Bridgefestivalen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bridgefestivalen 2008"

Transkript

1 -DQ$DVHQ±YnUQ\HSUHVLGHQW 6NM QW Q\ HUYHOLNNHKHOWUHWWnVL-DQ$DVHQJM UFRPHEDFNHWWHUDWKDQJLNNDY VRPSUHVLGHQWIRUILUHnUVLGHQRJGHQJDQJRYHUORWVWDIHWWSLQQHQWLO+HOJH6WDQJKHOOH -DQYDUNDSWHLQSn1%)VNXWDLnUHQHVnGHWHUHQPDQQPHGHUIDULQJVRP QnKDUWDWWSnVHJRSSJDYHQPHGnOHGH1%)LnUHQHIUDPRYHU Av Snorre Aalberg En levende organisasjon kjennetegnes ved engasjem ent og at m edlem m ene har m eninger om det som skjer. En skal ikke ha fulgt m ye m ed i bridgedebatten de siste m ånedene for å vite at flere hadde sterke innvendinger da valgkom iteen innstilte Jan Aasen som kandidat til president på nytt. Debatten var til tider ganske heit og Jan ble av enkelte stilt direkte til ansvar for at økonom istyringen på slutten av 90-tallet var under en hver kritikk. Dette vil vi kom m e tilbake til litt lenger ut i intervjuet, m en det er en selvransakende og ydm yk president vi m øter. Han tar kritikk på flere om råder og understreker at det aller viktigste nå er å legge stridigheter bak oss, se fram over og forsone m otparter. -HJJnUUHWWSnVDN-DQ$DVHQRJNRPPHU PHGHWSDUVS UVPnOVRPHUJDQVNH SULYDWH +YRUGDQKDUGXI OWQRHQDYGHDQJUHSHQH VRPKDUNRPPHWPRWGHJSHUVRQOLJ" 9DUGHWYHQWHWHOOHUV\QHVGXWLQJKDU NRPPHWXWDYSURSRUVMRQHU".MHQQHUGXLJMHQGHIDNWLVNHIRUKROGLGHW VRPKDUNRPPHWIUDP" kalle unorsk. Dette har jeg selvsagt satt um åtelig stor pris på. Jeg har sett også de negative m eldingene, m en de var som sagt ikke uventet. Det som har overrasket m eg m est, var de kretsene som først ikke hadde noe problem m ed m itt kandidatur, i neste sving var de m est aktive for å frem m e en m otkandidat. På sikt håper jeg at j eg kan få til et godt sam arbeid også m ed disse kretsene. Det trenger vi for bridgens del. Det var ikke uventet at Tom m y Sandsm ark ville ha m eninger om m itt kandidatur, ei heller andre som har kom m et på banen. Dette var noe av det jeg vurderte før jeg sa ja til å stille som kandidat. Jeg har gått m ange runder m ed m eg selv for å finne ut om jeg hadde lyst til dette og om det var riktig av m eg å stille. Når j eg så ble kontaktet av flere som støttet m eg, så m å en på ett eller annet tidspunkt bestem m e seg for om en vil stå løpet ut eller ikke. Jeg har fått m ange positive tilbakem eldinger, faktisk av en type jeg vil -HJYHWLNNHKHOWQnUGXEOHNRQWDNWHWDY YDOJNRPLWHHQ%OHGXRYHUUDVNHWRYHUnEOL VSXUWRPnVWLOOHVRPSUHVLGHQWLJMHQ" Jeg fikk en telefon fra valgkom iteens leder torsdag før påske, og jeg var veldig overrasket over henvendelsen. Jeg ba om å få bruke påsken på å tenke igjennom saken. Derm ed var den påsken ødelagt. Det ble flere dager på verandaen for å vurdere om dette var noe jeg hadde lyst å bruke tiden min på. Ikke Side 15

2 m inst m åtte jeg vurdere hva jeg kunne bidra m ed i en ny presidentperiode. +YDYDUGHWYLNWLJVWHJUXQQHQWLODWGXVD MDWLOnVWLOOHWLOYDOJVRPSUHVLGHQWIRUHQQ\ SHULRGH" Dette er en prosess som m odnes over tid. Jeg hadde egentlig tenkt å takke nei til forespørselen, m en etter å ha tenkt igjennom saken og vurdert hva jeg kunne bidra m ed så bestem te j eg m eg for å si ja. Jeg la i forkant av Bridgetinget fram tanker om hvilke om råder jeg m ener er viktig å jobbe m ed. Jeg kan selvsagt ikke bestem m e dette alene, m en vil invitere styret til å ha fokus den veien de kom m ende to årene. Jeg og styret jobber nå m ed å sette sam m en utvalg og arbeidsgrupper, og det vil bl.a synliggjøre styrets prioriteringer. Vi skal også konkretisere det vedtatte handlingsprogram m et i tråd m ed Bridgetingets ønske. -HJKDULNNHWHQNWnJUDYHVnYHOGLJP\HL IRUWLGHQPHQGXVNDOInDQOHGQLQJWLOnNRPPH PHGQRHQNRPPHQWDUHUWLOEODQWDQQHWGH WLQJHQH7RPP\%R\HL%,1RJWLGOLJHUH IRUUHWQLQJVI UHU1LOV.YDQJUDYHQKDUNRPPHW PHG (UGHWULNWLJDWGHWIRUVYDQWVnP\HSHQJHU VRPGHWKHYGHV",WLOIHOOHGHWLNNH VWHPPHUKYLONHVXPPHUHUGHWYLVQDNNHU RP" 9LYHWDWDGPLQLVWUDVMRQHQL1%)SnGHQQH WLGHQLNNHIXQJHUWHVRPGHQVNXOOH6HUGX LHWWHUWLGDWGHWHUWLQJVRPEXUGHY UW HQGUHWSnWLGOLJHUH"(UGHWQRHQSHUVRQHU KHUVRPKDUHWVW UUHDQVYDUHQQDQGUH" 'HWKHYGHVRJVnDWVW\UHWIOHUHJDQJHUILNN VWHUNHDGYDUVOHUIUDUHYLVRURPDWWLQJHQHV WLOVWDQGYDUNULWLVN6WHPPHUGHWWHRJL WLOIHOOHMDKYRUIRUEOHGHWLNNHJMRUWQRHSn HWWLGOLJHUHWLGVSXQNW" (UGHWWLQJGXRJVW\UHWE UWDVHOYNULWLNN SnIUDGLQIRUULJHSHULRGH".DQVNMHGXKDU WDWWPHGGHJO UGRPVRPNDQKMHOSHLGHQ DUEHLGHWVRPVWnUIRUDQ" (UGHWULNWLJDW5XQH+DQGDOUHGGHW1%)IUD NRQNXUVHOOHUYDUGHWWLQJVRPYLNXQQH NRPPHWJMHQQRPXDYKHQJLJDYGHJUHSHQH VRPEOHWDWWGHQJDQJHQKDQEOHDQVDWW" Jeg starter m ed det siste først. Det er hevet over en hver tvil at Generalsekretær Rune Handal har gjort en kjem pejobb for NBF. Jeg ser fram til å jobbe sam m en m ed han og den øvrige adm inistrasjonen. Det at vi har en så solid stab på forbundskontoret, var en viktig årsak til at jeg valgte å si ja til å stille som president. Jeg tror vi i fellesskap skal oppnå gode resultater for forbundets m edlem m er. Jeg ønsker ikke her å gå i detaljer på de forhold du spør om over. Da trenger j eg en hel bulletin for m eg selv, m en skal etter beste evne prøve å kom m e m ed noen kom m entarer. La m eg likevel understreke det aller viktigste først slik at det er hevet over en hver tvil: 6RPSUHVLGHQWLGHQDNWXHOOHSHULRGHQHU MHJDQVYDUOLJIRUGHWVRPVNMHGGHRJ GHUIRUSnWDUMHJPHJGHWIXOOHDQVYDUHWIRU EnGHDYSRVLWLYHRJQHJDWLYHWLQJLnUHQH ± Når m an går ut m ed påstander ala det Tom m y Sandsm ark og andre gj ør, så kan m an fort kom m e m ed angrep som ram m er uskyldige. Det som gj ør m eg m est irritert at det er så enkelt å slenge ut beskyldninger som indirekte ram m er personer som ikke har m ulighet til å forsvare seg. Jeg er derfor veldig opptatt av at det er greit å ha høy tem peratur i den politiske debatten, m en det kan ikke være på en m åte som gjør at det ram m er tilfeldig. Side 16

3 dårlig behandlet i denne perioden, vil jeg sterkt beklage. Jeg lærte m ye av disse prosessene, på godt og vondt. Jeg har også fått m er ledererfaring gjennom m in jobb på høgskolen. Dette gjør at jeg er sikker på at jeg ville løst dette annerledes i dag enn det jeg gjorde den gangen. 'HWWHInUY UHQRNKLVWRULHLGHQQH RPJDQJ9DOJHWLHUWLOEDNHODJWRJGX EOHYDOJWPHGHWNODUWRJW\GHOLJIOHUWDOO -HJYHWLNNHRPGXILNNVLJQDOHUSnWLQJHW DWGXNRPWLOnEOLYDOJW8DQVHWWKYRUGDQ I OWHVGHWGDGXWURVVDOWILNNVW WWHIUD Q UPHUHDYWLQJGHOHJDWHQH" Tom m y Sandsm ark er en av de sterkeste kritikerne til vår nyvalgte president I den aktuelle perioden det er snakk om hadde forbundet for høye kostnader i forhold til inntekter, og derm ed gikk NBF m ed underskudd i flere år. Dette er m idler som vi selvsagt gjerne skulle hatt tilgjengelig i dag. Økonom irapporteringen på dette tidspunktet var også for dårlig, og styret iverksatte ikke kraftige nok tiltak i rett tid. Vi hadde fortløpende dialog m ed revisor i arbeidet m ed å rydde opp, m en vi klarte ikke å ta de rette grepene tidsnok. Når dette er sagt, så gikk pengene til å drive virksom heten. Driften av forbundet sentralt, sam t lønn og drift av forbundskontoret, er en viktig del av dette. Andre betydelige utgiftsposter for forbundet er knyttet til reisestøtte for m edlem m er og arrangem entsstøtte til kretser og klubber i forbindelse m ed NM og SM. I tillegg betalte vi ut i disse årene som tilskudd til driften av kretsene. Mye av m idlene ble i organisasjonen som helhet (klubb, krets og m edlem ), m en forbundet sentralt gikk m ed underskudd. Som leder av styret i den aktuelle perioden tar jeg både ansvaret og selvkritikk for den m åten vi løste den økonom iske situasjonen på. Vi burde ha iversatt kraftigere tiltak tidligere enn det vi gjorde, og vi skulle brukt m er tid på å involvere forbundets ansatte i det å finne løsninger. Til de som føler seg tråkket på eller Uavhengig av om jeg eller Ragnar Presttun vant avstem ningen, er j eg veldig glad for at den som vant gjorde det m ed såpass klar m argin. Det er ikke noe særlig å starte opp gjerningen og vite at du har et knapt flertall bak deg. Det var også veldig viktig for m eg at kretsene som ville stem m e m ot m itt kandidatur likevel ga uttrykk for at de ikke ville ha problem m ed å sam arbeide m ed styret og m eg. Jeg er egentlig veldig im ponert over den ryddigheten som m ange av kretsene har vist i dette valget. Det er en veldig styrke for NBF. 'XKDUKHOWVLNNHUWJMRUWGHJRSSQRHQ PHQLQJHURPWLQJHQHVWLOVWDQGLGDJHQV %ULGJH1RUJH-HJQHYQHUUHNUXWWHULQJRJ IRUJXEELQJVRPHWSDUVWLNNRUG +DUGXHQVLWXDVMRQVEHVNULYHOVHDYVnQQ VRPGXVHUVWnDLGDJRJKYLONHIRUKROGHU GHWGXPHQHUGHWHUDOOHUYLNWLJVWnWDWDNL I UVW" Jeg tror ikke det er riktig å sette rekruttering og forgubbing opp m ot hverandre. Hvis NBF skal vokse m å vi ha m ed oss alle aldersgrupper. Jeg ønsker å supplere det tilbudet som er i dag m ed et tilbud til seniorene. Det er m ange som spiller i klubber som ikke er tilsluttet NBF, og dette er en gruppe jeg ønsker vi skal ha et tilbud til. Festivalen er et viktig tilbud som det ikke skal rokkes m ed, m en jeg ønsker å j obbe for at vi også etablere et nytt konsept som ivaretar den delen av bridgem arkedet vi i dag ikke er gode på. Her ligger m ulighetene for vekst i m edlem stallet. Side 17

4 Så er det viktig å få m ed ungdom m en. Jeg er derfor veldig fornøyd m ed at Allan Livgård er valgt inn i forbundsstyret, slik at vi sam m en m ed ungdom sutvalget skal jobbe for å fornye bridgeforbundet, få innspill på hva ungdom m en er opptatt av, og derm ed legge grunnlaget for å etablere et tilbud som ungdom ønsker. En lærdom fra m in forrige periode som president, er at forbundets adm inistrasjon er kjem peviktig for forbundets utvikling. I det ligger det at styret også m å være klar over og bevisst på sin rolle i forhold til adm inistrasjonen. Jeg har tro på at styret sam m en m ed adm inistrasjonen skal få til m ye bra fram over. Og dere har fått et forbundsstyre m ed m ye kom petanse og engasjem ent. +DUGXQRHQWDQNHURPKYDVRPYLOY UH GLQHVWHUNHVLGHULGHQXWIRUGUHQGHMREEHQ GXKDUWDWWSnGHJ"(UGHWRPUnGHUGXYLO OHJJHGHWVW UVWHDQVYDUHWRYHUSn DGPLQLVWUDVMRQHQ" $OODQ/LYJnUG±XQJGRPPHQV UHSUHVHQWDQWLIRUEXQGVVW\UHW Vi m å huske på at vi kan synes at vi har et godt tilbud, m en så lenge det ikke oppfattes slik av de vi skal rekruttere, så hjelper det ikke. Det er viktig m ed hva slags tilbud vi gir, hvordan vi m arkedsfører det, prestasjonene til landslagene, og ikke m inst hva slag om døm m e vi har. Dette er noen av de tingene forbundet skal jobbe m ed de to neste årene. -HJKDUK UWHWHVWLPDWSnKYRUPDQJH WLPHULnUHWGXEUXNWHSnEULGJHGDGXYDU SUHVLGHQWIRUULJHJDQJ+DUGXWHQNWn EUXNHOLNHP\HWLGGHQQHJDQJHQRJVn" Nei! Det er verken m ulig eller fornuftig å bruke så m ye tid for å utøve presidentvervet. Det er også viktig at organisasjonen blir kjent m ed hele forbundsstyret og ikke bare presidenten. Som jeg sa under forrige punkt så har j eg lært. Det er viktig å dra veksler på adm inistrasjonen og det øvrige styret. Vi kom m er også til å oppnevne arbeidsgrupper som vil få m andat og oppgaver knyttet til å effektuere styret og Bridgetingets prioriterte oppgaver. Min styrke i dette arbeidet er at j eg kj enner organisasjonen godt. Jeg har vært m øteleder på Bridgeting og kretslederm øtene de siste årene, slik at jeg er oppdatert på vedtak og kjenner en god del av de tillitsvalgte. Det gjør det lettere å sette sam m en det team et som skal jobbe m ed å effektuere handlingsprogram m et, og vite hva som bør tas hensyn til i det arbeidet. Alt dette ville selvsagt vært m ulig også for en annen president også, m en jeg skal iallfall gjøre m itt beste. +DUGXQRHQWDQNHURPGHQIRUPHQ %ULGJHIHVWLYDOHQKDUInWW"(UGHWWHHW NRQVHSWYLVNDOE\JJHYLGHUHSnHOOHUKDU GXWDQNHURPWLQJVRPNDQHQGUHVHOOHU IRUEHGUHV" Jeg m ener bridgefestivalen er viktig, og i sam arbeid m ed Rune Hauge så skal konseptet videreutvikles. Jeg tror også det er viktig at når en tenker festivalens utvikling så skal vi være kom m ersielle i tenkning. Jeg så innlegget i festivalavisen til Øystein Eriksen. De problem stillingene han tok opp tar jeg på alvor og som et uttrykk for hva våre tilbud m å favne. Her tror jeg bridgeforbundet m å videreutvikle sitt tilbud, og festivalen og det alternative tilbudet m å inngå som en helhet. Side 18

5 Jeg tror at seniortilbudet vil være et supplem ent til festivalen og ivareta noen av de hensynene som Øystein Eriksen tar opp i sitt innlegg. +HOWWLOVOXWWNDQGXInNRPPHPHGWLQJGX LNNHKDUInWWVDJWWLGOLJHUHLGHWWH LQWHUYMXHW +YLVGX QVNHUnY UHOLWW SHUVRQOLJRJSULYDWKDGGHGHWY UWILQW 'HWHUVLNNHUWVWXQGHUGDGXVHOYKDU YXUGHUWRPGHWYDUUHWWDYGHJnWDGHQQH XWIRUGULQJHQ Jeg synes det er vanskelig å være veldig personlig, for det blir på m ange m åter et feil fokus i forhold til hva dette dreier seg om. Det er m ange faktorer som spilte inn når jeg valgte å stille som kandidat, ikke m inst når jeg hadde en viss peiling på hva jeg ville bli m øtt m ed. \VWHLQ(ULNVHQKDUPHQLQJHURPGHW HUUHWWnOnVHIHVWLYDOHQWLO /LOOHKDPPHU'HWNDQGXOHVHRPL )HVWLYDODYLVD 'HWKDGGHY UWILQWRPGXNXQQHIRUWHOOH OLWWRPKYDGXJM UPHGOLYHWGLWWQnUGX LNNHWHQNHUSnEULGJHDGPLQLVWUDVMRQ'X KDUVLNNHUWHQVLYLOMREEIDPLOLHDQGUH KREE\HU (UGXDNWLYEULGJHVSLOOHUVHOYRJLWLOIHOOHSn KYLONHWQLYn" I det daglige er jeg økonom i-, personal- og driftsdirektør ved Høgskolen i Lilleham m er, en jobb jeg har hatt siden Det er en krevende jobb, så det blir viktig å planlegge og sortere hva jeg skal bruke tiden på. Fritiden m in har jeg de siste tre årene brukt til å pusse opp huset m itt (på tredje året), så det har ikke vært tid til bridgespilling den siste tiden. Jeg var ikke noen dreven spiller før det, og er enda dårligere nå. Så det er ikke bare bare å være m in m akker -. Ellers liker jeg å kjøre m otorsykkel og har en plan om å begynne å trene litt. Mest m ulig av den resterende tiden prøver jeg å være utendørs. Når en stiller opp som kandidat og det ender opp m ed kam pvotering, så er det en del vurderinger og beslutninger en m å ta. Dette er noe en ikke skal undervurdere, for uansett kandidat så legger en m ye engasjem ent i saken. På et eller annet tidspunkt m å en bestem m e seg for hva en vil og være forberedt på at å stå løpet ut. Det er ikke noe hyggelig å se på trykk at ens egenskaper stilles i tvil, tilbakem eldinger om at en ikke bør stille, eller når jeg også opplever at folk rett og slett har et hat eller nag til m eg og det j eg står for. Jeg stiller et retorisk spørsm ål til slutt. Mange lurer sikkert på hvorfor jeg i all verden stilte som kandidat? Det er to dim ensjoner i en slik vurdering. Den ene er at jeg har et engasjem ent, og jeg setter utrolig pris på den støtten j eg har fått. Jeg vil gjøre det jeg kan for ikke å skuffe de som tror på m eg. Den andre dim ensjonen er m er av prinsipiell art. For m eg er det viktig å bidra til at det ikke er enkeltpersoner som skal få avgjøre valg, m en at det er gjennom prosesser i organisasjonsleddene at dette skj er. Det viste seg at det var flertall for m itt kandidatur og hadde jeg trukket m eg så hadde m indretallet fått bestem m e. Det er et organisasjonsm essig problem hvis det blir slik. Side 19

6 Bridgefest ivalen 2008 Til slut t vil j eg kom m e m ed en hilsen t il alle der e som kom m er t il å besøk e Lilleham m er for å spille kort. Jeg håper at også år et s fest ival blir en posit iv opplevelse for de som legger t uren t il Lilleham m er. Vi set t er st or pris på så m ange funksj onær er er villig t il å bruke av sin frit id t il å j obbe for fest ivalen. Fort sat t god som m er t il der e alle!! Da t akk er vi i bullet inredaksj onen for prat en og avslut t er m ed på det st er kest e og varm est e ønske deg all m ulig lykke t il i j obben som kapt ein på skut a NBF. Vi vet at du heldigvis har en god st ab i dagens adm inist rasj on og vi er sikker på at st y re og adm inist rasj on kom m er t il å bli et bra t eam. 9L JUDWXOHUHU PHGDOMHYLQQHUQH L 10 PL[ SDU Medalj evinnere NM m ixpar 2008, fv Jan Pet t er Svendsen, Gunn Tov e Vist ( sølv), Erik Sælensm inde Ann Karin Fuglest ad ( gull), St ig Dybdahl, Jet t e Maribo Livgård ( br onsj e) Side 20

6LUL*UROHGHUPL[ODJ %5,'*()(67,9$/(1 0DQGDJMXOL/LOOHKDPPHU /HVPHURP +YRUIRUYDQW1RUJH 100RQUDGGDJ 100L[ODJGDJ 6SULQJROG -DQ$DVHQ

6LUL*UROHGHUPL[ODJ %5,'*()(67,9$/(1 0DQGDJMXOL/LOOHKDPPHU /HVPHURP +YRUIRUYDQW1RUJH 100RQUDGGDJ 100L[ODJGDJ 6SULQJROG -DQ$DVHQ %5,'*()(67,9$/(1 %XOOHWLQ 0DQGDJMXOL/LOOHKDPPHU /HVPHURP 6LUL*UROHGHUPL[ODJ µ1\µsuhvlghqw -DQ$DVHQ +YRUIRUYDQW1RUJH (0" 100RQUDGGDJ 100L[ODJGDJ 6SULQJROG I NM mixlag deler SiriGro og Team Hauge ledelsen.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Avdeling for lærerutdanning - En regnende organisasjon!

Avdeling for lærerutdanning - En regnende organisasjon! Avdeling for lærerutdanning - En regnende organisasjon! Matematikk Norsk RLE Engelsk Samfunnsfag Kunst og håndverk Naturfag Kroppsøving Musikk Mat og helse Læringssyn Lærernes praksis På fagenes premisser

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse

Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Agenda Sak nr: Sak Ansvarlig Frist Presse Referat Styremøte Dato: 12.02.2013 19:00 21:00 Skype Møtetype Styremøte Møteleder Arild Andersen Referent Oliver Deltagere Forfall Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Trinn 15 Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Skolerelaterte emner er foreldremøter, skolekontakt, formelle møtepunkter mellom hjem

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Ny seier til IFE i paradegrenen i Kuliaden IFEs volleyball-lag forsvarte gullet fra forrige Kuliaden (og forrige, og forrige, og forrige,

Detaljer

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012

Vedtekter for Akademisk bridgeklubb. 12. mars 2012 Vedtekter for Akademisk bridgeklubb 12. mars 2012 1 NBFs basisvedtekter Ÿ 11 Denisjon, oppgaver, formål og forpliktelser Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og opptatt som medlem av Norsk

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014

REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 REFERAT OØ2SK 04. januar 2014 TILSTEDE: Leder, Vara Sekretær, Kasserer, O&I leder, 7 stk. GSR, 1 stk. Vara GSR, RKM (8 stk. med stemmerett), totalt 13 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi

Detaljer

'D HU YL KHU LJMHQ %5,'*()(67,9$/(1 )UHGDJ MXOL /LOOHKDPPHU /HV PHU RP

'D HU YL KHU LJMHQ %5,'*()(67,9$/(1 )UHGDJ MXOL /LOOHKDPPHU /HV PHU RP %5,'*()(67,9$/(1 %XOOHWLQ )UHGDJ MXOL /LOOHKDPPHU /HV PHU RP -DQ 3HWHU 6YHQGVHQ ² U\GGHJXWW " 'D HU YL KHU LJMHQ )HVWLYDOHQV EHVWH VSLOOHU 5LFD SULVHQ %. QRHQ EHGUH " 5XQH QVNHU YHONRPPHQ 3HU 1RUGODQG

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS:

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS: THE BREAK-UP INT. LEILIGHETEN TIL CAROLINE OG JONAS Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. Jeg tenkte å ta oppvasken. Bra. Det hadde vært fint om du hjalp meg. Ikke noe problem.

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem!

1000-1100 Velkommen Inger. 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb. 1245-1530 Ruteropplæring Allan. Vel hjem! 1000-1100 Velkommen Inger 1100 1115 Pause 1115 1215 Hva kan NBF gjøre for å hjelpe deg med rekruttering til din klubb Marianne 1215 1245 Kaffe og vafler 1245-1530 Ruteropplæring Allan Vel hjem! Årsberetning

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen.

Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. Øvrevoll Hosle IL Idrett kl 20 Følgende møtte: Terje Jansen, Anette Aasen, Erik Evensen, Gro Fadum, Kay Prytz, Tom Brinck-Mortensen. I tillegg møtte sportslig leder Georg Dyngeland og adm.leder Kirsten

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

Lederveiledning: Planlegging

Lederveiledning: Planlegging Lederveiledning: Planlegging PLANLEGGING Du som leder kan ikke alltid ha full kontroll. Du må være i stand til å tilpasse deg situasjonen og gjøre det beste ut av den. Likevel er det viktig å ha en plan.

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID.

INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. INTRODUKSJON TIL STØTTEKONTAKTARBEID. Levekår Miljøarbeidertjenesten Rev.25.06.2012 teb INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 3 2. Utvikling av støttekontakttilbudet... 3 3. Hva er en støttekontakt 4 4. Når

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012

KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012 KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR NORGES CRICKET FORBUNDETSÅRSMØTE/ FORBUNDSTINGET 2012 Kontrollkomiteen har gjennomgått Norges Cricket Forbundets(NCFs) regnskapsførsel, drift og finansielle stilling, årsregnskapet

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2014-2016 retning mot 2020 Vedtatt på forbundstinget 2014 Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 23. 24. august 2008

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 23. 24. august 2008 Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 23. 24. august 2008 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Kopi: Rica Hotell Gardermoen Jan Aasen Rune Handal Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IHj),

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU

Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU Eggcellen en del av selve moderskapet? En kulturanalyse av eggcellens betydninger I den norske debatten om eggdonasjon Kristin Hestflått, NTNU Empirisk materiale Intervjuer med mennesker som på ulike måte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer