Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens"

Transkript

1 atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens

2 elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre. En ensom hunløve glr sakte gjen nom det tette savannegresset. Da det er knapt tyve meter gjen setter hun nn angrepet. 200 kg ren love styrter fram. Den voksne sjraffen reagerer mdlertd raskt og får plantet en hov sden på løven. Hoven er på størelse med en ferdg pzza og mnst lke vond. Alaska: En moskuskalv er lle ute. En ung ulv henger ragget på den og er ferd med å trekke den ned. Bakfra kommer resten av moskusfamlen og ulven må slppe taket et øye blkk for kke å bl tråkket på. Ulven er endel av en flokk, og de fortsetter å forfølge mos kusene nnover tundraen. Pla nen er å sklle ut et dyr. Med ett stopper moskusfokken på en lten høyde og de voksne dyrene gruperer seg som en borg med palsader av skaller og bom. Ungene er nå trygge nne «festung moskus». Ulvene kretser rundt en stund, uskre. Tl slutt trekker de seg tlbake på søk etter noe mn dre energkrevende mat. Somala: En ung, skruhhsul ten, leopard strrer på et ne hornsomneppekunne hytt seg mndre. Leoparden lag planen kattehjernen on «snnsykt prosjekt - n ll, prøves». Amazonas:Jaguaren l llr ede klart å bte tapren g.mg nakken. Den kraftge n beskytter mdlertd dy et tk at bttet kke gjør sal Nåbrasertapren gj l ner og kratt med jgt n p hjul. Tapren har ku ho fva othonnmr l er tlen ml hadde den ;.l 141..ls) llt tor st, ttl lt 11- lt tlå o11ll-- rglv. -.-lvknne dn kke.4-11kl..lren k1e vonnange rul- lt lltover 1)11 n oj k mm 11)1) l.lr? t r djal p t.: V n turgåere oppevr (11 sânn dag l kkc e - larlg hvor t. gr hrn. b. l går. Sent mc l vær rød r.hyt lg 1 T og blå hm nr tl de opprnne lgr jt.ntm å «stkke» ) p p* Jtmn meters-toppen odu g m for en stund. V rurr det ndlover langs Sk)ø[e lv om går hvt og hrucnde dver dalen. Lter -- tnd kon-mer v tl el bru på brua lgger to uucr og -ver sola søye ugrt het var jo også et led h- l seg tl brå ker t-t kke er mulg å høre dcr n n kommer... Eller undervurderer v sauens vakt s mhet? V nærmer oss brua uten at l skjer. V tramper ut på l ta lten at noe skjer. Deret går v helt bort tl sauene l noe skjer. V har kke lyt tl skremme vettet av dn s et par skrtt tl,k og nl r httyt forhva ser ( gnt g tl en sau? l)e to s\ r solt on de skulle ha tvl hvt md. V gär helt bort tl dem gjen g 1< mter, høyere den ga ng. Med ett farer søy opp, sender oss et raskt søy bhkk og hrsvnner ver amlr sbh n, Men kke lnntnt, lt sover vdere. Først m lten lytt ned fjelstø v vl- n! det og skjener mv. ml l oren som nå er v 1< ke alle hauger så tv tf. n god del av dem. ker at hvs jeg hadde - t j rv n. så hadde jeg vært Vl ngenavosserjerv så v gr ltt opp ha og angrper n t1 kkene. V blr sttende å s over mot 2000-meteren på. t n andre sden av dalen. Skal v lkevel gjøre et fremstøt? V bestemmer oss for å snu og prøve. Det betyr prakss at v ma gå en halvtme, for så a krysse brua gjen. Og der lgger de to sauene forsyne meg nok en gang, og nøyaktg den samme prosedyren gjentar seg. På ve opp mot toppen stø ter v på flere sauer omlag 1500 meters høyde. -hva de skal der er kke godt å s -- ter renget er så bratt at en av dem faller ned fra en lten hyl le og trller t tolv meter før den heldgvs kommer seg på bena gjen. På ve ned fra toppen, som forøvrg er vel verdt slkt, blr v sttende og nyte den sste kaffekoppen kveldss l. Med ett ser v sju rensht lker som kommer lav-gr (skjønte den?) over et snølv. 1:1 par hundre meter fra oss blr de oppmerksom me de l nn trengerne som stt er ganske stlle. Det er ng tegn tl pankk. Nærmest luvent veks ler de ned el gr lakk, omtrent som Kpkeler p oppløpssden på 8oo meter, g legger nn crusekont rollen retnng Hes tebrepggne. t t overlegent syn. Jeg t n kr,h hvs jeg hadde vert lv nå så hadde jeg vart sntt n og mulgens tatt en ned å hrua. U nnhold Et tokt er forb 15 Naturvernforbundets sommertokt er over for denne gang. Bl med og bla fotoalbumet fra turen. Mot Afrkas hval 22 Afrka er det med elefanten som det er med hvalen Norge. Noen vl høste og andre vl verne. Vsste du forresten at elefan tens snabel nneholder mer enn oo ooo små og store muskler? c Mljøkamp toffere enn krg 31 El Salvador, hvor forurensnng krever flere lv enn krgen gjorde, har Naturvernforbundets søsterorgansasjon Cesta 6o mennesker på lønnngslsten som vl lære landets befolknngen hvordan de kan få renere luft, grunn og hv. Duket for nye lenknger 42 Når Statkraft børster støv av gamle utbyggngsplaner Saltfjel let, blr naturvernerne hete toppen og børster støv av gamle lenker. Urbane fugler 60 Oslo er det kke bare Leder VASSDRAGS KAMP GJEN! ARE MÅNEDER ETTER den poltske kam pen om øvre Otta gjør vassdragsver nerne gjen seg klar tl kamp. Denne gangen for å redde tre vassdrag Saltfjellet. Tre vassdrag som lgger og rett utenfor nasjonal parken. Statkraft vl ha penger kassa. På natur- er s bekostnng. Naturverneme har tøffe tder Norge. Skytefelt, fastlandsforbndelse Lofo ten, øvre Otta. Tre tap for naturver nerne sste år. Kampen om Saltfjellet ble på mange måter tapt for en årrekke sden. Beslutnngene ble nemlg tatt på slutten av 8o-tallet. Statkraft har latt pla nene lgge brakk, men nå skal støvet blåses vekk og vann legges rør. Verne- sden tar lkevel opp kampen. kke på - tross av, men på grunn av at beslutnng- Natur vernerne har tøffe tder Norge ene ble tatt for lenge sden. Mye har endret seg sden jappetda, påpeker verneme. Vel, med årets avgjø relser store naturvernsaker, kan man lure. Alt tyder på at norske poltkere fremdeles slter med suveren forakt for naturens egenverd. Saltfjellet og Svartsen lgger langt nord. behandlngen av Lofotens fastlandsforbndelse har man prestert å åpne for vebyggng rand sonen av en nasjonalpark. På mange måter lkner Saltfjellet-utbyggngen på denne saken. Avstanden tl Oslo og beslutnngstakeme er hel ler kke på vernernes sde. De fleste poltkerne har aldr vært på Saltfjellet. Og det er vanskelg å skape engasjement for noe man kke kjenner. For oss som har vært der, er saken klar: Salt fjellet-svartsen nasjonalpark er en perle. Rand sonen rundt parken er vktg. Man setter kke et vakkert blde en stygg ramme. Området bør med andre ord vernes for Statkrafts letng etter raske penger. Selskapet bør benytte anled nngen tl å rve planene fller, og slå fast at uberørt natur er vktgere enn en terrawatt. Hvs kke bør landets poltkere ta ansvar. Par tene har en sste mulghet på tampen av dette årtusenet. Tl å bevse at de faktsk anser natur som en verd. Abonn.m.nt nott,asjon.r kr 340,- Abonn.m.nt.nk.tp.rsoner: kr 225,- Bestlles hos Naturvernforbundets medemsservce, Postboks 342 Sentrum OO Oslo, Norge. Tl: Te0faks: , Naturoernforkurdet nnestår kke for møvennhgheten tl de bedr:frer, tjenester eller produkter som det annonseres for Natur & Mjø.

3 V som lenge også Monsanto det Det Ford (( lllll (l(ler ot thhvert hull l l l l s1c ; rçtde \n.to (1 l l tl, sllcer l l l l lrg l F: lten l.l llta>r t lers ll :..11(11 (l 5, har vært t r _het gjel ( rt. nt cg sjtylth t, l l 1t orrlag l r orge. Sal )e alvorlge t ljøgftstua (11(11 havet j.o at m ljøor g sasjote w v l sunarhede å lå lts : vtuc rne. Nt t \ l tot bundet ønsker å bruke h verdensom stte1 Frnds of the l ( ( ) ml tverket med kolu,) land for å «ta» Mote..tu om man mener l tl(?thtt turede]eravnor g. og rolg også andre get har foregått gjennom en arrekke etter at Mon santo vsste at PCB var skadelg, hevder Naturvernforbundet. Monsantos fngeravtrykk» Store deler av denne gften befnner seg fremdeles norsk natur, havet, på sjøbunnen eller fyllnger som lekker. Monsanto har så langt kke vllet rydde opp etter seg. Ford mljøgften PCB etterlater seg et kjemsk «fngerav trykk» unkt for den enkelte bedrft er det lett å spore hvem som har forurenset hvor. Naturvernforbundet har funnet Monsanto-gft sjøom råder blant annet Oslo, Dram men, Horten, Glomma, Hvaler, Kragerø, Arendal og Farsund. Gode grønne kort Nylg fkk kjemgganten levert flere tønner med gftg havområder med gjerm nom en årrekke. tllegg vl FOE og Greemll ace trolg samarbede pen mot Monsanto. Greem ace har sloss mot Ml santo før har tre nmer medlemmer på verdemhas, ogkontorer tredve ltl har dskutert t og ser store fordeler ku, d nere nnsatsen mot M,,lt s,ttl. 1.,mh(,mtrap. lt m lolorerpå ( lyd Vt.a llo, Norges N.t. lj, l_verte Cl hvor 111,111 onsker l l,, _1_ Mon Ol? Opg vst everan k.t v.t r tlten pa et l tlssalen. \ ull trstertlå.,, c,,?, og vet at rol, le! selalsmann l r e l l)4,kc, trude Pleym. flfrn MV oenpeace er sychlkkct. kts med for.krre fra j. stelet Umeå l,. kart mnljogfter på ogrundt lrl. v, jurdsk sett, har meget gode kort på hånden. tllegg er det noe som heter rettfer dghet. Her har v et dgert multnasjonalt selskap med uhyre sterk økonom som gjennom en årrekke har forgftet norsk natur vl de kke engang forsøke å rydde opp etter seg. En slk sak må v ta tak, ser nformasjonssjef Naturvernforbundet, Kåre Ole rud tl N&M. Vl kjøre prnsppsak motsetnng tl nformasjons sjefen Naturvernforhundet er det umulg â få uttalelser om Naturvernforhundets brev fra Monsanto Norge som bare Kort om Monsanto Hvor: Frmaet har base St. Lous, Mssour, USA og har omlag ansatte. Profle rer seg stort som et.fe Sc ences selskap. Europa-konto ret holder tl BrOssel. Hva: Selskapet, som har avdelnger over hele verden, selger sprøytemdler, kjemka ler, sprøytemddelresstente frø og såprodukter og farmas øytske produkter. Hvor mye: På verdensbass har Monsanto de sste årene hatt en omsetnng på omlag femt mllarder norske kroner. Produkter: Selskapet står bak kjente handelsprodukter som Roundup (verdens mest selgende sprøytemddel), Nutrasweet, SGH (Bovne Growth Hormone) sprøyte mddelresstente soyabønner og har slagordet.food, Health, Hope*. Struktur: Monsantos vrk somhet har vært delt to: Monsanto Chemcal Company og Monsanto Agrculture. sep tember 1997 ble Monsanto Chemcal Companys vrksom het utsklt som et nytt selskap, Soluta. Det er denne nydan nelsen, som følge Naturvernforbundet, kke forandre det faktum at PCB ble produsert og markedsført Monsantos navn hele etterkngstden fram tl forbudet mot denne mljøgften kom PCB-produkter: Monsanto ndustral Chemcals startet sn produksjon av PCB USA Monsantos PCB-fabrkk New port, Storbrtanna startet opp Selskapet solgte PCB Norge under handesnavnene Aroklor og Pyrochlor fra både usa og Storbrtanna. An dre komerselle PCB-produkter fra Monsanto er Santosol, No-Fla mol-askarel, Thermnol, Turb nol ml, påpeker at henvendelsen kke har noe med dem å gjøre og at den derfor er sendt tl England. Norge ser de kke har noe med dette å gjore Norske dyr er spesal avfall mer en ny rapport om t1ml]0gftl r norskc der. følge Drektoratet for natomforvaltnng (Dv) er cb hovt dproblenwt når det gjelder forurensnng norske kystfarvann. J[.NS P, TOLDNÆS Eggene tl et havornpar på Mçre som ble undersøkt 1983 var forurenset med 400 mg CB/kg. Det er åtte ganger høyere enn grensen for spes alavfall. fuglelever er tallene ofte mange ganger så høye. Rapporten Mljøgttc r og rad oaktvtet norskfauna nklu dertarkts og Antarkts er laget av flere forsknngsnsttusjo ner pä oppdrag for Drektora tet for naturforvaltnng (ON). og henvser tl kontorer Eng land. Elva ser Naturvernfor bundet tl det? Det er bare tull. V har paprer som vser at det er Monsanto som har markeds ført og solgt gften Norge. Også etter at de var klar over skadevrknngene -- vl s mot bedre vtende. Det vet Monsanto lke godt som OSS. De kan kke slppe unna ansvaret ved å forandre struk tur ga selskapet. gften PCB. rapporten peker forskerne pa at det er grunn tl bekym rng ford det stadg lekker mljøgfter ut norsk natur. For landpattedyr er stuasjone nen relatvt trygg, mens sjø pattedyr og andre arter havet, samt kjøtt og fsketetende fugl, er faresonen. Dette er noen av proble mene den norske faunaen har å str med: er høyt og synker bare langsomt. Mange arter har hatt så mye pc seg at forskerne forventer at det har gtt skade på fosteret. Utsatte arter er bl. a. havørn, vandrefalk, hønsehauk, spur vehauk, svartbak, slde måke,gramåke, fskeørn, hav hest, lke og havsule. cl-nvaene Hos mange fugler er det fun net sa mye PCB leveren at det trolg har medført forg ftnng. For eksempel er det funnet 1260 mg/kg hos hønsehauk, 550 mg/kg hos hubro og 250 rng/kg hos kongeørn. Hval sel oter og mnk er spe selt utsatt for CB. Hval er sær lg utsatt for kloronganske for- er flere selskaper som har solgt cu Norge hvorfor gar dere løs pa akkurat \ lon santo? det etter vart skjønn er Monsanto som er «vær Stngen» blant dsse selska pene. Derfor ønsker v å kjøre en pnsppsak mot dem. - Opprydnngskostnadene er beregnet tl mellom fem og femten mllarderer kroner. Er det relstsk å tro at det kan stlles slke belop tl radghet? bndelser ford dyrene har dår lg nedbrytnngssystyem. Gft mengdene overskrder gren sene for vrknnger på nerve systemet hos forsøksdyr. Det er regstrert forandrnger kroppsfunksjoner, men kke sår og deformerng slk som hos for eksempel sel øster sjøen. Svaner og ender blr blyfor gftet av jegernes hagl. våt marker kan hagl lgge strødd med en tetthet på opptl tredve hagl per kvadratmeter. Det er også funnet blyhagl gulpeboller hos kongeorn. en kke offentlggjort undersøkelse, foretatt av N va, er det funnet høye konsentra sjoner av PCB lake fra Mjøsa. Kvkksølvforurensnng har gjort stor abbor og gjedde fra en rekke nnsj 0cr uten punkt utslpp, uspselge for mennes cer. Kvkksølvnvåene nordområdene stger

4 Derfor Stuasjonen Hvs Det For mye doksner Dystre Mer forurensnng er et av varslene EUs.smljoværmcldngs.. varsler EUROPESK MLJØVÆRMELDN; EU5 mljøbyrå EEA har lagt fram en såkalt mljøvæt t dng for de neste t årene, Tunge grå skyer domrur angtdsvarselet. JENS R TOLDNÆS t europeske ml jøbyrået(eea) København ga sommer ut den første brede prognosen for hvordan det vl gå med mljøet EU de neste t årene. 6 NATUR & MUO 3.99 mljaværmeldngen, som EEA velger å kalle berge nngen, er det kke så mye å glede seg over. Tl tross for unonen har jobbet med nnl jøpoltkk mer enn 25 ar er nemlg kke den generelle ml jøkvalteteneu vesentlg lot bedret. Elvene bedre følge EEA har det vært gjt betydelge fremskrtt enkelte områder, slk som s rng tlstanden tl en rk Le elver, dessuten mndre t rk.r, rtr co,,der er des o l ln,n gtt nega VCT n lv 1el erde llllr 1 k;., n n ; re av avfalls A L, kke mljø _lc rlra tl den l-, l c llv1lgen som t..l Arnsterdamtrakta crrskesektorene forandres slk l l l. sn del avansvaret l t rraftg utvklng. l l )vlsk VEKST: Tl tor. n od re mljøeffektv St.tus og prognoser.rno sc fl. - cc «g,, fley edltfl ( lk selv v s kl g uro ld1, kerrs,rc dro Thorn.s ucpccharcu.h 0,11., :0»1 111cr rccllolr r 0 e e e 00 e e ccs-sslc n lrclllr vr 8 e fl,bfhl,n v v. cc v. 50,0, rrruq,,v krs,1, 15 øg fl ,10 05, beskr vel,,, av lv; nvdbrylsrude o,hvld l hvordan ren t,or den ,0 lor kl regn lreq,-r og eeor, vffo l. tet vl produksjon og forbruk generelt kreve større naturres surser og generere mer foru rensnng og avfall. Avfallsøk nngen, som fra var på t prosent er forventet å fortsette. KLMA OG ENERG: Tl tross for økt energeffektvtet vl EUs energforbruk øke med 15 prosent hvs man ser peroden under ett. Arsaken er flere husholdnnger, økt mobltet og økt transport. Det er forventet 30 prosent øknng NORSKE FÔRPRODUKTER EU-kommsjonen foreslår grenseverder for doksner fôrprodukter som er så lave at norskprodusert fskemel og fskeolje kan bl stemplet som ubrukelg. TOM ERK ØKLAND 1 Lnmsjo nen foreslår 2 pkogram dok sner per gram fskemel og fs keolje som ny grenseverd. For persontransporten med bl, og 50 prosent øknng godstransporten. Dette medfører en betydelg øknng utslp pene av den vktge drvhus gassen C0z. Dette gjør proble mene knyttet tl klmaen drnger vanskelge å håndtere. EUs mål om å redusere kl magassene med 8 prosent peroden 1990 og vl kke bl nådd med de tlta kene som var vedtatt før Kyo tokonferansen. stedet ventes det en øknng utslppene på 6 prosent. - Stuasjonen for EUs mljø og fra md r ft e t mot et bærekraftg sam funn er kke tl fredsstllende. Tlstanden kan tl og med bl verre før v har tlrettelagt for forbedrnger. slaget er et resultat av doksn skandalen Belga. Saken har vært tl behandlng Eus faste komté for fôrvarer. Der møtte forslaget sterk motstand. Arsa ken er kort og godt at de fleste produsenter av fskeolje og fs kemel leverer varer med høy ere doksnnnhold. Flere land mot Norge er kke noe unntak ble fem produsenter av TURSME: nternasjonal tursme målt antall ankom ster er forventet å øke med omlag 50 prosent peroden 1996 tl Dette medfører økt transport- og energbehov tllegg tl fortsatt byspred nng. enkelte av Eu-landene er arealbruksendrngen oppe 120 dekar per dag. Kystsonen er speselt utsatt, her regner EEA med at 8 prosent av are alet er utsatt for såkalt høy eller mddels rsko. MLJØGFTER: EUs samlede kjemkaleproduksjon øker, samtdg som rskovurde rnger mangler for 75 prosent av de kjemkalene som fnnes stort vulum pä markedet. Utslpp av tungmetaller som kadmum og kobber vl øke, samtdg som det er forventet en generell øknng utslpp av mljøgfter fra ndustr, land bruk og vetransport. På den postve sden vl utslpp av for eksempel bly og doksner gå ned. Bekymret drektør EEAs drektør Domngo Jme néz-beltrn legger kke skjul sldeolje sjekket for doksn nnhold det ferdge produk tet. Resultatet ble konsentra sjoner mellom 2,1 og 5,95 pkogram doksner per gram. Alle dsse produsentene vlle med andre ord kke hatt store mulgheter tl à bl kvtt pro duktene sne hvs EU-komm sjonens forslag hadde vært en realtet. Tallene for fskemel var enda mer deprmerende. Konsentrasjonene svngte her fra 9,2 tl 91,6 pkogram per gram. har Norge foreslått en grenseverd på o r pko gram doksner per gram fs keolje, og også en annen gren severd for fskemel. Flere andre land vl helt skkert stemme mot Kommsjonens forslag, blant annet England og sannsynlgvs også Dan mark, forteller Anne-Katrne Lundebye Haldorsen, forsker ved Fskerdrektoratet. følge Haldorsen er norsk sld kke utsatt for speselt stor på at mljøtlstanden EU kke er tlfredsstllende. Da rappor ten ble lagt fram for FUs mns terråd, 24jun, sa han blant annet: for RUs mljø og framdrften mot et bærekraftg samfunn er kke tl fredsstllende. Tlstanden kan tl og med bl verre før v har tlrettelagt for forbedrnger. Men følge Beltrn fnnes det ogsà eksempler på en pos tv mljoutvklng unonen. Blant annet områder uten plantevernmdler, organsk jordbruk og vndenerg. L Norskprodusert fskemel og -olje nneholder mer doksner enn EU har foreslått som grenseverd. doksnbelastnng. Eus drek tvforslag vl med andre ord ramme store deler av verdens fskerforedlng hvs det blr vedtatt. Urolg bransje Slfas, Norges største produ sent av fskemel og -olje har regstrert EU-utspllet med uro. forslaget blr vedtatt vl produksjon av fskeolje og mel av norsk vllfsk være umulggjort. Dette vl gjen gå ut over norsk oppdrettsnæ rng, sden fôrprodusentene tl denne nærngen er vår største kunde, forteller Bjørn Mark teknsk avdelng ved Slfas. Norsk produksjon av fskeolje og fskemel varerer noe fra år tl âr, men utgjør for malår flere hundre tusen tonn. Kjemper mot EU-kommsjonens forslag skal opp gjen den faste komteen for fôrvarer september. Fske rdrektoratet jobber for tden med å fnne argumentasjon for de norske delegatene, for å prøve å forhndre at forslaget blr vedtatt. er lte trolg at en eventuell grenseverd vl bl satt så lavt som Kommsjonen har foreslått. En rekke andre grenseverder for doksnnn hold foredlede fôrprodukter er det større enghet om, for teller Hans Brger Glende Landbrukstlsynet. Det er denne nstansen som repre senterer Norge fârvarekom teen. L NATUR & MLJØ 3.997

5 Cesum 1jul Arrene etter Tsjernobyl mlloner euro peere har kke tlgang tl sk kert drkkevann. 120 ooo blr årlg drept trafkken samtdg som lke mange dør av md rekte vrknnger som en følge av vetrafkk. tllegg er drv huseffekten og reduksjon ozsaonlaget ferd med å skape nye helseprohemer Europa. 8 jun undertegnet mns tre fra europeske land, her under helsemnster Dagfnn Høybråten, en bndene proto koll om vann og helse. Vann protokollen var bare et av flere temaer som ble drøftet på mnsterkonferansen Lon don. Felles for alle sakene var lkevel at de stort sett var rela tert tl helseproblemer som en følge av at mljøødelegelser. Dette kan llustreres med føl gende eksempler hentet fra bladet Dagens Medsn. Kolera, tyfodfeber og hepa ttt A er sykdommer knyttet tl vann, og ofte forbundet med utvklngsland. Dsse sykdommene gjør nå «comeback» flere europeske land. Det sste året var det go utbrudd av bakterell dysen ter, 70 utbrudd av hepattt A og 45 utbrudd av tyfodfeber knyttet tl drkkevann Europa og det nære Asa. Sverge har det sste tåret hatt seks utbrudd av vannbå ren carnylohakterose (dare). noe som tl sammen har berørt 27 ooo svensker. England rapporterte om 13 utbrudd av kryptospordose, en annen type dare knyttet tl forurenset vann fra landhru ket. tllegg tl forurensnng med bakterer og vrus er mye drkkevann også forurenset med tungmetaller, ntratyer, fluorder, plantevernmdler og gjodselstoffer fra landbruket. Slke forurensnnger kan føre tl utbrudd av sykdom på kort skt, og tl alvorlge ldelser som hjerneskader på lang skt. Trafkken truer tlegg tl rene trafkkulykker er det også klart at vetrafk ken forårsaker en rekke andre helseskader. Forurensnng fra vetarfkk fører tl økt anatall tlfeller av lungekreft. Barn som bor nær veer med mye trafkk har opptl 50 pro sents større sjanse tl å utvkle NSB er sterkt delaktg at lan detsførste prwatede toqselskap nå er stftet. Går alt efter planen vl TMrtoget Bratsbergbanen A/ 5 være på sknnerjanur neste år. KLAUS TVEDT Alt avhenger mdlertd av ttt selskapet får godkjent sn [.un sesjonssoknad. Mye tyde p t Jernbanetlsynet gr grønt lys, men ngen vet foreløpg rr. ngen har nyere td søkt om noe slkt Norge. A lå n luftvessykdornmer forhold tl andre barn. Fra rg8o tl gqo steg awll europeere som utset s t r el uakseptabelt støynvå ta tra fkken fra 5 tl 2( prosent. Barn som jevnlg plg støy får vanlgvs større put blemer enn tndre nett a lese, skrve og k tusen seg. bl mer, fra aggresjon tl sdsjon og depresjttn er resulltlt v den økende k ku. Nr det gjelde vel t kk var det etesle ntnsle kont ransen ble eng on el kke bndende ho t Sntt tar for seg ett ekk lotlag tl tltak for å etlnet rhlenene lcnytlet tl rntsjntrtsektoren. En rekke psyk ;1t Klma og ozon Verdens tlstolgttsasjon tok Ogs (1111) lot hlttee med kl maend ngt tg reduksjon tt nu l europas helse nsl le. t ha om at helseef fktett v l le må overvåkes. -tnn e d ur klart den stør l ttt tl ngen, ser Gjer tttrtl Jatvet, daglg leder dt nyslltele selskapet. NSB lermobanensflyto get er dag det eneste som kan smmenlgws med TMEtoget ttt.tetgbnen. Det hører tl hstoren at Flytoget lt.t b l kjørt to år med ds,jt t. Regner med ja øktsjef NSB Persontra l[.k Regon Sør, Car Erk st. regner mdlertd kke ted l det skal by på proble følge WHO kan v allered regstrere følgende effekter av dsse mljøproblenee: Økt ultrafolett strålng som gr økt rsko for utvklng av hudkreft. Øknng av antall heteholger sntt kan føre tl dødsfall. sykdommer som følger nalvarer, slk som Sal tttnt l og Campylobacer. Øknn la re for sprednng av makt ra. denne sykdommen opp trer nå Tyrka og noen av de tdlgere sovjetrepublkkene. Lcshrnanass (nfeksjon) opptrer nå det sørlge Frank rke Spana og Portugal. Mddbåren encefaltt (hjer nebetennelse) er allerede fun net Skandnava. Denguefeber (tropsk nfek sjonssykdom) er ennå kke regstrert Europa. men myg gen som overførersykdommen, Aedes a?bopctus, er allerede observert på Balkan og tala. tllegg har flom, ekstreme værforhold og sprngflo ført tl en rekke dødsfall Europa. WHO har derfor bedt med lemslandene om å støtte forsk nng som kan foruts og fore bygge helseeffekter som følge av klmaendrnger og ozonre duksjon. E mer å få konsesjon på Brats bergbanen Telemark. 55 pro sent av aksjene det nye togselskapet ees rktg nok av Gjermund Jamtvet og Halvor Grenes Nye avganger, men NSB er nest største eer med sn aksjepost på 34 prosent. Det gjør dette prosjektet annerledes. Det er kke snakk om ny drft på noen ny bane, påpeker Qvst. Må dobles Bratsbergbanen går fra Notod den tl Porsgrunn, og har årlg ooo passasjerer. TME- p fra enkelte områder Norge nneholder flere årsdoser radoaktvt cesum per klo, Tsjernobyl-ulyk ken har skylden. TOM [RK ØKLAND Tretten år etter Tsjernohyl ulykken er norsk natur fort satt rammet av det radoaktve nedfallet. enkelte områder fnner man opptl flere hundre tusen hequerel Cesum 137 hver klo sopp. Tolerabelt års nntak av denne sotopen har myndghetene satt tl 8o 000 bequerel. For nærngsmdler som skal omsettes er grensen satt tl 6oo hequerel per klo. Sopp fra dsse områdene er med andre ord ulovlg å selge. Saue- og rendrftsnærnga må fortsatt fôre ned dyra når de kommer tlbake fra som merbete. toget Bratsbergbanen vl øke antall daglge avganger fra seks-sju tl 16 17, samt knappe noe nn på resetden. dag venter togene opptl tre kvarter på Nordagutu for å ta mot resende fra Sørlands banen. Ellers går togene «hul ter tl bulter», som jeg kaller det. Blr togtlbudet bedre, vl flere bruke det, tror Gjermund Jamtvet. For at drften av TMEtoget skal lønne seg, må passasjerantallet dobles perso 137 har en halve rngstd på ltt over 30 år. V forventer å jobbe med målnger lenge framover, ser forsker Tone Bergan ved Sta tens strålevern. Nedfôrng Enkelte områder Norge, spe selt fjellene fra Valdres nordo ver mot Vågå og grenseområ dene Nord-Trøndelag, ble hardt rammet av Tsjernobyl ulykken Selve ulykkes året ble flere ttalls tusen saueskrotter kassert på grunn av forurensnngen. dag bruner må bruke Bratsbergbanen årlg for at tlbudet skal bl varg. Hva får deg tl å tro at så mange vl ta toget? fra TMEek Erfarngene spressen fra Notodden tl Oslo. Med bedre tlbud gkk passa sjertallet taket tvert, ser Jamtvet. Med 40 år gamle tog? Det er foreløpg kke bestemt hvlke togsett som eventuelt skal brukes pâ Bratsbergba ker man såkalt nedfôrng for å bl kvtt de radoaktve stof fene. Cesum 137 bnder seg tl berlnerblått. Dette blandes nn fôret, eller saltsten, og fører radoaktvteten ut av dyrekroppene. De første årene etter ulyk ken, og særlg soppåret g88, var nedförngstden på tre-fre måneder de mest utsatte områdene. Nå er den sjeldent lenger enn fre uker, forteller Bergan. Statens strålevern utfører jevnlg kontroller på varer som selges butkkene. Bergan nen. Valget står mellom NSBS 40 år gamle BM-68-sett eller nye deseltog fra Sverge. Sst nevnte alternatv vl koste [5 20 mlloner kroner, omlag o mlloner mer enn en opp rustnng av ekssterende mate rell. første omgang blr det to år med prøvedrft. Går alt som tog-drverne på Notodden håper, vl de første prvat togene Norge moderne td gå fra med januar tl neste år. mener grensene satt av myn dghetene blr overholdt. Dypvannsrøye rammet Også fsk norske nnsjøer ble rammet av radoaktvt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken. Her har bedrngene kommet ras kere. Blant annet Høysjøen Verdal kommune målte v over bequerel cesum ørre tel fra Høysjøen. fjor som mer vste målngene mellom fem og seks hundre hequerel per klo, forteller Torbj ørn For seth ved Norsk nsttutt for naturforsknng. For ørret er grenseverden for omsetnng satt tl 3500 bequerel per klo. Denne fs ken kan med andre ord omset tes frtt. Også Tunnsjøen Nord- Trøndelag har man fulgt utvklngen

6 V Det Er en kke V JENS P. TOLDNÆS Seksjonsleder Redar Strand ved Fylkesmannens mljo vernavdelng Telemark ser kke bort fra at det faktsk kan være to ulver fylket. Bak grunnen er at fjelvandrere på Hovn-sden av Blefjell hevder å sett to ulver området. holder alle mulgheter åpne denne saken, ser Strand tl avsen Varden. Kom fra Buskerud Vltforvalter Johan Aas ved fyl kesmannens mljøvernavde ung Telemark kan bekrefte at den ene ulven det er snakk om er en svensk «forsknngsulv» utstyrt med radosender. Dyret er blant annet pelet nn Gransherad, lke ved Notod et er erfa rngene fra rovdyrfylket så langt sommer sommer mange trodde vlle bl den ver ste manns mnne. stedet re ser bygdeungdommen opp skogen om kvelden og knpser ulvevalper med småkamera. Ulven har btt seg fast Norge, men kke nødvendgvs bare sauen, selv om en del dyr blr tatt. Tl tross for gen den. er første dag på jobb og jeg er kke fullstendg opp datert etter feren, men v vet at dyret kom Buskerud, ser han. det rapportert om ska der på husdyr området? V undersøker 2 lam og 3 søyer som er drept med kraf tge btt området ved øyfjell. V vet mdlertd kke skkert om det dreer seg om ulv, det kan være hund, ser han. Ny ulvetelefon Tl tross for store vllmarks områder er det mange år sden sst det har vært foretatt skre observasjoner av ulv Tele mark. V har hatt mange ml dnger, men de har vært kreftet. Nå er det mdk ngen tvl, ser Aas. For bedre å kunne g og motta nformasjon om ulv fylket har mljøvernavde lngen opprettet en egen ulve telefon. På nummer oo kan du både få og legge gjen nformasjon. tatte ynglnger og nye ulver Hedmark har kke ulveangre pene på sau økt så langt som mer sett forhold [l fjor. Dette tl tross for svært dystre forhåndsvarsler etter at retten nektet myndghetene å felle det omstrdte ulveparel vest for Glomma. Tallene hekreftes av seksjonsleder Jorn Berg ved Fylkesmannens mljovernav delng Hedmark. Sålangtvsertallene.t v per 9.august har regstrert H sau som er tatt av ulv år. var det 84 på samme d så (lt er faktsk snakk om en orl t n nedgang, ser han. Dette tl tross for at ulven lever og yngler som ldr tør Hedmark. Nylg ble en vok ;e n ulv og kke mulo em ulvevalper ohserve[t lke nord for Koppang. Var på ulve-sat.r Det var de re K ppa g gn tene Ted røn, le Mllne Opphus og lk lvlolm som fkk en nu ulopllevelse v de sjeldne: nu rk m kl med n ulver. )e le v. tl over mål, ute o k lç n etter ulv. Først fkk de pa lle val pene. l)el vn lellutolgåstte rolg hun st på de åtte ulven utt lutkel rundt oss hele uho l nde med stor ntetu;t t t:t bortmot et kv,n tel.ou v ut v måtte ned tl knppn for å hente kno a, teller rønnes tl Ø:;tl,od, 1nen. la nthn kom tlbake tupynt de å nle forå tltrekke n vlle ppmerksomhet. h.1. lle vse seg å være Den svenske jervestammen er ytterst sårbar. Derfor bør jakt overhodet kke tllates. stedet hør stammen økes betydelg for at kke arten skal degene reres og forsvnne pà skt. Dette er konklusjonen av en undersøkelse foretatt av Cec ha Hagberg ved Enhet for pou lasjonsgenetk ved unverste tet Stockholm. Jervestammens tlvekst er svært lav, og undersøkelsen vser at selv svært små øknnger dødelgheten kan få svært negatve effekter på bestandens mulgheter tl å overleve på skt. lenge etter fkk v respons. Denne gangen var ulnga adskllg mer ntens. Overraskelsen var om mulg enda større denne gangen. Mellom furuleggene kom en velvoksen ulv gående mot oss. Da ulven var omtrent 4 meter fra oss rettet jeg kame raet mot den og forsøkte å ta blde av ulven. Lysforholdene og kvalteten på kameraet var kke de beste så bldene er kke mye å vse fram, ser Trønnes. De tre guttene, pluss et fjerde vtne som dukket opp er md lertd helt skre på at de n dyrene de så var ulver. Stor dødelghet De tre stottes av ulveforsker Petter Wabakken ved Høgsko Jervestammen er sårbar også utfra et genetsk perspek tv, ser Hagberg tl det svenske bladet Jaktmarker Fske at ten. len på Evenstad. Han forteller at valpene stammer fra paret som har revr området Kop pangskjølen-jutulhogget. At v har fått et nytt kull dette området overasker kke meg, for v vet at dette ulvepa ret har ynglet to år på rad, ser Wahakken. følge Wabakken er åtte val per heller kke noe sensasjo nelt stort kull, spørsmålet er hvor mange som lever opp. l 3985 ble det observert sju valper på Fnnskogen. vnter ble det observert sju ulver dette området, men hvor mange det er gjen av den flok ken vet v kke. Man skal være klar over at dødelgheten blant unge ulver er meget stor og jeg vlle bl meget forbauset hvs jervestammen anslås tl å være omlag dyr Sverge og om lag oo Fnland. Tl sam menlgnng regner Drektora tet for naturforvaltnng med at det fnnes omlag 200 dyr Norge. følge Cecla Hagberg trengs det over 2000 jerv for at stammen kan l ctes som bologsk lvskral v skulle regstrere en fordob lng av antall ulv dette rev ret, ser han. At ulveskadene på sau kke øker Hedmark er trolg et bevs på at de forebyggende tl takene vrker, mener føm Berg. Han vser tl en kraftg opp trappng av denne vrksomhe ten Hedmark år. vet at tlfeldgheter kan splle nn. Samtdg har v gjennomført omfattende tltak med tlsyn, nattkvee og nn gjerdng av sentrale heset fnger nnenfor området tl det revrhevdende ulveparet vest for Glomma. V tror at dette vrker, ser Berg, som også kan vse tl at bjørneska dene er halvert forhold tl samme td fjor. El SPORNG brakt argumentene våre tl torgs og presentert dem øy nefallende og overbevsende på dsken, men ser den kom pakte majortet sge unteres sert forb, hjem tl Hotell Cæsar, med plastposene fylt opp av tredjerangs oppfatnnger nnkjøpt på bl lgsalg på motsatt kant av markedsplassen? Hva gjør v da, der v står fattge tlbake med kassene fulle av Sant og Rett. Som nesten ngen vl ha? Ja, hva gjør v da? Det kan være så ymse, erfa rer v. De fleste bter nok skuffelsen seg og prøver på ytterlgere kvaltetshevnng og bedre presentasjon av egne greer ved neste korsve. Men det fnnes også noen som tyr tl såkalt «utradsjonelle vr kemdler». Når de ser at hver ken folk eller meder gdder å ve tørre argumenter på faglg grunnlag nevneverdg opp merksomhet, gr de folk&meder det folk&meder vl ha: Srkus. Blr journalst Hauge opprørt over Kleppe og Hedstrøm (hvlket ethvert anstendg menneske burde bl), så grper han kke tl tastaturet, men tl sedelen og lager tl et spekta kulært søl. Og blr Kurt Odde kalv arg på Norges Jeger- og Fskerforbund, så brøler han selvsagt, men det er kke nok. tllegg skal det klaskes egg skallen på menngsmotstan deren. Om noen dermed får et avklart syn på henholdsvs nnvandrng og rotenonbehandlng skal være usagt. Men pytt sann, det sel ger! Det blr da show og spal teplass av det, og folk får med seg en smule drama, en dose aggresv acton fr utfoldelse. Og det var det, kan man godt s. Men det kan også ten kes at forestllngen har en fortsettelse. For her er da vt terlg flere som vl nn man sjen. Enda mer utradsjonell opptreden er på trapp ene: Østfold er grunneer forennger og jaktlag så snte på ulven at de vl skyte den uansett hva demokratet Norge med tlhørende ansvar lge myndgheter mener og bestemmer. Aksjonsleder Ole Jakob Langeland skal gjøre det så hett for dem som slar ver om eventuelle ulvedrap, at de må rømme tl Sverge. Ogforøvrgleserv VG at også gamle Bredo Greve har lusket kulssene med tanker om sabotasje mot Gardermo banen, for «å demonstrere mot mljø-ødeleggelsene med sterkere vrkemdler enn andre har gjort tdlgere». Nå kan det selvsagt hevdes, med adskllg rett, at det er vesentlge forskjeller på egg, kuler og togavspornger samt raserutbrudd og personforføl gelse. På den annen sde skal v kke se bort fra at en td pre get av stor forandrngshastg het og sug etter acton, kan v komme tl å oppleve en kjede reaksjon bruk av vrkemdler. Tomat- og bløtkakekastng har allerede fått et komkkens skjær over seg. Vse fngern er det bare fjortser og hestemø dre som gjør for tden. Øl og egg ga bra oppslag sommer, men avstedkommer knapt en nots tl jul. Ne, her må det nok sterkere vrkemdler tl. Bare vent! Og oppe

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg...

norsk fagpresse Natur Miljø er tilsluttet Fegpressens Redakterplakat leder Slik blir 1997 for deg... 6 Tkl Vielen det skråbhkk MAMMA MA rosjekt Pappi inn ndo skal gi italienske skolebarn økologisk flat Foreløpig er det forsøkt på 24 skolebarn i forskoler, daghjem og grtmnskoler, skriver lo Donna )e viktigste

Detaljer

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge

Miss Bissi 04 Bjerke. østlandets siste villmark. Malaria på vei mot Norge Miss Bissi 04 Bjerke østlandets siste villmark Malaria på vei mot Norge - Hva så Innhold Leder Look to Norway invitasjon til Hunting high and Iow MJLJØVERNDEPARTEMENTET 91 Pressemelding Til: CNN, NBC,

Detaljer

Stopp oljeboringen i nord

Stopp oljeboringen i nord er at man ikke har den fulle nye bosirdl liiritiio, o Shk gjenvinning høres bedre ut enn det helt kuiiigi pesemilmi.. ni i, i et gammelt op I rnmrr osv. i lii I er mer realistisk, men det krever at du

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas

Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Det Overflytlingen Men Kundene Produsentene Norsk bedrift flytter ozondreper til Hellas Bedriften Kjemi Service i Tønsberg flytter deler av pro duksjonen av det ozonnedbrytende stoffet 1,1.1 -triklore

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om

Krangel i Fiskorlaget. Etter at de nye tallene for tor. skestammen ble kjent har det. vært et bikkjeslagsmål om L3QOOML. t\.o), 2 3 Foto: Tom østhus og EF, og vil sannsynligvis gi fra havfo rskerne kommer som nger Spangen mener at kvota i 1990 må redu torskebestanden som antydes Den kraftige nedgangen i N&M: begynnelsen

Detaljer

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft r w.cflc... 12 Min skråblikk NATUR & MLJØ FOR 25 AR SDEN forbindelse med naturvernaret 1970 sender Postverket ut fire nye frimerker med motiver fra norsk natur havorn, ulv, mogop og Voringsfossen. Frimerkene

Detaljer

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnsk"p Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ

Treffsikker SAMFUNN TEKNOLOG I LIVSVITENSKAP. Demokrati. Et forskningsmagasin fra Kunnskp Oslo. Kunnskapskamp. til å treffe akkurat de RHYME M ILJØ ' n dlbtor H ELSE TEKNOLOG I SAMFUNN M ILJØ Et forsknngsmagasn fra Kunnsk"p Oslo LIVSVITENSKAP Treffskker Ny teknolog gr forskorne mulgheten tl å treffe akkurat de cellene de skter på. Lvsvtenska psm lj

Detaljer

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold:

BulIi!till. Meningsløs forurensning. Vernerekord på Dovre. Natur & milla. Innhold: Produsentene Natur & BulIi!till... milla nr.8,3.m.2ooo i2.&gg utgitt av Norges Naturvernforbund «Farlige utslipp til luft, vann og grunn forsvinner med rikdom. KJELL RDLA ÇD. Kfl\SUTENIlIR51AlT E. 0..

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

Kontrastenes toppmøte

Kontrastenes toppmøte 7 4: LEDER Coop er eid av forhriik rrie, og alt vi gjør skal være til forbrukernes beste. Vi vet at forbrukerri orisker varer som er produsert under etisk forsvarlige arbeidsvilkår. Derlor ;loserer vi

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Laksestammene forsvinner i genbanken

Laksestammene forsvinner i genbanken NATUR & MILJØ BULLETIN Nr. 14 2004 16. ÅRGANG UTGITT AV NORGES NATURVERNFORBUND innhold Uklart om Snøhvit Lars Sponheim vil ilegge gasskraftverket ved Snøhvit CO2-avgift. Miljøvernministeren har ikke bestemt

Detaljer

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold:

Bullethi. Fjelirevens siste sjanse. Natur & millo. Treg start for grønne kjøretøy. Innhold: Natur & Bullethi millo... nr.9, l2.m.2ooo i2.ârgng utgitt av Norges Naturvernforbund «... produksjonen i Svea vii erstatte kull som er produsert med langt større C0 2-utslipp.» ROIIIRT tlirmansen, l)1riktør

Detaljer

Hva vi kan lære av svenskene

Hva vi kan lære av svenskene 3 v -,kgiro: Leder - -4, Hva vi kan lære av svenskene Norge skal bli et foregangsland i miljøvern, skriver den nye regjeringen ambisiøst i sin Soria Moria-erklæring. Den forrige regjeringen startet også

Detaljer

Bulh!till. Hyttebyen i Hafjell. kraftsluk

Bulh!till. Hyttebyen i Hafjell. kraftsluk Natur &. miiiø Bulh!till 4 aiir 2000 12organg utgitt av Norges Naturvernforbund «Han er: j lifr* ar på avti,in når han går inn jör ipå1v» M ijc lvi RNvis.lsrl R TJ4LA>.i R OM ST.VT \l)i (,A 0 s TL Du L\1011.

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer