MIDLERTIDIG INBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDLERTIDIG INBERETNING"

Transkript

1 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm. Ktt Mos Søreen Advflm. Ole Sper MDLERTDG NBERETNNG TL NEDRE ROMERKE TNGRETT K. BO NR KON-NERO RONNY SøRLrn, HAS KONKURSBO Oavsgaard Kontorsenter, Skjetten Teefon: (+47) Telefax: (+47) Gågata 5, Kongsvnger Teefon: (+47) Telefax: (+47) Storgata 3, Jesshem Telefon: (+47) Teefax: (+47) Storgata 110B, Koppang Telefon: (+47) Telefax: (+47) Fellespostadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJE1EN frmpost~advokatfrmaet-ncolasen.no. ww.advokatfrmet-ncolasen.no Klentkonto Drkonto Org.nr.: MVA 1..j1

2 Advokajnn Ncolasen & Co ANS 2 NNHOLDSFORTEGNELSE AD1f8SATER FOR REDEGJØRELSEN... 4 DENTFKASJON A V HVEM SAKN GJELDER...~ NA VN FORR1NGSSTED ORGANSASJONSNUMER BRASJE KONSERN , FLALER / A VDELNGER TDLGERE NA VN Î"Ì KO NKVRSEN ~ " 5 1. TNGRETT, KJNNELSESDATO OG KLOKKSLETT GRUNAG FRSTDAG FO RDRN GSFRST......'...' , SKTESAMLNGER V B.OBESTYRLSEN.'.-...,...' BOSTYRER BÖREVSOR KRDTORUtv ALG V NÆRMRE OM(ONKURSDE'BTOR SVSTA TUS..., EKTESKAPELGE FORMSFORHOLD SAMBOERSKA ANRE SAMEESl0RsMÁL , REVSOR REGNSKAPSF0:RR DBBTORS ENGASJEMENT ANDRE VROMHTER / SELSKAPER lntektsforhold. UTLEGG OG BESLAG L0NN SÆRLGE FORHOLD A V BETYDNNG TDLGERE KONKURSBEHANDLNG, AKKORD, GJELDSFORHLNG... 8 V KONKURSDEBTO:RS ØKONOMSKE VRKOMHET OVERSKT OVER VRSOMHTEN LÔKALER ANSA TTE REGNSKAP - REGNSKAPSF0RSEL VRSOMHTEN PR KONKURSÁPNNGSTDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMLLE KR V ETTER FORETAKS- OG SELSKASLOVGVNNG, NÆRGS- OG REGSTRRGSLOVGVNNG MY MULGE KONKURSÁRSAKER

3 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 3 V BO ETS STLLNG OG STATUS...ö BOETS AKTV A OMST0TELGE DSPOSSJONER , VROMET ETTER KONKURSÁPNNG SALG BOETS P ASSV A V KRD TORENES S TLLNG ü DEKNGSUTSKTER FORDRGSPR0VELSE UNNA TT PR0VG X STRAFBAR FO RH 0 LD X KAtENEBEtNGENDË FOROLD Xl PERSPEKTV, UTFØRT BOBEHALNG, FREMDRFTSPLAN Vedlegg: 1. Regstrerngsforretnng 2. Ápngsgro 3

4 Advokatjrrae Ncolasen & Co ANS 4 ADRESSATER FOR REDEGJØRELSEN Nætværende redegjørelse fremlegges for Nedre Romerke tngrett forbndelse med avholdelsen av første skftesanlng boet 19. apr2007 k Den v deretter bl sendt kop tl: 1. Selskapets kjente kredtorer etter hvert som de meder sne krav boet. 2. Oslo og Akershus skattefogdkontor 3. Fylkesskattekontoret Akershus 4. Skatteoppkreveren / konuunekassereren Rængen konuune 5. Nedre Romerke kngskontor 6. NA V Rængé trygd 7. Debtor 8. Kotstegstetët, Brøtlysund 9. Kredtorutvalget Redegjøresen forelegges konksdebtor på første skftesalng. DENTFKASJON A V HVEM SAKN GJELDER 1. Navn Den konkursranuede er Ronny Sørle personlg, med enketmannsforetaket PR2 NURW A Y Ronny Sørle. 2. Forretngsstèd Konksdebìtors bostedsadresse er Gnesveen 16, 2008 FJERDNGBY, söm også er hans folkeregstrerte adresse. 3. Organsasjonsnummer Ronny SørHe stt fødselsnumer er Enketmannsforetaket PR2 NORWAY, med organsasjonsnumer , er regstrert på ko1ursdebtors navn Foretaksregsteret. 4. Bransje Sørle har drevet ulke bransjer, hovedsakelg med parkerngsselskaper. Han har blant ä.et drevet Parkerng 24 Tmer Norge AS, som ble tatt under konksbehandlng 28. august Sørle var her styreleder og daglg eder.! r 1 í í L j j,! Konksdebtor var ved boåpnng ansatt Cty Parkerng AS. Dette selskapet kjøpte vrksomheten Parkerng 24 Tmer Norge AS av dets konkursbo. Debtor opplyser vdere at det kke er drft enkepersonsforetaket PR2 Norway, og at dette foretaket burde vært opphørt. 4

5 Advokafnnae Ncolasen & Co ANS 5. Konsern 5 ntet. 6. Flaler / avdelnger ntet. 7. Tdlgere navn ntet. KONKURSEN 1. Tngrett, kjennelsesdato og klokkeslett Boet tl Ronny Sørle ble tatt under behandlng Son konksbo ved Nedre R011ere tngretts kjennelse av 20. mars Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grulaget for konksåpnngen var konksbegjærg av 1. mars 2007 fra Parkerng 24 Tmer Norge AS, dets konksbo på grag av et ulovlg aksjonærlån. 3. Frstdag Kótsbegjærnget n011 tl trgretten den 2. mars 2007, sad således er å anse som frstdagen henhôld tl deknngsloven Fordrngsfrst Fordrnger boet nå henhold tl konkskugjørgen meldes tl böstyrer nnen 24. aprl o Frsten er kke preklusv, jf. konksloven 78, første ledd l 4 og sâe lôvs 109. Konksdebtor har kke fralagt en fullstendg oversk over sne kredtôrer, men bostyrer har varslet Sørles kjente kredtorer om boåpnngen. Ytterlgere varslng foretas fortløpende etter hvert som kredtorer blr kjent. 5. Skftesamlnget Første skftesalng boet blr avholdt ved Nedre Romerke tngrett, Tnghuset, Jonas Lesgt. 20, 2000 Llestrøm den 19. apr12007, kl henhold tl konkskunngjørngen skal følgende saker da behandles: 1. Foreløpg orenterng om boet. 2. Oppnevnelse av eventuelt kredtorutvalg og borevsor. 5

6 Advokatjrmae Ncolasen & Co ANS 6 3. Om bobehandlngen skal nnstles, jfr. konkrslovens Eventuelt. Ytterlgere skftesamlnger v normalt kke bl avholdt uten at det begjæres eller fnnes påkevd. v BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Ole J an Halvorsen Advokatfraet Ncolasen & Co ANS 01avsgaad Kontorsenter 2013 Skjetten Telefon: Telefaks: BorevSor Det foreslås kke oppnevnt borevsor da bod er relatvt oversklg og boet har begrenset med mdler, og borevsors oppgaver v bl utført av kredtorutvalget, jf konksloven Kredtorutvalg tl kredtorutvalg foreslås oppnevnt advokat Odd Magne Gjerde, bostyrer Parkenng 24 tmer Norge AS, dets konksbo. Utvalgsmedlemmethar på forespørsel sagt seg vlg og habl tl å påta seg vervet og er orentert om reglene konksloven 83 (3). V NÆRMERE OM KONKURSDEBTOR 1. Svlstatus Ronny Sørle er ugft, men har en samboer, se nedenfor. 2. Ekteskapelge fornuesforhold htet. 3. Samboerskap Ronny Sørle opplyser at han er samboer med Anta Johansen, og har vært det de sste 7-8 årene. 6

7 Advokatjnnae Ncolasen & Co ANS 7 4. Andre sameespørsmål Sør1e opplyser at han eer bolgen Glèsveen 16 saren med Anta Johansen, med en deell halvdel hver (se for øvrg nedenfor under akva). 5. Revsor Debtor har opplyst at han kke har hatt revsor prvat, e heller for PR 2 NorWay. 6. Regnskapsfører Sørle har opplyst at han kke har hatt regnskapsfører prvat. Bostyrer er heller kke kjent med regnskapsfører for PR2 Norway. 7. Debtors engasjement andre vrksomheter / selskaper Debtor er Brønnysundregstrene regstrert med følgende roller andre foretak: Rosø Holdng AS Styreleder Gnesveen 16, Fjerdngby Org.nr Card Player Norge AS Styreleder Gnesveen 16, Fjerdngby Org.nr Romerke Frtdssenter AS Daglg leder Høgslund Gård, Skedsmokorset Org.nr Vestlandske Parkerg AS Daglg leder og styreleder Postboks 3, Ålesund Org.nr Pátkerng 24 Tmer Norge AS (konks) Styreleder Postboks 41 Furset, Oslo Org.nr PR2 Norway Ronny Sørle (konkurs) Daglg leder Strømsveen 48/50, Strømmen RK Norway Ltd Styremedlem Nylandsveen 2, Fjerdngby Org.nr Forsørgelsesbyrde Sør1e har opplyst at han kke har noen bam, og har derfor ntet forsørgeransvar. 7

8 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 8 ì 9. nntektsforhold. Utlegg og beslag lønn Debtor opplyste på dagen for könksåpnngen at han var ansatt hos Cty Park AS, og hadde en bntto nntekt pr mnd. kr ,-. et rnte med bostyrer senere forklarte han at han hadde sagt opp jobben med 1 måneds oppsgelse, og at han var sykemeldt. Arbedsgver bekrefter at Sør1e for tden er sykemeldt, men arbedsgver har kke mottatt oppsgelse fra Sør1e. Sør1e har vdere opplyst at han skal bytte jobb og fra sommeren 2007 begyne hos Romerke Frtdsentèr AS. Opprnnelg var planen at han skulle arbede som daglg leder her, men Sør1e opplyser at han gret konlrsen ku v arbede som vanlg ansatt. Bostyrer v på løpende bass vudere Sør1es arbedsstuasjon, og mulghetene for lønnstrekk (se for øvrg romertall V pun 1 nedenfor). 1!' j l j ~ j ì 10. Særlge forhold av betydnng Som nevnt er Sør1e skrvende stund sykemeldt. 11. Tdlgere konkursbehandlng, akkord, gjeldsforhandlng Konkursdebtor har tdlgere vært nvolvert konksbehandlng, som daglg leder og styeleder Parkerng 24 Tmer Norge AS. Dètte selskapet ble som nevnt tatt under konksbehandlng august Bostyer dette konksboet har nylg nstlt på at Sør1e skal legges konkskarantene. Det er da sær1g vektlagt at Sør1e har et mellomværende tl selskapet på om lag 5 mlloner kroner, noe som representerer et betydelg uttak og en lojal opptreden overfor kredtorene. Dessuten er det vektlagt at forretngsdrften er lagt opp på en svært urddg og vanskelg tlgjengelg måte. V KONKUDEBTORS ØKONOMSKE VRKOMHET 1. Ovetskt over vrksomheten Konkrsdebtor er ansatt Cty Park AS, men for tden sykemeldt. 2. Lokaler Konksdebtor har drevet sn vrksomhet fra sn bopel, og har kke led eller ed noen forretnngslokaler. 3. Ansatte Konkrsdebtor opplyser at han aldr har hatt ansatte. 8

9 Advokafrmae Ncolasen & Co ANS 9 4. Regnskap - regnskapsførsel 1.1. Regnskapsførngen - selvangvelser Konksdebtor har opplyst at han har levert selvangvelser for alle år. Han har kke ført regnskap, men synes heller kke å være regnskapsplktg Årsregnskap Det forelgger ngen årsregnskap vrge økonomsk nformasj on - styrgsdata A v selvangvelsene fremgår følgende tall: Postv beregnet personnntekt- AS Almnnelg nntekt ( etter fraclag) Sum bruttoformue Sum gjeld Egenkaptal '344 Bostyrer tar forbehold for at selvangvelsene kan nneholde felklder. Det skal særsklt bemerkes at det overskten ke er tatt høyde for Sør1es mellomværende med Parkerng 24 Tmer Norway AS. Dette kravet skal følge konkursbegjærngen beløpe seg tl totalt kr Av dette er kr på Sør1es mellomregnngskonto, mens kr , selskapets regnskaper er ført som et ltestående tl Sør1es enkeltpetsonsforetak PR2 Norway. henhold tl konksbegjærngen, har utvklngen av Sør1es mellö:fegnngskoto vært som følger: Mellomregnngskonto Tar man hensyn tl mellomregnngskontoen, får man følgende reelle egenkaptal: Reell egenkaptal

10 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 10 Det skal nevnes at det her kke er tatt høyde for kravet mot Sørles enkeltmannsforetak, på om lag kr Det er etter dette bostyrers oppfatnng at debtor (basert på dsse opplysnnger) kke har hatt postv egenkaptal for noen av de nevnte år. 5. Vrksomheten pr konkursåpnngstdspunktet Konkrsdebtor har opplyst at han for tden kke drver sevstendg nærngsvrksomhet. 6. Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgvnng, nærngs- og regstrergslovgvnng mv. Bóstyrer har foreløpg kke avdekket brudd på lovgvnngen her. 7. Mtlge konkursårsaker Den drece årsaken tl konksen er kravet fra konksboet tl Parkerg 24 Tmer Norge AS, på overkant av 5 mlloner kroner. Om lag 4,2 mloner av kravet ble bragt tl forfall den 17. oktober Konksbegjærng nnom tl tngretten den 2. mars Vdere oppgr Sørle krav om restskatt for 2005 fra Rælngen kollune på kr som en medvrkende årsak. Dette kravet hadde stt utsprg at Sørle var aktv aksjonær Parkerg 24 Tmer Norge AS, og på bakgr av selskapets økonon 2004 ble han derfor for 2005 tlórdnet beregnet personnntec. Kravet forfat følge Skatteoppkreveren Rælngen med en halvpart den 27. ocober 2006 og den andre halvparen 1. desember Når det gjelder nsolvensvuderngen, har bostyrer følgende å bemerke: nsolvenskravet lgger det to vlkår; man må være betalngsudycg (llkd) og nsuffsent, jf. konkursloven 61. Betalngsudycgheten må kke være av forbgående ar. Hva gjelder betalngsudyktgheten er det oppgtt fra Sørles sde at han kke har hatt problemer med å betale sne kredtorer fur kravet fra Parkerg 24 tmer Norge AS dets konksbo ble bragt tl forfall. Dette var som nevnt ndte av oktobet 2006, samtdg som kravet på restskatt forfalt. En gj ennomgang av foreløpg aneldte fordrnger synes å underbygge at Sørle kke har hatt betalngsproblemer tdlgere. Ëtter dette er det bostyers oppfatnng at den fakske betalngsudycgheten oppstod sste halvdel av ocober Úersom bostyrer mdlertd tar hensyn tl Sørles mellomværende med Parkerng 24 Tmer Norge AS, som hovedsak er anført å være et ulovlg aksjonærlån v vuderngel av llkvdteten være anerledes. henhold tl aksjeloven 8-11 v et ulovlg aksjonærlån forfalle tl betalng straks. Dersom det foreutsettes at mellomværende tl Parkerng 24 Tmer AS skulle vært gjort opp fortløpende må det 10

11 Advokatjnn Ncolasen & Co ANS 11 alle fall være klar at Sørle vl ha vært llkvd 2004; om kke tdlgere, da mellomværende på dette tdspunt være nærmere 2,5 mloner kroner. Etter dette antar bostyrer at Sørle var llkvd fra medo Hva gjelder nsuffsensen (underbalansen) baserer bostyrer seg på tallene ovenfor, hentet fra selvangvelser og mellomregngskonto Parkerng 24 Tmer Norge AS. På bakgr av dsse tallene er det bostyrers oppfatnng at Sørle har hatt negatv egenkaptal hele peroden fra 2002 tl Sørle har altså vært nsuffsent hele denne peroden. Dette v også være tlfelle selv om man hensyntar noe større verder på fo1uesgjenstander (fast eendom) enn det som er oppført selvangvelsene. Etter dette er det bostyrers konklusjon at Sørle ble nsolvent medo Dersom det skulle fremkomme nye opplysnger som avvker vesentlg fra det som her er lagt tl gr, v bostyrer kue revudere nsolvensvuderngen. Det skal for øvrg nevens at deler av vudergen baseres på forhold som Sørle bestrder, heruder kravet fra Parkerng 24 Tmer Norge AS. V BOETS STLLNG OG STATUS 1. Boets aktva net vses tl vedlagte regstrerngsfotretnng. Vedlegg 1: Regstrerngsforretnng. Det skal bemerkes at redegjørelsen over akva nedenfor bærer preg av at boet fortsatt avventer betydelg dokuentasjon fra debtor på en rekke eendeler og transaksjoner. nette har sammenheng med en del problemer dalogen med debtor og med postgangen tl debtor under konlsbehandlngen; dverse brev med krav om dokuentasjon fra bostyer har flere gangêr kommet retu fra Posten. Dette har medfø at debtor har gtt en del normasjon men er gtt ny frst for å fremskaffe ytterlgere dokuentasjo løpet av få dager. Løsøre og antatt freaktva nbo/løsøre på bopel er besktget av bostyrer og er stort sett antatt beslagsfre aktva henhold tl dekngsloven 2-3. Bod fant mdlertd to 42-tommers flatskjerm-tver av typen Elfu, samt ett hjemmekoanegg av tyen Poneer, som må vuderes nærmere. Etter bostyrers oppfatnng v dette kue være utover hva man kan anses som "nbo, utstyr og lgnende løsøre som skyldneren trenger stt hjem", jf. deknngsloven 2-3. Det skal nevnes at Sørle hevder at hjemmeknoanlegget er ed av hans samboer alene, samt at TVene er ed av dem begge fellesskap, og at han v fremlegge dokumentasjon på dette. Bostyrer v vudere dette nærmere, særlg sett hen tl antatt salgsverd. Boet har for øvrg beslaglagt to sett golfkller, som v bl forsøkt solgt. 11

12 Advokatfnn Ncolasen & Co ANS 12 Ban 1 post gro Det er påvst to kont t1hrende konkursdebtbr DuB NOR Ban med samlet nnestående på kr 14,58. Lønn 1 svkepenger Konksdebtor hadde ved boåpnngen en brutto lønn pr mud på ca kr 30000,- følge opplysnnger fra ham selv. Debtor opplyste vdere at han hadde sagt opp sn stlng og var sykemeldt. Nærmere undersøkelser vser mdlertd at han kke har sagt opp sn stlng. Arbedsgver bekrefter mdlertd at han er sykemeldt ut måneden. NA V Rælngen Trygd opplyser at de kun har regstrert en sykemeldng fra 22. mars tl 4. aprl det dette er nnenfor arbedsgverperode, altså de første 16 dagene, har debtor foreløpg ke fàtt sykepenger fra NA V. Boet har kke fàtt nnbetalt sykepenger fra arbedsgveren arbedsgverperoden, og jobber vdere med å undersøke dette. Bostyrer vl på løpende bass vudere Sørles arbedsstuasjon, og mulghetene fot lønnstrekk. Bostyrer v så fall første omgang arbede for å fà stand en avtale med Sørle om frvlng trekk lønn fra arbedsgver eventuelt trekk sykepenger. Dersom slk avtale ke kommer på plass, v boet vudere beslag henhold tl deknngsloven Vdere skal det nevnes at Sørle, etter eget utsagt, v skfte arbed tl sommeren. Han v da begyne hos Romerke Frtdssenter AS. Det er uvsst hva hans lønn brr der. Fast eendom bebtor opplyser at han saen med sn samboer er eer av bolgen Gnesveen, Fjerdngby. Det dreer seg om en vertaldelt tomansbolg. følge grboken eer de en deell halvpart hver. Vdere fremgår det av grboken at eendommen er pantebeheftet; for det første med en panteoblgasjon på 1,9 mloner kroner og for det andre er det på Sørles deelle halvdel regstrert en utleggsforretnng den 21. februar 2007 på kr tl fordel for Rælngen kommune. Debtor opplyser vdere at han saen med sn samboer tdlgere har vært eer av to hyter Sälen Sverge. Han skal mdlertd ha overdratt sn halvpart av eendommene tl samboer, den ene sommeren 2006 og den andre rudt juletder Debtot Var et møe med bostyrer avvsende med hensyn tl nformasjon rudt overdragelsene, men nnømmet at det drede seg om en "gave mellom samboere". ntet ble debtor foreholdt sn opplysnngsplkt etter konkrsloven uten at det derved ble gtt yterlgere opplysnnger. Sørle sgnalserte mdlertd at han ønsker å komme tl en løsnng med boet om hytene. Bostyrer har bedt om ytterlgere dokuentasjon på dsse overdragelsene. Motorvogn, Sørle opplyser at han kke er eer av noen bler. 12

13 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 13 Sørle kjører for tden en Humer med regstrergsnumer DL Deme er mdlertd følge Motorvognegsteret regstrert på hans arbedsgver Cty Park AS. Vdere står debtor som medskyldner for et lån tatt opp tl fnanserng av en Mercedes ML 420 med regstrergsnumer BR Blen er Motorvognegsteret regstrert på debtors samboer. sa1gspantdokuentet står debtor oppført som kjøper sammen med sn samboer. På denne bakgr ønsket boet å ha blen med regstrerngsforretnngen, men debtor motsatte seg dette og krevde blen fjemet fra regstrerngsforretnngen. Han hevdet at blen sn helhet ered av sn samboer. Bostyrer har krevd dokuentasjon på dette. Aks er Debtor er eer av en A-aksje Mk1agard golf. Denne er beslaglagt og v bl solgt. Bostyrers undersøkelser tyder på at omsetnngsverd her lgger på mellom og Vdere er debtor eer av 100 % av aksjene Rosø Holdng AS. Dette selskapet er gjen eer av 100 % av aksjene Vestlandske Parkerng AS, et se1skap som fø1ge debtor er lten eendeler og under avvklng. Bostyers foreløpge undersøkelser tyder på lten aktvtet og negatve resultater. Bostyrer v undersøke mulghetene for realsasjon av aksjene nærtere, men har små forventnger tl dette. Båt debtors selvangvelser fra samtlge av årene er debtor oppført som eer av en båt t verd la På spørsmål om dette hevder debtor at båten er solgt for flere år sden t1 Parkerng 24 Tmer Norge AS og at selskapet sden har solgt båten vdere. Bostyrer har krevd dokuentasjon på dette. 2. Omstøtelge dspossjoner Bostyrer har fore1øpg kke avdekket omstøtelge forhold, men v undersøke de overdrage1ser som er nevnt ovenfor nærmere. 3, Vrksomhet etter konkursåpnng ngen. 4. Salg Foreløpg er ntet av boets aktva solgt. Se for øvrg ovenfor. 5. Boets passva a) Skatt og merverdavgft Skatteoppkreveren Rælngen har aneldt et prortert krav kl på restskatt med kr ,-, en uprortert fordrng på nnfordrngsutgfter restskatt og renter med kr 13

14 Advokatfnnt Ncolasen & Co ANS ,- samt en etterprortert fordrng på renter med kr 2.509,-, tl samen kr ,-. Det er kke anmeldt krav på merverdavgft. b) Bdragsgeld ntet c) Aneldte krav Frsten for fordrngsaeldelse går ut Det er tl samen meldt 5 krav som fordeler seg som følger: Pronterte krav kl Uprorterte krav Etterprorterte krav kr kr kr , ,40 + SEK , Totalt kr SEK V gjør oppmerksom på at kravet fra Parkerg 24 Tmer Norge AS dets konksbo foreløpg kke er anmeldt, et krav som beløper seg tl totalt om lag kr. 5 mloner kroner. V KRDTORENES STLLNG 1. Deknngsutskter Det er på nåværende tdspunt for tdlg å s noe om påregnelgheten av dvdende tl fordrgshavere. 2. Fordrngsprøvelse Det er kke foretatt fordrngsprøvelse. 3. Unnlått prøvng På bakgr av at det pro dag kke synes å være noen realstsk utsk tl dvdende for fordrngshaveme, v fordrngene ke bl prøvet før det er avklar hvorvdt det blr dvdendeutbetalng, jf. konksloven 111 tredje ledd. ~ STRAFBAR FORHOLD Bostyrer har kke avdekket noen mstaner om straffbare forhold. Straffbare forhold son er behandlet Parkerng 24 Tmer Norge AS dets konksbo behandles kke her. 14

15 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 15 X KANTENEBETNGENDE FORHOLD Som nevnt har bostyrer konksboet Parkerng 24 Tmer Norge AS nylg nnstlt på at Sørle skal legges konkskarantene. herværende konksbo er det mdlertd foreløpg ke grlag for konkskarantene. Bostyer vl komme tlbake tl denne vurderngen senere nnberetnger. X PERSPEKTV, UTFØRT BOBEHANDLNG, FREMDRFTSPLAN 1. Den nnledende bobehandlng Det vses nnedngsvs tl hva som er fremkomret om bobehandlngen under punene ovenfor. Regstrerng av konksdebtors akva er foretatt jf. konks10ven 80. Det har vært tatt almnnelge skrtt forbndelse med konksåpnngen, herunder foretatt omadresserng av post, forespørs1er tl baner, dverse regsterudersøkelser og på1agte meldnger jfr. konksloven 79. Bostyrers ansvar er forsket generalpolse og åpngsgroen er betalt, jfr. konksloven 87. Ve~legg2: Åpnngsgro. Det nnledende boarbed har særlg konsentrert seg om karleggng av debtors aktva, heruder motorvogner, bolgeendom, frtdseendom Sverge, samt båt (se ovenfor). Uet er avholdt tnter med Ronny Sørle og hans bopel er gjennomgått. Ved gjennomgangen ble to sett golfkller beslaglagt av boet. debtors garasje ble det funnet en båtmotor av typen Yamaha med 225 hester, samt yterlgere ett sett golfkller. Både golfkllene og båtmotoren ble påstått å t1hre en venn av Sørle, som på te1efon bekreftet dette. Boethar bedt om dokuentasjon på eerforholdet, men foreløpg kke mottatt noe her. Boet har vært kontak med Sørles arbedsgver forbndelse med spørsmål rundt hans arbedsforhold. Vdere har boet vært kontak med konksrekvrenten, Parkerng 24 Tmer Norge AS, ved bostyrer advokat Gjerde, samt dennes borevsor. Boet har dessuten vært kontak med både regnskapsfører og revsor for Parkerng 24 Tmer Norge AS. Motorvognegsteret er undersøkt. Boet har foretatt nnledende undersøke1ser rudt debtors eendommer; Se for øvrg redegjørelsen rudt akva ovenfor. 15

16 Advokatjnnt Ncolasen & Co ANS Den vdere bobehandlng Vdere bobehandlng v konsentrere seg om føgende: 1. Overførng av hyteeendommene Sverge tl debtors samboer. 2. Eventuell merverd debtors andel bolg v b1 vudert. 3. Bostyrer v føge opp forholdet tl trekk ønn. 4. Samboers eerskap Mercedesen v bl undersøkt nærmere. 5. Mulghetene for realsasjon av aksjene Rosø Holdng AS og Vestlandske Parkerg AS v bl undersøkt. 6. Gofkller og aksje gofkubb v bl realsert. 7. Bostyrer v vudere beslag og sag av flatskjerm TV. 8. Overdragelsen av debtors båt v undersøkes nærmere. 9. Eerforho1det rundt båtotor og gofkller debtors garasje v bl undersøkt nærtere. Det er foreøpg ke mulg å s noe om når bobehandlngen kan avsuttes. a~ ~~? d: udg._ 19,.n#r e J an Halvorsen bostyrer 16

17 Advokatfnnt Ncolasen & Co ANS V CDt66-1 REGSTRERNGSFORRTNNG Ar 2007 den 13. aprl ble regstrerngsforretnng Ronny Sørle, hans konkursbo holdt Advokatfrmaet Ncolasens kontor på Oavsgaard, samt på Sørles bope!. Tl stede var Ronny Sørle, advokat Mads Ole Haugen og Gerd Røseth. T regstrerng ble oppgtt: 1. Bankonto DnB NOR Ban Kontonr l)nnestående la. 8,20 Kontonr , nnestående la. 6,38 2. Fast eendom: - deell halvdel av Gnesveen 16, gn. 103, bnr. 517, snr. 8 Rælngen kommune 3. 1 A-aksje Mklagard golf % av aksjene Rosø Holdng AS som er eer av 100 % av aksjene Vestandske Parkerng AS 5. To sett golfkller 6. To 42" flatskjerm TVer av merke E1fu og et hjemmekoanlegg av merke Poneer. Sørle oppgr TVene å være samee med sn samboer og hjemmeknoan1egget å tlhøre sn samboer alene. Mer var kke å regstrere. For bostyrer Ole Jan Halvorsen t~æ LL Mads Ole ~ø - Jeg, Ronny Sørle, erklærer med dette at det ovennevnte er samtlge akva jeg eer og at det kke er mer å regstrere. Jeg er klar over at det er strafar å unlate å oppg akva tl re sterng. ll e

18 Sde 1 av 1 \J6D L &ó L DnBNOR Bekreftelse, betalng nnland Betalngen er bltt regstrert, men kke godkjent. Godkjennng av beta lng gjøres va valg 'Godkjenne' funksjonsmenyen, L~~taler Mottaker. -_.._._-_._..._._._.-! Fra konto: Kontonavn:! Kontoeer: Adresse: f Betalngsnformasjon! Bankens ref.: nternt notat: Drftskonto ADVOKA TFRMAET NCOLASEN & CO ANS HVAMSTUBBEN SKJETTEN KD: / Meldng: Tl konto: Navn: Adresse: Beløp: Betalngsdato: Betalngstype: F SKADEFORSKRNG POSTBOKS LYSAKER 400, Betalng nnland t '-, ,..-,-...,...,-,-''--.-,-,-...,-, ,..-,,,...,...-..,..,"..'...-..'--" ,,,'--'...,, ,,--,,,,,,--, ,,.---,-,-.-,,,..-..-, Annen nformasjon ' Regstrertav:, TB02641 Pålerud Hed Beate K.! Utskrft ved: HED BEATE K. PÂLERUD :45, (S DnS NOR,. ( htts:

19 - o, ' Apnngsgro-konkursbo Polsenr L ~ l\ c\ -\l (' r edre Romerke tngrett - Generapolse Kombnert bostyreforskrng ~ Sak nr. : 01- -O:Jb 00 KON ~ N fro ; ,Navn :..~.~'ý...q.b.~.... Åpngsdato:...R.:.Q..?...:...~...;... Regtrer Kd-nr.:...QQQl. :??.~~.L... ved on-we (termal) betalger ma KD regtrres, hv ke bl trnsaksjonen avvl ' Vr repreentat:,,, Kvtterng, ' 'l,n~tat t rnto 60006:S5'1o4, 'f Skaeforsl 'NU Pos6oA 2#J 1326 LJ ',argmas.fu1l M66 Lyberg &PartereAS, Ruseløkkveen 14b, 0251 Oslo., T , fa Kroner Øre --0- Blankettummer (, Betalngsnformasjon -J :..-:Q.~.J~P_\_-t8?O Sak nr. Na~ :.~..ll:t...:...q.b.~... Åpngsdato :.:2.Q..!.Q'J...:..1..QQ.1:...;... Nedre Romee ttt - Generpome. Pomenr Betalt av r ì GRO Underskrft ved grerng r L r, Betalt tl Betalngs- r frst L ~ Q:d.\ò- f Skadeforskrng Postboks J -.J - L Belast, konto.j L 1326 L YSAKER.J Kvtterng tlbake, Kundedentfkasjon (KD) Kroner Øre Tl konto Blankettnummer ( 2) ~ )

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i

BIMF?H+$FSST. i h.t' S.ikke. at innstillingen i disse to saker ble offentliggjort ra, og dette var j usti smi ni steren eni g,i DB/MAaH BMF?H+$FSST h.t' S.kke h.. S;kkert,[StTkq6*P.n ets - PROTOKOLL C fra k]. mote 0900 T stede \r Utvalgets sekretar ngens s kkerhetsutvalg mandag 1978 Regjer Sta tsm nste.rens moterom. Statsm n ster

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at

f \\ i h. t. Sikkerhetsinstruksen. fra mlte i i,:! gjaldt konsekvenser av tidligere vedtak og opple-gg og at AvGnADE{fu'- -o L KONFDENSELT h. t. Skkerhetsnstruksen. Ekspl, nr t av b (\ fra mlte torsdag 3. ' mdterom r. Tl stede: Fravanende: - Regjerngens, sk mars L977 kl. 1200 - L3O0 Statsmnsterens,:! Statsmnster

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere

Et naturlig, sentralt emne på. dagkirurgiske prosedyrer. Ordningen er gradvis innført. faglige og forskningsmessige Arbeidet med å modernisere tl å s t tl re va res aktvteter kan gjøres dagkrurg maladresser. Norge oppsøke preoperatvt nmasjon samme om dag tte. V/ styreler Jørg nternasjonalt reg Nordafkonseptet Det selve er uansett operasjon, fall,

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer