nr 24/ NO årgang 97 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...46 Innsigelser...98 Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Skagerak Energi AS avd LinjeTeam, Postboks 80, 3901 Porsgrunn, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); rugemaskiner. Registreringen omfatter ikke sagblader, gressklippere (maskiner), snittemaskiner for hagebruk, maskinhus og maskinhusdeler, maskinhjul og hjulkapsler. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Registreringen omfatter ikke bestikk av plast (kniv, gaffel og skje). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; monumenter (ikke av metall). Registreringen omfatter ikke transportable hus (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARENA AB Alfort & Cronholm, Box 11043, BROMMA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Gulvlister av metall, gulv av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VEL&VÆRE Prestesæter Produksjon, Toftesgate 58, 0552 OSLO, 3 Eteriske oljer; Massasjeolje; Oljeblandinger; Sportskrem; Varmekrem; Kjølekrem. 41 Utdannelsesvirksomhet; Opplæringsvirksomhet; Underholdningsvirksomhet; Sportslige og kulturelle aktiviteter; Instruksjon; Undervisning; Veiledning; Coaching. 44 Medisinske tjenester; Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; Helsetjenester; Massasje; Massasjeterapi; Fysioterapi; Treningsveiledning; Ergonomi; Kiropraktikk; Fysikalsk behandling; Alternative helsetjenester; Akupunktur; Øreakupunktur; Aromaterapi; Hudpleie; Fotterapi; Spabehandling; Antistressterapi; Bedriftsmassasje; Bedriftshelsetjenester; Forebyggende helsetiltak; HMStjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRIENDS Cork Wines & Spirits AS, Sagveien 23 A, 0459 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker. 19 Gulv og gulvplatter ikke av metall, parkettgulv og parkettgulvplanker, gulvplanker/-lister ikke av metall. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRUDE SAFETY AS H Koppernæs & Sønner, Postboks 4 Breivika Industriv. 4, 6025 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Rednings- og livredningsutstyr, nemlig redningsbelter, redningsvester, overlevelsesdrakter, redningsflåter og evakueringssystemer samt mekanismer for automatisk oppblåsing av slike flåter eller systemer; livbåter; MOB båter; samt kraner for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk utløsing av slike; leidere og gangveier for sikker evakuering av sjøgående fartøy; lyslanterner og pyroteknisk varslingsutstyr for bruk til varsling av nødsituasjoner; verneklær mot stråling og brann; personlig verneutstyr mot ulykker; brannsikringsanlegg, brannslukningsapparater og brannvarslere. 12 Arbeidsbåter og Fast Rescue båter samt kraner for utsetting av slike og/eller mekanismer for automatisk utløsing av slike. 17 Oljevernutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA Gap (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Kosmetikk, parfymevarer, toalettsaker, sminkeprodukter, produkter for personlig pleie, ikkemedisinske hudpleiepreparater, parfymerte hudpleielotions, kremer, gels, balsamer og oljer, hårpleieprodukter og preparater, toalettsåper, produkter for bad og dusj, herunder skumbad, badeperler, dusjgel; solpleiepreparater, velluktende preparater for husholdningsbruk, inkludert romspray og potpurri. 9 Lojalitetskort, inkludert elektroniske kort til bruk i forbindelse med kundelojalitetsbelønningsprogrammer; elektroniske gavekort for bruk i forbindelse med forhåndsbetaling av varer og tjenester; mobiltelefonetuier, etuier for personlige digitale assistenter (PDA); solbriller, brilleinnfatninger, etuier for solbriller og briller; musikalske lydopptak. 14 Juvelervarer, ur og klokker. 18 Vesker, herunder håndvesker, lommebøker, pengepunger, punger for mynter, seddelpunger, ryggsekker, rumpetasker, handlevesker, skipssekker, kreditt- og forretningskort etuier, etuier for nøkler (lærvarer); kofferter; paraplyer. 25 Klær, herunder t-skjorter, topper, skjorter, bluser, gensere, undertrøyer, vester, bukser, jeans, shorts, kjoler, skjørt, jakker, blazere, dresser, kåper, ytterklær for vinterbruk, regntøy, nattøy, badetøy, strandtøy, hverdagsdresser, mammaklær, sportstøy, treningstøy, joggedresser, joggegensere, strømpe- og trikotvarer, sokker, undertøy, undertøysplagg, tilbehør til klær, herunder belter (bekledning), skjerf; fottøy; hodeplagg. 35 Online detaljsalgstjenester på områdene klær, fottøy, hodeplagg, bekledningsaccessoirer, vesker, lærvarer, solbriller og briller, juvelervarer, håraccessoirer, kosmetikk, toalettsaker, parfymer, produkter for personlig pleie, skrivesaker og papirvarer, gaveartikler, leker, spill og sportsutstyr; reklamere for varer og tjenester for andre ved plassering av annonser og salgsfremmende visninger på et elektronisk nettsted tilgjengelig gjennom et computer nettverk; fremskaffelse av online bestillingstjenester og postordrekatalogtjenester på de ovennevnte varer i klassene 3, 9, 14, 18 og 25; kundemotivasjons-, belønnings- og lojalitetsprogrammer i forbindelse med alle de forannevnte tjenester; bonuskorttjenester, inkludert kundelojalitetsprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /07 41 Fremskaffelse av online tidsskrifter, chatrooms og andre offentlige fora, inkludert blogger for mote og informasjon om mote. 45 Fremskaffelse av informasjon om mote; rådgivningstjenester vedrørende mote; rådgivningstjenester, nemlig fremskaffelse av konsultasjoner vedrørende passform og følelse angående klær og fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RADAR Schibsted Søk AS, Postboks 490 Sentrum, 0105 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder utleie av reklameplass; handelsinformasjon; forretningsopplysninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk, utleie av tilgangstid til databaser; Drift av internettsteder, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Ingen av de foran nevnte tjenester knyttet til radarer eller produkter for radarer. Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Metallrør; brønnrør av metall; dreneringsrør av metall; rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; dyser av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. 7 Maskiner og maskinutstyr for rengjøring med trykkstråle (jetrengjøring); deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); deler og tilbehør til forannevnte varer. 19 Rør (ikke av metall) for bruk i brønner; deler og tilbehør til forannenvte varer. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data(ikke fysisk konvertering); vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell; utleie av dataprogrammer, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Ingen av de foran nevnte tjenester knyttet til radarer eller produkter for radarer. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Koblingsanordninger for sammenkobling av rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); deler og tilbehør til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Anordninger for styring og kontrollering i forbindelse med injisering av tetningsmidler i brønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. 17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; pakninger av gummi eller tilsvarende materiale; deler og tilbehør til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kirsti Annette Bendiksen, Ørebekkbråten 15, 1624 GRESSVIK, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer og databærere; deler og tilbehør til forannevnte varer. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Metallrør; brønnrør av metall; dreneringsrør av metall; rørformede metallfiltre for brønner (sandskjermer); ikke-elektriske kabler og -tråd av metall; dyser av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. Com Hem AB, Box 19150, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Apparater og utstyr for informasjonsbehandling; innregistrerte dataprogrammer; databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare lagringsmedia; apparater for lagring, behandling og overføring av data, lyd og bilder via ulike brebåndskommunikasjonsnett; magnetisk kodede kort; apparater for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av lyd og bilder; servere for lagring av informasjon; elektronisk overvåknings- og alarmutstyr (ikke for medisinske formål); kortlesere, talesvarenheter og modem samt deler og komponenter dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater for konto- og betalingskort; databehandlingsutstyr og datamaskiner samt tilhørende periferiutstyr, deler og komponenter dertil. 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skriftlig følgemateriell til dataprogrammer; håndbøker, manualer, kataloger og bruksanvisninger. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-, forretnings- og reklameinformasjonstjenester; annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame; produksjon av fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av telekommunikasjon; innlegging, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremhenting av opplysninger i databaser; abonnering av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter; produksjon og publisering av annonsemateriell på digitalt vis; mottakelse av informasjon vedrørende varebestillinger via onlinesystemer. 38 Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; data- og telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende lyd, bilde og tekst formidlet via bredbånd; tjenester vedrørende datasikkerhetsløsninger formidlet via bredbånd bredbåndskommunikasjon; overføring, presentasjoner og lagringer av signaler mellom dataog teleanlegg og deri inngående apparater for etablering av møte- og markedsplasser i data- og 7

8 registrerte varemerker /07 telesystemer; interaktive meldingstjenester vedrørende video- og fjernsynsinformasjon; kommunikasjon via internett; informasjonstjenester online vedrørende telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og forbindelsestjenester vedrørende telefoni og databanker; data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale, data og bilder; overføring av data, dokumenter og meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk tilknyttede datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post; utlesning og innhenting av informasjon i nyhetsgrupper fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia; tjenester innenfor IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen data- og telekommunikasjonsområdene; tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser inneholdende interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelige for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden. 41 Undervisning/utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter; undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonstjenester online vedrørende underholdning, undervisning og utdannelse. 42 Dataprogrammering; leasing av tilgangstid til databaser; tilrådighetsstillelse av bruksrett og tilgang til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer; teknisk support innen informasjonsteknologi; design, utvikling, utforming, installasjon, integrering, vedlikehold/reparasjon, oppdatering, overvåkning og konfigurering av dataprogramvare; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; tilrådighetsstillelse av tilgang på webservere/websiter; besiktigelses- og inspeksjonstjenester; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websteder for andre; konsulenttjenester innen data-hardware eller software; datasystemanalyser; hardware-utvikling; design (utforming) av datamaskinvare; integrering, overvåkning og konfigurering av datamaskinvare; utleie og leasing av databehandlingsapparater og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; tekniske prosjektstudier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXA Lantmännen Axa AB, JÄRNA, SÖDERTÄLJE, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasse; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE com hem Com Hem AB, Box 19150, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Apparater og utstyr for informasjonsbehandling; innregistrerte dataprogrammer; databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; CD-ROM-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare lagringsmedia; apparater for lagring, behandling og overføring av data, lyd og bilder via ulike brebåndskommunikasjonsnett; magnetisk kodede kort; apparater for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av lyd og bilder; servere for lagring av informasjon; elektronisk overvåknings- og alarmutstyr (ikke for medisinske formål); kortlesere, talesvarenheter og modem samt deler og komponenter dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater for konto- og betalingskort; databehandlingsutstyr og datamaskiner samt tilhørende periferiutstyr, deler og komponenter dertil. 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skriftlig følgemateriell til dataprogrammer; håndbøker, manualer, kataloger og bruksanvisninger. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-, forretnings- og reklameinformasjonstjenester; annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame; produksjon av fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av telekommunikasjon; innlegging, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremhenting av opplysninger i databaser; abonnering av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter; produksjon og publisering av annonsemateriell på digitalt vis; mottakelse av informasjon vedrørende varebestillinger via onlinesystemer. 38 Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; data- og telekommunikasjonstjenester; tjenester vedrørende lyd, bilde og tekst formidlet via bredbånd; tjenester vedrørende datasikkerhetsløsninger formidlet via bredbånd bredbåndskommunikasjon; overføring, presentasjoner og lagringer av signaler mellom dataog teleanlegg og deri inngående apparater for etablering av møte- og markedsplasser i data- og telesystemer; interaktive meldingstjenester vedrørende video- og fjernsynsinformasjon; kommunikasjon via internett; informasjonstjenester online vedrørende telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og forbindelsestjenester vedrørende telefoni og databanker; data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale, data og bilder; overføring av data, dokumenter og meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk tilknyttede datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post; utlesning og innhenting av informasjon i nyhetsgrupper fra servere; telekommunikasjonstjenester via globale nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia; tjenester innenfor IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen data- og telekommunikasjonsområdene; tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser inneholdende interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelige for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden. 41 Undervisning/utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter; undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonstjenester online vedrørende underholdning, undervisning og utdannelse. 42 Dataprogrammering; leasing av tilgangstid til databaser; tilrådighetsstillelse av bruksrett og tilgang til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer; teknisk support innen informasjonsteknologi; design, utvikling, utforming, installasjon, integrering, vedlikehold/reparasjon, oppdatering, overvåkning og konfigurering av dataprogramvare; konvertering av data og dokumenter fra fysiske til elektroniske media; tilrådighetsstillelse av tilgang på webservere/websiter; besiktigelses- og inspeksjonstjenester; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websteder for andre; konsulenttjenester innen data-hardware eller software; datasystemanalyser; hardware-utvikling; design (utforming) av datamaskinvare; integrering, overvåkning og konfigurering av datamaskinvare; utleie og leasing av databehandlingsapparater og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; tekniske prosjektstudier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERMADVANCE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Utstyr for ballongterapi av livmor ved endometrisk ablasjon. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HARMONY Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr; veterinærmedisinsk tannpasta, munnvann og pustoppfriskende midler for dyr; sjampoer, vaske- og rensemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, herunder kanner, bokser og esker ikke inkludert i andre klasser; lukkeanordninger av plast for kanner, bokser, esker og andre beholdere; tannbørster; identifikasjonsmerker, tønner, brett og ringer for fugler og kjæledyr; børster, kammer, svamper, strøkar/-brett, mat- og vannbeholdere, alle for kjæledyr og fugler; fugle- og dyrebur samt deres deler og tilbehør; tildekninger for dyre- og fuglebur; fuglebad; kunstige redeegg; øser og skuffer for fjerning av kjæledyrs ekskrementer. 31 Levende dyr; næringsmidler for dyr samt tilsetninger til næringsmidler for dyr; blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; strø for dyr. 44 Veterinærtjenester; dyrehospitaler; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; veldedighets- og rådgivningstjenester relatert til omsorg og pleie av dyr; avl, oppaling/oppdrett og forskningstjenester relatert til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELSA RDIC Celsa Armeringsstål AS, Mo Industripark, 8626 MO I RANA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FlexLine Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Låser og låsanordninger/-beslag; beslag for dører og for vinduer, herunder gangjern og hengsler, alle de ovennevnte varer av metall eller hovedsakelig av metall; små isenkramvarer av jern og metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APLITON Hallvar Eide, 6240 ØRSKOG, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); betong og støpemasse; støpemasse med plast; byggeelementer av betong; forskalinger for betong; støpeformer, ikke av metall. 37 Byggevirksomhet; oppføring av bygg og anlegg på land og offshore 42 Engineering knyttet til anlegg- og byggebransjen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SETT. DB Medialab AS, Akersgata 49, 0180 OSLO, Kvale & Co Advokatfirma ANS, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, 16 Papir papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, instruksjons og undervisningsmateriell, trykktyper, klisjeer 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FENTORA Cima Labs Inc, Valley View Road, MN EDEN PRAIRIE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Orale transmucosale medisinavleveringstabeletter for avlevering av farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRIPTORIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner for human bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MPX MPX. AS, Postboks 2024, 3202 SANDEFJORD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Fotografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst og bilder; dataspillprogrammer; telefon- og telefaksapparater; mobiltelefoner; fotografiapparater; videokameraer, videoopptakere og - spillere, videokassetter, fjernsynsapparater, radioapparater, CD-spillere. 14 Klokker (ur), herunder armåndsur og etuier for ur. 16 Trykksaker, håndbøker, bøker, tidsskrifter. 28 Spill og leketøy; spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater. 35 Internett-, katalog- og postordresalg innbefattende databehandlingsutstyr og computerprogrammer, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst og/eller bilder, herunder apparater for telefoni, fotografisk utstyr, videoutstyr, fjernsynsapparater, radioapparater og CD-spillere, klokker (ur), bøker, tidsskrifter samt spill og leker. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Chi Mei Corp, No 59-1, San Chia, San Chia Village, Jen Te Hsiang TAINAN HSIEN, TW Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datamaskiner, bærbare datamaskiner (notebookcomputere), periferiutstyr for datamaskiner, dataminne, tastaturer for datamaskiner, printere for bruk med datamaskiner, magnetiske plater/disker, plate-/diskettdrivere for datamaskiner, optiske datamedier, optiske plater/disker, magnetiske datamedier, LCD-monitorer for datamaskiner, monitorer for datamaskiner, musematter, elektroniske penner, skannere, VCD-ROM (video compact disc read only memory), DVD-ROM (digital versatile disc read only memory), dataprogramvare innregistrert på databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere, dataspillprogrammer, personlige digitale assistenter (PDA), analog til digital-konvertere, digital til analog-konvertere, MP3-spillere, elektroniske lommetranslatører; fjernsynsapparater, LCDfjernsynsapparater, plasma-fjernsynsapparater, digitalfjernsynsapparater, HD-fjernsynsapparater (high definition-fjernsynsapparater), fjernsynsutstyr, spillutstyr for bruk med fjernsynsapparater, underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere, videoskjermer, radioer, bærbare musikkavspillere, høyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, stereoanlegg og høyttalere, avspillere og opptakere for digitale videoplater, DVD-R (digital video disc-read), DVD-RW (digital video disc-read and writing), DVDskrivere (digital video disc writers), fjernsynsmottakere, bærbare digitalvideoplateavspillere, videoopptakere, digitalvideoopptakere, bærbare medieavspillere, fluorescerende skjermer, kassettspillere, CD-spillere, lydtrakter for høyttalere, musikkjukebokser, CD-plater, grammofonplater, apparater og utstyr for lydopptak, lydopptaksbærere; telefoner, mobiltelefoner, bærbare telefoner, mobile telefoner, videotelefoner, telefonapparater, personsøkere, telefonledninger; batterier, solbatterier, batterikasser, batteriladere; integrert krets-kort; antenner; fotokopimaskiner, teleprintere; fotografiske projektorer, projektorer, LCDprojektorer, projeksjonsskjermer; satellittnavigasjonsapparater; animasjonstegnefilmer, eksponert kinematografisk film, lydopptaksplater, lydopptaksbånd, animerte tegnefilmer, videoopptakere, videobånd; elektriske koblinger, stikkontakter, plugger, elektriske koblingsanordninger, deksler for elektriske uttak; nedlastbare elektroniske publikasjoner, elektroniske oppslagstavler, elektroniske merkelapper for varer; faksimilemaskiner, fotokopimaskiner, bærbare videokameraer, kinematografiske kameraer, fotokameraer, digitale stillbildekameraer, hologrammer; tynnfilmtransistor-lcd-skjermer; fargefiltre; moduler for trådløse kommunikasjonsprodukter; elektriske ledninger; elektriske kabler; plasmaskjermpaneler; salgsautomater; faktureringsmaskiner; magnetiske kodeinnretninger; diagnostiseringsapparater (ikke for medisinske formål); optiske glass; skjermer for fotogravering; gjenopplivingsdukker (opplæringsapparater), audiovisuelle opplæringsapparater; kasser, esker og etuier for fotografiske apparater og instrumenter; elektriske strykejern; megafoner; vinkelmålere og transportører; tekstbehandlere. 11 Belysningsapparater og -installasjoner, elektriske lamper, belysningsapparater og -utstyr for kjøretøyer, belysningsinstallasjoner for luftfartøyer, lysende rør for belysning, sikkerhetslamper; baderomsarmatur og -tilbehør, sanitæranlegg, toalettseter, baderomskledning, sanitærinnredning for bad, badekar, vannforsyningsinstallasjoner, badstueinstallasjoner, varmluftsbadtilbehør, solsengapparater og -utstyr, varmeapparater for bad; elektriske tepper (ikke for medisinske formål); luftkondisjoneringsapparater, luftfiltreringsinstallasjoner, luftrenseapparater og -maskiner, luftsterilisatorer, bakteriedrepende lamper for luftrensing, elektriske vifter, lufttørkere, hårtørkere; avtrekkshetter for kjøkken, elektriske kokeapparater, elektriske kaffemaskiner, elektriske kaffetraktere, elektriske kaffefiltre, brødristere, mikrobølgeovner; filtre for drikkevann; varmtvannsflasker; elektriske klesvasktørkere; kjøleskap; frysere; kjølebeholdere. 12

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer