nr 19/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/14-2014.05.05 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 19/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/081,883 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, AU- NSW2153 BELLA VISTA, Australia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare for å styre en medisinsk ventilator; dataprogramvare for bruk i forbindelse med pasientbehandling, lagerstyring og samsvar og terapistyring innen området for respirasjonsforstyrrelser. Klasse 10 Medisinske ventilatorer og deler dertil; respiratorer for kunstig åndedrett og deler dertil; luftfuktere for medisinsk bruk og deler dertil; medisinske apparater, nemlig innretninger for kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) og automatisk positivt luftveistrykk (APAP) og deler dertil; pustemasker for medisinske formål og deler dertil; hodeplagg for medisinske pustemasker og deler dertil; respirasjonsmonitorer og deler dertil; medisinske, dentale og orale innretninger for behandling av bruksisme, respiratoriske søvnforstyrrelser og snorking og deler dertil; medisinske apparater og instrumenter for overvåking av luftveishendelser og system som overfører dataene via Internett og deler dertil. Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringe et læringssenter for opplæring relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte forstyrrelser og pustetilstander; tilveiebringe uformelle online opplæringsprogram relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte forstyrrelser og pustetilstander; tilveiebringe personlig instruksjon og veiledning relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte pustetilstander. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for pasientovervåkning og complianceadministrasjon innen området for søvnforstyrret pusting; tilveiebringe en online webbasert applikasjon og ikke-nedlastbar programvare med formålene sporing, overvåking og rapportering av pasientdiagnostikk, compliance- og terapidata innhentet fra pasientovervåkningsinnretninger innen området søvnrelaterte pustelidelser. Klasse 44 Medisinske tjenester relatert til behandling av søvnapné og andre søvnforstyrrede pustetilstander; tilveiebringe undervisningsinformasjon relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnforstyrrede pustetilstander. Volito AB, Skeppsbron 3, SE MALMØ, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 36 Eiendomsagentur; eiendomsformidling; megling av fast eiendom; leasing av fast eiedom, bygninger, hus og leiligheter; eiendomsvurderinger; eiendomsforvaltning; utleie av kontor, leiligheter og hus (eiendommer); finansielle vurderinger; fondsforvaltning; finansiell forvaltning av løsøre; finansiell forvaltning av fast eiendom; verdipapirmegling; aksjemegling; aksjefondbygging; meglingstjenester vedrøerende handel med obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer; kapitalinvestering; fondsinvestering; finansieringstjenester; finansielle analyser; finansiell virksomhet. 3

4 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLlTO Volito AB, Skeppsbron 3, SE MALMØ, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 36 Eiendomsagentur; eiendomsformidling; megling av fast eiendom; leasing av fast eiedom, bygninger, hus og leiligheter; eiendomsvurderinger; eiendomsforvaltning; utleie av kontor, leiligheter og hus (eiendommer); finansielle vurderinger; fondsforvaltning; finansiell forvaltning av løsøre; finansiell forvaltning av fast eiendom; verdipapirmegling; aksjemegling; aksjefondbygging; meglingstjenester vedrøerende handel med obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer; kapitalinvestering; fondsinvestering; finansieringstjenester; finansielle analyser; finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen rådgivning og analyser om organisasjon- og forretningsledelse, forretningsprosesser, produkt- og markedsstrategier. Herunder forretningsinformasjon og råd særlig i forbindelse med treningsprogram innen kvalitet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; faglig og teknisk rådgivning og analyser vedrørende kvalitet, sikkerhet og miljø, herunder vedrørende personlig ansvar og individuell utvikling; konsulent- og rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOUR Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Hodetelefoner, øretelefoner, høyttalere, audiohøyttalere, audiokabler, bilaudiohøyttalere, mediaspillere for biler, digitale audiospillere for biler, mobiltelefoner, bærbare computere. Huawei Technologies Co Ltd, Administration Building Huawei Technologies Co Ltd, CN- BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Mobiltelefoner; mobiltelefonhåndsett, datamaskiner, DPF (Digital Photo Frames), nettbrett, digitale lesere, PDA (Personal Digital Assistant). Ingen av de foran nevnte varer til bruk innenfor den medisinske sektor eller for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PQI Aker Engineering & Technology AS, Postboks 222, 1326 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO., LTD. ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD, 4-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Stansemaskiner og gjengeskjæremaskiner for innergjenger, leppemaskiner, fresemaskiner, vertikal formingsmaskiner (vertical shapers), bormaskiner (unntatt for trebearbeidningsmaskiner), rømmemaskiner, dreiebenker (for metallbearbeiding), plastikkbearbeidingsmaskiner, hydrauliske presser (for metallbearbeidning), valseverk, slipemaskiner, rørvalser (for metallbearbeiding), graveringsmaskiner, konturmaskiner, finjusteringsmaskiner (truing machines), skjæremaskiner, avgradningsmaskiner, formingsmaskiner (for metallbearbeidning), honemaskiner (for metallbearbeidning), kverner, oksygenacetylenskjærebrennere (oxygen acetylene welding cutters), trykkluftbormaskiner, driller (elektriske håndholdte), elektronstrålesveisemaskiner, bor (deler av maskiner), borepatroner (deler av maskiner), borspindelhoder (deler av metallbearbeidingsmaskiner), brotsjer (verktøymaskiner), freseverktøy (verktøymaskiner), steinknusere, kullkuttemaskiner (coal cutting 4

5 registrerte varemerker nr 19/14 machines), apparater for behandling av malm, bergboremaskiner, boremaskiner, gravemaskiner, maskiner for steinarbeid, sirkelsager, sagblad (deler av maskiner), sagbenker (deler av maskiner), maskiner for bearbeidelse av glass, glasstøyproduksjonsmaskiner og -apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDLYSPULKEN Arctic Norway Distribution AS, Postboks 2174, 9267 TROMSØ, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; snøscootere; pulker til snøscootere, herunder slike pulker til bruk for transport av handicappede, samt for redningsoppdrag; tilhengere, herunder tilhengere til snøscootere. Klasse 28 Gymnastikk og sportsartikler, herunder pulker. eller gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr, datamaskiner og apparater og systemer for automatisk datainnsamling og identifisering, utleie av databehandlingsutstyr, datamaskiner og apparater og systemer for automatisk datainnsamling og identifisering, rådgivningstjenester vedrørende apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder, databehandlingsutstyr, datamaskiner og apparater og systemer for automatisk datainnsamling og identifisering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PULSAR EIENDOM T STANGELAND AS, Postboks 830 Sentrum, 4004 STAVANGER, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDIC ID MEDEA Nordic ID OY, Myllyojankatu 2A, FI SALO, Finland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner og datamaskinprogramvare; apparater, systemer og programvare for automatisk datainnsamling og identifisering. Klasse 37 Reparasjon; installasjonstjenester. Klasse 42 Design og utvikling av apparater for opptak, overføring Bra Kakel Sverige AB, Tagenevägen 2, SE HISINGSBACKA, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 17 Tetningslag-system for baderom, nemlig tetningsmidler og fugemasser; sementtetningsmidler; damptette elastiske tetningsmaterialer; artikler av gummi for tetning; materialer for isolering av bygninger mot fukt; glassfiberstoffer for tetning; isoleringsteip og bånd; isoleringsmaterialer; vatteringsmaterialer av gummi eller plast; isoleringspapir; tetningslistsammensetninger; fuktisoleringsmembran for gulv og vegger; tetningsringer; tetningslister; tetningsmidler; tetningsbånd; tetningsremser; gummiartikler for tetning av rør og rørgjennomføringer; fugetetningsmidler for bygningsformål. 5

6 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIS E PLANT NORGE SA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO, Klasse 31 Planter Klasse 35 Salg av planter; markedsføring av planter Klasse 44 Hagebrukstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LAVA E PLANT NORGE SA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO, Klasse 31 Planter Klasse 35 Salg av planter; markedsføring av planter Klasse 44 Hagebrukstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALLA E PLANT NORGE SA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO, Klasse 31 Planter Klasse 35 Salg av planter; markedsføring av planter Klasse 44 Hagebrukstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EASYSTRIPPER Hairdreams HaarhandelsgmbH, Floraquellweg 9, AT GRAZ, Østerrike Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Hårkrøllepreparater; øyenvipper laget av ekte hår, Klasse 8 kosmetiske preparater for øyenvipper. Redskaper og apparater for påsetting av hårforlengelser, redskaper og apparater for fjerning av hårforlengelser. Klasse 10 Hårproteser laget av ekte hår. Klasse 21 Kammer, hårbørster. Klasse 22 Ekte hår. Klasse 26 Parykker, tupéer, hårfletter, hårforlengelser, hårfortykkelser, falske skjegg, alle de forannevnte varer fremstilt av ekte hår; hårbånd, hårbøyler; hårnåler; hårnett, hårpynt (dekorativ); hårspenner. Klasse 44 Frisørsalonger og skjønnhetssalonger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRAUGEN E PLANT NORGE SA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO, Klasse 31 Planter Klasse 35 Salg av planter; markedsføring av planter Klasse 44 Hagebrukstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EARLY TIMES Early Times Distillers Co, 2921 Dixie Highway, US- KY40216 LOUISVILLE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 6

7 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARCUS ROBIN PETTERSSON, Fredrik Meltzers gate 38, 5007 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUBSEA ON A STICK SOS Kværner Engineering AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Brønnhodeplattformer inkludert understell og dekk samt strukturelle deler til disse. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet knyttet til brønnhodeplattformer inkludert understell og dekk samt strukturelle deler til disse. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og konstruksjon av brønnhodeplattformer inkludert understell og dekk til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIGMIN Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig antidemens preparater. EFFEKTIVE PROSESSER AS, Kjørbokollen 30, 1337 SANDVIKA, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAFIKKSKOLEN DRIVER AS, Nordensvei 15, 2013 SKJETTEN, Klasse 39 Transporttjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUSINESS ANALYZE AS, Postboks 336, 2602 LILLEHAMMER, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Carlot AS, Mellbydalen 18, 0287 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 12 Glassruter for kjøretøyer. Klasse 20 Glass- og speilvarer (interiør). Klasse 37 Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/081,966 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUSINESS ANALYZE AS, Storgata etg, 2609 LILLEHAMMER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, AU- NSW2153 BELLA VISTA, Australia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare for å styre en medisinsk ventilator; dataprogramvare for bruk i forbindelse med pasientbehandling, lagerstyring og samsvar og terapistyring innen området for respirasjonsforstyrrelser. Klasse 10 Medisinske ventilatorer og deler dertil; respiratorer for kunstig åndedrett og deler dertil; luftfuktere for medisinsk bruk og deler dertil; medisinske apparater, nemlig innretninger for kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) og automatisk positivt luftveistrykk (APAP) og deler dertil; pustemasker for medisinske formål og deler dertil; hodeplagg for medisinske pustemasker og deler dertil; respirasjonsmonitorer og deler dertil; medisinske, dentale og orale innretninger for behandling av bruksisme, respiratoriske søvnforstyrrelser og snorking og deler dertil; medisinske apparater og instrumenter for overvåking av luftveishendelser og system som overfører dataene via Internett og deler dertil. Klasse 41 Utdanningstjenester, nemlig tilveiebringe et læringssenter for opplæring relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte forstyrrelser og 8

9 registrerte varemerker nr 19/14 pustetilstander; tilveiebringe uformelle online opplæringsprogram relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte forstyrrelser og pustetilstander; tilveiebringe personlig instruksjon og veiledning relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnrelaterte pustetilstander. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for pasientovervåkning og complianceadministrasjon innen området for søvnforstyrret pusting; tilveiebringe en online webbasert applikasjon og ikke-nedlastbar programvare med formålene sporing, overvåking og rapportering av pasientdiagnostikk, compliance- og terapidata innhentet fra pasientovervåkningsinnretninger innen området søvnrelaterte pustelidelser. Klasse 44 Medisinske tjenester relatert til behandling av søvnapné og andre søvnforstyrrede pustetilstander; tilveiebringe undervisningsinformasjon relatert til håndtering av søvnapné og andre søvnforstyrrede pustetilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Made by mom TRUDE NISTAD, c/o Made by Mom AS, Amtmann Kroghs gate 1, 6413 MOLDE, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rørost Rørosmeieriet AS, Sollihagen 2, 7374 RØROS, Klasse 29 Melkeprodukter Klasse 30 Bakverk Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Iterum ITERUM AS, Brynsveien 5, 0667 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. AbbVie Inc, 1 North Waukegan Road, US-IL60064 NORTH CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Lunge-surfaktant. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Snøost Rørosmeieriet AS, Sollihagen 2, 7374 RØROS, Klasse 29 Melkeprodukter Klasse 30 Bakverk 9

10 registrerte varemerker nr 19/14 Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hilde-Allergikokken ALLERGIKOKKEN AS, Postboks 39, 4239 SAND, Klasse 29 Desserter. Klasse 30 Bakverk, desserter og kaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODULASER Kidde Products Ltd, Thame Park Road, GB-OX93RT THAME, OXFORDSHIRE, Storbritannia ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, Klasse 9 Elektriske røykvarslere, aspirerte røykvarslere, høy følsomhets røykvarslere, røykvarslere, elektriske alarmer for røyk, røykdeteksjon-apparater; røyksensorer samt deler og beslag for alle de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNNAM Sverre Møller, Bergevegen 195, 2420 TRYSIL, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; fremvisning, reklame og salg av kosttilskudd og helsekostsupplementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKBY AB Alfort & Cronholm, Box 11043, SE BROMMA, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Tråd, skinner, konsoller, bjelker/dragere og sokler, skuffer, kurver, kroker, alt av metall som komponenter til oppbevaringsinnretninger; metallrammer for skyvedører. Klasse 20 Innrednings- og snekkermøbler; skap, hyller, hylleinnredninger i form av hyller for lagring, skuffer, kurver, kasser, stativ; skyvedører for møbler, skyvedører for garderober; garderober, innredning for garderober i form av hyller, skuffer; stenger; ikke av metall, kleskroker, ikke av metall. 450) Kunngjøringsdato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLOSTER E PLANT NORGE SA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO, Klasse 31 Planter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOOLWAY Statoil Fuel & Retail AS, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. 10

11 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPTIMA THE RIG COOLING SPECIALISTS Optima Solutions UK Ltd, Loch of Loirston, Wellington Road, GB-AB123LN ABERDEEN, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Innretninger for vanndistribusjon (maskiner), unntatt vannfiltre; mekaniske høytrykksjetvannapparater; mekaniske utleveringsinnretninger for bruk med jetvannapparater; vannoppsamlingsapparater, unntatt vannfiltre; vannutskillelsesapparater, unntatt vannfiltre; vanndistribusjonsapparater (maskiner), unntatt vannfiltre; vanndistribusjonsmaskiner, unntatt vannfiltre; vannbehandlingsmaskiner, unntatt vannfiltre; vannpumper for kjøretøyer, unntatt vannfiltre; vannforsyningsmaskiner (pumper), unntatt vannfiltre; pumper for utlevering av forutbestemte mengder; pumper for utlevering av substanser fra beholdere; pumper; hydrauliske pumper for bruk under vannlinjen; ejektorer (pumper); maskindrevne vannpumper; væskepumper; maskiner for fremstilling av pumper; marine pumper; motorer for bruk med pumper; brennstoffdyser; roterende dyser for bruk med høytrykkvannspredende maskiner; sprederdyser som deler til maskiner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Sikkerhetsapparater for å forhindre ulykke eller skade; apparater for å slå ned brann; apparater for å slukke brann; brannkontrollutstyr; brannbekjempelsesapparater; deler og tilbehør dertil. Klasse 11 Apparater og instrumenter for distribusjon og levering av vann, unntatt vannfiltre; vannkjøleapparater; apparater for kjøling av gjenstander ved bruk av kaldt vann, unntatt vannfiltre; kjøleapparater; kjøleelementer; kjøleinstallasjoner og maskiner; kjøleinstallasjoner for frysing; kjøleinstallasjoner for vann, unntatt vannfiltre; elektriske kjøleapparater; installasjoner for kjøling; vannkjøleapparater, unntatt vannfiltre; vanndusjeinnretninger; vanningsapparater og installasjoner, unntatt vannfiltre; vannforsyningsapparater, unntatt vannfiltre; vannforsyningsinstallasjoner, unntatt vannfiltre; deler og tilbehør for de forannevnte varer. Klasse 42 Fremskaffelse av tekniske tjenester for offshore og onshore olje- og gassindustri; onshore og offshore prosessdesign; design vedrørende oversvømmelsessystemer for olje- og gassavbrenningsformål, herunder FPSO's (flytende produksjonslagring og lossing av skip), plattformer, oppjekksplattformer, halvt nedsenkbare plattformer, borerigger og landrigger innenfor olje- og gassindustrien; teknisk rådgivning vedrørende forhindring av brann; design og utvikling av vannspredningsapparater og installasjoner, unntatt vannfiltre; design og utvikling av kjøleapparater og - installasjoner; design og utvikling av brannkontrollapparater og -installasjoner; teknisk design og rådgivning; teknisk forskning; teknisk kartlegning; teknisk testing; forberedelse og anskaffelse av tekniske tegninger og rapporter; produktdesigntjenester; forskningstjenester vedrørende olje- og gassindustrien; informasjon, rådgivning og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CASTING SUNKISS L'Oreal, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Sjampoer; gels, spray, hårskum og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårspray; hårfarge og blekeprodukter; produkter for krølling og ondulering av håret. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAXWAY Statoil Fuel & Retail AS, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. Klasse 35 Bedriftsledelse av bensinstasjoner; markedsundersøkelser og markedsanalyser for bensinstasjonsvirksomhet, utforming av salgsstrategier, salgsfremmende strategier, identifikasjon av målmarked samt annonse- og reklameprogrammer for bensinstasjoner; formidling og salg av drivstoffer samt drivstoffbiprodukter; formidling samt salg av bensin, av diesel, av petroleum, av motoroljer, av smøreoljer, av lettolje, av parafin, av tilsetninger (ikke-kjemiske) for drivstoffer, av løsemidler; salg av brensel, briketter av tre, kullbriketter, torvbriketter; salgsagenturer vedrørende bensinstasjonsprodukter; markedsføringstjenester; innsamling og systematisering av informasjon vedrørende det foran nevnte for bruk i databaser. 11

12 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYDRAWAY Statoil Fuel & Retail AS, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. Nook Asset Management Ltd, Løkkeveien 6, 1368 STABEKK, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Re-Ox RO Solutions AS, Industrivegen 2 B, 7652 VERDAL, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; teknisk prosess som fjerner oksygen fra vann, prosessen benyttes blant annet i brønninjeksjonsprosesser og som korrosjonsbeskyttende tiltak i damp- og fjernvarmesystemer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 12

13 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Re-Ox Oxygen Removal RO Solutions AS, Industrivegen 2 B, 7652 VERDAL, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; teknisk prosess som fjerner oksygen fra vann, prosessen benyttes blant annet i brønninjeksjonsprosesser og som korrosjonsbeskyttende tiltak i damp- og fjernvarmesystemer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENERATION H2O - the future runs on water Generation H2O AS, Postboks 5225 Majorstua, 0303 OSLO, Advokat Tom G Eilertsen, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 4 Elektrisk energi. Klasse 9 Tekniske anlegg og utstyr til bruk for produksjon av energi; dataprogramvare, instrumenter og komponenter til bruk for produksjon av energi. Klasse 35 Økonomisk rådgivning og planlegging i forhold til produksjon av energi; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter innen energiområdet; alle disse tjenestene også over Internett. Klasse 39 Distribusjon av energi, distribusjon av kraft, levering og distribusjon av energi og kraft; lagring av hydrogen for produksjon av drivstoff og elektrisk energi. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; produksjon av kraft; produksjon av energi; bearbeiding og gjenvinning av avfallsstoffer; hydrogen produksjon og produksjon av drivstoff og elektrisk energi; konsulenttjenester i forhold til produksjon av energi. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, særlig knyttet mot produksjon av drivstoff og energi; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk konsultasjon og planlegging av prosjekter i området av energiforsyning, forskning på området miljøvern; konsulenttjenester innenfor energisparing, etablering og hosting av nettsteder, spesielt i området av energi, utvikling av tekniske konsepter for effektiv bruk av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A&E Television Networks LLC, 235 East 45th Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Analoge og digitale audio og video opptak, audio og video disker, DVDer og CDer, inneholdende dokumentarer, reality TV show, drama og programmer relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid; filmer inneholdende dokumentarer, drama og tema relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid; filmer for kringkasting på TV, kabeltv, digitaltv eller satellitt tv innholdende dokumentarer, drama og tema relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid; nedlastbare audio og video filer, MP3 filer, MP3 opptak, online diskusjonsforum, webcaster og podcaster innholdende dokumentarer, drama og tema relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid. Klasse 38 Kringkastingstjenester, TV kringkasting, video kringkasting, internet kringkasting, kabeltv og radiokringkasting, digital kringkasting, satellitt kringkasting og audio kringkasting; radio og TV sendingstjenester «over-the-air», satellitt, og kabel; elektronisk sending av data via satellitt; elektronisk sending av data via globale og lokale nettverk; bredbånds kommunikasjon tjenester, satellitt, kabel og trådløs sending av lyd, bilde, signaler og data; videoon-demand tjenester; trådløs kommunikasjons tjenester av TV programmer og filmer til håndholdte enheter; tilby online snakke rom og oppslagstavler for elektronisk sending av meldinger mellom brukere innenfor dokumentarer, drama og tema relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid; TV program syndikering, tilby nettsted med underholdningsinformasjon. Klasse 41 Undervisnings- og underholdningstjenester som løpende TV program og serier relatert til tema av generell interesse; undervisnings- og underholdningstjenester som multimedia programmer relatert til tema av generell interesse distribuert via ulike plattformer med ulike former for sendingsmedium; produksjon og distribusjon av TV programmer og filmer; redigering av TV programmer og filmer, TV program syndikering; sendeskjema utforming; tilby online 13

14 registrerte varemerker nr 19/14 databaser og intemett lenker til nettsider fra andre innholdsleverandører innholdende dokumentarer, drama og tema relatert til rettshåndhevelse, politiarbeid, rettsvesen, etterforskning, ulovlige aktiviteter, livet til kriminelle og de som er involvert i rettshåndhevelse og politiarbeid. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MULTIDOPE YELLOW Statoil Fuel & Retail AS, Sørkedalsveien 8, 0369 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Bensin, diesel, gasolin, gassolje, naturgass, forbrenningsgass, gass i fast form, petroleum, petroleumsprodukter, smøreoljer, motoroljer, drivstoffer for motorer, drivstoffer utvunnet av råolje. MLPR MONICA LARSEN, Hjelmsgate 6 C, 0355 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; hundehalsbånd og kobbel, bæreveske til hund; hundedekken, hundeklær, potesokker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; matskåler til hund i plast og metall. Klasse 28 Spill og leketøy; hundeleker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEROPAK MeadWestvaco Packaging Systems LLC, 501 South 5th Street, US-VA RICHMOND, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Pappkartong og blank kartong, samt pappkartongbeholdere og beholdere av blank kartong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PNEUMAX Pneumax SpA, via Archimede 57, IT MILANO, Italia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); Klasse 7 malmer. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 14

15 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pneumax SpA, via Archimede 57, IT MILANO, Italia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); Klasse 7 malmer. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVARN Stayhard AB, Box 33, SE HERRLJUNGA, Sverige Setterwalls Advokatbyrå AB, Boks 11235, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 14 Smykker, klokker og ur; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller belagt dermed, ikke i andre klasser. Klasse 18 Vesker; lommebøker. Klasse 25 Klær, undertøy; skotøy, hodeplagg; yttertøy; strikkevarer (klær), badeklær, pannebånd (klær); skjærf; belter (klær); treningsklær. Generation H2O AS, Postboks 5225 Majorstua, 0303 OSLO, Advokat Tom G Eilertsen, c/o Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse 4 Klasse 9 Elektrisk energi. Tekniske anlegg og utstyr til bruk for produksjon av energi; dataprogramvare, instrumenter og komponenter til bruk for produksjon av energi. Klasse 35 Økonomisk rådgivning og planlegging i forhold til produksjon av energi; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter innen energiområdet; alle disse tjenestene også over Internett. Klasse 39 Distribusjon av energi, distribusjon av kraft, levering og distribusjon av energi og kraft; lagring av hydrogen for produksjon av drivstoff og elektrisk energi. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; produksjon av kraft; produksjon av energi; bearbeiding og gjenvinning av avfallsstoffer; hydrogenproduksjon og produksjon av drivstoff og elektrisk energi; konsulenttjenester i forhold til produksjon av energi. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, særlig knyttet mot produksjon av energi; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk konsultasjon og planlegging av prosjekter i området av energiforsyning, forskning på området miljøvern; konsulenttjenester innenfor energisparing, etablering og hosting av nettsteder, spesielt i området av energi, utvikling av tekniske konsepter for effektiv bruk av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DAVOL C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Kirurgisk forseglingsmidler. Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, hernianett, herniafikseringsinstrumenter, artroskopiinstrumenter, laparoskopiinstrumenter, og deler og tilbehør dertil. 15

16 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YOUTH FACTORY TINA LYSGÅRD AS, Ballerup alle 25, 1363 HØVIK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av ungdomsklubber, fritidshus og annen frivillig virksomhet; rådgivning om ledelse og administrasjon av ungdomsklubber, fritidshus og annen frivillig virksomhet; rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til ungdomsklubber, fritidshus og annen frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet samt markedsføring, PR og annen relasjonsskapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet; coaching; veiledning; organisering, drift og ledelse av fritidshus og klubber; organisering av treninger, samtaler, forelesninger, leksehjelp. Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; frivillig innsats blant ungdom i forbindelse med forebygging av rus, vold, kriminalitet, skoletretthet, atferdsproblemer, ved å være til stede og tilby tiltak i ungdomsklubber og fritidshus. Klasse 2 Klasse 3 overflateaktive kjemiske midler; kjemiske produkter for industriell fjerning av korrosjon og forurensninger; oljenedbrytende og oljespaltende midler; kjemiske produkter til marin og industriell behandling av bunkersolje og tung fyringsolje; preparater og midler for herding og lodding, herunder preparater for sveising; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; klebemidler for industriell bruk. Maling, fernisser, lakker; korrosjon- og rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, skuring, flekkfjerning samt til sliping; maling- og rustfjerningsmidler; industrielle slipemidler; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av trening i bruk og drift av sikkerhetsutstyr og -installasjoner; trening i sikkerhetsreglementer; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder design og analyse; vann- og oljeanalysetjenester på skip eller i laboratorier; industriell analyse og forskning; ingeniørtjenester; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordisk Film TV, Drammensveien 130 A, 0277 OSLO, Klasse 41 Produksjon av tv-program. Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter og gasser til industrielle og vitenskapelige formål; kjemikalier og gasser til bruk i marin og/eller maritim industri; kjemikalier til bruk ved drift og vedlikehold av skip og båter; industrielle gasser og kjølemidler; rense- og avfettingskjemikalier; kjemikalier for vannbehandling; kjemikalier for olje- og gassbehandling; edelgass; ubearbeidede syntetiske harpikser; ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, herunder brannslukkende gasser, skum, pulver og væsker; brannhindrende og flammeresistente preparater; kjemikalieutslippsoppløsningsmidler; 16

17 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/028,243 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRNT Skis LLC, 2900 S. West Temple, US-UT84115 SALT LAKE CITY, USA Vertical Playground AS, Aunevegen 4, 7340 OPPDAL, Klasse 18 Bager for sport; belter (reimer) av lær; etuier for nøkler [lærvarer]; lommebøker; reisemapper [lærvarer]; ryggsekker; skolesekker; trillebager; tursekk. Klasse 25 Belter [bekledning]; hansker [bekledning]; hatter; hodeplagg; skihansker; skjorte (kortermet); skjorter; sko ; skyggeluer; sokker: solskjermer [hodeplagg]; svetteabsorberende undertøy; topper [undertøy]; trøyer; t-skjorter. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; knebeskyttere [sportsartikler]; overtrekk for ski; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver. Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fotografering; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av sportskonkurranser; produksjon av radio-og fjernsynsprogram; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; teksting [for film og fjernsyn]; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]. Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ReEasy AB, Valsättrasjövägen 6, SE ÅKERSBERGA, Sverige Klasse 18 Oppbevaringsposer/vesker for brukte klær; handlevesker, shoppingvesker. Klasse 21 Beholdere for kildesortering/avfallsbeholdere; avfallsbeholdere for gjenvinning/kildesortering. 17

18 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/028,244 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 42 Design, utvikling og implementering av dataprogrammer. Klasse 43 Tjenester i forbindelse med bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZACAPA ABOVE AND BEYOND Rum Creation & Products Inc, Wickhams Cay 1, Commerce House, VG-1110 ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; samling, oppbevaring og innhenting av data og informasjon; analyse av kostnader og priser; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser, markedsstudier/undersøkelser, prissammenligningstjenester; handel og overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og kostnadsanalyser. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i forbindelse med demninger, reservoarer og kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon, reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske og kjernefysiske anlegg. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi; rensing av gass; luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og avfall; forbrenning av avfall og søppel. Livebookings Holdings Ltd, Elizabeth House, 5th Floor, 39 York Road, GB-SE17NQ LONDON, Storbritannia Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 18

19 registrerte varemerker nr 19/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sapa AS, Postboks 81, 0101 OSLO, Valea AB, Box 1098, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; ubearbeidet og semiarbeidet vanlige metaller og legeringer; artikler av vanlige metaller, ikke opptatt i andre klasser; aluminiumsprofiler; aluminiums komponenter for verkstedindustrien. Klasse 19 Bygningsmaterialer, ikke av metall; rør (stive), ikke av metall (bygning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/028,248 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/028,249 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOLO FLEX C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig innførere, styretråder og deler og tilbehør dertil. SEPTEMBER BUSINESS INTELLIGENCE AS, Lysaker torg 25, 1366 LYSAKER, Klasse 9 Programvare for data analyse og rapportering. 19

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYOPLEX Natural Supplement Association Inc, 100 Abbott Park Road, US-IL60064 ABBOTT PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd for ernæringsformål og dietetiske formål; kosttilskudd for ernæring i flytende form eller pulverform til bruk for mennesker; dietetiske kosttilskuddsbarer til bruk som måltidserstatning. Klasse 29 Ferdigmatbar med soya eller myseprotein base; drikkeklar meieriproduktbasert proteindrikk; pulverisert mysebasert proteindrikk; pulverisert soyabasert proteindrikk; proteinbaserte ernæringsmessige energibarer til bruk som måltidserstatning. Klasse 30 Ferdigmatbarer basert på proteiner fra korn; kornbaserte energibarer; kornbaserte ferdigmatbarer; karbohydratbaserte ernæringsmessige energibarer til bruk som måtidserstatning. Klasse 31 Ernæringsmessige forsterkede drikkevarer for måltidserstatning. registrerte varemerker nr 19/14 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/14-2014.01.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 04/14-2014.01.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 04/14-2014.01.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer