Det norske sexmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske sexmarkedet"

Transkript

1 SKUP Prosjekt: Medarbeider: Nilas Johnsen, Tor-Erling Thømt Ruud og Anne Stine Sæther Publikasjon: VG Publisert: Juni - desember 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn

2 Nilas Johnsen Tor-Erling Thømt Ruud Anne Stine Sæther Met od erap p or t Skup 2008 Det norske sexmarkedet Nr. 155 Man d ag 9. ju n i 2008 Uke 24 Kr. 10,00 Foto: KRISTIAN H ELGESEN Foto: ESPEN BR AATA Foto: HU GO BERGSAKER Foto: BJØRN S. D ELEBEKK Foto: AP SIDE 6, 7, 8, 9, 10 og 11 SPORT EN SID E 6 og 7 SPORT EN SIDE 4 og 15 METODERAPPORT SKUP-PRISEN juni 14. juni novem b er 9. d esem b er 2008 PUBLISERT Ver d ens Gang AS Rep ort asjeavd elingen Post b oks 1185 Sent r um 0107 Oslo w w w.vg.no REDAKSJON Nilas Johnsen Tor-Er ling Thøm t Ruud

3 t or-er ling.t hom t.r Anne St ine Sæt her anne.st ine.saet KONTAKTINFO METODERAPPORT SKUP-PRISEN Slik jo b b et vi: SEXKJØP SKAL FORBYS Vår en 2008 skulle lovf orb ud et m ot kjøp av sex inn f or St ort inget. Et t er at Ap s land sm øt e had d e gåt t inn f or et lovf orb ud år et i f orveien, ville b ehand lingen i St ort inget i st or gr ad b li en f orm alit et. Det r ød -gr ønne f ler t allet p å St ort inget var klar e t il å innf ør e en lov som d er es egen r egjer ing ikke had d e f orb er ed t seg p å. Sam t lige hand lingsp laner m ot m enneskehand el som d a f orelå, la t il grunn at kjøp og salg av sex f ort sat t skulle vær e lov. Det f ant es heller ingen over sikt ov er st ort d et norske sexm ar ked et var: Hvor m ange kvinner og m enn solgt e sex, hvem var d er es kund er, og hvem st od b ak og t jent e inn p engene? Hvilke sum m er b le d et om sat t f or p å d et t e sort e m ar ked et, d er d en ene p ar t en kund en snar t skulle kr im inaliser es? Vi ønsket å lage en så f ullst end ig kar t legging av d et norske sexm ar ked et som m ulig, og vise hvordan d et p lanlagt e lovf orb ud et ville p åvir ke d e ulike akt ør ene. Vi ville vise om f anget av kjøp og salg av sex i Norge, f okuser e på b åd e p r ost it uer t og kund e, vise hvord an b akm enn sop t e inn over skud d et, og ut f ord r e p olit i- og p åt alem ynd ighet p å hvord an d e f orb er ed t e seg p å å hånd heve d en kom m end e loven. Vi ville vise r åskap en i d enne of t e b r ut ale b r ansjen, m en sam t id ig ut f ord r e d e eksist er end e op p f at ningene, som of t e b ygd e p å f orenkled e

4 f ord om m er. I ser ien skulle b åd e p r ost it uer t e og d er es kund er f å slip p e t il m ed sin m ening om d en kom m end e loven, sam t id ig som vi ønsket å avd ekke p r of it ør er og halliker. Planen var å ha en ser ie m ed ar t ikler klar t il sam m e uke som St ort inget skulle b ehand le lovf orslaget i b egynnelsen av juni. Sam t id ig som vi job b et m ed vår ser ie b le lovb ehand lingen ut sat t t il høst en. Vi b est em t e d a at vi likevel ville p ub liser e vår ser ie i juni som p lanlagt, og t im et ser ien op p m ot St ort inget s åp ne hør ing om lovf orslaget and r e uke i juni. De sent r ale p r ob lem st illingene vi sat t e som ut gangsp unkt, b le ikke end r et und er ar b eid et m ed p r osjekt et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN KARTLEGGING AV SEXMARKEDET Vi gikk b r ed t ut f ør st e uken vi job b et m ed p r osjekt et, og gjennom f ør t e b akgr unnsm øt er m ed d e vikt igst e organisasjonene, b yr åkrat ene, f orsker ne og p olit if olkene som job b et m ed f elt et. Vi m øt t e led er en ved PRO-sent r et i Oslo, led elsen ved Nad heim kvinnesent er og p r ost it usjonst eam ene i Ber gen, St avanger og Tr ond heim. Det t e ga innsikt i d e ulike gr up p ene p å d et norske sexm ar ked et. Vi m øt t e Unni Kihl ved ROSAp r osjekt et, som hjelp er of r e f or m enneskehand el over i t r ygg b olig, m ed Bir git t e Ellef sen i KOM (koord iner ingsgr up p a m ot m enneskehand el), og b yr åkrat er f r a Just isd ep ar t em ent et. Det t e ga kunnskap om d en m est b r ut ale d elen av sexm ar ked et : Traf f icking, p å norsk kalt m enneskehand el. Pr ost it usjonsf orsker ne ved Faf o ga oss over sikt over f orskning på f elt et. Forskningsst if t elsen var da i gang m ed sin egen kar t legging, p å op p d r ag f r a r egjer ingen, som d e ikke ville f orskut t er e f r a. Men Norges m est er f ar ne p r ost it usjonsf orsker, May -Len Skilb r ei, b le en nyt t ig kild e å t est e vår e hyp ot eser p å. Oslo -p olit iet s STOP-gr up p e, sam t p olit iet i Tr ond heim, St avanger og Ber gen

5 f ort alt e om p olit iet s ar b eid m ot m enneskehand el, og om hvord an d e f orb er ed t e seg p å d en var sled e loven. Et t er d enne innled end e r esear chen b egynt e vi å p lanlegge m ulige ar t ikler f or p r osjekt et : 1: Kar t legge d e ulike nisjene i sexm ar ked et, vise om f anget av m ar ked et, og b er egne om set ningen. 2: Fokuser e p å norske p r of it ør er : Går d eier e som b evisst leid e t il m assasjest ud ioer ; og annonsep r of it ør ene som t jent e p å kvinnenes sexsalg. 3: Vise hvord an ut enland ske kvinner f r akt es t il Norge via halliknet t ver kene. Set t e søkelyset på of r e f or m enneskehand el som had d e vit net m ot b akm enn, m en ikke f åt t op p hold og b eskyt t else i Norge. 4: Hvord an har sexloven f unger t i Sver ige? 5: Hvem er d en norske sexkund en, og hvord an vil han f orhold e seg t il d et kom m end e f orb ud et? METODERAPPORT SKUP-PRISEN KONTAKTEN MED DE PROSTITUERTE For å kar t legge m ar ked et b egynt e vi m ed en r ekke annonseb lad er, d er p r ost it uer t e kvinner, og noen f å m enn, t ilb ød sine t jenest er. Gjennom d isse b lad ene, og d e f ir e st ør st e annonsesid ene p å net t, r ingt e vi d en f ør st e uken over 100 kvinnelige p r ost it uer t e, 5 m enn, og t r e t r ansseksuelle. Her t ok vi et vikt ig et isk valg: Vi b est em t e at vi ald r i skulle ut gi oss f or å vær e kund er f or å f å sam t alene i gang. Vi gjor d e i b egynnelsen av hver sam t ale d et klar t at vi var jour nalist er f r a VG som job b et m ed en ser ie om sexm ar ked et i f orkant av d en kom m end e lovend r ingen. Vi gjord e d et også klar t at vi ikke kunne b et ale noen f or å la seg int er vjue (noe m ange ønsket ). Fler t allet av d em vi r ingt e sa um id d elbar t nei t il å la seg int er vjue, m en så m ange som 32 f ikk vi lengr e int er vju m ed over t elef on. De f lest e av d isse var norske kvinner, som d r ev selvst end ig f ra sin egen leilighet, og som ikke had d e

6 noen p laner om å slut t e å selge sex et t er lovend r ingen, f em var ut enland ske kvinner, én f r a Sør -Am er ika og r est en f r a Øst -Eur op a. Én m ann og én t r ansseksuell ga også int er vjuer via t elef on. Vi m øt t e f ir e kvinner f r a annonsem ar ked et t il p er sonlige int er vjuer. Tr e av d isse b le t il slut t b r ukt i ser ien vår : En norsk kvinne som solgt e sex f ra egen leilighet, en r ussisk kvinne som r eist e f r a b y t il by, og en norsk kvinne som had d e t at t st eget f r a gat em ar ked et t il leilighet ssalg. Sam t lige int er vjuer b le anonym iser t. En f jer d e, norsk kvinne, ville at vi skulle skaf f e en p ar ykk t il b ild ene, m en hun ønsket ikke å skjule ansikt et. Det t e int er vjuet ga god innsikt, m en vi valgt e å ikke t r ykke b ild et. Vi m ent e at b elast ningen ved å st å f r am uslad d et som p r ost it uer t i land et s st ør st e avis ville b li f or st or. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SEXKJØP FOR 300 MILLIONER Gjennom int er vjuene f ikk vi god over sikt over innem arked et f or kjøp og salg av sex. Vi t alt e selv op p ant all annonser f r a d e st ør st e b lad ene og net t sid ene (m er om d et t e und er ). Her m åt t e vi t a f ler e f orb ehold : Noen kvinner had d e f ler e annonser sam t id ig, and r e kvinner d elt e p å én annonse. De f lest e ut enland ske kvinnene p end let m ellom Norge og and r e land, og var her kun i kort er e p er iod er. De f lest e norske kvinnene f ort alt e selv at d e ikke solgt e sex hele år et, m en t ok lengr e p auser. Der f or t alt e vi op p annonser hos d e st ør st e annonsør en e jevnlig und er ar b eid et, og kr yssjekket annonsene f r a t id lig i ap r il, m ed d e f r a slut t en av m ai. Anslag over ant allet gat ep r ost it uer t e f ikk vi f r a d e sosiale t ilt akene (som PROsent r et i Oslo og Alb er t ine i St avanger ). Baser t p å anslagene over d et t ot ale ant allet kvinner vi selv kom f ram t il, sam m enhold t m ed t allene f r a PROsent r et

7 og f r a p olit iet, f orsøkt e vi å r egne oss f r am t il om set ningen p å sexm ar ked et. Her b r ukt e vi også b eslag f r a t o f er ske hallikd om m er, som ga et nøyakt ig innb likk i innt jening kvinnene had d e. Kvinnene på annonsem ar ked et f ort alt e hva d e t ok i b et aling, og her lå snit t p r isen ganske jevnt. Pr isen som b le t at t p å gat em ar ked et var ier t e langt m er, og d et var vanskeliger e å kom m e f r am t il et gjennom snit t. Vi b aser t e oss t il slut t p å et anslag på 2500 ulike p r ost it uer t e i Norge i løp et av et t år. I sam ar b eid m ed Oslo -p olit iet s STOP-gr up p e kom vi da f r am t il et f orsikt ig anslag p å at d et b le om sat t f or m inst 300 m illioner kr oner p å d et norske sexm ar ked et i løp et av et t år. Å anslå om set ningen p å et sort m ar ked er en vanskelig op p gave, m en båd e d e sosiale t ilt akene og f orsker e p å f elt et gikk god f or m et od en vi had d e b r ukt. Da Faf o la f r am sin egen kar t legging, et halvt år et t er VG, had d e d e langt p å vei b r ukt sam m e m et od e som VG, og d e kom f r am t il om t r ent sam m e ant all sexselger e. Faf o b er egnet ikke p engef lom m en i sexm ar ked et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN PRESENTASJON, PAPIR OG NETT Anslaget p å 300 m illioner i sex-om set ning b le vår f ør st e nyhet ssak i ser ien, p ub liser t som op p slag m and ag 9. juni, d agen f ør St ort inget s åp ne hør ing. Nyhet en b le t r ykket sam m en m ed en rep ort asje som d okum ent er t e sexsalg p å åp en gat e i St avanger. Her valgt e vi å helslad d e b åd e kund e og p r ost it uer t, så d e ikke kunne gjenkjennes. Vi gjennom f ør t e også noen kort e int er vjuer m ed niger ianske p r ost it uer t e p å gat en i Oslo og i St avanger. Det vist e seg svær t vanskelig å f å t illit b lant

8 kvin nene som f ort sat t job b et m ed å selge sex. Vi und er søkt e sam t id ig r esult at et av r egjer ingens sat sning p å å f å d e ut enland ske kvinnene t il å f orlat e Norge ved å t ilby gr at is r et ur via Int er nat ional Or ganizat ion of Migr ant s (IOM), og kr oner i såkalt et ab ler ingsst øt t e. Pr osjekt et var en f iasko: Ingen av d e af r ikanske kvinnene had d e t at t im ot t ilb ud et. Det t e b le en sid esak t il vår f ør st e ar t ikkel. Kar t leggingen av d e t i st ør st e nisjene p å d et norske sexm arked et b le p r esent er t p å d e nest e t o sid ene, sam m en et int er vju m ed t r e p r ost it uer t e og Faf o - f orsker May-Len Skilb r ei. Vi b aser t e oss her p å resear ch vi had d e sam let inn i nær t o m åned er. Sp åd om m en f r a d e p r ost it uer t e selv, og f r a eksp er t isen, var at sexloven ville f ør e t il at f r em t id ens sexm ar ked ville b li f lyt t et over t il p r ivat e leilighet er. Norske Car m en, som solgt e sex f r a sin p r ivat e leilighet, f ort alt e om sine er f ar inger. På p ap ir b le int er vjuene, og f akt ab oksene p å d e ulike nisjene i m ar ked et, hold t ganske kort e. Men vi lanser t e sam m e dag en sp esi alsid e p å VG Net t, d er vi lanser t e en t ung m ult im ed ial sat sning. Her b r ukt e vi en f lash -graf ikk, d er hver nisje b le f orklar t i lengr e t ekst b olker. Vi la også ut over skud d sm at er iale f r a r esear chen, og had d e op p f ølgingssaker klar e ut over d agen. Vid er e b r ukt e vi d enne net t sid en t il å lanser e VGTV-innslag f r a d e ulike r ep ort asjene vi had d e vær t på, sam t TV-int er vjuer m ed p olit iker e og eksp er t er om vår e f unn. Vi had d e også f ir e ulike net t d eb at t er om t em aet d en f ør st e uken. VG-Net t s r ep ort er e lagd e egne saker om t em aet, gr af iker, og en r ekke VGTVinnslag. Net t p ort alen er f ort sat t i b r uk, og op pd at er es kont inuer lig, i d et som er en av d e m est om f at t end e m ult im ed iale sam kjør ingene m ellom VG og VG Net t. Den sp esiallagd e net t p ort alen innehold er over 80 ar t ikler, f ler e inf orm at ive gr af iske f r em st illinger og f lash -anim asjoner, alle TV-r ep ort asjene og inf orm asjon

9 om lovver ket. Port alen f innes her : METODERAPPORT SKUP-PRISEN SEX-PROFITØRENE Den m est t id kr evend e var kar t leggingen var avd ekking av norske p r of it ør er : Mennen e b ak net t annonsene. Her var jussen uklar : En hallikd om f ra Oslo Tingr et t i 2004 m ot sexannonsene i Sønd ag Sønd ag had d e b lit t op p hevet i Lagm annsr et t en gr unnet f orm elle f eil. Pub likasjonen b le sener e sam m e år slåt t konkur s, og d e f ir e sist e år ene had d e polit iet lat t annonsør ene d r ive vid er e i en jur id isk gr åsone, sam t id ig som m ar kedet gjennom gikk vold som vekst. Annonsene er ut f orm et slik at d e ikke eksp lisit t t ilb yr sex, slik håp er mennene b ak å om gå lovver ket som f orb yr å f r em m e p r ost it usjon. Annonsør ene t ilb yr m assasje og eskort e og d e p oser er p å bild er i ut f ord r end e ant r ekk eller nakne. Det her sker im id ler t id ingen t vil om at disse annonsør ene t ilb yr seksuelle t jenest er. Båd e anno nsør ene, kund en e, p olit i, hjelp eap par at og d e som t ilb yr annonsep lass innrøm m er d et t e. Som nevnt over b le disse annonsene et m eget god t t ellever kt øy f or oss i vår r esear ch. Slik b r ukes d e også av f orskere, og som ut gangsp unkt f or p olit iet i d er es sp aning. Vi b le like f ullt nød t t il å avgr ense oss t il d e st ør st e akt ør ene p å annonsem ar ked et. Det var f ir e st ore akt ør er som vist e seg å st å f or r und t 90 p r osent av m arked et.: * E-Zone: Blad + net t sid e eksklusive annonser m ed kvinner som ligger i d et høyest e p r issjikt et. Det t e b le r egnet so m d en st ør st e akt ør en t ot alt set t. * Escortdate.com/eskorte.net: Den st ør st e int er net t akt ør en over 200 annonser d aglig p å sid ene. * Club kontakt annonseb lad + net t sid e * Kontaktbladet KONTAKT: Et t rad isjonelt kont akt m agasin som har hold t p å i over 50 år.

10 VG kar t la disse akt ør ene over lang t id. Vi t elt e annonser, t ok kont akt m ed svær t m ange av annonsør ene. Fr a sexselger ne f ikk vi vit e hva d et kost et å annonser e, noe som gjord e d et m ulig å gi et anslag av om set ningen. De f ir e st ør st e akt ør ene st år f or 90 p r osent av d et t e m ar ked et. På et excel-ar k ganget vi ant all annonser (f r a kar t leggingen), m ed p r is f or d et ulike annonsene. Men å f å om set ningen b ekr ef t et vist e seg svær t vanskelig. Bar e t o av d e st ore akt ør ene har åp ne regnskap er og b et aler skat t t il Norge Club kont akt og KONTAKT. E-Zone eies d er im ot av et selskap som er r egist r er t p å Seychellene og Escort d at e.com d r ives f r a Danm ark/ned er land vel og m er ke av en nord m ann. Vi kom f r am t il et f orsikt ig anslag p å at r ene annonseinnt ekt er ut gjord e m inst åt t e m illioner kr oner i år et, f ord elt p å d e f ir e st ør st e akt ør ene. I t illegg t jent e d e god e p enger gjennom ulike net t -t jenest er, og t ok seg st ivt b et alt f or å t a b ild er av annonsør ene sine. Akt ør er i b r ansjen har gåt t god f or VGs ut r egninger, som sam svar er m ed p olit iet s anslag f or om set ningen i d et t e m ar ked et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VI FINNER BAKMENNENE Vi ville navngi bakm ennene som t jener p enger p å d isse annonsene, og int er vjue d em om hvordan d e f o r hold t seg t il et sexkjøp sf orb ud. I kolof onen t il Clubkontakt og Annonsebladet KONTAKT er d et op p git t hvem som er r ed akt ør og t elef onnum m er. Kont akt en m ed d isse gikk d er f or gr eit. Red akt ør ene, Svein Haugan og Alf Gr ønvold, innrøm m et at d e visst e at annonsør ene solgt e sex, m en m ent e d e hold t seg p å r et t sid e av loven så lenge ord et sex var er st at t et m ed m assasje, st r ip eller eskort e. De t olket d et d it hen at d er es annonsør er ikke var i st r id m ed hallikp aragr af ens lovt ekst m ot å i offentlig kunngjøring utvetydig tilby prostitusjon. Eier en og d r iver en av Escortdate.com skjuler seg i ut land et. Kild er op p ga

11 navnet p å eier en, m en vi f ant ikke noe som b ekr ef t et d et t e. I Br ønnøysund er m annen r egist r er t m ed et f oret ak, som ikke kan knyt t es d ir ekt e t il d r if t en av annonsenet t sid en e. Eier en op p gir ikke noe kont akt inf o p å sine sid er, annet enn en kont orad r esse og et f ir m a i Neder land. Vi m åt t e d er f or søke gjennom d om enehist orien t il net t sid en f or å f inne navn. Det t e gjord e vi ved å b r uke d et t e gjord e vi å b r uke søkem ot orene w hois.net og d om aint ools.com. Ved å let e b akover i inf orm asjonen som er knyt t et t il d om enet f ant vi navnet Lar s Paulsen, d et p asset m ed kild eop p lysninger vi had d e. Paulsen var d a b osat t i Danm ar k. Vi op p r et t et kont akt på t elef on og avt alt e et m øt e i Oslo. Int er vjuet gikk gr eit, m en han nekt et å la seg avbild e. (Ingen av d e and r e ville ha b ild et sit t i avisen.) Han f ikk sine sit at er t il gjennom lesning, m en han god kjent e ikke noen av d em. Paulsen f ikk så sin advokat t il å t a kont akt m ed oss. VGs led else valgt e likevel å t rykke sit at ene som d e var. Det har ikke kom m et noe et t er sp ill av d et t e. METODERAPPORT SKUP-PRISEN I f orkant av p ub liser ingen hevd et Paulsen at han ikke lenger var eier av net t sid ene og at ingent ing kunne knyt t e ham t il sid ene. På net t sid ene går d et im id ler t id f r em at d et er et ned er land sk selskap som er eier. Vi f ant d et t e selskap et i d et ned er land ske f oret aksr egist er et og d et er r egist r er t p å Paulsen. Vi send t e ut f ot ogr af som t ok b ild e av b ygningen som er p å ad r essen f oret aket er r egist r er t p å. Det t e er en ad r esse hvor f ler e eur op eiske p ornonet t sid er h old er hus. I d e norske r egist r ene er E-Zone d r evet at Zone Forlag, et norsk ut enland sr egist r er t f oret ak (NUF), eid av et selskap på Seychellene. Mort en Kilst ad er op p f ør t som d aglig led er av Zone Forlag. Vi p r øvd e alle m ulighet er

12 f or å f å Kilst ad i t ale. Men han ville ikke snakke m ed oss og han hevd et han ikke had d e noe m ed d r if t en å gjør e. Vi r ingt e f ler e ganger t il m ob ilt elef onen t il Kilst ad, m en m annen som svar t e p åst o han var en kam er at av Kilst ad og at Kilst ad var p å f er ie. Et t er hver t kom d et f r am at d et var Kilst ad selv vi snakket m ed, og at han ikke ville ut t ale seg i avisen. Fr a f ler e hold f ikk vi op p lyst at Kilst ad p r im ær t op p t r åd t e som st r åm ann. I ar b eid et f ikk vi vit e at d et var t o and re p er soner som st o f or d en f akt iske d r if t en. Disse b le svær t vanskelig å f inne. Da vi op p søkt e kont orlokalene i Oslo sent r um f ikk vi slengt d ør en i ansikt et, og d a vi r ingt e f or and r e gang p å kont ort elef onen f ikk VGs r ep ort er ind ir ekt e t r usler. Nå må du slutte å ringe oss! Jeg kan dra hjem til kona di og følge etter henne. Nå har du plaget oss i en uke og hvordan ville du følt det om jeg fulgte etter kona di?, sa m annen som t ok t elef onen. METODERAPPORT SKUP-PRISEN Vi had d e d er et t er end a en sam t ale m ed sam m e m ann d er han gjent ok et t er t r ykkelig at han ikke ville snakke m ed oss. Ved p ub liser ingst id sp unkt et f or ser ien had d e vi ikke god nok d okum ent asjon t il å t r ykke navnene p å d e t o m ennene som st o f or d en d aglige d r if t en av E-Zone. POLITIET TRUER ANNONSØRER OG BORDELLER Vi la vår e f unn om sexannonsene f r am f or p olit iet, og sp ur t e om ikke akt ør ene b ak op er er t e i st r id m ed hallikpar agr af en. Polit iet s STOP-gr up p es op p f at ning var at f unnene vist e at annonsør ene f unger t e som halliker. I vår ar t ikkel gikk p olit iet ut og var slet at d et ville kom m e en st r af f esak m ot en av d isse annonsør ene. En annen gr up p e norske p r of it ør er p å sexm ar ked et er går d eier e som kynisk leid e ut t il b ord eller. Ved d isse m assasjest ud ioene job b et p r im ær t asiat iske kvinner sam m en, ut en noen hallik. Vi sat t e ned en list e p å ni st ed er som had d e

13 annonser i et noe eld r e sexb lad. Vi søkt e op p går d eier ne via eiend om sf oret aket, og konf r ont er t e d em m ed at m assasjest ud ioer op er er t e i d er es b ygg. Hallikp ar agr af en f orb yr å b evisst leie ut t il p r ost it usjon. En ut leier av en enkelt leilighet b le i 2007 d øm t t il b et inget f engsel i nit t i d ager. På d et t e f elt et had d e p olit iet aller ed e iver ksat t aksjoner, og t o av d e f em st ed ene vi konf r ont er t e var st engt ved vår t p ub liser ingst id sp unkt. Oslo -p olit iet lot oss f å innb likk i sin ar b eid sm et od e: De avd ekket f ør st sexsalg ved at en p olit isp aner ut ga seg f or å vær e sexkund e, så t r uet d e går d eier en m ed hallikpar agr af en. Result at et av d en såkalt e Aksjon Husløs var at b ord ellene b le st engt, noe som of t e m ed f ør t e p r akt iske p r ob lem er f or d e p r ost it uer t e kvinnene, m ens går d eier ne slap p st r af f. Det t e asp ekt et t ok Liv Jessen ved PRO-sent r et op p i vår ar t ikkel. Vi kunne ikke avd ekke sexsalg ved å ut gi oss f or å vær e kund er. I d e f lest e t ilf ellene nekt et kvinnene f or at d et b le solgt noe m er enn m assasje d a vi op p søkt e d em. VG valgt e t il slut t å om t ale f em b ord eller d er p olit iet had d e METODERAPPORT SKUP-PRISEN d okum ent er t sexsalg i løp et av vår en De f lest e går d eier ne valgt e å ved gå at d e var kjent m ed sexsalget : To av d em var f ort vilet over sexsalget, og ville f orsøke å avslut t e leief orhold et, m ens d e t o som aller ed e had d e kast et ut sine leieb oer e var kr it iske t il p olit iet s f r am gangsm åt e. Ved Oslos eld st e b ord ell, og d et enest e m ed norske kvinner, Balt azar s Bud oar, nekt et b åd e går d eier og leiet ager ne konsekvent f or at d et b le solgt noe m er enn m assasje. Et t er vår hoved ser ie st od p å t r ykk vår en 2008, har d e t r e gjenvær end e b ord ellene b lit t st engt. De f lest e asiat iske kvinnene har t ilsynelat end e gåt t over t il å t ilb y ord inær m assasje. Ved et slikt st ed b le en p olit ispaner nekt et sam leie, m en b le t ilb ud t en seksuell t jenest e ind iker t m ed en b et egnend e

14 hånd b evegelse. Vi var m ed p olit iet ut på r ep ort asje und er hend elsen. Vi valgt e å ikke t a d et t e lille m assasjest ud ioet m ed i vår ar t ikkel, og p olit iet har heller ikke st r af f ef orf ulgt st ed et. Balt azar s Bud oar b le lagt ned høst en 2008, m en f ir e norske kvinner har sid en gåt t sam m en og t ilb yr nå sine t jenest er som Angels of Balt azar. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VÅR TIDS SLAVEHANDEL Et t av hoved m ålene f or ser ien vår var å vise b r ut alit et en innen d en st ore d elen av sexm ar ked et som er knyt t et t il m enneskehand el. Som jour nalist isk t em a var d et t e b lit t d ekket gr und ig gjennom lang t id. Og t r af f icking var et ynd et t em a f or just isp olit iker ne: I løp et av f ire år har t o just ism inist er e p r esent er t t r e hand lingsp laner m ot m enneskehand el. Men d et had d e vær t lit e f okus p å hvord an d et had d e gåt t m ed of r ene i et t er kant av d e ulike st r af f esakene som had d e vær t op p e. Per vår en 2008 var f em saker f ør t f or r et t en et t er p ar agr af 224, d en såkalt e m enneskehand elp ar agr af en. To var f ørt i Oslo, t o i Tr ond heim og en i Ber gen. Par agr af 224 b le innf ør t i 2003 og har en st r af f er am m e p å 10 år s f engsel. For å t a d en i b r uk, kr eves d et at of f er et vit ner i r et t en. Ut en of f er et s vit nef orklar ing b r uker m an d en såkalt e hallikpar agr af en, m ed en st r af f er am m e på 5 år. Aller ed e und er d en f ør st e uken m ed d e nevnt e r esear ch -m øt ene, b le p r ob lem st illingen r und t kvinner som had d e vit net m ot bakm enn t yd elig. Polit iet slet m ed å f å of r e f or m enneskehand el t il å vit ne. Polit iet, b yr åkrat er i just isd ep ar t em ent et og hjelp eap p ar at, m ent e at UDIs p r aksis i f orh old t il å nekt e op p hold f or d isse vit nene, ikke bid r o t il å st yr ke of r enes ønske om å vit ne.

15 Vi b est em t e oss f or å hent e inn d e f em d om m ene og und er søke sit uasjonen t il alle d e r und t 20 of r ene. Sam t lige var kvinner og kom f r a Est land, Thailand, Rom ania, Bulgaria og Albania. Bar e t r e av d em har norske m ynd ighet er kont r oll p å. De and r e er f or lengst ut e av land et og ingen kunne f ort elle oss m ed sikker het hvord an d et had d e gåt t m ed d em et t er st r af f esaken i Norge. Regjer ingen s hand lingsp lan sier b lant annet : Dersom vi skal lykkes i vår målsetting om å bekjempe menneskehandelen, må flere menneskehandlere og kriminelle nettverk avsløres og straffeforfølges. Hvorf or var d et d a b ar e f em m enneskehand elsaker som var f ør t t il d om s p å 5 år, m ens d et i sam m e p er iod e var avsagt en lang r ekke d om m er f or hallikvirksom het? I hand lingsp lanen skriver r egjer ingen også: Å vitne mot bakmenn i en menneskehandelsak utgjør i mange tilfeller en stor belastning for ofrene. (...) Regjeringen anser derfor at det er behov for å sette inn flere tiltak for å bistå ofrene og å redusere belastningen med å stå frem i straffesaken. Det st år vid er e at : Er det fare for at et vitne eller fornærmede blir utsatt for trusler eller represalier, er det politiets oppgave å forebygge dette. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SENDT FRA ALBANIA Gjennom et b r ev vi hent et ut f r a just isd ep ar t em ent et s p ost jour nal kom d et f r am at ad vokat Eva Frivold had d e t at t op p vit nep r ob lem ene. I b r evet gjord e hun d et klar t at hun, som m ye b r ukt bist and sadvokat, ville f r ar åd e sine klient er å vit ne. Å f orklar e seg i r et t en, ansikt t il ansikt m ed b akm ennene, gjord e b ar e sit uasjonen vanskeliger e f or kvinnene. Regjer ingen s loved e b eskyt t else var f or d e aller f lest e b ar e t om m e ord. Vi snakket m ed påt aleansvar lige i alle d e f em m enneskehand elsakene og alle b ist and sad vokat ene b ort set t f r a Fr ivold (som var sykem eld t ). I sam t alen m ed st at sad vokat Kaia St rand jord i Tr ønd elag, b le vi gjort kjent m ed d et sp esielle sam ar b eid et m ellom p olit iet i Tr ond heim og Ti rana i Alb ania. Det had d e f ør t

16 t il at t o alb anske m enn, f ar og sønn Pat a, vår en 2008 st od t ilt alt i Tirana f or m enneskehand el. Tr e kvinner var lur t t il Tr ond heim, d er d e had d e b et jent kund er f r a sent r um sleilighet er. At m ennene kunne st r af f es i hjem land et, var r esult at et av et uvanlig p olit isam ar b eid, d r evet f r am av Tr ondheim s-p olit iet. Kont akt er m ot p olit i og p åt alem yndighet i Tirana gjord e at vi kunne f ølge r et t ssaken m ot t o de m enneskehand ler ne i Alb ania. Vi ønsket også å int er vjue et t av of r ene i saken, som er d et enest e t r af f icking -of f er et norske m ynd ighet er vir kelig har f ulgt t et t op p. Kvinnen vit net m ot sine b akm enn i et f ilm et d om m er avhør i Norge. Tr usselb ild et r und t henne b le vur d er t som så alvorlig, at en p olit it jenest em ann t ok t ur en f r a Tr ond heim t il Oslo f or å f ølge henne t il en int r evjuavt ale m ed VG. Kvinnen slit er f ort sat t m ed p ost t r aum at isk st r essynd rom og f ort alt e en r yst end e hist orie om m åned en d a hun var sexar b eid er i Tr ond heim, som b le p ub liser t sam m en m ed r ep ort asjen f r a Alb ania. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VITNER, MEN SVIKTES 14. januar 2008 f alt d et en d om i Ber gen t ingr et t, i en sak d er r um enske b akm enn f r akt et kvinner t il Norge f or p r ost it usjon. Polit iet s hoved vit ne, en av d e r um enske kvinnene, st od i r et t en ansikt t il ansikt m ed m ennene som had d e f r akt et henne f r a p r ost it usjonsm ar kedet i Bar celona t il gat a i Ber gen. I d om m en kom m er d et klar t f r am at d om m er en f orvent et at kvinnen ville t ilb ys op p hold og b eskyt t else i Norge. Men kvinnens b ist and sadvokat Halvor Gjengst ø kunne f ort elle at hun p å ingen m åt e had d e b lit t t at t var e p å av norske m ynd ighet er et t er r et t ssaken: Bar e f å

17 d ager et t er at hun avla f orklaring, kom avslaget p å op p hold st illat else i Norge f r a UDI. Avslaget var anket og kvinnen op phold t seg p å hem m elig st ed i Norge. Av sikker het sgr unner had d e hun m eld ep likt hos d en lokale lensm annen når hun b eveget seg f r a st ed et. Likevel m ent e UDI at kvinnen t r ygt kunne send es t ilb ake t il Rom ania. VG b le av ad vokat en gjort kjent m ed at UDI ikke had d e lest p olit iet s sikker het svur d er ing f ør d e ga kvinnen avslag p å op p hold. Avd elingsd ir ekt ør Hanne Jend al i UDI vist e t il t aushet sp likt en og ville ikke gå inn p å d en konkr et e saken. Men hun sa i en m ail t il oss: Hvis UDI har avslåt t slike saker, så er d et f ord i vi m ener at kvinnene ikke r isiker er f orf ølgelse eller annen um enneskelig b ehand ling ved r et ur t il hjem land et. Den r um enske kvinnen had d e et selvm ord sf orsøk b ak seg og var d yp t f ort vilet over sit uasjonen. Hun had d e m ot t at t gr ove t r usler f r a d e t ilt alt e und er r et t ssaken, og var sikker på å b li d r ep t ved r et ur t il hjem land et. Bakm ennene var f or lengst p å f rif ot d er. Via ad vokat Gjengst ø f ikk vi t r ef f e kvinnen. Hun f ort alt e sin hist orie om hvord an hun f ølt e seg gr ovt ut nyt t et og svikt et av norske m ynd ighet er. METODERAPPORT SKUP-PRISEN REGJERINGEN SNUR VG t r ykket d enne saken p å f orsid en onsd ag 11. juni. Gjennom et kr isesent er f ikk vi også et int er vju m ed en av Eva Fr ivold s b ulgar ske klient er, som had d e f lykt et f r a halliknet t ver ket, m en som ikke våget å vit ne. I f orkant av d isse sakene p r esset vi b åd e Just ism inist er Knut St orb er get og d avær end e Ar b eid sog inklud er ingsm inist er Bjar ne Håkon Hanssen p å hvorf or d e ikke f ulgt e op p løf t ene om b eskyt t else f or d isse svær t sår b ar e kvinnene. Sam m e dag so m vi kjør t e vår e ar t ikler om of r ene r egjer ingen svikt et, b le vi b le

18 vi kont akt et av Ar b eid s- og innklud er ingsd ep ar t em ent et : St at ssekr et ær Lib e Rieb er -Mohn ville gjer ne m øt e oss. Tem aet ville vær e d agens op p slag i VG. St at ssekr et ær en kunne f ort elle at d ep ar t em ent et nå ville send e en inst r uks t il UDI: Tr af f icking-of r e som vit ner m ot sine b akm enn skal i hoved sak sikr es op p hold i Norge. Ved t aket had d e d e f at t et sam m e d ag, et t er VGs sak had d e b lit t t at t op p i r egjer ingen, ved gikk st at ssekr et ær en. Det r um enske of f er et f ikk i okt ob er b rev f r a Ut lend ingsnem nd a som sat t e ut visningen t il sid e og ga henne op p hold i Norge. Ar b eid s- og innklud er ingsm inist er Dag Ter je And er sen b ekr ef t et 21.okt ob er at d en nye p r aksisen om op p hold t il vit ner er p ålagt. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SELGER DØTRENE TIL NORGE Und er r esear ch t il ser ien kom d et f r am at d en gr up p en of r e f or m enneskehand el som i f jor vår vokst e st er kest, var sigøyner kvinner f r a Rom ania og Bulgar ia. Det t e b le b lant annet t at t op p av d en no r ske am b assad ør en i Bulgar ia, Tove Skar st ein, und er et f ored r ag i Oslo i m ai. I en av d e st ør st e hallikop p r ullingene f r a 2007, d en såkalt e Op er asjon Gat ep iker, var of r ene sigøyner kvinner f r a Bulgar ia. Kvinnene had d e alle nekt et å vit ne, og d er m ed slap p b akm ennene unna t ilt ale f or m enneskehand el. Norske m ynd ighet er had d e ingen over sikt over hva som sener e had d e skjed d m ed d em. Én av de p r ost it uer t e var b ar e 17 år gam m el, m en d a vi f orsøkt e å sp ore henne op p via b ulgar ske hjelp eorganisasjoner, f ort alt e d e at hun had d e f orlat t bar nehjem m et d en d agen hun f ylt e at t en, og t r olig var t ilb ake i sexb r ansjen. Vi d r o t il Bulgar ia, og t il sexgat ene ut enf or f er ieb yen Var na, d er vi t raf f én av

19 kvinnene som had d e solgt sex i Oslo. Hjelp eorganisasjoner og b ulgar sk p olit i kunne f ort elle at hallikene had d e f åt t øynene op p f or d et norske sexm ar ked et, f ord i norske t ur ist er had d e b et alt så god t f or seg t il d e lokale p r ost it uer t e. I d e lut f at t ige ghet t oene solgt e b ar ner ike f am ilier d øt r e t il halliknet t ver kene f or noen f å t usenlap p er. Mange av d isse kvinnene end t e i Norge, vanligvis et t er op p hold i Sp ania eller It alia. Rep ort asjen f r a Bulgar ia b le p r esent er t over syv sid er i VG Helg, og ga innb likk i en b r ut al vir kelighet, som norske sexkund er t r olig f ornekt er. METODERAPPORT SKUP-PRISEN DEN NORSKE SEXKUNDEN Vår sist e sak i ser ien hand let om kund en. Vi p r esent er t e en sam m enf at ning av d en f orskning som f innes om sexkund er i Norge. Her kom m er d et b lant annet f r am at d et klar e f ler t all av d e anslagsvis norsk sexkund ene ønsker at kvinnene skal selge sex f r ivillig, m en at d e i lit en gr ad evner å f inne ut om d et er t ilf elle. Vi lot også en sexkund e kom m e t il ord e, sam m en m ed kvinnen han gikk t il p å f ast b asis. Kund en, en skilt m ann i 50-årene, f ort alt e at han ville f ort set t e å kjøp e sex selv om d et lå an t il å b li f orbud t. Det var vikt ig f or oss at sexkund ene kom t il ord e i vår ser ie, m en d et var et d ilem m a f or oss at vår case langt på vei r ep r esent er t e st er eot yp en: En enso m m ann, som selv sa at han ik ke kunne f å sex p å annet vis. I sam m e ar t ikkel ga p olit i og f orsker e ut t r ykk f or et m er nyanser t syn: Nem lig at d en norske sexkund en langt p å vei t ilsvar er gjennom snit t sm annen, og at m enn f r a alle sam f unnslag kjøp er sex. Vi had d e også en sak i vår f ør st e ser ie i juni som ga en gr und ig gjennom gang av hvord an sexloven had d e f unger t i Sver ige, som innf ør t e et f orb ud m ot

20 sexkjøp i Saken b le r ep ort asjelagt m ed en helt ny st r af f esak m ot en kvinnelig, r ussisk hallik som b le avslør t i Sver ige. Denne saken b le p å m ange m åt er en t it t inn i glasskula f or hvordan sexloven ville b li hånd hevet i Norge. I sener e saker i høst har vi vist hvord an norsk p olit i har f orb er ed t seg ved å lær e av svenske kolleger. Det norske sexm ar ked et har vi f ort sat t å skr ive om båd e p å p apir og net t, ut over høst en, og d et er selvsagt et ar b eid som vid er ef ør es nå som sexloven har t r åd d i kraf t. Da d r ar vi nyt t e av en kunnskap s- og kild eb ank bygd op p und er ar b eid et m ed d en f ør st e ser ien i juni. Sær lig én sak f r a novem b er er en d ir ekt e vid er ef ør ing av vår ser ie: METODERAPPORT SKUP-PRISEN ANNONSE-HALLIKENE Gjennom d et ovennevnt e ar b eid et m ed å kar t legge norske sex - p r of it ør er, kom vi over så m ye inf orm asjon om d r if t en av annonseselskap et E-Zone, at vi valgt e å gå vid er e m ed d en saken et t er som m er f er ien. E-Zone har i en år r ekke op er er t i en jur id isk gr åsone, og alt t yd et p å at de norske b akm ennene var b lant d e som t jent e m est p å sexsalg i Norge. I t illegg t il d aglig led er Mort en Kilst ad, som vi navnga i vår f ør st e se r ie, f ort alt e kild er i p r ost it usjonsm iljøet om t o and r e p er soner. Vi f ikk kun et f ornavn og et kallenavn p å m ennene f r a d e p r ost it uer t e kvinnene d e solgt e annonser t il. Ingent ing kunne knyt t e navnene t il d rif t en av E-Zone. Men sp or og f ellesnevner e gjord e d et et t er hver t m ulig å legge et p uslesp ill av inf orm asjon om d isse t o. Vi st ar t et jakt en p å hånd f ast d okum ent asjon som knyt t er d e t o anonym e m enn ene t il d r if t en. Vi b egynt e m ed Mort en Kilst ad : Han st år op p f ør t som d aglig led er av Zone

21 f orlag, m en er også p å p ap ir et, daglig led er av et p ornoselskap som har sam m e kont orad r esse i Oslo som Zone f orlag. Det t e p ornoselskap et eies igjen av et selskap p å Seychellene, m ed d et klingend e navnet Big Bad Wolf lt d. Det t e selskap et har igjen sam m e f orret ningsad r esse som st r åselskap et som GBUGr oup, som st år som eier av Zone f orlag. Det t e p ornoselskap et er i t illegg eier av f ler e norske int er net t d om ener, b lant annet en net t sid e d er m an kan leie vet er anb iler. Det t e er en legit im ut leiesid e, d er f ler e av b akm ennenes egne b iler kan leies. Den ene hoved m annen i E-Zone, en 30 år gam m el norsk st at sb orger m ed b akgr unn f r a Balkan, had d e b r ukt e ep ost ad r essen t il d enne b ilut leiesid en t il egne f orm ål. Vi f ikk b lant annet innsyn i et b r ev han had d e skr evet t il t r af ikket at en. Der m ed kunne vi knyt t e navnet t il f oret aket. Den and r e hoved m annen, en 37 år gam m el nord m ann, eier en vet er an sp ort sb il som kunne leies på net t sid en f or eksem p el t il b r yllup er. Sp ort sb ilen lå t il salgs på f inn.no f or kr oner. Vi var i f er d m ed å kunne knyt t e d e t o p er sonene t il E-Zone, og ville job b e f or å t a b ild er av d em. Vi had d e en b eskr ivelse av ut seend et p å d et t o, og b ild er vist e at d e of t e kom kjør end e og p ar ker t e ut enf or Zon e f orlags lokaler i St orgat a. Bilene var ikke r egist r er t p å d em d ir ekt e, m en p å slekt ninger som gjord e d et m ulig å nøst e f r am d e korrekt e og f ulle navnene p å d e t o. VGs f ot ogr af er b r ukt e så f ler e d ager p å å vent e og se hvem som kom og gikk. Det t e r esult er t e i b ild er av d e t o hoved m ennene, sam t b ild er av kvinner som går inn og ut av lokalene. Disse kvinnene d ukket sener e op p i sexannonser p å E-Zone. Vi over var også et b ankkort b yt t e en p r ost it uer t lever er t ilb ake et b ankkort som er b r ukt i en t r ansaksjon. METODERAPPORT SKUP-PRISEN

22 PÅGRIPES AV POLITIET Und er veis i vår t ar b eid f ikk vi vit e at Oslo -p olit iet had d e op p r et t et sin egen et t er f orskning av E-Zone. Polit iet var der f or svær t t ilb akehold ne m ed å kom m ent er e vår sak, f ord i d e f r ykt et at vi skulle gå ut f ør d e var klar e m ed sin et t er f orskning, og at vi d er m ed skulle b låse saken f or d em. Der m ed f ikk vi ingen end elig b ekr ef t else f r a p olit iet p å at m ennene vi had d e kom m et f r am t il st od f or d rif t en av E-Zone. Noe b ild eb evis av d e involver t e hvor d e helt t yd elig m ot t ok p enger eller b ild er f r a p r ost it uer t e f ikk vi heller ikke. Vi b eslut t et å legge saken p å is i p åvent e av hva p olit iet ville f oret a seg. Vi f ort sat t e å hold e en jevnlig op p t elling av kvinnene som annonser t e p å E-Zone, noe som vist e en kjer ne av norske kvinner, og en konst ant st r øm av nye kvinne r f r a Øst - Eur op a som kom t il Norge p å kort e b esøk. I novem b er, d a p olit iet ar r est er t e Mort en Kilst ad, d e t o ant at t e hoved m ennene og kona t il en av d e t o and r e, kunne vi skr ive f ler e ar t ikler b aser t p å d en om f at t end e r esear chen vi had d e klar. Polit iet b ekr ef t et at d e f ir e var sikt et f or hallikvirksom het. Takket vær e kunnskap en vi had d e sam let inn i f orkant, kunne vi avslør e hvord an net t ver ket job b et, b r uke sp aningsb ild ene vi had d e t at t av m ennene og b ilene d er es, og avd ekke hvord an kvinner f r a Øst - Eur op a had d e st r øm m et t il Norge f or sexsalg via E-Zone. Én av kvinnene vi had d e sp aningsb ild er av, og som vi had d e kjent igjen f r a net t annonsen, valgt e å gi oss et int er vju om hvordan hun had d e solgt sex i Norge. Hvis d et b lir en f ellend e hallikd om m ot net t ver ket b ak E-Zone, vil p olit iet b r uke d en f or å t r ue d e øvr ige selskap ene t il å legge ned sin d r if t. Som vi har skr evet, har d isse selskap ene aller ed e over f ør t d et m est e av d r if t en t il ut enland ske net t d om ener, f or å unnd r a seg norsk lov. Men b lir d et en d om i E-Zo ne saken,

23 så vil d et b li nær um ulig f or f irm aet å ha kont orene sine i Oslo, og d r ive en så akt iv r ekr ut t er ing av kvinnene som m ennene b ak E-Zone gjord e. METODERAPPORT SKUP-PRISEN RESSURSER OG ORGANISERING To r ep ort er e job b et m ed p r osjekt et f r a m ed io ap ril t il m ed io juni. I t illegg job b et en r ep ort er halvp ar t en av t id en m ed p r osjekt et. Rep ort er ne d r o også p å d e r ep ort asjer eisene som var planlagt, m ed ulike f ot ogr af er f r a VG. En d el av sp aningen og op p søkin gen skjed d e p å kveld st id. Et t er p ub liser ing job b et r ep ort er n e vid er e m ed p r ob lem at ikken sam t idig m ed and r e saker. VG Fakt a var b ehjelp elige m ed å søke i t ilgjengelige r egist r e i r esear chf asen. VG Net t sat t e av en r ep ort er som p lanla og lagd e saker und e r veis. Hun had d e også hoved ansvar et f or net t m øt ene og TV-r ep ort asjene. En gr af iker lagd e f lash -graf ikkene og p r osjekt et s net t sid e. Und er veis var avd elingsled er en, som sat t e i gang p r osjekt et, m ed p å id ém øt er og f ulgt e ar b eid et. Hun var b ind eled d et m ellom alle d e involver t e, m ed et sp esielt b likk på d e et iske vur d er ingene. En d eskm edar b eid er var hele t id en m ed. Det b le laget egne vignet t er t il ser ien og m ot slut t en b le d et laget skisser t il hvord an sid ene skulle se ut. VGs f ot ogr af i St avanger d okum ent er t e gat esalget d er. Han t ok b ild et av kund en som r et t ved gat en st år m ed b uksa ned e sam m en m ed d en p r ost it uer t e. To f ot ogr af er b le sat t av t il å d r ive spaning m ot E-Zone i d en p er iod en d et var akt uelt. De avløst e hver and r e d a d et var nødvend ig.

24

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008 SKUP 2008 33 Prosjekt: Fast & Fiks Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo Publikasjon: Dagens Næringsliv Publisert: Mai - desember 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv SKUP 2009 Met o d er ap p o rt

Detaljer

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008

SKUP 2008 43. ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl. Publisert: Fra juni 2008 1 SKUP 2008 43 Prosjekt: ACTA og pensjonistene Medarbeider: Lars Magne Sunnanå og Carl Alfred Dahl Publikasjon: Aftenposten Publisert: Fra juni 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Solveig Aksjem og Vigdis

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

SKUP 2008 6. Avsløringen av Nakenprat Anders Sooth Knutsen, Tora Håndlykken og Lars Håkon Grønning Publikasjon: Publisert: September - november 2008

SKUP 2008 6. Avsløringen av Nakenprat Anders Sooth Knutsen, Tora Håndlykken og Lars Håkon Grønning Publikasjon: Publisert: September - november 2008 SKUP 2008 6 Prosjekt: Medarbeider: Anders Sooth Knutsen, Tora Håndlykken og Lars Håkon Grønning Publikasjon: VG Publisert: September - november 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Anders Sooth Knutsen Tora

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

De Grønne går til valg med egne lister i 56 kommuner. Det er størst vekst av alle. Fremgangen er en del av en europeisk trend, sier talskvinne.

De Grønne går til valg med egne lister i 56 kommuner. Det er størst vekst av alle. Fremgangen er en del av en europeisk trend, sier talskvinne. Torsdag 26. mai 2011 Størst fremgang for de Grønne Jens overtalte Rune Får fylkene nok igjen for medlemskapet i KS? Det vil flere fylkesrådmenn at organisasjonen selv utreder. KS-leder Halvdan Skard er

Detaljer

SKUP 2008 9. Prosjekt: Dømt til å tape Medarbeider: Frank Haugsbø og Thor Harald Henriksen Publikasjon: VG Publisert: Februar 2008

SKUP 2008 9. Prosjekt: Dømt til å tape Medarbeider: Frank Haugsbø og Thor Harald Henriksen Publikasjon: VG Publisert: Februar 2008 SKUP 2008 9 Prosjekt: Medarbeider: Frank Haugsbø og Thor Harald Henriksen Publikasjon: VG Publisert: Februar 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Frank Haugsbø Thor Harald Henriksen Met od erap p or t Skup

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Norske journalister er feige

Norske journalister er feige Siste Skup // Skup-konferansen 2012 Norske journalister er feige Åtte ganger i året ser over én million dansker programmet hans. Nå er Kasper Vilsmark i Norge for å fortelle norske journalister at de svikter

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger.

Helseportrettet. Monica Øien (44), forfatter og tidligere. i TV2, er i dag helsegründer med god teft for for retninger. Helseportrettet LUKSUSFRUE MED BEN I NESA: Monica Øien insisterer på å stå på egne ben økonomisk. Jeg har alltid måttet klare meg selv og det akter jeg å fortsette med, sier den tidligere programlederen

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945

N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945 N ils Parelius: Molde og Romsda l i l~rigstiden 1940-1945 Try kt med støtte fra Norges Hjemmefrontmuseum og Møre og Romsdal fylke. Nils Parelius Molde og Romsdal i krigstiden / 1940-1945 En. bibliografi

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

SIDE 6 og 7. Nr. 156 Tirsdag 10. juni 2008 Uke 24 Kr. 10,00. SPORTEN SIDE 6 og 7. SPORTEN SIDE 1, 2 og 3. 7 052960 808472 SIDE 28 og 29.

SIDE 6 og 7. Nr. 156 Tirsdag 10. juni 2008 Uke 24 Kr. 10,00. SPORTEN SIDE 6 og 7. SPORTEN SIDE 1, 2 og 3. 7 052960 808472 SIDE 28 og 29. Nr. 156 Tirsdag 10. juni 2008 Uke 24 Kr. 10,00 Foto: AFP SPORTEN SIDE 6 og 7 Foto: PER SVEIN REED Foto: AP SIDE 6 og 7 SPORTEN SIDE 1, 2 og 3 7 052960 808472 SIDE 28 og 29 Ansvarlig redaktør: Bernt Olufsen

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer