nr 28/ NO årgang 105 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/15-2015.07.06 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 28/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Merx Team AB, Galvaniseringsgatan 5, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; kundeinformasjon for detaljsalg via e-handel, elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om varer via telekommunikasjonsnettverk for reklame- og salgsformål, kompilering av kataloger for publisering på global datanettverk eller Internett, konsulenttjenester og informasjon om kundeservice og produktadministrasjon og priser på webområder i forbindelse med kjøp via Internett; tilveiebringe et utvalg av varer (unntatt transport derav), til andres fordel, som gjør at kunder kan se og kjøpe disse varene med hensyn til vanlige metaller og deres legeringer, metallbyggematerialer, transporterbare bygninger av metall, materialer av metall til togskinner, ikke-elektriske kabler og ledninger av vanlig metall, jernvarer, småartikler av metall, rør av metall, bankbokser, malmer, kjøkkenmaskiner, nemlig rivjern, miksere, visper, deigmiksere, kjøttkverner, kverner/eltemaskiner og separatorer for mat, kaffekverner, fruktpresser, juice-ekstraktorer for frukt og grønnsaker, grønnsaksskrellere, skjærere, grønnsakskniver, kniver, elektriske og salatslynger, knivslipemaskiner, bokseåpnermaskiner, motordrevne pumper for væsker, kverner, håndverktøy og utstyr (håndbetjente), bestikk, sidevåpen, barberhøvler, elektriske kokeapparater, nemlig ovner, mikrobølgeovner, stekeovner, grillspidd, kjøttgriller, brødristere, vaffeljern, frityrkokere, bærbare ovner, varmere, platevarmere, varmere, elektriske, for tåteflasker, stekepanner, elektriske, trykkokere, elektriske, apparater for å lage pannekaker, apparater for å koke egg og elektriske maskiner for å lage infusjoner, nemlig kaffemaskiner, elektriske, maskiner for å lage yoghurt og mellommåltider, trykkokere, vannfiltre, vannbløtemidler, vannvarmere, elektriske, ismaskiner, beholdere av metall, elektriske, for å lage is og isdrikke, apparat for kjøling, sokler for elektriske lamper, lysende brytere, grillspidd, stekespidd og griller for mat under tilberedning, vannkjeler, elektriske, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilering, vanntilførsel og sanitærformål, papir, papp, trykksak, bokbindingsmateriale, fotografier, skrivesaker, lim til skrivesaker eller husholdningsbruk, kunstmaterialer, malerpensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler), instruksjons- og opplæringsmateriale (unntatt apparater), plastmaterialer for innpakning, trykkeritype, klisjeer, lær og lærimitasjoner, dyreskinn, huder og skinn, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, pisker, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, bilderammer, husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere, små bærbare kjøkkenredskaper, nemlig: kverner, visper, miksere, siler, fruktpresser og purépresser, salt- og pepperkverner, salatslynger, kaffetraktere, tekanner, mat- og drikkekar, nemlig kopper, krus, skåler [boller] og asjetter, sifonger for kullsyreholdig vann eller fløte, kokekar for mat, nemlig kjeler, gryter, kasseroller og former, rengjøringsredskaper, nemlig koster og feiebrett (for å fjerne smuler fra bordet), feiekoster, teppefeiere, svamp-gulvmopper, gulvmopper, vindusrengjøringsutstyr og skobørster, hagevanningssystemer, tannbørster, kammer, hårbørster, oppvarmede eller vibrerende børster og kammer for hårpleie, tannbørster, elektriske, vannkjeler, ikke-elektriske, ismaskiner, kammer og svamper, koster (unntatt malerkoster), materiale for å lage koster, rengjøringsartikler, stålull, ubehandlet eller delvis behandlet glass (unntatt glass brukt i bygging), glasstøy, porselen og stentøy, via detaljhandel, engrossalg, postordrekataloger, elektroniske medier, webområder eller shoppeprogrammer på TV; distribusjon av trykt reklamemateriale; distribusjon (utsending) av vareprøver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, 14/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAYAT FAYAT, 137 rue du Palais-Gallien, FR BORDEAUX, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; rammeverk for bygninger, av metall; armeringsmaterialer av metall for bygging; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og - tråd av udelt metall; små gjenstander av metall (isenkramvarer); tilfluktsrom og pyloner av metall; beholdere av metall. Klasse 7 Verktøymaskiner og veibyggingsmaskiner; maskiner for produksjon av asfalt for veioverflater; asfaltanlegg for veiarbeider; multifunksjonelle maskiner for veidekking; multifunksjonelle maskiner for vedlikehold av vei; maskiner for sluttarbeid for veibase; tønneruller for veidekke; betongblandere (maskiner); bulldosere; boremaskiner; kraner (løfteapparater), håndterings- og løfteapparater; transportbånd; rullebroer; jernbanebyggingsmaskiner; grusspredere for veioverflater; maskiner for behandling av skjøter og 3

4 registrerte varemerker nr 28/15 sprekker i veioverflater. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable bygninger, ikke av metall; forsterkningsmaterialer for bygging, ikke av metall; bygningsmaterialer, ikke av metall; rammeverk for bygninger, ikke av metall; materialer for veibelegg, ikke av metall; materialer for veibygging og veidekking, ikke av metall; asfalt; betong; bitumen; tjære; dekke av asfalt; silica (kvarts); bindingsmaterialer for vedlikehold av vei; bindingsmaterialer for veireparasjoner; sement for smelteovner; beholdere av murverk. Klasse 36 Leasingfinansiering av bygningsutstyr; leasingfinansiering av rengjøringsmaskiner; leasingfinansiering av veiutstyr; leasingfinansiering av utstyr for offentlig byggevirksomhet; leasingfinansiering av asfaltanlegg; avbetalingsfinansiering av grusspredere; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; byggekonsultasjon; reparasjon av bygningsutstyr; tilveiebringelse av reparasjonsinformasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner, byggingsutstyr, rengjøringsmaskiner, veiutstyr, offentlig byggevirksomhetsutstyr, asfaltanlegg, grusspredere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske apparater; gaterengjøring; kjøretøysrengjøring (kjøretøysvedlikehold); kjøretøyshavariassistanse [reparasjon]; veidekking; utleie av byggingsverktøy og - utstyr; gjenoppbygging av maskiner som har blitt slitt eller delvis ødelagt; utleie av veiutstyr (anleggsmaskiner, anleggsutstyr), offentlig byggevirksomhetsutstyr, veiarbeidsmaskiner, anleggsutstyr, renholdsmaskiner, asfaltanlegg, grusspredere; overvåkning (styring) av byggingsarbeider; rivning av bygninger; utrustning og reparasjon av eiendom, bygninger og varehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Staaker HAUKR AS, Richard Birkelands vei 2 B, 7491 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/416,626 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. Box 397, US-WI54859 MINONG, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Matvarer; kjøttsnacks; bearbeidet kjøtt; pølser; kjøttpålegg; pølser; pepperoni; jerky chew; ost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/831,964 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINE Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software; nedlastbart software; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for ulike formål, herunder for å lage, dele, spre og poste fotografier, videoer, personlig og generell informasjon for sosial, personlig og profesjonell nettverksbygging; nedlastbart software i form av en mobilapplikasjon for ulike formål, herunder for sosial og personlig nettverksbygging, for fremvisning og deling av en brukers lokalisering og personlige preferanser samt for å finne, lokalisere og interaksjon med andre brukere og steder; software for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for å tillate gjenfinning, opplasting, tilgang og administrasjon av data, og for bruk til å bygge softwareapplikasjoner; software for geo-lokaliseringsbasert reklame og promotering av varer og tjenester; nedlastbart software for å muliggjøre opplasting, skapelse, posting, visning, blogging, deling og på annen måte tilveiebringe elektronisk media eller informasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk. Klasse 42 Tilveiebringe en plattform som gir brukere evne til å last opp, utveksle og dele fotografier og videoer; tilveiebringe en plattform med midlertidig bruk av ikkenedlastbart software som tillater brukere å laste opp, poste, vise og dele videoer og digitalt innhold. 4

5 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HÅKON NOODT, Langmyrveien 5 B, 0874 OSLO, Klasse 41 Utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og software for datamaskiner, herunder også verktøy for å lage, reparere, feilsøking, vedlikehold og støtte andre dataprogrammer og applikasjoner, datamaskinprogrammer for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer; programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer som forenkler online tjenester for sosialt nettverksoppbygging, oppbygging av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -tilgang og - forvaltning; datamaskinprogrammer for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, postering, fremvisning, merking, blogging, streaming, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Markedsføring, reklame og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; fremme markedsføring og salg av varer og tjenester via datamaskin og datanettverk; tilgjengeliggjøring og utveksling av tredjeparters varer og tjenester via dataog kommunikasjonsnettverk; salg av ulike digitale medier over internett; sponsorsøketjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; sponsorvirksomhet; økonomiske tjenester, nemlig pengeinnsamlingstjenester for veldedige formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter; Tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for underholdning og områdene sekundære-, kollegiale-, sosiale-, og fellesskapsinteressegrupper; deling av bilder- og videotjenester, elektroniske journaler og nettlogger; elektroniske publiseringstjenester for andre; arrangering av konkurranser og tilveiebringelse av incentiver og priser som skal finne, påskjønne, oppfordre individer og grupper som deltar i trening, selvutvikling, selvrealisering, veldedighets-, filantropisk-, frivillig-, offentlighets- og fellesskapstjenester og humanitære aktiviteter og utveksling av kreativt arbeid Klasse 42 Datatjenester, nemlig utarbeidelse av virtuelle fellesskap for registrerte brukere for å organisere grupper og begivenheter, deltakelse i diskusjoner, og engasjement i sosiale-, forretnings- og fellesskapsnettverk; datatjenester, nemlig gjeste elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og avholde møter, begivenheter og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; application service provider (ASP) tjenester, herunder også tilveiebringelse av datatjenester til kunder over et nettverk; application service provider (ASP) tjenester med datamaskinprogrammer for å muliggjøre eller tilrettelegge for opplasting, nedlasting, streaming, postering, fremvisning, blogging, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online nettverkstjenester som setter brukerne i stand til å overføre personlige data til og dele personlig data med og blant mange nettsider; tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å lage personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og til å overføre og dele slik informasjon blant mange nettsider; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser for informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk- og audiovisuell informasjon, på data og datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare datamaskinprogram applikasjoner for sosial nettverksbygging, lage et virtuelt fellesskap, og overføring av audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester som spesialtilpassede nettsider med brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige profiler, audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLview Ceetron AS, Innherredsveien 7, 7014 TRONDHEIM, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 42 Utvikling av nye produkter. Klasse 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett. 5

6 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Viacom International Inc., 1515 Broadway, US- NY10036 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndvesker, lommebøker og portemonéer, sportsbager, klesbager for reisebruk, små ryggsekker, punger for vekslepenger, reisevesker, strandvesker. Klasse 25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloween kostymer, maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, oppblåsbare leker; plysjdukker, plysjleker, actionfigurer og tilbehør dertil, enkeltstående videospillmaskiner med CD ROM, enkeltstående videospillmaskiner, enkeltstående audiooutputspillmaskiner, annet enn de som bare kan brukes sammen med TV-apparater; brettspill; sportsartikler, nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, padleballer, aktivitetsballer, aktivitetsleker; rullebrett; baseballtrær; vanlige spillkort; juletrepynt. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet i form av fornøyelsesparker, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av film og levende underholdningsinnslag; produksjon av animasjonsfilm og fjernsynsinnslag; tjenester vedrørende kino og fjernsynsstudioer; tjenester vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende underholdningsforestillinger og show, tjenester vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens fjernsynsprogramtjenester til flere brukere via world wide web eller internett eller andre online databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisshow, komedieshow, spillshow og sportsbegivenheter foran et levende publikum som er kringkastet direkte eller tatt opp på magnetbånd for senere kringkasting; levende musikalske konserter; TV nyhetsprogrammer; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynspriskonkurranser; organisering og presentasjon av underholdning vedrørende stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. Tomm Murstad, Postboks 40 Holmenkollen, 0712 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; ytterfrakker; våtdrakter for vannsport; vester; vanntette kapper; undertøy; tøysko; tøfler; sportssko; sportssingleter; sportsstøvler; badebukser; badedrakter; badekåper; badesandaler; barnetøy; bekledning for syklister; belter; bukser; bukseseler; drakter for vannskiløpere; dresser; fotballsko; gamasjer; gensere; gymnastikksko; halstørkler; hansker; hatter; hodeplagg; innleggssåler; jakker; kalosjer; klær for gymnastikk; knotter for fotballsko; morgenkåper; parkas; regntøy; sandaler; sjømannsluer; skihansker; skistøvler; skjerf; skjorter; slips; skjørt; sko; skyggeluer; slåbroker; sokker; strikkegensere; strømpebukser; strømper; støvler; støvler for sport; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende undertøy; t-skjorter; trikotklær; yttertøy. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; stasjonære treningssykler; ruller for stasjonære treningssykler; vannski; albu-beskyttere; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; beskyttelsesanordninger; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; buer for bueskyting; byggeklosser; byggesett; dartspiler; diskos; elektroniske målskiver; fangremmer for surfbrett; fiskeredskaper; fiskestenger; fjærballer; flottører for svømming og bading; gymnastikkapparater; gyngehester; harpungevær; havkajakker; hesteskospill; hockeykøller; husker; in-line skøyter; kaleidoskop; karabinkroker; keeperhansker; kjegler; kjeglespill; kjelker; kjelker; kjelker med rattstyring; klatreseletøy; knebeskyttere; kosedyr; kuler for spill; lekeballer; lekeballonger; leker; leketøy; liggesurfebrett; master for seilbrett; nett; nyrebelter; overtrekk for ski; papirdraker; racketer; radiostyrte lekebiler; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; selskapsspill; selskinn til bekledning av ski; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skjeneplate; skøyter; sleder; snurrebasser; sparkesykkel; sparkstøttinger; spretterter; springbrett; surfebrett; svømmeføtter; svømmevester; tauverk for seilbrett; tennisnett; trampoliner; truger; utstyr for bueskyting. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; ferieleirtjenester; treningsleirtjenester; fysisk trening; utleie av sportsutstyr; akademier; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; drift av fritidsanlegg; 6

7 registrerte varemerker nr 28/15 drift av sportsinstallasjoner; eksaminasjonsvirksomhet; fornøyelsesparker; fotografering; fotografireportasjer; førskoler; gymnastikkundervisning; helseklubbtrener; helseklubbvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon; korrespondansekurs; korrespondanseundervisning; kostskoler; organisering av konkurranser; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; skoletjenester; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; undervisning; utgivelse av bøker; utleie av dykkerutstyr; utleie av idrettsplasser og stadioner; utleie av tennisbaner; veiledning. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; ferieleirtjenester; barnehager; catering; feriehus; formidling av midlertidig losji; kafeer; kafeteriaer; pensjonater; pensjonatdrift; reservering av midlertidig innkvartering; utleie av møterom; utleie av værelser. Klasse 42 Tilveiebringe tjenester innen området olje- og gassleting, nemlig utføre geofysiske undersøkelser, datafangst og analyse; design av seismiske fangstparametre, -modeller eller -planer for fangst av seismisk data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jerry Han-Chieh Chen, 15/F., No. 140, Gong Jian Road, TW- XI ZHI DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, Taiwan Chiao Kun Chen, No. 16-1, He Ping Road, TW- TOU FEN, MIAO LI COUNTY, Taiwan Chun Yuan Wang, Room 5, 15/F., No. 1156, Sec. 4, Taiwan Blvd., TW- XI TUN DISTRICT, TAICHUNG CITY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 12 Sykler; sykkelfelger; pedalarmer for sykler; sykkeleker; sykkelrammer; sykkelbremser; sykkelkjeder; sykkelpedaler; motoriserte sykler. (554) Merket er et tre-dimensjonal Noramix Trade AS, Liavegen 1, 5132 NYBORG, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Te og teprodukter; kullsyreholdige og ikkekullsyreholdige tebaserte drikker; iste; ikke-medisinsk urtete og ekstrakter; kaffe og kaffeerstatning; kakao; sukker; honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAIRFIELDNODAL Z100 Fairfield Industries Incorporated, 1111 Gillingham Lane, US-TX77478 SUGAR LAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Seismiske sensorer; seismiske eksplorasjonsmaskiner og -apparater; seismiske detektor-, bildebehandlingsog datafangstinstrumenter. RAKETTEN AS, Søndre Tollbodgate 17, 9008 TROMSØ, Klasse 12 Restaurantvogner. Klasse 29 Pølser, griljerte pølser. Klasse 43 Restauranter. 7

8 registrerte varemerker nr 28/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BE YOU BE YOU BERGE, Nonsbergtunet 12, 4050 SOLA, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Arbeidsformidling; Avskrift [transkripsjon]; Betal per klikk annonsering; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forretningsevaluering; Gallupundersøkelse; Konsultasjoner i personalspørsmål; Markedsføring; Personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; Personellrekruttering; Publisering av reklametekster; Reklamebyråer; Reklameoppslag; Reklamevirksomhet. Klasse 41 Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Informasjon vedrørende utdannelse; Korrespondansekurs; Korrespondanseundervisning; Organisering og ledelse av kollokvium; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av symposium; Organisering og ledelse av seminarer; Oversettelsesvirksomhet; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Privatundervisning; Undervisning; Utgivelse av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; Veiledning; Yrkesveiledning. Klasse 45 Forvaltning av opphavsrettigheter; Juridiske tjenester; Konfliktløsningstjenester; Mekling; Meklingstjenester; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og software for datamaskiner, herunder også verktøy for å lage, reparere, feilsøking, vedlikehold og støtte andre dataprogrammer og applikasjoner, datamaskinprogrammer for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer; programmeringsgrensesnitt (API) hvor et dataprogram eller et system kan får tilgang til et sett av tredjeparts funksjoner eller programmer som forenkler online tjenester for sosialt nettverksoppbygging, oppbygging av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate datagjenfinning, -opplasting, -nedlasting, -tilgang og - forvaltning; datamaskinprogrammer for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, postering, fremvisning, merking, blogging, streaming, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon via data- og kommunikasjonsnettverk. Klasse 35 Markedsføring, reklame og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; fremme markedsføring og salg av varer og tjenester via datamaskin og datanettverk; tilgjengeliggjøring og utveksling av tredjeparters varer og tjenester via dataog kommunikasjonsnettverk; salg av ulike digitale medier over internett; sponsorsøketjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; sponsorvirksomhet; økonomiske tjenester, nemlig pengeinnsamlingstjenester for veldedige formål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter; Tilveiebringelse av data-, elektronikk- og online databaser for underholdning og områdene sekundære-, kollegiale-, sosiale-, og fellesskapsinteressegrupper; deling av bilder- og videotjenester, elektroniske journaler og nettlogger; elektroniske publiseringstjenester for andre; arrangering av konkurranser og tilveiebringelse av incentiver og priser som skal finne, påskjønne, oppfordre individer og grupper som deltar i trening, selvutvikling, selvrealisering, veldedighets-, filantropisk-, frivillig-, offentlighets- og fellesskapstjenester og humanitære aktiviteter og utveksling av kreativt arbeid. Klasse 42 Datatjenester, nemlig utarbeidelse av virtuelle fellesskap for registrerte brukere for å organisere grupper og begivenheter, deltakelse i diskusjoner, og engasjement i sosiale-, forretnings- og fellesskapsnettverk; datatjenester, nemlig gjeste elektroniske fasiliteter for andre for å organisere og avholde møter, begivenheter og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; application service provider (ASP) tjenester, herunder også tilveiebringelse av datatjenester til kunder over et nettverk; application service provider (ASP) tjenester med datamaskinprogrammer for å muliggjøre eller tilrettelegge for opplasting, nedlasting, streaming, postering, fremvisning, blogging, linking, deling og ellers tilby elektronisk media eller informasjon over kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online nettverkstjenester som setter brukerne i stand til å overføre personlige data til og dele personlig data med og blant mange nettsider; tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter online brukere i stand til å lage personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og til å overføre og dele slik informasjon blant mange nettsider; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare indekser og databaser for informasjon, inkludert tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafisk- og audiovisuell informasjon, på data og datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare datamaskinprogram applikasjoner for sosial nettverksbygging, lage et virtuelt fellesskap, og overføring av audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; datatjenester som spesialtilpassede nettsider med brukerdefinert eller spesifisert informasjon, personlige profiler, audio, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data. 8

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 29/15-2015.07.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer