tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 52 Rettelser...» 155 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 156 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 166 Endringer i varemerkeregisteret 24...» 167 Fornyelser...» 168 Slettelser...» 169 Innsigelser...» 170 Resultat i innsigelsessaker...» 171 INID-koder...» 172

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gilje Trevarefabrikk AS, Gilja, 4335 Dirdal, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes metall; dørlukkere, ikke elektriske; dørrigel; dørringeklokker, ikke elektriske; dørslåer; dørterskler av metall; dørtrinser; døråpnere, ikke elektriske; skrubolter; skyvebolter; smekklåser; dørtrinser; vinduer; dører; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall); alabastglass; isolerglass (bygging]; fargede glassruter; glassruter (unntatt for kjøretøyer); glassruter for bygging; insektsnett, ikke av metall; isoleringsglass (bygging); persienner for utendørs bruk, ikke av metall eller tekstiler; vindusrammer, ikke av metall; sjalusier, ikke av metall; treverk; vinduer, ikke av metall; vindusglass for bygging; vindusskodder, ikke av metall; bygningsdører, ikke av metall; dørfyllinger, ikke av metall; dørkarmer, ikke av metall; dørterskler, ikke av metall; foldedør, ikke av metall; panel, ikke av metall; trelister for paneling; planker (bygningstre); skillevegger, ikke av metall; sponplater (for bygging); plastisk tre (formbart); trefiberplater; trefliser (bygging); trelister for paneling; treplater for bygging; treverk; bygningstømmer; halvbearbeidet tømmer; sagtømmer; tilskåret tømmer; tømmer (bearbeidet); vinduer; dører; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); jernbeslag for vinduer; vindusbeslag av metall; vindushasper av metall; insektsnett av metall; kroker av metall (isenkram); låsebolter; låser av metall, andre enn elektriske; persienner av metall for utendørs bruk; vindusrammer av metall; sjalusier av metall; rullegardiner av stål; glidetrinser for vinduer; vinduer av metall; vindusbeslag av metall; vindusrammer av metall; vindusskodder av metall; vindusstenger av metall; jernbeslag for dører; beslag for dører av metall; dørbolter; bygningsdører av metall; dørfyllinger av metall; dørhammere; dørhasper av metall; dørhengsler av metall; dørhåndtak av metall; dørkarmer av metall; dørklinker av 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWERING THE INFORMATION AGE (730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (730) Innehaver: Kao KK, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske aerosol-produkter spesielt for bruk i industrien. KL. 3: Kosmetikk, spesielt hårkosmetiske preparater, inkludert hårfargingspreparater, hårtoningspreparater, preparater for å ordne og å legge hår, preparater for permanentkrøller, preparater for bleking av hår, shampo, hårbehandlingspreparater, hårnøytraliseringspreparater, preparater for behandling av skadet hår, hårbalsam, hårbehandlingspakker, hårspray, hårlakk, hårvoks, hårformingspreparater; preparater for bruk i dusj og badekar; hudpleiepreparater inkludert såpe, rensemelk, ansiktskrem, fuktighetskremer, dag- og nattkremer, kremer for påføring rundt øynene, øyesminkefjerner og ansiktsmasker; dekorativ kosmetikk inkludert leppestift, leppeglans, neglelakk, neglelakkfjerner, fargete dagkremer, ansiktskosmetikk, løst og kompakt pudder, rouge i kremform og i pudderform, øyeskygge, kullstift og blyant for øyebrynene, maskara. KL. 16: Trykksaker, inkludert bøker, annonsemateriale, kataloger, ukeblader, magasiner, aviser, beskrivelser, instruksjonsbøker, glosebøker, referansebøker, informasjonstekster. KL. 21: Beholdere for hudpleie- og hårpleiepreparater for kommersielt bruk og for husholdningsbruk; tilbehør for hårpleie som inkluderer kammer, børster, sprayer for håroppsetting. KL. 41: Tilveiebringelse av utdannelse og opplæring for frisører og deres ansatte; opplæringsvirksomhet og utdannelsesvirksomhet innen kosmetikk, spesielt relatert til frisørvirksomhet. KL. 44: Frisørsalonger og skjønnhetssalonger. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; lesbare databaser for computere. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering og reklamevirksomhet via flygeblader; innsamling, sortering, gjenfinning, oversetting eller tilbud om informasjon lagret i databaser, spesielt via interaktive datakommunikasjonssystemer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av tjenester i tilslutning til smalbånd (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon) online tjenester for overføring av beskjeder og bilder, utgående telefontjenester, telekommunikasjonstjenester, tekst-tv-tjenester, kommunikasjon via computerterminaler, overføring av data, tekst, lyd og bilder; computerstøttet overføring av beskjeder og bilder. KL. 42: Utleie av tilgangstid til computer databaser; fremskaffelse av tilgang til online tjenester; utleie av tilgangstid til computer nettverk; utvikling, design og drift av computer nettverk; online tjenester relatert til akkvisisjon og salg av varer, tilgjengelige produkter på computer databaser i form av data, tekst, bilder, lyd eller en kombinasjon av disse elementer for salg av alle typer varer og tjenester, samt tilsvarende informasjon og kommunikasjonstjenester for tredjemann; utleie av tilgangstid til computernettverk; design av dataprogram; oppbygging av computerdatabaser; utleie av databehandlingsutstyr; design av programmer for databehandling, utvikling, utarbeidelse og drift av stemmeog datanettverk for bedrifter (felles nettverk) og for forbrukere; utleie av programmer for databehandling samt programmer for de forskjellige datafunksjoner. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THINK IN COLOUR HARD (730) Innehaver: Toshiba Tec KK (also trading as Toshiba Tec Corp), 1-1, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, , JP (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Telefaksmaskiner, kopieringsapparater og - maskiner, printere til datamaskiner. (730) Innehaver: Western Arms Co Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Leketøysgeværer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIR HARD GUN (730) Innehaver: Western Arms Co Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Leketøysgeværer. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRISSCROSS (730) Innehaver: Gillette Canada Co also trading as Oral- B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ON L4Z 4C5, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannbørster og tanntråd. (730) Innehaver: Bähncke A/S, Lodshusvej 8, DK Skælskør, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker inkludert stekt løk; melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; salt, sennep; sauser; krydderier; ketchup, ketchup (sauser), salatdressinger og krydder. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker inkludert løk. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BÄHNCKE (730) Innehaver: Bähncke A/S, Lodshusvej 8, DK Skælskør, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker inkludert stekt løk; melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; salt, sennep; sauser; krydderier; ketchup, ketchup (sauser), salatdressinger og krydder. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker inkludert løk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Juridiske tjenester; ingeniørtjenester [teknisk ekspertise]; rådgivning vedrørende immateriell eiendomsrett; patentkontorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIO LASSEN (730) Innehaver: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Jordan AS, Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannbørster. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Juridiske tjenester; ingeniørtjenester [teknisk ekspertise]; rådgivning vedrørende immateriell eiendomsrett; patentkontorer. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEXPLOSJON (730) Innehaver: PK 62 AS, Bohdalecká 6/1420, Praha 10, CZ (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Videokassetter, dataprogrammer, magnetiske og optiske databærere, apparater for lydopptak. KL. 16: Magasiner, fotografier, kalendere, bøker, aviser, trykksaker. KL. 41: Forlagsvirksomhet, utgivelse av bøker, magasiner, publikasjoner og CD-ROM; produksjon av audiovisuelle produkter og datafiler, inkludert i elektronisk form; produksjon av lyd- og videoopptak; underholdningsvirksomhet; audiovisuell produksjon. (730) Innehaver: StorOslo Sikkerhetstjeneste AS, Postboks 6413, Etterstad, 0605 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 45: Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRAVART (730) Innehaver: Gray Travart, Fallanveien 27C, 0495 Oslo, NO (730) Innehaver: Advokatfirmaet Andersen Kleiven Fjetland & Trosvik DA, Postboks 761 Sentrum, 0106 Oslo, NO KL. 42: Juridiske tjenester. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sverre Basberg, Postboks 29, 1321 Stabekk, NO KL. 30: Brød og andre brødvarer. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: tryllestaver (leketøy), sminkesett for barn, teatermasker, lekemasker, sjørøverutstyr for lek, piratflagg og sjørøverflagg, sjørøverflagg og -vimpler for lek, sjørøverskip (leketøy), actionfigurer (leketøy), sjørøverfestninger (leketøy), bade- og strandleker, plysjleker og mykleker, spill, spillkort. KL. 30: Brød, chips, sjokolade, iskrem, pizzaer. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 41: Fornøyelsesparker, utleie av kinofilm, filmproduksjon, videofilmproduksjon, tegnefilmproduksjon, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, produksjon av show, utleie av spillefilmer, teaterproduksjoner, underholdningstjenester, nemlig radio- og fjernsynsshow, skuespill, musikaler og teaterforestillinger for underholdning og undervisning av barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler og skjeer). KL. 9: Levende tegnefilmer, kinematografiske filmer, kompaktdisker (audio-video), videokassetter, audiokassetter, videospill, dataspill, dataprogrammer, videospillkassetter, videobånd inneholdende tegnefilmer, sanger, teater- og musikkforestillinger, musikkvideoer. KL. 14: Klokker og ur, juvelérvarer, bijouteri, bijouterivarer, ringer (smykker eller bijouteri). KL. 16: Pennaler, blyanter og blyantsett, crayons, penner og pennesett, klistremerker og overføringsbilder, sangbøker, innpakningspapir, postkort, kalendere, hefter, bøker, magasiner, tidsskrifter, fotografier, plakater og trykte publikasjoner for undervisning og opplæring av barn. KL. 18: Bager, ryggsekker, paraplyer, lommebøker. KL. 21: Matbokser, drikkeflasker, termosflasker, sparebøsser. KL. 24: Strandhåndklær, håndklær, sengetøy. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, regntøy, regnfrakker, regnkapper, regntette klær, maskeradekostymer, piratantrekk (klær), kostymer for skuespill og sceneshow, hatter, luer, skjørt, kapper og hetter, jakker, bukser, pyjamas, skjorter, sko, caps, sokker, gensere, t-skjorter, benklær. KL. 26: Parykker, teaterparykker, kunstige barter, kunstig hår, løsskjegg. KL. 28: Leketøysvåpen, leketøysrustninger, leketøyssverd, leketøyskårder, leketøyssabler, sjørøverpistoler (leketøy), leketøyskniver, sjørøverkroker (leketøy), leketøyskikkerter og -teleskoper, øyelapper (leketøy), leketøysøreringer, leketøyskompasser, skattekart (leketøy), skattekister (leketøy), lekemynter, kanonkuler (leketøy), laser- eller lyssverd (leketøy), (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STRIANT (730) Innehaver: Columbia Laboratories Inc, 354 Eisenhower Parkway, Livingstone NJ 07039, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Testosteronpreparater. US, , 76/442,855 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOMBARDIER WELLSERV (730) Innehaver: Bombardier Inc, 800, René-Lévesque Blvd. West, Montreal, QC, H3B 1Y8, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 37: Vedlikeholds- og reparasjonstjenester; installasjonstjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (730) Innehaver: Weatherford/Lamb Inc, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, TX 77027, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Ferdigstillingstjenester for olje- og gassbrønner, nemlig tilveiebringelse av komplettering av elektriske ledningstråder for andre, tilveiebringelse av perforeringsog hullingstjenester for andre; tjenester i forbindelse med vikling av rørledninger i forbindelse med olje- og gassbrønner; nitrogentjenester for olje- og gassboring og produksjonsindustri, nemlig stimulering og testing; brønnloggingstjenester, produksjonsloggingstjenester, gjenvinning og gjenbruk av rør og rørledninger, tjenester i forbindelse med glattvaiere, høyytelses oppfiskingstjenester, testing av rør og rørledninger og mekaniske tjenester for olje- og gassindustrien; bistandsog hjelpetjenester gjennom rørledninger for olje- og gassindustrien. KL. 40: Bearbeidingstjenester i forbindelse med olje- og gassbrønner, nemlig oljebrønnoppsplitting og - oppsprekking og oljebrønnperforering. KL. 42: Overvåkning, inspeksjon og administrasjon av olje- og gassbrønnutstyr for andre; inspeksjon av olje- og gassfeltbrønnrør og -fôringer; inspeksjon av olje- og gassfeltrørledninger, olje- og gassbrønntjenester, nemlig snubbingtjenester. EM, ,

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Weatherford/Lamb Inc, 515 Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, TX 77027, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Ferdigstillingstjenester for olje- og gassbrønner, nemlig tilveiebringelse av komplettering av elektriske ledningstråder for andre, tilveiebringelse av perforeringsog hullingstjenester for andre; tjenester i forbindelse med vikling av rørledninger i forbindelse med olje- og gassbrønner; nitrogentjenester for olje- og gassboring og produksjonsindustri, nemlig stimulering og testing; brønnloggingstjenester, produksjonsloggingstjenester, gjenvinning og gjenbruk av rør og rørledninger, tjenester i forbindelse med glattvaiere, høyytelses oppfiskingstjenester, testing av rør og rørledninger og mekaniske tjenester for olje- og gassindustrien; bistandsog hjelpetjenester gjennom rørledninger for olje- og gassindustrien. KL. 40: Bearbeidingstjenester i forbindelse med olje- og gassbrønner, nemlig oljebrønnoppsplitting og - oppsprekking og oljebrønnperforering. KL. 42: Overvåkning, inspeksjon og administrasjon av olje- og gassbrønnutstyr for andre; inspeksjon av olje- og gassfeltbrønnrør og -fôringer; inspeksjon av olje- og gassfeltrørledninger, olje- og gassbrønntjenester, nemlig snubbingtjenester. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker. EM, ,

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: C 58 (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Skandinavisk Timport Vagn Levring ApS, Korshøjvej 2, DK-8600 Silkeborg, DK (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer av tre. KL. 20: Møbelplater, møbelplater av tre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUERVO 58 (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 32: Øl og maltholdige drikkevarer; ikkealkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. KL. 33: Alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; alkoholholdige cocktailblandinger. KL. 32: Øl og maltholdige drikkevarer; ikkealkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger. KL. 33: Alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikkevarer beregnet blandet med øl og maltholdige drikker; alkoholholdige cocktailblandinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOTOSTILO (730) Innehaver: Erland Knutsen-Øy, Sagastien 24, 2817 Gjøvik, NO KL. 16: Fotografier, papir, papp, trykksaker, skrivesaker, trykktyper og klisjéer. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIBROMED (730) Innehaver: Meditron ASA, Leangbukta 40, 1392 Vettre, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; hygieniske artikler av gummi; kondomer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAX FACTOR MORE LASHES (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Autoretur AS, Postboks 97, 1740 Borgenhaugen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 39: Innsamling av kasserte kjøretøyer. KL. 40: Gjenvinning av kasserte kjøretøyer. (730) Innehaver: Steel Tank Institute, Lake Zurich, IL 60047, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Lagringstanker og -beholdere av metall for væsker og lignende, solgt tomme. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLASS PAD MANAGER (730) Innehaver: Casio Keisanki KK (Casio Computer Co Ltd), 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: The Professional Golfers Association of America, Palm Beach Gardens, FL, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig utførelse/ avholdelse av profesjonelle golfturneringer og produksjon av televiserte golfbegivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 9: Håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); personlige datamaskiner; derav datamaskinvarekomponenter og periferiutstyr; programvare for datamaskiner; skrivere for datamaskiner; programvare til bruk for å oppnå datautveksling mellom en personlig datamaskin og et armbåndsur eller et digitalt kamera og andre elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalkulatorer; vitenskapelige elektroniske kalkulatorer; personlige elektroniske planleggere; digitale kamera; skrivere for digitale kamera; LCD TV-sett; navigasjonsapparater og instrumenter; bilnavigasjonsapparater og instrumenter; mobiltelefoner; elektroniske etikettskrivere; personsøkere; radioer; CDspillere; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; ferdiginnspilte CD er, ferdiginnspilte DVD er; spillefilmer (på lagringsmedier som inngår i denne klassen). (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLEXIPOWER (730) Innehaver: Flexi Bemanningsløsninger AS, Neuberggt 19 A, 0367 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 35: Personellrekruttering; vikarbyrå; konsultasjonsvirksomhet vedrørende forretninger og personalspørsmål. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLASS PAD (730) Innehaver: Casio Keisanki KK (Casio Computer Co Ltd), 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); personlige datamaskiner; derav datamaskinvarekomponenter og periferiutstyr; programvare for datamaskiner; skrivere for datamaskiner; programvare til bruk for å oppnå datautveksling mellom en personlig datamaskin og et armbåndsur eller et digitalt kamera og andre elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalkulatorer; vitenskapelige elektroniske kalkulatorer; personlige elektroniske planleggere; digitale kamera; skrivere for digitale kamera; LCD TV-sett; navigasjonsapparater og instrumenter; bilnavigasjonsapparater og instrumenter; mobiltelefoner; elektroniske etikettskrivere; personsøkere; radioer; CDspillere; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; ferdiginnspilte CD er, ferdiginnspilte DVD er; spillefilmer (på lagringsmedier som inngår i denne klassen). (730) Innehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; helseomsorg; veiledningstjenester relatert til helseomsorg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELSEAVTALEN (730) Innehaver: Mahcon Media AS, Postboks 1, 4333 Oltedal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LINGWIN (730) Innehaver: Norsk Interaktiv AS, Postboks 1866 Gimle, 4686 Kristiansand S, NO (730) Innehaver: Romerike Arkitekter AS, Postboks 166, 2151 Årnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 42: Arkitekter; interiørarkitekter; prosjektstudier; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; arealplanlegging og prosjektstyring (bygging); faglige konsultasjoner. KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Agder Bær & Grønt AS, Møll, 4519 Holum, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 31: Friske frukter og grønnsaker. (730) Innehaver: Pizza Mille ANS, Glemmengt 43, 1608 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Morten Sæther, Holtegt 23, 0355 Oslo, NO (730) Innehaver: Culinor AS, Postboks 135, 1313 Vøyenenga, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 30: Næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEPINO (730) Innehaver: De Danske Spritfabrikker A/S, Langebrogade 4, DK-1016 København K, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Opp&Ned AS, Bølerveien 1, 2016 Frogner, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 37: Bygge-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWERHEAD (730) Innehaver: Gillette Canada Co also trading as Oral- B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ON L4Z 4C5, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannbørster. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMØRBLID TOVIAZ (730) Innehaver: Knut Erik Niklasson, Hamanskogen 77, 1338 Sandvika, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørkede og kokte grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød bakverk og konditorvarer, konfektyr, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, krydder, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JWS (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, TVapparater og video. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BIOBEAM KENKOBIO (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; terapeutiske artikler; terapeutiske belter og omslag; magnetiske impulsgeneratorer for medisinske formål; elektromagnetiske apparater, instrumenter, maskiner og artikler; magnetiske feltgeneratorer; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggssåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske innleggssåler, magnetiske terapeutiske laken; bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; pads, omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske pads for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner og artikler; elektriske varmetepper og pads for medisinske formål; pads for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtre for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjernrød- og infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Nikken International Inc, 52 Discovery Road, Irvine, CA 92618, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Massasjeapparater og -instrumenter; manuelt og elektronisk drevne massasjeinnretninger, instrumenter og maskiner; terapeutiske apparater og instrumenter; terapeutiske artikler; terapeutiske belter og omslag; magnetiske impulsgeneratorer for medisinske formål; elektromagnetiske apparater, instrumenter, maskiner og artikler; magnetiske feltgeneratorer; madrasser, puter og vattepper, alle for medisinske, terapeutiske og ortopediske formål; sterile kirurgiske tepper; innleggssåler for fottøy for medisinske og ortopediske formål; magnetiske innleggssåler, magnetiske terapeutiske laken; bandasjer for ledd; støttebandasjer, elastiske bandasjer; pads, omslag og støttemateriell for medisinske formål; elektriske pads for medisinske formål; ortopediske bandasjer, ortopediske artikler; ortopediske fottøy og klær, såler, belter; stresslindrende apparater, instrumenter, maskiner og artikler; elektriske varmetepper og pads for medisinske formål; pads for forebyggelse av trykksår; ultrafiolette strålelamper for medisinske formål; filtre for ultrafiolette stråler for medisinske formål; fjernrød- og infrarødapparater, instrumenter og maskiner for medisinske, helse- eller helbredende formål; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

tidende nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 34-2003.08.18 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer