nr 28/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 28/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Merx Team AB, Galvaniseringsgatan 5, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; kundeinformasjon for detaljsalg via e-handel, elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om varer via telekommunikasjonsnettverk for reklame- og salgsformål, kompilering av kataloger for publisering på global datanettverk eller Internett, konsulenttjenester og informasjon om kundeservice og produktadministrasjon og priser på webområder i forbindelse med kjøp via Internett; tilveiebringe et utvalg av varer (unntatt transport derav), til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene med hensyn til vanlige metaller og deres legeringer, metallbyggematerialer, transporterbare bygninger av metall, materialer av metall til togskinner, ikke-elektriske kabler og ledninger av vanlig metall, jernvarer, småartikler av metall, rør av metall, bankbokser, malmer, kjøkkenmaskiner, nemlig rivjern, miksere, visper, deigmiksere, kjøttkverner, kverner/eltemaskiner og separatorer for mat, kaffekverner, fruktpresser, juice-ekstraktorer for frukt og grønnsaker, grønnsaksskrellere, skjærere, grønnsakskniver, kniver, elektriske og salatslynger, knivslipemaskiner, bokseåpnermaskiner, motordrevne pumper for væsker, kverner, håndverktøy og utstyr (håndbetjente), bestikk, sidevåpen, barberhøvler, elektriske kokeapparater, nemlig ovner, mikrobølgeovner, stekeovner, grillspidd, kjøttgriller, brødristere, vaffeljern, frityrkokere, bærbare ovner, varmere, platevarmere, varmere, elektriske, for tåteflasker, stekepanner, elektriske, trykkokere, elektriske, apparater for å lage pannekaker, apparater for å koke egg og elektriske maskiner for å lage infusjoner, nemlig kaffemaskiner, elektriske, maskiner for å lage yoghurt og mellommåltider, trykkokere, vannfiltre, vannbløtemidler, vannvarmere, elektriske, ismaskiner, beholdere av metall, elektriske, for å lage is og isdrikke, apparat for kjøling, sokler for elektriske lamper, lysende brytere, grillspidd, stekespidd og griller for mat under tilberedning, vannkjeler, elektriske, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering, vanntilførsel og sanitærformål, papir, papp, trykksak, bokbindingsmateriale, fotografier, skrivesaker, lim til skrivesaker eller husholdningsbruk, kunstmaterialer, malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler), instruksjons- og opplæringsmateriale (unntatt apparater), plastmaterialer for innpakning, trykkeritype, klisjeer, lær og lærimitasjoner, dyreskinn, huder og skinn, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, pisker, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, bilderammer, husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere, små bærbare kjøkkenredskaper, nemlig: kverner, visper, miksere, siler, fruktpresser og purépresser, salt- og pepperkverner, salatslynger, kaffetraktere, tekanner, mat- og drikkekar, nemlig kopper, krus, skåler [boller] og asjetter, sifonger for kullsyreholdig vann eller fløte, kokekar for mat, nemlig kjeler, gryter, kasseroller og former, rengjøringsredskaper, nemlig koster og feiebrett (for å fjerne smuler fra bordet), feiekoster, teppefeiere, svamp-gulvmopper, gulvmopper, vindusrengjøringsutstyr og skobørster, hagevanningssystemer, tannbørster, kammer, hårbørster, oppvarmede eller vibrerende børster og kammer for hårpleie, tannbørster, elektriske, vannkjeler, ikke-elektriske, ismaskiner, kammer og svamper, koster (unntatt malerkoster), materiale for å lage koster, rengjøringsartikler, stålull, ubehandlet eller delvis behandlet glass (unntatt glass brukt i bygging), glasstøy, porselen og stentøy, via detaljhandel, engrossalg, postordrekataloger, elektroniske medier, webområder eller shoppeprogrammer på TV; distribusjon av trykt reklamemateriale; distribusjon (utsending) av vareprøver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, 14/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAYAT FAYAT, 137 rue du Palais-Gallien, FR BORDEAUX, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; rammeverk for bygninger, av metall; armeringsmaterialer av metall for bygging; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og - tråd av udelt metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer); tilfluktsrom og pyloner av metall; beholdere av metall. Klasse 7 Verktøymaskiner og veibyggingsmaskiner; maskiner for produksjon av asfalt for veioverflater; asfaltanlegg for veiarbeider; multifunksjonelle maskiner for veidekking; multifunksjonelle maskiner for vedlikehold av vei; maskiner for sluttarbeid for veibase; tønneruller for veidekke; betongblandere (maskiner); bulldosere; boremaskiner; kraner (løfteapparater), håndterings- og løfteapparater; transportbånd; rullebroer; jernbanebyggingsmaskiner; grusspredere for veioverflater; maskiner for behandling av skjøter og 3

4 registrerte varemerker nr 28/15 sprekker i veioverflater. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable bygninger, ikke av metall; forsterkningsmaterialer for bygging, ikke av metall; bygningsmaterialer, ikke av metall; rammeverk for bygninger, ikke av metall; materialer for veibelegg, ikke av metall; materialer for veibygging og veidekking, ikke av metall; asfalt; betong; bitumen; tjære; dekke av asfalt; silica (kvarts); bindingsmaterialer for vedlikehold av vei; bindingsmaterialer for veireparasjoner; sement for smelteovner; beholdere av murverk. Klasse 36 Leasingfinansiering av bygningsutstyr; leasingfinansiering av rengjøringsmaskiner; leasingfinansiering av veiutstyr; leasingfinansiering av utstyr for offentlig byggevirksomhet; leasingfinansiering av asfaltanlegg; avbetalingsfinansiering av grusspredere; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggekonsultasjon; reparasjon av bygningsutstyr; tilveiebringelse av reparasjonsinformasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner, byggingsutstyr, rengjøringsmaskiner, veiutstyr, offentlig byggevirksomhetsutstyr, asfaltanlegg, grusspredere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske apparater; gaterengjøring; kjøretøysrengjøring (kjøretøysvedlikehold); kjøretøyshavariassistanse [reparasjon]; veidekking; utleie av byggingsverktøy og - utstyr; gjenoppbygging av maskiner som har blitt slitt eller delvis ødelagt; utleie av veiutstyr (anleggsmaskiner, anleggsutstyr), offentlig byggevirksomhetsutstyr, veiarbeidsmaskiner, anleggsutstyr, renholdsmaskiner, asfaltanlegg, grusspredere; overvåkning (styring) av byggingsarbeider; rivning av bygninger; utrustning og reparasjon av eiendom, bygninger og varehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Staaker HAUKR AS, Richard Birkelands vei 2 B, 7491 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/416,626 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box 397, US-WI54859 MINONG, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Matvarer; kjøttsnacks; bearbeidet kjøtt; pølser; kjøttpålegg; pølser; pepperoni; jerky chew; ost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/831,964 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINE Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software; nedlastbart software; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for ulike formål, herunder for å lage, dele, spre og poste fotografier, videoer, personlig og generell informasjon for sosial, personlig og profesjonell nettverksbygging; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for ulike formål, herunder for sosial og personlig nettverksbygging, for fremvisning og deling av en brukers lokalisering og personlige preferanser samt for å finne, lokalisere og interaksjon med andre brukere og steder; software for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for å tillate gjenfinning, opplasting, tilgang og administrasjon av data, og for bruk til å bygge softwareapplikasjoner; software for geo-lokaliseringsbasert reklame og promotering av varer og tjenester; nedlastbart software for å muliggjøre opplasting, skapelse, posting, visning, blogging, deling og på annen måte tilveiebringe elektronisk media eller informasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Tilveiebringe en plattform som gir brukere evne til å last opp, utveksle og dele fotografier og videoer; tilveiebringe en plattform med midlertidig bruk av ikkenedlastbart software som tillater brukere å laste opp, poste, vise og dele videoer og digitalt innhold. 4

5 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HÅKON NOODT, Langmyrveien 5 B, 0874 OSLO, Klasse 41 Utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og software for datamaskiner, herunder også verktøy for å lage, reparere, feilsøking, vedlikehold og støtte andre dataprogrammer og applikasjoner, datamaskinprogrammer for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer; programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer som forenkler online tjenester for sosialt nettverksoppbygging, oppbygging av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -tilgang og - forvaltning; datamaskinprogrammer for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, postering, fremvisning, merking, blogging, streaming, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Markedsføring, reklame og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; fremme markedsføring og salg av varer og tjenester via datamaskin og datanettverk; tilgjengeliggjøring og utveksling av tredjeparters varer og tjenester via dataog kommunikasjonsnettverk; salg av ulike digitale medier over internett; sponsorsøketjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; sponsorvirksomhet; økonomiske tjenester, nemlig pengeinnsamlingstjenester for veldedige formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter; Tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for underholdning og områdene sekundære-, kollegiale-, sosiale-, og fellesskapsinteressegrupper; deling av bilder- og videotjenester, elektroniske journaler og nettlogger; elektroniske publiseringstjenester for andre; arrangering av konkurranser og tilveiebringelse av incentiver og priser som skal finne, påskjønne, oppfordre individer og grupper som deltar i trening, selvutvikling, selvrealisering, veldedighets-, filantropisk-, frivillig-, offentlighets- og fellesskapstjenester og humanitære aktiviteter og utveksling av kreativt arbeid Klasse 42 Datatjenester, nemlig utarbeidelse av virtuelle fellesskap for registrerte brukere for å organisere grupper og begivenheter, deltakelse i diskusjoner, og engasjement i sosiale-, forretnings- og fellesskapsnettverk; datatjenester, nemlig gjeste elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og avholde møter, begivenheter og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; application service provider (ASP) tjenester, herunder også tilveiebringelse av datatjenester til kunder over et nettverk; application service provider (ASP) tjenester med datamaskinprogrammer for å muliggjøre eller tilrettelegge for opplasting, nedlasting, streaming, postering, fremvisning, blogging, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online nettverkstjenester som setter brukerne i stand til å overføre personlige data til og dele personlig data med og blant mange nettsider; tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å lage personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og til å overføre og dele slik informasjon blant mange nettsider; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser for informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk- og audiovisuell informasjon, på data og datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare datamaskinprogram applikasjoner for sosial nettverksbygging, lage et virtuelt fellesskap, og overføring av audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester som spesialtilpassede nettsider med brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige profiler, audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLview Ceetron AS, Innherredsveien 7, 7014 TRONDHEIM, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 42 Utvikling av nye produkter. Klasse 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett. 5

6 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Viacom International Inc., 1515 Broadway, US- NY10036 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndvesker, lommebøker og portemonéer, sportsbager, klesbager for reisebruk, små ryggsekker, punger for vekslepenger, reisevesker, strandvesker. Klasse 25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloween kostymer, maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, oppblåsbare leker; plysjdukker, plysjleker, actionfigurer og tilbehør dertil, enkeltstående videospillmaskiner med CD ROM, enkeltstående videospillmaskiner, enkeltstående audiooutputspillmaskiner, annet enn de som bare kan brukes sammen med TV-apparater; brettspill; sportsartikler, nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, padleballer, aktivitetsballer, aktivitetsleker; rullebrett; baseballtrær; vanlige spillkort; juletrepynt. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet i form av fornøyelsesparker, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av film og levende underholdningsinnslag; produksjon av animasjonsfilm og fjernsynsinnslag; tjenester vedrørende kino og fjernsynsstudioer; tjenester vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende underholdningsforestillinger og show, tjenester vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens fjernsynsprogramtjenester til flere brukere via world wide web eller internett eller andre online databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisshow, komedieshow, spillshow og sportsbegivenheter foran et levende publikum som er kringkastet direkte eller tatt opp på magnetbånd for senere kringkasting; levende musikalske konserter; TV nyhetsprogrammer; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynspriskonkurranser; organisering og presentasjon av underholdning vedrørende stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. Tomm Murstad, Postboks 40 Holmenkollen, 0712 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; ytterfrakker; våtdrakter for vannsport; vester; vanntette kapper; undertøy; tøysko; tøfler; sportssko; sportssingleter; sportsstøvler; badebukser; badedrakter; badekåper; badesandaler; barnetøy; bekledning for syklister; belter; bukser; bukseseler; drakter for vannskiløpere; dresser; fotballsko; gamasjer; gensere; gymnastikksko; halstørkler; hansker; hatter; hodeplagg; innleggssåler; jakker; kalosjer; klær for gymnastikk; knotter for fotballsko; morgenkåper; parkas; regntøy; sandaler; sjømannsluer; skihansker; skistøvler; skjerf; skjorter; slips; skjørt; sko; skyggeluer; slåbroker; sokker; strikkegensere; strømpebukser; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; t-skjorter; trikotklær; yttertøy. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; stasjonære treningssykler; ruller for stasjonære treningssykler; vannski; albu-beskyttere; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; beskyttelsesanordninger; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; buer for bueskyting; byggeklosser; byggesett; dartspiler; diskos; elektroniske målskiver; fangremmer for surfbrett; fiskeredskaper; fiskestenger; fjærballer; flottører for svømming og bading; gymnastikkapparater; gyngehester; harpungevær; havkajakker; hesteskospill; hockeykøller; husker; in-line skøyter; kaleidoskop; karabinkroker; keeperhansker; kjegler; kjeglespill; kjelker; kjelker; kjelker med rattstyring; klatreseletøy; knebeskyttere; kosedyr; kuler for spill; lekeballer; lekeballonger; leker; leketøy; liggesurfebrett; master for seilbrett; nett; nyrebelter; overtrekk for ski; papirdraker; racketer; radiostyrte lekebiler; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; selskapsspill; selskinn til bekledning av ski; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skjeneplate; skøyter; sleder; snurrebasser; sparkesykkel; sparkstøttinger; spretterter; springbrett; surfebrett; svømmeføtter; svømmevester; tauverk for seilbrett; tennisnett; trampoliner; truger; utstyr for bueskyting. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; ferieleirtjenester; treningsleirtjenester; fysisk trening; utleie av sportsutstyr; akademier; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; drift av fritidsanlegg; 6

7 registrerte varemerker nr 28/15 drift av sportsinstallasjoner; eksaminasjonsvirksomhet; fornøyelsesparker; fotografering; fotografireportasjer; førskoler; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; kostskoler; organisering av konkurranser; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; skoletjenester; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; undervisning; utgivelse av bøker; utleie av dykkerutstyr; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av tennisbaner; veiledning. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; ferieleirtjenester; barnehager; catering; feriehus; formidling av midlertidig losji; kafeer; kafeteriaer; pensjonater; pensjonatdrift; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av møterom; utleie av værelser. Klasse 42 Tilveiebringe tjenester innen området olje- og gassleting, nemlig utføre geofysiske undersøkelser, datafangst og analyse; design av seismiske fangstparametre, -modeller eller -planer for fangst av seismisk data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jerry Han-Chieh Chen, 15/F., No. 140, Gong Jian Road, TW- XI ZHI DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, Taiwan Chiao Kun Chen, No. 16-1, He Ping Road, TW- TOU FEN, MIAO LI COUNTY, Taiwan Chun Yuan Wang, Room 5, 15/F., No. 1156, Sec. 4, Taiwan Blvd., TW- XI TUN DISTRICT, TAICHUNG CITY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 12 Sykler; sykkelfelger; pedalarmer for sykler; sykkeleker; sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelkjeder; sykkelpedaler; motoriserte sykler. (554) Merket er et tre-dimensjonal Noramix Trade AS, Liavegen 1, 5132 NYBORG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Te og teprodukter; kullsyreholdige og ikkekullsyreholdige tebaserte drikker; iste; ikke-medisinsk urtete og ekstrakter; kaffe og kaffeerstatning; kakao; sukker; honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAIRFIELDNODAL Z100 Fairfield Industries Incorporated, 1111 Gillingham Lane, US-TX77478 SUGAR LAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Seismiske sensorer; seismiske eksplorasjonsmaskiner og -apparater; seismiske detektor-, bildebehandlingsog datafangstinstrumenter. RAKETTEN AS, Søndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØ, Klasse 12 Restaurantvogner. Klasse 29 Pølser, griljerte pølser. Klasse 43 Restauranter. 7

8 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BE YOU BE YOU BERGE, Nonsbergtunet 12, 4050 SOLA, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Arbeidsformidling; Avskrift [transkripsjon]; Betal per klikk annonsering; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forretningsevaluering; Gallupundersøkelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Markedsføring; Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; Personellrekruttering; Publisering av reklametekster; Reklamebyråer; Reklameoppslag; Reklamevirksomhet. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Informasjon vedrørende utdannelse; Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Oversettelsesvirksomhet; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Privatundervisning; Undervisning; Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Veiledning; Yrkesveiledning. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter; Juridiske tjenester; Konfliktløsningstjenester; Mekling; Meklingstjenester; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og software for datamaskiner, herunder også verktøy for å lage, reparere, feilsøking, vedlikehold og støtte andre dataprogrammer og applikasjoner, datamaskinprogrammer for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer; programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system kan får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer som forenkler online tjenester for sosialt nettverksoppbygging, oppbygging av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -tilgang og - forvaltning; datamaskinprogrammer for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, postering, fremvisning, merking, blogging, streaming, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Markedsføring, reklame og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; fremme markedsføring og salg av varer og tjenester via datamaskin og datanettverk; tilgjengeliggjøring og utveksling av tredjeparters varer og tjenester via dataog kommunikasjonsnettverk; salg av ulike digitale medier over internett; sponsorsøketjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; sponsorvirksomhet; økonomiske tjenester, nemlig pengeinnsamlingstjenester for veldedige formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter; Tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for underholdning og områdene sekundære-, kollegiale-, sosiale-, og fellesskapsinteressegrupper; deling av bilder- og videotjenester, elektroniske journaler og nettlogger; elektroniske publiseringstjenester for andre; arrangering av konkurranser og tilveiebringelse av incentiver og priser som skal finne, påskjønne, oppfordre individer og grupper som deltar i trening, selvutvikling, selvrealisering, veldedighets-, filantropisk-, frivillig-, offentlighets- og fellesskapstjenester og humanitære aktiviteter og utveksling av kreativt arbeid. Klasse 42 Datatjenester, nemlig utarbeidelse av virtuelle fellesskap for registrerte brukere for å organisere grupper og begivenheter, deltakelse i diskusjoner, og engasjement i sosiale-, forretnings- og fellesskapsnettverk; datatjenester, nemlig gjeste elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og avholde møter, begivenheter og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; application service provider (ASP) tjenester, herunder også tilveiebringelse av datatjenester til kunder over et nettverk; application service provider (ASP) tjenester med datamaskinprogrammer for å muliggjøre eller tilrettelegge for opplasting, nedlasting, streaming, postering, fremvisning, blogging, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online nettverkstjenester som setter brukerne i stand til å overføre personlige data til og dele personlig data med og blant mange nettsider; tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å lage personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og til å overføre og dele slik informasjon blant mange nettsider; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser for informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk- og audiovisuell informasjon, på data og datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare datamaskinprogram applikasjoner for sosial nettverksbygging, lage et virtuelt fellesskap, og overføring av audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester som spesialtilpassede nettsider med brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige profiler, audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data. 8

9 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SB12 Great breath for 12 hours Meda OTC AB, Box 906, SE SOLNA, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Klasse 5 Munnvann; munnvann mot hull; munnskyldemiddel; munnskyldemiddel mot hull; tyggegummi og pastiller for frisk pust; tannpasta; tannpulver; medisinsk tannpasta; tannpasta. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; medisinsk munnvann; medisinsk munnvann for beskyttelse mot hull; medinsk munnskyldemiddel; medisinsk munnskyldemiddel mot hull; medisinsk tyggegummi; medisinske pastiller. Klasse 35 Reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester; detaljhandel eller engroshandel-tjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bedriftsundersøkelser; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forretningsinformasjoner; Økonomisk planlegging; Rådgivning for forretningsledelse. Klasse 42 Analysering av datasystemer; Forskning i forbindelse med miljøvern; Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; Inspeksjon av elektriske anlegg; Konsulenttjenester innen ISO sertifisering; Konsulenttjenester innen kvalitetskontroll; Kvalitetskontroll; Materialtesting; Mekanisk forskning; Prosjektstudier [tekniske]; Teknisk forskning; Tekstiltesting; Vannanalyser; Vitenskapelige laboratorietjenester; Miljørelatert testing av lydforurensning; Teknisk rådgivning relatert til forurensningsskader; Rådgivningstjenester relatert til forurensningskontroll; Rådgivningstjenester relatert til miljømessig forurensning; Teknisk konsultasjon innen forurensningmålinger og forurensningtesting. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter; Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; Juridiske tjenester; Konfliktløsningstjenester; Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; Lisensiering av immateriell eiendomsrett; Mekling; Meklingstjenester; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Bistand ved forretningsledelse; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Rådgivning for forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Informasjon vedrørende utdannelse; Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Privatundervisning; Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Teambuilding; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Undervisning; Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Veiledning; Yrkesfaglig opplæring; Yrkesveiledning. Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare; Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; Konsultasjonsvirksomhet innen IT og ITutvikling; Kvalitetskontroll; Oppdatering av dataprogrammer; Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; Programmering for datamaskiner; Prosjektstudier [tekniske]; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Sikkerhetstjenester angående datavirus; Utarbeidelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 9

10 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Dekorasjon av butikkvinduer; Demonstrasjoner av varer; Faglige konsultasjoner om forretninger; Fotokopieringstjenester; Innsamling av informasjon for bruk i databaser; Markedsføring; Markedsstudier; Markedsundersøkelser; Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; Produsering av reklamefilmer; Public Relation [PR-virksomhet]; Publisering av reklametekster; Radioreklame og -annonsering; Skriving av reklametekster; Telemarkedstjenester; Websidetrafikk optimalisering; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Sammenstilling av statistikk; Utarbeidelse av reklametekster; Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; Utleie av salgsstands; Utsendelse av reklameannonser; Utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; Utsendelse av vareprøver. Klasse 41 Digital bildebearbeidelse; Elektronisk setting [for trykking]; Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; Filmproduksjon på videobånd; Filmstudioer; Fotografering; Fotografireportasjer; Fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar; Fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; Innspillingsstudioer; Layouttjenester, andre enn for reklameformål; Modelltjenester for kunstnere; Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse av bøker; Videofilming. Klasse 42 Grafisk formgiving; Industridesign; Interiørarkitekter; Interiørdekorering; Logodesign; Rådgivning ved design av websider; Rådgivningstjenester innen IT; Tegning [industridesign]; Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 3 Ammoniakk for bruk som rengjøringsmiddel; Antisklivoks for gulv; Antiskli-væske for gulv; Antistatiske midler for husholdningsbruk; Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; Avløpsoppløsningsmidler til husholdningsbruk; Bløtleggingsmidler for tøy; Bonevoks; Desinfiserende såper; Fargefjernere; Flekkfjerningsmidler; Kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; Klorlut; Kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring; Lakkfjernere; Lakkfjerningsmidler; Luftforfriskningsmidler; Mykningsmidler for klesvask; Parkettvoks; Pussekluter for glass; Såper; Skuremidler; Soda for bleking; Sodalut [vaskemiddel]. Klasse 37 Bilvask; Polering av kjøretøyer; Pressing av klær; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; Rengjøring av bygninger [interiør]; Rengjøring av kjøretøyer; Rengjøring av klær; Rensing av klær; Tørr-rensing; Tøyvasking; Vask av kjøretøyer; Vaskeri; Vasking av tøy. Klasse 44 Hagedyrking; Plenvedlikehold; Skadedyrbekjempelse for landbruk; Ugressbekjempelse. 10

11 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARE COMPANIES AS, Vollane 2, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bistand ved forretningsledelse; Bokføring; Fakturering; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Rådgivning for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; Regnskapsførsel; Regnskapskontroll; Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Utleie av kontormaskiner og apparater; Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Klasse 36 Clearingvirksomhet [valuta]; Deponering av verdipapirer; Eiendomsomsetning; Faktoringselskaper; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Finansinformasjon; Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forsikringsmegler; Forvaltning av formuer; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Gjeldsrådgivning; Inkassoforretninger; Kapitalinvesteringer; Kredittkontor; Oppbygging av kapitalfond; Tollspeditører; Veiledning i skattespørsmål; Verifisering av sjekker. Klasse 42 Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Gjenoppretting av data fra datamaskiner; Kvalitetskontroll; Nettskytjenester; Oppdatering av dataprogrammer. Plano Molding Company, LLC, 431 East South Street, US-IL PLANO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 13 Beskyttende lagringskasser for skytevåpen, nemlig, rifler, haglgevær, pistoler, og demonterbar våpen/takedowns; reisekasser/reisevesker for skytevåpen, nemlig, rifler, haglgevær, pistoler, og demonterbar våpen/takedowns; etuier spesielt tilpasset lagring av tilbehør for skytevåpen, optikk, og ammunisjon. Klasse 18 Universale sportsbager og bærevesker, ryggsekker, bager og bokser, reisebager, bærbare kosmetikkofferter, håndbagasje, kofferter, håndvesker, kombinerte kosmetikk- og smykkeetuier solgt tomme, skipssekker, hoftetasker, håndvesker, hylstre, ryggsekker/ransler, bagasje, sminkevesker solgt tomme, sminkearrangører solgt tomme, plastiske toalettvesker solgt tomme, punger og lignende, pengepunger, ryggsekker, skolesekker, skuldervesker, store bager, sminkeskrin, reisebager, reisekofferter, toalettvesker, vanntette jaktvesker. Klasse 20 Hyller og skjerm og lagringsstativer av plastikk; verktøykasser; plastiske redskapsbokser ikke til industriell bruk. Klasse 28 Esker for fiskekroker, lagringsbager for fiskeredskaper, rør for fiskestanger, lagringsbokser for fiskeutstyr/tilbehør, lagringsplass for agn; beskyttende lagringskasser for buer for bueskyting og piler for bueskyting og lagring av utstyr/tilbehør for bueskyting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOENIGSEGG Koenigsegg Automotive AB, Valhall Park, SE ÄNGELHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 21 Mugger; drikkeglass; underlagsbrikker (coasters), ikke av papir eller tekstiler; porselenservicer; skåler. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 30 Bakverk; konditorvarer; konfektyrer og sukkertøy. 11

12 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Globo Comunicacao E Participacoes S.A., Rua Lopes Quinta, 303 Jardim Botanico, BR RIO DE JANEIRO, Brasil Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll,livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering,akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring oggjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker,dvder og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater;kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare;brannslukningsapparater; audiovisuelle verker; tekster, bilder og annet audiovisuelt innhold; lineær eller interaktive databærere for audiovisuelle programmer; videogram, videokassetter, videoplater, interaktive CD-plater (cdi`s), video CD-plater (VCD), CD-ROM, DVD; eksponerte lysbilde filmer; magnetiske, digitale og optodigitale kassetter og bånd; CD-plater; kinematografiske filmer; eksponerte filmer; applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner. Klasse 16 Papir og papp (ubehandlet, halvfabrikata eller for papirvarer); trykksaker; materiale til bokbinding; fotografier; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastmaterialer for emballasje, nemlig vesker, poser, filmer og ark; trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner. Klasse 35 Bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet for bedrifter eller institusjoner, herunder via internett; formidling av reklame; utleie av reklameplasser; salg og markedsføring av abonnement på publikasjoner; forretningsrådgivning og rådgivning for bedriftsledelse; oppdatering og vedlikehold av databaser; organisering av utstillinger for kommersielle- eller reklameformål; markedsundersøkelser; PR-tjenester; online detaljhandel av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, samt apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, audiovisuelle verk, tekster, bilder og annet med audiovisuelt innhold, lineær eller interaktive databærere for audiovisuelle programmer, videogram, videokassetter, videoplater, interaktive CD-plater (cdi`s), Video CD-plater (VCD), CD-ROM, DVD, eksponerte lysbilde filmer, magnetisk, digital, optodigitale kassetter og bånd, CD-plater, kinematografiske filmer, eksponerte filmer, applikasjoner for nettbrett og smarttelefoner, samt trykksaker og skrivesaker, publikasjoner og bøker; import og eksport av radio- og fjernsynsprogrammer, innspilt eller ikke; markedsføringog administrasjonstjenester, herunder via internett eller andre overføringsmedier for audiovisuelle verk, tekster og fotografier; kommersiell representasjon; kommersiell mekling i salg av varer og tjenester via elektroniske medier; import og eksport av lyd- og videofiler på plater, kassetter eller alle typer elektroniske medier; bedriftsrådgivning innen det tekniske og administrative området. Klasse 36 Finansiell virksomhet; finansielle tjenester for holdingselskaper; finansielle investeringer og finansiell deltakelse i prosjekter og i bedrifter. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsyns- og kringkastingstjenester; TV og radio program kringkasting; programsendinger og kringkastingstjenester via fjernsyn, kabel-satellitt, audioutstyr og video media, kassetter, laserdisker, CDplater og elektronisk utstyr; kringkasting via mobiltelefoner og kommunikasjonstjenester; kringkasting, prosjektering og overføring, via alle teknologiske medium og til operatører av underholdningsprogrammer og TV-programmer, interaktive eller på annen måte, med hensikt å få disse kommunisert til publikum, og særlig tegneserier, fiksjons programmer, dokumentarer, gameshow og programmer knyttet til aktuelle saker, utdanning, sport eller komedie, såpeoperaer og ulike show; tilgang til databaser, inkludert surfing, søking, gjenoppretting og lagring av informasjon på internett; fremskaffe adgang til internett, herunder muliggjøre tilgang til internett eller andre nettverk for overføring av data og som kan skapes gjennom abonnement tjenester; elektronisk post. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av TVunderholdningsprogrammer; produksjon av TVprogrammer innen aktualitet, utdanning, sport, komedie eller shows; produksjon av TV-programmer; produksjon av tegneserier, fiksjons programmer, dokumentarer og game show; produksjon av online underholdning; TVprogrammer; produksjon, drift, representasjon, redigering, distribusjon og utleie av TV-programmer, audiovisuelle programmer, filmer og dokumentarserier, tegneserien og -filmer, filmer, fiktive serien, tekster, trykte publikasjoner, bilder og alle typer audiovisuelle innhold; organisering av arrangementer for kulturelle formål; produksjon og presentasjon av liveopptredener; produksjon og publisering av multimediaprogrammer, interaktiv eller på annen måte, for underholdningsformål; produksjon og regi av kunstneriske forestillinger av alle slag; lyd- og videoproduksjon på plater, kassetter eller alle typer elektroniske bærere; videobåndredigering av filmer; redigering av TV-programmer; publisering og utlån av audiovisuelle verk og multimedia verk (andre enn musikalske verk); video rapportering; journalistiske nyhetstjenester; videoopptak; tekstskrivingstjenester eller produksjon av fjernsyns-programmer; informasjon angående TV-underholdning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; hosting, etablering og styring av nettsteder og nettsider (internett); emballasje design; grafisk kunst design; utforming av databaser. Klasse 45 Overføring, anskaffelse og bevilgning av lisenser for immaterielle rettigheter; bevilge av bruk- og distribusjonsrettigheter for audiovisuelt innehold eller radioprogrammer (juridiske tjenester); juridiske tjenester for forvaltning og forhandling av kontrakter om kjøp av distribusjonsrettigheter for audiovisuelle programmer; tildeling av kontrakter for kjøp av distribusjonsrettigheter for audiovisuelle programmer. 12

13 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marine Harvest Holding AS, Postboks 1086 Sentrum, 0104 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Fisk og skalldyr (ikke levende); fisk- og skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; ferdigretter bestående av fisk og skalldyr. Klasse 31 Levende fisk og skalldyr, kråkeboller; næringsmidler for dyr Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning relatert til havbruk, fisk- og skalldyroppdrett samt til utvikling av fisk og skalldyrprodukter; faglige konsultasjoner og kvalitetskontroll relatert til havbruk, fisk og skalldyroppdrett samt til utvikling av fisk og skalldyrprodukter Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. Klasse 44 Fisk- og skalldyroppdrett; veterinære tjenester relatert til havbruk, fisk- og skalldyroppdrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sporty PROJECT S AS, Jegerveien 15, 0777 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. EIENDOM NORGE, Grev Wedels plass 5, 0151 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; lobbyvirksomhet for forretningsformål; PR-virksomhet (Public Relation); markedsføring og informasjonsvirksomhet vedrørende eiendomsmegling; sammenstilling av statistikk; kompilering av statistikk for næringsformål; analyse av kostnadspriser; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; regnskapsanalyser; analyse av forretningsdata; analyse av reklamerespons; statistisk analyse og rapportering; analyse av markedsundersøkelsesdata og -statistikk; analyse av respons på reklame; drifting av organisatoriske, forretningsmessige, kunnskaps- /kompetansemessige og tekniske konsepter, metodebeskrivelser og løsninger for kommersielle virksomheter, ideelle organisasjoner og andre organisatoriske sammenslutninger; forskning relatert til bedrifter; forretningsundersøkelser; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; fremskaffelse av kommersiell og forretningskontaktinformasjon; gallupundersøkelse; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; markedsundersøkelser; nyhetsklipping; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; faglige konsultasjoner om forretninger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; systematisering av informasjon til databaser; økonomiske beregninger. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; analyse av markeder, forbrukeradferd og organisasjonsadferd knyttet til boligomsetning og boligpriser i og verden for øvrig; fremskaffelse av informasjon om fast eiendom; fremskaffelse av lister over eiendommer og informasjon om fast eiendom via internet; taksering og analyse; forberedelse og analyse av finansrapporter; finanstjenester innen styring, analyse og informasjon; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte tjenester også ytet via Internett; økonomisk planlegging og styring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; akademier; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kollokvium; coaching; eksaminasjonsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av seminarer; 13

14 registrerte varemerker nr 28/15 organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av symposium; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; skriving av tekster; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; undervisning; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; veiledning; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; ivaretakelse av foreningsmedlemmers juridiske interesser; promotere interessene til internasjonale, eiendoms- og idealistiske selskaper innen politikk, lovgivning og regulering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLI Itello AB, Regeringsgatan 28, SE STOCKHOLM, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Modulbasert dataprogram for kommunikasjon mellom forretningssystemer av data og informasjon som danner grunnlag for finansielle produkter og tjenester vedrørende pensjon, forsikring og sparing; datasoftware. Klasse 42 Datakonsulenttjenester innenfor programvare/software for kommunikasjon mellom forretningssystemer av data og informasjon som danner grunnlag for finansielle produkter og tjenester vedrørende pensjon, forsikring og sparing, utvikling av datasoftware; datakonsulenttjenester. Masoud SAKI, Billstrazze 217, DE HAMBURG, Tyskland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Tørket frukt. Klasse 30 Ris; te. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRENOXAD Macarthys Laboratories Limited, Bampton Road, Harold Hill, GB-RM38UG ROMFORD, ESSEX, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske sammensetninger, preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/180,782 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MRC GLOBAL WE MAKE ENERGY FLOW Stream AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Distributørtjenester, nemlig salg av industrielle og energirelaterte rør, ventiler, tilbehør og ventilautomasjon, og spesialitetsrelatert oljefeltutstyr og forsyninger. 14

15 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EnterCard Holding AB, Klarabergsgatan 60, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Magnetiske, elektroniske, optiske og kodede betalings-, konto- og kredittkort; magnetiske, elektroniske og optiske kodede kort og identitetskort; integrerte kort, nemlig s.k. smartcards, kodede nettverkskort. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forsikringsvirksomhet; betalingskorttjenester; kreditkorttjenester, kontokorttjenester; innlåningskontotjenester; utferdigelse av betalings-, konto- og kredittkort; finansieringstjenester; finansielle tjenester; finansiell vurdering, forvaltning, informasjon og konsultasjon, også online og via globale kommunikasjonsnett og Internett; økonomisk sponsing ; elektroniske pengeoverføringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLLIGENT Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilning, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for å støtte sikre kredittkorttransaksjoner; elektriske valutaomregnere; software; programvare relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; databaser; dataprogrammer for håndtering av databaser; operativprogrammer [software]; datamaskinprogrammer (nedlastbar programvare); maskinvare for datamaskiner; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for inkassovirksomhet. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering; håndtering av databaserte databaser; sammenstilling av statistikk; utarbeidelse av statistikk; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; innsamling av statistikk for forretningsformål eller kommersielle formål; personalrekrutering; arbeidsplass- og personalplassering; personalrekruteringsannonsering; finansiell markedsføring; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester, annonsering og markedsføring via websider on-line. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; factoring; factoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebragt via en webside; arrangement av finansiering; pantsettelse (inkassotjenester); inndriving av gjeld og inkassobyråer; finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; arrangement av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via database; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; nettbanktjenester; elektroniske nettbanktjenester via et globalt datanettverk [nettbanktjenester]; finansiell markedsinformasjon; finansielle analyser; finansiell informasjon; finansiell planlegging; finansielle studier; finansielle informasjonsinnhentingstjenester; databaserte finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle undersøkelser og informasjon; utarbeidelse av finansielle rapporter; finansielle analyser og undersøkelser; tilveiebringelse av databasert finansiell informasjon. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske rådgivningstjenester; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilning, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for å støtte sikre 15

16 registrerte varemerker nr 28/15 kredittkorttransaksjoner; elektriske valutaomregnere; software; programvare relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; databaser; dataprogrammer for håndtering av databaser; operativprogrammer [software]; datamaskinprogrammer (nedlastbar programvare); maskinvare for datamaskiner; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for inkassovirksomhet. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering; håndtering av databaserte databaser; sammenstilling av statistikk; utarbeidelse av statistikk; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; innsamling av statistikk for forretningsformål eller kommersielle formål; personalrekrutering; arbeidsplass- og personalplassering; personalrekruteringsannonsering; finansiell markedsføring; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester, annonsering og markedsføring via websider on-line. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; factoring; factoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebragt via en webside; arrangement av finansiering; pantsettelse (inkassotjenester); inndriving av gjeld og inkassobyråer; finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; arrangement av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via database; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; nettbanktjenester; elektroniske nettbanktjenester via et globalt datanettverk [nettbanktjenester]; finansiell markedsinformasjon; finansielle analyser; finansiell informasjon; finansiell planlegging; finansielle studier; finansielle informasjonsinnhentingstjenester; databaserte finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle undersøkelser og informasjon; utarbeidelse av finansielle rapporter; finansielle analyser og undersøkelser; tilveiebringelse av databasert finansiell informasjon. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske rådgivningstjenester; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orkla Confectionery & Snacks AS, Postboks 13 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokoladevarer; kjeks og kjeksvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Ris, rismikser; korn og kornprodukter. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, herunder organisering av underholdningskonkurranser og -tevlinger og radio-, TV- eller multimedia-underholdningsprogrammer relatert til matlagning, samt produksjon og distribusjon av radio-, televisjons- eller multimediaunderholdningskonkurranser og -tevlinger og - programmer relatert til matlaging. Klasse 43 Tilveiebringelse/forsyning, gjennom en online database, av informasjon om oppskrifter, ingredienser og matlaging. Klasse 44 Tilveiebringelse/forsyning, gjennom et nettsted, av 16

17 registrerte varemerker nr 28/15 informasjon om helse og ernæring, blant annet for å oppmuntre folk til å oppnå helse- og ernæringsmål; tilveiebringelse/forsyning av kunnskap og informasjon relatert til helse og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers AS, Postboks 150, 4033 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; flammehemmende, fluorescerende og vann- og vindtette tekstilstoffer til bruk ved produksjon av beskyttelsesbekledning. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers AS, Postboks 150, 4033 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; flammehemmende, fluorescerende og vann- og vindtette tekstilstoffer til bruk ved produksjon av beskyttelsesbekledning. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DALETEC Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers AS, Postboks 150, 4033 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; flammehemmende, fluorescerende og vann- og vindtette tekstilstoffer til bruk ved produksjon av beskyttelsesbekledning. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. ESPN, Inc, ESPN Plaza, US-CT06010 BRISTOL, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av data over Internett og mobil- og trådløse innretninger; televisjonskringkastings, radiokringkastingstjenester, kabel- og satellittkringkastingstjenester. Klasse 41 Organisering og gjennomføring av sportskonkurranser for en bred variasjon av idrett; TV-programmer som viser en bred variasjon av sportslige begivenheter, radioprogrammeringstjenester; underholdingstjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon via TV, radio og Internett relatert til idrett. 17

18 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULLSPORT NQ ACTIVE AS, Postboks 3 Manglerud, 0612 OSLO, Awapatent AB, Box 11394, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 9 Hjelmer til bruk i sport; sportsbriller. Klasse 18 Bager; bager for sport; reisebager; ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekk; tur- og skibelter. Klasse 20 Liggeunderlag; sitteunderlag; soveposer for camping. Klasse 25 Anorakker; badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for syklister; belter [bekledning]; bukser; bysteholdere; fiskevester; fjellbukser; fjelljakker; fjellvotter; fotballsko; fottøy; gensere; gymnastikksko; hansker [bekledning]; hodeplagg; hatter; luer; caps; jakker; klær; klær for gymnastikk; leggings [bukser]; oversokker; overtrekksbukser; ponchoer; regntøy; sjal; skihansker; skinnklær; skinnpels; skistøvler; skjerf; skjorter; sportsskjorter; sko; sokker; sportssko; sportsstøvler; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; topper [undertøy]; trikotklær; t-skjorter; vester; våtdrakter for vannsport; votter; klatreseletøy; svømmevester. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; boksehansker; cricketvesker; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; hansker [tilbehør for spill]; hockeykøller; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; karabinkroker [sportsartikler]; knebeskyttere [sportsartikler]; kuler for spill; lekeballer; nett [sportsartikler]; overtrekk for ski; racketer; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skøyter [støvel med skøytejern]; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snøbrett; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; surfebrett; tauklemmer [for klatring]; utstyr for bueskyting; vannski. Klasse 35 Salg av hjelmer til bruk i sport, sportsbriller, bager, bager for sport, reisebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekk og tur- og skibelter, liggeunderlag, sitteunderlag og soveposer for camping, klær og sportsklær nemlig anorakker, badebukser, badedrakter, badehetter, badekåper, badesandaler, badetøfler, barnetøy, bekledning for syklister, belter [bekledning], bukser, bysteholdere, fiskevester, fjellbukser, fjelljakker, fjellvotter, fotballsko, fottøy, gensere, gymnastikksko, hansker, hodeplagg, hatter, luer, caps, jakker, klær for gymnastikk, leggings [bukser], oversokker, overtrekksbukser, ponchoer, regntøy, sjal, skihansker, skinnklær, skinnpels, skistøvler, skjerf, skjorter, sportsskjorter, sko, sokker, sportssko, sportsstøvler, strømper, støvler, støvler for sport, svetteabsorberende strømper, svetteabsorberende undertøy, topper [undertøy], trikotklær, t-skjorter, vester, våtdrakter for vannsport, votter, fiskehansker, klatreseletøy, svømmevester, sportsartikler nemlig albu- beskyttere, bagger spesielt tilpasset ski, snowboard og surfebrett, baller for spill, baseballhansker, benskinnebeskyttere, beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær], boksehansker, cricketvesker, fektehansker, fektemasker, fektevåpen, fiskeagn, kunstige, fiskehåver, fiskekroker, fiskeredskaper, fiskeruser, fiskesneller, fiskesnører, fiskestenger, fjærballer [spill], flottører for fiske, flottører for svømming og bading, golfbager med og uten hjul, golfhansker, golfkøller, greenfikser [golfutstyr], gymnastikkapparater, hansker [tilbehør for spill], hockeykøller, håndvekter [manualer], in-line skøyter, karabinkroker [sportsartikler], knebeskyttere [sportsartikler], kuler for spill, lekeballer, nett [sportsartikler], overtrekk for ski, racketer, rullebrett, rulleskøyter, seilbrett, ski, skibindinger, skikanter, skiposer, skiskraper, skistaver, skivoks, skøyter [støvel med skøytejern], slaghansker [tilbehør for spill], sleder, snøbrett, stasjonære treningssykler, staver for stavsprang, surfebrett, tauklemmer [for klatring], utstyr for bueskyting, vannski. Salg av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe, vilt, konserverte, fryste, tørrede og kokte frukter, konserverte, fryste, tørrede og kokte grønnsaker, melk, melkeprodukter, pasta, ris og korn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Collector Credit AB, Östra Hamngatan 24, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater for innspilning, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; programvare; programvare for å støtte sikre kredittkorttransaksjoner; elektriske valutaomregnere; software; programvare relatert til håndtering av finansielle transaksjoner; databaser; dataprogrammer for håndtering av databaser; operativprogrammer [software]; datamaskinprogrammer (nedlastbar programvare); maskinvare for datamaskiner; programvare for godkjennelse av tilgang til databaser; programvare for inkassovirksomhet. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering; håndtering av databaserte databaser; sammenstilling av statistikk; utarbeidelse av statistikk; analyse av markedsundersøkelsesdata og - statistikk; innsamling av statistikk for forretningsformål eller kommersielle formål; personalrekrutering; arbeidsplass- og personalplassering; personalrekruteringsannonsering; finansiell markedsføring; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester, annonsering og markedsføring via websider on-line. Klasse 36 Finansielle overføringer og transaksjoner, betalingstjenester; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; finansielle tjenester vedrørende kredittkort; monetære tjenester; betalingskort- og kredittkorttjenester; behandling av kredittkortbetalinger; elektroniske kredittkorttransaksjoner; rådgivning vedrørende kredittkort; tjenester for beskyttelse og 18

19 registrerte varemerker nr 28/15 registrering av kredittkort; utstedelse av kredittkort; finansielle informasjonstjenester vedrørende mistede kredittkort; forsikringstjenester vedrørende kredittkort; factoring; factoringtjenester for fakturaer; finansielle kredittjenester; kredittfinansiering; kredittrådgivning; fakturabetalingstjenester tilveiebragt via en webside; arrangement av finansiering; pantsettelse (inkassotjenester); inndriving av gjeld og inkassobyråer; finansielle tjenester vedrørende sparing; lånetjenester; arrangement av lån; utlån av penger; utlånstjenester og lån; rådgivning vedrørende utlånstjenester; innlånstjenester; tjenester for betaling av regninger; tjenester vedrørende aksjer; informasjonstjenester vedrørende aksjer; finansielle databasetjenester; finansielle aksjetjenester via database; valutatjenester; opplysninger om valutakurser; nettbanktjenester; elektroniske nettbanktjenester via et globalt datanettverk [nettbanktjenester]; finansiell markedsinformasjon; finansielle analyser; finansiell informasjon; finansiell planlegging; finansielle studier; finansielle informasjonsinnhentingstjenester; databaserte finansielle informasjonstjenester; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle undersøkelser og informasjon; utarbeidelse av finansielle rapporter; finansielle analyser og undersøkelser; tilveiebringelse av databasert finansiell informasjon. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridiske rådgivningstjenester; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og eiendeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STS STS Student Travel Schools AB, Kyrkogatan 48, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 39 Reiser og passasjertransporter; planlegging av reiser; informasjon vedrørende reiser; anordning av reiser; organisering av reiser; arrangering av reiser; databaserte informasjonstjenester vedrørende reiser; tilrettelegging av pakkereiser; transporter; transport. Klasse 41 Arrangement av språkskoler og språkkurs; organisering av språkkurs; utdanning; utdanningskurs; utdanningstjenester; utdanningsakademier; utdanningseksaminering; utdanningsinformasjon; undervisning/utdanning; utdanning/undervisning; skoler [utdanning]; språkutdanning; språkundervisning; språkundervisningstjenester; spesialundervisning i språk; undervisning av språk; instruksjon i språk; skoletjenester vedrørende språkundervisning; undervisning av fremmedspråk; undervisning/utdanning i språk; utdanning i fremmedspråk; utdanningstjenester relatert til språkundervisning; tjenester vedrørende språkundervisning i engelsk; tilveiebringelse av instruksjonskurs i språk; undervisningstjenester på akademisk nivå vedrørende språkundervisning; utdanningstjenester vedrørende undervisning i fremmedspråk; utdanningstjenester vedrørende viderebefordring av språkundervisningsmetoder; undervisning/utdanning som organiseres av skoler; organisering av veiledning/instruksjon og kurs; internatskoler; tjenester innen området for internatskoler. Klasse 43 Reservasjon av kortvarig innlosjering; organisering av kortvarig innlosjering; bestilling av kortvarig innlosjering; tilveiebringelse av provisorisk innlosjering; kortvarig innlosjering; organisering av provisorisk innlosjering; kortvarig innlosjering i sammenheng med sammenkomster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Réflexion THS Bache-Gabrielsen S.A.S., 32, Rue de Boston, FR COGNAC, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INEOS ChlorVinyls Limited, Runcorn Site HQ, South ParadeP.O. Box 9, GB-WA74JE RUNCORN, CHESHIRE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 1 Kjemikalier for bruk innen industri, vitenskap og fotografering, så vel som i jordbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødsel; herdings- og loddingsmidler; kjemiske substanser for konservering av næringsmidler; garvestoffer; klebemidler for bruk innen industri; klor og klorerte kjemiske produkter; saltsyre, natriumhypokloritt, kaustisk soda (væske), vannfri kaustisk soda, kaliumhydroksid, etylendiklorid, trikloretylen, perkloretylen, vinylidenklorid, metylenklorid; kjemikalier til bruk i vannbehandling, vannrensing, avløpsbehandling, svømmebassengbehandling, og prosess- og kjølevannsbehandling; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon; kjemikalier og kjemiske produkter for bruk ved metallrensing, metallavfetting, metallfjerning og metalltørking; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i tekstilproduksjon, tekstilbearbeiding og behandling av stoff; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i plastbearbeiding; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon av såper, rengjøringsmidler, tensider, blekemidler, bauksitt, papirmasse, papir, mat, drikke, syntetisk gummi, maling, lakk, fargestoffer, maling og lakkfjernere, 19

20 registrerte varemerker nr 28/15 polymerer, smøremidler, tetningsmidler, industrielle mellomprodukter, legemidler, kosmetikk, aerosoler, aseptiske midler, antiseptiske midler, antibiotika, plast, vitaminer, byggevarer, desinfeksjonsmidler, organiske kjemikalier, løsemidler og plantevernmidler; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i produksjon av biocider, plantevernmidler, ugressmidler, soppmidler, insektmidler og plantevekstregulerende midler; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i ingeniørarbeid; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i elektrolyse og galvanisering, rensing, trykking, gruvedrift, oljeboring, industriell presisjonsrengjøring, olje- og fettekstraksjon, skumblåsing og avfetting av bein, ull og skinn; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk som kjemiske tilsettingsstoffer, flammehemmende tilsettingsstoffer, plastiseringsmiddel og forlengere, syntetisk gummi, tetningsmidler, lim, dispergeringsmidler og miljøgiftfjernere; kjemikalier og kjemiske produkter for anvendelse ved fremstilling av natriumforbindelser; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i rengjøring; løsemidler, tensider, fugemasse, myknere, forlengere, polymerer, dispergeringsmidler, oksidasjonsmidler, gelatin og kasein for bruk i industrien; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i varmeoverføring; kjemikalier og kjemiske produkter til bruk som ekstraksjonsmedium i prosesser for fremstilling av næringsmidler; metallklorider; organiske kjemikalier; kloralkalier, klorerte syrer. Klasse 2 Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; naturlig harpisk i rå tilstand; metall i folieform og pulverform til bruk for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; kraftige malinger; fargestoffer. Klasse 3 Blekemidler og andre midler til tøyvask; preparater til rengjøring, polering, skuring og sliping; såper; parfyme, essensielle oljer, kosmetikk, hårlotion; tannpasta; midler for tørrengjøring; maling-, lakk- og flekkfjerner; rengjøringsmidler; løsemidler for fjerning av maling eller lakk. Klasse 4 Oljer og fettstoffer til industrielle formål; smøremidler; støvfjerningsmidler; væte- og bindemidler; brennstoff (inkludert motordrivstoff) og belysningsstoffer; stearinlys, veker; klorholdig parafin. Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære og sanitære preparater; dietiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn; plaster, forbindingsstoffer; materialer til tannplombering, tannavtrykk, desinfeksjonsmidler; preparater for utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider; biocider; pesticider, insecticider, antibiotika; aseptisk middel, antiseptiske midler, vitaminer, kloroform. Klasse 6 Vanlige metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygningskonstruksjoner av metall; små metallgjenstander; malm; metalltrykkbeholdere, brennstofftanker av metall, metallrør, metallpakninger, ventiler og koblinger. Klasse 7 Sylinderhoveddeksler til motorer; deler til motorventilasjon og drivstofftilførsel; deler til eksossystem, disse produkter laget hovedsakelig eller helt av plast. Klasse 9 Kjemiske testapparat for industrielt formål; apparater og instrumenter for bruk innen elektrokjemi og kloralkalisk industri; apparater og instrumenter for bruk innen produksjon av klorin, kaustisk soda eller kaliumhydroksid; elektrolysator, elektroder, ionvekselembraner og membranceller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 17 Gummi og klebemidler ikke inkludert i andre klasser; plastikk i ekstrudert form for bruk innen produksjon; sammensetninger av plast og andre halvfabrikataprodukter av plast, også i form av væske, skum, filmer, ark, membraner, plater eller rør; fibre og garn ikke til bruk for tekstiler; materialer for pakking, stopping og isolasjon; fleksible rør, ikke av metall; isolerende harpiks; halvfabrikat av celluloseacetat, særlig innen produksjon av sigarettfiltre; tilkoblingsslange for radiatorer til kjøretøy; filtreringsmaterialer (halvfabrikerte materialer eller skum av plastikk). Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive plastpanel for konstruksjon; vindusrammer og dører laget av plast; stive rør for bygging ikke av metall; transportable bygninger ikke av metall. Klasse 20 Containere og lukkere for containere, flasker, beholdere, tanker. Klasse 21 Containere av plast (ikke inkludert i andre klasser) for pakking av væsker eller faste stoffer, så som flasker, kopper, lamper, fat, kuleformede ballonger, krukker, bokser og jerrykanner. Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon. Klasse 37 Kjemiske planterenholdstjenester; renseritjenester. Klasse 39 Transport, pakking og lagring av varer; transport, levering, lagring, oppbevaring og håndtering av kjemikalier, kjemiske produkter, kjemiske rester og kjemiske avfallsprodukt; tilveiebringelse og utleie av lagercontainere for de forannevnte produkter; bevoktet transport av kommersielt sensitivt materiale; spesialtransport av giftstoffer, øko-toksider, etsende-, irritasjons-, brennbare-, radioaktive og andre ustabile farlige og miljøskadelige materialer eller substanser, inkludert genetiske og biologiske materialer; informasjon og råd knyttet til alle de forannevnte tjenester. Klasse 40 Kjemiske behandlingstjenester som benytter klor eller klorerte produkter; kjemisk behandling og gjenvinning av avfall; kjemiske behandlingstjenester til bruk innen produksjon og ingeniørvirksomhet; kjemiske behandlingstjenester knyttet til drift av kloranlegg; løsemiddelrensing, innsamlings- og gjenvinningstjenester; kjemisk behandling av tekstiler, klær, pels, ull, metall, lær, imitert lær, papir, vann, plast og mineraler; galvanisering; kjemiske dekontamineringstjenester; informasjon og anbefalinger vedrørende alle de ovennevnte tjenester. Klasse 41 Publisering av teknisk informasjon, gjennomføring av seminarer og opplæring innen kjemisk industri; publisering av teknisk informasjon, gjennomføring av seminarer og tilveiebringelse av opplæring i sikker håndtering av klor og klorerte produkter; publisering av teknisk informasjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, utvikling og design relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; dataprogrammering; installasjon, vedlikehold og reparasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen data; utvikling av elektroniske overvåkingsapparater; designtjenester innen luftfart; utforming av forsvarssystemer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 47/13-2013.11.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 39/10-2010.09.27 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 09/11-2011.02.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer