SKUP Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKUP 2008 36. Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008"

Transkript

1 SKUP Prosjekt: Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juli 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn

2 2 Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport til Skup-prisen 2008 ETT ÅR ETTER 80-ÅRSFLOMMEN Metoderapport til SKUP-prisen 2008 Om f ang: Pub liser t i Laagend alsp ost en 4, juli, 5. juli, 7. juli, 10. juli, 11. juli, 14. juli, 15. juli, 18. juli, 19. juli og 21. juli Jour nalist er : Anne Mone Nord ahl, Elin Hansson, Ir ene Mjøseng, Lar s And r eas Ellingsgar d Øver li, Even Tr åen og Kjet il St orm ar k Red aksjon: Laagend alsp ost en St asjonsb akken Kongsb er g Tlf Kont akt p er son: Kjet il St orm ar k, t lf Rost ed svei Kongsb er g Ett år etter 80-årsfl ommen Metoderapport til Skup-prisen SAMMENDRAG 4. juli 2007 b le Kongsb er g r am m et av 80-år sf l om. Det kom ald r i noe f orvar sel t il byens b ef olkning. Sam m e d ag som jazzf est ivalen skulle st ar t e og gat er og m ennesker var kled d t il f est, b le b yen d elt i t o og kaos r am m et lokalsam f unnet. På kort var sel m åt t e p olit i, b rannvesen og m annskap er f r a kom m une, St at ens Vegvesen og Sivilf orsvar et m ob iliser es f or å r ed d e f l om ver net m ellom Num ed alslågen og E134. Også soldat er f r a Heim ever net b le m ob iliser t. De t o st ør st e b r uene b le st en gt i f l er e d ager, m ens d e st ore vannm assene d und r et gjennom b yen. Lenger sør b le f l er e t usen d ekar d yr ket m ar k over svøm m et, m ed st ore skad evir kninger f or år et s avling som r esult at. And r e st ed er b le cam p ingp lasser r aser t og skoler og svøm m ehaller ød elagt. Bar e r en og skjær f l aks gjord e t r olig at ingen m ist et livet i hend elsene som gjord e at hele nasjonens øyne, f or noen t im er, var r et t et m ot Kongsb er g. Hvord an kunne en slik nat ur kat ast r of e innt r ef f e ut en at b ef olkningen f i kk noe som helst f orvar sel? Nest en et t år sener e var d et ny f ar e f or f l om i Kongsb er g. Da var d et p åf allend e f orskjell på b er ed skap sar b eid et. Selv om m an blir klok av skad e, var d et så him m elvid f orskjell at d et var p åf allend e. Såpass at vi st ilt e oss sp ør sm ålet : Hva var d et egent lig som skjed d e i f jor? Og hva har skjed d sid en d a?

3 Det ga st øt et t il ar t ikkelser ien: Et t år et t er 80-år sf l om m en. Noen av våre hovedfunn i artikkelserien: sand sekker b le r ot et vekk et t er st orf l om m en 2007, slik at når en ny st orf l om t r uet år et et t er, m åt t e Kongsb er g kom m une kjøp e nye. Fler e av f l om of r ene had d e f ort sat t ikke f åt t er st at ningene sine. Før st et t er at st orf l om m en i 2007 var et f akt um, var slet Norges Vassd r ags- og Ener gid ir ekt orat (NVE) led elsen i Kongsb er g kom m une p å t elef on. Kongsb er gs ord f ør er f i kk et f orvar sel, ikke f r a NVE, m en f r a r egulant en i nord Num ed alslaugens Br ugseier f orening (NLB). Men ord f ør er en var slet ikke vid er e t il noen and r e. NLB var slet heller ikke t il NVE. Flom m en b le f ør st op p d aget og f orm elt var slet av en led er gr up p e f r a St at ens vegvesen som var p å b ef ar ing nord f or Kongsb er g. NLB la en helt annen st r at egi f or hånd t er ing av m agasinene i Tunhovd f jord en og Pålsb uf jord en, nord i Num ed al, d a ny f l om t r uet vår en NLB had d e d r op p et f l om b uf f er p å en halvm et er, d a ekst r em ned b ør r am m et i juli En slik b uf f er f orvent es av NVE. NVE har b ak lukked e d ør er f åt t m ye kr it ikk f or dår lig hånd t er ing av f l om m en i 2007, blant annet f or alt f or sene og f or lit e sp esif i kke f l om var sler og p r ognoser. På b akgr unn av kr it ikken er d et gjennom f ør t f l er e r ut ineend r inger, m en ut en at of f ent lighet en har f åt t vit e noe om d eb at t en. Fem kr af t ver k i Num ed alslågen har på t o år p r od user t st r øm f or en ver d i t ilsvar end e m er enn 1,8 m illiar d er kr oner. NVE ved går at d e nøler m ed å var sle f l om, f ord i d e f rykt er å b li hold t økonom isk ansvarlige f or t ilt ak som iver kset t es og som sener e viser seg å ikke ha vær t nød vend ige likevel d er som f l om m en skulle ut eb li. 4 Ett år etter 80-årsfl ommen Metoderapport til Skup-prisen HVORDAN KOM PROSJEKTET I GANG? 28. ap r il 2008 m øt t es r ep r esent ant er f o r Kongsb er g kom m une, St at ens Vegvesen, p olit iet, Heim ever net, Br ann - og r ed ningst jenest en, Norges Vassd r ags- og ener gid ir ekt orat (NVE) og Num ed alslaugens Br ugseier f or ening i f orm annskap ssalen i Kongsb er g r åd hus. Form ålet m ed m øt et var å p lanlegge b er ed skap en i t ilf elle vår f l om. Møt ed elt aker ne skulle også evaluer e f l om innsat sen år et f ør, d a Kongsb er g, Num ed al og Sand svær b le ram m et av 80-år sf l om, så god t som ut en f orvar sel. Laagend alsp ost ens r ep ort er, Lar s And r eas Ellingsgar d Øver li, b le im id ler t id vist ut p å gangen et st ykke ut i m øt et. Det skjed d e et t er at d et

4 var kom m et f l er e m eget nær gåend e sp ør sm ål m ot vassd r agsr egulant en, Num ed alslaugens Br ugseier f orening. Teknisk sjef Øyvind Eng ed ahl i Kongsb er g kom m une ville vit e om m an b ur d e ha f orhånd st ap p et m er vann i m agasinene f or å hind r e f l om m en, og om d et var økonom iske år saker t il at m an ikke gjord e d et t e. Forut f or m øt et had d e d et også vær t et p ar m ellom spill m ed f orvir r end e innhold, som var egnet t il å gjør e oss usikr e p å hva som f oregikk. 8. ap ril: Fr ykt er ingen r ep r ise f r a i f jor 17. ap r il: Fr ykt er ny f l om i Lågen / Job b er f or å unngå ny kat ast r of e Et t er m øt et var d et im id ler t id f ull r ulle, innt il f l om f ar en f or alvor b le avb låst nær m er e m id t en av m ai. Det t e var d en d ir ekt e f oranled ningen t il at vi f i kk id een t il ar t ikkelser ien, kom b iner t m ed et lit e skjær av d år lig sam vit t ighet f or at vi ikke had d e gr eid å vær e sp esielt dyp t p løyend e d a f l om m en r am m et oss år et f ør. Det f r em st o d som en god id e å p r øve å f å t il op p st art av ar t ikkelser ien p å år sdagen f or 80-år sf l om m en, som var 4. juli. Ikke lenge et t er kom d et d essut en et anonym t t ip s inn t il m ed iehuset. På et enslig A4-ark st od d et skr evet at Kongsb er g kom m une had d e r ot et vekk d e sand sekkene som b le b r ukt ved f l om innsat sen år et f ør. Kom m unen had d e d er f or m åt t e kjøp e nye sand sekker. En f ant ast isk hist orie, selvsagt, som i t illegg vist e seg å vær e sann. Formannskapssalen i Kongsberg rådhus Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport til Skup-prisen PROBLEMSTILLING VED OPPSTART Gjennom ar t ikkelser ien t ok vi m ål av oss t il å ikke b ar e r ekonst r uer e hva som skjed d e år et f ør, m en også å p r øve å gjør e f olk kloker e i f orhold t il hvord an vassd r aget r eguler es, hvilke hensyn som vekt legges og å vise hvilke r ut iner som event uelt svikt et. 1. Hva skjed d e, m inut t f or m inut t? Hvem visst e hva og gjord e hva, og når? Kr onologisk hist orie over m inst f ire sid er. 2. Hva skjed d e m ed sand sekkene? Hvorf or b le d isse ikke t at t var e p å? 3. Hvo r f or kom d et ald r i noe f lom var sel f r a Norges Vassd r ags- og Ener gid ir ekt orat (NVE)? 4. Er d et b ar e sikker het som er ut slagsgivend e f or r eguler ingen av Num ed alslågen, eller gir økonom iske hensyn også t unge f ør inger?

5 5. Hvord an løses i p raksis gr åsoned ilem m aene i r eguler ingen av vassd r aget? 6. Hva har skjed d m ed d e som b le r am m et av f lom m en? Hva er st at us i d ag? Har b ønd ene f åt t sit t er st at ningsop p gjør? Et t er hver t b le p r ob lem st illingen ut videt noe, t il også å inklud er e: 7. Hvor m ye p enger t jener St at kr af t og and r e p å st r øm p r od uksjonen i Num ed alslågen? 4. JOURNALISTISKE METODER Mye av gr unnlaget f or m ange av nyhet ssakene m åt t e nød vend igvis legges gjennom at vi t ok oss t id t il å r ekonst r uer e d r am at ikken, m inut t f or m inut t. Her m åt t e vi skr elle vekk all p olit isk korrekt r et orikk om at alle gjord e så god t d e kunne, og i st ed et f okuser e b einhar d t p å hva som skjed d e, hva som f akt isk b le gjort, og p r øve å f å p å p lass m est m ulig d et aljer og eksakt e t id sp unkt er. Vi m åt t e b r uke m ye t id p å å f orsikr e eksem p elvis p olit iet at vi ikke var ut e et t er å kr isem aksim er e enkelt st åend e vur d er inger gjort av enkelt e p olit ipat r uljer und er d en m est hekt iske f lom innsat sen. Vi kunne selvsagt ha hanket noen let t vint e nyhet ssaker p å d enne m åt en, m en vi valgt e å set t e f okus p å st r ukt ur elle år saksf orhold. Noe som i og f or seg var en ganske kr evend e ut f ord r ing Skriftlige kilder Å r ekonst r uer e hend elser et t år et t er er en kr evend e op p gave. De aller f ær r est e av oss gr eier å huske eksakt e klokkeslet t og d et aljer så lenge et t er, selv om d et t e var en ekst r em t sp esiell hend else. Vi var d er f or, i alle f all d elvis, avhengige av hvilke skr if t lige kild er vi kunne f inne. Noen av de skriftlige kildene vi har benyttet, er: Manøvr er ingsr eglem ent f or Num ed alslågen (ved t at t av St ort inget 18. m ai 2001) NOU 1996: Gener elt om vassd r agsr eguler inger s r eguler end e ef f ekt Sam t lige f lom var sler og and r e var sler send t ut f r a NVE Laagen d alsp ost ens egne ar kiver og b ild ear kiv Lo gg over f yllingsgr ad i Pålsb uf jord en og Tunhovd f jord en, f ør t av St at kr af t s d rif t ssent r al i Dalen Lo gg over vannf ør ing i Num ed alslågen, f ør t av St at kr af t s d r if t ssent r al i Dalen In t er n ob ser vasjonslogg f r a Norges Vassd r ags- og ener gid ir ekt orat År sr ap p ort er og r egnskap er f r a Num ed alslaugens Br ugseier f orening Lo gg f r a p olit iet s in nsat s (Sønd r e Busker ud p olit id ist r ikt ) Lo gg f r a t eknisk et at i Kongsb er g kom m une 6 Ett år etter 80-årsfl ommen Metoderapport til Skup-prisen 2008 Sp esielt vikt ig b le d et å sam m enhold e m anøvr er ingsr eglem ent et m ed loggene f r a St at kr af t, som vi m åt t e jobb e

6 ganske har d t f or å f å ut. Manøvr er ingsr eglem ent et innehold er b lant annet kr av om hvilket kot enivå som m å f ylles i m agasinene t il hvilke d at oer. Loggene vist e kr af t int er essene had d e gåt t langt ut over m anøvr er ingsreglem ent et og f ylt m agasinene i f orkant av f l om m en i Vi jakt et også på logg f r a Kongsb er g kom m une. Det b le im id ler t id ald r i er klær t kr ise eller sat t kr isest ab, og d et f ant es d er f or ingen logg f r a Kongsb er g kom m unes kr isehånd t er ing som såd an. Men et t er å ha gravd noe m er, f ant vi ut at t eknisk et at had d e loggf ørt d e vikt igst e hend elsene p å sit t f agf elt. Det t e hjelp oss i b est r eb elsene p å å r ekonst r uer e i alle f all noen av gr ep ene kom m unen had d e t at t und er veis. Hva angår p olit iet s logg f i kk vi, av en eller annen ab sur d år sak, ikke t ilgang t il d enne skr if t lig. Denne b le im id ler t id lest op p f or oss over t elef on. Med st øt t e i lyd b ånd op p t ak, m åt t e vi d er et t er skr ive ned igjen d e ulike p unkt ene. Det t e var svær t t id kr evend e. Vi ser ikke b ort f r a at d enne m et od en b le valgt av p olit iet f or å avskjær e oss f ra enkelt e op p lysninger. Det kan d er f or vær e enkelt e hend elser vi ikke har gr eid å f i nne f r am t il i vår t ar b eid. Men p olit iet s logg var vikt ig f or oss, f ord i d en b id r o t il at vi var i langt b ed r e st and t il å kunne ver if i ser e og f ort olke d et øvr ige m at er ialet, båd e i skrif t lige og m unt lige kild er. En t ilsvar end e p r ob lem st illing m øt t e vi i NVE, som op p r innelig nekt et oss t ilgang t il sin int er ne kr iselogg. Men her ga vi oss ikke. Vi send t e skr if t lig innsynsb egjær ing, og lot d et skinne gjennom at vi m uligens kom t il å skr ive om at vi b le nekt et innsyn. Da ga NVE seg, m en b ar e d elvis. Und er henvisning t il at loggsyst em et innehold er en d el gr ad er t e op p lysninger, f i kk vi bar e ut en r et usjer t ut gave. Men d et t e var likevel nok t il at vi f i kk t id f est et nøyakt ig når NVE f ør st e gang var i kont akt m ed Kongsb er g kom m une. Og d et var sær d eles nyt t ig. Vi had d e også gled e av d en nord iske elekt r isit et sb ør sen Nord p ools hjem m esid er.

7 Sid ene var lit t kr evend e å f i nne f r am på, m en har en ut m er ket søkef unksjon som gir anled ning t il å søke et t er gjennom snit t lige sp ot p r iser i et git t m arked i en git t p er iod e. Sid ene f i nner d u p å ht t p ://w w w.nord poolsp ot.com /r ep ort s/ar eap r ice/ aldri tilsendt noe fl omvarsel fra NVE før fl ommen var et faktum. Her sperrer en politipatrulje i villrede av Nybrua midt i Kongsberg sentrum. Politiet fi kk Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport til Skup-prisen Muntlige kilder Dyb d eint er vjuer m ed p r im ær kilder Det b le gjennom f ør t d yb d eint er vjuer p å m inst 1 t im e eller m er m ed t ot alt 14 p r im ær kild er. Or d f ør er Egil Langgår d i Flesb er g kom m une Or d f ør er St einar Ber t helsen i Rollag kom m une Or d f ør er Vid ar Land e i Kongsb er g kom m une Ber ed skap sansv i Kongsb er g kom m une, Od d Resser Davær end e inf oansvar lig i Kongsb er g kom m une, Ber nt Sø r aa Teknisk sjef Kongsb er g kom m une, Øyvind Enged ahl Po lit isjef Glenn Rhod en ved Kongsb er g p olit ist asjon, Sønd r e Busker ud p olit id ist r ikt To r e Br aat en, seksjonsled er i St at ens Vegvesen og ansvar lig f or kr isehånd t er ingen i Kongsb er g f r a vegvesenet s sid e Dir ekt ør i Num ed alslaugens b r ugseier f orening, Jan Gaut e Bjer ke (som også er d ir ekt ør i St at kr af t syst em et ) Avd elingsd ir ekt ør Rune Flat b y, konsesjons- og t ilsynsavd elingen i NVE Einar Beh eim, r egiond ir ekt ør NVE r egion sør Håvar d Øst hagen, f ung avd d ir vann og r essur savd i NVE. Ber ed skap sled er hos Fylkesm annen i Busker ud, St en Pet t er Aam od t Sp r åkp r of essor Finn Er ik Vinje, som har hyt t e i vassd r agsom r åd et og er led er i Tunhovd f jord ens venner De f lest e av d isse b le int er vjuet f ler e ganger. Alle int e r vjuer b le t at t op p p å lyd bånd, og skr evet ut i sin helhet St em m egjenkjennend e p r ogr am var e Det t e var, nat ur lig nok, et svær t t id kr evend e ar b eid. I f orb ind else m ed d et t e ar b eid et f orsøkt e vi å b r inge p å d et r ene om d et f ant es st em m egjenkjennend e p r o gr am var e som kunne f orenkle ar b eid sp r osessen f or oss, d vs ved at et d at ap r ogr am kunne skr ive ut op p t akene aut om at isk. Men vi f ant ikke noen god e løsninger f or d et t e. Slik p r ogr am var e f unger er i d ag b r a p å engelsk t ale, m en er så vid t vi har f åt t op p lyst av p r od usent en av d et d igit ale op p t aksut st yr et vi p.t. b enyt t er - ikke i t ilst r ekkelig gr ad blit t ut viklet f or norsksp r åklig innhold Åp ne sp ør sm ål

8 I int er vjuene b le d et st ilt veld ig åp ne sp ør sm ål. Typ isk f or int er vjuene var at vi st ilt e sp ør sm ål av t yp en hvor d an var d et d et t e b egynt e f or d eg?. Det kunne d er m ed gå så lenge som 30 m inut t er ut en at vi b r øt inn og st ilt e op p f ølgingssp ør sm ål. Det hold t å kom m e m ed b ekr ef t end e lyd er som vist e at vi var int er esser t i d et som b le f ort alt. I d et st ore og h ele b le d et git t sær d eles f å f ør inger i int er vjuene i d et hele t at t. Selv om vi had d e konkr et e vinklinger som vi var m er int er esser t i enn and r e, så vist e d et seg svær t nyt t ig å ikke snevr e inn p r ob lem st illingene f ør lit t sener e ut i p r osjekt et. 8 Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport til Skup-prisen Øvr ige m unt lige kild er I t illegg b le d et f oret at t hva vi vil kalle sup p ler end e eller m er enkelt st åend e og ord inær e in t er vjuer m ed b lant annet f ølgend e p er son er : Med lem m er av St ort inget s ener gi- og m iljøkom it e Or d f ør er i Nore og Uvd al, Kir st en Gjest em oen Hovd a (Ap ) Dir ekt ør Johnny Løcka i Nær ingsp arken Ko m m unikasjonråd giver Hild e Tot land Har ket, NVE Bjar ne Aar ing, Sivilf orsvar et Geir Bye Gund er sen, Sivilf orsvar et An d r e kild er i Sivilf orsvar et Ob er st løyt nant Kjell Enb er get, sjef f or Heim ever net i Busker ud og Telem ar k An d r e kild er i Heim ever net Assist er end e r åd m ann, Pet t er Nap er -Hansen, Kongsb er g kom m une Råd m ann Ast r id Som m er st ad, Kongsb er g kom m une Per Er ik Ber gan, d r if t san svar lig og r et t ighet shaver ved p ukkver ket p å Basser ud åsen i Kongsb er g Med lem m er i aksjonsgr up p en f or Pålsb uf jord ens f r am t id An sat t e ved d en nord iske st r øm b ør sen Nord p ool Ved likehold sled er Ole Gunnar Haug, St at kr af t s anlegg i Tunhovd f jord en ulike enkelt p er soner som had de op p levd 80-år sf lom m en i 2007, og som Laagend alsp ost en t id liger e har om t alt og som vi gjord e nye int er vjuer i f orb ind else m ed ar t ikkelser ien 4.3. Lister og logger Pr osjekt et m ed f ør t e en st or inf orm asjonst ilgang, og d et var t id vi s kr evend e å hold e seg f lyt end e. Vi had de d er f or st or nyt t e av å f ør e egne r esear chlogg, i t illegg t il at vi løp end e f ør t e en id elist e over ur ealiser t e r ep ort asjer / nyhet ssaker, sam t løp end e op p d at er t e en egen t elef onlist e som b le op p r et t et sær skilt f or p r osjekt et Egne observasjoner

9 Det var svær t vikt ig f or p r osjekt et at r ed aksjonen st øt t et seg t il egne vur d er inger og egne ob ser vasjoner. Da f lom m en r am m et Kongsb er g 4. juli 2007, var kaoset såp ass kom p let t at en av Laagend alsp ost ens r ep ort er e b le b ed t av p olit iet om å d ir iger e t r af ikken gjennom sent r um. Mange av oss st od m ed and r e ord m ed b egge b eina m id t op p e i krisehånd t er ingen. I t illegg var d et slik at Laagend alsp ost en und er 80-år sf lom m en t ok en b et yd elig r olle i å inf orm er e lokalb ef olkningen om t r af ikale og and r e konsevenser, slik som nat ur lig var. Ved m inst et t t ilf elle m åt t e vi korriger e f eilinf orm asjon som p olit iet gikk ut m ed, f ord i vår e r ep ort asjet eam had d e b ed r e over sikt i sent r um som r ådet i Kongsb er g enn hva p olit iet had d e. Det var d er f or vikt ig å st ole p å vår egen m agef ølelse i m ange av vur d er ingene som vi m åt t e gjør e av om saker og op p lysninger var r elevant e i d en st or e sam m enhengen eller ikke. I t illegg gjord e vi et r ep ort asjem essig gr ep, som vi m ener st yr ket vår nær het t il st of f et : Vi valgt e å gjør e f ler e r ep ort asjer p å nøyakt ig sam m e st ed og m ed d e sam m e f olkene som år et f ør. Det ga oss f ler e god e kont r ast ob ser vasjoner og b r a f ot oløsninger p å t r ykk, sam t t ilgang t il god e og r elevant e int er vjuer. Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport til Skup-prisen PROBLEMSTILLINGEN UTVIDES Et t er hver t som vi had d e b egynt å f å en d el av f agt er m inologien und er hud en og vi f ikk kjennskap t il f agd eb at t er som går i lukked e m iljøer, valgt e vi å ut vid e p r ob lem st illingen noe t il også å set t e f okus p å klim aut f ord r ingene. I hvilken gr ad skal d en øked e hyp p ighet en av ekst r em vær f ør e t il end r inger i r eguler ingen av vassd r agene? En st ør r e hyp p ighet i ekst r em vær øker r ad ikalt f ar en f or st orf lom i vassd r agene, f ord i ekst r em vær et er vanskeliger e å f orut si. St ore m engd er ned b ør p å kor t t id er et t yp isk scenar io. Og d et var jo d et som var år saken t il at d et gikk galt i Kongsb er g i juli Foreløp ig kr angler f agm iljøene om d et er vit enskap elig gr unnlag f or å slå f ast om d et vi ser er p er m anent e end r inger i vær b ild et eller b ar e norm ale f lukt uasjoner. Men d er som m an vent er m ed å konklud er e t il m an er sikr e, kan m ye galt skje f ør d en t id. Mange nat ur kat ast r of er kan t r olig unngåes ved å op p just er e kr avene t il f lom d em p end e m ar giner i vassd r agene. Det t e er et st ort o g f r am t id sr et t et t em a, som f ler e m ed ier b ur d e set t e søkelyset p å.

10 6. HVOR MYE TID ER BRUKT PÅ PROSJEKTET Et t m åned sver k i sam m enlagt b r uk av t id f ord elt p å d e ulike r ep ort er ne er nok gåt t m ed t il r ealiser ing av d et t e p r osjekt et. 7. SPESIELLE ERFARINGER I et lit e lokalsam f unn og i f agm iljøer d er m an er gjensid ig avhengige av hver and r e, er lojalit et en m eget st er k. Det hør t e d er f or m ed t il sjeld enhet en e at vi f ant p er soner vi kunne sp ille p å og som gikk ut m ed kr it ikk. De f lest e kom m ed kom m ent ar er d er kr it ikken var ullen og svar ene unnvikend e, selv om vi op p levd e noen hed er lige unnt ak. Det hjalp å ha gjennom f ør t et såp ass gr und ig f orar b eid at vi had d e d yb d eint er vjuet 14 p rim ærkild er om ulike f orhold, og at alle d isse int er vjuene var skr evet ut i sin helhet. Slik kunne vi skr elle vekk r eser vasjonene og r øykleggingen. Slik b le d et m ye t yd eliger e f or oss hva som var d e vikt igst e p r ob lem st illingene. Kongsb er g 19. januar 2009 Kjet il St orm ar k Pr osjekt led er /avt r op p end e nyhet sr ed akt ør

Metoderapport til SKUP-prisen 2005

Metoderapport til SKUP-prisen 2005 SKUPs p r isjur y Inst it ut t f or Jour nalist ikk Post b oks 1432 1602 Fr ed r ikst ad Metoderapport til SKUP-prisen 2005 1) Navn på journalistene: Kjet il Mæland, Ar ne Lut r o og Geir Selvik. 2) Tittel

Detaljer

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning SKUP 2008 37 Prosjekt: MVA-saken Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juni november 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv og forvaltning 2 MVA-saken Metoderapport til

Detaljer

SKUP 2008 25. Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium:

SKUP 2008 25. Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium: SKUP 2008 25 Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium: TV Tema: Samfunn Broderkjeden Den norske f r im ur er or d en Journalist:

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Det norske sexmarkedet

Det norske sexmarkedet SKUP 2008 7 Prosjekt: Medarbeider: Nilas Johnsen, Tor-Erling Thømt Ruud og Anne Stine Sæther Publikasjon: VG Publisert: Juni - desember 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Nilas Johnsen Tor-Erling Thømt Ruud

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom 1. Jour nalist : Od d Isungset 2. Tit t el: Med lem sjuks i Norsk Målungd om 3. Pub liser t i TV 2 Riket s Tilst and 9.10.2002. Op p f ølgingssaker i Tabloid

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele?

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele? TURISTKONTOR-SAKEN Artikler publisert fra desember 1999 til januar 2001, om fiktive anbud, en offentlig ukultur og en lukket kommune. Artiklene er skrevet for Drammens Tidende av Karianne Braathen og Odd

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no Buffet Konferansen 2004 5. Februar 2004 For br uker t r ender 2003 2010 Eivind J acobsen St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no f or br uker ne hvem/ hva er det? individer

Detaljer

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik En tilnærming av smaken I Frankrike og Norge gjennom to osteprodukter Bak disse ordene en f ransk- norsk st udie av lokale mat produkt er Forskningsprosjekt,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet?

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet? Unni Kjærnes Foredrag holdt ved konferanse for næringsmiddelindustrien arrangert av MultiChemWallinco, Olavsgaard, 3. november, 2004 Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Bridgefestivalen 2008

Bridgefestivalen 2008 -DQ$DVHQ±YnUQ\HSUHVLGHQW 6NM QW Q\ HUYHOLNNHKHOWUHWWnVL-DQ$DVHQJM UFRPHEDFNHWWHUDWKDQJLNNDY VRPSUHVLGHQWIRUILUHnUVLGHQRJGHQJDQJRYHUORWVWDIHWWSLQQHQWLO+HOJH6WDQJKHOOH -DQYDUNDSWHLQSn1%)VNXWDLnUHQHVnGHWHUHQPDQQPHGHUIDULQJVRP

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008 SKUP 2008 33 Prosjekt: Fast & Fiks Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo Publikasjon: Dagens Næringsliv Publisert: Mai - desember 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv SKUP 2009 Met o d er ap p o rt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING

LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING Utkast til KONTRAKT MELLOM FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER PÅ VEGNE AV STATEN V/ MILJØDIREKTORATET OG... OM LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING I EINARSNESET/ LOMSESANDEN STATLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDE,

Detaljer

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Re g je rin g s p a rt ie n e o g Ve n s t re e r e n ig e o m e n d rin g e r i kommune ne s innt e kt s s ys t e m s om s ikre r g ode

Detaljer

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse Syn Kognitiv Hørsel Bevegelse Luftkvalitet Et hovedsiktemål med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne eksisterende funksjonshemmende

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

A kustikk-konsult. Tlf 917 03 212 Fax 3348 3181. Prosj.nr. 1666 www.akustik k.as. B e søksadr. Framnes vn. 7

A kustikk-konsult. Tlf 917 03 212 Fax 3348 3181. Prosj.nr. 1666 www.akustik k.as. B e søksadr. Framnes vn. 7 NO T AT Til: Fra: S olevanne t Drift v / Fredri k Larsen A kustikk- k onsult A S v/ Å nunn d Skomed al Dato: 7. septem b er 2015 Isba n ekjøri n g Sole v anne t Støy til nab o er 1. Ori e nterin g Akusti

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA

ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA (t at t ut gangspunkt i Sildråpen barnehage i Trondheim) Vedt at t i kommunestyret 30/ 08.11 - sak 54/ 11 Ant imobbeplan f or barnehagene på Frost a I NNLEDNI NG

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ÅSE BØRSET RINDALING KONE OG MAMMA LÆRER GRÜNDER I TRIALOG ORGANISASJONSUTVIKLER COACH BEFAL HÅNDBALL- OG FOTBALLTRENER MOT-MEDARBEIDER

ÅSE BØRSET RINDALING KONE OG MAMMA LÆRER GRÜNDER I TRIALOG ORGANISASJONSUTVIKLER COACH BEFAL HÅNDBALL- OG FOTBALLTRENER MOT-MEDARBEIDER LEDERDAGENE 2017 SCANDIC NIDELVEN TRONDHEIM ÅSE BØRSET RINDALING KONE OG MAMMA LÆRER GRÜNDER I TRIALOG ORGANISASJONSUTVIKLER COACH BEFAL HÅNDBALL- OG FOTBALLTRENER MOT-MEDARBEIDER 1 TEMA: KOMMUNIKASJON

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer