SKUP Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKUP 2008 25. Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium:"

Transkript

1 SKUP Prosjekt: Broderkjeden Medarbeider: Karen Marie Aarre Publikasjon: Dokument 2, TV2 Publisert: Oktober november 2008 Medium: TV Tema: Samfunn

2 Broderkjeden Den norske f r im ur er or d en Journalist: Karen Marie Aarre, TV 2 Pub liser t : TV 2 i p er iod en Red aksjon: Dokum ent 2, TV 2, Post b oks 2 Sent r um, 0101 Oslo. Tel Jour nalist : Kar en Mar ie Aar r e, Dokum ent 2, TV 2 Post b oks 2 Sent r um, 0101 Oslo. Tel Innhold Metoderapport 1. Når og hvord an kom ar b eid et i gang, hva var id een som st ar t et d et hele? 2. Hva var d en sent r ale p r ob lem st illingen ved st ar t en av p r osjekt et? 3. Ble p r ob lem st illingen end r et und er veis? I så f all, hvorf or og hvordan? 4. Kort b eskr ivelse av organiser ingen av ar b eid et, m et od eb r uk, kild eb r uk, p r ob lem und er veis m v. 5. Hvor m ye ar b eid st id og event uell f r it id er b r ukt p å p r osjekt et? 6. Sp esielle er f ar inger d u vil nevne. Vedlegg 1 Se DVD - Dokum ent 2, «Br oder kjed en» Vedlegg 2 Se DVD Nyhet ene. Fr im ur er saken: Tab loid og Nyhet sinnslag. Over sikt over sakene. Vedlegg 3 Lenke t il d en d igit aliser t e m ed lem slist en p å TV2.no. Vedlegg 4 - Net t saker p ub liser t av TV 2.no. Vedlegg 5 - Over sikt over ekst er ne m ed ier m ed r ef er anser og lenker t il d okum ent ar en og m ed lem slist ene. Vedlegg 6 - Over sikt over saker om Fr im ur er ord en en i m ed ier p å net t som kom i kjølvannet av d okum ent ar en «Br od er kjed en». Metoderapport Den 27. oktober 2008 sendte TV 2 dokumentaren om Den norske frimurerorden som hadde tittelen «Broderkjeden». En kombinasjon av unik tilgang til et lukket miljø, en søkbar database på TV2.no, og et godt samarbeid mellom flere redaksjoner i TV 2, gjorde at temaet habilitet og medlemskap i det lukkede brorskapet skapte debatt. Dokumentaren ble den mest sette i programflaten Dokument 2 denne høsten; TV2.no slo alle tidligere rekorder på nett med over 5 millioner sidevisninger i løpet av to dager; og Tabloid fikk sesongens høyeste seertall med sin debatt om Frimurerordenen. Saken har også generert en enorm mengde

3 saker i andre medier. Dette viser at saken som helhet, med databasen i kjernen, har gitt mer kunnskap om Frimurerordenen, samtidig som den har skapt et vertøy tilgjengelig for andre journalister og publikum til å kunne generere egne saker, og eksponere frimurernettverk der habilitetsspørsmål er sentrale. «Broderkjeden» representerer i så måte en interaktiv form for «nettverksjournalistikk» som demokratiserer den journalistiske prosessen. Dette reflekterer også utgangspunktet for saken, nemlig å belyse skjulte nettverk som kan undergrave demokratiet. 1. Når og hvordan kom arbeidet i gang? Hva var ideen som startet det hele? Dokum ent 2 f ikk i Mai 2008 inn et t ip s på m ail f r a et t id liger e m ed lem av ord enen, Roger Aase. Tip set hand let om sit uasjonen i Tr ond heim Pr ovincialloge. Det t id l iger e m ed lem m et f ort alt e at han i lang t id had d e f orsøkt å r yd d e op p i d et han b eskr ev som økonom iske m islighet er i losjen, m en ut en hell. Nå m ent e han at d et var vikt ig å f ort elle of f ent lighet en hva som egent lig f oregår p å innsid en av Den norske f r im ur er o r d en. Red aksjonen f år inn en d el t ip s f r a f olk som f øler seg ur et t f er d ig b ehand let og som anser seg selv som varlser e, m en d et er of t e vanskelig å løf t e sakene d er es op p p å et p r insip ielt nivå som har of f ent lig int er esse. Ut en f or st or e f orh åp ninger p åt ok jeg m eg å sjekke t ip set. Før st gjord e jeg noen enkle net t søk p å Fr im ur er ord enen og op p d aget at d et er lit e gr und ig jour nalist ikk som er gjort på f elt et. Med jevne m ellom r om d ukker det op p enkelt saker d er m ed lem skap i ord enen og hab ilit et er t em a (f.eks. f isker im inist er Lud vigsen og kr ingkast ingsjef Ber nand er s m ed lem skap i ord enen). I kr ist ne m iljøer d iskut er es d et om f r im uer er i er f orenlig m ed kr ist end om m en, m ens i konsp ir at oriske m iljøer om t ales f r im ur er e som d el av en skjult ver d ensom sp ennend e elit e som st yr er ver d en. Felles f or alle d isse innf allsvinklene er of t e en m angel p å t r over d ige kild er m ed r eell kunnskap om Fr im ur er ord enen. Unnt aket m å vær e da t eoloigp r of essor Sver r e Dag Mogst ad ut ga sin kont r over sielle b ok om f r im ur er r it ualene i Or d enen f ik k da m ye op p m er ksom het, sær lig f r a NRK. Teologen var ikke selv m ed lem av Fr im ur er ord enen, m en had d e gjennom hem m elige kild er

4 f åt t t ilgang t il st r engt b eskyt t end e r it ualt ekst er f r a f r im ur er e i Skand inavia, Tyskland og Øst er r ike. Deb at t en som f ulgt e, d r eid e seg i st or gr ad om t eologi; var d et f orenlig f or en st at skir kep r est å vær e m ed lem av Fr im ur er ord enen? And r e kr it iker e kom også p å banen og d iskut er t e hab ilit et ssp ør sm ålet ; kunne m an vær e en uavhengig jour nalist eller innha et of f ent lig ver v og sam t id ig vær e m ed lem av Fr im ur er ord enen? Men noen inf orm asjon om hva b r orskap et b et yr f or m ed lem m ene, og hvord an b r orskap et b ef est es gjennom r it ualer, ut eb le. Jeg let t e et t er ut t alelser f r a t id liger e m ed lem m er av Or d enen som har kom m et høyt op p i f r im ur er gr ad ene i d e sener e år, m en d e var ikke å op p d r ive. Kanskje var d enne kild en som had d e kont akt et oss unik? Jeg t ok en t elef on t il Roger Aase og b a om et m øt e. Han var ner vøs, m en t yd elig p å at han had d e b est em t seg f or at han ville f ort elle om d et t ankeset t et m ed lem m en e lær es op p i i f r im ur er losjen. Aase had d e kom m et t il 9. gr ad av d e t ilsam m en 11 gr ad ene i Or d enen, var b elest og kunnskap sr ik om f r im ur er iet, og had d e t ilhør t f r im ur er iet s Forskningsloge. I sin «kar rier e» som f r im ur er had d e han innhat t f ler e ver v, b l.a. led et ser m onier, vær t r ed akt ør f or d et lokale f r im ur er b lad et, kat alogiser t all d en hem m elige lit t er at ur en p å b ib liot eket i Tr ond heim Pr ovincialloge, sam t ut viklet Tr ond heim slosjens IT-syst em. Fr im ur er iet had d e vær t Aases anker et t er at han m ist et en 5 år gam m el sønn i en t r af ikkulykke i Han er op p t at t av r et t f er d ighet, og d a han op p d aget f orhold han f ant kr it ikkver d ige ved d en økonom iske d r if t en av losjen sa han if ra. If ølge Aase, b le ikke kr it ikken god t m ot t at t. Han f ikk m unnkur v m ed st r eng b eskjed om å innret t e seg et t er sine over ord ned e. Hier ar kiet i ord enen er st r engt (les f.eks. i Lover f or Den Norske Fr im ur er ord en, 13. «En f r im ur er skal vise skyld ig akt else og ær b ød ighet f or alle sine f oresat t e innen Or d enen, sam t f or b r ød r e av høyer e gr ad og ver d ighet enn d en han selv har. Men i sær d eleshet p åligger d et ham å iakt t a d enne p likt over f or Or d enens St orm est er og d en Or d f ør en d e Mest er i hans loge»). Det t e var kim en t il at Aase b egynt e

5 å st ille sp ør sm ål ved d e gr unnleggend e st r ukt ur ene og id eene t il Fr im ur er ord enen. Roger Aar e f r em st od f or m eg som en m ann m ed t r over d ighet og int egr it et, m en d et var langt f r em f ør jeg skim t et at d et t e kunne b li et p rogr am. Jeg f ikk ganske raskt en kild e t il. Lar s Erik Am dam had d e hat t d en nest høyest e gr ad en d en såkalt e t i-t o gr ad en - i Or d enen, og var p å et t id sp unkt innst ilt som led er f or f r im ur er iet i hele m id t - Norge. Par allelt, m en ut en f ør st å vit e om Aases kr it ikk, had d e han også sat t f inger en p å en d el f orhold ved d r if t en av Tr ond heim Pr ovincialloge. Am d am job b et p å d et t e t id sp unkt et f ull t id i losjen som ad m inist r at or, m en b le sagt op p. Nå var Am dam også var villig t il å gå of f ent lig ut m ed kr it ikk av Fr im ur er ord enen. 2. Hva var den sentrale problemstillingen ved starten av prosjektet? Selv om jeg had d e t o god e kild er, b le det t yd elig ganske t id lig at f ort ellingen om d e int er ne st r id ighet ene i Tr ond heim Pr ovincialloge ikke var nok t il å lage en hel d okum ent ar. Der im ot var jeg b lit t f asciner t av f r im ur er iet. Aase var villig t il å f ort elle m eg alt jeg ønsket å vit e om Fr im ur er ord enen inklud er t r it ualene. Jeg f ikk også t ilgang t il d e r it ualt ekst ene jeg ønsket å gå igjennom. Og d a var d et ikke f ør st om f r em st d e m yst iske r it ualene som involver er hod eskaller, likkist er og d ød ssym b oler som int er esser t e m eg, m en snar e r e: hva er d et som b ind er m ed lem m ene sam m en? Hva er lim et? Hvorf or er d et ingen som vil f ort elle om hva d e op p lever i losjen? Med over m ed lem m er bar e i Norge, hvorf or er d et ingen som snakker? Med lem m er i Fr im ur er ord enen kaller seg b r ød r e og ord en en er et såkalt b r orskap. Hva b et yr d et t e b r orskap et f or enkelt m ed lem m ene? Hva slags b ånd og lojalit et f øler d e f or hver and r e? -Det er en sekt p å m annf olk som har sver get t r oskap over f or hver and r e, og har sver get å hjelp e hver and r e. Og d et gir seg f orskjellige ut slag ut i sam f unnet selv om Den norske f r im ur er ord enen sier at d et ikke gjør det, ut t alt e Aase. Det t e ville jeg und er søke; hva Fr im ur er ord enen egent lig st år f or, og om m ed lem skap i organisasjonen kan m ed f ør e hab ilit et sp r ob lem er f or d e m ed of f ent lige ver v og p osisjoner. 3. Ble problemstillingen endret underveis? I så fall, hvorfor og hvordan?

6 Pr ob lem st illingen b le ikke end r et, m en f ort eller st il t ok f orm und er veis. Jeg ville op p lyse, skap e und r ing og vid er e d eb at t. En sid e ved d et t e var å vise d ele r av d e hem m elige r it ualene i d okum ent ar en, m ens et annet vikt ig elem ent var å f å gjort m ed lem slist en f or Fr im ur er ord enen t ilgjengelig og søkb ar, slik at p ub likum kunne involver e seg d ir ekt e. Det t e skulle vise seg å gi f ler e gevinst er ; TV 2 f ikk inn f ler e t ip s t il op pf ølgingssaker (se f eks ved legg 2.7.a), d et b le d eb at t i Tab loid (se ved legg 2.3), net t r af ikken på TV 2s sid er var enorm, og and r e m ed ier f ulgt e op p m ed egen jour nalist ikk om em net (se ved legg 5 og 6). Å gjør e m at r ikkelen søkb ar p å net t var en st or og kost b ar op p gave, m en r ed aksjonsled er f or Dokum ent 2, Mat s Ekt ved t og nyhet sr ed akt ør Jan Ove År sæt er had d e t r o p å p r osjekt et og ville sat se. Det t e ga st ore gevinst er. 4. Kort beskrivelse av organiseringen av arbeidet, metodebruk, kildebruk, problem underveis mv. Den norske frimurerorden Jeg b egynt e p å scr at ch å orient er e m eg: Fr im ur er ord enen er Norges st ør st e b r orskap m ed over m ed lem m er. Et over f lat isk søk i m ed lem slist en vist e at b lant d isse m ed lem m ene er d et en god d el m enn m ed vikt ige of f ent lige ver v og p osisjoner : b l.a. Polit it jenest em enn, p olit im est r e, of f iser er, d om m er e, ord f ør er e, b yr åkrat er og jour nalist er p er soner som i sine job b er ut enf or losjen er m ed å f orvalt e vår e d em okr at iske r et t ighet er. Kr ist ent livssyn, p let t f r i vand el og et g od t om d øm m e m å t il f or at en m ann skal b li vur d er t som m ed lem av ord enen. Skulle et m ed lem b li d om f elt, b lir han eksklud er t, f or m ålet m ed f r im ur er iet er å b li et b ed r e m enneske. Det t e b lir m ed lem m ene ved å gjennom gå en r ekke r it ualer som d e ikke kjenner innhold et av f ør d e går igjennom d em ; f or d et er gjennom op p levelsene i r it ualene at en f r im ur er skal f ored les. Or d enen er organiser t i elleve gr ad er, og et nyt t m ed lem int r od user es i d en f ør st e gr ad en. Et t er hver t som han b eveger seg op p over i gr ad ene, f år han ny og hem m elig kunnskap. Hem m elighold et av r it ualene er vikt ig f or Or d enen, sid en en f r im ur er ikke skal vit e hva som vent er ham i nest e gr ad.

7 Der f or er t aushet en h elt sent r al. Ingen f r im ur er f år snakke om d et han op p lever i losjen t il ut enf orst åend e, og han avlegger st r en ge løf t er p å at han ikke skal b ryt e d enne t aushet en. Fellesskap et m ellom m ed lem m ene eller b r od er skap et som f r im ur er ne kaller d et st år også sent r alt. Ved b egynnelse og avslut ning p å et hver t losjem øt e f orm er m ed lem m ene en såkalt «b r o d er kjed e». Det vil si at d e st iller seg op p i r ing, hold er hver and r e i hend ene og gjent ar ord ene «Vår t vennskap s f ast e kjed e, evig, evig la b est å». St er ke og t ild els skr em m end e sym b oler og r it ualer b lir t at t i b r uk f or å b ef est e b r orskap et og d en f r im ur er i ske t aushet en som skal hegne om d en hem m elige f r im ur er kunnskap en. Jeg anså d et t e som sent r ale elem ent er å f å f r em i en d okum ent ar om Or d enen et t er som d et er her m ed lem m ene b lir sat t p å p r øve i f orhold t il sam f unnet. I hvilken gr ad t ar b r ød r ene m ed seg lojalit et en t il hver and r e ut i sam f unnet? Hvor går gr ensen f or å hjelp e og st øt t e en losjeb r or? Kildebruk Mye av d en f ør st e t id en gikk m ed t il å f ør e lange sam t aler m ed kild ene Roger Aase og Lar s Er ik Am d am. Jeg m åt t e skaf f e m eg helt gr unnleggend e kunnskap om Or d enen, gå igjennom kild enes d okum ent asjon og sjekke hist oriene d e f ort alt e. Begge kild ene vist e seg å ha b elegg f or sine p åst and er, og jeg op p d aget ingent ing und er veis i r esear chen som gjord e at jeg t vilt e på d er es t r over d ighet. Da jeg f ølt e jeg had d e no k b asiskunnskap, t ok jeg kont akt m ed f agm iljøer jeg m ent e kunne b id r a. De nyt t igst e kont akt ene var p r of essor i t eologi, Sver r e Dag Mogst ad, d iver se kont akt er i jussm iljøet (b l.a. Pr of. Anne Rob b er st ad, f orsvar sad v. Frid t jof Feyd t, Pr of. Car l August Fleicher, m.f l.), Jan Borgen i Tr ansp ar ency Int er nat ional, og p olit iet ved Ar ne Johannessen. Fler e av d isse b r ukt e jeg også i d okum ent ar en. Men jeg var også i kont akt m ed p er soner og m iljøer som ikke ville ut t ale seg om Fr im ur er ord enen. Noen var r ed d e f or å st øt e venner og b ekjent e som var f r im ur er e, and r e had d e selv vær t m ed lem, m ens m ange var uvillige t il å ut t ale seg f ord i d e f ølt e d e m anglet nok

8 kunnskap om Fr im ur er ord enen. Det t e ga m eg m er t r o p å at d et var vikt ig å lage et p r ogr am som f okuser t e m er p å innhold i f r im ur er isk t ankeset t enn å let e et t er avslør end e saker. Til d a had d e jeg gjort ganske om f at t end e r esear ch p å b l.a. f r im ur er net t ver ket r und t Finance Cr ed it. Bed r ager id øm t e Tr ond Kr ist of f er sen h ar t id liger e b eskr evet Finance Cr ed it som et «Fr im ur er r eir», og b åd e han selv og p ar t ner en Torgeir St ensr ud var f r im ur er e innt il d e b le kast et ut av Or d enen d a d e b le d om f elt e. Jeg b est em t e m eg f or å kont akt e d em b egge f or å hør e hvord an d e op p f at t et b r orskap et i Fr im ur er ord enen. St ensr ud ønsket ikke å snakke m ed m eg, m ens Kr ist of f er sen t ok im ot m eg p å Bast øy f engsel. Han f ort alt e om sine op p levelser som f r im ur er hvord an d et var å b li t at t op p, hvord an han op p levd e m øt ene og r it ualene, og hva b r orskap et b et ød f or ham. Hans f ort ellinger st em t e god t m ed d et Aase og Am d am aller ed e had d e f ort alt, og jeg b est em t e m eg f or å gjør e et int er vju m ed ham i d okum ent ar en. Medlemslisten Jeg anså m ed lem slist en som sent r al i r esear chen. Ut f r a d en kunne jeg f å en over sikt over hvem som sat t i f r em t r ed end e of f ent lige p osisjon er. Men d et var vanskelig og t id kr evend e så lenge jeg b ar e had d e en kat alog å b la i. Likevel b r ukt e jeg i b egynnelsen t im er p å å lage over sikt er over m ed lem m er ; b l.a. gikk jeg igjennom list en over alle ord f ør er e i Norge og sjekket m anuelt om d e var m ed lem m er. Jeg f ant 7 st ykker. Jeg ville ikke ha f unnet alle d isse had d e jeg kun søkt m ed d e d igit ale list ene net t r ed aksjonen et t er h ver t ut viklet. Gr unnen er at m ange av m ed lem m ene ikke skr iver hvilken st illing d e har i m at rikkelen, f.eks.var en ord f ør er op p f ør t som «b ond e». Det t e er en av d e sid ene ved r esear ch i m at rikkelen som gjord e ar b eid et enorm t t id kr evend e. And r e er op p f ør t m ed skr ivef eil, slik som f orsvar sad vokat John Christ ian Eld en. Han st år op p f ør t und er navnet Eid en. Jeg had d e aller ed e laget f ler e list er, m en m anuelle søk i m at r ikkelen b le f or t id kr evend e. I f r ust r asjon op p søkt e jeg Cop y Cat som laget en enkel d igit aliser t ver sjon av m ed lem slist en.

9 Sam t id ig f ikk jeg god hjelp f r a st ud ent en Pia Sm ed sr ud i et p ar uker. Hun gjord e søk m ed d et nye ver kt øyet og m ye av b akgr unnsm at er ialet f or nyhet ssaken t il Roy -Ar ne Salat er (se ved legg 2.2b) kom ut av d enne r esear chen, sam t t allene som b le p r esent er t i d okum ent ar en. Cop y Cat s d igit ale ver kt øy var ikke b ra nok t il at d et var noen vit s å legge m at r ikkelen ut p å net t sid ene vår e. Mat s Ekt ved t (r ed aksjonsled er i Dokum ent 2) kont akt et nyhet sr ed akst ør Jan Ove År sæt er som t ent e p å id een om å f å ut en ver sjon som p ub likum selv kunne søke i. Men d et var m er kom p liser t og t id kr evend e ar b eid enn vi had d e set t f or oss. Likevel, p å en knap p uke m ed inst ens job b ing (!) klar t e And er s Eriksen, Bir ger Henriksen og Kjell Per sen d en b r agd en d et var å lage en f ullt søkb ar dat ab ase som b le lanser t i f orb ind else m ed p r ogr am m et, og som b le r ef er er t t il et t er hver nyhet ssak som f ulgt e d okum ent aren.(se d at ab asen, ved legg 3) Opptaksfasen og kontakt med ledelsen i Frimurerordenen Et t er som organisasjonen har så m ange m ed lem m er, var jeg hele t id en klar over at d et ikke had d e noen hensikt å hold e d et hem m elig at jeg hold t p å m ed d okum ent ar en. Jeg b est em t e m eg f or å sp ille m ed så åp ne kort som m ulig over f or led elsen i Fr im ur er ord enen, m ens jeg sam t id ig ivar et ok kild ever net t il Aase, Am d am og Kr ist of f er sen. 26. August send t e jeg en f oresp ør sel o m int er vju m ed led er en, eller såkalt Pr ovincialm est er, f or Tr ond heim slosjen, John Solb er g, m en f ikk avslag. I m ailen jeg send t e skr ev jeg b l.a. «I f orb ind else m ed en d okum ent ar jeg f or t id en ar b eid er m ed, har jeg vær t i kont akt m ed t id liger e m ed lem m er i Tr ond heim Pr ovincialloge. De f ort eller om d et d e anser som en ukult ur i logen.» Svar et f r a p r ovincialm est er en var kort, «Den Norske Fr im ur er ord en anser seg f er d ig m ed d enne saken og jeg har d er f or ingen yt t er liger e kom m ent ar er.» Jeg m ent e d et var essensielt f or d okum ent ar en at led elsen i Den norske f r im ur er ord en skulle f å t id og p lass t il å p r esent er e sine syn. 3. sept em b er skr ev jeg d er f or en m ail t il «St orsekr et ar iat et» i Oslo og b a om et int er vju m ed Or d enes øver st e led er i Norge, eller såkalt e St orm est er, Ivar A. Skar. Jeg

10 skr ev «Jeg vil gjer ne st ille sp ør sm ål om hva f r im ur er ord enen er, og hva slags b et yd ning d en har f or m ed lem m ene.» Noen d ager sener e f ikk jeg svar f ra Or d enens p r esseansvar lig, Helge Qvigst ad, som invit er t e m eg p å et m øt e sam m en m ed Or d enens «Led er f or inf orm asjon og op p lær ing», Kar l Jens Holm en. Jeg st ilt e villig t il et hyggelig m øt e d er jeg f ort alt e hva jeg ønsket m eg f r a øver st e hylle. Jeg b a om et int er vju m ed St orm est er en og sa jeg ville st ille gener elle sp ør sm ål om hva Fr im ur er ord enen er, og hva d en b et yr f or m ed lem m ene. Jeg f ort alt e også at f okuset m it t i d okum ent ar en ville vær e m ed lem skap og hab ilit et, og at jeg ville st ille St orm est er en noen sp ør sm ål om d et t e. Qvigst ad og Holm en var ikke villige t il å love m eg et int er vju m ed St orm est er en, og b egr unnet d et m ed at er f ar inger f r a t id ligere had d e vist at han og Or d enen ikke nød vend igvis ville kom m e god t ut av et slikt int er vju. Likevel sa d e at d e skulle se hva d e kunne f å t il. Jeg f ort alt e vid er e at jeg ønsket å f å f ilm e inne i losjen, at jeg selvf ølgelig ønsket å f ilm e et r it uale (d et t e b le ikke over r askend e avvist ), og at jeg også ønsket m eg r ene b ild er f r a lokalene. Det t e sist e ville ikke b li noe p r ob lem b le jeg lovet. Forøvr ig had d e vi en hyggelig sam t ale om f r im ur er i og om hvorf or d e selv var m ed lem m er av ordenen. Et t er m øt et f ulgt e f ir e uker m ed m ailer og t elef oner f r am og t ilb ake m ed p r esseansvar lig. Jeg skulle snar t gå i klip p en m ed p r ogr am m et, og t r engt e et svar p å om jeg ville f å et int er vju m ed St orm est er en eller ikke. Vi gjord e en avt ale om f ilm ing av lokalene, m en jeg f ikk ald r i et konkr et svar m ed dat o p å om, og evt. når jeg kunne int er vjue St orm est er en. I m ellom t id en m åt t e jeg gjør e m eg f er d ig m ed and r e op p t ak. Et p r ob lem f or f ilm en var at d en kunne r isiker e å b li svær t billed f at t ig et t er som jeg ikke f ikk f ilm e noe «live» i losjen. Jeg had d e kom m et f r em t il at jeg var nød t t il å vise d eler av f r im ur er r it ualene f or å illust r er e d e st er ke b ånd ene m ellom m ed lem m ene som b la. b lir b ef est et gjennom t ild els skr em m end e, hem m elige ser em onier. Det t e ville kunne gi b ild ene d okum ent ar en så sår t t r engt e. Sam m en m ed f ot ogr af Er ik Ed land og Fr ank Melhus

11 b est em t e vi oss f or å r ekonst r uer e et f ør st egr ad sr it uale. For å unngå å f r em st å som m elod r am at isk og lat t er lig (som r ekonst r uksjoner f ort kan b li) kom vi f r am t il at vi ville lage r ekonst r uksjo nen som en leksjon i f r im ur er iet. Vi ville la Roger Aase inst r uer e noen st at ist er i r it ualet og f ilm e p r osessen og slut t p r od ukt et. Jeg visst e at jeg t r åkket i Fr im ur er nes aller helligst e ved å vise d eler av r it ualene d er es, m en ikke at d et skulle vær e ut slagsgivend e f or om led elsen ville st ille t il int er vju eller ikke. Det t e f ikk jeg snar t er f ar e. Jeg had d e let t et t er st at ist er so m ikke var m ed lem m er av Or d enen et t er som jeg visst e at et m ed lem ikke kunne vær e m ed på å b ryt e t aushet sløf t et og d em onst r er e d e st r engt b evokt ed e r it ualene. Men å f inne st at ist er som ikke var m ed lem skulle ir onisk nok vise seg å vær e vanskelig. Jeg b a st at ist b yrået om navnene p å alle d e p ot ensielle st at ist ene i f orkant f or å sjekke d em op p m ot m ed lem slist en. Noen navn kom på m ail, and r e f ikk jeg p r. t elef on. Av list en jeg f ikk, lukt e jeg ut en m ann, m en var t rygg p å r est en. Men d a st at ist ene kom i st ud io, op p d aget Roger Aase r askt av t o av d em var f r im ur er e. En av d em sat t t il og m ed i Det høye r åd d en øver st e led elsen i Den norske f r im ur er ord en! Det vist e seg å vær e sm å skr ivef eil i et t er navnene som gjord e at jeg ikke op p daget d et t e i f orkant. Da led elsen f ikk gr eie p å hva vi hold t på m ed, gikk alarm en um id d elb ar t. Fler e d ager m ed t ild els op p het et korresp ond anse og t elef oner m ello m p r essesjef en og m eg end t e m ed en m ail f r a p r essesjef en d er han skr ev at «som jeg har sagt f ler e ganger, st iller han [St orm est er en] ikke op p p å int er vjuer som ikke er f akt ab aser t. Jeg har inf orm asjon om at d u har gjort f ilm op p t ak som t ild els lat t er liggjør Fr im ur er iet. Jeg har d essut en også f åt t klar e ind ikasjoner p å at d u et t er vår m ening har b enyt t et d eg av ikke t r over d ige kild er.» Jeg b le p r ovoser t av r esp onsen som jeg m ent e var ar r ogant og ut en hold i vir kelighet en, m en Am d am og Aase var ikke over r asket over Fr im ur er ord enens kom m unikasjon. De had d e ald r i f orvent et at jeg ville f å et int er vju m ed

12 St orm est er en. -St r at egien t il Or d enen er å ligge lavt i t er r enget og vent e t il d et b låser over. Taushet er som kjent en f r im ur er isk dyd, ut t alt e Aase. På d et t e t id sp unkt et var jeg r ed e t il å gi op p å f å noen ut t alelser f r a m ed lem m er i Or d enen i p r ogr am m et, m en Mat s Ekt ved t had d e et annet f orslag: En kveld st ilt e jeg m eg op p ut enf or Fr im ur er losjen i Oslo og int er vjuet m ed lem m er p å vei inn i losjen. Noen var avvisend e, m ens and r e var im øt ekom m end e og svar t e villig p å sp ør sm ålene jeg had d e ønsket å st ille St orm est er en: Hva b et yr d et å vær e f r im ur er?; Og hva b et yr b r od er skap et? 5. Hvor mye arbeidstid og eventuell fritid er brukt på prosjektet? Ar b eid et m ed selv d okum ent ar en st ar t et i b egynnelsen av m ai 2008 og f ort sat t e t il b egynnelsen av novem b er Jeg job b et m ed p r osjekt et f ull t id sid en juni (ut enom f er iet id ). Red aksjonsled er Mat s Ekt ved t f ulgt e ar b eid et f r a A-Å m ed insp ir er end e t r o p å p r osjekt et. Eller s f ikk jeg god hjelp f r a kollegaer i r ed aksjonen som var m ed å d iskut er e p r osjekt et ved r ed aksjonsm øt er i m åned ene f r em t il p ub liser ing. Pia Sm ed sr ud var en ef f ekt iv st øt t e som r esear cher i ca. t o uker, klip p er Did er ik Cap p elen sat t f ull t id m ed m eg i 4 uker og ga m at er ialet f orm og liv. På f ot osid en var d et Fr ank Melhus og Er ik Edland som st od f or d e d e f lest e op p t ak (se eller s r ullet ekst p å d okum ent ar en, ved leggg 1 f or and r e f ot ogr af er ). I f orbind else m ed op p f ølging av d okum ent ar en var d et m ange som b id r o jour n alist isk (se ved legg 2 og 4). 6. Spesielle erfaringer du vil nevne Det var sp esielt t ilf r ed sst illend e å job b e m ed d enne saken f ord i sam ar b eid et m ellom r ed aksjonene Dokum ent 2, TV 2 nyhet ene, TV2.no og Tab loid f unger t e op t im alt. Vanligvis sit t er m an igjen m ed m engd er av ub r ukt st of f et t er at m an har laget en halvt im es d okum ent ar. Her b le m ye m er st of f t at t ut og t ilr et t elagt i and r e f ora. Pub likum kunne velge f r it t m ellom langf orm at et d okum ent ar, kort er e nyhet ssaker, d eb at t p r ogr am eller net t saker f or å lær e om Fr im ur er ord enen. Og p ub likum kunne d elt a akt ivt gjennom r esear ch i d at ab asen, ved å b logge p å net t et, eller d elt a i net t p r at m ed hoved kild en i d okum ent ar en, Roger Aase. Alle d e f ir e r ed aksjonene had d e f orskjellig st of f å by p å

13 som var m ed p å å hold e int er essen f or saken op p e i f ler e d ager. Båd e Dokum ent 2 og Tab loid op p levd e sine b est e seer t all d enne sesongen, m ens TV2.no slo alle egne r ekord er når d et gjald t sid evisninger. Tilsam m en b le d et f r a TV2s sid e p ub liser t : - 1 Dokum ent ar (se ved legg 1) 10 TV 2 nyhet ssaker (se ved legg 2) 1 d eb at t i Tab loid (se ved legg 2) Net t p r at et t er Tab loid send ing Søkb ar m ed lem slist e (se ved legg 3) 17 ar t ikler p å TV2.no (se ved legg 4) Blogger t il alle ar t ikler skr evet p å net t Saken skap t e også st or int er esse i and re m ed ier. Dokum ent ar en og d e f ør st e nyhet ssakene vekket int er esse og skap t e op p m er ksom het r und t f r im ur er i og hab ilit essp ør sm ål, m en kjer nen t il d en vid er e p r osessen er likevel d at ab asen. Den gir m ulighet f or jour nalist er i and r e m ed ier og p ub likum t il å r esear che egne saker. Den er et r ed skap f or å skap e åp enhet og avslør e inhab ilit et knyt t et t il eller s usynlige f r im ur er net t ver k. Til sam m en la 39 net t st ed er ut d ir ekt e lenker t il m ed lem slist ene p å TV2.no, m ens t ot alt 61 f orskjellige aviser r ef er er t e t il d okum ent ar en og/eller m ed lem slist ene p å TV2.no (se over sikt over hvilke i ved legg 5). Det t e var helt klar t m ed på å skap e d en enorm e p ågangen p å TV 2s net t sid er om Fr im ur er ord enen. I løp et av f å dager var d et skr evet 134 net t ar t ikler om Frim ur er ord enen i and r e m ed ier enn TV2.no. De f lest e r ef er er t e t il d okum ent ar en, op p f ølgingssakene i TV 2 Nyhet ene og d e søkb ar e m ed lem slist ene p å net t et. (se over sikt over net t ar t ikler i and r e m ed ier enn TV 2 i ved legg 6). Eller s b le saken nevnt eller d iskut er t i Nyt t på Nyt t, P3, P2 og Kult ur nyt t p å NRK. Saken som helhet skap t e engasjem ent og d eb at t sam t id ig som d at ab asen f ort sat t er t ilgjengelig f or pub likum. «Br od er kjed en» r ep r esent er er i så m åt e m er enn en sam ling enkelt saker ; d en er et r ed skap som skap er en f orm f o r «net t ver ksjour nalist ikk» som kan f ort set t e å leve sit t eget liv ut over d en enkelt e jour nalist og hennes kild er. Det t e gir gr unnlag t il å kunne f ort set t e å b elyse t em aet f r im ur er i og hab ilit et ssp ør sm ål. Oslo, Kar en Mar ie Aar r e

14 Vedlegg 1 Se DVD - Dokum ent 2, «Br od er kjed en» Vedlegg 2 Se DVD Nyhet en e. Fr im ur er saken: Tabloid og Nyhet sinnslag. Her er en over sikt over sakene Ref Tittel Sendedato Journalist 1-a Fikk ikke f ar t sb ot - p olit i var losjeb ror Mat s Ekt ved t 1-b Fikk ikke f ar t sb ot f ord i p olit i var losjeb r or - f r im ur er ne nekt er f or b r uk av p oit iet s r egist er Kar en Aar r e 2-a Avhop p er e st år f r em og advar er m ot Fr im ur er ord enen Kar en Aar r e 2-b Vågan kom m une: Led end e p olit iker e i Svolvær m ed lem m er i Frim ur er losjen Roy-Ar ne Salat er 3 Tab loid Tr ud e Teige 4 Fr im ur er losjen avviser kam er ad er i Kaar e Skar d 5 Polit im est er i Tr om s ser ingen gr unn t il at p olit if olk ikke skal vær e m ed lem m er av Fr im ur er losjen And r eas In geb r igt sen 6 Sp esialenhet en f or p olit isaker skal sjekke Fr im ur er losjen Heid i Venæs 7-a Lar s Solb akken m øt t e f r im ur er e p å alle kant er i en er st at ningssak i Skien Tingr et t Mat s Ekt ved t 7-b Car l August Fleischer m ener at f r im ur er e i r et t ssaker går ut over r et t ssikker het en Pål Laache 8 Har d t ut m ot p olit iker e som er f r im ur er e Ragne Riise Vedlegg 3 I d en d igit aliser t e m ed lem slist en kan søke p å navn, st ed, f ød selsår, og yr kest it t el. Du f inner list en her : Vedlegg 4 Net t saker p ub liser t av TV 2.no Ref Tit t el Dat o Jour nalist Link A Her er kjend isf r im ur er ne Kar en Aar r e ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/d ok um ent 2/ar t icle ece B Ingen b ot f or b r or Anne Mar t ha Leid land

15 htt p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece C Det hem m elige hånd t r ykket Kar en Aar r e ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/d ok um ent 2/ar t icle ece D Myst ikken op p heves Gaut e Tjem sland ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece E Det t e er f r im ur er losjen Anne Mar t ha Leid land ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/ar t ic le ece F Set t er d em okr at iet i f ar e Roy -Ar ne Salat er ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece G St r af f es m ed d ød en Kar en Aar r e ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/d ok um ent 2/ar t icle ece H Et naivt sam f unn Kjer st i Johannessen, Anja Tho Gunner sen ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece I Bær es ut i gr avhuler Anne Rost ad St okholm ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/t ab l oid /ar t icle ece J Mod ig gjort, Roger ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/t ab l oid /ar t icle ece K En t ot alt d ikt at orisk sekt Kjer st i Johannessen ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece L Lensm ann ut av losjen Kjell Per sen ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece M Und er søker p olit iet s losjep r aksis Heid i Venæs, Fr ed r ik Held al ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne

16 nriks/ar t icle ece N Br orskap i alle led d Anja Tho Gunner sen, Kar en Aar r e ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece O Skr em t av f r im ur er e Mat s Ekt ved t, Pål Laache ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/kr im /ar t icle ece P Polit i, advokat - og d om m er e ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/ar t ic le ece Q Ber p olit iker e m eld e seg ut av losjen Ragne Riise, Har ald Jacob sen, Kjell Per sen ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/inne nriks/ar t icle ece Vedlegg 5 Ovesikt over ekst er ne m ed ier m ed r ef er anser og lenk er t il d okum ent ar en og m ed lem slist ene. Ad r esseavisen r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Ad r essa - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Aker shus Am t st id enend e net t direkte lenke til TV 2 medlemslisten Alt ap ost en direkte lenke til TV 2-listene Ar b eid et s r et t - direkte lenke til TV 2-listene Avisa Nord land - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Blad et Tr om sø r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2 listene Br ønnøysund s avis r ef er anse t il list ene p å TV 2 Bud st ikka - direkte lenke til TV 2-listene Dagen/Magazinet r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV2- listene Dagens Med isin r ef er anse t il list ene p å TV 2 Dr am m ens t id end e direkte lenke til listene på TV 2 Eiker nyt t r ef er anse t il d okum ent ar en Finnm arken direkte lenke til TV2-listene Finnm ark Dagb lad - direkte link til TV2-listene Fisker ib lad et Fiskar en r ef er anse t il d o kum ent ar en og d ir ket e lenke til listene på TV2

17 Folkeb lad et.no r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Fr ed r ikst ad b lad direkte lenke til TV 2-listene Fæd r eland svennen r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til medlemslistene Glåm d alen - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2-listene Gud b r and sd ølen Dagningen - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2-listene Ham ar Ar b eid er b lad - direkte lenke til TV 2-listene Ham ar Dagb lad - direkte lenke til TV 2-listene Har st ad t id end e - direkte lenke til TV 2-listene Helgeland s Blad - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene Kom m unal Rap p ort r ef er anse t il d okum ent ar en og TV 2-list ene Levanger avisa direkte lenke til TV 2-listene Lier net t r ef er anse t il d okum ent ar en og list ene p å net t et Lof ot p ost en r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2-listene Malvikb lad et r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til medlemslister NRK Hed m ar k og Op p land - direkte lenke til TV 2-listene NRK Nord land r ef er anse t il d okum ent ar en NRK Rogaland direkte lenke til medlemslistene NRK Tr om s og Finnm ar k- r ef er anse t il d okum ent ar en Op p land Ar b eid er b lad r ef er anse t il d okum ent ar en og list ene p å TV2.no Porsgr unns d agb lad r ef er anse t il d okum ent ar en Pr op agand a r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Rana Blad r ef er anse t il d okum ent ar en. Ringsaker b lad r ef er anse t il d okum ent ar en og m ed lem slist en p å TV 2.no Rogaland s avis r ef er anse t il d okum ent ar en Rom er ikes b lad list er over m ed lem m er p å Rom er ike ut en r ef er anse t il TV2 Rom sd als b ud st ikke - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2- listene Salt enp ost en - direkte lenke til TV 2-listene Sand ef jord s Blad r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til listene på TV 2 Sar p sb orgavisa direkte lenke til TV 2-listene (Se og Hør ) SeHer.no r ef er an se t il d okum ent ar en Sm aalenenes avis r ef er anse t il TV 2 d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2 m ed lem slist en (St avanger Af t enb lad ) Af t enb lad et.no r ef er anse t il Dokum ent ar en og list ene p å TV 2. St avanger Avisen - r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2- listene St jør d alens b lad - direkte lenke til TV2 listene

18 Telen r ef er anse t il d okum ent ar en Tr ønd er -Avisa - direkte lenke til TV 2-listene Tr ønd er b lad et r ef er anse t il list ene p å TV 2 Tønsb er gs b lad r ef er anse t il TV 2 d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2 listene Ver d alingen r ef er anse t il list ene p å TV 2 Vest er ålens avis r ef er anse t il list ene p å TV2 Vest er ålen online r ef er anse t il d okum ent ar en og direkte lenke til TV 2- listene VG net t r ef er anse t il d okum ent ar en VG p ap ir ut gave r ef er an se t il TV 2 Vår t Land direkte lenke til TV 2 listene Øst lend ingen r ef er anse t il d okum ent ar en Vedlegg 6 Over sikt over saker om Fr im ur er ord enen i m ed ier p å net t som kom i kjølvannet av d okum ent ar en «Br od er kjed en». Frimurer-medlemmene i Stavanger [St avanger Avisen] lagt ut m ed lem slist en over frimurere - i St avanger. List en kan...her. I over 200 år har frimurere vær t om sp unnet m ed hem m elighet...t il d isse id ealene b lir frimurerlosjens hem m elige r it ualer og b ånd ene... Mange «brødre» i Midt-Troms [Folkeb lad et.no] år har m eld t seg ut av Frimurerordenen, snakker ut om b r orskap et...sam f unnet. Selv om d en norske frimurerordenen sier at d et ikke gjør d et...sam f unnet? Se d e 106 frimurerne i Mid t -Tr om s her - sort er t... Frimurerne i Malvik [Malvikblad et ] list e over m ed lem m ene i Frimurerlosjen. Selv om m ed lem slist ene ikke...og vær e t av m inst t o frimurere. Her kan d u f inne list en...malvik. Vikham m er er frimurerstedet i Malvik m ed 13 m ed lem m er... Her er frimurerne i Tønsberg [Tønsb er gs Blad ] Her er list en over f r im ur er ne som sokner t il St. Michael-losjen i Tønsb er g. Frimurere i Sømna [Br ønnøysund s Avis] Bed r if t sr åd giver Søm na St ein, Asb jørn 1960 Salgskonsulent Søm na List ene er b aser t p å frimurernes egen 72 frimurere i Brønnøysund [Br ønnøysun d s Avis] har hat t sit t ut sp r ing i frimurerbevegelsen. I ap r il f eir et frimurerne i Br ønnøysund t iår sjub ileum...ver d en, sier led er f or frimurerne i Br ønnøysund, ord f ør end e...

19 Frimurere 2 [Br ønnøysund s Avis] Her er f r im ur er e i Br ønnøysund m ed et t er navn f r a M t il Å. I over sikt en vises navn, f ød selsår, op p git t yr ke og op p git t b ost ed. Avslører frimurer-medlemmene [Vår t Land ] b aser er seg p å Mat r ikkel f or Den norske Frimurerorden. Her er m ed lem slist en 250 av m ed lem m ene...tr ond Pr yt z t il ad r essa.no Fot o Scanp ix Frimurerlogen i Oslo. Ekst er iør m ed logens f lagg... Bra at det ikke er flere[tr ønd er -Avisa] av d e vel frimurerne i land et er p olit if olk...at p olit it jenest em enn er frimurere. TV2 of f en t liggjord e i...cirka 250 av d e vel frimurerne i land et er p olit if olk... Omfattende «brorskap» [Blad et Tr om sø] år har m eld t seg ut av Frimurerordenen, snakker ut om b r orskap et...selv om d en norske frimurerordenen sier at d et ikke gjør d et...johanneslosjene er gr unnlosjene i frimurersystemet. Et t er hver t som frimurermedlemmet... Frimurere i Tromsø [Blad et Tr om sø] Her er list a over m ed lem m ene i losjen St alle Polar is. Navn Fød t St illing Bost ed Aalm en, Har ald 1953 Selger Tr om sø Alb r ig t sen, Tr ond 1961 Avd elingsled er Kvaløyslet t a Alb r igt sen, Tr ond Ivar 1966 But ikksjef... Brorskapets ferske lærling [Finnm ar ken] f innm arksp olit iker vi f inner i TV2s over sikt over frimurere. Se hvem and r e som er m ed i TV2s over sikt...høyr e, sam t m in egen sam vit t ighet, m ener frimurer og lokalp olit iker Raym ond Rob er t sen. Fot o... - Usunn nettverksdannelse [Finnm ar k Dagb lad ] b ånd m ellom m ed lem m er i frimurerlosjen kan slå ut i ulike sam m enhenger...st ensr ud har b akgr unn som frimurere. Det had d e også t ingr et t sd om m er...t il TV 2 at d et var m ange frimurere ansat t i Finance Cr ed it... Mange frimurere fra Larvik [Øst land s-post en] Norske St ore Land sloge Frimurerlosjene har vær t om git t av m yst ikk...d ød en, skr iver t b.no. Frimurerlosjene har t r ad isjonelt vær t f orb ehold t...mat r ikkel f or Den norske frimurerorden f r a Se m ed lem slist a... Avsløres som frimurere [Bud st ikka] høyer e losjen Den Norske St ore Land sloge.

20 TV2.no op p lyser at list ene er b aser t p å frimurernes egen m at r ikkelb ok f ra Den er d igit aliser t og b ear b eid et aut om at isk og m anuelt... Nå er de ikke hemmelige lenger [Glåm d alen] f okus på Frimurerlosjen i p r ogr am m et ` Br od er kjed en`. De norske...er b aser t p å Mat r ikkel f or Den norske frimurerorden, Her f inn er d u Kongsvinger s Frimurere i Oppland [Op p land Ar b eid er b lad ] m ed lem m er. Med lem m er i losjen Op p land List ene p å t v2nyhet ene.no er b aser t p å Mat r ikkel f or Den norske frimurerorden, Se også net t sid en t il Den Norske Frimurerorden Her er frimurerne [Rom sd als Bud st ikke] t id liger e m ed lem om livet i Frimurerlosjen. - Det er jo en sekt p å...selv om d en norske frimurerordenen sier at d et ikke gjør d et, hevd er...har hat t t il d en norske frimurerordenen, f ort eller Aase. Sam t idig frimurere på Fauske [Salt enp ost en] St r aum en., m en d et f innes frimurere i and r e d eler av kom m unen...over m ed lem m er. Frimureri vokst e i f ølge TV2-nyhet enes...p er sonlighet er har vær t frimurere. Kong George VI, Winst on frimurere i Stjørdal [Ad r esseavisen] of f ent liggjort Frimurerlosjens m ed lem slist e. Det er...gjennom gå en innvielse. Frimureri vokst e f r am i England...no. Den Norske Frimurerorden er en f r it t st åend e, selvst end ig... - Får ikke spesialbehandling [Ad r esseavisen] TV2 en m ed lem sover sikt over Frimurerlosjen, og i St jør d al er d et t r e...p olit im enn som er m ed lem m er i Frimurerlosjen. Tid liger e frimurer Roger Aase b le st op p et et t er... Avslører Frimurerlosjen fra innsiden [DagenMagazinet ] Den Norske Kir ke er frimurere. Sid en d a har d et...m illioner søk i frimurerlistene. List en er nå ` p ensjoner t...kanalen d okum ent ar om Frimurerne. - Det er t r e t id liger e... Frimurere i Harstad-losjen [Har st ad Tid end e] Les også: Flest sjef er i losjen. Navn Fød t St illing Bost ed Ag, Bjar ne 1930 Disp onent Har st ad Ag, Gunnar 1953 Siv. økonom Har st ad Akselsen, Aksel Johan 1950 Assist er end e kjøkkensjef Har st ad And er sen,...

21 Misliker at politiet er frimurere [Ad r esseavisen] of f ent liggjør i d ag at av d a om lag frimurerne i land et er ca. 250 av d em p olit if olk. - Jeg...å ikke d elt a, sier Pr yt z. Tid liger e frimurer Roger Aase f ort eller t il TV 2 hvord an han... Mange frimurere fra Sandefjord [Sand ef jord s Blad ] t v2nyhet ene.no/p r osjekt /frimurer/m ed lem m er /et t er -b ost ed...mat r ikkel f or Den norske frimurerorden, 2008`. Les m er om losjem ed lem m ene år s jub ileet t il frimurerlosjen i 1999 slap p p r essen inn... Flest sjefer i losjen [Har st ad Tid end e] m ed lem m er her i land et. Tv2 Nyhet ene har n ylig p ub liser t alle navn - i alle f all d e som er kjent e. Les m er om frimurerne p å Wikiped ia. Frimurere i Fjellregionen[Ar b eid et s Ret t ] i Frimurerlosjen. Sjekk hvem som er m ed f r a d in hjem kom m une. Se hvem som er m ed i I Tolga b ef inner d et seg i f ølge over sikt en ingen. Kom m ent er... Her er navn på alle som er medlem i Frimurerlosjen i Lillehammer [Gud b r and sd ølen Dagningen] p å Frimurerlosjen. De norske losjene sam ler...mat r ikkel f or Den norske frimurerorden, Fot o Hosar...Mat hiesens gat e 1 hold er Frimurerlosjen t il. - Losjen har gjort meg til et bedre menneske [Dr am m ens Tid end e] (Fr p ) er en av p er sonene som st år op p list et som frimurer i Johanneslosjen, en av d e laver e losjene i Dr am m en. Fr p kom m er f ør st Der im ot er d et ikke m ye t i d som b lir... Mange frimurere i Salten [Avisa Nord land ] d okum ent ar om d en norske frimurerorden. De norske losjene har...mat r ikkel f or Den norske frimurerorden, 2008`. Søk i list ene...f ølgend e, if ølge Den Norske Frimurerorden: Nr. 3 av Før st e ord en Bod ø St ew ar d sloge... Frimurerlosjen medlemslister [NRK Hed m ar k og Op pland ] Med lem m er i : Med lem m er i : Med lem m er i : Med lem m er i : Med lem m er i: List ene er b aser t p å frimurernes egen m at r ikkelb ok f r a Den er d igit aliser t og b ear b eid et aut om at isk og m anuelt... - Gjør ingenting [Ad r esseavisen] m ennene i land et som er frimurer. - Det gjør m eg ingent ing...nå f år vit e at han er en frimurerne i land et. Over nord m enn...of f ent liggjør at han er en frimurer i d ag. - Jeg ser ikke noe...

22 Frimurere i Hamar [Ham ar Dagb lad ] innehold er m ange kjent e navn. Jo Slet t en Lar sen Den velkjent e, m en f or m ange m yst iske, Frimurerlosjen har i d e sener e år ene vist økt åp enhet. Nå er også m ed lem slist ene p ub liser t... Frimurere i Hedmark [Øst lend ingen] innehold er m ange kjent e navn. Jo Slet t en Lar sen Den velkjent e, m en f or m ange m yst iske, Frimurerlosjen har i d e sener e år ene vist økt åp enhet. Nå er også m ed lem slist ene p ub liser t... Frimurerlistene lagt ut på nettet [Tønsb er gs Blad ] alle m ed lem m er i d en norske frimurerordenen. Frimurerlosjene har vær t om git t av m yst ikk...blant annet p å gr unn av frimurernes hem m elige ed og int r ikat e ser em onier... Disse er med i frimurerlosjen [Ham ar Ar beid er b lad ] Mat r ikkel f or d en Norske Frimurerorden 2008`. Her kan d u gå inn p å hver t enkelt...selv. Her er link t il Frimurerlosjens hjem m esid e. KJENTE FRIMURERE: Fr a venst r e: Reid ar... Mange «brødre» i Midt-Troms [Folkeb lad et.no] skr iver kanalen p å sine net t sid er. En frimurer har f em p likt er : 1. Hans p likt er m ot Gud...ord ensb r ød r e. 5. Hans p likt er m ot seg selv. En frimurer har f ir e d yd er : 1.Taushet 2. Forsikt ighet... Det hemmelige brorskap [Helgeland s Blad] På TV2 sine net t sid er f inner d u også list e over m ed lem m ene p å d it t hjem st ed. Sjekk list en her : ht t p ://w w w.t v2nyhet ene.no/p r osjekt /frimurer/ [Agd er p ost en] er m ed lem m er av sam m e frimurerlosje, Johanneslosjen Fr at er nit as...at d e t o er i d en sam m e frimurerlosjen, kvalif iser er ikke aut om at isk...m ed lem m er? Eller i en frimurerlosje? Det t e b lir vur d er t, og... Brøndbo er frimurer [Se og Hør ] Kanskje d et kan vær e noe å f ylle p ensjonist t ilvær elsen m ed. Nest en norske m enn sver ger lyd ighet og t aushet t il en lukket ord en, og DDE-vokalist Bjar ne Br ønd b o (44) er en av d em, skriver Tr ønd er -Avisa. Ingen betenkeligheter med medlemskap [Vest er ålen Online] Frimurerorden. Vest er ålen Online skr ev...m ed lem m ene i Den Norske Frimurerorden. Der b lant

23 annet skjult e...p er sonlighet sut viklingen. - Frimurere er ikke b ed r e enn and r e... Frimurere styrer boligbyggelaget [Finnm ar k Dagb lad] har noe m ed at han også er frimurer. Det er t ilf eld ig at vi er så...sverr e Johnsen. Han er ikke frimurer. Jens-Har ald Jenssen b le...ikke p å gr unn av at han er frimurer, sier Johnsen. Dessut en... Losjebror og hva så? [Vest er ålen Online] Og d e er god e å ha som st øt t esp iller e langs livet s land eveg. Man t r enger ikke vær e frimurer f or å ha er f ar t hva d et b et yr å t r ef f e kjent f olk i livet s ulike p r osesser. Venner... Frimureri skaper debatt [Sm aalenenes Avis] send t e TV2 d okum ent ar en Br od er kjed en om Frimurerlosjen. I t illegg t il avslør ingene i selve p r ogr am m et...p å en d el av m yst ikken som om kranser Frimurerslosjen. Bild et viser losjens hoved kont or i... Glimt mer hemmelig enn Frimurerorden [Avisa Nord land ] p olit if olk og advokat er er frimurere? Diskut er saken i kom m ent ar f elt et...glim t er m er hem m elig enn Frimurerordenen. Glim t som eksem pel Over f or...heller ikke alt f okuset som Frimurerorden har f åt t. - Jeg ser ikke p r ob lem et... Eks-frimurer hetses på nett - forberedt på juling [VG Net t ] m ye op p at d e gir m eg juling. Det er jeg f orb er ed t p å, svar er han. Tøf f e r egler I frimurer-ed en st år d et f ølgend e: «Men - skuld e jeg hand le m od d et t e m it ind gangne Løf t e... - Straffes med døden [Eiker nyt t ] skal sør ge f or evig t r oskap t il f rim ur er ne, f ort eller Roger Aase, som er t id liger e frimurer i niend e gr ad. Mange er m eget kr it iske t il at disse losjene er hem m elige og at d et er... Politifolk i lukket orden [Aker shus Am t st id end e] Bar e en annen p olit im ann f r a Dr øb ak er frimurer, nem lig Bjør n Er ling Fr ed r ikson som er er m ed lem av Johannes...b et r od d e b r or. Fot o Pål Mør k Lensm ann og frimurer Thor And er s Aam od t Aam od t har grad en X... Frimurere fra Tromsø [Blad et Tr om sø] frimurere i Verdal [Ver d alingen] Gr and e er b lant ver d alingene i frimurerlosjen. Frimurerlosjen er en organisasjon som er en sam m enslut ning...f olk Det er alt så ganske f å frimurere i Ver d al sam m enliknet m ed...

Metoderapport til SKUP-prisen 2005

Metoderapport til SKUP-prisen 2005 SKUPs p r isjur y Inst it ut t f or Jour nalist ikk Post b oks 1432 1602 Fr ed r ikst ad Metoderapport til SKUP-prisen 2005 1) Navn på journalistene: Kjet il Mæland, Ar ne Lut r o og Geir Selvik. 2) Tittel

Detaljer

SKUP 2008 36. Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008

SKUP 2008 36. Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl. Publisert: Juli 2008 SKUP 2008 36 Prosjekt: Ett år etter 80-årsflommen Medarbeider: Anne Mone Nordahl m.fl Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juli 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn 2 Ett år etter 80-årsflommen Metoderapport

Detaljer

Det norske sexmarkedet

Det norske sexmarkedet SKUP 2008 7 Prosjekt: Medarbeider: Nilas Johnsen, Tor-Erling Thømt Ruud og Anne Stine Sæther Publikasjon: VG Publisert: Juni - desember 2008 Medium: Avis Tema: Samfunn Nilas Johnsen Tor-Erling Thømt Ruud

Detaljer

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom

Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom Metoderapport: Medlemsjuks i Norsk Målungdom 1. Jour nalist : Od d Isungset 2. Tit t el: Med lem sjuks i Norsk Målungd om 3. Pub liser t i TV 2 Riket s Tilst and 9.10.2002. Op p f ølgingssaker i Tabloid

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning

SKUP 2008 37. Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publisert: Juni november 2008. Næringsliv og forvaltning SKUP 2008 37 Prosjekt: MVA-saken Medarbeider: Torfinn Skåttet m.fl. Publikasjon: Laagendalsposten Publisert: Juni november 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv og forvaltning 2 MVA-saken Metoderapport til

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele?

TURISTKONTOR-SAKEN. A. Når og hvordan kom arbeidet i gang. Hva var ideen som utløste det hele? TURISTKONTOR-SAKEN Artikler publisert fra desember 1999 til januar 2001, om fiktive anbud, en offentlig ukultur og en lukket kommune. Artiklene er skrevet for Drammens Tidende av Karianne Braathen og Odd

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik

Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik Mellom Pélardon des Cévennes og Gamalost fra Vik En tilnærming av smaken I Frankrike og Norge gjennom to osteprodukter Bak disse ordene en f ransk- norsk st udie av lokale mat produkt er Forskningsprosjekt,

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no

Eivind J acobsen. For br uker t r ender 2003 2010. St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no Buffet Konferansen 2004 5. Februar 2004 For br uker t r ender 2003 2010 Eivind J acobsen St at ens inst it ut t f or f or br uksf or skning eivind.j acobsen@sif o.no f or br uker ne hvem/ hva er det? individer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Bridgefestivalen 2008

Bridgefestivalen 2008 -DQ$DVHQ±YnUQ\HSUHVLGHQW 6NM QW Q\ HUYHOLNNHKHOWUHWWnVL-DQ$DVHQJM UFRPHEDFNHWWHUDWKDQJLNNDY VRPSUHVLGHQWIRUILUHnUVLGHQRJGHQJDQJRYHUORWVWDIHWWSLQQHQWLO+HOJH6WDQJKHOOH -DQYDUNDSWHLQSn1%)VNXWDLnUHQHVnGHWHUHQPDQQPHGHUIDULQJVRP

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008

SKUP 2008 33. Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo. Publisert: Mai - desember 2008 SKUP 2008 33 Prosjekt: Fast & Fiks Medarbeider: Trond Sundnes og Gøran Skaalmo Publikasjon: Dagens Næringsliv Publisert: Mai - desember 2008 Medium: Avis Tema: Næringsliv SKUP 2009 Met o d er ap p o rt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse

Hørsel. Luftkvalitet. Kognitiv. Bevegelse Syn Kognitiv Hørsel Bevegelse Luftkvalitet Et hovedsiktemål med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne ved å fjerne eksisterende funksjonshemmende

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES)

Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Om No r sk ut valg f o r eier st yr in g o g selskap sled else (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet?

Unni Kjærnes. Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører i matsystemet? Unni Kjærnes Foredrag holdt ved konferanse for næringsmiddelindustrien arrangert av MultiChemWallinco, Olavsgaard, 3. november, 2004 Forbrukertillit til mat i Europa Hva mener for brukerne om ulike aktører

Detaljer

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V

Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Nytt innte kts s ys te m for kommune ne avtale mellom H, Frp o g V Re g je rin g s p a rt ie n e o g Ve n s t re e r e n ig e o m e n d rin g e r i kommune ne s innt e kt s s ys t e m s om s ikre r g ode

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING

LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING Utkast til KONTRAKT MELLOM FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER PÅ VEGNE AV STATEN V/ MILJØDIREKTORATET OG... OM LEIE OG DRIFT AV LOMSESANDEN CAMPING I EINARSNESET/ LOMSESANDEN STATLIG SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDE,

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 175 175 T o v e F j e l d v i g I n s t i t u t t for p r i v a t r e t t s a v d e l i n g f o r E D B - s p 0 r s m A l N i e l s d u e l s g a t e 16 - O s l o 2 U T V I K L I N G A V E N K L E M E T O

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER

SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER SKRIVE OG LÆRINGSSTRATEGIER K U N S T E N Å Ø K E L Æ R I N G S U T B Y T T E K U N S T E N Å U T R Y K K E S E G A K A D E M I S K K U N S T E N Å B L I M O T I V E R T Espen Schøfeldt UIA 2014 PEDAGOGISK

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU

2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ.,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2EOLJDWRULVNRSSJDYHQU L GDWDNRPPXQLNDVMRQ + VWHQ,QQOHYHULQJVIULVWRNWREHU *MHQQRPJnVWRUVGDJRNWREHU 2SSJDYH D)RUNODUKYLONHWRHOHPHQWHUHQ,3DGUHVVHEHVWnUDY En IP-adresse består av to deler, nettverksdel og

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm

Tekst til lytteøvelser. Kapittel 4. Norsk på 1-2-3 Lærer-cd. Cappelen Damm Kapittel 4 Spor 14, lærer-cd 1 Kapittel 4, oppgave 1. Strukturøvelse. Presens perfektum. Svar med samme verb i presens perfektum, slik som i eksempelet. Skal du lese avisen nå? Nei, jeg har lest avisen.

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer