Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983"

Transkript

1 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet rent fysisk be avsuttet på desember 1983, har det gått svært ang tid før denne rapporten foreigger. Dette er sterkt å bekage, men Domøy Titaksag vi ikke aene bære ansvaret for dette. styringsgruppen for prosjektet be, både representant fra fiskerirettedningstjenesten og kommunen anmodet om å deta. Det er med bekagese vi må tikjennegi, at dette ikke avstedkom særige bidrag, hverken ti gjennomføringen eer suttføringen av prosjektet. Resutat og registreringer fra prosjektet be overevert den kommunae titakskonsuenten, for utarbeidese av rapportforsag. Dette foreå først over ett år senere, og styret i Titaksaget tok deretter umiddebart rapporten opp ti behanding. Etter nøye vurdering fant man ikke å kunne godta det framagte forsag, p.g.a. mangende innhod. meomtiden hadde den kommunae titakskonsuenten suttet i sin jobb, og foratt kommunen. Dette førte ti at andre måtte ofre mange og ange kvedstimer, før det herværende produkt foreigger. Vi håper imidertid, at det gjennomførte prosjekt og rapporten kan bidra ti større muigheter for kommersie utnyttese av de okae forekomstene av O-skje. For Domøy titaksag, september 1985 Martin Soia Oie Haugen Svein Karsen tønner («kvarter»). Den be så videresendt ti Lofoten hvor den be benyttet ti agn under inefisket. Siden den tida har imidertid forekomstene av O-skje ikke vært benyttet. Med den nevnte svikten i fiskerinæringa, fugte også en reverserende utviking innen den okae bosetting. Ungdom forot både øya og kommunen, des p.g.a. bedre muigheter for utdanning og «en trygg arbeidspass» i mer sentrae strøk, og des p.g.a. eventyrysvnysgjerrighet. Ikke ae var viige ti å akseptere denne utvikinga. Søking etter aternative muigheter for syssesetting og dermed et vesentig grunnag for fortsatt bosetting, trengte seg derfor fram i manges bevissthet. Dette resuterte b.a. i, at Domøy be et pionerområde og tyngdepunkt innenfor moderne fiskeoppdrett. Det samme er nå i ferd med å gjenta seg innen skjedyrking. Nevnte bevisstgjøring var også foranedningen ti dannesen av Domøy Titaksag. Dette er en friviig organisasjon med b.a. føgende formå; - ny og økt-syssesetting - økt bosetting - større trivse, m.v. Med arbeidet for økt syssesetting, var det naturig for aget å kartegge/ anaysere de okae naturgitte ressurser. Resutatet av dette, sammenhodt med popuariseringen av «sjømat» i kosthodet og aternativ høsting/dyrking av havets ressurser, førte ti at O-skje pånytt be vurdert som en muig «evevei». Erfarne fiskere, som tidigere hadde vært med å høste O-skje, mente at de okae forekomstene var ike store. Mået med- og oppbyggingen av prosjektet: Titaksaget var fra starten av den formening at O-skjeene denne gang måtte brukes ti menneskeføde og ikke ti agn. Dette på grunn av at man så for seg et visst kostnadsnivå i forbindese med fangst, og de generee markedsmuigheter skjemat ser ut ti å ha. For å teste hvorvidt det ot seg gjøre å drive forsvarig fangst, forede og omsette O-skje trengte Titaksaget en kapitainnsats for å forsvare kostnadene vedrørende et forsøksprosjekt. Denne kapitaen yktes det Titaksaget å få ved at aget oppnådde et )iskudd stort kr ,-, gjennom statige bevigninger ti Hitra kommune. Titaksaget bestemte videre at prosjektecskue innehode disse hevede- ' ementene; - kartegging av 0-skjeUførekomstene - foreta prøvefisking av O-skje, og gjennom dette fisket finne fram ti det mest egneige fangstredskap - vurdere de forskjeige foredingsmetoder gjennom samarbeid med oka foredingsbedrift - teste markedet, samt se på hvordan markedsføring/sag bør egges opp. Bakgrunn for prosjektet: Den tradisjonee fiskerinæringa har innti de senere år, vært den dominerende næringsvei på Domøy i Hitra kommune. Sviktende ressursgrunnag var en vesentig årsak ti at den yngre generasjon hverken våget eer ønsket, å satse på denne næringa som evevei. 40 og 50-åra, hadde de store okae forekomstene av O-skje stor betydning for den okae syssesetting. På det mest intensive var det fra 1 00 ti 150 mann, som gjennom vinterhavåret beskattet denne ressursen. Etter opptak/høsting be skjeene åpnet og innmaten tatt ut og satet i små Skisse over utstyr og høstingsmetode som be benyttet både under prosjektet og i «game tider». 33

2 Gjennomføringen av prosjektet Etter en tids panegging av en nedsatt styringsgruppe, be prosjektet igangsatt i januar 1983 og avsuttet i desember samme år. Ti utprøving og registrering av forekomstene, utprøving av utstyr og høstingsmetoder, samt opptak av nødvendig skje for den øvrige de av prosjektet, be fisker Emi Brevik engasjert. Videre be Domøy Fiskeindustri A/S, engasjert for mottak og utprøving av forskjeige foredingsaternativer, samt teste produktene på et potensiet marked. Kartegging av forekomster, utprøving av utstyr og høstemetoder Når det gjeder utprøving/registrering av feter m.v., be det fortrinnsvis satset på å teste «game fet». Brevik med sitt hjepemannskap hadde erfaring fra 50- åras drift, og med bakgrunn i denne og andre ignende prosjekt, be utstyr og høstingsprinsipp vagt. Jfr. skisse av høstingsmetode og pog. Sidene 33 og 35. De fet som be prøvet, samt en registrering og grov bedømmese av «game fet», er inntegnet/beskrevet på egne kart. (Kartene er forstørrede deer av sjøkart nr. 39, jfr. sidene Når det gjeder utprøvingen av høstingsmetoder, utstyr, fet osv., fikk dette sin kare begrensning gjennom den bevigede tiskuddsramme. Resutatet må derfor ses i ys av dette. Prøveopptakene viste imidertid, at forekomstene sannsynigvis er ike store og gode som tidigere år. Prøveopp-,- Line ti hjep ved «fastkjøring» av pogen Fytepontong/fåte e. ign.,.r r Primær føyteine,-y' takene bekrefter også at det i ikhet med tidigere erfaringer, er ti des tidkrevende og probematisk å få «hu på fetene». Oppnår man først dette, er det straks enkere å få opp større mengder med skje pr. forsøk, med den type utstyr som be vagt. Et annet probem ved bruk av pog, er at vrakprosenten bir reativt høy. Avhengig av bunnforhodene varierte mengde knust skje på meom 14-23%. Et annet probem ved denne type høstingsmetode, er riktig bruk av såve båter som motorkraft. Dette er imidertid vanskeig å beskrive, sik at eventue videre oppføging av prosjektet, bør foregå i samarbeid med de som aerede har vunnet erfaring på området. Det sås også fast, at denne høstingsmetode er reativt ømfiendtig for vær, vind og strømforhod. Eventue kommersie/intensiv drift, som bør være muig ut ifra en voummessig betraktning av forekomstene, er derfor avhengig av optima utnyttese av gunstige værforhod. Dette betinger imidertid et etabert og vefundert mottakesesapparat i «nærheten» (vufferager). De utøvende «fiskere» i prosjektet, konkuderer også med at eventue bruk av 2 poger bør vurderes. Med dette menes at begge pogene føger i «samme sep». Dette vi eventuet bevirke at den første «tar hu»/river øs skjeene, mens den andre ettere vi kunne «poge» og samtidig få med seg øsrevne skje. (Om man først «får hu» på et fet, er det vanskeig å «treffe samme fure» i neste forsøk). Bruk av 2 poger samtidig, vi sannsynigvis betinge kraftigere bruk av motorkraft, bedre utstyr i båtene og endret teknikk. Smaere pog( er) enn «Teoretisk skisse» som viser antatt mer rasjone og kostnadsreduserende høstingsprosess. den som be benyttet bør også vurderes nærmere. (Jfr. skisse nederst). Uansett bruk av en eer to poger, så mener de nevnte fiskere at det bør være minimum 2 hest 3 personer pr. ag, ved bruk av dagens høsteteknikk -metodikk. Den ene må passe hovedbåt m.h.t. kurs, reguering av motorkraft m.v., mens den andre person befinner seg i hjepebåten for å ha oppmerksomheten med pogen, d.v.s. bidra ti å øsne pogen når den sitter fast osv. Den eventuet tredje person hjeper ti ved «hiving/setting» av pogen, samt rensker/kargjør anvendbar skje meom hvert «hiv». En ide som bør vurderes og eventuet utprøves nærmere, er skissen som viser at hjepebåten erstattes med en fytepontong/fåte e. ign. Denne bør eventuet være utstyrt med trinse-/ tauanordninger som muiggjør at mannskap i hovedbåten kan overta de oppgaver som personen i hjepebåten har. Dette kan bidra ti vesentige kostnadsbespareser i høstprosessen, gjennom redusert mannskapsbehov. (Jfr. skissene på side 33 og 34). Nevnte fiskere mener også det er fere feter med skje, enn de som er registrert og inntegnet på vedagte kart. Mottak - foreding Som tidigere nevnt, var en de av måsettingen med prosjsktet å få testet O-Skje på konsummarkedet. Lokat hadde man ingen erfaring med dette, så her måtte man føe seg fram. Totat be det mottatt ca. 530 kg med skje. En de av dette vagte man å «ta rett i and», mens en de be meom agret i notposer i sjøen. Ved sik meomagring kom man fram ti b.a.; - skjeene må være skadefri (eers vi de forurense/forringe de evende/ friske og muigens forårsake dødeighet) - agring over engre tid medfører redusert matinnhod - sik agring er nødvendig, dersom skjeene har stått på sa1:1dbunn og dermed innehoder en de sand-/ gruspartiker («gå seg rein») den videre prosess på and forsøkte man føgende: a. Innfrysing av runde ferske skje b. Oppbevaring av evende skje pastsekker c. Dampet, utskiing av mat, vakuumpakking og deretter.innfrysing d. Dampet, rensket og vakuumpakket 34

3 e. Dampet, rensket, røkt og vakuumpakket f. Dampet, rensket og agt i sukker-/ satake. Forannevnte ga føgende erfaringer: Ad pkt. a: Dette ga kart dårigere resutat enn de øvrige. Matinnhodet (før damping) be redusert med ca. 30%, og fikk en tørrere konsistens. Ad pkt. b: Ved å oppbevare sekkene med skje i kjøerom bevirket dette at skjeene hodt seg evende og friske i 4-5 døgn. Ad pkt. c: Dette syntes å være et godt aternativ. Samtidig som det ga vesentig engre hodbarhet, behodt man også kvaiteten godt. Ad pkt. d og e: Gode aternativ ved oppbevaring i kjøerom/-disk, men gir vesentig kortere hodbarhet enn ved frysing. Ad pkt. f: Gode erfaringer med muigheter for uik tisetting av krydder e. ign. mange på konserveringsmidde var hodbarheten begrenset, og produktet be ikke prøvd «i markedet». Ut over defte registrerte man føgende; - ved rensking av «rå» skje, fikk man 18-22% netto mat - etter koking av rund skje, be brutto (rund) vekt redusert med 35-50% - netto matinnhod etter koking, ga 13,8-16,1% av brutto (rund) vekt - kvaitet og voum (matinnhod) be redusert i sommerhavåret, og de game erfaringer m.h.t. kvaitetsforskje meom fetene har fortsatt gydighet (Jfr. kartutsnitt med. kommentarer). Markedmarkedsføring/sag: De ambisiøse måsettinger var, som tidigere nevnt, ikke særig reaistiske sett i forhod ti de økonomiske rammer for prosjektet. Dette fikk da særig konsekvenser for denne deen av prosjektet. Dette resuterte i at en av fordeingsbedriftens markedskontakter i Oso, fikk i oppgave å teste produktene på restaurantmarkedet i byen. Produktvariantene nevnt under ovenstående pkt. b,c,d og e, var de som be prøvd, og tibakemedingen viser føgende: Levert evende i pastsekker: Et godt aternativ, som ga brukerne store individuee vagmuigheter ved tiberedning. Skisse av pog som be benyttet under forsøkene. - Lengde ca. 200 cm - Bredde ca. 80 cm - Høyde ca bunn benyttes «kryssagt/fettet» kjetting - sidene og på toppen benyttes kraftig notin Dampet, rensket, vakuumpakket og fryst: Genere fin respons, uten utfyende kommentarer. (Dette er nå hovedproduktet ti bedriften O-SHELL i Sandnessjøen). Dampet, rensket og vakuumpakket: Meget positivt mottatt. Presentasjonsformen var den beste, p.g.a. deikat utseende, «gryteferdig» og med mange vagmuigheter for videre tiberedning. Dampet, rensket, røkt og vakuumpakket: Smaken på produktet fikk anerkjennese, men utseende/fargen ga angt dårigere «Visue effekt», enn det u røkte aternativ. Konsistensen var også noe tørrere. Produktene beskrevet i foranstående pkt. a og f, be som tidigere nevnt, ikke utprøvd på «markedet». Den «interne» bedømmese av sistnevnte aternativ, tisier imidertid at dette bør være en aktue produkttype Ufr. båskje agt i ake). En vesentig svakhet i den beskrevne markedstesten, var at hverken «distributør» eer mottaker(e) har kunnet antyde prisnivå for produktene. Resutat av prosjektet: Titaksaget, for sin de, er fornøyd med resutatet sett i reasjon ti de økonomiske rammer for prosjektet. Føgende synes å være fastsått; - forekomstene er ike gode som tidigere, og man har fått kartagt en god de av disse - vag og bedømmese av redskapstyper/utstyr ga godt resutat, men utviking er muig og nødvendig - en framtidig kommersie drift er svært avhengig av fiskere med erfaring og god okakunnskap - foreding gir mange muigheter for produktaternativ, men er avhengig av kostnadskrevende utviking - O-skje i forskjeige varianter er positivt mottatt på ett potensiet marked. Konkusjon: Fere forhod tisier at det er behov for ytterigere og økt satsing på O-skje som ressurs. Sike forhod er b.a.: 1. Det generee behov for oka næringsutviking, som gjerne er basert på okae ressurser (også menneskeige og mijømessige). 2. Behovet for oppføging av dette konkrete prosjekt, m.h.t.; - mer nøyaktig kartegging og utprøving av forekomstene - ytterigere utprøving og utviking av redskaper, fangstmetodikk m.v. 35

4 - utnyttese av de okae kunnskaper som be tiegnet gjennom prosjektet - de unikt gode okae forekomsten av O-skje 3. området er det i ferd med å etabere seg en betydeig skjenæring, basert på dyrking. Både framtidige produkter fra denne-, og skje som er høstet fra naturige forekomster, kan; - skape grunnag for et effektivt mottaks- og foredingsanegg (med nødvendig ekspertise og tekniske innretninger) - utnytte de samme distribusjonskanaer - markedsføres overfor de samme kjøpergrupper/markeder. Viser forøvrig ti egen skisse som beskriver den sannsynige prosess fra høsting ti konsum. Ut over dette vi en også her påpeke føgende forhod: - O-skje be ti des meget godt mottatt på ANUGA- matvaremessen i Køn (Tyskand) 1981, og den be antatt å være svært aktue som et spesiet «deikatesseprodukt» (Jfr. rapport fra L.T. Ofteda, b.a. medtatt i «Biåskjeutvagets» markedsrapport). - Et tisyneatende ite, men sannsynig betydeig probem, er seve navnet. På tysk «pferde-musche», tisvarende «horse-musse» på engesk og «hestekje» som også er vanig norsk. På atinsk er betegnesen «Modioa modioa». (kanske vi et bedre navn være «Modioamusse» med tisvarende omskrivninger på tysk, norsk m.f.?). Videre - andre naturige forekomster av skje som kan høstes med samme redskaper m.v. Her menes spesiet fere typer sandskje som ti des betaes (Foredingsbedrift) L- --- 'f' HOSTING Ferske/evende skje w- - -t-: T_r_a_n s_p_o_r _t----~ Mott aks anegg -transport bufferager 1 -sagsarbeid Forhander/detajis~ Distributør - storkjøkken grossist-eksportør ----transport sagsarbeid---- KONSUMENT Iustrasjon over prosessen fra høsting ti konsum svært godt på eksportmarkedene, b.a. i USA og Frankrike. - den titagende interesse for sunnere kosthod, både nasjonat og internasjonat, som favoriserer sjø-mat («seafood-in») - genere endring av nasjonae spisevaner p.g.a. internasjona påvirkning, mer «ekskusivt og spennende», osv. En tør ut i fra foranstående påstå, at det finnes gode muigheter for å skape nye og ønnsomme arbeidspasser med utgangspunkt i ressursen O-skje. Dette betinger imidertid en fortsatt og større offensiv medvirkning fra offentige myndigheters side. Gjennom hee prosessen, fra høsting ti konsum, er det kostbare og tidkrevende probemer som må øses. At fra f.eks. utviking av mer rasjonet utstyr, etabering av kontroapparat,- og ti en ressurskrevende inovasjon av produktet på markedet. Sistnevnte må også føre ti en forsvarig prisfastsetting (hviket ikke be prøvd gjennom prosjektets markedstest), sik at b.a. fiskernes konkusjon som tisier minimum kr. 5, 50 pr kg, må oppnåes for rund/anvendbar skje på «første hånd». 36

5 (Forstørret de av sjøkart nr. 39) Fet som be utprøvd/testet i øpet av prosjektet. Jevnt over gode forekomster, men for ite utprøvd ti å kunne konkretisere størrese, tetthet, kvaitet m.v. Områder man med sikkerhet antar det er O-skje, men det er så vidt vites adri foretatt fangst. hv J S )OS o L ~rto 37

6 Samme kommentarer som på side 15 J :! JfordiW<ken.(---:,iJs~ ~ 6'5 -.:_:,.; 53 38

7 (Forstørret de. ;<Ga~e» 0-skje~~f SIJøkart nr. 39) Leirbunn M' e ter. 2. Fin skjei ~ndre god skje 3. S~or, me~ d:r7 svært små.. 4. Lite prøvd m g/":ager skje 5. Meget fin ~kj~~ fm skje.. ' stor og matrik. o L M. t!f..xj~~ a.o..?...a-'0-oo..tu)t''\. 39

8 (Forstørret de av sjøkart nr. 39) «Game» O-skje-feter. 6. Meget fin skje, stor og matrik. 7. Middes god skje - sandbunn. 8. Bra skje. Be «utpøyd», men er ganske sikkert gjenvokst nå. L.>"SL h ::11u: hv 5 Sek JJ... ' '

9 Suttrapport vedrørende skjeprosjekt Av Kar Kr. Angesen Hva støttemidene er brukt ti Det bevegeige beøp kr ,- er benyttet ti prøvefiske etter skje i tidsrommet 27.1 Q , O 1985 og 22.1 Q-29.1 Q-85. Dessuten er det gjort en studietur ti USA og Canada for å se på markedene for skjeprodukter i tidsrommet Rederiet har toket avtaen sik at den gjat markedsundersøkeser og prøvefiske for om muig å få ti en maskine produksjon ombord og da dekke et forventet underskudd ved prøveproduksjonen. Støttebeøpet kunne ikke benyttes ti investeringer og de investeringer som er foretatt er finansiert gjennom Statens Fiskarbank, Bodø, og Nordandsbanken, Bodø. Beskrivese av høstingsprognosen Høstingen av skjeene foregår ved to skjeskraper som hver er 2,40 m brede. De taues i tråwire og det benyttes her det samme utstyret som for rekefisket. Når skrapene er fue tas de frem på styrbord side ved hjep av bommen på fordekket. Skrapen hives opp i en hydrauisk anordning med sprinker for deretter å senkes ned mot et rensekar. Rensekaret har et voum på ca 3 kubikkmeter. Sekken med skje øftes opp i bakkant og tømmes gjennom åpningen av skrapen. Sprinkene forhindrer at store og tunge gjenstander kommer ned i rensekaret. Skrapen sippes deretter ut i sjøen. Denne teknikken be utviket under prøvefisket i november 84. Fangsten i skrapen består ikke bare av evende skje, mye annet rask og tomska føger også med. Denne massen edes fra rensetanken ti en sorteringstromme hvor mesteparten av rasket bir sortert ut. Erfaringene har vist at denne trommeen trenger store mengder vann for å fungere skikkeig. Trommeen sorterer også ti en viss grad på skjestørresen fordi de minste bir sortert ut. Etter en gjennomgang i sortreringstrommeen må det foretas en ma- nue utrensking av uønskede gjenstander, men det har vist seg at det i hovedsak er mest evende skje og at denne siste rensingen ikke er av stort omfang. Totat trengs det tre mann på dekk for å høste skjeene på en forsvarig måte. Fabrikkanegget Skjeene bir edet ti to agertanker som hver er på ca 3.5 kubikkmeter. Tankene kan fyes med sjøvann. disse tankene begynner første prosessen for å kunne åpne skjeene. Pga fartøystørresen har en ikke kunnet satse på å agre skjeene i ferskvann sik det er gjort ombord i m/s «Hoberg», men en vi varme opp sjøvannet ti ca 20 grader C. og på denne måten få ti den samme effekten. Uten denne forarbeidesen viste det seg at bare ca 4% av skjeene åpnet seg (forsøk ). Det heter seg at haneskje er temmeig ømfintig overfor variasjoner i temperaturen, og antageig også overfor putseige endringer i sathodigheten (Kide: Sportfiskernes Leksikon bind i side 575). Rederiet har her vagt temperaturvarianten mens m/s «Hoberg» vagte sathodighetsvarianten. Foreøbig ser prosessen ovende ut. Etter ca 2 timer i agertanken i oppvarmet sjøvann edes skjeene ti en steamkje som innehoder sjøvann, temp. 95 C. De edes gjennom dette varmebadet i øpet av sekunder og dette er nok ti at mesteparten av skjeene åpner seg. Fra steamkjeen kpmmer skjeene ti en ristemaskin hvor innmaten ristes ut og tomskaene edes overbord. en de av skjeene bir innmaten igjen, men en person foretar der en manue uttaking av den resterende skjematen. At prøvefiske har dreiet seg om å få ti denne uttakingen av skjematen, og sev om det fungerer så er en ennå ikke tifreds med denne deen av produksjonsprosessen. Den videre gangen i produksjonen er forhodsvis enke og er beskrevet tidigere. Markeder Besøket i USA var nyttig. Fiskeristipendiat Richard Sannes i New York var meget hjepsom og har senere kommet med en markedsvurdering av skje i USA. Det er derfor ikke nødvendig å gjenta dette her. En har etter besøket etabert kontakt med firmaer både på Øst- og Vestkysten som er interessert i å kjøpe skjeprodukter fra rederiet. Turen ga dessuten ane~ing ti et besøk i Nova Scotia, Canada, hvor det foregår et meget omfattende skjefiske be det andet ca metriske tonn med skjemat. 71 fartøyer hadde isens for skjeskraping. Disse fartøyene var reativt store fartøyer, 90-1 "17 fot. Dessuten fantes det en betydeig gruppe fartøyer under 65 fot, over 100 stk., som ikke trengte isens og som hovedsakeig driftet inne på fjordene. Aderen på disse fartøyene var meget høy og dersom det ikke innen kort tid skjer en nyinvestering på fartøysiden vi dette fisket antageig bi redusert fordi fartøyene ikke får tiatese ti å gå på sjøen. Fere fartøyer var aerede nektet fartssertifikat. Dette er også et moment å ta med når en ska vurdere markedsutsiktene fremover. Forøvrig var det ite teknoogi som kunne overføres ti norske forhod. Oppsummering Hee oppegget for maskine produksjon av skje ombord er bitt mye dyrere enn opprinneig tenkt. Vanskeigheter i produksjonen som en trodde var øst tidigere krevde nye øsninger. Forbruket av sjøvann og kraft for drift av utstyret be mye høyere enn forutsatt. Den utprøvingen som støtten fra effektiviseringsmidene ga muigheter for, har vært ti stor hjep i dette u tvi k i ngsarbeidet. Fartøyet er nå underveis ti Svabard for å starte høsting av ressursene der. 41

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT

Fl S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT F S KE R IDIRE KTORATETS KJEMISK-TEKNISKE FORSKNINGSINSTITUTT Dobbefrysing av se1 Effekten av akefrysing og tining i satake ved O~af Karsti og Heine Bokhus R.nr. 104/67 A. h. 20 BERGEN Dobbefrysing av

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Kortfattet løsningsforslag / fasit

Kortfattet løsningsforslag / fasit Kortfattet øsningsforsag / fasit Konteeksamen i FYS-MEK 1110 - Mekanikk / FYS-MEF 1110 - Mekanikk for MEF / FY-ME 100 Eksamensdag torsdag 18. august 005 (Versjon 19. august k 0840. En fei i øsningen av

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

Elektriske biler en teknologihistorie gjennom mer enn 100 år. Er det noe vi kan lære?

Elektriske biler en teknologihistorie gjennom mer enn 100 år. Er det noe vi kan lære? Eektriske bier en teknoogihistorie gjennom mer enn 100 år. Er det noe vi kan ære? Foredrag Poyteknisk Forening, Møte Oso 27.04.09: Hva skjedde med den eektriske bien? Av Kar Georg Høyer Professor Teknoogi,

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22-2. NOVEMBER 1978. 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133. Offentlig informasjon

INNHOLD- CONTENTS. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22-2. NOVEMBER 1978. 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133. Offentlig informasjon Utgitt av Fiskeridirektøren NR. -. NOVEMBER 1978 Redaktør: kontorsjef Redaksjon: kassakontor. Tekstsider: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 1/1 kr. 800 1/ kr. 400 1/3 kr. 300 1/4 kr. 5 1/6kr.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN

B4 TEMPERATURER, KRYP OG SVINN 4.4 BEREGNING AV HORISONTAKREFTER I BJEKER OG DEKKER FRA TEMPERATUR, KRYP OG SVINN Summen av bevegeser fra temperaturendringer, kryp og svinn kaes kort for voumendringer. I dette kapitteet beregnes horisontae

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa.

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa. for rettedningstjenesten i fiskerinæringen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørand og Rissa. FISKERIRETTLEDEREN o 7170 AFJORD FORORD Fiskerirettederens årsmeding for 1992 fremegges herved. Fiskerirettederen

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

RAPPORTER nr. 1-2 1995

RAPPORTER nr. 1-2 1995 OR:R~~.;I:NGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE RAPPORTER nr. 1-2 1995 FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1995 INNHOLD. Sekjøtt fra Ishavet fangstsesongen 1995 med detakese av M/S "Harmoni", M/S

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FORSVARETS FORSKNlNGSINSTlTIJTT Norwegian Defence Research Establishment Postboks 25, 2007 Kjeller, Norge. FFIVMf63 1/159

FORSVARETS FORSKNlNGSINSTlTIJTT Norwegian Defence Research Establishment Postboks 25, 2007 Kjeller, Norge. FFIVMf63 1/159 FFIVMf63 1/159 Godkjent Kjeer 10 oktober 1995 Per Thoresen Forskningssjef FORSVAR I KULDE SLUTTRAPPORT PROSJEKT 631 VMI59 Utviking av teovn og sovepose for Forsvaret MARTINI Svein FFIRAPPORT-95/04239 FORSVARETS

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudeik H. Leir Ansvar Vag av driftsform hander om vag av risikoprofi Avhengig av personighet - Petimeter - Bohemer - Kontrobehov - Administrative geder/fagig fokus Vag av driftsform hander

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985.

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. Utskrift av møtebok Bad Kommune Styre. rad. utvag m. v. Motested Mote dato Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 Sak nr. 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. VEDTAK: Arsmedingen tas ti

Detaljer