memory, microprocessor, magnetic or chip cards together with telephone apparatus, photographic apparatus, digital photographic cameras, television apparatus, GPS satellite tracking systems, hands-free kits, wired or wireless telephones, portable telephones, computers, printers for use with computers, battery chargers for telephones, telephone batteries, accumulators, charging cables on automobile vehicle cigar lighters, battery charging cables, charger cables on automobile vehicle cigar lighters with connectors for hands-free mobile telephones, computers, loudspeakers, wireless connecting keys for computers, equipment for data processing and computers, keyboards for computers, computer mice, mouse pads, sound amplifying apparatus, telephone receivers, telephone transmitters, fixed telephone holders (with adapters for motor vehicles), mobile telephone holders (with adapters for motor vehicles), electronic units with 43

44 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 telephone connectors with or without antenna sockets, antenna adapters, charge regulators, telephone holders (parts of telephones), connectors for exterior antennas, microphones, strap (for the neck) to carry mobile telephones and any apparatus for recording, transmitting, reproducing and processing data, sounds and images except apparatus in connection with games, gaming, gambling, betting and pools; business research; business management assistance; business management consultancy (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , SG, T G Littlebigsound Pte Ltd, 25 Tagore Lane #02-06 Singapore Godown, SG SINGAPORE, Singapore Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Audio speakers; audio equipment; audio instruments; headphones; carrying cases adapted for headphones; microphones; earphones (other than hearing aids for the deaf) (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, AZURE Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL- 5656AE EINDHOVEN, Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 MP4 players (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), Konan, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Game programs for arcade video game machines; batteries for hand-held games with liquid crystal displays; batteries for home video game consoles used with televisions; batteries for mobile computer terminals; cleaning discs for DVD; earphones; consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker cables and connectors; home theater systems; audio recorders; video recorders; digital cameras; television receivers; modems; headphones; microphones for telecommunication apparatus; headphones for mobile computer terminals; microphones for mobile computer terminals; earphones for mobile computer terminals; straps for mobile phones; smart phones; cellular phones; set-top boxes; optical disc players; optical disc recorders; DVD players; DVD recorders; compact disc players; compact disc recorders; navigation apparatus for vehicles onboard computers; electric capacitors for telecommunication apparatus; receiving tuners for television broadcasting; Web cameras; video cameras; head-mounted video displays; three-dimensional active-shutter eyewear products; three-dimensional display device; thin film transistor-liquid crystal display panels; downloadable computer programs via mobile computer terminals; keyboards for computers; memory cards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; downloadable game programs via mobile computer terminals; mobile computer terminal devices; keyboards for mobile computer terminals; mouse for mobile computer terminals; memory cards for mobile computer terminals; remote controllers for mobile computer terminals; battery chargers for mobile computer terminals; game programs for mobile phones; memory cards for home video game consoles used with televisions; optical mouse; electronic tags for goods; personal digital assistants; touch panels for computer; tablet computer; computer operating programs; computer game programs; electronic book readers; joy-stick for use of game for computers; game programs for home video game consoles used with televisions; game programs for hand-held games with liquid crystal displays; downloadable game character images featuring video games and computer games; recorded video discs and video tapes featuring entertainment in the nature of action adventure, drama, comedy, romance, science fiction, horror and mystery; prerecorded audio compact discs; phonograph records featuring music; sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; downloadable music files via the Internet; downloadable standby image for cellular telephones; downloadable ring tones for mobile phones; downloadable electronic publications in the nature of books, manuals, magazines, newspapers in the field of video games, game software, music and video movies; earphones for home video game consoles used with 44

45 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 televisions; headphones for home video game consoles used with televisions; microphones for home video game consoles used with televisions; keyboards for home video game consoles used with televisions; mouse for home video game consoles used with televisions; Web cameras exclusively for use with home video game consoles used with televisions; earphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; headphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; microphones exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; keyboards exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays; mouse exclusively for use with hand-held games with liquid crystal displays. Klasse 16 Addressing machines; typewriters; inking ribbons; envelope sealing machines for offices; stamp affixing machines being office requisites; electric staplers for offices; stamp obliterating machines; drawing instruments; mimeographs; relief duplicators; paper shredders for office use; franking machines; rotary duplicators; electric pencil sharpeners; hygienic paper; towels of paper; table napkins of paper; handkerchiefs of paper; hand towels of paper; filter paper; toilet paper; postcard paper; printing paper; bookmarkers; albums; cards, stationery; crayons; felt writing pens; seals, stationery; mechanical pencils; sketchbooks; stickers, stationery; note books; pen cases; stapling presses, non-electric; ball-point pens; pocket memorandum books; memo pads containing adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces; pencils; plastic underlays for writing paper; picture postcards; painters' article; rubber erasers; adhesive tapes for stationery or household purposes; rulers for stationery and office use; stands for pens and pencils; envelopes; writing pads; tags containing adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces; catalogues; calendars; newsletters; pamphlets; specification manuals for video game programs; strategic manuals for video games; song books; sheet music; magazines; printed timetables; instruction manuals; books; newspapers; geographical maps; diaries; photographs; photograph stands. Klasse 38 Electronic exchange of data stored in databases accessible via telecommunication networks; providing internet chatrooms; providing telecommunications connections to the Internet; providing telecommunications connections to a global computer network; providing access to computer databases; rental of access time to a computer database; rental of access time to global computer networks by electronic computer terminals, video game consoles or hand-held games with liquid crystal displays; computer aided transmission of information and images; automatic transmission of digital data by telecommunication; electronic exchange of image and sound data via a video-on-demand service; communication by electronic computer terminals, video game consoles or hand-held games with liquid crystal displays; broadcasting services and provision of telecommunication access to video and audio content provided via a video-ondemand service via the Internet; communication by mobile telephone; wireless electronic transmission of voice signals, data, facsimiles, images and information; consulting in the field of telecommunication services, namely, transmission of voice, data, and documents via telecommunications networks; providing services; communication by computer terminals; communication by telephone; transmission services for transmitting video content stored on data storage area of users' severs to users' video game consoles, handheld games with liquid crystal displays, cellular phones, set-top boxes and computer terminals via a video-ondemand service; television broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting; broadcasting of television programs provided via a video-on-demand; news agency services for electronic transmission; rental of telecommunication equipment including telephones and facsimile apparatus; rental of telecommunication equipment for accessing to communication networks. Klasse 41 Providing on-line electronic publications in the nature of magazines in the field of art, not downloadable; providing an on-line publication in the nature of an interactive encyclopedia, not downloadable; providing non-downloadable electronic publications of pages and contents of dictionaries, encyclopedias, pictorial books and photo books by automatic search according to keywords requested from databases accumulated information data about the dictionaries, encyclopedias, pictorial books and photo books via computer networks; providing non-downloadable electronic magazines of articles and columns by automatic search according to pre-registered keywords via computer networks; providing non-downloadable electronic publications of pages and contents of books in the field of art and music by automatic search according to keywords requested from databases storing information about books in the field of the art and music via the Internet or computer networks by computer terminals; services of reference libraries for books and magazines nondownloadable via computer networks; providing on-line, non-downloadable, electronic dictionary, books and magazines via an electronic mail; providing nondownloadable electronic publications, namely, electronic dictionaries, electronic books in the field of computer games, movies and entertainment videos and electronic magazines in the field of computer games, movies and entertainment videos; providing nondownloadable electronic publications in the nature of manuals in the field of video game machines and computer game programs; services of reference libraries for literature and documentary records; provision of non-downloadable films, movies and television programs via an online video-on-demand service; provision of non-downloadable images and videos via an online video-on-demand service; producing videos; distributing videos; videotaping; provision of non-downloadable films, movies and television programs via video-on-demand service by interactive services of cellular phone receivers; entertainment services, namely, providing nondownloadable images of art in the virtual-reality space on the websites; art exhibitions services; art exhibitions via on-line including mobile communications in the virtual-reality space for simulation experience; providing information about on-line art exhibitions by computer terminals; entertainment services, namely, providing non-downloadable pictures and music by automatic search according to keywords requested from databases storing information about pictures, art and music via the Internet or computer networks by computer terminals; entertainment services, namely, providing non-downloadable images, pictures, sounds and music on the Internet or via computer networks via telecommunication networks; entertainment services, namely, providing on-line video games with systems ranking and distributing scores to users' terminals in real time; rental of electronic magazines and other electronic publications; providing information about rental of electronic magazines and other electronic publications; book rental; rental of phonograph records or sound-recorded magnetic tapes; rental of imagerecorded magnetic tapes; rental of memory media recorded game programs for home video game consoles used with televisions and electronic game machines with liquid crystal display; rental of memory media recorded game programs; rental of toys; rental of amusement machines and apparatus; rental of game machines and apparatus. Klasse 42 Providing meteorological information; designing home video game consoles used with televisions for others; data conversion from physical to electronic media; data conversion of computer programs and data, not physical conversion; duplication of computer programs; rental of magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-ROMs all encoded with system security programs for home video game consoles used with televisions and computer; 45

46 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 information data processing services by computer system, namely, development of data processing programs by order of third parties; video game software programming services for others for video game machines for use with television for business and personal use; providing information about development, maintenance and design of computer software to secure computer network operations against unauthorized access; computer programming and maintenance of computer programs; rental of measuring apparatus; rental of Web servers; rental of Web server's memory for entry of diaries and schedules of individuals and corporations and storage of electronic data; rental of Web server's memory; rental of computers; rental of computer software; providing computer software that may be downloaded from a global computer network; installation of computer software; providing on-line non-downloadable software for ensuring the security against unauthorized access to video game machines for use with television (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, AIR MIO Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Chocolate, chocolate goods; including all the aforesaid goods using sugar substitutes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, CorTec Brain Interchange CorTec GmbH, Georges-Köhler-Allee 010, DE FREIBURG, Tyskland Klasse 5 Surgical implants (living tissues); diagnostic preparations for medical purposes. Klasse 9 Software and programs for controlling medical apparatus, surgical and neurophysiological implants; software and programs for controlling apparatus, surgical and neurophysiological implants by means of brain activities; brain computer interfaces (interface apparatus or programs for computers). Klasse 10 Artificial limbs; surgical implants (artificial materials); neurophysiological implants (made from artificial materials); prostheses, in particular motor, sensory and cortical neuroprostheses (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, ATLANTIS PANOLIN Holding AG, Bläsimühle, CH-8322 MADETSWIL, Sveits Klasse 4 Industrial greases, lubricants, synthetic and biodegradable lubricants, all the aforesaid goods particularly for marine use and for the offshore industry, including applications for offshore extraction of raw materials, installation of underwater cables and pipelines, production of energy by offshore wind farms and desalination (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, Societe de Constructions Mecaniques et Electriques de la Croix D'argent, ZI Les Avants, FR SAINT- MATHIEU-DE-TREVIERS, Frankrike Klasse 7 Motors and engines other than for land vehicles; electric motors; transmission couplings and belts other than for land vehicles; electricity generators; 46

47 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 alternators; couplings other than for land vehicles; dynamos; automatic distribution machines. Klasse 9 Scientific, electric, electronic and electro-technical, weighing, measuring, signaling, checking [supervision] apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; mechanisms for coin-operated apparatus; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; control panels (electricity); switchboards; distribution panels and control panels for motors and engines (electricity); electronic notice boards; branch boxes (electricity); electric accumulators; electric apparatus for commutation; electric counters; condensers [capacitors]; electric conductors; materials for electricity mains [wires, cables]; connectors [electricity]; electric converters; distribution boxes [electricity]; distribution consoles [electricity]; electricity conduits; ducts [electricity]; electric couplings; electric couplings; electric relays; electric cells (batteries); electric batteries. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , ES, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, TEKNIMED Teknimed, 8 rue du Corps Franc Pommiès, FR VIC-EN-BIGORRE, Frankrike Klasse 5 Chemical preparations for medical use, including chemical preparations for use in the fields of dentistry, maxillofacial medicine, orthopedics, neurosurgery and neuroradiology; bio-materials for biological use for use in orthopedic and bone surgery. Klasse 42 Chemical research; technical project planning in the field of orthopedics Uist Sports SA, C/ Maestro Ripoll, 9, ES MADRID, Spania Klasse 35 Athlete representation services. Klasse 45 Legal services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Jenny ara AG, Zur Schlenkhecke 4, DE LANGENFELD, Tyskland Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; hides; trunks, travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Klasse 25 Clothing and headgear

48 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: MIO. (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: MIO. TSN Brands Ltd, Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, VG- ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Klasse 29 Ajvar [preserved peppers]; aloe vera prepared for human consumption; alginates for culinary purposes; anchovy; peanuts, processed; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans, preserved, for food; ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; toasted laver; edible birds' nests; peas, preserved; mushrooms, preserved; snail eggs for consumption; eggs; eggs; meat extracts; seaweed extracts for food; non-alcoholic egg nog; fruit chips; low-fat potato chips; lentils, preserved; fruit peel; hummus [chickpea paste]; potato flakes; fruit, stewed; fruit preserved in alcohol; fruit, preserved; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; frozen fruits; crystallized fruits; fish fillets; milk ferments for culinary purposes; oysters, not live; tuna fish; truffles, preserved; sea-cucumbers, not live; tofu; tahini [sesame seed paste]; vegetable soup preparations; tripe; preparations for making soup; preparations for making bouillon; sausages in batter; sausages; salted meats; tomato juice for cooking; vegetable juices for cooking; fat-containing mixtures for bread slices; processed sunflower seeds; processed seeds; herrings; sardines; bacon; fruit salads; vegetable salads; ryazhenka [fermented baked milk]; salted fish; fish, not live; fish, preserved; crustaceans, not live; crayfish, not live; apple purée; cranberry sauce [compote]; pollen prepared as foodstuff; poultry, not live; curd; foods prepared from fish; processed meat products; powdered eggs; jams; pickles; liver; pectin for culinary purposes; liver pâté; tomato purée; nuts, prepared; coconut, desiccated; lobsters, not live; olives, preserved; potato fritters; vegetables, dried; vegetables, cooked; vegetables, preserved; meat, fish, poultry and game; meat, preserved; meat; fruit pulp; fish mousses; vegetable mousses; fish meal for human consumption; mussels, not live; animal marrow for food; almonds, ground; shellfish, not live; coconut butter; cocoa butter; peanut butter; fats; marmalade; piccalilli; margarine; onions, preserved; salmon; lecithin for culinary purposes; spiny lobsters, not live; silkworm chrysalis, for human consumption; croquettes; buttercream; prawns, not live; shrimps, not live; gherkins; bouillon concentrates; fruits, tinned [canned (Am.)]; fish, tinned [canned (Am.)]; vegetables, tinned [canned (Am.)]; meat, tinned [canned (Am.)]; black pudding [blood sausage]; clams [not live]; isinglass for food; kimchi [fermented vegetable dish]; sauerkraut; processed fish spawn; caviar; raisins; charcuterie; fruitbased snack food; edible fats; suet for food; lard for food; coconut fat; yolk of eggs; fruit jellies; jellies for food; meat jellies; jellies, jams; gelatine; game, not live. Klasse 32 Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; peanut milk [nonalcoholic beverage]; milk of almonds [beverage]; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; orgeat; powders for effervescing beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; preparations for making aerated water; preparations for making liqueurs; preparations for making mineral water; preparations for making beverages; malt wort; pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic fruit extracts; essences for making beverages (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (521) Bruk/innarbeidelse Ja Legero Verwaltung GmbH, Marburger Strasse 10, AT GRAZ, Østerrike Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, shoe bags and shoe pouches. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, including boots and slippers

49 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: DERMERA Brock Beauty Inc, 840 Oak Harbor Blvd., US-LA70458 SLIDELL, USA Klasse 3 Body and Beauty Care Cosmetics. Klasse 5 Dietary and Nutritional Supplements; Food Supplements (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /09 APM Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str , DE JENA, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software to be used in ophthalmology (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, SHINE SHIELD L'Oreal, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Make-up products. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SIGMACILLINA Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, Viale Shakespeare, 47, IT ROMA, Italia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, E-VENTUS Norpe OY, Teollisuustie 7, FI PORVOO, Finland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Refrigerating and freezing apparatuses. Klasse 20 Furniture; check-out counters (furniture); display units for exhibition, display and sales promotion purposes; parts and fittings for all the aforementioned goods

50 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IS, 2726/2013 (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the word "rekode" in conventional black font except for the symbols "!" and "<" which represent the letter "k". Skema ehf, Menntavegur 1, IS-101 REYKJAVIK, Island Klasse 9 Teaching apparatus and instruments; compact discs [audio]; compact discs [read-only memory]; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; calculating machines; data processing equipment and computers; computer software. Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; photographs; stationery; instructional and teaching material (except apparatus). Klasse 28 Games and playthings. Klasse 41 Education and providing of training in the field of technology and computer science; entertainment; sporting and cultural activities. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, LI-9494 SCHAAN, Liechtenstein Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Dental materials for use in dentistry, namely materials and preparations for the manufacture of models, crowns and bridges, inlays, prostheses, artificial teeth, materials for relining, dental isolation materials, characterization of teeth; dental alloys; dental adhesive agents; dental bonding agents; protective varnishes for teeth; dental composites; dental cements; colour stains for use in dentistry; precious metal alloys and nonprecious metal for dental purposes; alloys for the dental technology; precious metals and non-precious metals for the dental technology; materials for repairing damaged teeth; opaque materials for dental use; materials for metal-resin bonding systems for dental purposes; prefabricated parts for dental crowns, bridges and pontics; fiber reinforced materials for the Klasse 9 manufacture of dental crowns, bridges and pontics; ingots made of resin, metal or ceramic for dental purposes; dental veneers. Electric and electronic apparatus for dental use as far as included in this class, in particular scanners, devices for digital imaging and devices for computer aided design (CAD) processing. Klasse 10 Apparatus, tools and instruments used in dentistry, namely dental registration devices; artificial teeth, instruments for applying dental products; dental implants; dental prosthesis, namely onlays. Klasse 11 Dental furnaces. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; computer software and hardware design and development for dental purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /09 ALPINA EYE-5 Alpina Sports GmbH, Äussere Industriestrasse 8a, DE FRIEDBERG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Motorcyclists' goggles, ski goggles, sports spectacles, sunglasses, cycling glasses, golf glasses, shooting glasses, riding glasses, diving goggles, swimming goggles; reading eyeglasses; goggles for industrial safety, laser protection goggles; spectacles (optics); spectacle frames and lenses; spectacle glasses of plastic; spectacle cases; apparatus and instruments for protection against laser radiation, namely laser protection windows and laser protection curtains; optical filters; optical apparatus for measurement, optical instruments for measurement; reading aids; magnifying glasses; industrial safety helmets, protective helmets for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski jumpers, for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, for inline skaters, for snowboarders, for canoeists, for hang gliders, for paragliders; sports helmets; helmets for alpine sports, helmets for horse riding; face protection visors for workers; protective shields for workers, in particular protective shields for welding; respirators, other than for artificial respiration, in particular respiratory masks and respiratory apparatus for workers; fall-prevention apparatus for workers, namely safety nets, safety tarpaulins, safety signals in the form of luminous or mechanical signalling systems, mechanical safety signs, restraining belts in particular integrated into safety clothing for workers, safety belts in particular integrated into safety clothing for workers, seat belts in particular integrated into safety clothing for workers, safety vests, stay ropes, safety belt straps, safety belt straps with integrated shock absorbers, energy absorbers for fall-prevention apparatus, fall limiters, lanyard lifelines, safety ropes, fall arresters for safety equipment; parts of the aforementioned goods. Klasse 28 Body protectors for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for snowboarders, for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, for inline skaters, for 50

51 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 equestrians (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK L-TUG IP Science Limited, 2nd Floor, The Platinum Building, St John's Innovation Park, Cowley Road, GB-CB40DS CAMBRIDGE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Pharmaceutical preparations and substances; pharmaceutical preparations and substances for use in cholesterol reduction; pharmaceutical preparations and substances for use in treating cardiovascular conditions (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: C-KNIT W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, US-DE19711 NEWARK, USA Klasse 9 Protective clothing, namely, pants, coats, footwear, coveralls, jackets, gloves, mittens, parkas, vests, jumpsuits, rain suits, head wear, glove liners, all used while protecting the wearer from water, blood borne pathogens, body fluids, chemicals and fire (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /30 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , PT, WOODOCORK Amorim Revestimentos SA, Rua Do Ribeirinho, 202, PT SAO PAIO DE OLEIROS, Portugal Klasse 19 Floors and tiles made of cork; floors and tiles made of composition cork; paved floors made of cork, compressed cork or a cork mixture. Klasse 27 Floor coverings and insulating floor coverings Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte Heerstrasse 1, DE GEORGSMARIENHÜTTE, Tyskland Klasse 30 Pastry and confectionery; sweetmeats and jelly sweets as far as included in this class; chocolate products; comfits; truffles and chocolates, also filled with spirits; candy and edible ices

52 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , PL, Z smartesox APATOR SA, Gdanska St 4a lok. C4, PL TORUN, Polen Klasse 9 Electricity meters. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /05 CHOLIN-FALK Dr Falk Pharma GmbH, Leinenweberstrasse 5, DE FREIBURG, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Pharmaceutical preparations Plexus Holdings Plc, Plexus House, 1 Cromwell Place, GB-SW72JE LONDON, Storbritannia Klasse 6 Metal goods for use in drilling and completing oil and gas wells and in the production of oil and gas from wells; wellheads, Christmas trees (for oil or natural gas extraction), valves, risers, riser connectors, pipeline connectors, jumper connectors, metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads, subsea connectors, wellhead connectors, subsea wellheads, tubing hangers, casing hangers, seal assemblies, caps, crown plugs, casing and tubing heads, adapters, adapter and spacer spools, flange to connectors, threaded connectors, valve removal plugs, mud line suspension systems, washout sleeves, pipes; wellhead systems; adjustable wellhead systems; subsea wellhead systems; surface wellhead systems; exploration wellhead systems; tie-back connectors; high pressure/high temperature tie-back connectors; metal goods for supporting oil and gas field conduits; metal goods for supporting conduits in jack-up exploration drilling in oil and gas fields; casing connectors in oil and gas wells; subsea wellhead temporary abandonment caps; annulus monitoring and lockdown systems for wellheads; suspension systems for oil and gas wells; conversion wellheads for oil and gas wells; tie back connectors; wellhead trees; wellhead dry trees; wellhead wet trees; parts and Klasse 7 fittings therefor. Metal goods for use in drilling and completing oil and gas wells and in the production of oil and gas from wells; machines and machine tools for use in completing oil and gas wells and in the production of oil and gas from wells; wellheads, geothermal wellheads, subsea wellheads, wellhead connectors in the nature of pipe fittings and flanges; pipeline repair tools; running tools; parts and fittings therefor. Klasse 37 Construction, installation, maintenance, repair and rental services relating to oil and gas well structures; rental of wellhead systems and components used in wellhead systems for oil and gas wells; rental of wellhead systems for jack-up exploration drilling; construction, installation, maintenance, repair and rental of goods for use in drilling and completing oil and gas wells and in the production of oil and gas from wells; construction, installation, maintenance, repair and rental of wellheads, Christmas trees for oil and gas wells, valves, risers, riser connectors, pipeline 52

53 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 connectors, pipeline repair tools, jumper connectors, metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads, subsea connectors, wellhead connectors, subsea wellheads, tubing hangers, casing hangers, seal assemblies, caps, crown plugs, casing and tubing heads, adapters, adapter and spacer spools, flange to connectors, threaded connectors, valve removal plugs, running tools, mud line suspension systems, washout sleeves, pipes, wellhead systems, subsea wellhead systems, surface wellhead systems, exploration wellhead systems, adjustable wellhead systems, tieback connectors, high pressure/high temperature tieback connectors, metal goods for supporting oil and gas field conduits, metal goods for supporting conduits in jack-up exploration drilling in oil and gas fields, casing connectors in oil and gas wells, subsea wellhead temporary abandonment caps, annulus monitoring and lockdown systems for wellheads, suspension systems for oil and gas wells, conversion wellheads for oil and gas wells, tie back connectors, wellhead trees, wellhead dry trees, wellhead wet trees; advisory, information and consultancy services relating to the aforesaid services. Klasse 42 Design services relating to oil and gas well structures; engineering services; oil and gas engineering services; research and development of wellhead systems; design of wellhead systems; design and testing of wellhead and mudline equipment; engineering project management services; engineering project planning services; engineering design and consultancy services; subsea and offshore engineering services; technical inspection services; inspection of goods for quality control; engineering, research, design and inspection services for goods for use in drilling and completing oil and gas wells and in the production of oil and gas from wells; engineering, research, design and inspection services for wellheads, Christmas trees for oil and gas wells, valves, risers, riser connectors, pipeline connectors, pipeline repair tools, jumper connectors, metal to metal seals, high pressure seals, geothermal wellheads, subsea connectors, wellhead connectors, subsea wellheads, tubing hangers, casing hangers, seal assemblies, caps, crown plugs, casing and tubing heads, adapters, adapter and spacer spools, flange to connectors, threaded connectors, valve removal plugs, running tools, mud line suspension systems, washout sleeves, pipes, wellhead systems, subsea wellhead systems, surface wellhead systems, exploration wellhead systems, adjustable wellhead systems, tieback connectors, high pressure/high temperature tieback connectors, metal goods for supporting oil and gas field conduits, metal goods for supporting conduits in jack-up exploration drilling in oil and gas fields, casing connectors in oil and gas wells, subsea wellhead temporary abandonment caps, annulus monitoring and lockdown systems for wellheads, suspension systems for oil and gas wells, conversion wellheads for oil and gas wells, tie back connectors, wellhead trees, wellhead dry trees, wellhead wet trees; feasibility studies; engineering feasibility studies; testing services; advisory, information and consultancy services relating to the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, MI2013C F.A.S.T. - Fiber and Strip Tease S.a.s. di Alessandro Seneci & C., Via Oslavia, 18, IT MILANO, Italia Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, LYCHEEPOWER Celeb LLC, 16 Harborage Isle, US-FL33316 FORT LAUDERDALE, USA Klasse 3 Bleaching preparations for the hair; color-removing preparations for hair; hair bleach; hair care creams; hair care preparations; hair color; hair dye; hair gel; hair lotion; hair mousse; hair pomades; hair relaxers; hair shampoos and conditioners; hair sprays; hair straightening preparations; hair styling preparations; hair tonic; permanent wave preparations, all the aforesaid goods containing lychee or lychee extract

54 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ABITRON ABI Holding GmbH, Wiesnerstrasse 20, AT-4950 ALTHEIM, Østerrike Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus and instruments to control ships, apparatus and instruments for measuring and transmitting of commands, radio remote controls, wireless controllers, wire cable controls (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /05 STRYORA Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne Street, US-MA02139 CAMBRIDGE, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for human use, namely, for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-immune diseases and disorders and inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Diagolo Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller- Strasse 3, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed vegetable and potato products; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products being dried fruits; peanut butter. Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products; ginger products being confectionery and jellied fruits; savoury biscuits and lye bakery products; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits and processed cereal grains; chocolate, chocolate goods; sauces. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and seeds; seaweed for human consumption (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: KRYSHTAL SUPER-LYUKS (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: KRYSHTAL SUPER-LYUKS Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo MINSK KRISTALL, d.15, ul. Oktyabrskaya, BY MINSK, Hviterussland Klasse 33 Vodka (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, HISTODINE Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, Nederland Klasse 5 Veterinary preparations; medicines for veterinary purposes; sanitary preparations for veterinary purposes; disinfectants for veterinary purposes; bacteriological, biological, chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for veterinary purposes; enzymes for veterinary purposes; cultures of micro-organisms for veterinary purposes; lotions and greases for veterinary purposes. Klasse 35 Advertising; business management; public relations services; marketing services; business administration; office functions; organization of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes. 54

55 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, HISTORAL Le Vet BV, Wilgenweg 7, NL-3421TV OUDEWATER, Nederland Klasse 5 Veterinary preparations; medicines for veterinary purposes; sanitary preparations for veterinary purposes; disinfectants for veterinary purposes; bacteriological, biological, chemical preparations for veterinary purposes; chemical reagents for veterinary purposes; enzymes for veterinary purposes; cultures of microorganisms for veterinary purposes; lotions and greases for veterinary purposes. Klasse 35 Advertising; business management; public relations services; marketing services; business administration; office functions; organization of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: INVITA Consilient Health Limited, 5th Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, IE- DUBLIN 2, Irland Klasse 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances adapted for medical use, vitamin preparations, none of the aforementioned goods being for the treatment of psychosomatic disorders (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, ZURVITA Zurvita, Inc., 800 Gessner Road, Suite 110, US- TX77024 HOUSTON, USA Klasse 5 Health and wellness products, namely, dietetic food, food supplements, dietary supplements, nutritional supplements, and sports drinks Nammo Lapua OY, Pl 5, FI LAPUA, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; ammonium nitrate explosives; ammunition; noise-suppressors for guns; trigger guards for guns and rifles; gunstocks; cleaning brushes for firearms; guns [weapons]; gun cases; acetyl-nitrocellulose; ballistic weapons; bengal lights; dynamite; harpoon guns [weapons]; signal rockets; tanks [weapons]; air pistols [weapons]; pyrophoric substances; trunnions for heavy weapons; hand grenades; hammers for guns and rifles; sighting mirrors for guns and rifles; rifles; machine guns; motorized weapons; automatic firearm ammunition belts; mortars [firearms]; shells [projectiles]; tear-gas weapons; firing platforms; lead shot for hunting; hunting firearms; mines [explosives]; detonating caps other than toys; ammunition for firearms; apparatus for filling cartridge belts; bandoliers for weapons; cartridge cases; cartridge pouches; cartridges; cartridge loading apparatus; pistols [arms]; projectiles [weapons]; pyroxylin; pyrotechnic products; explosive powders; explosive cartridges; detonating plugs; detonators; rocket launchers; rockets [projectiles]; revolvers; gunpowder; powder horns; firecrackers; side arms [firearms]; fog signals, explosive; sprays for personal defence purposes; firing lanyards for explosives; fuses for explosives, for use in mines; fuses for explosives; primings [fuses]; torpedoes; breeches of firearms; gun carriages [artillery]; gun barrels; artillery guns [cannons]; cannons; belts adapted for ammunition. 55

56 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, LA POSTE, 44 boulevard de Vaugirard, FR PARIS, Frankrike Klasse 35 Commercial information and advice for businesses relating to the design of online sale Internet sites as well as logistics and e-logistics, computer file management relating to the design of online sale Internet sites as well as logistics and e-logistics; services of expertise in accounting, auditing and marketing in the field of logistics and mail services of businesses, namely, needs analysis, solution proposals, assistance relating to selection of materials; operation of electronic processing of mail and orders (input, office functions); advice and auditing relating to logistics and e-logistics; receiving, recording and processing customer orders for a company; dissemination of advertising matter, online advertising on a computer network; dissemination and distribution of advertising material [leaflets, prospectuses, printed matter, samples]; administrative and commercial management of the logistics and mail activity of a business; arranging newspaper subscriptions for others; document reproduction; administrative management services of portal sites on a global telecommunication network (of the Internet type) or private or reserved access networks (of the intranet type) enabling the management of the supply, collection, removal, recovery, storage, warehousing and delivery of goods, products, parcels and mail; computer files and computer databanks management services in the field of the supply, collection, removal, recovery, storage, warehousing and delivery of goods, products, parcels and mail; business promotion services in the field of transport; advice on business strategy in the field of logistics and on management in the field of logistics; advertising sponsorship; promotion of goods and services for others by placing advertising messages and posters on websites; provision, namely, providing access to commercial information directories on the Internet, including mobile Internet; publication of advertising texts and/or images; distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); rental of advertising material; news clipping services; organization of competitions for promotional or advertising purposes; organization and conducting of trade fairs, events and exhibitions for commercial or advertising purposes; services for subscribing to newspapers, magazines, information bulletins, magazines, computer databases (for others); telecommunication subscription services (for others); advice and information for businesses relating to telemarketing and direct marketing; outsourced call center services, management and assistance in the management of operations in customer relations and telephone marketing, qualification of quantitative study files, contact center surveys and polls by telephone, postal mail, the global telematic network and the Internet, namely, subcontracting services (business assistance) in the context of customer relations and telephone marketing operations for others; remote commercial management of relations between a purchaser and the end customers on behalf of others, including technical and computer processing, namely, input, collection, compilation of data, by all means of communication (computer, electronic mail, Internet, telephone); organizing, conducting and managing commercial market research (canvassing) for others; auditing of businesses (commercial analysis) in the field of transport and transport logistics; transport logistics assistance for industrial and commercial businesses; administrative management services for the transport of goods, products, parcels and mail (customs and administrative authorizations); importexport agencies; services for completing administrative formalities of goods, products, parcels and mail; management of computer files and data, namely, implementation of computer systems for processing and managing data relative to customer relations and to telephone marketing operations. Klasse 38 Provision, namely, providing access to a computer service enabling users to manage and track the logistics or e-logistics of their products, parcels or goods and to exchange information relative to tracking these orders between systems via the Internet; providing online access to a service enabling users to obtain information relative to tracking the delivery or routing of goods, products, parcels and mail, to place orders and organize the delivery of goods, products, parcels and mail; transmission services, via the Internet, including mobile Internet, of messages, information accessible via access codes and all other data relative to the collection, routing and distribution of goods, products, parcels and mail; provision of access to platforms on the Internet, as well as on mobile Internet; electronic messaging services; digital file transmission services; provision of access on the Internet, including mobile Internet, to forums, newspapers, online diaries (blogs) and server lists for access and transmission of messages, comments and multimedia content between users; providing access to computer databases and servers; services for downloading digital data online; management of telephone call centers, namely, telecommunication services for receiving and making calls and for multichannel processing (social media & social networks, e-image, customer social relations, customer interactions and e-interactions, social CRM, live chat, click to chat, click to call, web call-back, co-browsing, Web courses, interactive terminals) of electronic messages and telephone calls. Klasse 39 Transport, packaging and warehousing of goods, products, parcels and mail; storage of goods, products, parcels and mail; packaging and repackaging of products and goods; on-site and off-site collection of goods, products, parcels and mail with computerized optimization and remote control of the collection plan; routing and distribution of goods, products, parcels and mail with computerized optimization and remote control of the transport plan, their location, routing and potential rerouting to the sender; removal services; transport and freight brokerage; chartering services; freight forwarding; advice and assistance for businesses to meet their requirements or commitments relating to the transport and storage of goods; professional advice and formulation of plans relating to the transport of goods and storage of goods; rental services of pallets, loading trays, transport and handling trays, boxes, box pallets and containers; consultancy, information relating to transport logistics for goods, products, parcels and mail. Klasse 42 Design and development of computers and software; technical project study; development (design), installation, maintenance, updating or rental of 56

57 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 software; computer system analysis; hosting of servers; creation and provision in SAS mode of online sale Internet sites for recording orders, receiving payment for them and tracking their processing, including the printing of transport labels and routing to the end recipient; hosting of databases; design of computer programs for e-logistics and the sale of goods on the Internet; scientific and technological analysis services and technical research in the field of logistics and transport provided by engineers; quality control in the field of logistics and transport; design, development, management and updating (maintenance) of software applications (downloadable software for mobile telephones, touch-screen tablets and apparatus with interactive and multimedia functions), software and software packages in the field of logistics and transport; programming for computers; surveying (engineering work); hosting and updating of web sites for creating and operating an Internet platform for managing orders, collection and routing of goods, products, parcels and mail for the purpose of optimizing their transport plan and enabling the permanent, computerized updating of transport labels; computer programming services for the storage of data media or documents stored electronically (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, CLIKIDO Magic Production Group (MPG) SA, Findel Business Center, complexe B, rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg Klasse 28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; building games, card games, manipulative games, parlor games, action toys, construction toys, models (toys), scale model vehicles. Klasse 30 Pastry and confectionery; edible ices; chocolate and chocolate-based products, cocoa and cocoa-based products. Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; provision of non-downloadable online comic books and graphic novels; interactive entertainment services; organization of competitions (education or entertainment); organization of entertainment events. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, US, CHATA Agave Loco LLC, P.O. Box 323, US-IL60015 DEERFIELD, USA Klasse 29 Coffee creamer. Klasse 30 Candy; confections; coffee; coffee pods; coffee-based and caffeinated beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages except beers (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, / HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, DE METZINGEN, Tyskland Klasse 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 57

58 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, sauce, including in connection with fruit, vegetables, potatoes, cheese, pasta and/or breadcrumbs, goose liver pâté, semi-prepared and ready-to-cook meals and ready meals made mainly with meat, fish, seafood, poultry, game and/or sausage, including as stews, soups, bouillon, consommés, preparations for making soup, baked goods, with fillings mainly consisting of meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and baked goods, and combination products, including with added meat, fish, seafood, poultry and game, fruits, vegetables, pasta and/or baked goods; ready meals made with fresh pasta, in particular cannelloni, lasagne, tortellini, ravioli, pizzas, quiches, minced meat in a pastry shell, hamburgers in hamburger buns, hotdogs Lutz Fleischwaren GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 48, DE LANDSBERG, Tyskland Klasse 29 Meat, sausage, fish, poultry and game and products made therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, roasted, smoked, baked, deep-fried and/or air-dried game, poultry, seafood, fish and meat products, in particular joints, hams and preserved meat products; charcuterie, in particular in cooked, fried and/or smoked and/or air-dried form, including meat, meat products, poultry, game, seafood and fish pies, dried, cooked, frozen, preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry and game, fruits and vegetables; meat extracts; meat and sausage preserves; preserved ready meals made with meat and meat products, fish products, eggs, fruits and vegetables; schnitzel; poultry meat or poultry meat cuts; chicken nuggets; minced meat products, cooked, spiced and/or coated with sauce, including combined with fruit, vegetables, potatoes, cheese, pasta and/or breadcrumbs; goose liver paté; semi-prepared and ready-to-cook meals and prepared meals, mainly consisting of meat, fish, seafood, poultry, game and/or sausage, including being stews; soups, meat broth, broth, soup preparations; including all the aforesaid goods (where possible) in frozen form. Klasse 30 Bakery products, with fillings mainly consisting of meat, poultry, game, fish, seafood or sausage, and pasta made using meat, bread and bakery products, and combination products, including with added meat, fish, seafood, poultry and game, fruit, vegetables, pasta and/or bakery products; ready meals made with fresh pasta, in particular cannelloni, lasagne, tortellini, ravioli; pizzas, quiches; minced meat in a pastry shell, hamburgers in hamburger buns, hotdogs; including all the aforesaid goods (where possible) in frozen form. Klasse 35 Wholesaling and retailing of foodstuffs, including via the internet, including meat, sausage, fish, poultry and game and products made therefrom, including fresh, frozen, cooked, fried, roasted, smoked, baked, deepfried and/or air-dried game, poultry, seafood, fish and meat products, in particular joints, hams and preserved meat products, charcuterie, in particular in cooked, fried and/or smoked and/or air-dried form, including meat, meat product, poultry, game, seafood and fish pies, dried, frozen, preserved and prepared meat, fish, seafood, poultry and game, fruit and vegetables, meat extracts, tinned meat and sausage, preserved ready meals made with meat and meat products, fish products, eggs, fruits and vegetables, schnitzel, chicken nuggets, poultry or parts of poultry, minced meat, including cooked, spiced and/or covered with (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, 14/ SUITE PRIVEE LA REDOUTE, 57, route de Blanch le, FR ROUBAIX, Frankrike Klasse 16 Paper and cardboard (raw, semi-finished or for stationery or printing); printing products; cardboard articles; printed matter; newspapers; books; manuals [handbooks]; catalogs; catalogs for mail-order and/or distance sale; photographs; stationery, adhesives (adhesive materials for stationery or household use); material for advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and display (except apparatus) of paper or cardboard (not illuminated, non-mechanical and nonmetallic); wrapping paper; bags, small bags and sheets of paper or plastic for packaging; printing type; printing blocks. Klasse 25 Clothing; underwear; lingerie; hosiery; footwear (except orthopedic footwear); stockings; socks; headgear. Klasse 35 Commercial business and advertising; organization of home meetings for commercial or advertising purposes; advice on marketing; commercial and business advice; sales assistance, namely consulting in relation to sales techniques and programs; retail sale services by means of meetings or demonstrations at home, retail sale and Internet sale of clothing, clothing accessories and ornaments namely clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns (robes), socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, layette, jewels, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, electric household goods, hi-fi systems, toys, decorative objects namely vases, frames, trinkets, carpets, statuettes, pictures, boxes of plastic, metal or wood, mirrors, lamps and mobiles; presentation of goods on all communication media, for retail purposes; the bringing together (excluding the transport thereof), for the benefit of others, of clothing articles, clothing accessories and ornaments namely clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns (robes), socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, teddies (undergarments), swaddling clothes, layette, jewels, leather goods, textile goods and/or household linen, furniture, electric household goods, hi-fi systems, toys, decorative objects namely vases, frames, trinkets, 58

59 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 carpets, statuettes, paintings, boxes of plastic, wood or metal, mirrors,lamps and mobiles, in a general catalog for mail-order or remote sale, on an Internet site, on any other form of electronic communication media or in shops; services provided/rendered in the context of the retail sale of articles of clothing, clothing accessories and ornaments namely clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns (robes), socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, layette, jewels, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, electric household goods, hi-fi systems, toys, decorative objects namely vases, frames, trinkets, carpets, statuettes, pictures, boxes of plastic, wood or metal, mirrors, lamps and mobiles), sold remotely and particularly by mail order, enabling consumers to conveniently view and purchase these goods via a mail-order catalog, a remote sales site, or a blog; administrative organization of the transport, delivery, distribution, sorting, carriage and storage of goods and parcels; retail sale and particularly direct sale of catalogs and goods of all kinds, namely articles of clothing, clothing accessories and ornaments namely clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, belts, dressing gowns (robes), socks, shirts, tights, coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, swaddling clothes, layette, jewels, leather goods, textile articles and/or household linen, furniture, electric household goods, hi-fi systems, toys, decorative objects namely vases, frames, trinkets, carpets, statuettes, pictures, boxes of plastic, wood or metal, mirrors, lamps and mobiles (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG, Saatwinklerdamm 42-43, DE BERLIN, Tyskland Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging, included in this class; printers' type; printing blocks. Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons; airline services, namely transport of persons and freight by air; booking of seats for travel; booking of hire cars; travel arrangement; online reservation and booking in the field of tourism and business travel (online travel agencies), included in this class. Klasse 43 Services for providing food and drink, temporary accommodation; providing hotel accommodation; hotel reservations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Kreaps ApS, Skodsborgvej 238, DK-2850 NÆRUM, Danmark Klasse 9 Bath masks for protection, protection masks for the eye area and face, masks for protection against drizzle and rain; eyewear, bath and swimming goggles, sports goggles, sunglasses, protective goggles, light restraining goggles, 3-D goggles, anti-fog goggles, goggles for medical use. Klasse 10 Masks for medical use; medical articles, namely masks. Klasse 28 Sports articles, namely masks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, FORTIPRAY Prayon Societe Anonyme, Rue Joseph Wauters 144, BE-4480 ENGIS, Belgia Klasse 1 Chemical products for human and animal consumption. Klasse 5 Dietetic substances for medical use, food for babies. Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats

60 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PARFLOCK Lord Corporation, 111 Lord Dr., US-NC27511 CARY, USA Klasse 1 Adhesive compositions, in particular for use in coating and flocking, in particular for use in flocking rigid and flexible surfaces (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK Rotaheater Rotaheat Limited, Sandgate, Netton Street, GB- SP54DF BISHOPSTONE, SALISBURY, Storbritannia Klasse 11 Magnetic flux or inductive water and other fluid heaters and vaporisers driven by wind or water power and associated hot water systems and equipment; water desalination, distillation and/or purification equipment (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /35 Hotelda Digital Travel GmbH, Am Haag 14, DE GRÄFELFING, Tyskland Klasse 38 Providing access to information on the Internet; providing access to online registers, indices and searchable databases of websites and computer networks; services of news agencies, namely collecting and providing press releases and electronic transmission of information in connection with goods and services of third parties; providing access to comparative purchasing information; electronic transmission of online evaluations, namely of user ratings and test reports; providing access to platforms and portals on the Internet, namely for price comparison of goods and services of third parties and for gathering, compiling and disseminating test reports and testimonials by users; electronic bulletin board services; electronic exchange of messages via Internet forums; providing access to Internet forums; providing access to information as text and pictures by using digital transmission techniques; providing access to online computer databases and websites in the fields of arrangement, reservation, and booking of hotels, guest houses and other accommodation; providing access to computer programs in data networks, namely for price comparison services regarding goods and services; providing access to Internet content of third parties via hyperlinks; providing access to an interactive website with information about hotels, guest houses and other accommodation; providing access to an interactive website with travel agency services, namely for arranging, reservation and booking of rooms in hotels, guest houses and other accommodation; providing access to an interactive website with information about hotels, guest houses and other accommodation (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , PT, ORANGEBLUE Good-Bye S.à.r.l., 11 A rue Wiltheim, LU-5465 WALDBREDIMUS, Luxembourg Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks

61 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CEREKA Virbac, 1ère Avenue 2065m, L.I.D., FR CARROS, Frankrike Klasse 5 Veterinary products; veterinary preparations; sanitary products for veterinary use; dietetic products for animals; disinfectants; preparations for destroying weeds and vermin. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: CABRIFIN BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, FR VIROFLAY, Frankrike Klasse 29 Cheeses and other dairy products Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: RUPA AND COMPANY Limited, Metro Tower, 1 Ho- Chi-Minh Sarani Kolkata, IN WEST BENGAL, India Klasse 25 Hosiery including vests, "jangias", brief, drawers underwear, brassieres, panties, lingeries, slips, nighties, ready-made garments, clothings and underclothing for men, women, children, socks, stocking, ties (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a design element which is a Flag with blue bars at the top and bottom, a red block in the middle section of the mark to the right and a white block between the words "TOMMY" and "HILFIGER" in blue. Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th Street, 6th Floor, US-NY10001 NEW YORK, USA Klasse 3 Soaps; perfumery; colognes; toilet water; perfumes, fragrances for personal use; essential oils; cosmetics; make-up products, namely, lipsticks, lip glosses, mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, pressed face powders, loose face powders, foundations; nail care products, namely, nail polish and nail polish remover; non-medicated toiletries; non-medicated skin care products, namely, cosmetic creams and lotions for skin care, moisturizing creams, facial masks and skin firming creams and lotions; cosmetic preparations for baths and showers, namely, bath oil, bath salts, bath beads and bath crystals; talcum powders; hair lotions, shampoos; dentifrices; antiperspirants; deodorants for personal use; shaving articles, namely, shaving soaps; shaving gel and shaving cream; after-shave; aftershave lotions and gels; shoe polish and creams; hair dyes; cleaning preparations; cosmetics for animals. Klasse 9 Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, namely, cameras, video cameras, binoculars; optical goods, namely, spectacles, 61

62 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 protective spectacles, spectacle glasses, contact lenses, sunglasses; sunglass accessories, namely, head straps, sunglass retainers, eyeglass cases and sunglasses cases, spectacles chains and spectacle cords, replacement parts for all aforesaid goods; camera cases; carrying cases and holders for portable computers and mobile phones; blank audio tapes; blank audio cassettes; blank video tapes; blank video cassettes; blank compact discs; compact discs featuring music, blank laser discs; pre-recorded video disks and magnetic optical discs featuring topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; blank magnetic data carriers, blank recordable optical discs; pre-recorded compact discs featuring spoken word in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; computers; computer peripheral equipment; pre-recorded computer programs, namely, prerecorded digital media featuring topics and instructions in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; mouse pads; magnetic coded cards, namely, gift cards, security cards and access cards in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; audiovideo compact discs featuring instruction in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; optical compact discs featuring spoken word in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; compact disc players, downloadable electronic publications in the nature of books, magazines, newsletters, brochures and catalogs in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; pocket calculators; video game cartridges; headphones; loudspeakers. Klasse 14 Jewelry, namely, bracelets, necklaces, brooches being jewelry, rings, earrings, charms, tie tacks, hat ornaments of precious metal, badges of precious metal, pins being jewelry, cufflinks, key rings of precious metal; jewelry and precious stones; horological and chronometric instruments, namely, watches, wrist watches, straps for wrist watches and watch cases, clocks, chronographs for use as watches; chronometers, alarm clocks; jewelry cases; shoe and hat ornaments of precious metal; precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, namely, works of art of precious metals and boxes of precious metals for jewelry. Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins; all purpose sports bags and athletic bags; overnight bags; book bags; tote bags; travelling bags; backpacks; handbags; luggage; suitcases; purses; briefcases; travel bags; duffel bags and beach bags, wheeled shopping bags, school bags; garment bags for travel; straps for luggage; overnight cases, clutch bags; travel kit bags sold empty; suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, pocket wallets, change purses, coin purses, key cases, credit card cases of leather; leather credit card wallets; name card cases; cosmetic cases sold empty; leather cases for cosmetics sold empty; leather cases being cosmetic cases for holding manicure sets sold empty; vanity cases sold empty; jewelry rolls for travel, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery, collars for animals; harness for animals. Klasse 24 Fabrics and textile goods, namely, household linen, bed linen, bath linen, bed sheets, pillow shams, pillow cases, bed blankets, comforters, quilts, bedspreads, bed covers, coasters of textile, duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress covers, towels, bath towels, beach towels, travelling rugs, face cloths, shower curtains, table linen, table covers of textile, table cloths of textile, fabric table runners, table napkins of textile, place mats of textile material, curtains, draperies, unfitted fabric furniture covers, fabric flags, handkerchiefs; cloth labels; curtain tie-backs in the nature of textile curtain holders; net curtains; upholstery fabrics, wall hangings of textile. Klasse 25 Clothing for men, women and children and infants, namely, shirts, golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, tank tops, sweaters, blouses, jerseys, turtlenecks, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, jumpers, vests, jackets, coats, raincoats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, wind resistant jackets, clothing for dancing, namely, leotards and ballet suits, sleepwear, pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, underwear, lingerie, boxer shorts, belts made of leather, ties; headgear, namely, hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear muffs; scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; footwear, gym shoes, sneakers, socks, stockings, hosiery, shoes, boots, beach shoes, sandals, slippers, gloves, suspenders; layettes; sashes for wear. Klasse 35 Retail department store services, on-line retail department store services; on-line retail outlet services featuring perfumery, cosmetics, clothing, footwear, headgear, textile goods, goods made of leather or imitation of leather, bags, eyewear, jewellery, watches and horological and chronometric instruments, household accessories, and home items; mail order catalog services featuring apparel, perfumery, household accessories, cosmetics, watches, jewellery, eyewear, records, compact discs, cassettes, videos, books, art pictures, photos, cards, calendars, posters, prints, stickers and cartoon prints. Klasse 43 Hotel services; restaurant and bar services; provision of conference, exhibition and meetings facilities; providing banquet and social function facilities for special occasions; hotel accommodation services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EVOLVE-AF PCI Daiichi Sankyo Company Limited, 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 42 Conducting of clinical studies and trials of pharmaceuticals; providing information on clinical studies and trials of pharmaceuticals. Klasse 44 Providing medical information in the field of pharmaceutical preparations; providing medical information on the efficacy, side effects, interactions or administration of pharmaceutical preparations

63 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /10 VESPERA PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, DE STARNBERG, Tyskland Klasse 10 Medical and healthcare apparatus, devices and instruments, namely inhalers for medical purposes; electrical vibrating nebulizers for respiration therapy; parts and accessories for the aforementioned goods (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, AMBITO Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Klasse 30 Pastry and confectionery; cake dough, including filled and/or coated; cake dough, including filled and/or coated (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: IFLY IFLY Holdings, LLC, 6034 West Courtyard Drive, US- TX78730 AUSTIN, USA Klasse 9 Pre-recorded DVDs and videotapes featuring people engaging in simulated skydiving; downloadable video recordings featuring people engaging in simulated skydiving. Klasse 16 Photographs featuring pictures of people engaging in simulated skydiving. Klasse 25 Clothing, namely, shirts, jackets, hats, underwear, gloves, and sweatshirts. Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, CN- SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smart mobile phones; tablet computers; batteries for mobile phones; batteries for wireless routers; batteries for modems; batteries for tablet computers; solar batteries; batteries for communication equipment; cameras; headphones; portable power sources for mobile phones or tablet computers; apparatus for remote video conference; protective cases for mobile phones; protective cases for tablet computers; protective covers for mobile phones; protective covers for tablet computers; digital photo frames; set-top boxes; inverters (electricity); monitoring apparatus; chips (integrated circuits); low voltage power source; audio and video receivers; electric cables; submarine electrical cables; photoelectric switches (batteries); automatic teller machines (ATM); data processing apparatus used for managing the queue of customers in the field of window service industries; computer software for updating and saving information, photographs and video of mobile phone contacts; computer software for the protection of the privacy of mobile phone owners; screens for mobile phones; protective films for mobile phones; shell for mobile phones; protective films for tablet computers; uninterrupted power supply for machine room; regulated voltage supply; smart bracelets for use with mobile phones; smart watches for use with mobile phones; data lines for mobile phones, tablet computers and communication apparatus; operating system software for mobile phones; chargers for mobile phones or tablet computers; servers for computer room (computer hardware); software for servers for computer room; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); instant messaging software; adapters

64 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: Different shades of beige. Hamlet NV, Kerkstraat 77, BE-9120 VRASENE, Belgia Klasse 30 Confectionery; chocolate and chocolate products (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, 14/ BALDIVEL Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Linkstrasse 10, DE BERLIN, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical preparations for human use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BALDIVIAN Pfizer Consumer Healthcare GmbH, Linkstrasse 10, DE BERLIN, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical preparations for human use (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, /31 KaSa K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Strasse 7, DE KASSEL, Tyskland Klasse 5 Supplements for foodstuffs for animals; nutritional supplements. Klasse 31 Foodstuffs for animals (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BLACK STALLION ESTATE WINERY Delicato Vineyards, S. Highway 99, US- CA95336 MANTECA, USA Klasse 33 Wines (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ESSENTIOUS Brock Beauty Inc, 840 Oak Harbor Blvd., US-LA70458 SLIDELL, USA Klasse 3 Hair oils; Hair shampoos and conditioners

65 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, ColoRelease Paris Presents Inc, 3800 Swanson Court, US-IL60031 GURNEE, USA Klasse 3 Blush; Eye make-up; Foundation; Lip balm; Lip gloss. Klasse 21 Cosmetic brushes; Facial sponges for applying makeup (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CN, CN, Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, CN- SHENZHEN, Kina Klasse 35 Advertising; advertisement planning; business management assistance; sales promotion for others; employment agencies; relocation services for businesses; systemization of information into computer databases; tax preparation; rental of vending machines; sponsorship search. Klasse 38 Television broadcasting; message sending; cellular telephone communication; computer aided transmission of messages and images; rental of message sending apparatus; rental of telecommunication equipment; providing telecommunications connections to a global computer network; providing user access to a global computer network (service providers); rental of access time to global computer networks; voice mail services. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, MI2014C00489 BCFN Barilla G.e R. Fratelli - Società per Azioni, Via Mantova, 166, IT PARMA, Italia Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; administration of employee benefit plans. Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; organization of collections; fundraising and sponsorship. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; academies [education]; practical training demonstration; education information; recreation information; gymnastic instruction; correspondence courses; organising cookery courses; arranging of contests; organization of sports competitions; organization of competitions [education or entertainment]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; organization of shows [impresario services]; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of workshops [training]; party planning (entertainment); publication of books; publication of texts, other than publicity texts; publication of electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing; presentation of live performances; game services provided on-line from a computer network. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto in the field of nutrition; scientific research in the field of nutrition; biological research; design of new products and development in the food and nutrition sectors; all of the aforesaid services being for the development of sustainable forms of food production which are then shared with decisionmakers; design and development of computer hardware and software

66 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, AIONAV Systems AG, Morgenstrasse 129, CH-3018 BERN, Sveits Klasse 9 Software development tools (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, FUJIFILM Corporation, 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 1 Reagents for chemical testing. Klasse 5 Reagents for medical diagnosis. Klasse 9 Machines and apparatus for biochemical analysis; data media recorded with computer programs. Klasse 10 Machines and apparatus for medical diagnosis (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, GMIX PARLOR INWHITEBRANDS, 55 rue de la Paroisse, FR VERSAILLES, Frankrike Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters; beverages based on fruit and fruit juices; vegetable juices (beverages); non-alcoholic fruit extracts; syrups for beverages; syrups for lemonade; preparations for making beverages; preparations for making liqueurs; lemonades; fruit nectars; soda water; non-alcoholic aperitifs; essences for making beverages; non-alcoholic aerated beverages; non-alcoholic cocktails; beer-based cocktails; non-alcoholic ciders; sherbets [beverages] (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, SAUVELLE Olivier Carsoule, 148, Mallinson Road, GB-SW111BJ LONDRES, Storbritannia Klasse 33 Vodka (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Super Snaps Shofu Inc, 11, Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, JP KYOTO, Japan Klasse 10 Polishing discs for polishing filling materials for the anterior and lateral teeth area. 66

67 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Klasse 30 Coffee, coffee extracts, coffee-based beverages and preparations; iced coffee; artificial coffee, artificial coffee extracts, artificial coffee-based beverages and preparations; chicory (coffee substitute); tea, tea extracts, tea-based beverages and preparations; iced tea; malt-based preparations for human consumption; cocoa and cocoa-based beverages and preparations; chocolate, chocolate products, chocolate-based beverages and preparations; confectionery, sugar confectionery, candy; sugar; chewing gum not for medical use; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, cookies, wafers, caramels, puddings; edible ices, water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, ice creams, frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for making edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes and/or ice creams and/or frozen yogurts; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals; cereal preparations Musti ja Mirri Oy, Lempääläntie 21, FI TAMPERE, Finland Klasse 3 Coat and skin conditioners for animals; coat and skin conditioners for dogs; soaps and shampoos; medicated shampoos; toiletries; skin care products. Klasse 21 Animal grooming instruments; dog grooming instruments; combs; brushes; sponges; cleaning instruments; cleaning cloths. Klasse 44 Animal grooming services; dog grooming services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, KASQRI Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, KASQRIS Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. 67

68 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, KISQALI Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, KRYNCIQ Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, QASKIQ Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, QATAMBA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, QATULA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, QATYERA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations

69 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, Crestron Pyng Crestron Electronics Inc, 15 Volvo Drive, US-NJ07647 ROCKLEIGH, USA Klasse 9 Computer software, namely, software framework for integrating management and control of audio, video, environmental, data, and security devices; software application for mobile devices, namely, a software framework for integrating management and control of audio, video, environmental, data, and security devices (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, RackBull Boplan BVBA, Muizelstraat 12, BE-8560 WEVELGEM, Belgia Klasse 17 Flexible pipes, not of metal, including pipes made of plastic for fall protection and impact protection of racks and stack racks; insulated pipe supports of plastic for the protection of racks and stack racks. Klasse 19 Non-metallic rigid pipes, including pipes for fall protection and impact protection of racks and stack racks; construction elements, not of metal, namely supports for the protection of racks and stack racks, included in this class. Klasse 35 Wholesaling and retailing, and presentation on communication media for sales purposes, of pipes, including pipes for fall protection and impact protection of racks and stack racks, shock-absorbing buffers for racks, supports for racks and stack racks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: AvaTech AvaTech, Inc., 161 Columbia St. Apt 2, US-MA02139 CAMBRIDGE, USA Klasse 9 Avalanche probes, namely, elongated rods used to manually probe for people or objects covered by an avalanche. Klasse 45 Providing information concerning safety risks in the back country and/or avalanche terrain (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ShenZhen Questyle Audio Technology Co.,Ltd, Suite 804, Building B, Jialin Highrise, the crossing of Shennan Road and Caitian Road, Futian District, CN- SHENZHEN CITY, Kina Klasse 9 Juke boxes, musical; cabinets for loudspeakers; tone arms for record players; diaphragms [acoustics]; loudspeakers; sound transmitting apparatus; acoustic couplers; juke boxes for computers; compact disc players. Klasse 35 Dissemination of advertising matter; demonstration of goods; direct mail advertising; radio advertising; television advertising; shop window dressing; sales promotion for others (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, US, SOUTHCENTRAL FOUNDATION Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive, US- AK99508 ANCHORAGE, USA Klasse 9 Downloadable publications, namely, articles and fact sheets in the field of health care systems and models of care, medical practice, and health care costs, delivery and outcomes; software programs provided to others via cd-rom featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes; downloadable software programs featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 16 Printed publications, namely, newsletters, workbooks and educational and training materials in the fields of health, wellness, health care systems, and prevention 69

70 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 of domestic violence, child abuse and child neglect prevention. Klasse 35 Retail pharmacy services. Klasse 41 Educational services, namely, conferences, classes, video conferences, webinars, providing instruction, and providing information via the web all in the field of health care systems and models of care, medical practice, health care costs, delivery and outcomes, health education, weight loss, smoking cessation, nutrition, wellness, parenting, childbirth; providing fitness and exercise facilities and classes. Klasse 42 Hosted software solutions made available via a web site portal featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 44 Providing information in the fields of health, wellness and nutrition; information in the field of parenting concerning the health of children; health care; dental services; medical clinics; optometry services; behavioral health services; audiology services; alternative medicine services; home health care services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, US, NUKA SYSTEM OF CARE Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive, US- AK99508 ANCHORAGE, USA Klasse 9 Downloadable publications, namely articles and fact sheets in the field of health care systems and models of care, medical practice, and health care costs, delivery and outcomes; software programs provided to others via cd-rom featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes; downloadable software programs featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 16 Printed publications, namely, manuals, education and training materials in the fields of fields of health care systems and models of care, medical practice, and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 41 Educational services, namely conferences, classes, video conferences, webinars, providing instruction, and providing information via the web all in the field of health care systems and models of care, medical practice, health care costs, delivery and outcomes. Klasse 42 Hosted software solutions made available via a web site portal featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /03 PRIL GOLD Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 3 Soaps not for personal use, washing and bleaching preparations and other substances for laundry use, rinsing agents for laundry and tableware; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; preparations for cleaning metal, wood, stone, porcelain, glass, synthetics and textiles; crust preventing and crust resolving agents for cleaning of pipes and apparatus namely decalcification agents for household purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, VAN DIERMEN MASTERBAKERS Bakkerij van Diermen B.V., Handelsweg 1, NL-3751LR BUNSCHOTEN SPAKENBURG, Nederland Klasse 30 Frozen pastries; fresh pastries (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, GLOOBY AB, Våxnäsgatan 4, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 35 Promotion [advertising] of travel; advertising, marketing and promotional services. 70

71 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/ (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: GLORIOSO Bodegas Palacio SA, Calle San Lázaro, 1, ES LAGUARDIA, ÁLAVA, Spania Klasse 33 Table wines and other alcoholic beverages, excluding spirits (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, NutriCan CANVIT s.r.o., Chrástany 94, CZ CHRÁSTANY, Den tsjekkiske republikk Klasse 5 Vitamin and mineral supplements for pets. Klasse 29 Meat and meat derivatives. Klasse 31 Dry, semi-moist, wet complete and complementary pet food; Pet treats (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Långgatan 14, SE LJUNGBY, Sverige Klasse 1 Chemicals used in industry and science; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tempering and soldering preparations; tanning substances; adhesives used in industry. Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins. Klasse 40 Treatment of metals. DK3 ApS, Hustedgaardvej 1, DK-8722 HEDENSTED, Danmark Klasse 20 Furniture; racks (furniture); mirrors

72 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, relating to the renovation of property; property development (building and construction services); property maintenance; building of commercial properties; building of industrial properties Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: LE LIBERTIN José Eisenberg, 24 avenue Princesse Grace, MC MONACO, Monaco Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 25 Clothing, namely bodysuits, tee-shirts, dressing gowns, kimonos, scarves, pareus; footwear, headgear, underwear, stockings, tights (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Absolute Alignment EG Funds Management Pty Ltd, L14, 345 George St, AU-NSW2000 SYDNEY, Australia Klasse 36 Advisory services relating to investment finance; advisory services relating to investments; capital investment in real estate; capital investments; commercial property investment services; financial investment fund services; financial investment management services; fund investments; investment; investment analysis; investment business services; investment custody; investment portfolio management services; investment research; investment trust management; management of investments; provision of investment capital; provision of investment services; real estate investment; real estate investment advice; securities investment services; unit trust investment; advisory services relating to (financial) risk management; financial asset management; financial fund management; financial management advisory services; financial risk management; financial trust management; corporate funds management; management of funds; management of pension funds; pension and retirement and superannuation plans and funds; management of finances; real property management; venture capital fund management; venture capital management; real estate services relating to property development. Klasse 37 Advisory services relating to property development building and construction services; advisory services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , TT, MAKE YOUR MARK Offhand LLC, 1209 Orange Street, US-DE19801 WILMINGTON, USA Klasse 9 Computers; computer peripheral devices; computer hardware; telecommunications apparatus and instruments; mobile digital electronic devices; global positioning system (GPS) devices; wireless communication devices for voice, data or image transmission; sound recording and reproducing apparatus; radio transmitters and receivers; computer software; parts for the aforesaid goods

73 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ANDERSEN-ANDERSEN ANDERSEN-ANDERSEN ApS, Vester Voldgade 108,2., DK-1552 KØBENHAVN, Danmark Klasse 25 Clothing, footwear, headgear (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: NEORA CGTN CV, Abraham de Veerstraat 2, CW- WILLEMSTAD, Curacao Klasse 35 Holding company services, namely, providing business management and business administration services for subsidiaries of the holding company engaged in multilevel marketing business services and distributorship services in the field of consumer goods and services, namely, personal and skin care products, dietary supplements, food products, printed and electronic publications featuring information in the fields of personal motivation, self-improvement and wellbeing, business education and training services in the fields of business and leadership training and providing educational business training services to independent sales representatives, online retail store and ordering services in the fields of consumer goods and services; business administration consultancy and management; new business venture development and formation consulting services; offering business management assistance in the establishment and/or operation of multilevel marketing business services and distributorship services in the field of consumer goods and services, namely, personal and skin care products, dietary supplements, food products, printed and electronic publications featuring information in the fields of personal motivation, self-improvement and wellbeing, business education and training services in the fields of business and leadership training and providing educational business training services to independent sales representatives, online retail store and ordering services in the fields of consumer goods and services; organization of business conventions. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , SE, 2014/03877 PAPILIO Ahlsell AB (publ), SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Bathroom fittings; bath fittings; baths; bathroom sinks; bathroom basins [parts of sanitary installations]; bathroom interiors; bathroom installations; bathroom installations for water supply purposes; bathroom installations for sanitary purposes; sanitary and bathroom installations and plumbing fixtures; shower mixing valves; showers; baths; bath cabins; shower baths; shower bath installations; shower mixing valves; shower doors; shower doors with a non-metallic frame; shower doors with a metal frame; shower units; spray handsets for showers; shower heads being parts of water supply installations; shower installations; shower cubicles; enclosures of metal for showers; shower trays; shower taps; heads for showers; apparatus for sanitary purposes; sanitary water fittings; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; shower control valves [plumbing fittings]; non-metallic screens for shower baths; shower hoses; shower hoses for hand showers; shower sprayers [plumbing fittings]; glazed shower cubicles; hand sets being shower fittings; hand held showers; controlled mixers being parts of shower installations; shower platforms; sanitary drain armatures for showers; strainers for use with shower trays; screens [partitions] of metal adapted for use with shower installations; metal shower bath screens; nonmetallic screens for shower trays; shower units; spray fittings [parts of shower installations]; walls for shower cubicles; heaters for baths; tub spouts; taps for sanitary installations; bibcocks [plumbing fittings]; bath plumbing fixtures; bathtub enclosures; bath panels; bath cubicles; bath screens; bath tub jets; heaters for bathrooms; tub wastes; bath linings; bathroom furnishings; heaters for bath water; bath armatures for water control; bathroom sink pedestals; non-metallic screens [partitions] adapted for use with baths; water closets; toilet seats; toilet bowls; lavatory installations; pedestals for lavatories; toilets with washing functions. Klasse 20 Furniture; bathroom fittings in the nature of furniture; bathroom furniture; bathroom cupboards; modular bathroom furniture; bath pillows; wooden tubs [not bath tubs]; plugs for baths, not of metal; beds, bedding, mattresses, pillows and cushions; dressing tables; hand-held mirrors [toilet mirrors]; furniture for use in rest rooms; mirrors [silvered glass]

74 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: computer software for the protection of the privacy of mobile phone owners; screens for mobile phones; protective films for mobile phones; shell for mobile phones; protective films for tablet computers; uninterrupted power supply for machine room; regulated voltage supply; smart bracelets for use with mobile phones; smart watches for use with mobile phones; data lines for mobile phones, tablet computers and communication apparatus; operating system software for mobile phones; chargers for mobile phones or tablet computers; servers for computer room (computer hardware); software for servers for computer room; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); instant messaging software; adapters (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of an eye; the mark is not used in the color red. Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West Desert Cove, US-AZ85029 PHOENIX, USA Klasse 18 Umbrellas, luggage, travel bags, duffel bags, backpacks, fanny packs, brief cases, messenger bags, shoe bags for travel, pouches of leather, drawstring pouches, travel document cases, toiletry cases sold empty, and garment bags for travel (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CN, HUAWEI Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, CN- SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smart mobile phones; tablet computers; batteries for mobile phones; batteries for wireless routers; batteries for modems; batteries for tablet computers; solar batteries; batteries for communication equipment; cameras; headphones; portable power sources for mobile phones or tablet computers; apparatus for remote video conference; protective cases for mobile phones; protective cases for tablet computers; protective covers for mobile phones; protective covers for tablet computers; digital photo frames; set-top boxes; inverters (electricity); monitoring apparatus; chips (integrated circuits); low voltage power source; audio and video receivers; electric cables; submarine electrical cables; photoelectric switches (batteries); automatic teller machines (ATM); data processing apparatus used for managing the queue of customers in the field of window service industries; computer software for updating and saving information, photographs and video of mobile phone contacts; (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized spelling of the number 9 and the word ROUND directly to the right; the words 30 MIN KICKBOX FITNESS appear directly below the word ROUND; the right half of the inside portion of the letter O in the word ROUND is shaded to form a half circle. 9Round Franchising, LLC, 1099 East Butler Road, US- SC29607 GREENVILLE, USA Klasse 25 T-shirts, polo shirts, jackets, hats, sweatshirts. Klasse 28 Boxing gloves, hand wraps, punching bags. Klasse 41 Physical fitness conditioning classes; physical fitness instruction; physical fitness studio services, namely, providing exercise classes, body sculpting classes and group fitness classes; physical fitness studio services, namely providing group exercise instruction, equipment, and facilities; physical fitness training of individuals and groups; physical fitness training services; providing information on exercise and fitness through a web site; providing assistance, personal training and physical fitness consultation to individuals to help them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their daily living; providing classes, workshops, seminars and camps in the fields of fitness, exercise, boxing, kick boxing and mixed martial arts; providing fitness and exercise facilities; providing general fitness and mixed martial arts facilities that require memberships and are focused in the fields of general fitness, exercise, and mixed material arts

75 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK PromethION Oxford Nanopore Technologies Limited, Edmund Cartwright House, 4 Robert Robinson Avenue, Oxford Science Park, GB-OX44GA OXFORD, Storbritannia Klasse 1 Reagents for use in automated test systems; reagents for analytical tests; reagents for industrial use; reagents for use in science; reagents for laboratory use; reagents for use in molecular biology, biotechnology, microbiology, and bacteriology; reagents for nucleic acid amplification; reagents for use in forensic analysis; reagents for blood grouping; reagents for use in environmental testing and environmental analysis; reagents for testing water and other liquids; reagents for testing aqueous solutions; reagents for biological processing; reagents for use in nucleic acid characterisation and nucleic acid sequencing; reagents for protein identification and analysis; chemicals for use in tests to detect diseases in plant life; reagents for formation of amphipathic membranes; buffer solutions; aqueous solvents; non-aqueous solvents; non-aqueous media; surfactants; silicone oils; silicone fluids; enzymes; proteins for use in analytical tests; all the aforesaid other than for medical or veterinary purposes. Klasse 5 Reagents for use in automated test systems; reagents for use in blood grouping, molecular biology, bacteriological, biotechnology and microbiological analysis, including reagents for formation of amphipathic membranes, buffer solutions, nonaqueous solvents; reagents for medical and veterinary diagnosis and medical and veterinary research; reagents for laboratory tests for medical or veterinary purposes; nucleic acid amplification reagents for veterinary, medical, medical research or forensic use; reagents for immunoassay analysers; reagents for testing aqueous solutions; reagents for testing for susceptibility to allergies; reagents for use in biological processing; reagents for use in nucleic acid characterisation and nucleic acid sequencing; reagents for protein identification and analysis; reagents for formation of amphipathic membranes; buffer solutions; aqueous solvents; non-aqueous solvents; non-aqueous media; silicone oil reagents for formation of amphipathic membranes; enzymes; proteins for use in tests for medical or veterinary purposes. Klasse 9 Apparatus and instruments for biological, bacteriological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid and molecular analysis, optical or electrochemical analysis, medical diagnosis, measurement of ions; portable apparatus and instruments for biological, bacteriological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein, polynucleic acid and molecular analysis, optical or electrochemical analysis, medical diagnosis, measurement of ions; apparatus and instruments for use in DNA, RNA, protein and polynucleic acid sequencing; apparatus for the analysis of polynucleic acid sequences; apparatus and instruments for the analysis of nucleic and polynucleic acids; apparatus and instruments for the analysis of proteins; apparatus and instruments for analysis of genetic information, genomic information and proteomic information; apparatus and instruments for use in laboratory analysis; diagnostic and testing apparatus [not for medical purposes], monitoring apparatus and instruments, computer programs, computer hardware and data processing apparatus, all for the analysis and recordal of scientific data; portable computer hardware and data processing apparatus, all for the analysis and recordal of scientific data; instruments and apparatus for the display of information obtained from scientific equipment; silicon chips; DNA chips; microarray chips; analyte detector chips; biosensor chips; cartridges; batteries; rechargeable batteries; chargers for batteries; power packs; testing apparatus incorporating chemical or biological reagents; chemical diagnostic reagents for scientific use; reaction units containing chemical or biological reagents; nanopore sensing devices; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments; medical and veterinary apparatus for biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and molecular analysis; portable medical and veterinary apparatus for biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and molecular analysis; blood testing apparatus; diagnostic apparatus for medical or veterinary purposes; portable diagnostic apparatus for medical or veterinary purposes; testing apparatus for medical or veterinary purposes; portable testing apparatus for medical or veterinary purposes; cartridges for test samples, for medical purposes; reaction units containing chemical reagents, for medical purposes; nanopore sensing devices; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; scientific research for chemical, biochemical, biological, bacteriological, medical or veterinary purposes; biological, chemical, biochemical, bacteriological DNA, RNA, protein, polynucleic acid and molecular analysis services; DNA and RNA and polynucleic acid sequences services; protein sequencing services; design and development of instruments and apparatus for biological, chemical, biochemical, DNA, RNA, protein and molecular analysis; laboratory testing services; DNA and polynucleic acid testing services; genome sequencing services; information and advice regarding all the aforesaid services (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, PROMOTUR TURISMO DE CANARIAS S.A, Calle Victor Hugo, 60, ES LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Spania Klasse 16 Promotional publications; advertising publications; magazines (publications); adhesives for stationery or household purposes; bags and articles for packaging, 75

76 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 wrapping and storage, of paper, cardboard and plastic; filters and filtering materials made of paper; printed matter; materials for art and decoration; paper and cardboard; art pieces, paper figurines and architects' models made of paper and cardboard; stationery and educational materials; disposable paper products; money clips. Klasse 24 Filtering materials of textile; textile products, and substitutes for textile products; fabrics. Klasse 25 Headgear; footwear; clothing. Klasse 28 Apparatus for recreational parks and fairs; articles for holiday decorations and artificial Christmas trees; equipment and goods for sports; toys, games, playthings and knickknacks. Klasse 35 Business and information services for consumers; business assistance, management and administration services; business information, research and analysis services; promotional services, marketing services and advertising. Klasse 38 Telecommunication services. Klasse 39 Transport; travel services; travel supply; organization of travel; travel information; travel advice; travel arrangement; travel reservation; organization [mediation] of travel; arranging travel tours; organization of travel, excursions; distribution by means of cables and pipes; packaging and storage of goods; transport services. Klasse 41 Education, entertainment and sporing activities; publication and report services; translation and interpretation (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, [3D]MEN Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for body and beauty care, hair preparations for cleaning, caring, dyeing, tinting, bleaching, perming, styling and fixing; hair lotions and shampoos for cosmetic purposes (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych Spolka Akcyjna, ul. Zolkiewskiego 20/26, PL TORUN, Polen Klasse 3 Body milk, creams for skin care, liquids for cleaning skin, tissues impregnated with cosmetic lotions Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-Müller- Strasse 3, DE DÜSSELDORF, Tyskland Klasse 29 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed vegetable and potato products; roasted, dried, salted, spiced, coated and processed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and coconut (desiccated); preserved, dried and cooked fruits and vegetables; seaweed extracts for food; ginger products being dried fruits; peanut butter. Klasse 30 Extruded and pelletised or otherwise manufactured or processed tapioca, manioc, rice, maize, wheat or other cereal products; ginger products being confectionery and jellied fruits; savoury biscuits and lye bakery products; muesli bars, mainly consisting of nuts, dried fruits and processed cereal grains; chocolate, chocolate goods; sauces. Klasse 31 Unprocessed nuts, cashew nuts, pistachio nuts, almonds, peanuts and seeds; seaweed for human consumption

77 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, raw natural resins. Klasse 40 Treatment of metal (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, TSARJA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (554) Merket er et tre-dimensjonal Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE HAMBURG, Tyskland Klasse 3 Cosmetics (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, TZADMA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden AB, Långgatan 14, SE LJUNGBY, Sverige Klasse 1 Chemicals used in industry and science; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tempering and soldering preparations; tanning substances; adhesives used in industry. Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SRYSATA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations

78 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SVARLA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SVIQLA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SVIQARI Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SVIQRA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SVIQAVI Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, SYJASA Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations

79 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, TZARQ Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, VSYQRO Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, UBUNFI Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, VSIQQ Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /05 SELENTEC Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, DE INGELHEIM, Tyskland Klasse 5 Veterinary preparations. Klasse 9 Electronic publications, computer programs and computer software in the field of health disease pattern and clinical trials in the veterinary field. Klasse 41 Education and training of experts in the veterinary field; publication of printed matter (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /05 SELENTA Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, DE INGELHEIM, Tyskland Klasse 5 Veterinary preparations. Klasse 9 Electronic publications, computer programs and computer software in the field of health disease pattern and clinical trials in the veterinary field. Klasse 41 Education and training of experts in the veterinary field; publication of printed matter

80 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK EPIDIOLEX GW Pharma Ltd, Porton Down Science Park, GB- SP40JQ SALISBURY, WILTSHIRE, Storbritannia Klasse 31 Agricultural and horticultural products; seeds; flowers; plants (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: BUTTERKIST Tangerine Confectionery Limited, Quality House, Vicarage Lane, GB-FY44NQ BLACKPOOL, LANCASHIRE, Storbritannia Klasse 30 Rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice; all included in this class (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, /01 EMBRAVIO BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, DE LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, Tyskland Klasse 1 Chemical products for the paper and packaging industry; chemical products for the production of paper, cardboard and packaging material, especially dispersion coating solutions for paper and board packaging imparting barrier functionalities. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the term "LONG RANGE" in stylized form, with the term "AUXILIARY FUEL" in stylized form positioned in smaller letters below the stylized word "RANGE" and the stylized design of an airplane suspended within a drop of liquid positioned between the stylized words "LONG" and "RANGE". Long Range AG, Riedmatstrasse 10d, CH-6052 HERGISWIL, Sveits Klasse 12 Aircraft fuel tanks; auxiliary fuel tanks; auxiliary fuel tanks for aircraft. Klasse 42 Technical consultation services in the field of fuel tanks and aircraft auxiliary fuel tanks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FI, T RUUKKI EXPRESSION Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 6 Facades of metal; wall facades of metal; cladding facades of metal; facade profiles of metal; facade elements of metal; facade facings of metal; facade construction components of metal; roofing of metal. Klasse 19 Cladding panels (non-metal); facade profiles (nonmetal); facade elements (non-metal); roofing (nonmetal). Klasse 37 Installation and maintenance of building facade elements, profiles and panels; installation and maintenance of building roofing elements, profiles and panels

81 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, POWERCELL SKIN REHAB Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg Saint- Honoré, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products; essential oils (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, 14/ POWERCELL CELL-IN-LOTION HELENA RUBINSTEIN, 129 rue du Faubourg Saint- Honoré, FR PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products; essential oils (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , PT, ORANGE-BLUE GOOD - BYE S.À R.L., 11A Rue Wiltheim, LU-5465 WALDBREDIMUS, Luxembourg Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, SMOKY STORIES Bourjois, rue Victor Noir, FR NEUILLY- SUR-SEINE, Frankrike Klasse 3 Soaps; perfumes, cosmetics, essential oils, hair lotions; dentifrices (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: LOGICA LOGICA Medizintechnik GmbH, Sebenter Weg 44, DE OLDENBURG I. H., Tyskland Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus

82 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The word «texet» has no meaning; it is palindrome (it is read both from right to left and from left to right); the letters «t» and «e» - lower case are executed in black color, and the letter «X» - capital and is presented in orange, yellow and black colors. Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Electronnye sistemy "Alkotel", ulitsa Marshala Govorova 8-A, RU ST.-PÉTERSBOURG, Russland Klasse 9 Answering machines; accumulators, electric; antennas; remote control apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; monitoring apparatus, electric; sound recording apparatus; Global Positioning System [GPS] apparatus; sound transmitting apparatus; intercommunication apparatus; electric apparatus for commutation; projection apparatus; blueprint apparatus; flashing lights [luminous signals]; stereoscopic apparatus; telephone apparatus; phototelegraphy apparatus; acidimeters for batteries; battery jars; anode batteries; galvanic batteries; batteries, electric; computer memory devices; camcorders; video cassettes; video telephones; video screens; viewfinders, photographic; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; circuit closers; switchboxes [electricity]; current rectifiers; hands free kits for phones; optical goods; detectors; dictating machines; floppy disks; sound recording discs; disks, magnetic; optical discs; disk drives for computers; juke boxes for computers; electronic notice boards; interfaces for computers; coaxial cables; fibre [fiber (Am.)] optic cables; cables, electric; calculating machines; pocket calculators; electronic pens [visual display units]; identity cards, magnetic; computer keyboards; electronic agendas; mouse pads; magnetic encoders; collectors, electric; commutators; compact discs [audio-video]; comparators; computers; laptop computers; notebook computers; condensers [capacitors]; contacts, electric; branch boxes [electricity]; distribution boxes [electricity]; junction boxes [electricity]; battery boxes; magnetic tapes; videotapes; optical condensers; contact lenses; correcting lenses [optics]; optical lenses; mouse [computer peripheral]; materials for electricity mains [wires, cables]; megaphones; portable media players; diaphragms [acoustics]; modems; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; headphones; sound recording carriers; magnetic data media; optical data media; computer software, recorded; sheaths for electric cables; identification sheaths for electric wires; objectives [lenses] [optics]; limiters [electricity]; mirrors [optics]; electronic pocket translators; transmitters of electronic signals; switches, electric; compact disc players; semiconductors; polarimeters; fuses; circuit breakers; converters, electric; telerupters; distance measuring apparatus; speed measuring apparatus [photography]; speed checking apparatus for vehicles; time recording apparatus; measuring devices, electric; navigational instruments; observation instruments; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; satellite navigational apparatus; audio- and video-receivers; regulating apparatus, electric; printers for use with computers; cleaning apparatus for sound recording discs; sighting telescopes for firearms; magnetic wires; telegraph wires; telephone wires; wires, electric; conductors, electric; computer programmes [programs], recorded; computer game software; computer programs [downloadable software]; computer operating programs, recorded; processors [central processing units]; electronic publications, downloadable; distribution consoles [electricity]; control panels [electricity]; radar apparatus; masts for wireless aerials; transmitting sets [telecommunication]; radios; vehicle radios; frames for photographic transparencies; screens for photoengraving; voltage surge protectors; voltage regulators for vehicles; light dimmers [regulators], electric; cell switches [electricity]; time switches, automatic; relays, electric; grids for batteries; optical fibers [fibres] [light conducting filaments]; inductors [electricity]; scanners [data processing equipment]; integrated circuit cards [smart cards]; couplings, electric; audiovisual teaching apparatus; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; optical glass; stands for photographic apparatus; bags adapted for laptops; drying racks [photography]; kilometer recorders for vehicles; television apparatus; telegraphs [apparatus]; teleprompters; portable telephones; thermostats for vehicles; transistors [electronic]; transponders; step-up transformers; transformers [electricity]; telephone receivers; steering apparatus, automatic, for vehicles; video recorders; sound reproduction apparatus; tape recorders; data processing apparatus; battery chargers; chargers for electric batteries; acoustic [sound] alarms; couplers [data processing equipment]; computer peripheral devices; anti-interference devices [electricity]; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; acoustic couplers; readers [data processing equipment]; downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image files; downloadable music files; USB flash drives; cameras [photography]; shutters [photography]; flash-bulbs [photography]; digital photo frames; enlarging apparatus [photography]; cases especially made for photographic apparatus and instruments; tripods for cameras; chronographs [time recording apparatus]; switchboards; distribution boards [electricity]; projection screens; screens [photography]; exposure meters [light meters]; ducts [electricity]. Klasse 38 Wireless broadcasting; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing telecommunications connections to a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services; message sending; computer aided transmission of messages and images; transmission of digital files; electronic mail; providing online forums; videoconferencing services; rental of message sending apparatus; rental of access time to global computer networks; rental of telecommunication equipment; rental of telephones; rental of facsimile apparatus; radio broadcasting; communications by fiber [fibre] optic networks; cellular telephone communication; communications by computer terminals; satellite transmission; communications by telephone; facsimile transmission; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; teleconferencing services; voice mail services; telecommunications routing and junction services; telephone services

83 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized number 9 and the letter R appearing from the right side of the 9 enclosed in a circle with a bold line border. 9Round Franchising, LLC, 1099 East Butler Road, US- SC29607 GREENVILLE, USA Klasse 28 Boxing bags; boxing gloves; boxing swivels; punching balls; sports equipment for boxing and martial arts, namely, boxing gloves, boxing bags, and punching mitts. Klasse 41 Physical fitness conditioning classes; physical fitness instruction; physical fitness studio services, namely, providing exercise classes, body sculpting classes and group fitness classes; physical fitness studio services, namely providing group exercise instruction, equipment, and facilities; physical fitness training of individuals and groups; physical fitness training services; providing information on exercise and fitness through a web site; providing assistance, personal training and physical fitness consultation to individuals to help them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their daily living; providing classes, workshops, seminars and camps in the fields of fitness, exercise, boxing, kick boxing and mixed martial arts; providing fitness and exercise facilities; providing general fitness and mixed martial arts facilities that require memberships and are focused in the fields of general fitness, exercise, and mixed martial arts (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a circular pattern of light and dark ovals arranged in five rows of concentric circles in increasing sizes radiating out from a larger circle in the center and six diamond-shaped oval patterns outside the edge of the outer circle, with three diamond-shapes on the left of the circle and three diamond-shapes on the right of the circle in equal intervals (dark background is used for contrast purposes and is not a part of the mark). Minnetonka Moccasin Company Inc, 1113 East Hennepin, US-MN55414 MINNEAPOLIS, USA Klasse 25 Footwear, clothing (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , AU, CASELLA FAMILY BRANDS Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 Wakley Road, AU-NSW2681 YENDA, Australia Klasse 32 Beers; ale; lager; porter; stout; fruit ales and beers; non-alcoholic cider; non-alcoholic, low alcohol and dealcoholised beer; non-alcoholic and de-alcoholised wine; de-alcoholised drinks; ginger beer; malt containing beverages; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wines and drinks containing wine; low alcohol wine; low alcohol drinks; cider; alcoholic carbonated beverages; distilled beverages; liqueurs; whisky; pre-mixed alcoholic beverages; spirits

84 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Schnerzinger Dirk Klocke, Klüsenerskamp 14, DE DORTMUND, Tyskland Klasse 9 Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, in particular cables, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity and electromagnetic waves; apparatus and instruments for protection against the influence of electrical and magnetic radiation and electromagnetic waves; apparatus for recording, apparatus for transmission and reproduction of sound or images, magnetic data carriers, gramophone records, mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; fireextinguishing apparatus; filters for radio interference suppresssion. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, (554) Merket er et tre-dimensjonal Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE HAMBURG, Tyskland Klasse 3 Cosmetics

85 internasjonale varemerkeregistreringer nr 12/15 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the wording SOUTHCENTRAL FOUNDATION; all to the left of a drumstick in front of a drum decorated with designs consisting of four diamond shapes and four right-angle shapes, all pointing towards a circle shape in the center of the drumhead; behind the drum are flowers with leaves and stems. Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive, US- AK99508 ANCHORAGE, USA Klasse 9 Downloadable publications, namely, articles and fact sheets in the field of health care systems and models of care, medical practice, and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 16 Printed publications, namely, newsletters, workbooks and educational and training materials in the fields of health, wellness, heath care systems, and prevention of domestic violence, child abuse and child neglect prevention. Klasse 35 Retail pharmacy services. Klasse 41 Educational services, namely, conferences, classes, video conferences, webinars, providing instruction, and providing information via the web all in the field of health care systems and models of care, medical practice, health care costs, delivery and outcomes, health education, weight loss, smoking cessation, nutrition, wellness, parenting, childbirth; providing fitness and exercise facilities and classes. Klasse 44 Providing information in the fields of health, wellness and nutrition; information in the field of parenting concerning the health of children; health care; dental services; medical clinics; optometry services; behavioral health services; audiology services; alternative medicine services; home health care services. (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the wording SOUTHCENTRAL FOUNDATION in black; all to the left of a brown drumstick in front of a brown and yellow drum decorated with designs consisting of four black diamond shapes outlined in blue and four red and blue right-angle shapes, all pointing towards a black circle shape outlined in blue in the center of the drumhead, in front of pink flowers with green leaves and stems. Southcentral Foundation, 4501 Diplomacy Drive, US- AK99508 ANCHORAGE, USA Klasse 9 Software programs provided to others via CD-Rom featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes; downloadable software programs featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes. Klasse 42 Hosted software solutions made available via a web site portal featuring training and instruction in health care systems and models of care, medical practice and health care costs, delivery and outcomes

86 nye ansvarsmerker nr 12/15 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rune Eriksen, Landskronaveien 374, 2013 SKJETTEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HML Heidi Merethe Lian, C/o Kristallen AB, Guldvaskarvågen 4, LANNAVAARA, Sverige (SE) Thorbjørn Holmbakken, Rising Terrasse 67 B, 3716 SKIEN 86

87 innsigelser nr 12/15 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven 26, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i jf. varemerkeloven 71 og 26. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Fotografiapparater. Klasse 35 Salg av gaveartikler; administrasjon av data-arkiver. Klasse 42 Elektronisk sikkerhetskopiering. ERLING STORVIK DESIGN AS, Akersbakken 39, 0172 OSLO, Innsiger: Keepit A/S, Lautrupsgade 9, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket INVICTA (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 16 Printed matter, including stationery articles, decalcomanias (transfers), bookmarkers, tickets, tag labels, cards, business cards, greetings cards, invitations, stickers, gift voucher, writing or drawing books, diaries, block note pads; posters, calendars, photographs; printed publications, books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, newspapers, newsletters, catalogues, brochures and pamphlets; articles for the correspondence, including writing papers and envelopes; sets of stationery material, articles and instruments for writing and drawing, namely pens, ball-point pens, fountain pens, felt-tip markers, permanent markers, highlighters, markers for underlining, rollerball pens, fine tip pens; pencils, chalk, crayons, cases for pens and for drawing, daily and weekly planners, ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders, gift wrapping paper, shopping bags of paper, plastic materials for packaging. Klasse 18 Rucksacks; backpacks; school bags, shoulder bags for carrying infants, bags, shopping bags; travelling bags and duffel bags for travel; bags and holdalls for sports; handbags; bags for campers; beach bags; backpacks for hiking and climbing, satchels, briefcases, pocket wallets; purses; key cases; hip bags; suitcases; umbrellas, trunks; walking sticks; overnight suitcases; vanity cases, sample bags, garment bags for clothing, wheeled bags, wheeled backpacks and wheeled suitcases. Klasse 25 Articles of clothing, footwear, headgear; active wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts; swimwear, bathing suits, bikinis, slips, swimsuit shorts, swimming caps; pareos, bras, ponchos; underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, culottes, leotards, shorts, slips, thongs; leather wear and lounge bathrobes, nightdresses, pajamas; apparel of any design and nature made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work clothing and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms, jumpers, twin sets, woven shirts; dresses, training and track suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T- shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns; socks; dressing gowns; bands; balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks (bands); gloves and mittens, ski gloves; headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands; belts and ties; footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and athletic shoes, studded shoes, mountaineering shoes; ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for protecting face and ear from cold. Klasse 35 Retailing, wholesaling and online sales relating to optical apparatus and instruments, eyeglasses, sunglasses, spectacles, spectacles frames, goggles for sports, protection devices for personal use against accidents, irradiation and fire, cases for electronic diaries, for photographic apparatus, for glasses, for compact discs, DVD and video cassettes, for laptops, for telephones and mobile telephones, for smartphones, covers for mobile telephones, for smartphones, for tablet computers and for electronic and/or computer products, calculating machines, pocket calculators, cases for calculators, USB flash drivers, printed matter, including stationery articles, decalcomanias (transfers), bookmarkers, tickets, tag labels, cards, business cards, greetings cards, invitations, stickers, gift voucher, writing or drawing books, diaries, block note pads, posters, calendars, photographs, printed publications, books, periodicals, manuals and handbooks, magazines, newspapers, newsletters, catalogues, brochures and pamphlets, articles for the correspondence, including writing papers and envelopes, sets of stationery material, articles and instruments for writing and drawing, namely pens, ball point pens, fountain pens, felt-tip markers, permanent markers, highlighters, markers for underlining, rollerball pens, fine tip pens, pencils, chalk, crayons cases for pens and for drawing, daily and weekly planners, ring covers, folders for drawing, loose-leaf binders, gift wrapping paper, shopping bags of paper, plastic materials for packaging, rucksacks, backpacks, school bags, shoulder bags for carrying infants, bags, shopping bags, travelling bags and duffel bags for travel, bags and holdalls for sports, handbags, bags for campers, beach bags, backpacks for hiking and climbing, satchels, briefcases, pocket wallets, purses, key cases, hip bags, suitcases, umbrellas, trunks, walking sticks, overnight suitcases, vanity cases, sample bags, garment bags for clothing, wheeled bags, wheeled backpacks and wheeled suitcases, articles of clothing, footwear, headgear, active wear, sportswear, namely trousers, sport suits, shorts, swimwear, bathing suits, bikinis, slips, swimsuit shorts, swimming caps, pareos, bras, ponchos, underwear, namely bodies, boxers, T-shirts, tank tops, bras, culottes, leotards, shorts, slips, thongs, leather wear and lounge wear, bathrobes, nightdresses, pajamas, apparel of any design and nature made from fabrics of any nature, namely, pants, trousers, work 87

88 clothing and work overalls, jeans, shorts, jackets, coats, waistcoats, overcoats, raincoats, hosiery, knitwear, sweaters, cardigans, fleece tops and bottoms jumpers, twin sets, woven shirts, dresses, training and track suits, bodies, shirts, plush shirts, polo shirts, nightshirts for men, T-shirts, undershirts, cut and sew tops, dresses, skirts, trousers-skirts, gowns, socks, dressing gowns, bands, balaclavas, scarves, silk scarves, neck and face masks (bands), gloves and mittens, ski gloves, headwear, namely hats, caps, bandanas, basques, visors, wrist bands, belts and ties, footwear, shoes, dress shoes, sneakers, boots, chaps, sandals, slippers, sport and athletic shoes, studded shoes, mountaineering shoes, ski boots and trekking boots, gaiters, heeled shoes, bands for protecting face and ear from cold, skis, protective padding for the practice of sports, namely shin guards, knee pads, elbow pads, gloves for sports, namely for football, soccer, hockey, rugby, golf, bicycle and motorcycle, bob-sleighs, sleighs (sports articles), roller skates, games, toys, skateboards (recreational equipment), ski and surf boards, parachutes for paragliding, paragliders, hang gliders. Invicta SpA, Via Fornacino, 96, IT LEINI (TO), Italia (750) Innehavers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Innsiger: Invicta Watch Company of America Inc, 2227 North Federal Highway, US-FL33020 HOLLYWOOD, USA Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Innsigelse inndag: innsigelser nr 12/15 88

89 avgjørelser fra Klagenemnda nr 12/15 Avgjørelser fra Klagenemnda (111) Int.reg.nr: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; costume jewellery; horological and chronometric instruments. 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 25 Clothing, footwear, headgear. 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees specifically excluding toys that resemble power tools or kitchen appliances. 35 Advertising; business management; business administration; office functions, including demonstration of products, presentation of products through any means of communication and for different sale purposes; promotion of products on behalf of third parties; conducting of auction sales; retailing of goods, namely cosmetics, perfumery, spectacles, watches, jewellery, stationery items, furniture, chinaware and tableware, leatherwear, bags, handbags, suitcases, trunks and travelling bags, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear and headgear, gymnastic and sporting articles. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation. Brands Environment Establishment, 16 Gastelun, 9492, ESCHEN, LI (750) Innehavers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO Innsiger: Robert Bosch GmbH,, D Stuttgart, DE Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr opprettholdes. (111) Int.reg.nr: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket BOSCO 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 9 Eyewear, glasses and sunglasses, relevant parts, fittings and accessories, specifically excluding safety eyewear and safety goggles, helmets. 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. 20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics specifically excluding industrial furniture such as modular work place units, including work tables, workbenches and work seats. 25 Clothing, footwear, headgear. 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees specifically excluding toys that resemble power tools or kitchen appliances. 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 35 Advertising; organisation of exhibitions for commercial purposes; business management of sales outlets; business consultancy relating to franchising; retailing of cosmetics, perfumery, spectacles, watches, jewellery, stationery items, furniture, chinaware and tableware, leatherwear, bags, handbags, suitcases, trunks and travelling bags, textiles and textile goods, bed and table covers, clothing footwear and headgear, gymnastic and sporting articles. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 42 Architectural and design services, services linked to interior design. 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation. Brands Environment Establishment, 16 Gastelun, 9492, ESCHEN, LI (750) Innehavers fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO Innsiger: Robert Bosch GmbH, 70469, STUTTGART, DE 89

90 Innsigers fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i opprettholdes, jf. varemerkeloven 71 tredje ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr opprettholdes. avgjørelser fra Klagenemnda nr 12/15 90

91 merkeendringer nr 12/15 Merkeendringer I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven 34, samt andre endringer i bibliografi som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Reg (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (540) Gjengivelse av det nye merket: Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Sjokolade og sukkervarer 91

92 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: GIORGIO ARMANI SpA Milan Swiss Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH-6850 MENDRISIO, Sveits Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; recording discs particularly recording discs not containing or relating to games; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire extinguishers. Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods made of these materials or plated therewith included in this class, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments. Klasse 18 Leather and imitation leather, goods made thereof included in this class; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. ASB Grünland Helmut Aurenz GmbH, Mittlerer Pfad 19, DE STUTTGART, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 1 Soil for flowering plants; soil for gardens; soil for plants grown in cemeteries; soil for balcony vegetation; peat; compost; nutrients for soil; peat product in the form of manure; manure, solid and liquid; chemicals for protecting plants being chemical products for agricultural purposes; chemical substances for protecting plants being chemicals for eradicating plant diseases. Klasse 5 Fungicides; pesticides; herbicides. Klasse 31 Agricultural, forestry and horticultural products (included in this class); fresh fruits and vegetables; seeds and other propagation material; flower bulbs; live and dry plants, mainly bedding and balcony plants, water plants, flowering plants, cacti, bonsai trees, nursery products, shrubs; flowers, natural; bowls containing plants; straw mulch; litter peat. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: SQUIDBILLIES Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, GB-W1F7HS LONDON, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD Roms containing computer game programs; hand-held karaoke players, 92

93 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices, namely discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and decorative magnets; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. Klasse 41 Education services; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records, projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet; providing online electronic publications (not downloadable). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: ERCO Erco GmbH, Brockhauser Weg 80-82, DE LÜDENSCHEID, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Software for lighting engineering apparatus and installations; light-control and regulating apparatus, current drain rails, illuminated signs. Klasse 11 Lighting apparatus and parts therefor, included in this class. Klasse 42 Conducting of light calculations, simulation of lighting situations, planning of lighting engineering installations, in particular object-related light planning, creating software for data processing, in particular in the field of lighting engineering. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: SEALAB 2021 The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD-ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices, and discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative magnets; swimming floats for recreational use, kick board flotation devices for recreational use, swim boards for recreational use; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: THE BRAK SHOW The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD-ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, 93

94 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices, and discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative magnets; swimming floats for recreational use, kick board flotation devices for recreational use, swim boards for recreational use; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: HARVEY BIRDMAN, ATTORNEY AT LAW The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD-ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices, and discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative magnets; swimming floats for recreational use, kick board flotation devices for recreational use, swim boards for recreational use; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, GB-W1F7HS LONDON, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; batteries; cordless telephones; handheld calculators; audio cassette and CD players; CD ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; prerecorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; pre-recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices namely, discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and decorative magnets; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein; stand alone video output game machines, swimming floats for recreational use, kick board flotation devices for recreational use, swim boards for recreational use. Klasse 41 Education services; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records; projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet; providing online electronic publications (not downloadable); such services not related to the promotion or provision of 94

95 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 food or beverages other than food or beverages related to healthy eating in respect of children only. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: TOM GOES TO THE MAYOR The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD-ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices, and discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards and cash cards; decorative magnets; swimming floats for recreational use, kick board flotation devices for recreational use, swim boards for recreational use; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: ADULT SWIM The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players, CD-ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely software linking digitized video and audio media to a global computer information network, computer game equipment containing memory devices, namely discs sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and decorative magnets; all of the foregoing bearing words or images related to an animated series and/or the characters contained therein. Klasse 16 Printed matter and paper goods, namely books featuring characters from animated, action adventure, comedy and/or drama features, comic books, children's books; magazines featuring characters from animated, action adventure, comedy and/or drama features, coloring books, children's activity books; stationery, writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards, lithographs and animation cells, pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors and paper party decorations, namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; all of the foregoing bearing words or images related to an animated series and/or the characters contained therein. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper socks, masquerade and Halloween costumes and masks sold in connection therewith. Klasse 28 Toys; games; playthings; toys including games and playthings, namely action figures and accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit for playing card games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game units, game equipment sold as a unit for playing a board game, a manipulative game, a parlor game and an action type target game; stand alone video output game machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates, water squirting toys; balls, namely playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves, toy bake ware and toy cook ware, toy banks and Christmas tree ornaments, all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. Klasse 38 Providing telecommunications access to an integrated digital platform in the nature of a secure broadband computer network for the production, distribution, transfer and manipulation of motion picture, television and other media content; telecommunication services, in particular broadcasting and transmission of radio and television programs, of sound and images and information, also via wire, cable, satellite, radio, global or other computer network and similar technical 95

96 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 equipment, telecommunications of information (including web pages), computer programs and any other data; electronic mail services; providing user access to the Internet (service providers); providing telecommunications connections to the Internet or databases; telecommunication access services; collection and supply of news, messages and information; agency for press and non-commercial information. Klasse 41 Education services relating to an animated series and/or the characters contained therein ; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kinds, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records, projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet, providing online electronic publications (not downloadable); provision of games by means of a computer based system. Klasse 42 Computer design services; computer programming services. Klasse 43 Pub, bar, brasserie and cafe services; provision of food and drink. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: MY GYM PARTNER'S A MONKEY The Cartoon Network Inc, 1050 Techwood Drive N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 41 Education services; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kind, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records, projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet; providing online electronic publications (not downloadable). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: STROKER & HOOP Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner House, 16 Great Marlborough Street, GB-W1F7HS LONDON, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Motion picture films featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, and motion picture films for broadcast on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROMs containing computer game programs; hand-held karaoke players, telephone and/or radio pagers; pre-recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors; video cassette recorders and players; compact disc players, digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefore; pre-recorded audio tapes in the field of comedy, drama, action, adventure, and/or animation; computer programs, namely, software linking digitized video and audio media to a global computer information network; computer game equipment containing memory devices namely, discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and computer game programs; video game programs; video game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and decorative magnets; stand alone video output game machines, swimming floats for recreational use; all of the foregoing related to an animated series and/or the characters contained therein. Klasse 41 Education services; entertainment services, particularly television programming, online entertainment and information services, radio and television entertainment, production, reproduction, projecting and rental of motion pictures and videos, production and reproduction of audio and video recordings on audio and/or video carriers of different kind, especially video and audio tapes, cassettes, discs and records, projecting and rental of these video and/or audio carriers, production and arrangement of radio and television programs, information relating to entertainment or education provided online from a computer database or the Internet; providing online electronic publications (not downloadable). 96

97 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: HOONIGAN Ken Block, 4250 Wilshire Blvd., US-CA90010 LOS ANGELES, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Video game discs and software; computer game discs and software; accessories specially adapted for use with mobile phones, smartphones, and personal digital assistants (PDAs), namely, holsters, and carrying cases.</ Klasse 18 Bags, namely, all-purpose carrying bags; sports bags; backpacks; book bags; carry-on bags; tote bags; gym bags. Klasse 25 Clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, jackets; headwear, caps, beanies, hats. Klasse 41 Entertainment services, namely, providing a web site featuring videos in the field of motorsports, action sports and sporting events; on-line journals, namely, blogs featuring information on motorsports, action sports and sporting events; providing a web site featuring entertainment information, videos, photographs, and other multimedia materials concerning motorsports, action sports and sporting events all for entertainment purposes. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: FORO ENERGY Foro Energy Inc, 8020 Southpark Circle, Suite 500, US-CO80120 LITTLETON, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 37 Directed energy services in connection with oil, gas, water, and geothermal well development, drilling, completion, control, mining, and mineral recovery, namely, laser, laser-mechanical, and hybrid-laser well and borehole drilling, well and borehole measuring, and well and borehole work over, perforating and completion, laser, laser-mechanical, and hybrid-laser assisted hydraulic fracturing, assisted wireline services, milling, window cutting, and well, borehole, and pipeline cleaning and clearing. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: ANN MASHBURN Mashburn LLC, 1198 Howell Mill Road, US-GA30318 ATLANTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 25 Scarves; jeans; swimwear; underwear; socks; tailored suits; shorts; cuffs; blouses; trousers; footwear; belts; knit shirts; t-shirts; shirts; sport shirts; tailored jackets; sweaters; coats; jackets; dresses; skirts. Klasse 35 Retail store services featuring clothing and clothing accessories, footwear and footwear accessories, socks, women's furnishings, personal grooming products, leather goods, bags and luggage, jewelry, writing implements, books, knives, and candles; on-line retail store services featuring clothing and clothing accessories, footwear and footwear accessories, socks, women's furnishings, personal grooming products, leather goods, bags and luggage, jewelry, writing implements, books, knives, and candles. Barts Beheer BV, Moermanskkade 101, NL-1013BC AMSTERDAM, Nederland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 25 Clothing; footwear, headgear, including hats and caps; earmuffs (clothing); scarves (clothing), gloves (clothing), mittens, not included in other classes; winter boots. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: UNIKKO Marimekko OYJ, Puusepänkatu 4, FI HELSINGFORS, Finland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Klasse 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires 97

98 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 Klasse 8 Klasse 9 of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; metal chains and rings; metal figurines; bag closures of metal; bottle closures and caps of metal. Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors; kitchen knives, forks and spoons. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; bags and cases specially adapted for holding or carrying portable telephones and telephone equipment and accessories; bags for cameras and photographic equipment; eyeglass cases and sunglass cases; carrying cases for portable electronic devices; cases adapted for computers; mouse pads; decorative magnets. Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; lamps. Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; watches; key chains, fobs, brooches, badges, rings, necklaces, pendants, chains, earrings, tie clips, cufflinks, jewelry boxes, of precious metal; metal key rings, chains and fobs; jewelry boxes of metal. Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; paper napkins, wrapping paper, shelf paper, waxed paper, printing paper, sketch paper, pens, crayons, pencils, erasers and writing chalk; plastic bags, paper towels, scratch pads, unprinted labels, binders, score pads, forms and bookmarks, cleansing tissue, boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of paper. Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunk and travelling bags; whips, harness and saddlery; bags, purses, suitcases. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics; pillows. Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; crystal drinking glasses, pitchers, vases, bowls and candleholders; articles of glass, porcelain and earthenware for household and kitchen use; paper plates and tableware of paper. Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; fabrics; towels of textile, washing mitts, curtains of textile or plastic, sheets (textile), table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall hangings) of textile. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; coats, jackets, blouses, skirts, suits, shorts, scarves, aprons, gloves and mittens, bathing suits, panties, brassieres, pajamas, negligee robes and bathrobes. Klasse 26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; badges and ribbons of textile materials; patches for decoration of textile articles; barrettes, hair clips, hair rings; hat pins of precious metal. Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); carpets (textile); door mats of textile; wall papers. Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; bags adapted for carrying sporting articles, bags adapted for fishing; bowling bags, golf bags, ski bags, tennis racket bags. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Rovio Entertainment Ltd, Pl 65, FI ESBO, Finland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines; data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; video games for mobile devices, personal computers, consoles, tablets; electronic game programs; electronic downloadable game programs; electronic game software; computer game programs; downloadable computer game programs; interactive game programs; interactive game software; computer operating programs, recorded; computer programs; computer software (recorded); computers; printers for use with computers; data processing apparatus; parts and fittings for consumer videogame devices; programs for handheld game devices; apparatus for games adapted for use with television receivers; cinematographic apparatus; protective carrying cases specially adapted for phones and handheld computers; dvd discs; compact discs; compact disc players; cd-rom discs; mouse pads; sunglasses; spectacles; eyeglass chains; spectacle cases; contact lenses; containers for 98

99 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 contact lenses; wireless phones; mobile telephones and parts and fittings therefor; mobile phone cases or casings; bags, coverings, containers, carriers and holders for mobile telephones and personal computers; headphones; earphones; earphones and microphones/speaker phones for use with mobile telephones; mobile phone straps, charms, cases; stands for portable telephone; antenna caps for portable phone; batteries; battery boxes; battery chargers; digital music downloadable from the internet; downloadable music files; abacuses; electric devices for attracting and killing insects; audiovisual teaching apparatus; binoculars; calculators; cameras, cinematographic cameras and parts and fittings therefor; lenses for cameras; capacity measurers; animated cartoons; cassette players; electric door bells; electronic pocket translators; fire alarms; flash lights; frames for photographic transparencies; hair-curlers, electrically heated; heat regulating apparatus; juke boxes; optical lenses; letter scales; life belts; life jackets; life-saving rafts; life buoys; floats for bathing and swimming; locks, electric; magnetic data media; magnetic encoded cards; magnetic encoders; magnets; magnifying glasses; make-up removing appliances, electric; measuring apparatus, devices and instruments; microphones; microscopes; neon signs; notebook computers; electronic pens; phonograph records; photocopiers; pocket calculators; projection apparatus; projection screens; radios; record players; remote control apparatus; rulers (measuring instruments); scales; smart cards; smoke detectors; sockets, plugs and other contacts; sound recording apparatus; sound recording discs; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; telephones apparatus, receivers, transmitters, wires; telescopes; televisions; television apparatus; temperature indicators; theft prevention installations, electric; thermometers; thermostats; video cassettes, video game cartridges; video records; videotapes; video screens; video recorders; word processors; audio and visual apparatus with sing along devices; pagers, and parts and fittings therefor; pager cases or casings; call indicators for telephones, mobile telephones and pagers; video game machines; masks worn over the eyes to shield off lights; electronic agendas; electronic alarm bells; alarms; bar code readers; barometers; buzzers; electric buzzers; central processing units (processors); chips (integrated circuits); chronographs (time recording apparatus); cigar and/or cigarette lighters for automobiles; computer keyboards; computer memories; computer peripheral devices; acoustic couplers; couplers (data processing equipment); optical data media; optical discs; disks (magnetic); automatic distribution machines; divers' apparatus; divers' masks; diving suits; electronic notice boards; electronic pens (visual display units); elevator operating apparatus; eyeglass cords; eyepieces; eyeshades; facsimile machines; filters (photography) flat irons, electric; floppy disks; head cleaning tapes (recording); hygrometers; integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces (for computers); invoicing machines; lens hoods; magnetic tape units (for computers); magnetic tapes; measuring spoons; metronomes; microprocessors; modems; money counting and sorting machines; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); mouse (data processing equipment); optical fibers (light conducting filaments); optical glass; optical goods; optical lenses; parking meters; protractors (measuring instruments); radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; scanners (data processing equipment); semiconductors; slides (photography); slot machines, automatic; sound recording strips; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; telegraph wires; telegraphs (apparatus); teleprinters; teleprompters; teletypewriters; ticket dispensers; transmitters (telecommunication); transmitting sets (telecommunication); vacuum gauges; video screens; video telephones; video recorders; whistle alarms; ear plugs; ear plugs for divers; egg timers; goggles for sports; protective helmets for sports; navigation apparatus for vehicles (on board computers); metronomes; electronic publications (downloadable); personal stereos; satellites for scientific purposes; wrist rests for use with computers; electronic circuits and cdroms which enable the recording of automatic playing program for the use of electronic musical instruments; controllers, joysticks and memory cards for consumer video game apparatus; bar code scanners and readers; chip cards readers; near field communication (nfc) technology-enabled readers; radio frequency identification (rfid) credentials, namely, cards and tags, and readers for radio frequency identification credentials; transponder location system; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; adhesives for stationery and household purposes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks; booklets and manuals; books; periodicals; printed publications, newspapers, newsletters and magazines; calendars; children's books; comic books; address books; baby books; appointment books; guest books; recipe books; diaries; albums; coin albums; book covers; bookmarks; blotters; bookends; photo albums; mats for framing paintings, pictures or photographs; photograph stands; coasters made of paper; paintings; erasers, wrappers; packing paper; wrapping paper and packaging materials; gift wrapping paper; boxes of cardboard or paper; gift boxes made of cardboard; invitation cards; printed awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; magazines regarding games; tissues; toilet paper; handkerchiefs of paper; facial blotting papers; napkins of paper for removing make up; paper party hats and party decorations made of paper; paper cake decorations; paperback books; modeling clay; paperweights; pencil sharpeners; electric pencil sharpeners; paper clips; paper weights; paper pins; drawing pins; pen nibs; pen holders; pencil holders; refills for pens and writing instruments; pencil leads; pen and pencil cases; letter trays and racks; letter holders; loose-leaf binders; paper knives (office requisites); letter openers; electric letter openers; adhesive tapes and adhesive tape dispensers; pictures; stencils; picture storybooks; playing cards; graphic reproductions, portraits; posters; lithographs; postcards; greeting cards; musical greeting cards; ring binders; rubber stamps; stamps and seals; holders and cases for stamps and seals; stamp pads; ink pads; inks; scratch pads; paper staplers; pastes and glues for stationery and household purposes; papier mâché; ornaments and decoration made of paper and/or cardboard; erasers, erasing fluids; correcting fluids (office requisites); stationery-type portfolios and folders; index cards; document files; sticker albums, stickers; postage stamps; cards; trading cards; baggage tags; paper patterns; autograph books; stamp and coin albums; general purpose plastic bags; plastic party bags; paper bags; paper lunch bags; bags for microwave cooking; paper coffee filters; food wrapping plastic film for household use; paper envelopes; paper dishes; paper flags; banners of paper; protective covers for notebooks; place mats and coasters of paper or cardboard; blackboards; chalk; wipe-off boards; shredders; plastic coating machines and apparatus; passport holders; cheque book holders; paper money holders; picture holders; decorations of paper for lunch boxes or foodstuffs; paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; maps; inking ribbons; thumbtacks; tickets; typewriters; paper cutters; signboards of paper or cardboard; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; removable tattoos; excluding adhesives and adhesive tapes; all 99

100 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; toys; dolls; puppets; plush toys; soft dolls; teddy bears; toy figures and play sets; action figures and accessories therefor; toy figures attachable to mobile phones, pencils or key rings; bathtub toys; ride-on toys; gymnastic and sporting articles; balls and balloons; yo-yos; balls for games; playing balls; playground balls, soccer balls, baseballs; basketballs; rubber balls; festive decorations and ornaments; party favors; decorations and ornaments for Christmas trees; toy vehicles; electric vehicles (toys); surf boards; snow boards; roller blades; ice skates; skateboards; protective puddings or guards for sports and games; air pistols (toys); backgammon games; bells for Christmas trees; billiard balls; billiard tables; building blocks (toys); boars games; chess games; chess boards; explosive bonbons (Christmas crackers); skating boots with skates attached; bowling apparatus and machinery; building games; candle holders for Christmas trees; checkerboards; checkers (games); chess games; chessboards; Christmas trees of synthetic materials; conjuring apparatus; cosaques (toy fireworks); cups for dice; darts; dice; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards; draughts (games); dumb-bells; elbow guards (sports articles); exercisers (expanders); fairground ride apparatus; dolls' feeding bottles; fish hooks; fishing tackle; flippers for swimming; floats for fishing; flying discs (toys); automatic games; bats for games; apparatus for electronic games other than those adapted for use with television receivers only; electronic game equipment for playing video games, namely, hand held units for playing video games other than those adapted for use with an external display screen or or monitor; golf bags; golf clubs; golf gloves; gloves for games and sports; practical jokes (novelties); kite reels; kites; knee guards (sports articles); mahjong; marbles for games; marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); scale model vehicles; novelties for parties, dances; protective puddings (pats of sports suits); parlor games; percussion caps (toys); toy pistols; rackets; rattles (playthings); ring games; rocking horses; roller skates; sailboards; skis; sleighs (sports articles); slides (playthings); soap bubbles (toys); spinning tops (toys); spring boards (sporting articles); stationary exercise bicycles; swimming pools (play articles); swimming webs (flippers); swings; tables for table tennis; toys for domestic pets; waterskis; play articles for swimming, water games sports and activities; beach balls; amusement machines, automatic and coin-operated; bags especially designed for skis and surfboards; bingo card; butterfly nets; playing cards; confetti; in-line roller skates; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; masts for sailboards; landing nets for anglers; radio-controlled toy vehicles; roulette wheels; snow globes; snowshoes; playing cards; equipment sold as a unit for playing card games; amusement apparatus for use in arcades; stand alone video output game machines; coin or counter operated arcade games; pinball game machines; electronic hand-held game; units; non electric hand-held skill games; game equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, a manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game, an action type target game; puzzles; paper party favors; paper hats; paper face masks; masquerade and Halloween masks; water squirting toys; baseball gloves; surfboards; swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices for recreational use; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; boxing gloves; hockey sticks; Christmas stockings; sling shots; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; wholesaling and retailing and mail order services relating to the sale of games for mobile devices, games for personal computers, games for consoles, games for tablets, electronic game programs, electronic game software, computer game programs, downloadable computer game programs, interactive game programs, interactive game software, operating system software (saved for computers), computer programs, saved computer software, protective carrying cases specially adapted for phones and handheld computers, mouse pads, party favors and festive decorations and ornaments, gifts and novelty items, audio and visual products, audio and video tapes, records and discs, instruments and apparatus for the recording, transmitting and/or reproduction of sounds and/or images, wireless phones, mobile phones, mobile phone cases, decorations and straps for phones, electronic and computer games, cinematographic films, stationery, paper and cardboard, printed matter, books,newspapers, magazines and periodicals, greeting and christmas cards, playing cards, packing and packaging materials, buttons, badges, toys, games and play things, dolls, plush toys, soft dolls, figurines, sporting articles, decorations for christmas trees; advertising; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; publication of publicity texts; sales promotion (for others); arranging of advertising services; business management of performing artists; import-export agencies; compilation of information in to computer databases; direct mail advertising; business management of hotels; marketing research; outdoor advertising; personnel recruitment; advertising agency services; radio advertising; television advertising; online advertising on a computer network; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses); rental of advertising time on communication media; services; auctioneering; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; computerised financial services; computerised financial services for retail businesses; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid; accomodation bureaux (apartments); apartment house management; banking; capital investments; charitable fund raising; credit card services; issuance of credit cards; debit card services; financial information; financing services; issue of tokens of value; issuing of cheques and travellers' checks; leasing of real estate; real estate management; rent collection; rental of offices; renting of apartments; renting of flats; savings banks; electronic funds transfer; real estate agencies; trusteeship services; fire insurance underwriting; fund investments; health insurance underwriting; insurance brokerage; insurance underwriting; life insurance underwriting; marine insurance underwriting; mutual funds; home banking; financing of loans; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 38 Telecommunications; cable television broadcasting; television broadcasting; cellular telephone communication; communications by fiber optic networks; communications by telegrams; communications by telephone; providing information on communication by telephones and cellular telephones; computer aided transmission of messages and images; electronic mail; facsimile transmission; radio broadcasting; sending of telegrams; telephone services; television broadcasting; wire service; paging services; providing telecommunications connections to a global computer network; providing user access to a global computer network (service providers); telecommunications routing and junction services; electronic bulletin board services and providing information thereon; teleconferencing services; communication by consumer video game apparatus; communication by arcade video game machines; providing information on communication by arcade video game machines; communication by handheld 100

101 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 game apparatus; providing information on communication by handheld game apparatus; communication by messages and pictures by using computers; telecommunication (other than broadcasting); broadcasting; news agencies; rental of telecommunication equipment including telephones and facsimile apparatus; rental of modems; message sending; news agencies; satellite transmission; providing multiple user wireless access to the internet; wireless transfer of data via digital mobile telephony; providing co-location services for voice, video and data communications apparatus; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. Klasse 41 Education; providing of education; entertainment; sports and cultural activities; providing games, images, pictures, movies, music and sounds by handheld game apparatus, by arcade video game machines, by consumer video game apparatus; providing games, images, pictures, movies, music and sounds by computer network and via communication by cellular phones; organization, management and arrangement of video game events; rental of consumer video game apparatus and arcade video game machines; rental of handheld game apparatus; educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; movie showing, movie film production, or movie film distribution; providing information on program listing of television broadcasting; providing a web site featuring entertainment information; television programs in the field of entertainment; entertainment services in the nature of creation, development, and production of films, animation or animated films; provision of pre-recorded, non-downloadable digital music online by means of Mp3 websites on a global computer network, the internet and via mobile telephones and wireless electronic communication devices; non-downloadable digital music from the internet, via wireless electronic communication devices; amusements; amusement parks; theme parks; amusement arcade services; organization, production and presentation of shows, concerts, life performances, theatrical performances, exhibitions, sports competitions, sporting and cultural activities; cabarets and variety, movie studios, discotheque services; club services; publication of books, texts, magazines, newspapers and periodicals; library services; providing facilities for entertainment, concerts, shows, performances, sports, games, recreation and cultural activities; holiday camp services; provision of information relating to education, entertainment, amusement, recreation, sports and culture, television and radio entertainment; film and video production; rental of cine-films, motion pictures, video tapes, laser discs, video discs and digital versatile (video) discs; rental of sound recordings; rental of show and stage scenery; nursery schools; games rooms and parlours; arranging of beauty contests; circuses; correspondence courses; entertainer services; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; gaming; gymnastic instruction; providing museum facilities (presentation, exhibitions); operating lotteries; orchestra services; party planning (entertainment); scriptwriting services; theatre productions; zoological gardens; digital imaging services; electronic desktop publishing; game services provided on-line (from a computer network); interpretation (sign language); vocational guidance (education or training advice); microfilming; music composition services; night clubs; photography; providing karaoke services; providing online electronic publications (not downloadable); publication of electronic books and journals on-line; videotaping; bowling alleys; batting stadium or dome for baseball (games); showing of movies on-line; providing virtual environments in which users can interact for recreational, leisure or entertainment purposes; all these goods are not in relation with activities of gambling and casino games. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: MAGTOR Seh Ltd, Suite 1, Level 2, TG Complex Brewery Street, MT-BKR3000 MRIEHEL, Malta (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Machines; motors (other than engines for land vehicles); hydraulic controls for machines, motors and engines; pneumatic controls for machines, motors and engines; driving motors other than for land vehicles; compressed air engines; generators of electricity; motors, electric, other than for land vehicles; propulsion mechanisms for vehicles, other than for land vehicles; aeroplane engines; generators of electricity; current generators; alternators; hydraulic engines and motors; couplings and devices for power transmission; motors, other than for land vehicles; motors for boats; aeronautical engines; engines for air cushion vehicles; hydraulic engines and motors; emergency power generators; pumps [machines]; engines for boats; control mechanisms for machines, engines or motors; current generators; propulsion mechanisms other than for land vehicles; turbines other than for land vehicles; vacuum pumps [machines]; alternators. Klasse 11 Apparatus for heating, steam formation, boiling, cooling, drying, ventilating, and water main, and also sanitary installation; steam generating installations; air conditioning installations; air conditioning apparatus; cooling installations for liquids; cooling installations and machines; cooling installations for water; refrigerators; cooling appliances and installations; refrigerating apparatus and machines; air cooling apparatus; heat pumps; refrigerating appliances and installations; heat pumps; cooling installations for water. Klasse 12 Apparatus for locomotion by land, air or water; driving motors for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; motors for cycles; driving motors for land vehicles; engines for land vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; turbines for land vehicles; couplings and devices for power transmission for land vehicles; engines for land vehicles. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: ENERGIE Sixty International SA, 29, avenue Monterey, LU-2163 LUXEMBOURG, Luxembourg Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Perfumery products, beauty products, make-up products, lipstick, eye shadows, mascara, make-up and Klasse 9 nail varnishes. Optical apparatus; optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle cases, mobile phones. Klasse 14 Jewellery (including custom jewellery) in particular rings, earrings, cuff links, bracelets, trinkets, brooches, chains, necklaces, key rings, jewellery cases, watches, 101

102 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 wrist watches, alarm clocks, cases for watches. Klasse 18 Boxes of leather or imitation of leather, suitcases, travelling bags, trunks, garment bags for travel, vanity cases, toiletry cases, backpacks, handbags, attaché cases, leather document holders, wallets, purses, shopping bags, umbrellas, walking sticks, beach bags, harness for animals, pouches, sport bags. Klasse 25 Clothing, underwear, shirts, t-shirts, pullovers, skirts, dresses, trousers, coats, jackets, belts, scarves, neckties, socks, swimsuits, shoes, headgear. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Otter Products LLC, 209 South Meldrum Street, US- CO80521 FORT COLLINS, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Polyurethane films for covering and protecting surfaces of electronic devices, namely, cell phones, smart phones, personal digital assistants, computers, laptops, tablet computers, portable media players, and portable electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing text, data, image and audio files. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: LA VIVANA La Vivana Italy GmbH, Museumstr. 14B, IT BOZEN, Italia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Klasse 4 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, cosmetics, cosmetic kits, cosmetic and beauty care products, cosmetic oils, skincare and hair care products, nail care products, cosmetic preparations for baths, fragrances, fragrance refills for fragrance dispensers, joss sticks. Perfumed candles, scented candles, candles and wicks for lighting, wax for lighting, industrial wax, dust absorbing, wetting and binding compositions, illuminants. Valve Corp, NE 4th Street, Suite 500, US- WA BELLEVUE, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Computer game software, electronic game software, video game software, computer game programs downloadable via the internet; computer game software for use on mobile and cellular phones. Klasse 25 Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps, and wristbands. Klasse 35 On-line retail store services featuring game software, video games, computer games, game programs, video game programs, game characters, armor, apparel, weapons, banners and other game elements, and related merchandise. Klasse 41 Entertainment services, namely, providing video and computer games online and over mobile wireless networks; providing temporary use of nondownloadable video and computer games; providing a web site through which people locate information about video and computer games, matches, tournaments, events, and competitions; organizing and conducting video and computer game matches and tournaments. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: GOODY GOOD STUFF F T F Sweets Ltd, Brunel House 9, Penrod Way, GB- HEYSHAM, MORECAMBE, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 5 Mint; confectionery, bonbons, coated tablets and chewing gum, whether or not sugar free and other confectionery; liquorice and products made of liquorice; all aforementioned products for medical use. Klasse 30 Chocolate; pastry and confectionery, caramel and caramel products, peppermint for confectionery, peppermint-candy; chewing gum, candy, liquorice and products made of liqourice included in this class; ice. 102

103 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: LA BELLE VIE Ton Savon Inc, 8 Arbolado Court, US-CA90266 MANHATTAN BEACH, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Natural and certified organic bath products, namely, bar and liquid skin soap and shaving soap. Ton Savon Inc, 8 Arbolado Court, US-CA90266 MANHATTAN BEACH, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Natural and certified organic bath products, namely, bar and liquid skin soap and shaving soap. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: NEOMAX Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE MONHEIM, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 1 Chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; impregnator. Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants, raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; paint restorer; preparations for restoring, rejuvenating and sealing; build-up removers; top-coat removers. Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps (not for personal use); instant cleaners; bioactive cleaners; one-shot cleaners; pore fillers; mould removers; spot removers, all purpose cleaners; foam detergents; anti slip detergents; mark removers; disinfecting detergents; delimers; detergents for antistatic treatment; paint strippers. Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; food for babies; dietary supplements for animals; disinfectants; preparations for destroying vermin, not for use in agriculture and horticulture; fungicides, not for use in agriculture and horticulture. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Diamant TUI Cruises GmbH, Anckelmannsplatz 1, DE HAMBURG, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods, in particular, by road, rail, sea and air; river transport; porter services; transport of money and valuables; transportation logistics; travel organization, booking and arrangement of travel, excursions and cruises; arrangement of transport services; rental of diving suits; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; sightseeing (tourism); travel consultancy and escorting of travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, rental, booking and providing of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; organization of trips, holidays, and sightseeing tours; travel agency services (included in this class), in particular consultancy and booking services for travel, providing information about travel, arrangement of transport services and travel; travel reservation; transport reservation; information about travel on the Internet, in particular, about reservation and booking in the tourism and business travel sector (online travel agencies); delivery, dispatching and distribution of newspapers and magazines; consultation provided by telephone call centres and hotlines regarding travels, including business travel and in the field of logistics, transport and storage; transport services, namely tracking of passenger or freight vehicles using computers or global-positioning system (GPS); traffic information. Klasse 41 Distance teaching and language teaching; entertainment; film production, other than advertising films; videotape film production; production of radio and television programs; film, and video rental, film and video performances; organization of shows (impresario services); modelling for artists (entertainment); musical performances; circus performances; public entertainment; theatrical performances; arranging and conducting of concerts; ticket agency services (entertainment); organization and providing of an after school children's entertainment centre featuring educational entertainment; entertainment services, in particular holiday camp services; arranging and conducting of teaching in the field of sports and languages; health club services (health and fitness 103

104 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 training), providing training clubs and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities, nursery schools (education, entertainment), cinema theatre facilities, discotheques, museum (presentation, exhibitions), amusement arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks; rental of skin diving equipment; organization of sports competitions; organization and arrangement of cultural and sporting events; reservation services (included in this class) for sporting, scientific and cultural events; rental of newspapers and magazines; writing of texts, other than publicity texts; organization of exhibitions for cultural purposes; services of a recreation and amusement park in the education and entertainment sector; services of an interpreter and of a translator; photography; radio entertainment, television entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of reservation services for sporting, scientific and cultural events; all aforementioned services not related to any kind of award ceremonies. Klasse 43 Providing temporary accommodation, providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services, providing hotel and motel services; catering; services of boarding houses; rental of meeting rooms; bar services; providing of food and drinks for guests in restaurants; providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of temporary room and board accommodation services, providing and rental of holiday homes, other accommodation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Hyundai Motor Co, 12 Heolleung-ro, KR SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Wheelchairs; parachutes; tractors; vessels (boats and ships); aeroplanes; locomotives; automobiles; parts and accessories for automobiles; cycles; bicycles; hand cars; baby carriages; shock absorbers for automobiles; brake systems for vehicles; tractors for agricultural purposes; engines for land vehicles; transmissions for land vehicles; bearing for land vehicles; motors for land vehicles. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Vogeley Nahrungsmittel GmbH, Robert-Henseling- Straße 11, DE HAMELN, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat, fish, poultry and game products; meat extracts; meat concentrates; soups, soup garnishes, included in this class; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; potato-based snacks, included in this class; jellies; jams, eggs, milk and milk products; desserts, included in this class; edible oils and fats; soup powders; powdered eggs; dried milk; desserts in powder form, included in this class; powdered meat extracts; food preparations mainly containing at least one of the aforesaid goods, included in this class; including all the aforesaid goods being dietetic foods not adapted for medical purposes. Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, cereal preparations for food; muesli, bread, pastries and confectionery, chocolate, chocolate goods, sugar confectionery, soup pearls (farinaceous foods), farinaceous food pastes, breadcrumbs, ice cream; powders for ice cream; puddings in powder form; desserts, included in this class; puddings; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, ingredients for soups (farinaceous food pastes) and sauces included in this class; fruit sauces; seasonings; spices; thickening agents for cooking foodstuffs; coffee powder, tea powder; cocoa powder; chocolate powder; desserts in powder form, included in this class; powdered sauces, included in this class; spices and spices in the form of powders, powdered fruit sauces; food preparations mainly containing at least one of the aforesaid goods, included in this class; including all the aforesaid goods being dietetic foods not adapted for medical purposes. Klasse 32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; including all the aforesaid goods being dietetic foods not adapted for medical purposes. Klasse 35 Bringing together of goods, for others, for presentation and sales purposes; demonstration of goods; presentation of goods and services; presentation of foodstuffs for advertising purposes; advertising; publicity columns preparation; sales promotion for others; arranging and conducting of advertising events; organisation of trade fairs for advertising purposes; business management and organisation consultancy for industrial kitchens; wholesale and retail of foodstuffs. 104

105 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: HED Pierre-Alain Killias, Chemin des Uttins 6, CH-1028 PRÉVERENGES, Sveits (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Charging apparatus for electric batteries; amplifiers / apparatus for sound amplification; personal stereos; portable media players; cabinets for loudspeakers; battery chargers; telephone receivers; transmitting sets (telecommunication); sound recording apparatus; loudspeakers; inductors (electricity); intercommunication apparatus; software (recorded programs); microphones; hands-free kits for telephones; computer peripheral devices; solar batteries; recorded computer programs; computer programs (downloadable); audio and video receivers; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; walkie-talkies; remote control apparatus; transmitters (telecommunication). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: RACINEL Best Friend Group Oy, Kellonkierto 3, FI KUOPIO, Finland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 3 Detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair care products; dentifrices; all the aforesaid goods for animals and Klasse 5 pets. Veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and food substances for medical or veterinary use; dietary supplements for humans and animals; plasters; materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax. Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins; hides; trunks and traveling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips; harness and saddlery; covers for animals; harness fittings; leather collars for animals; harness for animals; bags for animal transport; blankets for animals. Klasse 20 Beds for animals. Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; games and playthings for animals and pets, toy animals. Klasse 31 Grains and agricultural, horticultural and forestry products not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt; animal and pet food and beverages; treats for animals and pets; cat litter. Klasse 35 Retail services of animal nutrients and accessories. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.), 1-1 Higashikawasaki-cho 3-chome, Chuo-ku, JP- KOBE, Japan (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 16 Modelling paste; correcting ink for heliography; printers' blankets not of textile; printing types; address plates for addressing machines; non-electric credit card imprinters; typewriters; hand labelling appliances; bookbinding apparatus and machines for offices; envelope sealing machines for offices; document laminators for office use; inking sheets for document reproducing machines; paper shredders for office use; franking machines for office use; stencils; stapling presses for office use; French curves; punches for office use; drawing T-squares; drawing pens; compasses for drawing; drawing materials; square rulers; pencil sharpeners; paint trays; house painters' rollers; graining combs; conical paper bags; hat boxes of cardboard; boxes of cardboard or paper; packing paper; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard or paper; wrapping paper; cardboard tubes; plastic bubble packs for wrapping or packaging; plastic film for wrapping; elastic bands for offices; mats for beer glasses; coasters of paper; paper coffee filters; table linen of paper; garbage bags of paper or of plastics; embroidery designs or patterns; tailors' chalk; marking chalk; towels of paper; hygienic paper; bookends; cabinets for stationery in office use; portraits; passport holders; money clips; architects' models; plastics for modelling; toilet paper; filtering materials of paper, filter paper; xuan paper for Chinese painting and calligraphy; paper for recording machines; blotters; sheets of reclaimed cellulose for wrapping; wood pulp paper; paper sheets for stationery; address stamps; albums; indexes; cards; greeting cards; clipboards; bookmarkers; pencil lead holders; scrapbooks; ink stones or reservoirs; inking pads; stickers for stationery; note books; pastels; crayons; paper ribbons; pens; marking pens for stationery; musical greeting cards; labels not of textile; loose-leaf binders; seals or stamps; stamp pads; stamp stands; cases for stamps or seals; pencils; drawing pins; paint boxes for use in school; arithmetical tables; blackboards; finger-stalls for office use; clips for offices; files for office use; paper knives or cutters for office use; scrapers or erasers for offices; apparatus for mounting photographs; letter trays; document holders for stationery; jackets for papers; rubber erasers; electrocardiograph paper; charts; adhesive tape dispensers for office use; ledgers; terrestrial globes; engraving plates; writing instruments; writing cases; sealing wafers; sealing stamps; envelopes for stationery; copying paper for stationery; paperweights; writing pads; wrappers for stationery; fountain pens; modelling clay; writing brushes; wood pulp board for stationery; charcoal pencils; postcards; instructional and teaching materials excluding apparatus; cigar bands; catalogues; calendars; graphic prints; tickets; newsletters; handbooks and manuals; pamphlets; posters; printed matter; song books; magazines; printed publications; books; booklets; newspapers; blueprints; drawings and plans; prospectuses; 105

106 geographical maps, atlases; periodicals; almanacs; comic books; pictures; aquarelles; oleographs; photographs; photograph stands; flyers; postage stamps; corrugated board products; printed emblems; baggage tags; paper patterns; paper emblems; banners of paper; flags of paper; containers of paper for packaging; paper and cardboard; paintings and calligraphic works; decorative stickers for bicycles; stationery and study materials. begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 12/15 106

107 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker nr 12/15 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: MEDIA NETWERK AS, Postboks 6731 Etterstad, 0609 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Salg av medieproduksjoner og multimediainnhold gjennom en nettside. Klasse 41 Elektroniske bibliotekstjenester for levering av elektronisk informasjon i form av lyd-, bilde-, og/eller videoinformasjon; publiseringstjenester (inkludert elektroniske publiseringstjenester); søketjenester for media-bibliotek; underholdningstjenester; ingen av de forannevnte tjenestene innen områdene finans, bank, monetær virksomhet, forsikring eller fast eiendom. Klasse 42 Elektronisk lagring av bilder, lyd og video og data assosiert med bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av bilder, lyd og video og data assosiert med bilder, lyd og video; lagringstjenester for arkivering av media-innhold; ingen av de forannevnte tjenestene innen områdene finans, bank, monetær virksomhet, forsikring eller fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: DEN SISTE VIKING Monster Format AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 0505 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Kinematografiske filmer; tegnefilmer; stillbilder, bildebånd, filmbånd; filmer; magnetiske innspillinger; optiske innspillinger; magnetooptiske innspillinger; innspillinger på faststoff medium; audiovisuelle undervisningsapparater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; elektriske og videounderholdningsapparater og instrumenter; multimediadisker og -plater og publikasjoner; multimediainnspillinger og publikasjoner; laserlesbare disker og plater; videoplater og publikasjoner; computer software; dataprogrammer; digitale innspillinger; mediabærere, eller for innspilling, lyd og/eller video og/eller data og/eller informasjon; apparater og instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; innspillingsdisker og plater; CD-plater; grammofonplater; magnetbånd for lydgjengivelser; kassetter; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater; kommunikasjonsapparater og -instrumenter; mobiltelefonspill og logoer; deler og tilbehør til alle de ovennevnte varer. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 25 Klær, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder utsending av radio- og fjernsynsprogrammer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, filmproduksjon, produksjon og utvikling av tvprogrammer, reklamefilmer, fjernsynsfilmer og spillefilmer; utvikling av programformater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (151) Int. reg. dato: (180) Registreringen (210) Søknadsnr: (220) Inndato: ERIVAREC Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS- 220 HAFNARFJORDUR, Island Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser unntatt farmasøytiske onkologiprodukter og dermatologiske produkter; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk; kosttilskudd; probiotiske preparater; vitaminer og mineralpreparater. 107

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 23/08-2008.06.02 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 23/08-2008.06.02 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer