nr 46/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 46/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPYDER SPYDER Bombardier Recreational Products Inc, 726 St. Joseph Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:12 Befordringsmidler til bruk på land, inkludert alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere. Klasse:28 Spill og leketøy; inkludert miniatyr terrengkjøretøy, motorsykler, trehjulinger, scootere og radiostyrte modellkjøretøy, nemlig terrengkjøretøy, motorsykler, trehjulinger, scootere. Klasse:35 Detaljhandeltjenester for alle terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere; annonse- og reklamevirksomhet, reklame og fellesreklame og -promotering av alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger og scootere for andre i form av tvreklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater, fremskaffelse av informasjon via internett vedrørende salg av terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere, promotering av salg av terrengkjøretøy, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere for andre i form av tvreklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater og fremskaffelse av informasjon via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spiren Spiren Kragh Impuls AS, Baugsåsen 11, 1525 MOSS, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:41 Elektroniske publikasjoner. Bøker, kort, magasin, blad, trykksaker, fotografier, publikasjoner, instruksjons- og undervisningsmateriell. Forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker, kort, magasin, blad, trykksaker, fotografier, instruksjons- og undervisningsmateriell. Utgivelse og publisering av elektroniske tidsskrifter og elektronisk materiell. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utvikling av menneskers indre ressurser og vekst. Kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LASH LOVE LASH LOVE Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/666,627 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLAYDOM PLAYDOM Playdom Inc, 100 West Evelyn Avenue, Suite 110, CA94041 MOUNTAIN VIEW, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software, nemlig dataspill software, computer utviklingsverktøy for dataspill, videospill, online spill, og spillrelaterte applikasjoner; interaktive videospillprogrammer; elektroniske spill og spillrelaterte applikasjoner og utviklingsverktøy som kan lastes ned via Internet, computere, mobile computere og trådløst utstyr. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av dataspill, forbedringer og utvidelser av innholdet i dataspill, spill, spillapplikasjoner og utviklingsverktøy, anmeldelser av dataspill, informasjon relatert til dataspill, forbedringer og utvidelser av spill og utviklingsverktøy via lnternet, computere, mobile computere og trådløst utstyr, dataspill og spill tilveiebrakt via en lnternet websideportal; nyheter og informasjon vedrørende dataspill tilveiebrakt via en lnternet websideportal; forbedringer og utvidelser av tilleggsspillinnhold, utviklingsverktøy, og sosiale nettoppbyggings verktøy og muligheter for dataspill; dataspill og informasjon vedrørende dataspill tilveiebrakt via en link til andre websider. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datatjenester, nemlig softwareutviklingstjenester, dataprogrammering, design, utvikling og utnyttelse av dataspill, videospill, online spill, spillrelaterte applikasjoner og utviklingsverktøy for andre; dataspillutvikling og integreringstjenester; fremskaffelse av en webside på Internet for å være vert for dataspill; fremskaffelse av en webside inneholdende ikke-nedlastbare softwareverktøy for bruk ved tilgang til, spilling av og oppsporing/sporfølging av utførelse og ytelse angående dataspill fremskaffet online og via computere, mobile computere og trådløst utstyr, og for kommunisering med andre spillere av slike spill, og for å opprette og være vertskap for mikrowebsider for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELEVEN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja 7-Eleven Inc, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 1000, TX75201 DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Nærbutikktjenester, i form av detaljsalg av mat og drikke; bedrifts- og forretningsledelse; annonse og reklamevirksomhet; forretningsadministrasjon; kontortjenester. Klasse:43 Nærbutikktjenester, bevertning av mat- og drikkeprodukter for konsumering inne i eller utenfor salgslokale, takeaway-tjenester, tilveiebringelse av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Williamson-Dickie Manufacturing Co, 319 Lipscomb Street, TX76104 FORT WORTH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Herre- og guttebukser. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kidsa.no Leker & Gaver levert rett hjem til Kidsa (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSBORNE DESDE 1772 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Kidsa Thomas Tverback, Lysefjordgata 76, 4015 STAVANGER, Klasse:20 Vippestoler. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, smekker. Klasse:28 Spill og leketøy, barneleker, babyleker, leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sølvsuper Sølvsuper Advanced Thinkers Engineering AS, Lilleakerveien 43, 0284 OSLO, Klasse:9 Radioapparat. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Grupo Osborne SA, Fernán Caballero, 7, PUERTO DE SANTA MARÏA, CÁDIZ, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; brandy, vin, sherry. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Øyeblikkets Mester Øyeblikkets Mester Fredheim Consulting, Bergesvevegen 94, 2618 LILLEHAMMER, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAKTEMA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja The European Wergeland Centre, Stensberggt 25, 0170 OSLO, Tank Design AS, Sagveien 23 A Inngang 1, 0459 OSLO, Klasse:16 Trykksaker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Taktema v/ Morten Inge Kristensen, Svenskveien 136, 8610 GRUBHEI, Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOCSYS DOCSYS Neopost Sverige AB, Box 20026, BROMMA, SE Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontorutstyr. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klimpre Klimpre Freddy Groth, Rosenkrantz gate 4, 1707 SARPSBORG, Klasse:9 Apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; verktøy (elektriske); musikkinnspillinger; apparater til bruk med ekstern skjerm eller monitor; musikkapparater; ringetoner; operatørlogoer; CD-rom; DVD; Blue-ray; film; filmsnutter; videospill; computer baserte briller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; MP3 og andre digitale filmformater; håndholdte datamaskiner; applikasjoner for mobiler og internett; datafastvare(firmware); datamaskinvare (hardware); multimedia apparater og instrumenter. telekommunikasjon og nettverk. Klasse:16 Papp; trykksaker; klebemidler; klistremerker for papp og papir; instruksjons- og undervisningsmateriell; klisjeer og plastemballasje. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet på instrumenter, apparater, dataprogrammer, små datamaskiner, databehandlingsutstyr, verktøy (elektriske), musikkinstrumenter; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; kurs/undervisning; konsert og festivalvirksomhet; camp og workshopvirksomhet (workshop av ulike slag); lydopptak; videoopptak; videofremføring; fjernsyns- og radio underholdningstjenester; sceneproduksjon; produksjon og fremføring av show; forlagsvirksomhet; musikkforlag; arrangering og ledelse av seminarer; konferanser; utstillinger; livefremføringer; film og videoproduksjon, distribusjonstjenester; utgivelse av bøker, hefter, magasiner og andre tekster; online underholdning; online radio og tv-programmer; multimedia publisering av bøker, hefter, CD-rom, magasiner, programvare og spill; Tv- underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stutz Performance Stutz Performance Xenon Holding AS, Aslakveien 20, 0753 OSLO, Klasse:7 Motordeler av alle slag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen madsen Mogens B. Madsen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Juridisk Avdeling i Coop NKL BA, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse:20 Møbler; herunder stoler, møbeldeler. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THEAM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Calcipotriol Sandoz (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Stiftelsen RSAR, Instituttveien 25, 2027 KJELLER, Klasse:9 Seismisk registreringsinnretning og software for tilstandsovervåking av tunneler og bergrom. Klasse:42 Geologiske tjenester i form av tilstandsovervåkning av tunneler og bergrom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linomal Linomal Møre Tyri Vidar Henden, 6683 VÅGLAND, Klasse:2 Maling. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/716,061 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RALDAPSA RALDAPSA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/716,054 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RELFUGA RELFUGA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORD BLUE LANE SOLUTIONS FORD BLUE LANE SOLUTIONS Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Passasjerautomobiler; motorer for passasjerautomobiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/716,391 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DALRADCA DALRADCA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/716,468 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROMGLI ROMGLI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAYFAIR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAN PATRON PLATINUM GRAN PATRON PLATINUM Patrón Spirits International AG, Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); destillert sprit; rom; tequila; vin; brennevin. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gallaher Ltd, Members Hill, Brooklands Road, KT130QU WEYBRIDGE, SURREY, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:34 Tobakk, enten bearbeidet eller rå; røyketobakk, pipetobakk, håndrullet tobakk, tyggetobakk, snustobakk; sigaretter, sigarer, sigarillos; substanser for røyking solgt separat eller blandet med tobakk, ingen med medisinale eller legende formål; snuff; artikler for røkere inkludert i klasse 34; sigarettpapir, sigarettholdere og fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAN PATRON BURDEOS GRAN PATRON BURDEOS Patrón Spirits International AG, Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, CH Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.); destillert sprit; rom; tequila; vin; brennevin. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIKKEL REV MIKKEL REV Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 KINSARVIK, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 CD-plater, CD-rom og videogrammer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spekters arbeidsgiver barometer og Arbeidsgiverbarometeret Spekters arbeidsgiver barometer og Arbeidsgiverbarometeret Arbeidsgiverforeningen Spekter, Postboks 1511 Vika, Kronprinsesse Märthas plass 1, 0117 OSLO, Klasse:35 Kartlegging av arbeidsgivers holdninger og synspunkter innenfor norsk arbeidslivsspørsmål i form av spørreundersøkelser; publisering av rapporter som inneholder resultater av spørreundersøkelsene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Danske Research (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 KØBENHAVN K, DK Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved forretningsledere, virksomhetsdrift og forretningsadministrasjon, bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; informasjon, rådgivning, styring, planlegging, bistand og overvåkning vedrørende forretningsvirksomhet, forretningsledelse og - organisasjon; forretningsmessig bistand i form av handelsinformasjon og -rådgivning; analyser av omkostninger; forretningsmessige opplysningskontorer; forretningsundersøkelser; innhenting av forretningsopplysninger; datasøking for andre i computerregistre og -databaser; innhenting, sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjon i computerdatabaser og -registre, herunder til bruk for transmittering og visning av finansielle opplysninger; forretningsmessig bistand i forbindelse med computerstøttet databasestyring; utarbeidelse av kontooppgjør, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering i forretningsanliggender; kommersiell bistand ved virksomhetsoperasjoner for andre; kommersiell konsulentbistand vedrørende virksomhetsovertakelser, fusjoner og omlegging av ervervsvirksomheter; detaljhandel med samt import- og eksportagenturer vedrørende motorkjøretøy, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; salgsfremmende foranstaltninger for andre; innkjøpsbistand til andre ved kjøp av varer og tjenesteytelser; innhenting av tilbud på varer og tjenesteytelser på tredjemanns vegne med henblikk på å oppnå besparelser og forhandling med virksomheter; forretningsmessig bistand gitt av rasjonaliseringseksperter; regnskapsførsel; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og markedsføring; markedsføringsbistand; marketingforskning; markedsanalyser; marketingundersøkelser; utarbeidelse av reklame slogans; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse av salgs- og markedsføringsmateriell; adresserte reklameforsendelser; online-annonsering på Internet og computernettverk; oppdatering og 11

12 registrerte varemerker /09 Klasse:36 spredning av annonse- og reklamemateriell; mangfoldiggjørelse av dokumenter; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; informasjons-, rådgivnings-, konsulent- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet, eiendomsmeglervirksomhet; låne-, kreditt- og finansieringsvirksomhet; kreditgivning; formidling av lån, kreditt og finansiering; kredittkontrakter; kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering og lån mot sikkerhet, herunder i form av pant, eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerhet i aktiva; finansiering av avbetalingskjøp; avbetalingslån og -kreditt; joint venture finansiering; finansiering av avbetalinger; finansiering av loyalitetsordninger; finansiering av terminlån; sikkerhetsstillelse i form av kausjon og garanti; finansiell leasing av fast eiendom, motorkjøretøy, computer hardware, computer software og maskiner, apparater og utstyr til bruk for produksjonsvirksomheter, landbruksvirksomheter og entreprenørvirksomheter; realkreditlån; utarbeidelse og strukturering av finansielle ytelser, herunder finansiering og leasing; factoring; finansiell clearingvirksomhet; valutarisk virksomhet, herunder valutahandel, valutaveksling og valutautstedelse; investering av kapital; informasjon om finansiering og investering av kapital; informasjon og rådgivning om alternative og equity investeringsstrategier; finansiell sponsoring; finansiell risk management; investeringsfond og -foreninger, inklusive alternative investeringsfond og -foreninger, herunder hedge fond, venture kapital fond og private equity fond; pantelånervirksomhet; inkassobyråvirksomhet; innkreving av betalinger, herunder leie- og avgiftsbetalinger; finansiell analyse og tilveiebringelse av finansiell informasjon med henblikk på kreditstyring, risikostyring samt kredit- og forsikringsvurdering; administrasjon, kontroll og behandling av betalinger; pensjonskassevirksomhet; sparekassevirksomhet; bankvirksomhet; utstedelse av konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkkort; finansielle tjenesteytelser vedrørende konto-, kredit-, debet-, heve-, betalings-, bank-, virksomhets-, forretnings- og butikkkort; utstedelse av reisesjekker; utstedelse av verdikuponger og sjekker; kontokort-, hevekort- og kreditkortservice; elektronisk overførsel av penger; banktjenester utført fra hjemmet; finansiell virksomhet i forbindelse med betalingssystemer via Internet og andre globale computernetverkssystemer; tilveiebringelse av finansielle tjenesteytelser via Internet og intranet; kreditt, långivning og finansiering via Internet og andre globale computernetverkssystemer; betalingsservice til bruk på et globalt computernetverk; finansiell informasjon, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhet, fast eiendom); fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie av fast eiendom, herunder kontorlokaler, landbrukseiendommer, erhvervseiendommer og leiligheter; leasing av fast eiendom, herunder kontorlokaler, landbrukseiendommer, erhvervseiendommer og leiligheter; aktuarvirksomhet; taksering av fast eiendom; forsikringsvirksomhet og forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon av forsikringskrav; informasjon og rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet, herunder bistand og informasjon; forsikringsmessig skadeadministrasjon og - behandling; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser også gitt via Internettet og intranet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og computer software; utleie av computer hardware, computer software, utstyr til elektronisk databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; computerprogrammering; design og utvikling av computer hardware og computer software, herunder til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler- og finansieringsvirksomhet; vedlikehold av computer software til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler- og finansieringsvirksomhet; design, utvikling og vedlikehold av computer software til transmittering, visning og lagring av transaksjons-, identifikasjons- og finansielle opplysninger til bruk i finans-, bank- og telekommunikasjonsbransjer; utvikling, vedlikehold, overvåkning og administrasjon av hjemmesider for andre; rådgivnings- og konsulentvirksomhet vedrørende alle de forannevnte ytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet IR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIGRESTA MIGRESTA Pozen Inc, 1414 Raleigh Road, Suite 400, NC27517 CHAPEL HILL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av smerte og betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater for behandling av migrenehodepiner og hodepiner. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLING SLING Sling Media Inc, 1051 E Hillsdale Blvd, Suite 500, CA94404 FOSTER CITY, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Datamaskinhardware for streaming av audio-, video-, bilde- og datainformasjon til forskjellige klientapparater, nemlig TV, personlige datamaskiner, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDA), og audio- og videodekodere; datamaskinsoftware for streaming av audio-, video-, bilde- og datainformasjon til forskjellige klientapparater, nemlig TV, personlige datamaskiner, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDAs), og audio- og videodekodere; TV; personlige datamaskiner; mobiltelefoner; lagringsanordninger for lagring av audio-, video-, bilde- og datainformasjon; stedsoverføringsinnretninger; audiodekodere; videodekodere; fremvisning, nemlig dataskjermer, datamonitorer, LCD skjermer; satellitt-, kabel- og bakkebundete televisjonsmottagere; digitale videokameraer; digitale kameraer; bærbare mediaspillere; hjemmeaudio og -videoservere; audio/video mottagere; digitale video opptagere; digitale media adaptere; videoprosessorer; videosendere; elektroniske apparater og anordninger for kontroll av betalingstelevisjonstjenester; kommunikasjonssoftware, nemlig nettverkssoftware for audio-, video- og datadistribusjonssystemer; distribusjonssystemer for overføring av audio-, video- og datasignaler fra en mottager til klientfremvisningsanordninger; fjernkontroller for TV, radioer, stereoer, TV mottagere, multimediainnretninger, personlige datamaskiner og mediaservere; personlige digitale assistenter (PDA); videoopptakskort; sammenknyttede overvåkingskameraer; software som reflekterer tilgjengelig liste over programmer vist på skjerm; anordninger for overføring av data over kraftlinjer; software som muliggjør opplasting, postering, visning, modifisering, fremvisning, tagging, blogging, deling eller på annen måte tilveiebringe elektronisk media og informasjon over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; datamaskinhardware og -software for kontroll av audio- og videoinnretninger og for besiktigelse, søk og avspilling av audio, video, TV, film, fotografier og andre digitale bilder; bærbare digitale elektroniske innretninger, nemlig mobiltelefoner, personlige digitale assistenter, bærbare mediaspillere og bærbare datamaskiner for opptak, organisering, overføring, mottak, manipulering, avspilling og gjennomgang av data-, bilde-, audio- og videoinformasjon; datamaskinsoftware for benyttelse til organisering, overføring, mottaking, manipulering, avspilling, gjennomgang av data-, bilde-, lyd- og videoinformasjon; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; operatør vedlikeholds- og instruksjonsmanualer distribuert sammen med det forannevnte. Klasse:38 Overføring av video-, bilde-, audio- og datainformasjon via satellitt-, kabel-, trådløst-, internett-, fiberoptiskt- og datamaskinnettverk; streaming av audio- og videomateriell over internett; informasjonsoverføring via elektroniske kommunikasjonsnettverk; audioog videokringkastingstjenester over internett eller andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av elektroniske nettsteder som fremviser informasjons-, audio- og videonettsider, online fora, samtalerom, epostlistehåndterer og blogger; tilveiebringelse av online samtalesteder og elektroniske oppslagstavler for overføring av beskjeder blant brukere innen område for underholdning og generell interesse; telekommunikasjonstjenester, nemlig, overføring av video-, bilde-, audio- og datainformasjon via televisjon-, satellitt-, kabel-, trådløst-, fiberoptisk-, audio- og videomedia, og globale datamaskinnettverk; televisjonsoverføringstjenester. Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig fremskaffe en webside inneholdende videoer, bilder, lyd og datainformasjon innenfor underholdning; fremskaffe en webside inneholdende lyd- og bildeklipp fra et vidt spekter av tv-program, filmer, musikkvideoer og radioprogram; online journaler, nemlig blogger inneholdende lydklipp, videoklipp, musikalske fremføringer, musikkvideoer, filmklipp, bilder, informasjon og annet multimedia materiale innenfor underholdning og allmenn interesse. 13

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 18/09-2009.04.27 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 18/09-2009.04.27 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 18/09-2009.04.27 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer