nr 42/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42/10-2010.10.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 42/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving Søksmål om slettelse av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLAYSTATION MOVE PLAYSTATION MOVE KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Spillkontroller for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor og tilkoblingsinnretninger dertil; elektriske fjernkontrollinnretninger for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor og periferiutstyr dertil; digitale kameraer for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor; batterier for spillkontroller og/eller elektriske fjernkontrollinnretninger for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor; holdere for oppladbare batterier for spillkontroller og/eller elektriske fjernkontrollinnretninger for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor; videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor; spillprogrammer for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor; deler, tilbehør, beslag, komponenter og periferiutstyr for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller monitor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILYHAMMER LILYHAMMER Rubicon TV AS, Postboks 4414, Nydalen, 0403 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde, magnetiske datebærere; CDplater, DVD-plater, dataprogrammer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder reklamemateriell, bøker, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, telekommunikasjonstjenester, herunder mobiltjenester, telefontjenester; fjernsyns- og radiosendinger, sendinger gjennom internett, streaming. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsynsog radioprogrammer; fjernsyns- og radiounderholdning. Klasse:45 Lisensiering av rettigheter knyttet til varene og tjenestene som nevnt i klasse 9, 16, 38, 41. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONDICO CONDICO Headsearch Human Resources Kjetil Sælen, Åsheimsvegen 140, 5260 INDRE ARNA, Klasse:35 Rekruttering, headhunting, lederutvikling, organisasjonsutvikling, bedriftsrådgiving. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOKMARKNES BEGRAVELSESBYRÅ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AWARD AIR AWARD AIR Swedol AB, Box 631, TYRESÖ, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Metallarmatur for trykkluftsledninger. Klasse:7 Trykkluftshammere; trykkluftsmotorer; trykkluftsmaskiner; trykkluftspumper; trykkluftspistoler for strengsprøyting av mastic; kompressorer (maskiner); maskiner og maskinverktøy, verktøy (maskindeler); sprøytepistoler for farge. Klasse:17 Luftslanger; armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Reidar Aas, Postboks 109, 8459 MELBU, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:45 Begravelsesbyråer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTAMIRA DE LOS ANDES ALTAMIRA DE LOS ANDES Zwei Bären AG, St. Gallerstrasse 53, 9101 HERISAU, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Vin fra Andes-området. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Swedol AB, Box 631, TYRESÖ, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemikalier for industriell, vitenskapelig og fotografisk anvendelse, likeså for jordbruk, hagebruk og skogbruk; ikke-bearbeidet kunstharpiks, ikke-bearbeidet plastikk; gjødsel, kjemiske sammensetninger for ildslokking; kjemiske preparat for herding og lodding, kjemiske emner for konservering av næringsmidler, garvestoff; bindemiddel for industriell anvendelse; lim for industrielt formål; limfjerningsmiddel. Klasse:2 Maling, fernisser og lakk; rustbeskyttelsesmiddel og beskyttelsesmiddel mot angrep på tre; fargemidler; bindemidler; ikke-bearbeidet naturlig harpiks; metaller i folieog pulverform for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekningspreparat og andre middel for anvendelse ved vask; rengjøring-, polering, skure- og slipemiddel, såpe. Klasse:4 Industrielle oljer og fett; smøremiddel og - emner, støvabsorberende, - fuktende og bindende middel; brensel (inklusiv bensin og motorsprit) og belysningsmiddel; lys og veker for belysning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Altia Plc, Porkkalankatu 22, HELSINGFORS, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engros- og detaljhandel med alkoholholdige drikker. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BI Bergen BI Bergen Handelshøyskolen BI, BI Stiftelsen, Nydalsveien 37, 0484 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av seminarer og konferanser. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hjerteslaget Hjerteslaget Claus Morten Mæland, LENSMANN JAHNSENS VEG 7, 2211 KONGSVINGER, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DocGen DocGen AVITO SYSTEMS AS, Vingvegen 2, 4050 SOLA, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZPULSE ZPULSE Aanderaa Data Instruments AS, Postboks 34 Slåtthaug, 5851 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige apparater og instrumenter derunder oseanografiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll. Klasse:42 Forskning og utvikling relatert til oseanografiske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANITA INDIA SALAM pure Basmati Rice Classic (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Ikke-medisinske munnpleieprodukter. Klasse:5 Medisinske munnpleieprodukter. Klasse:21 Tannbørster. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Ramco Norge/Ahmed Jalil Bilal, Spireaveien 14, 0580 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; alle de foran nevnte varer med India som opprinnelsesland. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YAMARIN YAMARIN Konekesko Oy, Pl 145, VANDA, FI Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trapper Trapper Tahe Marine OÜ, Aiandi tee 21, VIIMSI ALEVIK, EE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Vannfartøyer; skipsskrog, skip, båter, kajakker, kanoer, yachter, sjalupper (båter); årer, padleårer, ror; daviter. Klasse:35 Detaljsalg av vannfartøyer, spesielt skip, båter, kajakker og kanoer og detaljsalg av tilbehør og tilleggsutstyr dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Junkie Jeans Junkie Jeans JENS OLAV DANKERTSEN, Røysbakken 16 A, 6100 VOLDA, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TorcPlug TorcPlug Evald Holstad, Øygardslia 5, 4050 SOLA, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Tetningsplugger av metall; ventiler av metall; reduksjonsrør av metall. Klasse:7 Verktøy for innsetting og fjerning av tetningsplugger og ventiler; industrielle manipulatorer; ventiler (maskindeler). Klasse:9 Elektriske og elektroniske kontrollapparater for industrielle manipulatorer. Klasse:17 Tetningsmaterialer; tetningsplugger, ikke av metall, for rør, prosessrør og brønnrør. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLOBAL ENABLE GLOBAL ENABLE DePuy Inc, 700 Orthopaedic Drive, IN46581 WARSAW, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Ortopediske leddimplantater; ortopediske skulderimplantater samt deler herfor; kunstige skuldre samt deler herfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHEEP MONDAY SHEEP MONDAY David Collin, Rådhus gt 28, 0151 OSLO, Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker, fruktdrikke og fruktjuicer, saft og andre preparater till framstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPPY REHAB HAPPY REHAB PM2G APS, Mosevej 6, 8240 RISSKOV, DK Anne Kampmann, Vardeveien 48, 1560 LARKOLLEN, Klasse:9 Klasse:10 Klasse:28 Klasse:44 Software-programmer for handikappede og software-programmer til rehabilitering; kommunikasjonsprodukter i form av PC-er, PC-terminaler, notebooks, laptop-computere (embedded computere) forprogrammerte computere og touch-skjermer til bruk for handikappede samt perifert utstyr til førnevnte produkter (aktiveringsknapper, tastaturer, joysticks, mus, skjermer, displayer, touchskjermer) med eller uten spesial-software til kommunikasjon og interaktivitet innenfor handikap og rehabilitering. Rehabiliteringsutstyr og -produkter i form av trenings-, øvelses- og gjenopptreningsmaskiner til medisinsk bruk. Rehabiliteringsutstyr og -produkter i form av trenings-, øvelses- og gjenopptreningsmaskiner (ikke til medisinsk bruk). Legevirksomhet og skjønnhets- og sunnhetspleie i form av konsulentytelser i forbindelse med rehabilitering samt anvendelse av rehabiliteringsprodukter. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Silver Jose Cuerva Especial (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Sma (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker, alkoholholdige cocktailblandinger; tequila. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Altadis Luxembourg SA, 67, rue Michel Welter, 2730 LUXEMBOURG, LU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Tobakk, herunder både rå og forarbeidet tobakk, tobakksprodukter, tobakksubstitutter, ikke for medisinske eller helbredende formål, sigaretter; sigarillos, sigarer; håndholdte maskiner for å lage sigaretter, sigaretthylser/- rør også av papir; sigarettfiltere, sigarettpapir; fyrstikker og artikler for røkere. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (550) Merkekategori: Fellesmerke (551) Fellesmerkebestemmelser: Foreningens formål er å tjene som forum for diskusjoner og informasjon om lås, beslag og andre fysiske sikringsmidler mot innbruddstyveri og annet skadeverk; skape et aktivt og høytstående miljø for lås og beslagteknikk med tilgrensende områder gjennom bl. a. foredrag, konferanser, kurs, tidsskriftartikler og studiebesøk; ivareta medlemmenes felles interesser; virke for samarbeide innen medlemmene og utad med forsikring og virksomheter innen lås og beslagbransjen; arbeide for gode utdannelsesmuligheter for dem som vil kvalifisere seg for yrket, fremme standardisering og kvalitetskontroll; virke for god etikk i yrkesmessige anliggender. Foreningens emblem kan benyttes av medlemmer som er godkjent og registrert som firmamedlemmer. Merket kan brukes i forbindelse med markedsføring og annonsering, trykksaker, forretningspapir, brevhoder, regninger, annonser, på butikkvinduer og på biler. Merket må brukes på nøyaktig den måte det er krevet registrert. Bruken av merket skal kontrolleres av styret. Ved mislighold av bestemmelsene, kan styret beslutte at et medlem ikke får bruke fellesmerket. Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, til avgjørelse. Uberettiget bruk av fellesmerket kan påtales av styret, som også kan gjøre krav på skadeerstatning. Enhver bruker etter disse forskrifter er forpliktet til å underrette foreningen uten unødig opphold om ethvert inngrep i merket som kommer til medlemmets kjennskap. Tillatelsen til å bruke fellesmerket opphører med foreningens oppløsning eller med opphør av medlemskapet i foreningen. Medlemmenes bruksrett til merket kan ikke overdras til tredjepersoner eller andre foretak. De krav som stilles til medlemskap i foreningen fremgår av Vedtekter for Norske Låsesmeder og Informasjon verd. søknad om firma og personlig medlemskap i NL, som er tilgjengelig på foreningens nettsted (591) Merket er i farger: Nei Foreningen Norske Låsesmeder, Postboks 107, 1332 ØSTERÅS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Låser, herunder mekaniske låser, låser av metall; nøkkelkortopererbare låser; låssylindere; nøkler; låsesmedarbeider, små gjenstander av metall (isenkramvarer); pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; nøkkelkortopererbare pengeskap, sikkerhetsskap og skrin; pengeskrin og pengekasser av metall; deler komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse:9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; låser, låseapparater og - systemer; nøkkelkort til de forannevnte låser, låseapparater og -systemer; magnetkort og datakodede nøkkelkort til låser, låseapparater, låsesystemer, bygninger, pengeskap, sikkerhetsskap og -skrin; advarsels- og alarmapparater (unntatt til kjøretøyer); sikkerhetssystemer og -anordninger til hoteller, boliger og bedrifter; dataprogrammer; magnetiske bånd, disketter, glødetråder og kabler, alle for eller inneholdende opptak; deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse:37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av låser og låseapparater og -systemer; installasjon, reparasjon og vedlikehold av advarsels- og alarmapparater; installasjon, reparasjon og vedlikehold av sikkerhetssystemer og - anordninger for bygninger. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; låsesmedarbeider; nøkkelfiling. Klasse:42 Datatjenester i form av sikkerhetstjenester for dataprogrammer; utvikling av sikkerhetssystemer samt låse- og adgangssystemer. Klasse:45 Konsulenttjenester i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; rådgivning angående installasjon av låser og annen apparatur til styring og/eller overvåkning av bevegelse i hus og gjennom dører og porter; sikring av bolig og næringsbygg; åpning av låser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUST & GONE DUST & GONE Aktiebolaget Electrolux, St.Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:21 Fjærkoster. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/649,229 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKYROOM SKYROOM Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Dataprogramvare; datamaskiner; datamaskinvare; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOBWAY JOBWAY Scandinavian Internet Group AB, Box 4192, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Ansettelse, rekruttering; formidlings- og bemanningstjenester; online rekrutteringstjenester, herunder søkbare jobboppslag og curriculum vitaer; arbeidstaker og jobb profilering, arbeidstaker og student kommunikasjon og arbeidsgiver merkevarebygging; virksomhetsmessige, personlige og karrieremessige nettverkstjenester; tilveiebringelse av informasjon (også online) på områder innenfor ansettelse, rekruttering, karriere, jobb ressurser, jobbfortegnelser og curriculum vitaer; tilveiebringelse av online interaktiv ansettelsesr'adgivnings- og rekrutteringstjenester; tilveiebringelse av online ansettelsesformidlingstjenester, herunder tjenester for sammenligning av CV'er via et globalt datanettverk; virksomhets- og karrierenettverkstjenester; karrierehåndteringstjenester; markedsundersøkelsestjenester på områder innenfor ansettelse og rekruttering; drift av online nettsamfunnsforum for arbeidssøkere og arbeidsgivere; drifting av online nettsamfunnsforum for gjennomføring av online undersøkelser; reklame- og markedsføringstjenester. Klasse:42 Tilveiebringelse av tilgang til interaktive databaser vedrørende rekruttering av personal og ansettelse, opprettelse av sammendrag, oversendelse av sammendrag og kommunikasjon av svar på disse, alt gjennom et globalt datanettverk. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/737, US 77/866,756 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GEOSYNCHRONY GEOSYNCHRONY EMC Corp, 176 South Street, MA01748 HOPKINTON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Datamaskinvare og dataprogramvare for behandling og lagring av data. Klasse:42 Datamaskintjenester, nemlig konsultasjon, tilpasning til kundespesifikasjoner for datamaskinvare og dataprogramvare, design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare, utplassering og installasjon av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arctic DISTILLED DRY GIN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Peer Gynt Tours (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei PEER GYNT TOURS AS, Skippergata 31, 0154 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Altia Plc, Porkkalankatu 22, HELSINGFORS, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 13

14 registrerte varemerker /10 Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engros- og detaljhandel med alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Padtech THE SCIENCE OF APPLICATION (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja PadTech AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; skokrem; pads, herunder pads til kosmetiske formål; pads innsatt med kosmetiske preparater, pads innsatt med skokrem, pads innsatt med midler til rengjøring, polering, flekkfjerning. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; medisinerte hudpleiepreparater; pads, herunder pads innsatt med farmasøytiske, veterinære, hygieniske preparater; pads innsatt med medisinerte hudpleiepreparater. Klasse:21 Klasse:35 Pads til rengjøring, polering, flekkfjerning. Engros- og deltaljhandelstjenester, herunder online engros- og detaljhandelstjenester, alle relatert til de forannevnte varer i klassene 3, 5 og 21. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DENTAFLEX DENTAFLEX Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Veterinære og hygieniske preparater og substanser; medisinske tilsetninger til dyrefor; munnvann; desinfeksjonsmidler; pesticider; parasitticider; herbicider; fungicider; insekticider; insektsdrepende krager og halsbånd; alt til bruk for dyr. Klasse:31 Næringsmidler til dyr, fugler og fisk og preparater inkludert i klasse 31 til bruk som tilsetninger for slike næringsmidler; ben for hunder; strø for dyr; men unntatt næringsmidler for buskap, inkludert næringsmidler for kveg, får, sauer og griser, næringsmidler for hester, næringsmidler for fjærkre, fugler og viltfugler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bank of America Bank of Opportunity (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bank of America Corp, 100 North Tryon Street, NC28225 CHARLOTTE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Bankvirksomhet, kredittkorttjenester og relaterte finanstjenester. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMPAD SIMPAD Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter til livredning og gjenopplivning, undervisning og trening, herunder gjenopplivningsdukker; elektroniske apparater og instrumenter, herunder metronomer; DVDer, CDer, magnetiske databærere; computer software; computer hardware. Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, herunder gjenopplivningapparater og - simulatorer; apparater for måling av brystkompresjoner; analyseapparater for medisinsk bruk; blodtrykksmåleapparater; defibrillatorer; diagnoseapparater for medisinsk formål; elektroder for medisinsk bruk; elektrokardiografer; pustemasker; respiratorer og apparater for kunstig åndedrett; stetoskoper; åndedrettsmålere. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder praktisk opplæring ved demonstrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/898, US 77/969,002 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO UMI CISCO UMI Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Telekommunikasjonshardware og - software; videokonferansehardware og -software; lydkonferansehardware og -software; nettverkshardware og -software. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; video- og lydkonferansetjenester; internettjenester. Klasse:42 Datatjenester; tekniske støttetjenester, kundestøttetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RINVINDI RINVINDI Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. 15

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 19/09-2009.05.04 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 25/15-2015.06.15 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer