Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 06-007870KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN."

Transkript

1 Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Geir Langhelle Advokat Tom Carsten Troberg Advokat Lars Baklund Advokat Anne jahr Advjlm. Hilde Larmerud Advjlm.jostein Moen Advjlm. Mads Ole Haugen MIDLERTIDIG INNERETNING TIL ØVR ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR KON-OVRO JIM ALEKSANDER WOLDEN Innehaver av WOLDEN WORLD INDUSTRIES JIM WOLDEN HAS KONKURSBO Olavsgaard Kontorsenter, Skjetten Telefon: (+47) Telefax: (+47) Gågata 5, Kongsvinger Telefon: (+47) Telefax: (+47) Storgata 3, Jessheim Telefon: (+47) Telefax: (+47) Storgata 110B, Koppang Telefon: (+47) Telefax: (+47) Felles postadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJElEN firmapost~advokatfrmaet-nicolaisen.no. ww.advokatfrmaet-nicolaisen.no K1ientkonto Drifkonto Org.nr.: MVA

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSA TER FOR REDEGJØRELSEN... 4 II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER NA VN FORRTNINGSSTED ORGANISASJONSNUMMER BRANSJE KONSERN FILIALER / A VDELINGER TIDLIGERE NA VN III K 0 NKURS EN TINGRETT, KJNNELSESDATO OG KLOKKSLETT GRUNLAG FRISTDAG FORD RlN GSFRIST SKIFTESAMLINGER... 5 iv DO B ESTYRLSEN BOS1YR BOREVISOR KRDITORUTV ALG V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR SNILST A TUS EKTESKAPELIGE FORMESFORHOLD SAMOERSKA ANDRE SAMEIESP0RSMÁL REVISOR REGNSKAPSF0RER DAGLIG LEDER FORS0RGELSESBYRE INNTEKTSFORHOLD. UTLEGG OG BESLAG I L0NN SÆRLIGE FORHOLD A V BETYDNING TIDLIGERE KONKURSBEHANDLING, AKKORD, GJELDSFORHANDLING... 7 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN , LOKALER ANSA TTE REGNSKAP - REGNSKAPSF0RSEL VIRKSOMHETEN PR KONKURSÁPNINGSTIDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMELLE KR V ETTER FORET AKS- OG SELSKAPSLOVGlVNING, NÆRINGS- OG REGISTRERIGSLOVGIVING MY MULIGE KONKURSÁRSAKER... 8

3 3 VII BOETS STILLING OG STATUS BOETS AKTIV A OMST0TELIGE DISPOSISJONER '" VIRSOMHET ETTER KONKURSApNING SALG BOETS P ASSIV A... 9 VIII KRD ITO RENES STILLING DEKNINGSUTSIKTER FORDRINGSPR0VELSE UNNLA TT PR0VING ix STRAFBARE FO RH OLD X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN DEN INLEDENDE BOBEHANDLING DEN VIDERE BOBEHANDLING Vedlegg: 1. Registreringsforretning 2. Ápningsgiro

4 4 I ADRESSATER FOR REDEGJØRELSEN Nærværende innberetning fremlegges for 0vre Romerike tingrett i forbindelse med avholdelsen av første skiftesamling i boet torsdag 23. februar 2006 kll0.00. Den vii deretter bli sendt i kopi til: 1. Selskapets kjente kreditorer etter hvert som de melder sine krav i boet. For øvg vises til konkrslovens 156 som påberopes av konkrsboet. 2. Skattefogden i Akershus 3. Fylkesskattekontoret i Akershus 4. Skatteoppkreveren i Sørum. 5. Ligningskontoret på 0vre Romerike 6. Debitor hvis hans adresse blir bragt på det rene 7. Konkrsregisteret, Brønnøysund. 8. Kreditorutvalget 9. Påtalemyndigheten. Redegjørelsen forelegges konkrsdebitor på første skiftesamling. II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER 1. Navn Den konkrsrammede er Jim Aleksander Wolden personlig. Han er dessuten innehaver av enkeltmansforetaket Wolden World Industres Jim Wolden som derfor også er omfattet av konkrsen. 2. Forretningssted Konksdebitors bostedsadresse er ukjent. Han bor muligens i Spana. Konksdebitors folkeregistrerte adresse er Siggerudhagan 13,2080 Eidsvoll. Dette er privatadressen hans da han bodde i Norge, men denne eiendommen er nå tvangssolgt. 3. Organisasjonsnummer Jim Aleksander Wolden sitt personnummer er Enkeltmansforetaket Wolden World Industries, med organisasjonsnummer , er registrert på konkursdebitors navn i Foretaksregisteret og med addresse Siggerudhagan 13,2080 Eidsvoll. 4. Bransje A v opplysningene mottatt fra Brønnøysund heter det at bransjen til enkeltmansforetaket er salg av Yarer.

5 5 5. Konsern Intet. 6. Filaler / avdelinger Intet. 7. Tidligere navn Intet. III KONKURSEN 1. Tingrett, kjennelsesdato og klokkeslett Boet til Jim Aleksander Wolden personlig, innehaver av Wolden World Industres Jim Wolden, ble tatt under behandling som konkrsbo ved 0vre Romerike tingretts kjennelse av 2. februar Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grunnlaget for konksåpningen var konksbegjæring av 10. januar 2006 fra Skatteoppkreveren i Sørum kommune pga skyldige skatter og utgifter med kr Fristdag Konkrsbegjæringen innom til tingretten den 13 januar 2006, som således er å anse som frstdagen i henhold til dekningslovens Fordringsfrist Fordringer i boet må i henhold til konkskugjøringen meldes til bostyrer innen 9. mars Fristen er ikke preklusiv, jfr. konkrslovens 78, første ledd nr 4 og same lovs 109. il Jeg har ikke kommet i kontakt med konkrsdebitor som har ukjent bope!. Det har derfor ikke vært mulig for bostyrer å varsle kreditorene om boåpningen utover at jeg har fått liste over kreditorene som hadde sikkerhet i boligeiendommen. Disse har jeg varslet. 5. Skiftesamlinger Første skiftesamling i boet blir avholdt ved 0vre Romerike Tingrett, Eidsvollvegen 154,2080 Eidsvoll, den 23. februar 2006, kl 1000.

6 6 I henhoid til konkskugjøringen skal føigende saker da behandies: 1. ForeIøpig orientering om boet. 2. Om bobehandlingen skal innstiles, jfr. konkrsiovens EventueIt oppnevnelse av borevisor. 4. EventueIt vaig av kreditorutvaig. 5. Eventuelt. Ytterligere skiftesamlinger vii normait ikke bli avholdt uten at det begjæres eller finnes påkevd. iv BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Bjøm Nicolaisen Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 01avsgaard Kontorsenter 2013 Skjetten Telefon: Telefax: Borevisor Det foreslås ikke oppnevnt borevisor da boet ikke har midier, og borevisors oppgaver vii bli utført av kreditorutvalget, jfkonkrsloven Kreditorutvalg TiI kreditorutvaig foreslås oppnevnt PåI Chrstian Linnerud, ansatt hos Skattefogden i Oslo og Akershus. Utvalgsmediemmet har på forespørsel sagt seg vilig og habil tii å påta seg vervet og er orientert om reglene i konksiovens 83 (3). V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 1. Sivilstatus Ukjent. 2. Ekteskapelige formuesforhold Ukjent.

7 7 3. Samboerskap Ukjent. 4. Andre sameiespørsmål Ukj ent. 5. Revisor Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, er det ikke engasjert revisor 1 enkeltmannsforetaket. 6. Regnskapsfører Ingen regnskapsfører. 7. Daglig leder Intet. 8. Forsørgelsesbyrde Jeg har fàtt opplyst at debitor har 2 barn på henholdsvis 9 og 15 år, men disse opplysningene er ikke nødvendigvis utfyllende. 9. Inntektsforhold. Utlegg og beslag i lønn Jeg har ingen opplysninger om dette da debitor sansynigvis befinner seg i Spania. 10. Særlige forhold av betydning Ingen opplysninger foreligger. 11. Tidligere konkursbehandling, akkord, gjeldsforhandling Jim Wolden var styreformann i selskapet Caree AS som ble slått konks i Jim Wolden var under personlig konkrsbehandling i Wolden var dessuten eier av, enestyre og daglig leder i No 1 Jim Wolden AS som ble tvangsavviklet høsten Det ble ikke besluttet konkrskarantene. VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET 1. Oversikt over virksomheten Jeg har ikke kommet i kontakt med debitor som antas å ha oppholdt seg i utlandet de siste par årene, og har derfor ingen opplysninger om eventuell næringsvirksomhet han måtte drive. Boet har ikke midler til å undersøke hva han eventuelt driver i Spania.

8 Advokatjinnaet Nicolaisen & Co ANS 8 2. Lokaler 3. Ansatte Debitors siste bopel i Norge er tvangssolgt, andre lokaler kjenner jeg ikke til. J eg har ikke funnet at debitor har noen ansatte. Lønnskravsbehandling antas uaktuelt. 4. Regnskap - regnskapsførsel Fra ligningskontoret har jeg fått opplyst at debitor ikke har levert selvangivelser Han er i disse årene skjønnslignet med negativ formue. Han har normale inntekter i 2000 og 2002, men i 2001 er han skjønnslignet med en inntekt på kr I 2003 har han innsendt selvangivelse og oppgitt en inntekt på kr og en formue på kr Det vesentligste av dette er inntekter på salg av aksjer i T 5PC LTD, og det vesentligste av formuen er aksjer samesteds. Det er opplyst at konksdebitor ikke hadde noen formelle roller i The 5 Percent Communty er det opplyst at inntekten er kr , men at han nå har negativ formue med kr Det foreligger ikke tall for Regnskap har jeg ikke funnet. 5. Virksomheten pr konkursåpningstidspunktet Hva debitor gjør har jeg ingen opplysninger om. 6. Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, nærings- og registreringslovgivning mv. Dette har jeg ingen opplysninger om. 7. Mulige konkursårsaker Den direkte konkrsårsak er skattekravet fra konkrsrekvirenten. Kravet fordeler seg som følger: 2001: kr : kr : kr : kr Jeg har ikke tilstrekkelige opplysninger til å uttale meg om når debitor ble insolvent, men det synes i alle fall åpenbar at han ble det i 2004.

9 Advokatfinnaet Nicolaisen & Co ANS 9 VII HOETS STILLING OG STATUS 1. Hoets aktiva Da jeg ikke har kunnet komme i kontakt med debitor, er hans eventuelle aktiva ukjent for meg. A v same grnn har jeg ikke kuet avholde registreringsforretning. Søk i registre i Norge har ikke ført til at jeg har fuet aktiva. Debitor er registrert som eier av to motorsykler, men disse er også registrert solgt for flere år siden. Boligen i Norge er tvangssolgt. 2. Omstøtelige disposisjoner Bostyrer har foreløpig ikke avdekket omstøtelige forhold. 3. Virksomhet etter konkursåpning 4. Salg Boet har ikke drevet virksomhet. Intet. 5. Hoets passiva a) Skatt og merverdiavirft Skattefogden i Oslo og Akershus har aneldt et prioritert krav kl II på merverdiavgift med kr ,-, et uprioritert krav på merverdiavgift, gebyr og renter med kr ,- samt et etterprioritert krav på merverdiavgift og renter med kr ,-, til samen kr ,-. Det er ikke aneldt krav på skattetrekk, men kemneren i Eidsvoll opplyser at skatteyter har fàtt utskrevet forskuddsskatt for 2006 med kr ,-. Første fonall er 15. mars b) Bidragsgield Trygdeetatens innevingssentral har aneldt et krav på bamebidrag med totalt kr ,- hvorav kr ,- er prioritet kl I da det er påløpt de siste 6 måneder før frstdagen. De resterende kr ,- er et uprioritert krav. c) Anmeldte krav Fristen for fordringsanmeldelse går ut 9. mars Det er pr meldt til samen 30 krav som fordeler seg som følger:

10 10 Prioriterte krav kl I kr ,00 Prioriterte krav kl II kr ,00 Uprioriterte krav kr ,19 Etterprioriterte krav kr Totalt kr Den ovenstående oversikten omfatter ikke konksrekvirentens krav på kr d) Panteheftelser Det er registrert 3 utlegg 1 DP 3508, en Suzui motorsykkel som er registrert videresolgt VIII KRDITORENES STILLING 1. Dekningsutsikter Med forbehold om eventuelle endringer vedrørende boets aktiva og passiva, synes det på nåværende tidspunkt ikke å være påregnelig med dividende til noen fordringshavere. 2. Fordringsprøvelse Det er ikke foretatt fordringsprøvelse. 3. Unnlatt prøving På bakgrnn av at det ikke synes å være noen realistisk utsikt til dividende for fordringshaveme, vii fordringene ikke bli prøvet før det er avklart hvorvidt det blir dividendeutbetaling, jfr. konkslovens 111 tredje ledd. IX STRAFFBARE FORHOLD Det er ikke grag for å uttale seg om eventuelle straftbare forhoid på dette stadium i bobehandlingen. X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Denne vurderingen utstår til et senere tidspunkt i bobehandlingen.

11 11 XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN 1. Den innledende bobehandling Det vises innedningsvis tii hva som er fremkommet om bobehandlingen under punktene ovenfor. Det synes åpenbar at bobehandlingen ikke kommer videre uten at boet Ïar tilgang på yterligere opplysninger, typisk ved at debitor tar kontakt med undertegnede. Registrering av konkrsdebitors aktiva har ikke vært mulig, jf. konkrslovens 80. Det har vært tatt alminnelige skrtt i forbindelse med konkrsåpningen, herunder foretatt omadressering av post, forespørsler til baner, diverse registerudersøkelser og påiagte meldinger jfr. konkrslovens 79. Bostyrers ansvar er forsikret i generalpolise og åpningsgiroen er betalt, jfr. konkrslovens 87. Vedlegg 1: Åpningsgiro. 2. Den videre bobehandling - anmodning om videre forenklet underretning etter kk 156. Bostyrer vii nærmere forsøke å komme i kontakt med debitor. Dersom dette ikke Iykkes, vii bobehandlingen måtte innstiles. Samtidig begjærer med dette boet retten om å gi boet adgang til forenlet underetng til de uprioriterte kreditorene ved at inberetngene heretter blir lagt ut på bostyer hjeieside på interett jfkk 156. Det er mange uprioritere krav, og de uprioritere fordringshavere vii mest sansynig ikke fã dividende. De uprioriterte kreditorene vii i så fall ku fã tilsendt brev moo opplysnig om hvor de fier inberetngen samt tilbud om at de som ønsker det kan fã inberetngen tilsendt på vanig måte. 0vrge adressater enn de uprioritere krooitorene, vii fã inberetnngen på papir på vanig måte. ola;p,2/1re_!mrn ~k:s' bostyrer

12 .-: ". r- Apningsgiro-konkursbo Polisenr i L ~ - Generaipolise Kombinert bostyreforsikring ~ Sak nr. :.o\q::::o.q::?t. Q.i\..::..... Navn :.~l,~...ð...,..w.ç,w:ec\... Åpnigsdato :...&I.a.::Ç.&?...:... RegIstrer Kid-nr.:...Q2~?.~.ls-~.l... ved on-line (terminal) betaliger mã KID regitreres, hvis Ike blir trnsaksjonen avvist Vãr repreentat: Kvittering Lyberg & Partnere AS, Ruseløkkveien 14b, Tl , fax Innbetat ti konto: If Slaeforsikg NU Postbo 24( Lyial Orgmisaijoiimt Kroner Øre Blankettnummer J Betalingsinformasjon Sak nr. :..Qk.::..CÚjß")...wu.'c..cvo N avn :..~~x... \...u..&"l... Åpnigsdato :...s:.a.:-.cl... Eidsvoll tigrtt - Generapolise. Polienr Betalt av r ì GIRO Betalings- r frist L Underskrift ved girering r -i ~ej2 \\(,: - do L Betalt til r If Skadeforsikring -i -l -l -i L -l Belast konta L Postboks L YSAKER.J K vittering tilbake Kundeidentifkasjon (KID) Kroner Øre Til konto Blankettnummer ( 2) ( )

13 . Side 1 av 1 OnB NOR Bekreftelse, betaling innland Betalingen er blitt registrert, men ikke godkjent. Godkjenning av betaling gjøres via valg 'Godkjenne' i funksjonsmenyen. Betaler Mottaker Fra konto: Til konto: Kontoeier: ADVOKATFIRMAET Navn: IF SKADEFORSIKRING Adresse: NICOLAISEN & CO ANS Adresse: HVAMSTUBBEN 17 POSTBOKS SKJETrEN 1326 LYSAKER i Betalingsinformasjon WWN=,,,,,,.y,,-,,-.-'m~""'~',,-~.W'VW'""'''~'~_~''''''''~'N=N'~ ~'''A~_.-.-_..''''''''N=N'N''N.N=...y.''""ff''N,,Y~~~''''--''''''_ Bankens ref.: Beløp: 400,00 Betalingsdato: Internt notat: Betalingstype: Betaling innland KID: Melding: Annen Registrert av: TB02641 Pålerud Heidi Beate K. Utskrift ved: HEIDI BEATE K. PÅLERUD :59 (9 DnB NOR httc;'//ututut rlnhnnr nn/cpct_hprlri-a/nhh/hph,l;nmnnl"nrl/lr,,;ttprincl nrint ;httl?lrnntølr"t 17 ()') ')()() Ç

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO

MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO MIDLERTIDIG INNBERETNING TIL ØVRE ROMERIKE TINGRETT I K. BO NR. 08-049095KON-OVRO SEVENBEST AS - DETS KONKURSBO 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN...4 II IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN

Detaljer

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. 0slo byfogdembete Debitor v/styrets leder. Samtliee kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. oktober 2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L3-I34B26KON-OBYF/2: MITANO MøBLER AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO - orc.nr. 994L46300

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund

INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursreqisteret i Brønnøysund GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. april 2013 INNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. l3-o377 O4KON-OBYF / l= 2YOU FRISøR AS, DETS KONKURSBO I. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

MIDLERTIDIG INBERETNING

MIDLERTIDIG INBERETNING Advokatfnnaet Ncolasen & Co ANS 1 Advokat Bjørn Ncolasen Advokat Ole fan Halvorsen Advokat Ger Langbelle Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martnusen Advflm. Hld Larmru Advokat Mads Ole Haugen Advflm.

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsqaranti TA BOLIGFINANS AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo,24. mars 2015 Ansvarìig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. [4-I3B944KON-OBYF /2:TA BOLIGFINANS

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett

Konkursrådet. Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011. Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Konkursrådet Regionbesøk i Ålesund 25. og 26. mai 2011 Inntrykk fra besøk hos Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett Førstebyfogd Ernst Moe Stavanger tingrett 1 Ernst Moe Dommerfullmektig Kristiansund 1977-1979

Detaljer