Det norske sexmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske sexmarkedet"

Transkript

1 SKUP Prosjekt: Medarbeider: Nilas Johnsen, Tor-Erling Thømt Ruud og Anne Stine Sæther Publikasjon: VG Publisert: Juni - desember 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn

2 Nilas Johnsen Tor-Erling Thømt Ruud Anne Stine Sæther Met od erap p or t Skup 2008 Det norske sexmarkedet Nr. 155 Man d ag 9. ju n i 2008 Uke 24 Kr. 10,00 Foto: KRISTIAN H ELGESEN Foto: ESPEN BR AATA Foto: HU GO BERGSAKER Foto: BJØRN S. D ELEBEKK Foto: AP SIDE 6, 7, 8, 9, 10 og 11 SPORT EN SID E 6 og 7 SPORT EN SIDE 4 og 15 METODERAPPORT SKUP-PRISEN juni 14. juni novem b er 9. d esem b er 2008 PUBLISERT Ver d ens Gang AS Rep ort asjeavd elingen Post b oks 1185 Sent r um 0107 Oslo w w w.vg.no REDAKSJON Nilas Johnsen Tor-Er ling Thøm t Ruud

3 t or-er ling.t hom t.r Anne St ine Sæt her anne.st ine.saet KONTAKTINFO METODERAPPORT SKUP-PRISEN Slik jo b b et vi: SEXKJØP SKAL FORBYS Vår en 2008 skulle lovf orb ud et m ot kjøp av sex inn f or St ort inget. Et t er at Ap s land sm øt e had d e gåt t inn f or et lovf orb ud år et i f orveien, ville b ehand lingen i St ort inget i st or gr ad b li en f orm alit et. Det r ød -gr ønne f ler t allet p å St ort inget var klar e t il å innf ør e en lov som d er es egen r egjer ing ikke had d e f orb er ed t seg p å. Sam t lige hand lingsp laner m ot m enneskehand el som d a f orelå, la t il grunn at kjøp og salg av sex f ort sat t skulle vær e lov. Det f ant es heller ingen over sikt ov er st ort d et norske sexm ar ked et var: Hvor m ange kvinner og m enn solgt e sex, hvem var d er es kund er, og hvem st od b ak og t jent e inn p engene? Hvilke sum m er b le d et om sat t f or p å d et t e sort e m ar ked et, d er d en ene p ar t en kund en snar t skulle kr im inaliser es? Vi ønsket å lage en så f ullst end ig kar t legging av d et norske sexm ar ked et som m ulig, og vise hvordan d et p lanlagt e lovf orb ud et ville p åvir ke d e ulike akt ør ene. Vi ville vise om f anget av kjøp og salg av sex i Norge, f okuser e på b åd e p r ost it uer t og kund e, vise hvord an b akm enn sop t e inn over skud d et, og ut f ord r e p olit i- og p åt alem ynd ighet p å hvord an d e f orb er ed t e seg p å å hånd heve d en kom m end e loven. Vi ville vise r åskap en i d enne of t e b r ut ale b r ansjen, m en sam t id ig ut f ord r e d e eksist er end e op p f at ningene, som of t e b ygd e p å f orenkled e

4 f ord om m er. I ser ien skulle b åd e p r ost it uer t e og d er es kund er f å slip p e t il m ed sin m ening om d en kom m end e loven, sam t id ig som vi ønsket å avd ekke p r of it ør er og halliker. Planen var å ha en ser ie m ed ar t ikler klar t il sam m e uke som St ort inget skulle b ehand le lovf orslaget i b egynnelsen av juni. Sam t id ig som vi job b et m ed vår ser ie b le lovb ehand lingen ut sat t t il høst en. Vi b est em t e d a at vi likevel ville p ub liser e vår ser ie i juni som p lanlagt, og t im et ser ien op p m ot St ort inget s åp ne hør ing om lovf orslaget and r e uke i juni. De sent r ale p r ob lem st illingene vi sat t e som ut gangsp unkt, b le ikke end r et und er ar b eid et m ed p r osjekt et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN KARTLEGGING AV SEXMARKEDET Vi gikk b r ed t ut f ør st e uken vi job b et m ed p r osjekt et, og gjennom f ør t e b akgr unnsm øt er m ed d e vikt igst e organisasjonene, b yr åkrat ene, f orsker ne og p olit if olkene som job b et m ed f elt et. Vi m øt t e led er en ved PRO-sent r et i Oslo, led elsen ved Nad heim kvinnesent er og p r ost it usjonst eam ene i Ber gen, St avanger og Tr ond heim. Det t e ga innsikt i d e ulike gr up p ene p å d et norske sexm ar ked et. Vi m øt t e Unni Kihl ved ROSAp r osjekt et, som hjelp er of r e f or m enneskehand el over i t r ygg b olig, m ed Bir git t e Ellef sen i KOM (koord iner ingsgr up p a m ot m enneskehand el), og b yr åkrat er f r a Just isd ep ar t em ent et. Det t e ga kunnskap om d en m est b r ut ale d elen av sexm ar ked et : Traf f icking, p å norsk kalt m enneskehand el. Pr ost it usjonsf orsker ne ved Faf o ga oss over sikt over f orskning på f elt et. Forskningsst if t elsen var da i gang m ed sin egen kar t legging, p å op p d r ag f r a r egjer ingen, som d e ikke ville f orskut t er e f r a. Men Norges m est er f ar ne p r ost it usjonsf orsker, May -Len Skilb r ei, b le en nyt t ig kild e å t est e vår e hyp ot eser p å. Oslo -p olit iet s STOP-gr up p e, sam t p olit iet i Tr ond heim, St avanger og Ber gen

5 f ort alt e om p olit iet s ar b eid m ot m enneskehand el, og om hvord an d e f orb er ed t e seg p å d en var sled e loven. Et t er d enne innled end e r esear chen b egynt e vi å p lanlegge m ulige ar t ikler f or p r osjekt et : 1: Kar t legge d e ulike nisjene i sexm ar ked et, vise om f anget av m ar ked et, og b er egne om set ningen. 2: Fokuser e p å norske p r of it ør er : Går d eier e som b evisst leid e t il m assasjest ud ioer ; og annonsep r of it ør ene som t jent e p å kvinnenes sexsalg. 3: Vise hvord an ut enland ske kvinner f r akt es t il Norge via halliknet t ver kene. Set t e søkelyset på of r e f or m enneskehand el som had d e vit net m ot b akm enn, m en ikke f åt t op p hold og b eskyt t else i Norge. 4: Hvord an har sexloven f unger t i Sver ige? 5: Hvem er d en norske sexkund en, og hvord an vil han f orhold e seg t il d et kom m end e f orb ud et? METODERAPPORT SKUP-PRISEN KONTAKTEN MED DE PROSTITUERTE For å kar t legge m ar ked et b egynt e vi m ed en r ekke annonseb lad er, d er p r ost it uer t e kvinner, og noen f å m enn, t ilb ød sine t jenest er. Gjennom d isse b lad ene, og d e f ir e st ør st e annonsesid ene p å net t, r ingt e vi d en f ør st e uken over 100 kvinnelige p r ost it uer t e, 5 m enn, og t r e t r ansseksuelle. Her t ok vi et vikt ig et isk valg: Vi b est em t e at vi ald r i skulle ut gi oss f or å vær e kund er f or å f å sam t alene i gang. Vi gjor d e i b egynnelsen av hver sam t ale d et klar t at vi var jour nalist er f r a VG som job b et m ed en ser ie om sexm ar ked et i f orkant av d en kom m end e lovend r ingen. Vi gjord e d et også klar t at vi ikke kunne b et ale noen f or å la seg int er vjue (noe m ange ønsket ). Fler t allet av d em vi r ingt e sa um id d elbar t nei t il å la seg int er vjue, m en så m ange som 32 f ikk vi lengr e int er vju m ed over t elef on. De f lest e av d isse var norske kvinner, som d r ev selvst end ig f ra sin egen leilighet, og som ikke had d e

6 noen p laner om å slut t e å selge sex et t er lovend r ingen, f em var ut enland ske kvinner, én f r a Sør -Am er ika og r est en f r a Øst -Eur op a. Én m ann og én t r ansseksuell ga også int er vjuer via t elef on. Vi m øt t e f ir e kvinner f r a annonsem ar ked et t il p er sonlige int er vjuer. Tr e av d isse b le t il slut t b r ukt i ser ien vår : En norsk kvinne som solgt e sex f ra egen leilighet, en r ussisk kvinne som r eist e f r a b y t il by, og en norsk kvinne som had d e t at t st eget f r a gat em ar ked et t il leilighet ssalg. Sam t lige int er vjuer b le anonym iser t. En f jer d e, norsk kvinne, ville at vi skulle skaf f e en p ar ykk t il b ild ene, m en hun ønsket ikke å skjule ansikt et. Det t e int er vjuet ga god innsikt, m en vi valgt e å ikke t r ykke b ild et. Vi m ent e at b elast ningen ved å st å f r am uslad d et som p r ost it uer t i land et s st ør st e avis ville b li f or st or. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SEXKJØP FOR 300 MILLIONER Gjennom int er vjuene f ikk vi god over sikt over innem arked et f or kjøp og salg av sex. Vi t alt e selv op p ant all annonser f r a d e st ør st e b lad ene og net t sid ene (m er om d et t e und er ). Her m åt t e vi t a f ler e f orb ehold : Noen kvinner had d e f ler e annonser sam t id ig, and r e kvinner d elt e p å én annonse. De f lest e ut enland ske kvinnene p end let m ellom Norge og and r e land, og var her kun i kort er e p er iod er. De f lest e norske kvinnene f ort alt e selv at d e ikke solgt e sex hele år et, m en t ok lengr e p auser. Der f or t alt e vi op p annonser hos d e st ør st e annonsør en e jevnlig und er ar b eid et, og kr yssjekket annonsene f r a t id lig i ap r il, m ed d e f r a slut t en av m ai. Anslag over ant allet gat ep r ost it uer t e f ikk vi f r a d e sosiale t ilt akene (som PROsent r et i Oslo og Alb er t ine i St avanger ). Baser t p å anslagene over d et t ot ale ant allet kvinner vi selv kom f ram t il, sam m enhold t m ed t allene f r a PROsent r et

7 og f r a p olit iet, f orsøkt e vi å r egne oss f r am t il om set ningen p å sexm ar ked et. Her b r ukt e vi også b eslag f r a t o f er ske hallikd om m er, som ga et nøyakt ig innb likk i innt jening kvinnene had d e. Kvinnene på annonsem ar ked et f ort alt e hva d e t ok i b et aling, og her lå snit t p r isen ganske jevnt. Pr isen som b le t at t p å gat em ar ked et var ier t e langt m er, og d et var vanskeliger e å kom m e f r am t il et gjennom snit t. Vi b aser t e oss t il slut t p å et anslag på 2500 ulike p r ost it uer t e i Norge i løp et av et t år. I sam ar b eid m ed Oslo -p olit iet s STOP-gr up p e kom vi da f r am t il et f orsikt ig anslag p å at d et b le om sat t f or m inst 300 m illioner kr oner p å d et norske sexm ar ked et i løp et av et t år. Å anslå om set ningen p å et sort m ar ked er en vanskelig op p gave, m en båd e d e sosiale t ilt akene og f orsker e p å f elt et gikk god f or m et od en vi had d e b r ukt. Da Faf o la f r am sin egen kar t legging, et halvt år et t er VG, had d e d e langt p å vei b r ukt sam m e m et od e som VG, og d e kom f r am t il om t r ent sam m e ant all sexselger e. Faf o b er egnet ikke p engef lom m en i sexm ar ked et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN PRESENTASJON, PAPIR OG NETT Anslaget p å 300 m illioner i sex-om set ning b le vår f ør st e nyhet ssak i ser ien, p ub liser t som op p slag m and ag 9. juni, d agen f ør St ort inget s åp ne hør ing. Nyhet en b le t r ykket sam m en m ed en rep ort asje som d okum ent er t e sexsalg p å åp en gat e i St avanger. Her valgt e vi å helslad d e b åd e kund e og p r ost it uer t, så d e ikke kunne gjenkjennes. Vi gjennom f ør t e også noen kort e int er vjuer m ed niger ianske p r ost it uer t e p å gat en i Oslo og i St avanger. Det vist e seg svær t vanskelig å f å t illit b lant

8 kvin nene som f ort sat t job b et m ed å selge sex. Vi und er søkt e sam t id ig r esult at et av r egjer ingens sat sning p å å f å d e ut enland ske kvinnene t il å f orlat e Norge ved å t ilby gr at is r et ur via Int er nat ional Or ganizat ion of Migr ant s (IOM), og kr oner i såkalt et ab ler ingsst øt t e. Pr osjekt et var en f iasko: Ingen av d e af r ikanske kvinnene had d e t at t im ot t ilb ud et. Det t e b le en sid esak t il vår f ør st e ar t ikkel. Kar t leggingen av d e t i st ør st e nisjene p å d et norske sexm arked et b le p r esent er t p å d e nest e t o sid ene, sam m en et int er vju m ed t r e p r ost it uer t e og Faf o - f orsker May-Len Skilb r ei. Vi b aser t e oss her p å resear ch vi had d e sam let inn i nær t o m åned er. Sp åd om m en f r a d e p r ost it uer t e selv, og f r a eksp er t isen, var at sexloven ville f ør e t il at f r em t id ens sexm ar ked ville b li f lyt t et over t il p r ivat e leilighet er. Norske Car m en, som solgt e sex f r a sin p r ivat e leilighet, f ort alt e om sine er f ar inger. På p ap ir b le int er vjuene, og f akt ab oksene p å d e ulike nisjene i m ar ked et, hold t ganske kort e. Men vi lanser t e sam m e dag en sp esi alsid e p å VG Net t, d er vi lanser t e en t ung m ult im ed ial sat sning. Her b r ukt e vi en f lash -graf ikk, d er hver nisje b le f orklar t i lengr e t ekst b olker. Vi la også ut over skud d sm at er iale f r a r esear chen, og had d e op p f ølgingssaker klar e ut over d agen. Vid er e b r ukt e vi d enne net t sid en t il å lanser e VGTV-innslag f r a d e ulike r ep ort asjene vi had d e vær t på, sam t TV-int er vjuer m ed p olit iker e og eksp er t er om vår e f unn. Vi had d e også f ir e ulike net t d eb at t er om t em aet d en f ør st e uken. VG-Net t s r ep ort er e lagd e egne saker om t em aet, gr af iker, og en r ekke VGTVinnslag. Net t p ort alen er f ort sat t i b r uk, og op pd at er es kont inuer lig, i d et som er en av d e m est om f at t end e m ult im ed iale sam kjør ingene m ellom VG og VG Net t. Den sp esiallagd e net t p ort alen innehold er over 80 ar t ikler, f ler e inf orm at ive gr af iske f r em st illinger og f lash -anim asjoner, alle TV-r ep ort asjene og inf orm asjon

9 om lovver ket. Port alen f innes her : METODERAPPORT SKUP-PRISEN SEX-PROFITØRENE Den m est t id kr evend e var kar t leggingen var avd ekking av norske p r of it ør er : Mennen e b ak net t annonsene. Her var jussen uklar : En hallikd om f ra Oslo Tingr et t i 2004 m ot sexannonsene i Sønd ag Sønd ag had d e b lit t op p hevet i Lagm annsr et t en gr unnet f orm elle f eil. Pub likasjonen b le sener e sam m e år slåt t konkur s, og d e f ir e sist e år ene had d e polit iet lat t annonsør ene d r ive vid er e i en jur id isk gr åsone, sam t id ig som m ar kedet gjennom gikk vold som vekst. Annonsene er ut f orm et slik at d e ikke eksp lisit t t ilb yr sex, slik håp er mennene b ak å om gå lovver ket som f orb yr å f r em m e p r ost it usjon. Annonsør ene t ilb yr m assasje og eskort e og d e p oser er p å bild er i ut f ord r end e ant r ekk eller nakne. Det her sker im id ler t id ingen t vil om at disse annonsør ene t ilb yr seksuelle t jenest er. Båd e anno nsør ene, kund en e, p olit i, hjelp eap par at og d e som t ilb yr annonsep lass innrøm m er d et t e. Som nevnt over b le disse annonsene et m eget god t t ellever kt øy f or oss i vår r esear ch. Slik b r ukes d e også av f orskere, og som ut gangsp unkt f or p olit iet i d er es sp aning. Vi b le like f ullt nød t t il å avgr ense oss t il d e st ør st e akt ør ene p å annonsem ar ked et. Det var f ir e st ore akt ør er som vist e seg å st å f or r und t 90 p r osent av m arked et.: * E-Zone: Blad + net t sid e eksklusive annonser m ed kvinner som ligger i d et høyest e p r issjikt et. Det t e b le r egnet so m d en st ør st e akt ør en t ot alt set t. * Escortdate.com/eskorte.net: Den st ør st e int er net t akt ør en over 200 annonser d aglig p å sid ene. * Club kontakt annonseb lad + net t sid e * Kontaktbladet KONTAKT: Et t rad isjonelt kont akt m agasin som har hold t p å i over 50 år.

10 VG kar t la disse akt ør ene over lang t id. Vi t elt e annonser, t ok kont akt m ed svær t m ange av annonsør ene. Fr a sexselger ne f ikk vi vit e hva d et kost et å annonser e, noe som gjord e d et m ulig å gi et anslag av om set ningen. De f ir e st ør st e akt ør ene st år f or 90 p r osent av d et t e m ar ked et. På et excel-ar k ganget vi ant all annonser (f r a kar t leggingen), m ed p r is f or d et ulike annonsene. Men å f å om set ningen b ekr ef t et vist e seg svær t vanskelig. Bar e t o av d e st ore akt ør ene har åp ne regnskap er og b et aler skat t t il Norge Club kont akt og KONTAKT. E-Zone eies d er im ot av et selskap som er r egist r er t p å Seychellene og Escort d at e.com d r ives f r a Danm ark/ned er land vel og m er ke av en nord m ann. Vi kom f r am t il et f orsikt ig anslag p å at r ene annonseinnt ekt er ut gjord e m inst åt t e m illioner kr oner i år et, f ord elt p å d e f ir e st ør st e akt ør ene. I t illegg t jent e d e god e p enger gjennom ulike net t -t jenest er, og t ok seg st ivt b et alt f or å t a b ild er av annonsør ene sine. Akt ør er i b r ansjen har gåt t god f or VGs ut r egninger, som sam svar er m ed p olit iet s anslag f or om set ningen i d et t e m ar ked et. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VI FINNER BAKMENNENE Vi ville navngi bakm ennene som t jener p enger p å d isse annonsene, og int er vjue d em om hvordan d e f o r hold t seg t il et sexkjøp sf orb ud. I kolof onen t il Clubkontakt og Annonsebladet KONTAKT er d et op p git t hvem som er r ed akt ør og t elef onnum m er. Kont akt en m ed d isse gikk d er f or gr eit. Red akt ør ene, Svein Haugan og Alf Gr ønvold, innrøm m et at d e visst e at annonsør ene solgt e sex, m en m ent e d e hold t seg p å r et t sid e av loven så lenge ord et sex var er st at t et m ed m assasje, st r ip eller eskort e. De t olket d et d it hen at d er es annonsør er ikke var i st r id m ed hallikp aragr af ens lovt ekst m ot å i offentlig kunngjøring utvetydig tilby prostitusjon. Eier en og d r iver en av Escortdate.com skjuler seg i ut land et. Kild er op p ga

11 navnet p å eier en, m en vi f ant ikke noe som b ekr ef t et d et t e. I Br ønnøysund er m annen r egist r er t m ed et f oret ak, som ikke kan knyt t es d ir ekt e t il d r if t en av annonsenet t sid en e. Eier en op p gir ikke noe kont akt inf o p å sine sid er, annet enn en kont orad r esse og et f ir m a i Neder land. Vi m åt t e d er f or søke gjennom d om enehist orien t il net t sid en f or å f inne navn. Det t e gjord e vi ved å b r uke d et t e gjord e vi å b r uke søkem ot orene w hois.net og d om aint ools.com. Ved å let e b akover i inf orm asjonen som er knyt t et t il d om enet f ant vi navnet Lar s Paulsen, d et p asset m ed kild eop p lysninger vi had d e. Paulsen var d a b osat t i Danm ar k. Vi op p r et t et kont akt på t elef on og avt alt e et m øt e i Oslo. Int er vjuet gikk gr eit, m en han nekt et å la seg avbild e. (Ingen av d e and r e ville ha b ild et sit t i avisen.) Han f ikk sine sit at er t il gjennom lesning, m en han god kjent e ikke noen av d em. Paulsen f ikk så sin advokat t il å t a kont akt m ed oss. VGs led else valgt e likevel å t rykke sit at ene som d e var. Det har ikke kom m et noe et t er sp ill av d et t e. METODERAPPORT SKUP-PRISEN I f orkant av p ub liser ingen hevd et Paulsen at han ikke lenger var eier av net t sid ene og at ingent ing kunne knyt t e ham t il sid ene. På net t sid ene går d et im id ler t id f r em at d et er et ned er land sk selskap som er eier. Vi f ant d et t e selskap et i d et ned er land ske f oret aksr egist er et og d et er r egist r er t p å Paulsen. Vi send t e ut f ot ogr af som t ok b ild e av b ygningen som er p å ad r essen f oret aket er r egist r er t p å. Det t e er en ad r esse hvor f ler e eur op eiske p ornonet t sid er h old er hus. I d e norske r egist r ene er E-Zone d r evet at Zone Forlag, et norsk ut enland sr egist r er t f oret ak (NUF), eid av et selskap på Seychellene. Mort en Kilst ad er op p f ør t som d aglig led er av Zone Forlag. Vi p r øvd e alle m ulighet er

12 f or å f å Kilst ad i t ale. Men han ville ikke snakke m ed oss og han hevd et han ikke had d e noe m ed d r if t en å gjør e. Vi r ingt e f ler e ganger t il m ob ilt elef onen t il Kilst ad, m en m annen som svar t e p åst o han var en kam er at av Kilst ad og at Kilst ad var p å f er ie. Et t er hver t kom d et f r am at d et var Kilst ad selv vi snakket m ed, og at han ikke ville ut t ale seg i avisen. Fr a f ler e hold f ikk vi op p lyst at Kilst ad p r im ær t op p t r åd t e som st r åm ann. I ar b eid et f ikk vi vit e at d et var t o and re p er soner som st o f or d en f akt iske d r if t en. Disse b le svær t vanskelig å f inne. Da vi op p søkt e kont orlokalene i Oslo sent r um f ikk vi slengt d ør en i ansikt et, og d a vi r ingt e f or and r e gang p å kont ort elef onen f ikk VGs r ep ort er ind ir ekt e t r usler. Nå må du slutte å ringe oss! Jeg kan dra hjem til kona di og følge etter henne. Nå har du plaget oss i en uke og hvordan ville du følt det om jeg fulgte etter kona di?, sa m annen som t ok t elef onen. METODERAPPORT SKUP-PRISEN Vi had d e d er et t er end a en sam t ale m ed sam m e m ann d er han gjent ok et t er t r ykkelig at han ikke ville snakke m ed oss. Ved p ub liser ingst id sp unkt et f or ser ien had d e vi ikke god nok d okum ent asjon t il å t r ykke navnene p å d e t o m ennene som st o f or d en d aglige d r if t en av E-Zone. POLITIET TRUER ANNONSØRER OG BORDELLER Vi la vår e f unn om sexannonsene f r am f or p olit iet, og sp ur t e om ikke akt ør ene b ak op er er t e i st r id m ed hallikpar agr af en. Polit iet s STOP-gr up p es op p f at ning var at f unnene vist e at annonsør ene f unger t e som halliker. I vår ar t ikkel gikk p olit iet ut og var slet at d et ville kom m e en st r af f esak m ot en av d isse annonsør ene. En annen gr up p e norske p r of it ør er p å sexm ar ked et er går d eier e som kynisk leid e ut t il b ord eller. Ved d isse m assasjest ud ioene job b et p r im ær t asiat iske kvinner sam m en, ut en noen hallik. Vi sat t e ned en list e p å ni st ed er som had d e

13 annonser i et noe eld r e sexb lad. Vi søkt e op p går d eier ne via eiend om sf oret aket, og konf r ont er t e d em m ed at m assasjest ud ioer op er er t e i d er es b ygg. Hallikp ar agr af en f orb yr å b evisst leie ut t il p r ost it usjon. En ut leier av en enkelt leilighet b le i 2007 d øm t t il b et inget f engsel i nit t i d ager. På d et t e f elt et had d e p olit iet aller ed e iver ksat t aksjoner, og t o av d e f em st ed ene vi konf r ont er t e var st engt ved vår t p ub liser ingst id sp unkt. Oslo -p olit iet lot oss f å innb likk i sin ar b eid sm et od e: De avd ekket f ør st sexsalg ved at en p olit isp aner ut ga seg f or å vær e sexkund e, så t r uet d e går d eier en m ed hallikpar agr af en. Result at et av d en såkalt e Aksjon Husløs var at b ord ellene b le st engt, noe som of t e m ed f ør t e p r akt iske p r ob lem er f or d e p r ost it uer t e kvinnene, m ens går d eier ne slap p st r af f. Det t e asp ekt et t ok Liv Jessen ved PRO-sent r et op p i vår ar t ikkel. Vi kunne ikke avd ekke sexsalg ved å ut gi oss f or å vær e kund er. I d e f lest e t ilf ellene nekt et kvinnene f or at d et b le solgt noe m er enn m assasje d a vi op p søkt e d em. VG valgt e t il slut t å om t ale f em b ord eller d er p olit iet had d e METODERAPPORT SKUP-PRISEN d okum ent er t sexsalg i løp et av vår en De f lest e går d eier ne valgt e å ved gå at d e var kjent m ed sexsalget : To av d em var f ort vilet over sexsalget, og ville f orsøke å avslut t e leief orhold et, m ens d e t o som aller ed e had d e kast et ut sine leieb oer e var kr it iske t il p olit iet s f r am gangsm åt e. Ved Oslos eld st e b ord ell, og d et enest e m ed norske kvinner, Balt azar s Bud oar, nekt et b åd e går d eier og leiet ager ne konsekvent f or at d et b le solgt noe m er enn m assasje. Et t er vår hoved ser ie st od p å t r ykk vår en 2008, har d e t r e gjenvær end e b ord ellene b lit t st engt. De f lest e asiat iske kvinnene har t ilsynelat end e gåt t over t il å t ilb y ord inær m assasje. Ved et slikt st ed b le en p olit ispaner nekt et sam leie, m en b le t ilb ud t en seksuell t jenest e ind iker t m ed en b et egnend e

14 hånd b evegelse. Vi var m ed p olit iet ut på r ep ort asje und er hend elsen. Vi valgt e å ikke t a d et t e lille m assasjest ud ioet m ed i vår ar t ikkel, og p olit iet har heller ikke st r af f ef orf ulgt st ed et. Balt azar s Bud oar b le lagt ned høst en 2008, m en f ir e norske kvinner har sid en gåt t sam m en og t ilb yr nå sine t jenest er som Angels of Balt azar. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VÅR TIDS SLAVEHANDEL Et t av hoved m ålene f or ser ien vår var å vise b r ut alit et en innen d en st ore d elen av sexm ar ked et som er knyt t et t il m enneskehand el. Som jour nalist isk t em a var d et t e b lit t d ekket gr und ig gjennom lang t id. Og t r af f icking var et ynd et t em a f or just isp olit iker ne: I løp et av f ire år har t o just ism inist er e p r esent er t t r e hand lingsp laner m ot m enneskehand el. Men d et had d e vær t lit e f okus p å hvord an d et had d e gåt t m ed of r ene i et t er kant av d e ulike st r af f esakene som had d e vær t op p e. Per vår en 2008 var f em saker f ør t f or r et t en et t er p ar agr af 224, d en såkalt e m enneskehand elp ar agr af en. To var f ørt i Oslo, t o i Tr ond heim og en i Ber gen. Par agr af 224 b le innf ør t i 2003 og har en st r af f er am m e p å 10 år s f engsel. For å t a d en i b r uk, kr eves d et at of f er et vit ner i r et t en. Ut en of f er et s vit nef orklar ing b r uker m an d en såkalt e hallikpar agr af en, m ed en st r af f er am m e på 5 år. Aller ed e und er d en f ør st e uken m ed d e nevnt e r esear ch -m øt ene, b le p r ob lem st illingen r und t kvinner som had d e vit net m ot bakm enn t yd elig. Polit iet slet m ed å f å of r e f or m enneskehand el t il å vit ne. Polit iet, b yr åkrat er i just isd ep ar t em ent et og hjelp eap p ar at, m ent e at UDIs p r aksis i f orh old t il å nekt e op p hold f or d isse vit nene, ikke bid r o t il å st yr ke of r enes ønske om å vit ne.

15 Vi b est em t e oss f or å hent e inn d e f em d om m ene og und er søke sit uasjonen t il alle d e r und t 20 of r ene. Sam t lige var kvinner og kom f r a Est land, Thailand, Rom ania, Bulgaria og Albania. Bar e t r e av d em har norske m ynd ighet er kont r oll p å. De and r e er f or lengst ut e av land et og ingen kunne f ort elle oss m ed sikker het hvord an d et had d e gåt t m ed d em et t er st r af f esaken i Norge. Regjer ingen s hand lingsp lan sier b lant annet : Dersom vi skal lykkes i vår målsetting om å bekjempe menneskehandelen, må flere menneskehandlere og kriminelle nettverk avsløres og straffeforfølges. Hvorf or var d et d a b ar e f em m enneskehand elsaker som var f ør t t il d om s p å 5 år, m ens d et i sam m e p er iod e var avsagt en lang r ekke d om m er f or hallikvirksom het? I hand lingsp lanen skriver r egjer ingen også: Å vitne mot bakmenn i en menneskehandelsak utgjør i mange tilfeller en stor belastning for ofrene. (...) Regjeringen anser derfor at det er behov for å sette inn flere tiltak for å bistå ofrene og å redusere belastningen med å stå frem i straffesaken. Det st år vid er e at : Er det fare for at et vitne eller fornærmede blir utsatt for trusler eller represalier, er det politiets oppgave å forebygge dette. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SENDT FRA ALBANIA Gjennom et b r ev vi hent et ut f r a just isd ep ar t em ent et s p ost jour nal kom d et f r am at ad vokat Eva Frivold had d e t at t op p vit nep r ob lem ene. I b r evet gjord e hun d et klar t at hun, som m ye b r ukt bist and sadvokat, ville f r ar åd e sine klient er å vit ne. Å f orklar e seg i r et t en, ansikt t il ansikt m ed b akm ennene, gjord e b ar e sit uasjonen vanskeliger e f or kvinnene. Regjer ingen s loved e b eskyt t else var f or d e aller f lest e b ar e t om m e ord. Vi snakket m ed påt aleansvar lige i alle d e f em m enneskehand elsakene og alle b ist and sad vokat ene b ort set t f r a Fr ivold (som var sykem eld t ). I sam t alen m ed st at sad vokat Kaia St rand jord i Tr ønd elag, b le vi gjort kjent m ed d et sp esielle sam ar b eid et m ellom p olit iet i Tr ond heim og Ti rana i Alb ania. Det had d e f ør t

16 t il at t o alb anske m enn, f ar og sønn Pat a, vår en 2008 st od t ilt alt i Tirana f or m enneskehand el. Tr e kvinner var lur t t il Tr ond heim, d er d e had d e b et jent kund er f r a sent r um sleilighet er. At m ennene kunne st r af f es i hjem land et, var r esult at et av et uvanlig p olit isam ar b eid, d r evet f r am av Tr ondheim s-p olit iet. Kont akt er m ot p olit i og p åt alem yndighet i Tirana gjord e at vi kunne f ølge r et t ssaken m ot t o de m enneskehand ler ne i Alb ania. Vi ønsket også å int er vjue et t av of r ene i saken, som er d et enest e t r af f icking -of f er et norske m ynd ighet er vir kelig har f ulgt t et t op p. Kvinnen vit net m ot sine b akm enn i et f ilm et d om m er avhør i Norge. Tr usselb ild et r und t henne b le vur d er t som så alvorlig, at en p olit it jenest em ann t ok t ur en f r a Tr ond heim t il Oslo f or å f ølge henne t il en int r evjuavt ale m ed VG. Kvinnen slit er f ort sat t m ed p ost t r aum at isk st r essynd rom og f ort alt e en r yst end e hist orie om m åned en d a hun var sexar b eid er i Tr ond heim, som b le p ub liser t sam m en m ed r ep ort asjen f r a Alb ania. METODERAPPORT SKUP-PRISEN VITNER, MEN SVIKTES 14. januar 2008 f alt d et en d om i Ber gen t ingr et t, i en sak d er r um enske b akm enn f r akt et kvinner t il Norge f or p r ost it usjon. Polit iet s hoved vit ne, en av d e r um enske kvinnene, st od i r et t en ansikt t il ansikt m ed m ennene som had d e f r akt et henne f r a p r ost it usjonsm ar kedet i Bar celona t il gat a i Ber gen. I d om m en kom m er d et klar t f r am at d om m er en f orvent et at kvinnen ville t ilb ys op p hold og b eskyt t else i Norge. Men kvinnens b ist and sadvokat Halvor Gjengst ø kunne f ort elle at hun p å ingen m åt e had d e b lit t t at t var e p å av norske m ynd ighet er et t er r et t ssaken: Bar e f å

17 d ager et t er at hun avla f orklaring, kom avslaget p å op p hold st illat else i Norge f r a UDI. Avslaget var anket og kvinnen op phold t seg p å hem m elig st ed i Norge. Av sikker het sgr unner had d e hun m eld ep likt hos d en lokale lensm annen når hun b eveget seg f r a st ed et. Likevel m ent e UDI at kvinnen t r ygt kunne send es t ilb ake t il Rom ania. VG b le av ad vokat en gjort kjent m ed at UDI ikke had d e lest p olit iet s sikker het svur d er ing f ør d e ga kvinnen avslag p å op p hold. Avd elingsd ir ekt ør Hanne Jend al i UDI vist e t il t aushet sp likt en og ville ikke gå inn p å d en konkr et e saken. Men hun sa i en m ail t il oss: Hvis UDI har avslåt t slike saker, så er d et f ord i vi m ener at kvinnene ikke r isiker er f orf ølgelse eller annen um enneskelig b ehand ling ved r et ur t il hjem land et. Den r um enske kvinnen had d e et selvm ord sf orsøk b ak seg og var d yp t f ort vilet over sit uasjonen. Hun had d e m ot t at t gr ove t r usler f r a d e t ilt alt e und er r et t ssaken, og var sikker på å b li d r ep t ved r et ur t il hjem land et. Bakm ennene var f or lengst p å f rif ot d er. Via ad vokat Gjengst ø f ikk vi t r ef f e kvinnen. Hun f ort alt e sin hist orie om hvord an hun f ølt e seg gr ovt ut nyt t et og svikt et av norske m ynd ighet er. METODERAPPORT SKUP-PRISEN REGJERINGEN SNUR VG t r ykket d enne saken p å f orsid en onsd ag 11. juni. Gjennom et kr isesent er f ikk vi også et int er vju m ed en av Eva Fr ivold s b ulgar ske klient er, som had d e f lykt et f r a halliknet t ver ket, m en som ikke våget å vit ne. I f orkant av d isse sakene p r esset vi b åd e Just ism inist er Knut St orb er get og d avær end e Ar b eid sog inklud er ingsm inist er Bjar ne Håkon Hanssen p å hvorf or d e ikke f ulgt e op p løf t ene om b eskyt t else f or d isse svær t sår b ar e kvinnene. Sam m e dag so m vi kjør t e vår e ar t ikler om of r ene r egjer ingen svikt et, b le vi b le

18 vi kont akt et av Ar b eid s- og innklud er ingsd ep ar t em ent et : St at ssekr et ær Lib e Rieb er -Mohn ville gjer ne m øt e oss. Tem aet ville vær e d agens op p slag i VG. St at ssekr et ær en kunne f ort elle at d ep ar t em ent et nå ville send e en inst r uks t il UDI: Tr af f icking-of r e som vit ner m ot sine b akm enn skal i hoved sak sikr es op p hold i Norge. Ved t aket had d e d e f at t et sam m e d ag, et t er VGs sak had d e b lit t t at t op p i r egjer ingen, ved gikk st at ssekr et ær en. Det r um enske of f er et f ikk i okt ob er b rev f r a Ut lend ingsnem nd a som sat t e ut visningen t il sid e og ga henne op p hold i Norge. Ar b eid s- og innklud er ingsm inist er Dag Ter je And er sen b ekr ef t et 21.okt ob er at d en nye p r aksisen om op p hold t il vit ner er p ålagt. METODERAPPORT SKUP-PRISEN SELGER DØTRENE TIL NORGE Und er r esear ch t il ser ien kom d et f r am at d en gr up p en of r e f or m enneskehand el som i f jor vår vokst e st er kest, var sigøyner kvinner f r a Rom ania og Bulgar ia. Det t e b le b lant annet t at t op p av d en no r ske am b assad ør en i Bulgar ia, Tove Skar st ein, und er et f ored r ag i Oslo i m ai. I en av d e st ør st e hallikop p r ullingene f r a 2007, d en såkalt e Op er asjon Gat ep iker, var of r ene sigøyner kvinner f r a Bulgar ia. Kvinnene had d e alle nekt et å vit ne, og d er m ed slap p b akm ennene unna t ilt ale f or m enneskehand el. Norske m ynd ighet er had d e ingen over sikt over hva som sener e had d e skjed d m ed d em. Én av de p r ost it uer t e var b ar e 17 år gam m el, m en d a vi f orsøkt e å sp ore henne op p via b ulgar ske hjelp eorganisasjoner, f ort alt e d e at hun had d e f orlat t bar nehjem m et d en d agen hun f ylt e at t en, og t r olig var t ilb ake i sexb r ansjen. Vi d r o t il Bulgar ia, og t il sexgat ene ut enf or f er ieb yen Var na, d er vi t raf f én av

19 kvinnene som had d e solgt sex i Oslo. Hjelp eorganisasjoner og b ulgar sk p olit i kunne f ort elle at hallikene had d e f åt t øynene op p f or d et norske sexm ar ked et, f ord i norske t ur ist er had d e b et alt så god t f or seg t il d e lokale p r ost it uer t e. I d e lut f at t ige ghet t oene solgt e b ar ner ike f am ilier d øt r e t il halliknet t ver kene f or noen f å t usenlap p er. Mange av d isse kvinnene end t e i Norge, vanligvis et t er op p hold i Sp ania eller It alia. Rep ort asjen f r a Bulgar ia b le p r esent er t over syv sid er i VG Helg, og ga innb likk i en b r ut al vir kelighet, som norske sexkund er t r olig f ornekt er. METODERAPPORT SKUP-PRISEN DEN NORSKE SEXKUNDEN Vår sist e sak i ser ien hand let om kund en. Vi p r esent er t e en sam m enf at ning av d en f orskning som f innes om sexkund er i Norge. Her kom m er d et b lant annet f r am at d et klar e f ler t all av d e anslagsvis norsk sexkund ene ønsker at kvinnene skal selge sex f r ivillig, m en at d e i lit en gr ad evner å f inne ut om d et er t ilf elle. Vi lot også en sexkund e kom m e t il ord e, sam m en m ed kvinnen han gikk t il p å f ast b asis. Kund en, en skilt m ann i 50-årene, f ort alt e at han ville f ort set t e å kjøp e sex selv om d et lå an t il å b li f orbud t. Det var vikt ig f or oss at sexkund ene kom t il ord e i vår ser ie, m en d et var et d ilem m a f or oss at vår case langt på vei r ep r esent er t e st er eot yp en: En enso m m ann, som selv sa at han ik ke kunne f å sex p å annet vis. I sam m e ar t ikkel ga p olit i og f orsker e ut t r ykk f or et m er nyanser t syn: Nem lig at d en norske sexkund en langt p å vei t ilsvar er gjennom snit t sm annen, og at m enn f r a alle sam f unnslag kjøp er sex. Vi had d e også en sak i vår f ør st e ser ie i juni som ga en gr und ig gjennom gang av hvord an sexloven had d e f unger t i Sver ige, som innf ør t e et f orb ud m ot

20 sexkjøp i Saken b le r ep ort asjelagt m ed en helt ny st r af f esak m ot en kvinnelig, r ussisk hallik som b le avslør t i Sver ige. Denne saken b le p å m ange m åt er en t it t inn i glasskula f or hvordan sexloven ville b li hånd hevet i Norge. I sener e saker i høst har vi vist hvord an norsk p olit i har f orb er ed t seg ved å lær e av svenske kolleger. Det norske sexm ar ked et har vi f ort sat t å skr ive om båd e p å p apir og net t, ut over høst en, og d et er selvsagt et ar b eid som vid er ef ør es nå som sexloven har t r åd d i kraf t. Da d r ar vi nyt t e av en kunnskap s- og kild eb ank bygd op p und er ar b eid et m ed d en f ør st e ser ien i juni. Sær lig én sak f r a novem b er er en d ir ekt e vid er ef ør ing av vår ser ie: METODERAPPORT SKUP-PRISEN ANNONSE-HALLIKENE Gjennom d et ovennevnt e ar b eid et m ed å kar t legge norske sex - p r of it ør er, kom vi over så m ye inf orm asjon om d r if t en av annonseselskap et E-Zone, at vi valgt e å gå vid er e m ed d en saken et t er som m er f er ien. E-Zone har i en år r ekke op er er t i en jur id isk gr åsone, og alt t yd et p å at de norske b akm ennene var b lant d e som t jent e m est p å sexsalg i Norge. I t illegg t il d aglig led er Mort en Kilst ad, som vi navnga i vår f ør st e se r ie, f ort alt e kild er i p r ost it usjonsm iljøet om t o and r e p er soner. Vi f ikk kun et f ornavn og et kallenavn p å m ennene f r a d e p r ost it uer t e kvinnene d e solgt e annonser t il. Ingent ing kunne knyt t e navnene t il d rif t en av E-Zone. Men sp or og f ellesnevner e gjord e d et et t er hver t m ulig å legge et p uslesp ill av inf orm asjon om d isse t o. Vi st ar t et jakt en p å hånd f ast d okum ent asjon som knyt t er d e t o anonym e m enn ene t il d r if t en. Vi b egynt e m ed Mort en Kilst ad : Han st år op p f ør t som d aglig led er av Zone

21 f orlag, m en er også p å p ap ir et, daglig led er av et p ornoselskap som har sam m e kont orad r esse i Oslo som Zone f orlag. Det t e p ornoselskap et eies igjen av et selskap p å Seychellene, m ed d et klingend e navnet Big Bad Wolf lt d. Det t e selskap et har igjen sam m e f orret ningsad r esse som st r åselskap et som GBUGr oup, som st år som eier av Zone f orlag. Det t e p ornoselskap et er i t illegg eier av f ler e norske int er net t d om ener, b lant annet en net t sid e d er m an kan leie vet er anb iler. Det t e er en legit im ut leiesid e, d er f ler e av b akm ennenes egne b iler kan leies. Den ene hoved m annen i E-Zone, en 30 år gam m el norsk st at sb orger m ed b akgr unn f r a Balkan, had d e b r ukt e ep ost ad r essen t il d enne b ilut leiesid en t il egne f orm ål. Vi f ikk b lant annet innsyn i et b r ev han had d e skr evet t il t r af ikket at en. Der m ed kunne vi knyt t e navnet t il f oret aket. Den and r e hoved m annen, en 37 år gam m el nord m ann, eier en vet er an sp ort sb il som kunne leies på net t sid en f or eksem p el t il b r yllup er. Sp ort sb ilen lå t il salgs på f inn.no f or kr oner. Vi var i f er d m ed å kunne knyt t e d e t o p er sonene t il E-Zone, og ville job b e f or å t a b ild er av d em. Vi had d e en b eskr ivelse av ut seend et p å d et t o, og b ild er vist e at d e of t e kom kjør end e og p ar ker t e ut enf or Zon e f orlags lokaler i St orgat a. Bilene var ikke r egist r er t p å d em d ir ekt e, m en p å slekt ninger som gjord e d et m ulig å nøst e f r am d e korrekt e og f ulle navnene p å d e t o. VGs f ot ogr af er b r ukt e så f ler e d ager p å å vent e og se hvem som kom og gikk. Det t e r esult er t e i b ild er av d e t o hoved m ennene, sam t b ild er av kvinner som går inn og ut av lokalene. Disse kvinnene d ukket sener e op p i sexannonser p å E-Zone. Vi over var også et b ankkort b yt t e en p r ost it uer t lever er t ilb ake et b ankkort som er b r ukt i en t r ansaksjon. METODERAPPORT SKUP-PRISEN

22 PÅGRIPES AV POLITIET Und er veis i vår t ar b eid f ikk vi vit e at Oslo -p olit iet had d e op p r et t et sin egen et t er f orskning av E-Zone. Polit iet var der f or svær t t ilb akehold ne m ed å kom m ent er e vår sak, f ord i d e f r ykt et at vi skulle gå ut f ør d e var klar e m ed sin et t er f orskning, og at vi d er m ed skulle b låse saken f or d em. Der m ed f ikk vi ingen end elig b ekr ef t else f r a p olit iet p å at m ennene vi had d e kom m et f r am t il st od f or d rif t en av E-Zone. Noe b ild eb evis av d e involver t e hvor d e helt t yd elig m ot t ok p enger eller b ild er f r a p r ost it uer t e f ikk vi heller ikke. Vi b eslut t et å legge saken p å is i p åvent e av hva p olit iet ville f oret a seg. Vi f ort sat t e å hold e en jevnlig op p t elling av kvinnene som annonser t e p å E-Zone, noe som vist e en kjer ne av norske kvinner, og en konst ant st r øm av nye kvinne r f r a Øst - Eur op a som kom t il Norge p å kort e b esøk. I novem b er, d a p olit iet ar r est er t e Mort en Kilst ad, d e t o ant at t e hoved m ennene og kona t il en av d e t o and r e, kunne vi skr ive f ler e ar t ikler b aser t p å d en om f at t end e r esear chen vi had d e klar. Polit iet b ekr ef t et at d e f ir e var sikt et f or hallikvirksom het. Takket vær e kunnskap en vi had d e sam let inn i f orkant, kunne vi avslør e hvord an net t ver ket job b et, b r uke sp aningsb ild ene vi had d e t at t av m ennene og b ilene d er es, og avd ekke hvord an kvinner f r a Øst - Eur op a had d e st r øm m et t il Norge f or sexsalg via E-Zone. Én av kvinnene vi had d e sp aningsb ild er av, og som vi had d e kjent igjen f r a net t annonsen, valgt e å gi oss et int er vju om hvordan hun had d e solgt sex i Norge. Hvis d et b lir en f ellend e hallikd om m ot net t ver ket b ak E-Zone, vil p olit iet b r uke d en f or å t r ue d e øvr ige selskap ene t il å legge ned sin d r if t. Som vi har skr evet, har d isse selskap ene aller ed e over f ør t d et m est e av d r if t en t il ut enland ske net t d om ener, f or å unnd r a seg norsk lov. Men b lir d et en d om i E-Zo ne saken,

23 så vil d et b li nær um ulig f or f irm aet å ha kont orene sine i Oslo, og d r ive en så akt iv r ekr ut t er ing av kvinnene som m ennene b ak E-Zone gjord e. METODERAPPORT SKUP-PRISEN RESSURSER OG ORGANISERING To r ep ort er e job b et m ed p r osjekt et f r a m ed io ap ril t il m ed io juni. I t illegg job b et en r ep ort er halvp ar t en av t id en m ed p r osjekt et. Rep ort er ne d r o også p å d e r ep ort asjer eisene som var planlagt, m ed ulike f ot ogr af er f r a VG. En d el av sp aningen og op p søkin gen skjed d e p å kveld st id. Et t er p ub liser ing job b et r ep ort er n e vid er e m ed p r ob lem at ikken sam t idig m ed and r e saker. VG Fakt a var b ehjelp elige m ed å søke i t ilgjengelige r egist r e i r esear chf asen. VG Net t sat t e av en r ep ort er som p lanla og lagd e saker und e r veis. Hun had d e også hoved ansvar et f or net t m øt ene og TV-r ep ort asjene. En gr af iker lagd e f lash -graf ikkene og p r osjekt et s net t sid e. Und er veis var avd elingsled er en, som sat t e i gang p r osjekt et, m ed p å id ém øt er og f ulgt e ar b eid et. Hun var b ind eled d et m ellom alle d e involver t e, m ed et sp esielt b likk på d e et iske vur d er ingene. En d eskm edar b eid er var hele t id en m ed. Det b le laget egne vignet t er t il ser ien og m ot slut t en b le d et laget skisser t il hvord an sid ene skulle se ut. VGs f ot ogr af i St avanger d okum ent er t e gat esalget d er. Han t ok b ild et av kund en som r et t ved gat en st år m ed b uksa ned e sam m en m ed d en p r ost it uer t e. To f ot ogr af er b le sat t av t il å d r ive spaning m ot E-Zone i d en p er iod en d et var akt uelt. De avløst e hver and r e d a d et var nødvend ig.

24

Metoderapport til SKUP-prisen 2005

Metoderapport til SKUP-prisen 2005 SKUPs p r isjur y Inst it ut t f or Jour nalist ikk Post b oks 1432 1602 Fr ed r ikst ad Metoderapport til SKUP-prisen 2005 1) Navn på journalistene: Kjet il Mæland, Ar ne Lut r o og Geir Selvik. 2) Tittel

Detaljer

SKUP 2008 36. Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008

SKUP 2008 36. Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008 SKUP 2008 36 Prosjekt: Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juli 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn 2 Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom 1. Jour nalist : Od d Isungset 2. Tit t el: Med lem sjuks i Norsk Målungd om 3. Pub liser t i TV 2 Riket s Tilst and 9.10.2002. Op p f ølgingssaker i Tabloid

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning SKUP 2008 37 Prosjekt: MVA-saken Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juni november 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv og forvaltning 2 MVA-saken Metoderapport til

Detaljer

SKUP 2008 25. Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium:

SKUP 2008 25. Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium: SKUP 2008 25 Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium: TV Tema: Samfunn Broderkjeden Den norske f r im ur er or d en Journalist:

Detaljer

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele?

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele? TURISTKONTOR-SAKEN Artikler publisert fra desember 1999 til januar 2001, om fiktive anbud, en offentlig ukultur og en lukket kommune. Artiklene er skrevet for Drammens Tidende av Karianne Braathen og Odd

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik En tilnærming av smaken I Frankrike og Norge gjennom to osteprodukter Bak disse ordene en f ransk- norsk st udie av lokale mat produkt er Forskningsprosjekt,

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no Buffet Konferansen 2004 5. Februar 2004 For br uker t r ender 2003 2010 Eivind J acobsen St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no f or br uker ne hvem/ hva er det? individer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008 SKUP 2008 33 Prosjekt: Fast & Fiks Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo Publikasjon: Dagens Næringsliv Publisert: Mai - desember 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv SKUP 2009 Met o d er ap p o rt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse Syn Kognitiv Hørsel Bevegelse Luftkvalitet Et hovedsiktemål med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne eksisterende funksjonshemmende

Detaljer

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet?

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet? Unni Kjærnes Foredrag holdt ved konferanse for næringsmiddelindustrien arrangert av MultiChemWallinco, Olavsgaard, 3. november, 2004 Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Re g je rin g s p a rt ie n e o g Ve n s t re e r e n ig e o m e n d rin g e r i kommune ne s innt e kt s s ys t e m s om s ikre r g ode

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA

ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA ANTI MOBBEPLAN FOR BARNEHAGENE PÅ FROSTA (t at t ut gangspunkt i Sildråpen barnehage i Trondheim) Vedt at t i kommunestyret 30/ 08.11 - sak 54/ 11 Ant imobbeplan f or barnehagene på Frost a I NNLEDNI NG

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er!

V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! I n n kaller til års m øte l ørdag den 1 9.03.20 16 k l. 12.00 på N e b benes k r o N o r d gåen de v E 6 V el k o m m e n til alle våre m e d le m m er! Saksliste 1 G o d k jenning a v i n n kallelsen

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73

Straf fe sa ker Pressens tilgang til dokumenter under hovedforhandling Sivile saker... 73 Innhold 01 Offentlighet og medienes rolle i rettergangen... 11 1.1 Of fent lig hets prin sip pet... 11 1.2 Dommernes taushetsplikt og diskresjonsplikt... 13 1.3 Redaktøransvaret ligger hos den ansvarshavende

Detaljer

Bridgefestivalen 2008

Bridgefestivalen 2008 -DQ$DVHQ±YnUQ\HSUHVLGHQW 6NM QW Q\ HUYHOLNNHKHOWUHWWnVL-DQ$DVHQJM UFRPHEDFNHWWHUDWKDQJLNNDY VRPSUHVLGHQWIRUILUHnUVLGHQRJGHQJDQJRYHUORWVWDIHWWSLQQHQWLO+HOJH6WDQJKHOOH -DQYDUNDSWHLQSn1%)VNXWDLnUHQHVnGHWHUHQPDQQPHGHUIDULQJVRP

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER

SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER K U N S T E N Å Ø K E L Æ R I N G S U T B Y T T E K U N S T E N Å U T R Y K K E S E G A K A D E M I S K K U N S T E N Å B L I M O T I V E R T Espen Schøfeldt UIA 2014 PEDAGOGISK

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 F j e l l h u s h a u g e n B o l i g s. A / S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i F j e l l h u s h a

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer