Eivind J acobsen. For br uker t r ender St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j o.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no"

Transkript

1 Buffet Konferansen Februar 2004 For br uker t r ender Eivind J acobsen St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j o.no

2 f or br uker ne hvem/ hva er det? individer eller hushold, kj øper e eller spiser e? behov, int er esser eller pr ef er anser? valg eller spisevaner? pr odukt er eller målt ider? ver dier, eller mulighet er = r ammebet ingelser?

3 Pr ef er anser eller Valgmulighet er Smak eller Smakser f ar inger Ver dier eller St r ukt ur elle bet ingelser

4

5 For st ås å ha en klar begynnelse og slut t For est illinger om hva som passer og ikke passer Or dent lig mat Regelmessig hver dag Til f ast e t ider Of t e sammen med f ast e andr e Fast gr ammat ikk, kan ha var ier ende innhold Spises også ut enom målt idene

6 Spise ute Mat pakka Rest aur ant, f ast f ood Kant ina Spise hjemme Mor s kj øt t kaker Fr ossen f er digmat HMR Cat er ing Tilberedt hjemme Tilberedt ute

7 For hvem som helst (generisk) Går dsmat I ndust r iens kj ølt e var er Fast f ood But ikkens kj økken For deg (dedikert) Mor s kj øt t kaker Rest aur ant Tilberedt hjemme Tilberedt ute

8 Når som helst Beit ing DÅRLI G Regelmessig Mor s kj øt t kaker BRA Familien sammen hjemme Mat pakka Alene og ute

9 Målt idsmønst er et For holdsvis f ast målt idsmønst er Når, hvor, hva og med hvem f olk spiser For skj eller mellom målt idene Frokosten: kald - praktisk, individuell Lunsjen: matpakka - sosial med kolleger Middagen: varm - f amiliens sosiale høydepunkt

10 Andel personer år, oppt at t med målt ider t il ulike t ider på døgnet. Kilde: SSB - Tidsnyt t ingsunder søkelsene

11 Klar t skille mellom hver dag og helg Hver dag = kj apper e, bekvemme løsninger, men sammen Helg = mer t id og samvær, mer spr edd ut over i t id For skj eller mellom livsf aser og hust yper : Parforhold og barn bidrar til regelmessighet, struktur og mer tradisjonelt preg

12 7 av 10 spiser middagen hj emme og sammen med f amilien Én av f ir e spiser på r est aur ant sj eldner e enn én gang i år et Middag mest r elevant e ut emålt idet Rest aur ant besøk er f or t sat t en begivenhet f or f olk f lest

13 Kun 50 pr osent lager mat en f r a bunnen av (Dagligvar ehandelen 17. j an 04). Mont er er, Var mer opp, osv. Fer ske f er dige r et t er opp 20 pr osent (ver di) i 2003 t il om lag 300 mill kr, jf. ACNielsen Frosne ferdigretter også i vekst Økning i ut espising Hurtigmat Restutantnæringen Dessut en, mer mat spises ut enom målt ider, Fast food, kiosker etc. god vekst Mat i farta Belønninger: snacks, osv.

14 Mot mindr e hushold Velst andsut viklingen Tidsklemma Globaliser ing

15 Personer per privat husholdning Kilde: SSB - Folke- og boligt ellingene 3,5 17 pr osent av 3 bef olkningen bor 2,5 alene. 2 Tilsvar ende 38 pr osent av 1,5 husholdningene. 1 En økning på 38 0,5 pr osent f r a Hele landet Oslo

16 Andel av f or br uksut gif t er i ulike husholdst yper. Kilde: SSB Forbruksundersøkelsen Matvarer Restaurant Kantine Enpersonhusholdninger Par uten barn Par m. barn u. 7 år Par m. barn 7-19 år Enslig m. barn Andre

17

18 Lønns- og prisvekst Kilde: Tor bj ør n Olsen/ Dagens Nær ingsliv % 3 Konsumpris indeks Lønnsvekst 2 1 Lineær (Lønnsvekst) Lineær (Konsumpris

19 Økt innt ekt Egen t id mer kost bar Kj øp av t id: t j enest er og bear beidede pr odukt er

20 Tidsbr uk t il ut valgt e akt ivit et er blant de som ut f ør er dem, per soner år ( i minut t er ) en gj ennomsnit t sdag Kilde: SSB Tidsnyttingsundersøkelsene Matlaging Oppvask Innkjøp Egenproduksjon

21 Andeler som har ut f ør t ut valgt e akt ivit et er, per soner år, en gj ennomsnit t sdag Kilde: SSB Tidsnyttingsundersøkelsene Matlaging Oppvask Innkjøp Egenproduksjon

22 Tidsbr uk t il ut valgt e akt ivit et er blant de som ut f ør er dem, menn år ( i minut t er ) en gj ennomsnit t sdag Matlaging Oppvask Innkjøp Egenproduksjon Kilde: SSB 20 Tidsnyttingsundersøkelsene

23 Tidsbr uk t il ut valgt e akt ivit et er blant de som ut f ør er dem, kvinner år (minut t er ) en gj ennomsnit t sdag Kilde: SSB Tidsnyttingsundersøkelsene Matlaging Oppvask Innkjøp Egenproduksjon

24 Tid t ilbrakt på arbeidsplass/ skole en gj ennomsnit t sdag, i minut t er Kilde: SSB Tidsnyt t ingsunder søkelsene Kvinner Menn

25 Arbeidsliv Målt ider Skole/ barnehave Organisert e Frit idsakt ivit et er

26 Tidsklemme Ener gi, init iat iv Middagsidéer Kompr omisser mellom t id & ener gi og husmor idealer i kompliser t hver dagsliv Kj øpe mer eller mindr e f er ske f er digr et t er

27 Reiser nye er f ar inger Media - inspir asj on Var ef lyt, eks. nye gr ønnsaker Men, hver dagslivet s st r ukt ur er er f or met av nor ske inst it usj oner!!!

28 Ut f ordringer knyt t et t il omdømme hos f orbrukerne og regulat or Mat sikker het br ansj en har lav t illit Myndighet ene st ør r e t illit Kr iminalit et i mediebildet : cowboy-t ilst ander i deler av br ansj en? hit and r un Skat t e og avgif t sundr agelser osv. Et ikk Ar beidsvilkår, hj emme og ut e Dyr evelf er d m.m.

29 Overvekt / f edme - økende pr oblem Folkehelseproblem Of f ent lig f inansielt problem Økende f okus på bransjens ansvar Privat e søksmål? Of f ent lige reguleringer? Jo st erkere markedsreguleringer, jo mindre f edmeproblem! (Economist des. 2003)

30 Mar kedsappell Nær ingens polit iske aut onomi

31 St abilit et og endr ing Gr unnleggende mønst r e gj enskapes I nnhold endr es Som f or spr åk: Nye or d hele t iden Gr ammat ikken endr es veldig sakt e

32 Let t er e å selge f er sk f er digmat f or konsum hj emme, enn Å gj ør e nor dmenn t il r egulær e ut espiser e. St or e ut f or dr inger f or br ansj en Just-in-time produksjon og distribusjon Troverdig kvalitet og sikkerhet Hvor f or kan ikke r est aur ant br ansj en ut f or dr e dagligvar ehandelen og indust r ien, j f. USA.

33 Rom f or bet ydelige ur bane kont inent ale lommer i byene enper sonhushold Business lunsj mar ked, lenge t il det t e vil preget livet t il f olk f lest

34 eivind.j o.no o.no

35 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.