MIDLERTIDIG INBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MIDLERTIDIG INBERETNING"

Transkript

1 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm. Ktt Mos Søreen Advflm. Ole Sper MDLERTDG NBERETNNG TL NEDRE ROMERKE TNGRETT K. BO NR KON-NERO RONNY SøRLrn, HAS KONKURSBO Oavsgaard Kontorsenter, Skjetten Teefon: (+47) Telefax: (+47) Gågata 5, Kongsvnger Teefon: (+47) Telefax: (+47) Storgata 3, Jesshem Telefon: (+47) Teefax: (+47) Storgata 110B, Koppang Telefon: (+47) Telefax: (+47) Fellespostadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJE1EN frmpost~advokatfrmaet-ncolasen.no. ww.advokatfrmet-ncolasen.no Klentkonto Drkonto Org.nr.: MVA 1..j1

2 Advokajnn Ncolasen & Co ANS 2 NNHOLDSFORTEGNELSE AD1f8SATER FOR REDEGJØRELSEN... 4 DENTFKASJON A V HVEM SAKN GJELDER...~ NA VN FORR1NGSSTED ORGANSASJONSNUMER BRASJE KONSERN , FLALER / A VDELNGER TDLGERE NA VN Î"Ì KO NKVRSEN ~ " 5 1. TNGRETT, KJNNELSESDATO OG KLOKKSLETT GRUNAG FRSTDAG FO RDRN GSFRST......'...' , SKTESAMLNGER V B.OBESTYRLSEN.'.-...,...' BOSTYRER BÖREVSOR KRDTORUtv ALG V NÆRMRE OM(ONKURSDE'BTOR SVSTA TUS..., EKTESKAPELGE FORMSFORHOLD SAMBOERSKA ANRE SAMEESl0RsMÁL , REVSOR REGNSKAPSF0:RR DBBTORS ENGASJEMENT ANDRE VROMHTER / SELSKAPER lntektsforhold. UTLEGG OG BESLAG L0NN SÆRLGE FORHOLD A V BETYDNNG TDLGERE KONKURSBEHANDLNG, AKKORD, GJELDSFORHLNG... 8 V KONKURSDEBTO:RS ØKONOMSKE VRKOMHET OVERSKT OVER VRSOMHTEN LÔKALER ANSA TTE REGNSKAP - REGNSKAPSF0RSEL VRSOMHTEN PR KONKURSÁPNNGSTDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMLLE KR V ETTER FORETAKS- OG SELSKASLOVGVNNG, NÆRGS- OG REGSTRRGSLOVGVNNG MY MULGE KONKURSÁRSAKER

3 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 3 V BO ETS STLLNG OG STATUS...ö BOETS AKTV A OMST0TELGE DSPOSSJONER , VROMET ETTER KONKURSÁPNNG SALG BOETS P ASSV A V KRD TORENES S TLLNG ü DEKNGSUTSKTER FORDRGSPR0VELSE UNNA TT PR0VG X STRAFBAR FO RH 0 LD X KAtENEBEtNGENDË FOROLD Xl PERSPEKTV, UTFØRT BOBEHALNG, FREMDRFTSPLAN Vedlegg: 1. Regstrerngsforretnng 2. Ápngsgro 3

4 Advokatjrrae Ncolasen & Co ANS 4 ADRESSATER FOR REDEGJØRELSEN Nætværende redegjørelse fremlegges for Nedre Romerke tngrett forbndelse med avholdelsen av første skftesanlng boet 19. apr2007 k Den v deretter bl sendt kop tl: 1. Selskapets kjente kredtorer etter hvert som de meder sne krav boet. 2. Oslo og Akershus skattefogdkontor 3. Fylkesskattekontoret Akershus 4. Skatteoppkreveren / konuunekassereren Rængen konuune 5. Nedre Romerke kngskontor 6. NA V Rængé trygd 7. Debtor 8. Kotstegstetët, Brøtlysund 9. Kredtorutvalget Redegjøresen forelegges konksdebtor på første skftesalng. DENTFKASJON A V HVEM SAKN GJELDER 1. Navn Den konkursranuede er Ronny Sørle personlg, med enketmannsforetaket PR2 NURW A Y Ronny Sørle. 2. Forretngsstèd Konksdebìtors bostedsadresse er Gnesveen 16, 2008 FJERDNGBY, söm også er hans folkeregstrerte adresse. 3. Organsasjonsnummer Ronny SørHe stt fødselsnumer er Enketmannsforetaket PR2 NORWAY, med organsasjonsnumer , er regstrert på ko1ursdebtors navn Foretaksregsteret. 4. Bransje Sørle har drevet ulke bransjer, hovedsakelg med parkerngsselskaper. Han har blant ä.et drevet Parkerng 24 Tmer Norge AS, som ble tatt under konksbehandlng 28. august Sørle var her styreleder og daglg eder.! r 1 í í L j j,! Konksdebtor var ved boåpnng ansatt Cty Parkerng AS. Dette selskapet kjøpte vrksomheten Parkerng 24 Tmer Norge AS av dets konkursbo. Debtor opplyser vdere at det kke er drft enkepersonsforetaket PR2 Norway, og at dette foretaket burde vært opphørt. 4

5 Advokafnnae Ncolasen & Co ANS 5. Konsern 5 ntet. 6. Flaler / avdelnger ntet. 7. Tdlgere navn ntet. KONKURSEN 1. Tngrett, kjennelsesdato og klokkeslett Boet tl Ronny Sørle ble tatt under behandlng Son konksbo ved Nedre R011ere tngretts kjennelse av 20. mars Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grulaget for konksåpnngen var konksbegjærg av 1. mars 2007 fra Parkerng 24 Tmer Norge AS, dets konksbo på grag av et ulovlg aksjonærlån. 3. Frstdag Kótsbegjærnget n011 tl trgretten den 2. mars 2007, sad således er å anse som frstdagen henhôld tl deknngsloven Fordrngsfrst Fordrnger boet nå henhold tl konkskugjørgen meldes tl böstyrer nnen 24. aprl o Frsten er kke preklusv, jf. konksloven 78, første ledd l 4 og sâe lôvs 109. Konksdebtor har kke fralagt en fullstendg oversk over sne kredtôrer, men bostyrer har varslet Sørles kjente kredtorer om boåpnngen. Ytterlgere varslng foretas fortløpende etter hvert som kredtorer blr kjent. 5. Skftesamlnget Første skftesalng boet blr avholdt ved Nedre Romerke tngrett, Tnghuset, Jonas Lesgt. 20, 2000 Llestrøm den 19. apr12007, kl henhold tl konkskunngjørngen skal følgende saker da behandles: 1. Foreløpg orenterng om boet. 2. Oppnevnelse av eventuelt kredtorutvalg og borevsor. 5

6 Advokatjrmae Ncolasen & Co ANS 6 3. Om bobehandlngen skal nnstles, jfr. konkrslovens Eventuelt. Ytterlgere skftesamlnger v normalt kke bl avholdt uten at det begjæres eller fnnes påkevd. v BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Ole J an Halvorsen Advokatfraet Ncolasen & Co ANS 01avsgaad Kontorsenter 2013 Skjetten Telefon: Telefaks: BorevSor Det foreslås kke oppnevnt borevsor da bod er relatvt oversklg og boet har begrenset med mdler, og borevsors oppgaver v bl utført av kredtorutvalget, jf konksloven Kredtorutvalg tl kredtorutvalg foreslås oppnevnt advokat Odd Magne Gjerde, bostyrer Parkenng 24 tmer Norge AS, dets konksbo. Utvalgsmedlemmethar på forespørsel sagt seg vlg og habl tl å påta seg vervet og er orentert om reglene konksloven 83 (3). V NÆRMERE OM KONKURSDEBTOR 1. Svlstatus Ronny Sørle er ugft, men har en samboer, se nedenfor. 2. Ekteskapelge fornuesforhold htet. 3. Samboerskap Ronny Sørle opplyser at han er samboer med Anta Johansen, og har vært det de sste 7-8 årene. 6

7 Advokatjnnae Ncolasen & Co ANS 7 4. Andre sameespørsmål Sør1e opplyser at han eer bolgen Glèsveen 16 saren med Anta Johansen, med en deell halvdel hver (se for øvrg nedenfor under akva). 5. Revsor Debtor har opplyst at han kke har hatt revsor prvat, e heller for PR 2 NorWay. 6. Regnskapsfører Sørle har opplyst at han kke har hatt regnskapsfører prvat. Bostyrer er heller kke kjent med regnskapsfører for PR2 Norway. 7. Debtors engasjement andre vrksomheter / selskaper Debtor er Brønnysundregstrene regstrert med følgende roller andre foretak: Rosø Holdng AS Styreleder Gnesveen 16, Fjerdngby Org.nr Card Player Norge AS Styreleder Gnesveen 16, Fjerdngby Org.nr Romerke Frtdssenter AS Daglg leder Høgslund Gård, Skedsmokorset Org.nr Vestlandske Parkerg AS Daglg leder og styreleder Postboks 3, Ålesund Org.nr Pátkerng 24 Tmer Norge AS (konks) Styreleder Postboks 41 Furset, Oslo Org.nr PR2 Norway Ronny Sørle (konkurs) Daglg leder Strømsveen 48/50, Strømmen RK Norway Ltd Styremedlem Nylandsveen 2, Fjerdngby Org.nr Forsørgelsesbyrde Sør1e har opplyst at han kke har noen bam, og har derfor ntet forsørgeransvar. 7

8 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 8 ì 9. nntektsforhold. Utlegg og beslag lønn Debtor opplyste på dagen for könksåpnngen at han var ansatt hos Cty Park AS, og hadde en bntto nntekt pr mnd. kr ,-. et rnte med bostyrer senere forklarte han at han hadde sagt opp jobben med 1 måneds oppsgelse, og at han var sykemeldt. Arbedsgver bekrefter at Sør1e for tden er sykemeldt, men arbedsgver har kke mottatt oppsgelse fra Sør1e. Sør1e har vdere opplyst at han skal bytte jobb og fra sommeren 2007 begyne hos Romerke Frtdsentèr AS. Opprnnelg var planen at han skulle arbede som daglg leder her, men Sør1e opplyser at han gret konlrsen ku v arbede som vanlg ansatt. Bostyrer v på løpende bass vudere Sør1es arbedsstuasjon, og mulghetene for lønnstrekk (se for øvrg romertall V pun 1 nedenfor). 1!' j l j ~ j ì 10. Særlge forhold av betydnng Som nevnt er Sør1e skrvende stund sykemeldt. 11. Tdlgere konkursbehandlng, akkord, gjeldsforhandlng Konkursdebtor har tdlgere vært nvolvert konksbehandlng, som daglg leder og styeleder Parkerng 24 Tmer Norge AS. Dètte selskapet ble som nevnt tatt under konksbehandlng august Bostyer dette konksboet har nylg nstlt på at Sør1e skal legges konkskarantene. Det er da sær1g vektlagt at Sør1e har et mellomværende tl selskapet på om lag 5 mlloner kroner, noe som representerer et betydelg uttak og en lojal opptreden overfor kredtorene. Dessuten er det vektlagt at forretngsdrften er lagt opp på en svært urddg og vanskelg tlgjengelg måte. V KONKUDEBTORS ØKONOMSKE VRKOMHET 1. Ovetskt over vrksomheten Konkrsdebtor er ansatt Cty Park AS, men for tden sykemeldt. 2. Lokaler Konksdebtor har drevet sn vrksomhet fra sn bopel, og har kke led eller ed noen forretnngslokaler. 3. Ansatte Konkrsdebtor opplyser at han aldr har hatt ansatte. 8

9 Advokafrmae Ncolasen & Co ANS 9 4. Regnskap - regnskapsførsel 1.1. Regnskapsførngen - selvangvelser Konksdebtor har opplyst at han har levert selvangvelser for alle år. Han har kke ført regnskap, men synes heller kke å være regnskapsplktg Årsregnskap Det forelgger ngen årsregnskap vrge økonomsk nformasj on - styrgsdata A v selvangvelsene fremgår følgende tall: Postv beregnet personnntekt- AS Almnnelg nntekt ( etter fraclag) Sum bruttoformue Sum gjeld Egenkaptal '344 Bostyrer tar forbehold for at selvangvelsene kan nneholde felklder. Det skal særsklt bemerkes at det overskten ke er tatt høyde for Sør1es mellomværende med Parkerng 24 Tmer Norway AS. Dette kravet skal følge konkursbegjærngen beløpe seg tl totalt kr Av dette er kr på Sør1es mellomregnngskonto, mens kr , selskapets regnskaper er ført som et ltestående tl Sør1es enkeltpetsonsforetak PR2 Norway. henhold tl konksbegjærngen, har utvklngen av Sør1es mellö:fegnngskoto vært som følger: Mellomregnngskonto Tar man hensyn tl mellomregnngskontoen, får man følgende reelle egenkaptal: Reell egenkaptal

10 Advokatfnnae Ncolasen & Co ANS 10 Det skal nevnes at det her kke er tatt høyde for kravet mot Sørles enkeltmannsforetak, på om lag kr Det er etter dette bostyrers oppfatnng at debtor (basert på dsse opplysnnger) kke har hatt postv egenkaptal for noen av de nevnte år. 5. Vrksomheten pr konkursåpnngstdspunktet Konkrsdebtor har opplyst at han for tden kke drver sevstendg nærngsvrksomhet. 6. Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgvnng, nærngs- og regstrergslovgvnng mv. Bóstyrer har foreløpg kke avdekket brudd på lovgvnngen her. 7. Mtlge konkursårsaker Den drece årsaken tl konksen er kravet fra konksboet tl Parkerg 24 Tmer Norge AS, på overkant av 5 mlloner kroner. Om lag 4,2 mloner av kravet ble bragt tl forfall den 17. oktober Konksbegjærng nnom tl tngretten den 2. mars Vdere oppgr Sørle krav om restskatt for 2005 fra Rælngen kollune på kr som en medvrkende årsak. Dette kravet hadde stt utsprg at Sørle var aktv aksjonær Parkerg 24 Tmer Norge AS, og på bakgr av selskapets økonon 2004 ble han derfor for 2005 tlórdnet beregnet personnntec. Kravet forfat følge Skatteoppkreveren Rælngen med en halvpart den 27. ocober 2006 og den andre halvparen 1. desember Når det gjelder nsolvensvuderngen, har bostyrer følgende å bemerke: nsolvenskravet lgger det to vlkår; man må være betalngsudycg (llkd) og nsuffsent, jf. konkursloven 61. Betalngsudycgheten må kke være av forbgående ar. Hva gjelder betalngsudyktgheten er det oppgtt fra Sørles sde at han kke har hatt problemer med å betale sne kredtorer fur kravet fra Parkerg 24 tmer Norge AS dets konksbo ble bragt tl forfall. Dette var som nevnt ndte av oktobet 2006, samtdg som kravet på restskatt forfalt. En gj ennomgang av foreløpg aneldte fordrnger synes å underbygge at Sørle kke har hatt betalngsproblemer tdlgere. Ëtter dette er det bostyers oppfatnng at den fakske betalngsudycgheten oppstod sste halvdel av ocober Úersom bostyrer mdlertd tar hensyn tl Sørles mellomværende med Parkerng 24 Tmer Norge AS, som hovedsak er anført å være et ulovlg aksjonærlån v vuderngel av llkvdteten være anerledes. henhold tl aksjeloven 8-11 v et ulovlg aksjonærlån forfalle tl betalng straks. Dersom det foreutsettes at mellomværende tl Parkerng 24 Tmer AS skulle vært gjort opp fortløpende må det 10

11 Advokatjnn Ncolasen & Co ANS 11 alle fall være klar at Sørle vl ha vært llkvd 2004; om kke tdlgere, da mellomværende på dette tdspunt være nærmere 2,5 mloner kroner. Etter dette antar bostyrer at Sørle var llkvd fra medo Hva gjelder nsuffsensen (underbalansen) baserer bostyrer seg på tallene ovenfor, hentet fra selvangvelser og mellomregngskonto Parkerng 24 Tmer Norge AS. På bakgr av dsse tallene er det bostyrers oppfatnng at Sørle har hatt negatv egenkaptal hele peroden fra 2002 tl Sørle har altså vært nsuffsent hele denne peroden. Dette v også være tlfelle selv om man hensyntar noe større verder på fo1uesgjenstander (fast eendom) enn det som er oppført selvangvelsene. Etter dette er det bostyrers konklusjon at Sørle ble nsolvent medo Dersom det skulle fremkomme nye opplysnger som avvker vesentlg fra det som her er lagt tl gr, v bostyrer kue revudere nsolvensvuderngen. Det skal for øvrg nevens at deler av vudergen baseres på forhold som Sørle bestrder, heruder kravet fra Parkerng 24 Tmer Norge AS. V BOETS STLLNG OG STATUS 1. Boets aktva net vses tl vedlagte regstrerngsfotretnng. Vedlegg 1: Regstrerngsforretnng. Det skal bemerkes at redegjørelsen over akva nedenfor bærer preg av at boet fortsatt avventer betydelg dokuentasjon fra debtor på en rekke eendeler og transaksjoner. nette har sammenheng med en del problemer dalogen med debtor og med postgangen tl debtor under konlsbehandlngen; dverse brev med krav om dokuentasjon fra bostyer har flere gangêr kommet retu fra Posten. Dette har medfø at debtor har gtt en del normasjon men er gtt ny frst for å fremskaffe ytterlgere dokuentasjo løpet av få dager. Løsøre og antatt freaktva nbo/løsøre på bopel er besktget av bostyrer og er stort sett antatt beslagsfre aktva henhold tl dekngsloven 2-3. Bod fant mdlertd to 42-tommers flatskjerm-tver av typen Elfu, samt ett hjemmekoanegg av tyen Poneer, som må vuderes nærmere. Etter bostyrers oppfatnng v dette kue være utover hva man kan anses som "nbo, utstyr og lgnende løsøre som skyldneren trenger stt hjem", jf. deknngsloven 2-3. Det skal nevnes at Sørle hevder at hjemmeknoanlegget er ed av hans samboer alene, samt at TVene er ed av dem begge fellesskap, og at han v fremlegge dokumentasjon på dette. Bostyrer v vudere dette nærmere, særlg sett hen tl antatt salgsverd. Boet har for øvrg beslaglagt to sett golfkller, som v bl forsøkt solgt. 11

12 Advokatfnn Ncolasen & Co ANS 12 Ban 1 post gro Det er påvst to kont t1hrende konkursdebtbr DuB NOR Ban med samlet nnestående på kr 14,58. Lønn 1 svkepenger Konksdebtor hadde ved boåpnngen en brutto lønn pr mud på ca kr 30000,- følge opplysnnger fra ham selv. Debtor opplyste vdere at han hadde sagt opp sn stlng og var sykemeldt. Nærmere undersøkelser vser mdlertd at han kke har sagt opp sn stlng. Arbedsgver bekrefter mdlertd at han er sykemeldt ut måneden. NA V Rælngen Trygd opplyser at de kun har regstrert en sykemeldng fra 22. mars tl 4. aprl det dette er nnenfor arbedsgverperode, altså de første 16 dagene, har debtor foreløpg ke fàtt sykepenger fra NA V. Boet har kke fàtt nnbetalt sykepenger fra arbedsgveren arbedsgverperoden, og jobber vdere med å undersøke dette. Bostyrer vl på løpende bass vudere Sørles arbedsstuasjon, og mulghetene fot lønnstrekk. Bostyrer v så fall første omgang arbede for å fà stand en avtale med Sørle om frvlng trekk lønn fra arbedsgver eventuelt trekk sykepenger. Dersom slk avtale ke kommer på plass, v boet vudere beslag henhold tl deknngsloven Vdere skal det nevnes at Sørle, etter eget utsagt, v skfte arbed tl sommeren. Han v da begyne hos Romerke Frtdssenter AS. Det er uvsst hva hans lønn brr der. Fast eendom bebtor opplyser at han saen med sn samboer er eer av bolgen Gnesveen, Fjerdngby. Det dreer seg om en vertaldelt tomansbolg. følge grboken eer de en deell halvpart hver. Vdere fremgår det av grboken at eendommen er pantebeheftet; for det første med en panteoblgasjon på 1,9 mloner kroner og for det andre er det på Sørles deelle halvdel regstrert en utleggsforretnng den 21. februar 2007 på kr tl fordel for Rælngen kommune. Debtor opplyser vdere at han saen med sn samboer tdlgere har vært eer av to hyter Sälen Sverge. Han skal mdlertd ha overdratt sn halvpart av eendommene tl samboer, den ene sommeren 2006 og den andre rudt juletder Debtot Var et møe med bostyrer avvsende med hensyn tl nformasjon rudt overdragelsene, men nnømmet at det drede seg om en "gave mellom samboere". ntet ble debtor foreholdt sn opplysnngsplkt etter konkrsloven uten at det derved ble gtt yterlgere opplysnnger. Sørle sgnalserte mdlertd at han ønsker å komme tl en løsnng med boet om hytene. Bostyrer har bedt om ytterlgere dokuentasjon på dsse overdragelsene. Motorvogn, Sørle opplyser at han kke er eer av noen bler. 12

13 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 13 Sørle kjører for tden en Humer med regstrergsnumer DL Deme er mdlertd følge Motorvognegsteret regstrert på hans arbedsgver Cty Park AS. Vdere står debtor som medskyldner for et lån tatt opp tl fnanserng av en Mercedes ML 420 med regstrergsnumer BR Blen er Motorvognegsteret regstrert på debtors samboer. sa1gspantdokuentet står debtor oppført som kjøper sammen med sn samboer. På denne bakgr ønsket boet å ha blen med regstrerngsforretnngen, men debtor motsatte seg dette og krevde blen fjemet fra regstrerngsforretnngen. Han hevdet at blen sn helhet ered av sn samboer. Bostyrer har krevd dokuentasjon på dette. Aks er Debtor er eer av en A-aksje Mk1agard golf. Denne er beslaglagt og v bl solgt. Bostyrers undersøkelser tyder på at omsetnngsverd her lgger på mellom og Vdere er debtor eer av 100 % av aksjene Rosø Holdng AS. Dette selskapet er gjen eer av 100 % av aksjene Vestlandske Parkerng AS, et se1skap som fø1ge debtor er lten eendeler og under avvklng. Bostyers foreløpge undersøkelser tyder på lten aktvtet og negatve resultater. Bostyrer v undersøke mulghetene for realsasjon av aksjene nærtere, men har små forventnger tl dette. Båt debtors selvangvelser fra samtlge av årene er debtor oppført som eer av en båt t verd la På spørsmål om dette hevder debtor at båten er solgt for flere år sden t1 Parkerng 24 Tmer Norge AS og at selskapet sden har solgt båten vdere. Bostyrer har krevd dokuentasjon på dette. 2. Omstøtelge dspossjoner Bostyrer har fore1øpg kke avdekket omstøtelge forhold, men v undersøke de overdrage1ser som er nevnt ovenfor nærmere. 3, Vrksomhet etter konkursåpnng ngen. 4. Salg Foreløpg er ntet av boets aktva solgt. Se for øvrg ovenfor. 5. Boets passva a) Skatt og merverdavgft Skatteoppkreveren Rælngen har aneldt et prortert krav kl på restskatt med kr ,-, en uprortert fordrng på nnfordrngsutgfter restskatt og renter med kr 13

14 Advokatfnnt Ncolasen & Co ANS ,- samt en etterprortert fordrng på renter med kr 2.509,-, tl samen kr ,-. Det er kke anmeldt krav på merverdavgft. b) Bdragsgeld ntet c) Aneldte krav Frsten for fordrngsaeldelse går ut Det er tl samen meldt 5 krav som fordeler seg som følger: Pronterte krav kl Uprorterte krav Etterprorterte krav kr kr kr , ,40 + SEK , Totalt kr SEK V gjør oppmerksom på at kravet fra Parkerg 24 Tmer Norge AS dets konksbo foreløpg kke er anmeldt, et krav som beløper seg tl totalt om lag kr. 5 mloner kroner. V KRDTORENES STLLNG 1. Deknngsutskter Det er på nåværende tdspunt for tdlg å s noe om påregnelgheten av dvdende tl fordrgshavere. 2. Fordrngsprøvelse Det er kke foretatt fordrngsprøvelse. 3. Unnlått prøvng På bakgr av at det pro dag kke synes å være noen realstsk utsk tl dvdende for fordrngshaveme, v fordrngene ke bl prøvet før det er avklar hvorvdt det blr dvdendeutbetalng, jf. konksloven 111 tredje ledd. ~ STRAFBAR FORHOLD Bostyrer har kke avdekket noen mstaner om straffbare forhold. Straffbare forhold son er behandlet Parkerng 24 Tmer Norge AS dets konksbo behandles kke her. 14

15 Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 15 X KANTENEBETNGENDE FORHOLD Som nevnt har bostyrer konksboet Parkerng 24 Tmer Norge AS nylg nnstlt på at Sørle skal legges konkskarantene. herværende konksbo er det mdlertd foreløpg ke grlag for konkskarantene. Bostyer vl komme tlbake tl denne vurderngen senere nnberetnger. X PERSPEKTV, UTFØRT BOBEHANDLNG, FREMDRFTSPLAN 1. Den nnledende bobehandlng Det vses nnedngsvs tl hva som er fremkomret om bobehandlngen under punene ovenfor. Regstrerng av konksdebtors akva er foretatt jf. konks10ven 80. Det har vært tatt almnnelge skrtt forbndelse med konksåpnngen, herunder foretatt omadresserng av post, forespørs1er tl baner, dverse regsterudersøkelser og på1agte meldnger jfr. konksloven 79. Bostyrers ansvar er forsket generalpolse og åpngsgroen er betalt, jfr. konksloven 87. Ve~legg2: Åpnngsgro. Det nnledende boarbed har særlg konsentrert seg om karleggng av debtors aktva, heruder motorvogner, bolgeendom, frtdseendom Sverge, samt båt (se ovenfor). Uet er avholdt tnter med Ronny Sørle og hans bopel er gjennomgått. Ved gjennomgangen ble to sett golfkller beslaglagt av boet. debtors garasje ble det funnet en båtmotor av typen Yamaha med 225 hester, samt yterlgere ett sett golfkller. Både golfkllene og båtmotoren ble påstått å t1hre en venn av Sørle, som på te1efon bekreftet dette. Boethar bedt om dokuentasjon på eerforholdet, men foreløpg kke mottatt noe her. Boet har vært kontak med Sørles arbedsgver forbndelse med spørsmål rundt hans arbedsforhold. Vdere har boet vært kontak med konksrekvrenten, Parkerng 24 Tmer Norge AS, ved bostyrer advokat Gjerde, samt dennes borevsor. Boet har dessuten vært kontak med både regnskapsfører og revsor for Parkerng 24 Tmer Norge AS. Motorvognegsteret er undersøkt. Boet har foretatt nnledende undersøke1ser rudt debtors eendommer; Se for øvrg redegjørelsen rudt akva ovenfor. 15

16 Advokatjnnt Ncolasen & Co ANS Den vdere bobehandlng Vdere bobehandlng v konsentrere seg om føgende: 1. Overførng av hyteeendommene Sverge tl debtors samboer. 2. Eventuell merverd debtors andel bolg v b1 vudert. 3. Bostyrer v føge opp forholdet tl trekk ønn. 4. Samboers eerskap Mercedesen v bl undersøkt nærmere. 5. Mulghetene for realsasjon av aksjene Rosø Holdng AS og Vestlandske Parkerg AS v bl undersøkt. 6. Gofkller og aksje gofkubb v bl realsert. 7. Bostyrer v vudere beslag og sag av flatskjerm TV. 8. Overdragelsen av debtors båt v undersøkes nærmere. 9. Eerforho1det rundt båtotor og gofkller debtors garasje v bl undersøkt nærtere. Det er foreøpg ke mulg å s noe om når bobehandlngen kan avsuttes. a~ ~~? d: udg._ 19,.n#r e J an Halvorsen bostyrer 16

17 Advokatfnnt Ncolasen & Co ANS V CDt66-1 REGSTRERNGSFORRTNNG Ar 2007 den 13. aprl ble regstrerngsforretnng Ronny Sørle, hans konkursbo holdt Advokatfrmaet Ncolasens kontor på Oavsgaard, samt på Sørles bope!. Tl stede var Ronny Sørle, advokat Mads Ole Haugen og Gerd Røseth. T regstrerng ble oppgtt: 1. Bankonto DnB NOR Ban Kontonr l)nnestående la. 8,20 Kontonr , nnestående la. 6,38 2. Fast eendom: - deell halvdel av Gnesveen 16, gn. 103, bnr. 517, snr. 8 Rælngen kommune 3. 1 A-aksje Mklagard golf % av aksjene Rosø Holdng AS som er eer av 100 % av aksjene Vestandske Parkerng AS 5. To sett golfkller 6. To 42" flatskjerm TVer av merke E1fu og et hjemmekoanlegg av merke Poneer. Sørle oppgr TVene å være samee med sn samboer og hjemmeknoan1egget å tlhøre sn samboer alene. Mer var kke å regstrere. For bostyrer Ole Jan Halvorsen t~æ LL Mads Ole ~ø - Jeg, Ronny Sørle, erklærer med dette at det ovennevnte er samtlge akva jeg eer og at det kke er mer å regstrere. Jeg er klar over at det er strafar å unlate å oppg akva tl re sterng. ll e

18 Sde 1 av 1 \J6D L &ó L DnBNOR Bekreftelse, betalng nnland Betalngen er bltt regstrert, men kke godkjent. Godkjennng av beta lng gjøres va valg 'Godkjenne' funksjonsmenyen, L~~taler Mottaker. -_.._._-_._..._._._.-! Fra konto: Kontonavn:! Kontoeer: Adresse: f Betalngsnformasjon! Bankens ref.: nternt notat: Drftskonto ADVOKA TFRMAET NCOLASEN & CO ANS HVAMSTUBBEN SKJETTEN KD: / Meldng: Tl konto: Navn: Adresse: Beløp: Betalngsdato: Betalngstype: F SKADEFORSKRNG POSTBOKS LYSAKER 400, Betalng nnland t '-, ,..-,-...,...,-,-''--.-,-,-...,-, ,..-,,,...,...-..,..,"..'...-..'--" ,,,'--'...,, ,,--,,,,,,--, ,,.---,-,-.-,,,..-..-, Annen nformasjon ' Regstrertav:, TB02641 Pålerud Hed Beate K.! Utskrft ved: HED BEATE K. PÂLERUD :45, (S DnS NOR,. ( htts:

19 - o, ' Apnngsgro-konkursbo Polsenr L ~ l\ c\ -\l (' r edre Romerke tngrett - Generapolse Kombnert bostyreforskrng ~ Sak nr. : 01- -O:Jb 00 KON ~ N fro ; ,Navn :..~.~'ý...q.b.~.... Åpngsdato:...R.:.Q..?...:...~...;... Regtrer Kd-nr.:...QQQl. :??.~~.L... ved on-we (termal) betalger ma KD regtrres, hv ke bl trnsaksjonen avvl ' Vr repreentat:,,, Kvtterng, ' 'l,n~tat t rnto 60006:S5'1o4, 'f Skaeforsl 'NU Pos6oA 2#J 1326 LJ ',argmas.fu1l M66 Lyberg &PartereAS, Ruseløkkveen 14b, 0251 Oslo., T , fa Kroner Øre --0- Blankettummer (, Betalngsnformasjon -J :..-:Q.~.J~P_\_-t8?O Sak nr. Na~ :.~..ll:t...:...q.b.~... Åpngsdato :.:2.Q..!.Q'J...:..1..QQ.1:...;... Nedre Romee ttt - Generpome. Pomenr Betalt av r ì GRO Underskrft ved grerng r L r, Betalt tl Betalngs- r frst L ~ Q:d.\ò- f Skadeforskrng Postboks J -.J - L Belast, konto.j L 1326 L YSAKER.J Kvtterng tlbake, Kundedentfkasjon (KD) Kroner Øre Tl konto Blankettnummer ( 2) ~ )

NEDRE ROMERIKE TINGRETT

NEDRE ROMERIKE TINGRETT 01 JUL 2009 (WED) 14:59 K R BKFTERETT 64842912 PAGE 3/7 d - NEDRE ROMERKE TNGRETT.' ' ;' Avsagt: 01.07.2009 Sak nr: 09-066712KON-NERO Dommer: Tngrattsdommer Ellen Nyhus Protokollører: Dommeren Sake gjejder:

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-.

z 3j co.0 w> (fl Q z > G) LJ G) c4- Lii Lii Lii = > Lii Lii . /û :.;;,/ t_u - G) (i) Z Iii (%4 0 G) G) c 1 G) c (fl (fl (i) Iii Iii .Co I.. 4- I- I-. uj. /û :.;;,/ t_u LJ. = n., J, = = o. -. j Q W. < ( Z - -. - 1-, 1 -. ( (. (.. ( 1. (% -J - ( j. -. ( ( t. - - (... u ( 1 1 Q. -o -

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011

II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato: 27.04.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE I Arkv JournalpostID: sakid.: 11/77 11/1675 Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Drfts:tvalget /(cn",ia"~/"~ I I Saksbehandler: Gunnar Sveen II Sak nr.: 040111 I DRIFTSUTVALG./ I Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og athninistrasjonsavdelingen. Fastsetting av kommunegrense I sjø mellom Frosta og Levanger kommuner YLKESMANNEN NORDTRØNDELAG Kommunal og athnnstrasjonsavdelngen Deres ref: Vårdato:06122005 Sakbehandler:Sssel Elsabet Slapgård Vår ref: 2005/186 Arkvnr: 311 rosta kommune 7633 rosta Levanger kommune 7600

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/11000 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen - -~ ~------ ---~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/11000 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/2525 I Saksansvarlg: Bert Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 012/12 I FORMANNSKAP

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ

FAUSKE KOMMUNE. SA-ANLEGG, FAUSKE. SØKNAD OM KJØp AV TOMT SAMT OPSJON PÅ SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4562 Arkv JoualpostD: sakd.: 1211041 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskapet Sak nr. FORMANNSKAP Dato: 081/12 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG 13.06.2012

Detaljer

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814

KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER. Nils Gundersen og Arve Lie HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 KVIKKSØLVEKSPONERING VED DENTALLABORATORIER Nls Gundersen og Arve Le HD 807/790814 l SAMMENDRAG: Rapporten omhandler bruk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger

Konsumkreditter og betalingsvaner. i private husholdninger RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr.31 Konsumkredtter og betalngsvaner prvate husholdnnger STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 31

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato:

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Møtested: Dato: EIGERSUND KOMMUNE Særsklt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særsklt klagenemnd Formannskapssalen 27.04.2011 Tdspunkt: Etter avsluttet formannskapsmøte Sakslste: Sak nr. Sakstttel L Avgjøres

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I

FAUSKE KOMMUNE. Budsjett Regnskap Periodisert AWík i kr Forbruk i % I 3 015 971 1 304 248 1711 723 r 173 % I SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/9981 Arkv JoumalpostD: sakd.: 11/2331 Saksbehandler: Jonny Rse Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kommunestye Sak nr.: 002/12 FORMANNSKAP Dato: 31.10.2011 013/12 KOMMUNESTYRE 08.11.2011

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: Planutvalget vedtok i sak 26/12 å stenge veien fra fylkesveien opp til Valnesfjord skole for I r SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/1353 I Arkv sakid.: 11/2844 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Plan- og Utvklngsutvalget II Sak nr.: 017/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG r Saksbehandler: Lse Gun

Detaljer

v&- ",famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene..

v&- ,famns 08-133350J(ON~~R() Konkurs er åpnet 15.10.2008 i boet til Scall0r AS, GamJeveien 232, 1472 FjeUhamar. å møte pã Skifesamingene.. ' " 15. OCT. 2008 (WED) 12: 00 N. R. SK FTERETT 64842912 PAGE. 1/5. f.:.. '' _ NEDRE ROMERKE TNGRETT.. './ '.1 : Advokat Lars Bakund Advokatfnnaet Ncoasen & Co ANS Hvamstubben 17 2013 SKJTTEN Oak 12 ()

Detaljer

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015.

_. 3* ; Kommunen ber om kr 182 599,- for inndekking av kostnader med på kongeørn i Rissa kommune i perioden 25. juli - 17. august 2015. I I SørTrøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondhem Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgtt ved svar)

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820

\ ;' STIKKORD: FILTER~ VEIEFEIL YRKESHYGIENISK INSTITUTT REGISTRERI~G AV FEILKILDER AVDELING: TEKNISK AVDELING RØNNAUG BRUUN HD 839/80820 "t j \ ;' REGISTRERIG AV FEILKILDER VED VEI ING AV Fl LTRE RØNNAUG BRUUN Lv flidthjell HD 839/80820 AVDELING: TEKNISK AVDELING ANSVARSHAVENDE: O. ING. BJARNE KARTH JOHNSEN STIKKORD: FILTER VEIEFEIL YRKESHYGIENISK

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i

Kopi til. star ovenfor som ønsket effekt gjennom å understreke den vedvarende. fremtiden. tillegg er tre elementer; i - / BEFALETS FELLESORGANISASJON Forsvarsstaben Var saksbehander. Kop tl Var referanse Jon Vestl [Koptl] 2015/JV/jv 14.09.2015 953 65 907, Jon.vestl@bfo.no Internt Intern kop tl Tdlgere referanse Var Tdlgere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA

FAUSKE KOMMUNE. AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. SØKNAD OM KjØP AV TOMT AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR. 103 BNR. 1085 PÅ KROKDALSMYRA - NÆR SCANDIA s SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/6687 I I Arkv JoualpostID: sakd.: 10/1659 r Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr.: 064/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214

Postadresse: Pb. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas vei 8 - Tlf. 02-466850. Bankgiro 0629.05.81247 - Postgiro 2 00 0214 A "..'. REW~~~~~OO ~slnmtlre STATENS ARBESMLJØNSTTUTT Postadresse: Pb. 8149 ep. 0033 Oslo 1. Kontoradresse: Gydas ve 8 - Tlf. 02-466850. Bankgro 0629.05.81247 - Postgro 2 00 0214 Tttel: OPPLEE AV HEE OG

Detaljer

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN. Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76.

Notater. Jon Skartveit. Strukturstatistikk for olje- og gassvirksomhet Dokumentasjon av prinsipper, metoder, beregninger og rutiner 2006/76. 2006/76 Notater Jon Skartvet Notater Strukturstatstkk for olje- og gassvrksomhet Dokumentasjon av prnspper, metoder, beregnnger og rutner Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for energ- og ndustrstatstkk

Detaljer

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06.

Utredning av behov for langsiktige tiltak for norske livsforsikringsselskaper. pensj onskasser. Finansnæringens Hovedorganisasjon 16.06. Utrednng av behov for langsktge tltak for norske lvsforskrngsselskaper og pensj onskasser Fnansnærngens Hovedorgansasjon 16.06.2009 Innhold Bakgrunnogformål 3 2 Den aktuelle stuasjonen norske lvsforskrngsselskaper

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL

FAUSKE KOMMUNE AMUNDSEN EIENDOM AS, BODØ. TOMTEKJØP KROKDALSMYRA. REFUSJON AV IKK BYGGBART AREAL/SØKNAD OM TILLEGGSAREAL SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 119172 Arkv Jom:alpostD: sakd.: 11169 Saksbehandler: Paul Erk Aakerl Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Formannskapet Sak nr.: 00512 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 25.10.2011 00412

Detaljer

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15.

L. as Hold ARNTZEN BESCHE JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM ENDRING AV FORVARSPERSONELLOVEN. Befalets Fellesotganisasjon Oslo, 15. BESCHE Befalets Fellesotgansasjon Oslo, 15. apr 2013 v/ràdgver Tom Skyrud 0105 Oslo Ansvarg advokat: Lars E-post: LarsHcIo@adeb no LHO/ho 4655670.1 114963 /59768 Hoo JURIDISK BETENKNING OM LOVFORSLAG OM

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. bete Debitor Samtliee kreditorer Skatt Øst. Oslo. Oslo kemnerkontor Ko Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 13. februar 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE sak NR. 13-0097 34KON -OBYF/ 1 RENOVERING.NO LIMITED, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Dårligere enn svenskene?

Dårligere enn svenskene? Økonomske analyser 2/2001 Dårlgere enn svenskene? Dårlgere enn svenskene? En sammenlgnng av produktvtetsveksten norsk og svensk ndustr * "Productvty sn t everythng, but n the long run t s almost everythng."

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010.

EIGERSUND KOMMUNE. Miljøutvalget MØTEINNKALUNG. Saksilste: Utvalg: Miljøutvalget. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 23.03.2010. . Møtested: Utvalg: Dato: 23.03.2010 Tdspunkt: 12:00 Formannskapssalen Mljøutvalget MØTEINNKALUNG - Aseveen 027/10 Godkjennng av protokoll fra mljøutvalgets møte 15.02.10 028/10 029/10 Regulerngsplan for

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2014

Styrets beretning pr. 30.06.2014 (2 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE Styrets beretnng pr. 30.06.2014 BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. Danca PensjonsforskrngAS oppnådde pr. 30.06.2014: VART MORSELSKAP DANICA PENSION

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER

Tynn svart strek - elv MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER seren "Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser" legger Statstsk Sentralbyrå fram de vktgste resultater fra Folketellngen 1960 for hver enkelt kommune. I tllegg har

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu.

FAUSKE KOMMUNE. 2012. Arangementet vil foregå på lukket område innenfor alpinanleggets bakker. Teknsk arrangør er NMK Bardu. r---.--------~-~-------.-~--------~-! SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3274 I I Arkv JouralpostID: sakid.: 12/845 I Saksbehandler: Lse Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Plan- og utvklngsutvalget Sak

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2 Statens landbruksforvaltnng Norwegan Agrcultural Authorty Les rettlednngen (2--15--c6(( ( om konsesjonsfrhet I8 7 Egenerklærng ved erverv av fast eendom mv. Fastsatt medhold av forskrft 8. desember 2003

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes.

Styret har i 2013 hatt nedenstående sammensetning: Observatør: John Kjell Reiten. Vik,Styreleder: VIRKSOMHETENS ART VIRKSOMHETENS. Øran på Åndalsnes. Årsrapport 214 Admnstrerende drektør har ordet oppnådde tlfredsstllende resultater 214, konsernets resultat før skatt ble på 24,2 mll. kr, tlsvarende tall 213 var 27,7 mll. kr. Det har år kke vært nødvendg

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES

å påse at åleyngelen har å stenge 171/93/585.2 42/93/JN 06.01.93 NINA Forskningsetasjon Ims 4300 SANDNES Vr ref. Vr dato 171/93/585.2 NL E flvøba/0ba 1993 NORGES VASSORAGS. OG ENERGIVERK DereB ref. Deres dato 42/93/JN 06.01.93 NINA Forsknngsetasjon Ims 4300 SANDNES Saksbehandler: øvnd B. Anders, VK 22 95

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering

Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluering Rapport 9 2012 Veternærnsttuttets rapportsere Norwegan Veternary Insttute Report Seres Bekjempelsen av PD 2007-2011 -en evaluerng Atle Lllehaug Brtt Bang Jensen Hlde Sndre Edgar Brun Veternærnsttuttets

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse

Litt om empirisk Markedsavgrensning i form av sjokkanalyse Ltt om emprsk Markedsavgrensnng form av sjokkanalyse Frode Steen Konkurransetlsynet, 27 ma 2011 KT - 27.05.2011 1 Sjokkanalyse som markedsavgrensnngsredskap Tradsjonell korrelasjonsanalyse av prser utnytter

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget

VARDØ KOMMUNE, Servicetorget Fra: Postmottak Vardø Sendt: 4. ma 2015 08:20 Tl: Gunn Lystad Emne: VS: Regonale ruteflygnger Nord-Norge fra 1.4.2017 Vedlegg: Brev fra Samferdselsdepartementet- Hørng FOT-ruter Fnnmark.pdf; Brev fra Fnnmark

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/swrets varamedlem Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 20. januar 2016 ÃnsREuEcløRErsE TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR.!4-L633OLKON-OBYF/1: DAGLIG HELSE AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATERFORREDEGIøRELSEN

Detaljer

Granskngsrapport. \Jetferd og sosiafe tjenster. 4?Ar Lc&W- /tljl. öo5 /ö9i &ICFWATERHOUSECWPERS

Granskngsrapport. \Jetferd og sosiafe tjenster. 4?Ar Lc&W- /tljl. öo5 /ö9i &ICFWATERHOUSECWPERS ELk 4?Ar Lc&W- /tljl " t- 9-tt. t' öo5 /ö9 Granskngsrapport - \Jetferd og sosafe tjenster Oslo kommune. BY deede ene. vdehng v/seksjon for nterrevsc;n 30. mars 2009 &CFWATERHOUSECWPERS c) t L t Kontdenselt

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet

Nasjonalbiblioteket avd. Rana Pepgtbibliotetet Frrd NARF kstra g nf Tjenester utgr med dette et samarbedsprdukt sm har tl frmål å g deg en versktlg presentasjn av frslaget tl ny bkfrngslv g - frskrft. Bken er basert på frslagene den ffentlge utrednngen

Detaljer

Kartleggingsskjema I for helseforetakenes engasjement i stiftelser, legater og lignende med oppsummering til slutt i tabellen Oppdatert sist 11092009

Kartleggingsskjema I for helseforetakenes engasjement i stiftelser, legater og lignende med oppsummering til slutt i tabellen Oppdatert sist 11092009 Kartleggngsskjema I for helseforetakenes engasjement stftelser, og lgnende med oppsummerng tl slutt tabellen Oppdatert sst 11092009 1. Stftelsens navn og adresse Psykatren Vestfold 1 Hans Asbjørn Tellefsens

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810

YRKESMED is INS K/YRKESHYG len is K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELITE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LEIRA SYVERT THORUD HD 716/770810 o'.'.,_'h' 000 o.~...,.. _~-o'.'o'...._... Coo." YRKESMED s NS K/YRKESHYG len s K UNDERSØKELSE VED A/S KONGSBERG ELTE ASBJØRN KVERNELAND - HÅKON LASSE LERA SYVERT THORUD HD 716/770810 ARBEDSFO RS KNN G

Detaljer