Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder"

Transkript

1 Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: js/bzl Vår ref; 15/ Dato: Årsmeding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Vedagt føger årsmeding fra Pasient- og brukerombudene i Aust- og Vest-Agder. Ti sammen mottok vi 970 nye henvendeser i 2014, en iten nedgang fra året før. Det dreiet seg om spesiaisthesetjenester i 63 % av henvendesene, 28 % var fra kommunenes hese- og omsorgstjenester. Rundt 60 % av ae henvendesene gjadt Sørandet sykehus. Vi tror et økt anta henvendeser fra kommunenes hese- og omsorgstjenester vi kunne bidra ti at tjenestene forbedres. I årsmedingen skriver vi at gode oppeveser skaper tiit. Pasienter som er påført skade eer kompikasjon må få god og tipasset informasjon og hese- og omsorgspersone må stadig arbeide for å bedre kommunikasjonen. Kommunene må påegges samme medepikt som spesiaisthesetjenesten når uhedige hendeser oppstår gjadt 15 % av ae hevendesene fasteger. Dette er en økning fra tidigere. Vi mener det må sties konkrete krav ti fasteger om samarbeid og at samarbeidsmøter må tas i bruk i større grad. kreftbehanding ønskes raske og gode pasientforøp og fastegenes henvisningspraksis er en de av dette. Fastegene må utarbeide og oppdaterer egemiddeoversikter som pasienter rutinemessig må tibys utskrift av. Vedagt er fees årsmeding fra Pasient- og brukerombudene i Norge. Også denne fokuserer på fastegene og etterspør evauering av fastegens roe. Ombudene i andet mener det må føres stedig tisyn med sykehjem. Pasienter og pårørende må invoveres i tisynet. Det settes spørsmå ved om samhandingsreformen er på rett spor. Kommuna saksbehanding må styrkes og heseforetakene må sørge for at kager behandes i samsvar med regeverket. Kage- og tisynsmyndigheten må ha tistrekkeig ressurser og en hensiktsmessig organisering. Mef venni J. Ák/.dkh- ÉrMarre ise_n A f, j! / Go teberg pasient- Kg/Jrukerombudfi Vedegg: 2 I, i / Pasient- og brukerombudet i Vest-Agder Postboks 522, 4605 KRSTiANSAND S v Besøksadresse: Fykeshuset, Tordenskjodsgate 65 Teefon

2 s) Pasient- og brukerombudet ÅRsMELomG 2014 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder INNHOLD Pasient- og brukerombudet Kvaitet og pasientsikker-het Hese- og omsorgstjenester i kommunene Samhanding i hese- og amsorgstjenester i kommunene Skader og uhedige hendeser Fritt sykehusvag innenfor et heseforetak Motstand mot hesehjep og samtykkekompetanse Tabeer

3 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pasient- og brukerombudenes virksomhet er hjemet i ov om pasient- og brukerrettigheter av 2. jui 1999 nr. 63. kapitte 8. Ombudet ska arbeide for å ivareta pasient og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet, og for å bedre kvaiteten i tjenestene. Det er et Pasient- og brukerombud i hvert fyke. Ombudene utøver sitt fagige virke fritt og uavhengig, og er administrativt tiknyttet Hesedirektoratet. Pasient- og brukerombudene har tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og tjenestesteder. Vi ska være taerør for grupper som har vansker med å ivareta egne interesser. Ombudene gir råd og veiedning og bistår med henvendeser og kager. Vi tistreber å øse saker på avest muig nivå, og diaogsamtaier meom parter er et viktig virkemidde. En mindre de av sakene bir videreformidet be 12.8 % av henvendesene videresendt ti Fykesmannen, 13 % be videreformidet ti Norsk pasientskadeerstatning. Pasient- og brukerombudene rapporterer i en fees årsmeding. Stortingsmeding nr. 11 ( ) Kvaitet og pasientsikkerhet, er basert på Pasient- og brukerombudene, Statens hesetisyn og Norsk pasientskadeerstatnings rapporter for Vi har statistikkmateriaet som på forespørse kan bearbeides og tipasses det enkete tjenestested og brukergrupper. Vi ber om tiatese fra de som henvender seg ti oss om å få bruke deres sak ti æring, anonymisert og bearbeidet. Vest-Agder Pasient- og brukerombud Gunhid Soberg Rådgiver Reidunn Tyssen Johnsen Rådgiver Diana Fugestad, vikar Rådgiver Anita Moe I permisjon: Seniorrådgiver/jurist Jan Morten Berntsen pãust-agder ft Pasient- og brukerombud Ei Marie Gotteberg Seniorrådgiver På Koren Pedersen Seniorrådgiver Karin Hee Pettersen Rådgiver Diana Fugestad, vikar Rådgiver Anita Moe Pasient- og brukerombudenei Aust- og Vest-Agder På andsbasis registrerte Pasient- og brukerombudene i 2014 tisammen nye henvendeser. Agder registrerte vi 970 nye henvendeser, en iten nedgang fra áret for. 63 % omhandet spesiaisthesetjenesten, 28 % kommunenes hese- og omsorgstjenester, mens 9 % andre forhod. De feste henvendeser rettet seg mot Sørandet sykehus, få mot andre deer av spesiaisthesetjenesten i Hese Sør-Øst eer andre steder i andet. Fra kommunene gjadt de feste henvendesene fasteger. Bakerst fra venstre: Karin Hee Pettersen, Reidunn Tyssen Johnsen, Diana Fugestad, Amta Moe, På Koren Pedersen. Foran fra venstre: Gunhid Soberg, Ei Marie Gotteberg. I àrsmedingen for Agder gir vi synspunkter på forhod i hese- og omsorgstjenestene som vi mener kan bidra ti bedret kvaitet dersom de føges opp.

4 KVALITET OG PASI ENTSIKKERH ET Stortingsmedingen om kvaitet og pasientsikkerhet bekrefter våre erfaringer om at norsk hesetjeneste må bi bedre når det gjeder å informere og invovere pasienter og pårørende. Kommunikasjonen meom hesepersone, sykehus og kommuner må bedres, og samhandingen i og meom tjenestene må styrkes. Betydningen av god kommunikasjon og informasjon er en gjenganger fra brukerne. Pasientene må få tistrekkeig og tipasset informasjon, og de må tas med på råd når avgjøreser ska tas. Mange av de utfordringene pasienter og pårørende påpeker, er forhod vi vet kan ha innvirkning på behandingsutfa. Pasientroen er i endring. Pasienter ønsker å invoveres i egen behanding, få mer makt i møtet med hesetjenesten og deta i besutninger om egen hese. Vi tror mangende medvirkning mest hander om kuturen på den enkete arbeidspass. Ofte er pasienters rettigheterfor ite kjent hos hesepersoneet. Pasientoppeveser er i seg sev et må på kvaitet. Gode oppeveser skaper tiit ti tjenestene og behandingen man mottar. Vi har imidertid eksemper på at det er konstruktivt å ta opp negative hendeser. Sak 2013/9833 Pårørende ti en dement kvinne tok kontakt med Pasient» og brukerombudet. Kvinnen som var på sykehjem, hadde bitt skadet av en sykepeier. Hun hadde forviet seg inn på en annens pasients ram, og i forsøk pâ å få henne tibake ti eget rom, hadde sykepeier skadet pasienten i armen. Kommunen medte sev hendesen ti Fykesmannen. Pårørende fikk bistand av ombudet ti å formide sin versjon. Fykesmannen åpnet tisyn. Det viste seg at sykepeieren hadde ignende hendeser bak seg. Etter mer enn ett års saksbehanding, tiibakeka/te Statens hesetisyn sykepeierens autorisasjon. Både arbeidsgiver og tisynsmyndigheten har muighet for å suspendere hesepersone mens tisynssaker pågår. Denne sykepeieren fortsatt å arbeide ved sykehjemmet, noe som var beastende for kvinnen og hennes pårørende. Medepikt i kommunene ommunene må påegges samme mede- Kpikt som spesiaisthesetjenesten om pasientskade og hendeser som kunne ført ti pasientskade. HELSE- OG OMSORGSTJENESTE I KOMMUNENE kt anta henvendeser fra kommunenes hese- og omsorgstjenester vi kunne bidra ti at tjenestene kan forbedres. I 2009 be pasientombudsordningen utvidet ti også å omfatte kommunenes hese- og omsorgstjenester. På fem år har anta henvendeser kun økt med omtrent 10 prosent. Pasient- og brukerombudene har erfaringer som tyder på at fok kvier seg for å kage på tjenestetibudet i kommunene, av frykt for ubehageigheter med tjenesteyter, og redse for negative konsekvenserfor pasienten. Meding om uhedige hendeser i spesiaisthesetjenesten sames og bearbeides hos Norsk kunnskapssenter for hesetjenesten. Kommunae hese- og omsorgstjenester omfattes ikke av den ovhjemete medepikten ti Kunnskapssenteret. Kommunene er påagt å bruke interne avviksmedinger når ting går gat. Vi mener dette ikke er tistrekkeig. Samhanding i hese- og omsorgstjenestene avtaene som inngås meom kommuner og fasteger må det sties konkrete krav ti samarbeid. Samarbeidsmøter må tas i bruk i større grad. Korrekt journaføring og god informasjonsutveksing sikrer gode pasientforøp I henvendeser ti Pasient- og brukerombudet kommer det frem oppysninger om ite sam»

5 handing meom de uike aktørene i hese- og omsorgstjenesten. Ofte gjeder det samhanding meom fastege, hjemmetjeneste og korttidsavdeinger ved sykehjem. Resutatet kan bi forsinket eer mangefu utredning, forsinket diagnostikk og behanding, redusert kvaitet og utrygghet ti føge. Sak 2014/11734 Pårørende ti en edre mann kontaktet Pasient- og brukerombudet. De ønsket å formide mannens historie. Mannen hadde redusert hese og kognitiv svikt og hadde ifere år fått bistand fra hjemmetjenesten. På grunn av økende forvirring hadde han korttidsopphod ved et bo- og omsorgssenter. Mået var utredning, mobiisering og stabiisering. Pårørende måtte sev ta initiativ ti innkomstsomtae og gi informasjon om hesetistanden. De måtte påpeke endringer hos mannen, foreså og etterspørre titak. Sent en kved be mannen hasteinnagt ved sykehuset for å amputere benet. Pårørende be varset etter at mannen var innagt. De informerte sykehusegen om at dette ikke var tikommet akutt, men at pårørende jevnig i en måneds tid hadde sagt fra ti fastege, sykehjemsege og hjemmesykepeien om kadt ben, sort tå, føesesøshet og smerter i benet. Sykehus/egen kontaktet korttidsavdeingen som hadde ite informasjon om pasienten. Sykehusegen ga pasienten bodfortynnende medisin. Benet fikk tibake norma farge og temperatur, og mannen kunne returnere ti korttidsavdeingen. For å sikre god kvaitet, er tigang på pasientoppysninger, registerdata og kinisk informasjon nødvendig. Dagens systemer egger ikke godt nok ti rette for dette. Fasteger - henvisning og oppføging av kreft kreftbehanding ønskes raske og gode pasientforøp. I henvendeser som gjeder fasteger, er forsinkeser ved henvisning ti spesiaisthesetjenesten et forhod som ofte tas opp. I fere saker gjeder det mistanke om kreft. Sak 14/9176 Pårørende ti en mann på 20 år tok kontakt med Pasient- og brukerombudet. Mannen fikk fjernet en føfekk på fastegekontoret. Han fikk beskjed om at hvis han ikke hørte noe innen to uker, var at i orden. Etter 12 uker fikk han teefon fra fastegen som fortate at prøven viste atypiske ceer, som kan være forstadiet ti kreftceer, og at han måtte henvises ti videre undersøkeser. Ved sykehuset be det fjernet et større område der føfekken hadde vært. Det be ikke funnet nye atypiske ceer. De pårørende kaget på forsinkesen og saken be sendt ti Fykesmannen. Legekontoret hadde som svar på tisynskogen på eget initiativ innført ny rutiner. Fykesmannen vurderte at formået med tisyn var tistrekkeig ivaretatt med de endringer som var gjort og avsuttet saken. Ved mistanke om kreft settes inn titak i spesiaisthesetjenesten med standardiserte «pakkeforøp» forâ gi pasienter raske og gode pasientforøp. Det er avgjørende at pasienter også hos fastegen henvises raskt ved mistanke om kreft. Fasteger og medisinering iktig egemiddebruk er nødvendig dersom behanding ska ha god effekt. I henvendeser ti Pasient- og brukerombudet er spørsmå rundt medisinering ofte tema. Henvendesene dreier seg om uenighet rundt medisinvag og ikke sjeden om nødvendigheten av vanedannende egemider. Fastegen ska koordinere og ha oversikt over egemiddebruken ti den enkete pasient. I føge 25 i forskrift for fasteger ska fastegene utarbeide og oppdatere egemiddeoversikter for pasienter som bruker fire egemider eer fere. Legemiddeoversikter ska sendes ti andre tjenesteytere som pasienter er i kontakt med. Pasienter må rutinemessig tibys utskrift av egen egemiddeiste.

6 SKADER OG UHELDIGE HENDELSER Pasienter som er påført en skade eer avorig kompikasjon ska ha god og tipasset informasjon. Mange pasienter som mener de har fått en skade eer en uakseptabe kompiikasjon, forteer at hesepersone har sagt ti pasienten at det har skjedd en fei, eer at dette må du si fra om. ikke sjeden hører vi at pasienter som behandes ved annet sykehus, har fått informasjon om at de er feibehandet ved okasykehuset. Når vi undersøker saken, kan det vise seg at det ikke står noe i pasientjournaen om informasjonen pasienten forteer om. Ofte er forhodet heer ikke medt ide interne mede- eer avvikssystemene. Det er en pasient- og brukerrettighet å få informasjon når skader eer avorige kompikasjoner oppstår. Pasienter ska informeres om adgangen ti å søke pasientskadeerstatning, om at man kan henvende seg ti Pasient- og brukerombudet og om retten ti få saken vurdert hos tisynsmyndigheten. Det ska noteres i pasientjournaen hviken informasjon som er gitt. informasjonen bør også fremgå av epikrisen. Diaiogmøter Hese- og amsorgspersone må stadig arbeide for å bedre kommunikasjonen med pasienter og pårørende når uhedige hendeser oppstår. Ved uhedige hendeser kan god diaog bety mye for de invoverte. Det er god diaog når pasienter og pårørende får åpen og reaistisk informasjon om hendesesforøpet og om rettigheter. Vi mener hesepersone må være varsomme når de gir informasjon om fei de mener andre har gjort. Det kan skape mistiit. Pasient- og brukerombudene har god erfaring med diaogmøter meom pasienter og hesepersone når uhedige hendeser har skjedd både i kommunenes hese- og omsorgstjeneste og i spesiaisthesetjenesten. Vi mener det er hesefremmende både å få og å gi bekagese. Bekageser bir gitt både muntig og skriftig. Dette bidrar ti gjenopprettese av tiit. Sak 2014/5335 En kvinne tok kontakt med Pasient- og brukerombudet. Hun hadde fått en avorig fødsesrift og denne var oversett. Hun hadde fere ganger gitt beskjed om pager med ekkasje mens hun var pa barseavdeingen, men oppevde seg ikke hørt. Avoret i skaden be først identifisert åtte måneder etter fødseen og hun be operert to mâneder etter det. Kvinnen hadde i denne tiden hatt store pager og tap av verdifu tidi forhod ti barnet. Ombudet avtate diaogmøte med hesepersone som hadde hatt ansvar for kvinnen under inneggesen. Kvinnen fortate sin sykehistori'e. Hesepersoneet bekaget sterkt at skaden skjedde og be oversett. Saken er sendt ti Fykesmannen som har åpnet tisyn. Kvinnen har søkt Norsk pasientskadeerstatning og har fått medhod. Kvinnekinikken ved Sørandet sykehus, Kristiansand har opparbeidet seg god kompetanse på å imøtekomme pasienters behov for forkaringer på uhedige hendeser. ANDRE FORHOLD Fritt sykehusvag innenfor samme heseforetak asient- og brukerombudet får i økene grad henvendeser fra pasienter som vi behandes ved et annet sykehus enn der de er innagt. Det er kjent at pasienter kan vege ved hviket sykehus på samme behandingsnívå de vi behandes. Det er kanskje mindre kjent at fritt sykehusvag også gjeder innenfor samme heseforetak. Sak 2014/8386 En kvinne tok kontakt med Pasient- og brukerombudet. Hun var innagt for et kirurgisk inngrep, fikk kompikasjoner og et forenget opphad. Etter hennes vurdering var en av årsakene at hun oppevde seg ikke å bi sett eer hørt. Hun ba om overfytting ti en avdeing ved et av de andre sykehusene innen samme foretok. Det be hun nektet. Hun fikk beskjed om at hun mátte

7 være på sykehuset innti hun var ferdigbehandet. Saken reiser spørsmå am kvinnen fikk forsvarig behanding i tiegg ti om pasientrettigheter er brutt og be sendt ti Fykesmannen som har åpnet tisyn. Fritt sykehusvag gjeder på et hvert trinn i pasientbehandingen, ae typer probemstiinger og ae adersgrupper, Vagfriheten gjeder i prinsippet også ved fødser sev om øyebikkeig hjep ikke omfattes av retten. For pasienter under tvungent psykisk hesevern kan sykehuset nekte å overføre pasienten dersom det vi være uforsvarig eer i betydeig grad vi svekke formået med behandingen. Ved egemiddeassistert rehabiitering kan sykehuset nekte overføring, men bare med begrunnese i medisinsk fagige forhod. Sak 2013/12231 En mann tak kontakt med Pasient- og brukerombudet. Han fikk egemiddeassistert rehabiitering og mente LARsenteret han var tiknyttet, var unødvendig strenge med utevering av egemiddeet han brukte. Dette ødea god rehabiitering. Han ba om å bi averfyttet ti annet LAR-senter som han mente han kommuniserte bedre med. Dette vie LAR- senteret ikke bistå han med. Etter veiedning fra ombudet tak han på nytt opp spørsmået om overføring, men heer ikke dette førte frem. Ombudet bistår nå mannen i videre oppføging av saken. Det ska fremgå av pasientjournaen hviken vurdering som er gjort dersom pasienter nektes overfytting. Pasienter som ikke får oppfyt sin pasientrettighet, kan kage på dette ti Fykesmannen. Motstand mot hesehjep og samtykkekompetanse Det sties særdees strenge krav ti saksbehandingen ved bruk av tvang i hesetjenesten. Hesehjep ska baseres pà pasientens informerte samtykke. I het spesiee situasjoner kan somatiske hesetjenester gis ti pasienter som motsetter seg det. Dette er unntaksbestemmeser som krever god vurderingsevne hos hesepersone og strenge krav ti dokumentasjon. Sak 2014/3359 Pårørende ti en kreftsyk mann tok kontakt med Pasient- og brukerombudet etter mannens død. Mannen hadde vært innagt ved sykehus og hadde store smerter ved ivets sutt. Han var motviig ti å ta smertestiende, fordi han føte han be ukar og søv. Hesepersone oppfattet pasientens mentae tistand som svingende og vurderte hans smerter så omfattende at de mente det vie være uetisk á unnate å behande disse. Pårørende mente han be medisinert mot sin vije. Saken be sendt ti Fykesmannen som åpnet tisyn. Fykesmannen konkuderte med at den medikamentee behandingen var innenfor medisinsk forsvarige rammer, men at hesehjepen skue vaert vurdert mot pasientog brukerrettighetsaven kapitte 4A. Bestemmesene i pasient- og brukerrettighetsoven gir hesepersone adgang ti å yte hesehjep ti pasienter som motsetter seg det. Adgangen reiser utfordrende fagige og etiske diemmaer og stier store krav ti hesepersoneets vurderinger. Hensynet ti pasientens integritet og sevbestemmesesrett, avveies mot hensynet ti pasientens hese. Mangende samtykkekompetanse ska begrunnes skriftig i journaen. Informasjon fra pårørende om pasientens ønsker ska om muig innhentes. Rettsregeens vikår ska fortøpende vurderes oppfyt og annet tiitsskapende titak som er forsøkt, ska dokumenteres i journaen. Ved avorig inngripen ska annet kvaifisert hesepersone konsuteres og vedtak om tvang ska fattes skriftig og sendes Fykesmannen, overordnet fagig ansvarig og pasientens nærmeste pârørende. Det ska oppyses om kageadgang. For â sikre pasientens rettssikkerhet mener Pasient- og brukerombudet at både spesiaisthesetjenesten og kommunene må utarbeide overordnede rutiner for å sikre at hesehjep etter pasient- og brukerrettighetsoven kapitte 4A bir gitt innenfor rettsige rammer.

8 TABELLER Totat anta henvendeser 1200 «W BOU 7 7 íríasient- oé7;í;eæmb;;í7 Aust-Agder 600 PasIent- og brukerombudet I Vest-Agder 400 ITotat for Pasient- og brukerombudene i Agder 200 Eiobemstiinger fordet på spesiaisthesetjeneste og kommuna hese- og omsorgstjeneste Pasient- og brukerombudeti Aust-Agder å P3$iEm' 08 bfuke' 'nbud9t i V95t'AEd ' 1% «1 "w.. Z V» I v i Hese saws: RHF 3 Andre RHF :Hese swr slrhr= Andre RHF ' Amen Spe5ia S[he5e ene e 'í Kommuner/fvker uannen speswastheseneneste I Kommuner / fyker Afmet/Uk-En' IAnne/ukjent

9 Årsaker ti kontakt Pasents<ade og komphkasion I W Informason, medvirkning og samtykke N) Forswnkese oehandng/qenesteying W Diagnoseprobematikk 75 Venting n Journareing/mnsynsre S; Oppíorse q Medsinering J Mangeue runner, systemsvk HU' Mangende oppføgning etter behanding Utenor POBOs mandat >-'~ I Pasient- og nrukerombudene Agder totat Pasrent~ og brukerombudet I VES~Agder I Paswewr og brukerombude n Aust-Agde' Anta probemstiing per «Hovedspesiaiet» 3'20 D J :oa :so m M, us _ m :us,. to: 100 L 76 I so : is n 25 is 1 ; 0 - w ' I i ^ I,: Kommunae hese Kirurgi Mednsm Psykiatn Andre operative Medisinske AMK /Ambuanse og mngrep servicefunksoner /Pasientreiser omsorgstjenester I Totat for Pasient- og brukerombudene :Agder Pasvent- og brukerombudet r VestAgder I Pasien- og brukerombude Aust-Agder Pasient? og brukerombudet i Aust-Agder Pasient- og brukerombudet I Vest-Agder vd B 1 Br - 'c C LE? w tr.f i ~\^'> rm! -n fi! cc 3É1C '-:r cn 357,7-1 _J _ ` F :WU ausl no F VU. no tcgxrswf-nv.um w r-jfv-w-ri u» wwwpasientogbrukerombudetno

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene

ÅRSMELDING 2014. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder. Helse- og omsorgstjenester i kommunene ÅRSMELDING 2014 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder INNHOLD Pasient- og brukerombudet Kvalitet og pasientsikkerhet Helse- og omsorgstjenester i kommunene Samhandling i helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Pasient- og brukerombud i Agder

Pasient- og brukerombud i Agder Pasient- og brukerombud i Agder Vest-Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Reidunn Tyssen Johnsen rådgiver Diana Fuglestad rådgiver Anita Moe rådgiver Aust-Agder Eli Marie Gotteberg pasient- og

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Agder

Pasient- og brukerombudet i Agder Pasient- og brukerombudet i Agder Gunhild Solberg pasient- og brukerombud Eli Marie Gotteberg seniorrådgiver Anita Moe rådgiver Pål Koren Pedersen seniorrådgiver Karin Helle Pettersen seniorrådgiver Diana

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder Årsmelding 213 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudene arbeider for å få ombudsordningen kjent i kommunene, slik at de som trenger det kan få bistand. Fastlegen

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2013. for. Pasient- og brukerombudene i. Aust-Agder og Vest-Agder Årsmelding 213 for Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudene arbeider for å få ombudsordningen kjent i kommunene, slik at de som trenger det kan få bistand. Fastlegen

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Hvordan kan vi påvirke?

Hvordan kan vi påvirke? fu detakese og ikestiing universe utforming Hvordan kan vi påvirke? kapitte 1 universe utforming 1 kapitte 1 inn H od universe utforming Innhod Mået med veiederen side 3 1. UnIverse UtforMIng side 4 2.

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS Etikk og tvang Prosjektveileder Pernille Næss, KS Åhandle i den andres beste interesse Hvorfor bruke tvang? Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005) Kilde: Øyvind Kirkevold, Tidsskrift for

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

MØTEINNKALLING Skedsmo kontroutvag Dato: Sted: Arkivsak: k. 08:00 Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm 15/00008 SAKSKART

MØTEINNKALLING Skedsmo kontroutvag Dato: Sted: Arkivsak: k. 08:00 Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm 15/00008 SAKSKART Skedsmo kontroutvag Dato: 13.03.2017 08:00 Sted: Stiverksveien ressurssenter, Stiverksveien 6, Liestrøm Notat: Møtet finner sted i Stiverksveien ressurssenter, inngang fra Stiverksveien 9. Eventuee forfa

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case

Litt om. Hvem som henvender seg til oss? Hva handler henvendelsene om? Et par case Pasient- og brukerombudet Hedmark og Oppland Medlemsmøte Psykologforeningen i Hedmark 19. november 2015 Tom Østhagen Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser

Detaljer

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR

KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR KJÆRE MAMMA OG PAPPA JEG VIL BARE FORTELLE DERE AT DET ER MYE VANSKELIGERE Å OPPLEVE EN SKILSMISSE ENN DET DERE TROR INNHOLD Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 UTGIVER: Voksne

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS Etikk og tvang Prosjektveileder Pernille Næss, KS Å handle i den andres beste interesse Hvorfor bruke tvang? Mann med langtkommen demens. Vært på skjermet avdeling i 4 måneder. Begrenset språk. Urolig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS

Etikk og tvang. Prosjektveileder Pernille Næss, KS Etikk og tvang Prosjektveileder Pernille Næss, KS Å handle i den andres beste interesse Hvorfor bruke tvang? Undersøkelse om bruk av tvang i norske sykehjem(2005) Kilde: Øyvind Kirkevold, Tidsskrift for

Detaljer

Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens

Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens Rettslige vilkår for behandling med psykofarmaka til sykehjemspasienter med demens Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i fmtesto@fylkesmannen.no 1 Innledning Behandling av demente i sykehjem Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010

Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Ledersamling for barne- og voksenhabilitering- Hamar 23. september 2010 Problemstillinger i forhold til henvisninger - ulike lovverk Berit Herlofsen Juridisk avdeling Helse Sør-Øst RHF Aktuelle spørsmål/sjekkliste

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

SAKSLISTE 23/13 13/280 OPPTAK AV STARTLÅNMIDLER I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING 2013

SAKSLISTE 23/13 13/280 OPPTAK AV STARTLÅNMIDLER I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING 2013 Utvag: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 09.00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter nærmere avtae. Referat Møteprotokoer - Kontroutvaget 30.11.12

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere!

Hege fra Løpsmarka ned 40 kilo på 9 måneder Og holder vekten ett år senere! Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 28 www.easyife.no RING BODØ 90 25 31 19 Hege fra Løpsmarka ned 40 kio på 9 måneder Og hoder vekten ett år senere! FØR Nye kurs starter nå! Ring 90 25

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Makt og tvang de vanskelige vurderingene

Makt og tvang de vanskelige vurderingene Makt og tvang de vanskelige vurderingene Faglige og etiske dilemmaer ved bruk av tvang og makt. Hege Sem Slette Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA) Storefjell 10.november 2026

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark

Pasient- og brukerombudet. Årsmelding 2013 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2013 Telemark 2013 var det første hele året med nytt statistikkprogram for de 18 Pasient- og brukerombudene i landet. Det fører til noen endringer som vi håper vil

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15

Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15 Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15 Einar Engtrø Samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetslovern 4a Kan bortfalle helt eller delvis Pga. fysiske

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I

Am<2/a</w/ooo/ M002«)0:I 04.11.1997 TØI-kurset 1997 «Samferdsesetatens roe i drift og panegging» Am

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning.

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014. Verdig. ivaretatt. Respekt. Feil Riktig. Omsorg. Innsyn. erstatning. PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK ÅRSMELDING 2014 Verdig Rettighet Fastlege Respekt ivaretatt Feil Riktig Omsorg Veiledning Pasient- og brukerombud somatikk Pårørende Kommune empati klage Psykiatri

Detaljer

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014

Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene. Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Kompetanse, kapasitet og rettsikkerhet i kommunene Svein R. Steinert Fylkeslege i Troms Januar 2014 Fylkesmannen og samhandlingsreformen Fylkesmannen skal i tråd med samhandlingsreformen legge til grunn

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG MED GODE

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Rettslige rammer ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten v/ann-kristin Wassvik, seniorrådgiver/jurist, Helsedirektoratet Lillestrøm, 28. september 2017 OVERSIKT OVER INNLEGGET Definisjoner

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett Q 3 a(c0 Kommunens saksnr fi! Søknad om endring av gitt tiatese eer godkjenning DFKYOPYFY FUR BCCLY[T etter pan og bygningsoven (pb) 201 og 202 Berører endringenav titaketeksisterendeeer fremtidige arbeidspassersik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Årsmelding 2014 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE Innledning Pasient- og brukerombudenes virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 kapittel 8. Ombudene skal arbeide

Detaljer

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned

Dommeren gikk ned 31 kilo på tre og en halv måned Varig vektreduksjon og ivsstisendring! 3 2017 UTGAVE 29 www.easyife.no NARVIK RING 90 25 31 19 Dommeren gikk ned 31 kio på tre og en hav måned Nå bir det tøffere å ure meg. Med en ettere og mer mobi kropp,

Detaljer