nr 26/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...35 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Biosa Biosa Norge AS, Ødegårdsveien 51, 2100 SKARNES, 1 Kultur av mikroorganismer ikke for medisinsk og veterinær bruk. 5 Kultur av mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk 31 Næringsmidler for dyr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRADRIVE Specsavers BV, Groest 54, 1211EC HILVERSUM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; sanitære preparater til medisinsk bruk; dietetiske substanser for medisinsk bruk; spedbarnsmat, plaster og forbindingsmateriale; materiale for tannplombering og tannavtrykk; tann-voks; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og innsekter, fungicider, herbicider; øyedråper og øyelotioner for medisinsk bruk; øye-fuktighetsmidler og salve til medisinsk bruk; øye-skyllemidler; kontaktlinserensemidler og oppløsninger for kontaktlinser; helsetjenesteprodukter; farmasøytiske blandinger, kremer, medikamenter, preparater, substanser, tabletter og produkter. 9 Optiske apparater og instrumenter; briller, solbriller; linser; brille-etuier, brille-kjeder, brilleinnfatninger, brilleholdere og brillestativer; glass for optisk bruk og tilpasset til å beskytte øyet; monokler; brillebeskyttelser og brillesnorer; brilleetuier og brilleinnfatninger; okularer og instrumenter som inneholder okularer; monokler; lorgnetter; øye-skygger og andre øye-produkter, øye-kopper; øye-beskyttelses produkter for sportsaktiviteter; øyebeskyttelses briller og sikkerhetsbriller: øye refraktometere; øye-lapper; forstørrelsesglass; glans- og lysfiltere; etuier, kjeder, snorer, rammer, holdere og stativer for monokler, briller og okularer; kontaktlinser; kontaklinse-etuier, -bokser og -holdere; deler og tilbehør til de foran nevnte varer. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygieniske og skjønnhetsbehandling for mennesker og dyr; informasjon relatert til optiske apparater og instrumenter, briller, brilleinnfatninger og linser tilbudt online fra en computerdatabase fra Internett; optikertjenester; oftalmiske tjenester og optometriske tjenester; øye-behandlings-tjenester; oppfølgingstjenester relatert til anskaffelse av optiske farmasøytiske eller medisinske produkter; tilpassning av briller og synstesttjenester; tilpassning av kontaktlinser; informasjonstjenester relatert til kontaktlinser; helsevesentjenester og helseklinikktjenester; medisinske klinikker og medisinsk laboratorie-tjenester; farmasøytisk rådgivning og farmasøytiske rådgivningstjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner angående de foran nevnte tjenester. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FELTNØKKELEN Sveriges Lantbruksuniversitet SLU ArtDatabanken, Box 7007, UPPSALA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske oppslagstavler. 16 Bøker; papir, kartong samt produkter derav som ikke inngår i andre klasser; trykksaker; bokbinderimaterialer; fotografier; papirvarer (skrive- og kontormateriell); klister og lim for papirvarer og husholdningsbruk; kunstnermaterialer; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmateriale for emballering (ikke inntatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer. 42 Informasjon i forbindelse med miljøvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NASJONALNØKKELEN Sveriges Lantbruksuniversitet SLU ArtDatabanken, Box 7007, UPPSALA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske oppslagstavler. 16 Bøker; papir, kartong samt produkter derav som ikke inngår i andre klasser; trykksaker; bokbinderimaterialer; fotografier; papirvarer (skrive- og kontormateriell); klister og lim for papirvarer og husholdningsbruk; kunstnermaterialer; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmateriale for emballering (ikke inntatt i andre klasser); trykkerityper; klisjeer. 42 Informasjon i forbindelse med miljøvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPER STRIPER Pervaco AS, Kjeller Vest 2, 2007 KJELLER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 2 Asfaltlakk, asfaltferniss, fortynningsmiddel for maling og farger, bindemiddel for maling og farger. 12 Kjøretøy; befordringsmiddel til bruk på land; arbeidsvogner. 37 Reparasjonsvirksomhet, veivedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pervaco Super Striper Pervaco AS, Kjeller Vest 2, 2007 KJELLER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 2 Asfaltlakk, asfaltferniss, fortynningsmiddel for maling og farger, bindemiddel for maling og farger. 12 Kjøretøy, befordringsmiddel til bruk på land; arbeidsvogner. 37 Reparasjonsvirksomhet; veivedlikehold. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STIGA Sports AB, Box 642, ESKILSTUNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 28 Ishockeyspill, fotballspill, kjelker, sleder, spillebrett, akebrett, bordtennisutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STRIVECTIN Klein-Becker IP Holdings LLC, 1000 east Wiliam Street, Suite 204, NV89701 CARSON CITY, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Kosmetikk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lanse 3-Play AS, Postboks 406 Økern, 0513 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Kablingsmedium for overføring av elektriske signaler over balansert kabelsamband i henhold til standardiserte sambandsklasser; kablmg for overføring av signaler i et kommunikasjonsnettverk. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; agenturer, markedsforing, produktmerking, sertifisering. 39 Emballering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELKEM SUBMICRONSILICA Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 OSLO, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, 1 Silisiumdioksid for industriell anvendelse. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STUF Team Sportia AB, Mölnlycke Fabriker 13, MÖLNLYCKE, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Solbriller; briller for sport, brillesnorer, og - futteral; sportshjelmer og beskyttende hjelmer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; planbøker; vesker; bager; ryggsekker; paraplyer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, samt deler og tilbehør dertil; spill og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APOSHOP Apoteket AB, Södermalmsallén 36, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster; forbindingsstoffer, materiale til tannplombering; materiale til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler. 35 Formidling (fremvisning og salg) av varene farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske substanser for medisinsk bruk, spedbarnsmat, plaster, forbindingsmaterialer, tannfyllingsmaterialer, dentale avtrykningsmasser, desinfeksjonsmidler, såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og -pasta, doseringsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; sammenstilling og fremvisning av varesortiment for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om, og kjøpe varene farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk, spedbarnsmat, plaster, forbindingsmaterialer, tannfyllingsmaterialer, dentale avtrykningsmasser, desinfeksjonsmidler, såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og - pasta, doseringsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 39 Emballering av varer og gods; vareleveranser; distribusjon av pakker og kolli; distribusjon av legemidler og reseptfrie preparater og produkter. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; konsultasjonstjenester knyttet til medisinsk pleie/vern. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RECONCILE Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater, nemlig preparater for behandling av angst og forstyrrelser i sentralnervesystemet hos selskapsdyr/ledsagerdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMFORTIS Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater til bruk ved behandling av lopper hos kjæledyr; veterinære preparater til bruk ved forebygging av lopper hos kjæledyr; innsektmidler for forebygging av lopper hos kjæledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet AU PAQUMID Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROSENLUND Jon Bjørtuft, c/o Rosenlund ASA, Postboks 1880 Vika, 0124 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet AU REVOSITE Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater og stoff. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REMARK TNS Gallup, Postboks 9016, Grønland, 0133 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; administrasjon av data-arkiver, innsamling av informasjon til bruk i databaser; markedsstudier; markedsundersøkelser; markedsanalyser; meningsmålinger; internettbaserte spørreundersøkelser, statistisk informasjon, kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, konferanser og kurs. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIDENS Apoteket AB, Södermalmsallén 36, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Doseringsapparater. 35 Formidling (fremvisning og salg) av varene farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske substanser for medisinsk bruk, spedbarnsmat, plaster, forbindingsmaterialer, tannfyllingsmaterialer, dentale avtrykningsmasser, desinfeksjonsmidler, såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og -pasta, doseringsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; sammenstilling og fremvisning av varesortiment for å muliggjøre for kunder og brukere å få informasjon om, og kjøpe varene farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk, spedbarnsmat, plaster, forbindingsmaterialer, tannfyllingsmaterialer, dentale avtrykningsmasser, desinfeksjonsmidler, såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og - pasta, doseringsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 39 Emballering av varer og gods; vareombringelse; distribusjon av pakker og kolli. 44 Medisinske tjenester; konsultasjonstjenester relatert til medisinsk helsestell. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inva Engineering AS, Brobekkveien 80, Bygg 5, 0581 OSLO, 37 Konsulenttjenester innen varme-, vann- og sanitærbransjen. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: E-LITE GPBM Nordic AB, Grimboåsen 5, GØTEBORG, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 9 Apparater og instrumenter til å lede, bryte, vende, transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet, batterier, batteriladere. 11 Apparater for belysning; lamper, glødelamper, lommelykter, deler og tilbehør til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mi Casa Su Casa AS, Neuberggaten 29, 0367 OSLO, 8 Bestikk. 11 Lamper, kjøkkenredskaper (vannkoker, kjeler). 14 Smykker, bijouterier, klokker. 16 Gaveposer, innpakningspapir, fotografier, kontorrekvisita. GO-REVEAL Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 16 Trykksaker i forbindelse med kliniske studier. 42 Kliniske studier. 44 Medisinske tjenester. 18 Vesker, paraplyer. 20 Møbler, småmøbler, speil, rammer, puter. 21 Kjøkkenredskaper, beholdere, glassvarer, porselen, keramikk, brikker. 24 Tekstiler, sengetepper, sengetøy, duker, gardiner. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kunstige blomster, bånd, knapper, hekter, maljer. 27 Tapeter, tepper. 28 Julepynt. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Maskiner og verktøymaskiner for injisering av tetningsmidler til bruk i brønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. 17 Tetningsmidler i form av kompletterings- og nedihullsutstyr til bruk i brønner; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMAK AV ORO Matmor AS, Tordenskjoldgate 6A, 0160 OSLO, Axel Stove Lorentzen, Dr Holms vei 14, 0787 OSLO, 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reslink AS, Postboks 204, 4339 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Kabeltromler; deler og tilbehør til forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Borg AS, Postboks 4208 Nydalen, 0401 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRASINGLE Sense EDM AS, Andøyfaret 7, 4623 KRISTIANSAND S, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 7 Boremaskiner, borerigger, boretårn, borkroner, alle for bruk innen olje- og gassindustrien 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; fjernstyringsapparater; fordelingspulter, fordelingstavler; meteorologiske instrumenter; loddeapparater, loddemaskiner; elektriske apparater for kontroll og overvåking; projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer; sonar; trykkmåleinstrumenter 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stine Cathrine Kühle-Hansen, Toppåsjordet 7, 1352 KOLSÅS, 41 Utdannelsesvirksomhet, underholdingsvirksomhet, kulturell aktivitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACCENTURE HIGH PERFORMANCE BUSINESS Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15, 8201 SCHAFFHAUSEN, CH Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Dataprogramvare for design, installering og utførelse av stormaskin- og serverapplikasjonsprogrammer, for integrering av finansielle, produksjons- og salgsfunksjoner i en bedrift, og for håndtering av en bedrifts kundeservice- og støttefunksjoner. 16 Pamfletter, bøker, nyhetsbrev, brosjyrer, magasiner, rapporter, journaler, manualer og trykte håndbøker, alle forannevnte varer innen området bedriftsledelse, informasjonsteknologi og datamaskinbasert informasjonsbehandling. 35 Konsulentvirksomhet innen bedriftsledelse og administrasjon; konsulentvirksomhet innen bedriftsmarkedsføring; innkjøpstjenester, nemlig ved kjøp av datamaskiner og dataprogrammer for andre; formidling av informasjon innen bedriftsledelse, markedsføring; konsulentvirksomhet innen bedriftsoppkjøp og fusjoner; prosjektledelse innen utforming av informasjonssystemer, spesifikasjoner, innkjøp av datamaskinvare og dataprogramvare for andre; konsulentvirksomhet innen forretningsoppkjøp; analysetjenester, nemlig markedsanalyser; forretningsevaluering; gjennomføring av forretnings- og markedsanalyser; bedriftsinformasjonstjenester innen bedriftsomstilling, bedrfitsadministrasjon, forretningsstrategi og planlegging, og forretningsteknologi; planlegging av forretningsledelse; konsulentvirksomhet vedrørende fusjoner, nettverksvirksomhet, ledelse av bedriftsundersøkelser og analyser; bedriftstilsyn; kommersiell og industriell bistand til ledelse; økonomiske prognoser og analyser; konsulentvirksomhet vedrørende personalledelse; forberedelse av bedriftsrapporter; arrangering og gjennomføring av messer og konferanser innen forretning og bedriftsledelse ved tilveiebringelse av informasjon innen konsulentvirksomhet; databaser innen bedriftsrådgivning. 36 Formidling av finansiell informasjon, veksling, risikovillig kapital finansiering, finansielle analyser og rådgivning. 37 Installering av datamaskiner, reparasjon og vedlikehold av datamaskiner, nemlig datasystemer og datanettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig kursvirksomhet, seminarer, workshops og forelesninger innen dataprogramutvikling og implementering, bruk av dataprogrammer, forretning og bedriftsutvikling og distribusjon av kursmateriell dertil; utvikling av kurs og utdanningsmateriell for andre innen dataprogramutvikling og implementering, bruk av dataprogrammer, forretning og bedriftsutvikling 42 Meglervirksomhet; formidling av informasjon i området informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet i området 11

12 registrerte varemerker /07 datamaskiner, datasystemer og datasystemutforming, datavirksomhet, nemlig utforming av datasystemer for andre; datavirksomhet, nemlig formidling av databaser i ormrådene bedriftskonsulentvirksomhet, informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; informasjonsteknologikonsulentvirksomhet; dataprogramutforming for andre; utforming av hjemmesider; installasjon, implemenetering, vedlikehold og reparasjonsvirksomhet for dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOTBALLPIZZA Ørjan Olsen, Sagstadveien 7G, Postboks 36, Fana, 5859 BERGEN, 30 Pizza. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Marcello Haugen, Postboks 95, 2601 LILLEHAMMER, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse, materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdingsbruk; artikler ti for kunstnere; pensler; skivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje(ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Line Terese Østerhagen, Bårdsetvegen 121, 2390 MOELV, 41 Utdanningsvirksomhet innen alternativ behandling av hest. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Boa Flooring Bo Andren Norge AS, Postboks 2136, 5504 HAUGESUND, 19 Parkett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elin Werring, Postboks 28, 3531 KROKKLEIVA, 18 Ryggsekker 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Sportsartikler. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd, Chancery House, High Street BRIDGETOWN, BB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Eiendomsomsetning; eiendomsmeglervirksomhet i form av salg, utvikling, finansiering og utleie av leiligheter, andelslag, borettslag og selveierleiligheter, av timeshareeiendommer og kjøpesentre, og fasiliteter samt bekvemmeligheter relatert til dette: byttearrangementer for faste eiendommer, inkludert timeshare-eiendommer, inkludert, men ikke begrenset til listeføring, børsnotering og megling av beboelses- og kommersielle enheter om bord på cruiseskip samt finansiering av samme. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BARE BLÅBÆR AS, Innherredsveien 16, 7014 TRONDHEIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; smørbrød, pizza; ferdigretter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranttjenester; hotelltjenester, midlertidig innlosjering. 39 Tjenester relatert til utleie av båter, arrangering av cruise, drift av marinaer, drift av turistbyråer og reisebyråer; arrangering av turer, eskortetjenester for reisende, transport av reisende; drift av garasjer, utleie av parkeringsplasser, bilparkering, bilutleie; inkludert, men ikke begrenset til cruiseskipstjenester 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bare Blåbær AS, Innherredsveien 16, 7014 TRONDHEIM, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; smørbrød, pizza; ferdigretter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranttjenester; hotelltjenester, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM TURBODRYER Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekepreparater og andre midler for klesvask og oppvask; vaskemidler for renserier; rengjøringsmidler; poleringspreparater for kjøkken- og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; tepperensere; såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle foran nevnte varer med eller uten disinfiserende komponenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Audiovisuelle kabler; forsterkere; automatiske funksjonsprogrammer for elektronisk musikkinstrumenter; batteriladere, uinnspilte optiske disker; elektriske ledninger; biladaptere; kontrollenheter spesielt konstruert for CD-opptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD spillere; videospillmaskiner bare for bruk med fjernsynsmottakere for forbrukere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVDvideoopptakere; kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-ROM spillere; nedlastbare elektroniske publikasjoner; digitale stillbildekameraer; CRT displayenheter; plasmadisplayenheter; elektroluminiserende displayenheter, kodede mikrotagger av plastikk, metall eller silikat for bruk på området passiv merkning, sporing eller sporing av personer, dyr, kjøretøyer eller varer av alle slag; optiske scannere; FM sendere; globale posisjoneringssystemer (GPS), harddiskopptakere; harddiskdrivere; tastaturer; tastaturer for bruk med videospill med fjernsyn bare for personlig bruk; flytende krystalldisplayer; flytende krystallmonitorer; høyttalere; minnekort; mikrofoner; modemer; muser for computere; optiske diskspillere med kontrollenheter; optiske diskopptakere med kontrollenheter; optiske fiberkabler; bærbare digitale audiospillere; programmer for håndholdte spill med flytende krystalldisplayer, tunere for mottak av satellittfjernsynskringkasting; tunere for mottak av terrestriske digital kringkasting; oppladbare batterier; innspilte optiske disker med computerprogrammer; fjernkontroller for bruk med håndholdte spill bare med flytende krystalldisplayer; fjernstyret kontrollenheter spesielt konstruert for CD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter spesielt konstruert for DVD-spillere; fjernstyrte kontrollenheter for bruk med computere, fjernstyrte kontrollenheter bare for bruk med bærbare audiovisuelle spillere; fjernkontroller bare for bruk med bærbare digitale audiospillere; fjernkontroller for bruk med videospill bare med fjernsyn for personlig bruk; rutere for nettverkskommunikasjon; tunere for fjernsynsmottakere. 5 Forfriskningsmidler og luktfjerningsmidler for oppvaskmaskiner. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Det enkelte boligbyggelag kan bruke merket sammen med sitt navn i samsvar med de fonter som går fram av vedlegg, der Norske erstattes av navnet på boligbyggelaget. Andre som har rett til å bruke merket må utforme navnet i samsvar med vedlegges fonter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/393,219 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AL Norske Boligbyggelags Landsforbund, Postboks 452 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: 1. Fellesmerket, som vist i vedlegget til disse regler, er et merke for AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), datterselskap til NBBL og de boligbyggelag som er medlem av NBBL. Andres bruk av merket er forbudt uten samtykke fra NBBL. 2. Hvis et boligbyggelag melder seg ut eller blir utelukket fra AL Norske Boligbyggelags Landsforbund opphører retten til å bruke fellesmerket fra utmeldingseller utelukkingstidspunktet. Det samme gjelder for selskaper som opphører og være datterselskap eller når en tillatelse til bruk trekkes tilbake. PROGENSA Gen-Probe Inc, Genetic Center Drive, CA92121 SAN DIEGO, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Reagenser til diagnostikk og analyse for bruk i kliniske laboratorier; prøvesett inneholdende reagenser til diagnostikk for in vitro medisindiagnostisk bruk. 9 Dataprogramvare for organisering og analyse av klinisk eller vitenskapelig laboratorietestmateriale og for kontrollering av virkemåten til instrumentutstyr for vitenskapelig eller klinisk laboratorietesting. 10 Innretninger for prøvebehandling i form av prøveinnsamlingsampuller og transportampuller og pipetter for innsamling og behandling av kliniske prøver; prøveinnsamlingssett bestående av prøvebehandlingsinnretninger i form av pipetter og/eller prøveinnsamlingsampuller og transportampuller, for innsamling, transport og behandling av prøver for medisindiagnostisk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LANGERS Langer Juice Co Inc, Stephens Street, CA91745 CITY OF INDUSTRY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker. 3. Fellesmerket kan brukes, som logo eller på annen måte, av de som etter pkt. 1 har rett til det med den utforming som går frem av vedlegget. 4. Merket kan brukes i magenta (jfr. vedlegget), sort og hvit. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Futatsu Industries AS, Karl Johansgate 18 C, 0155 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller; sekker, bagger, vesker, lommebøker, dokumentmapper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; reklamebyråvirksomhet; mediebyråtjenester. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon. 42 Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUTATSU Futatsu Industries AS, Karl Johansgate 18 C, 0155 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller; sekker, bagger, vesker, lommebøker, dokumentmapper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; reklamebyråvirksomhet; mediebyråtjenester 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon 42 Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Triax A/S, Bjørnkærvej 3, 8783 HORNSYLD, DK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 6 El-skap av metall. 9 Antenner, paraboler, forsterkere, filtere, antennekabler til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; el-skap av metall (sikrings- /avbryterskap). 38 Telekommunikasjonsvirksomhet i forbindelse med bruk av antenner, paraboler, forsterkere, filtere, antennekabler og el-skap. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YØRF Lise Andrine Hauge, Husvika, 7266 KVERVA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 3 Midler til rengjøring, fettfjerning, pussing, polering, sliping og flekkfjerning; såper. 4 Oljer og fett til industrielle formål; lanolin; smøremidler; støvbindemidler; brensel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADSHINRIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner til bruk for mennesker. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingssstoffer; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 7 Fettseparatorer; filter (deler av maskiner eller motorer), filtreringsmaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); sliperedskaper. 11 Filter (deler av installasjoner i hus eller industrien) 21 Filter for husholdningsbruk; husholdningssvamper; poleringsredskaper (og apparater); pussegarn; rengjøringskluter; sil (kjøkkenredskaper) 22 Ull (ubearbeidet eller bearbeidet); vatt for filtrering; tekstilfibermateriale, ubearbeidet; tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVEZORIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksine til bruk for mennesker. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SGP Varmeteknikk AS, Postboks 506, 1302 SANDVIKA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rørleggervirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke H Aschehoug & Co W Nygaard AS, Postboks 363 Sentrum, 0102 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 OSLO, 9 Elektroniske bøker; elektroniske bokserier; elektroniske tidsskrifter; elektroniske guider; dataspill; ferdig innspilte tv og radio programmer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; bøker; bokserier; tidsskrifter; guider 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av sportslige og kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer; organisering av konkurranser; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; booking av seter for kulturelle arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; fotografering; fotografireportasjer; fritidsanlegg; innspillingsstudioer; kinodrift; klubbvirksomhet; museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; teateroppsetninger; sceneoppførelser; selskapsplanlegging; utstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Active Knowledge Modeling AS, Postboks 376, 1326 LYSAKER, Legal Service Provider Advokat AS, Postboks 402, 3193 HORTEN, 42 Design og utvikling av dataprogrammer. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BROKKOMED Tom Andre Lindquist, Vollbergveien 6, 1738 BORGENHAUGEN, 5 Farmasøytiske og medisinske preparater, dietiske stoffer, kostholdtilskudd og ekstrakter for bruk som tilskudd til mat, produsert av Brokkoli plante og Brokkoli frø. 29 Kostholdtilskudd for emeringsformål; spiselige oljer, produsert av Brokkoli plante og Brokkoli frø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLOSS Kloss Design AS, Olav Trygvasons gt. 27, 7011 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av rør, rotting eller kurvflettverk. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 32 Saftkonsentrater og pulvere, produsert av Brokkoli plante og Brokkoli frø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bik Bok AS, Bergerveien 5, 1377 BILLINGSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hatec International AS, Marchus Thranesgate 2, 0473 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; arbeidsformidling, bedriftsledelse for hoteller, bedriftsledelse for utøvende kunstnere, bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, administrasjon av dataarkiver, datasøk i datafiler, for andre; faglige konsultasjoner om forretninger, forretningsevaluering, forretnigsinformasjoner, forreningsundersøkelser, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner i personalspørsmål, markedsstudier og markedsundersøkelser, omflyttingstjenester, personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, personellrekruttering, personellrekruttering innenfor det medisinske felt og av pleiepersonell rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll, rådgiving for rasjonalisering av forretninger, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse statistisk informasjon, systematisering av informasjon for bruk i databaser, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. 36 Finansiell virksomhet; finansiell og økonomisk gjennomgang og analyse av et foretaks immaterielle verdier; finansanalyser, finansieringsevaluering, finansrådgivning, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Coaching. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; fysioterapitjenester, helsetjeneste, jordmortjenester, kiropraktortjenester, legetjenester, psykiatritjenester psykologtjenester, sykehus, sykepleietjenester, tannlegetjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bombardier Recreational Products Inc, 726 St. Joseph Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Verne- og beskyttelsesjakker; verne- og beskyttelsesbriller; verne- og beskyttelsesdresser; verne- og beskyttelseshjelmer; diagnostisk software for kjøretøy; refleksarmbånd; verne- og beskyttelsessko og -støvler; knebeskyttere; takometere; speedometre. 12 Befordringsmidler til bruk på land, inkludert alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere og strukturdeler til disse. 25 Skjorter, gensere, treningsgensere, t-skjorter, strikkegensere, vester, bukser, treningsbukser, shorts, bermudashorts, badekåper, morgenkåper, nattskjorter, jakker, frakker, vindtette jakker, vester, skjørt, bluser, undertøy, termoundertøy, regnfrakker, belter, skjerf, hansker, votter; fottøy, herunder sko, snøsko, vintersko, støvler, sandaler, sokker; hodeplagg, herunder hatter, capser, hodeband, pannebånd, solskjermer, lueskygger, regnhatter, sydvester, luer; klær for vannsport, herunder highpants, bukser; skibukser, snøbukser, jakker, skijakker, hansker, votter, hatter, løse skjortebryst, dresser for vannsport, finlandshetter, halser, tørkler, støvler, kjøredresser; badetøy, herunder badedrakter. 28 Nyrebelter; spill og leketøy; inkludert miniatyr terrengkjøretøy, motorsykler, trehjulinger, scootere og radiostyrte modellkjøretøy, nemlig terrengkjøretøy, motorsykler, trehjulinger, scootere. 35 Detaljhandeltjenester for alle terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere; annonse- og reklamevirksomhet, reklame og fellesreklame og -promotering av alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger og scootere for andre i form av tv-reklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater, fremskaffelse av informasjon via internett vedrørende salg av terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere, promotering av salg av terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere for andre i form av tv-reklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater. 20

21 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Equimotion Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35, 5290 MARSLEV, DK Greencoat Ltd, Penrhos, NP152DJ RAGLAN, MONMOUTHSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider og herbicider. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PETER DAWSON Diageo Brands BV, Molenwerf 10-12, 1014BG AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOUTIQUE 9 Nine West Development Corp, 1007 Orange Street, Suite 225, DE19801 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; smykker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstikker, sveper, seletøy og salmakervarer; håndbagger og vesker og små lærvarer. 25 Klær, fottøy og hodelplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCENE EQUALIZER ZONE IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. 21

22 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EFFECT EQUALIZER IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCENE EQUALIZER CENTRAL IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOUR EQUALIZER AMBIENCE IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOUR EQUALIZER CENTRAL IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOUR EQUALIZER AMBIENCE IGUZZINI iguzzini illuminazione SpA, Via Mariano Guzzini, 37, RECANATI, IT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Kontroll- og betjeningspaneler for apparater og installasjoner for belysning. 11 Apparater og installasjoner for belysning. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 05/08-2008.01.28 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer