Intern toktrapport S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen T. Westgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård"

Transkript

1 Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå<f F'rmå: "Michae Sars" Bergen Bergen 09.07ø86 Nrdsjøen Same inn rnakreegg fr å kartegge gytefetet g fr å beregne tta eggprduksjn g derved gytebestandens størrese. Undersøke aderssammensetning gytebestanden g sammenhengen mem hydrgrafi g makreeggenes gegrafiske frdeing. Kartegge frurensningsnivået i bunnsediment. Bemanning: B.Kvinge, R.LjØen, W.Løtvedt, J. de Lange S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wihemsen T. Westgård INNLEDNING I periden har det hver smmer vært gjennmført makreeggundersøkeser i Nrdsjøen fr å beregne gytebestandens størrese. Disse tktene gjennmføres nå i samarbeid innenfr ICES systemet. I 1984 be det bestemt at eggtktene i Nrdsjøen skue kjøres annet hvert år. Derfr be det ikke gjennmført tkt i GJENNOMFØRING Fig. 1-3 viser kurser g stasjnsnettet fr tktet. Hakre UHJerskesene be i år gjrt i samarbeid. med "Dana" sm arbeidet i mrådet i tiden I periden 10-1G.06 fretk vi en fees dekning av gyte fetet. Dessuten dekket

2 2 "Michae Sars" gyte fetet t ganger ti ( g 29.,U ). Det be tatt føgende stasjner i Øpet av tktet: Panktn stasjner: 258 Hydrgrafi stasjner: 288 Sedimentprøver: 88 Tråstasjner: 7 Garn stasjner: Harpe stasjner: 2 ca. 40 Panktn stasjnene be tatt med 20 cm Bnghåv (500). Håven be trukket med runt 3 knps fart 5 minutter i hvert av dypene 20, 15, 10, 5 g O m. Fr å få så gd dekning av gytemrådet sm muig, be prøvene pparbeidet mbrd g kursnettet be justert i henhd ti disse resutatene. Fr å få prøver av gytebestanden be det brukt trå, vanigvis i verfateaget, drivgarn (15 garn i enke) g harp. Det be harpet på ca. 40 av Bng stasjnene. Ekkddene be kjørt hee tiden. EK38 ddet var tikbet datamaskinen fr integrering. Registreringene be judget i gruppene "panktn/o-gruppe fisk", "fisk" g "sid". tråt fr å identifisere registreringene. Det be Sm et edd i vervåkning g kartegging av frurensningsstuasjnen i Nrdsjøen be sedimentprøver samet inn med grabb. En de prøver av fisk be gså tatt. Studiene tar sikte på å knsentrasjnene g hvedkidene av PAH (pysykiske armatiske hydrkarbner) i Nrdsjø-sedirnenter. Prøvene av fisk vi bi anaysert fr bestemmese av PAH g utvagte krerte hydrkarbner. Ae prøvene vi bi anaysert i Øpet av våren 1987.

3 3 IEST.TLTATER ne hydrgrafiske dataene fra dekningene g er her satt sammen ti en dekning. Figurene 4. g 5. viser temperatur g sathdighet ved verfaten i peridene g Den vertikae frdeing av de samme parametrene gjennm hvedgytefetet er vist i Fig. 6. I første peride var verfatetemperaturen C avere enn det nrmae fr årstiden på de sentrae gytefe tene brtsett fra en stripe angs 57 N hvr anmaien var ca. -2 C. Denne reativt høye temperatur skydes sannsynigvis tibanding av varmere vann fra den engeske kntinentaskkeen. I Øpet av andre mgang nærmer verfatetemperaturen seg i hvedtrekk det nrmae g en markert utstrømning av ppvarmet Skagerrakvann gjør seg gjedende på den nrdøstige deen av undersøkesesmrådet. Fig. 6. demnstrerer at tykkesen av det kade verfateaget i begynnesen av undersøkesen var str, m. Dette har vært en medvirkende årsak ti den sene ppvarmingen av verfateaget. Temperaturen i de eggførende agene, ca. 20 rn, igger mag 1 C avere enn det figurene antyder brtsett fra mrådet dekket av Skagerrakvann. Fig. 7. viser drivbaner av tre Argsbøyer. Nr. 602 hadde drivsei i det eggførende aget, ca. 6 m, g en drivttid på ca. 2 uker, mens de t andre bøyene hadde sei i 60 m g en drivtid på mag 6 uker. Driften av bøyene 612 g 613 demnstrerer i hvedtrekk en rdnet tpgrafisk styrt permanent strøm. Nr. 602 driver uregemessig innen en radius av mag 5 nautiske mi g demnstrerer virvebevegeser sm er karakteristisk fr patået. Disse hydrgrafiske frhdene antaes å være en ve entig årsak ti den fekkvise frdeing av egg g arver.

4 4 Makreens gytefet Det be funnet makreegg på gytefetet gjenm hee undersøk esesperiden. Fig viser frdeingen av eggene sm be bservert på hver av dekningene. Det be funnet svært ite egg i den deen av gytefetet vi dekket i periden (Fig. 8.). "Dana" dekket mrådet engere sør g fant gså ite egg. I øpet av de t neste dekningene be det bservert ne mer egg, men sammenignet med tidigere år er eggmengden gått ned. Tabe viser anta g engdefrdeing av makre sm be fanget i Øpet av tktet. Fangstene viser at 84-årskassen var ti stede på gytefetet. De feste var i stadium 3 g vi sannsynigvis ikke gyte før neste år. Dataene vi bi videre bearbeidet g agt fram i en rapprt ti møtet i ACFM i nvember. Akustiske undersøkeser Fig viser gjennmsnittige intergratrverdier pr. n. mi innenfr ruter på 30 x 15 n. mi. Sideiknende registeringer be bservert bare i reativt i ten g da i mrådet sør fr nrd. De beste "sideregisteringene" be gjrt under siste dekningen (Fig. 15). Integratrverdiene fr fisk er strt sett ave i de grunnere deene av det undersøkte mrådet. Det er bare i Nrskerenna verdiene er reativt høye g skydes sannsynigvis frkmster av kmue. I hee det undersøkte mrådet be det registert panktn/fiskeynge. I fere av tråhaene be det tatt mye tbisynge (4-8 cm) Bergen, Rikard LjØen Trnd Hestgård Svein A. Iversen

5 5 Tabe. Anta makre tatt med "Michae Sars" (', PT peagisk DG = driv garn H harp Redskap PT PT H DG H DG H H H H H Stasjn Dat cm t6 4 Anta _...._..... ".,.._...,_....,--..,,. måt O Tt...._ _. ' fangst O '0:'' 1, 1 3

6 z 1' 1' 20 3' 4' 5' G' sg sa' zx 2-z 497-z-,-i--z--i-i-z-z /. r 511 /! z 543z--z--z-i z--z-l--- -t-! a 555 V V V V V V V r vi-z-z-z-.z-z---:a--z-z--iv z z 551zv ST. NO : ARGOS BI:IOY v 31 GRAB t sa TRAWL ST.N BONGO ST. "MICHAEL SARS" Fig. Kurser g stasjnsnett under. dekning ( )

7 2' 1' 1' 2' 3',. s 6' 7' 9' 58' 55'- 10JUN.-9JUL.1986 ST.N xargos BUOY v54 GRAB ST. "MICHAEL SARS" 2' 1' 0' 1 2' 3 7 sg't7-----l----l----l----l----l----l l--l----+ sa' 274 v (> JUN.- 9 JUL.1986 TRAWL ST. NO BONGO ST. "MICHAEL SARS" Fig. 2 Kurser g stasjnsnett under '). dekning ( )

8 1' / 9" ' sg 3' s tr:' g' 50. f'' 7 s Qf),.:;>f 765>-N-N-> :'/ z-z-z.8 -; -z-z-z-z-z-z z. J:fvv.Q -. ØG(,.,..<;'. c.. '-._0 17 7,. 2 3" 4" s 5 7" 8' L------L L_-- L 59" z z sa 761. z --z --z --z - z.r < -- z. --z C> -z - z..s"u 1 sa _ z-> 't -Z-> ----Z --Z --Z z -Z-Z 57'. ->->-> 56" ss 732' ->-Z 748 z - z --z --z z- z z-z-z_ z- 112 r - z-z-z721- z - z - z---z /'z z. --c-ziz-z--z 703 z - z - z _ 2 /z -z-z-z-z _ i - z-z z--:z Z --Z - 2 2' , z---z -z-z-z-z.z --z-z-z-z --- z ss 10 JUN.- 9 JUL.1986 ST. NO "HICHAEL SARS" 10JUN.-9JUL.1986 TRAWL ST.NO BONGO ST. 2FISHNETST. "MICHAESARS" Fig. 3 Kurser g stasjnsnett under 3. dekning ( )

9 z z z s a Q <). t? Fig. 4 Temperatur g sathdighet i verfaten i periden

10 60 p <tj q / z z 10 //- ) ( ""' C32 / 33 (J s s Q ""' Fig. 5 Temperatur g sathdighet i verfaten i periden

11 HANSTHOLMEN s a Fig. 6 Temperatur g sathdighet angs Hansthm-Aberdeen snittet ( ). / /;:) / / /...,./ ( _,,. i t.../ 602 / / r_;"-._,-.._ ///.. / 1 / / z Fig. 7 Drivbanene fr de tre Argsbøyene nr. 602, 612 g 613. Pi indikerer drivstart.

12 '"' '1J :1 9 JO JO 6 a tg, P!;q! t:1 58 JO () 56 JO "'" ffa 1 55 '" g Fig. 8 Frdeing av makreegg uten synig embry under dekning. Egg/m 2 verfate U30 i r- r---r--r L O O 8 v 9 c 0 J v Fig. 9 Frdeing av rnakreegg uten synig embry under 2. dekning. Egg/m 2 verfate.

13 3 2,., " s 6" 7" s g j Fig. 11 Gjennmsnitige intergratrverdier fr "fisk" g "sid" (nederst i ruten) pr. rute under. dekning.

14 3 J O J a 4 00 w O 6 u 0 7 Oi O.) ( 58 JO J J 2 J J J 1 J J JO J J 6 1 J 1 i 5 5 i B JO 56 JO JO JJ 2 55 JO JO 54 JO Fig. O Frdeing av makreegg uten synig embry under 3. dekning. Egg/m 2 verfate.

15 6 5 s ,. g.jj 3' 2,.,. 2. 3' 4" 5" 7" a 9' '; ' h '1,J!: ' t:! t( w.s; / ;,._/Y/ 8' V. r-v-..._, ). r j r:v h. <J. i. ' )! :i..:::;: Vtr QA -)( Fig. 12 Gjennrnsnitige intergratrverdier fr "panktn-ynge" pr. rute under. dekning.

16 6 5 ) )O 5 7 a g 1" T "' i. ' ) ;)!,,.,,J:f A, ).. :-'-- ' t,...r.. 4 '.t{p 'i f. jf,. d &, --. " t:s.ifij f s--; s / !Y/ --.."'.--' -v y h --v J f "; / ' f; ( I(] d ) ;) A 1",e::. /tr. [ -vr Fig. 13 Gjennmsnitige intergratrverdier fr "fisk" g "sid" (nederst i ruten) pr. rute under 2. dekning.

17 6 5,. 3' 20 J,. 2" 3' 4" 5" 5" 7" 8' g ' ft. G tj (;:3.?) tr ";..." / "Jj _,... s /<'':_,P. <J.ti,. ø. p.. f gjj. r s; / ;a V ).4: 4. "' f_,.-{ ' , {'// p ' (jf '.-r. ),c; /--. t1.. 't; -?e:- r (rt (J Fig. 14 Gjennrnsnitige intergratrverdier fr "panktn-ynge" pr. rute under 2. dekning.

18 T, (] na (" :. 7) e' ;. '? r '-.c' <:1 8' t! 'f _) :;JJ f V w/.1! 20 4" ' 5 6" 7 a g. vw. '-- r-v-, r ; j ( B , ' r V t? ::V OI 53. 1=-... ( ) b-'.v ;.= C7 I v....-r Fig. 15 Gjennmsnitige intergratrverdier fr "fisk" g "sid" (nederst i ruten) pr. rute under 3. dekning. r

19 . 2 f BO ) u i---f f---f h :--i--f----i--t ': 54" [ /cvp )L-J--J--L-LL Fig. 16 Gjennmsnitige intergratrverdier fr "panktn-ynge" pr. rute under 3. dekning.

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3)

INTERN TOKTRAPPORT. G.O.Sars. Tromsø, 10 mars Svolvær, 20 mars Bjarte Kvinge (fra 20/3), Leif Nilsen og Atle Totland (til 20/3) HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRÅDE FORMÅL PERSONELL INSTR.PERS. GJESTER/STUD.: NORAD-STIP. G.O.Sars Trmsø, 10 mars 1989 Svvær, 20 mars 1989 Bdø, 27 mars 1989

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F "HÅKON MOSBY" Bergen, 12 mars 1980. Bergen, 27 mars 1980

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT F/F HÅKON MOSBY Bergen, 12 mars 1980. Bergen, 27 mars 1980 INSTITUTT FOR FISKERIBIOLOGI INSTITUT'r FOR MARINBIOLOGI FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT f~~e-~r \2 ~ t c. fvtu:vteæ ~1/6-~ ~~~ea'~et 3 O.JUMI 1981 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: Gjennomføring

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: Gjennomføring Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmå: Persne: G. M. Dannevig 15. apri- 4. mai 1996 Nrdsjøen/Skagerrak/Kattegat g ytre Osfjrd Mijøundersøkeser Didrik S. Daniessen, Svein Erik Enersen, Kate Enersen,

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F "Johan Hjort" FARTØY: Bergen, 6.mars 1979 AVGANG: Bergen, B.april 1979 ANKOMST;

FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. F/F Johan Hjort FARTØY: Bergen, 6.mars 1979 AVGANG: Bergen, B.april 1979 ANKOMST; FISKERIDIREKTORATETS HAVF'ORSKN INGS INSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: F/F "Jhan Hjrt" AVGANG: Bergen, 6.mars 1979 ANKOMST; Bergen, B.apri 1979 OMRÅDE: Hegeand/Møre, Nrdsjøen, Skagerrak FORMÅL: Mijøvervåking

Detaljer

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F "G.O.

AVGANG. ANKOr--1.ST PERSONELL INNLEIING FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T. Bare til intern bruk. F/F G.O. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT T O K T R A P P O R T Bare ti intern bruk FARTØY F/F "G.O. Sars" AVGANG Trmsø 26. apri k. 19.30 ANKOr--1.ST Trmsø 13. mai k. 18.00 OMRÅDE Barentshavet FØRE HAL

Detaljer

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009 NOTAT Til: Aksjon Jærvassdrag Fra: Harald Lura Dato:.1. SAK: Prøvefiske Frøylandsvatn 9 Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 9 Innledning Siden 5 er det gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Område: Frmål: Persnell:.M/S "Trell" M72H Ales.und 7. 6. 82 Ålesund 18.6.82 Bankene utenfr MØre-kysten, Eggakanten

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04

KONTINUASJONSEKSAMENSOPPGAVE. Dato: I 10.01..04 Eksamenstid: 0900 1200 G høgsklen i sl KTUASJSEKSAMESPPGAVE e; : Emnekde: Grppe(r): Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) l 50262 Dat: 100104 BK Eksamensppgaven Antall sider (inkl Antall ppgaver: besir av:

Detaljer

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His. Intern toktrapport

Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His. Intern toktrapport IT 32/93 Havfrskningsinstituttet Frskningsstasjnen Flødevigen 4817 His Intern tktrapprt Akustiske undersøkelser i Oslfjrden g i Risør- g Kragerømrådet på den nrske Skagerrakkysten i mai 1993 Fartøy: G.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai

INTERN TOKTRAPPORT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET. FARTØY: G.O. Sars. AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988. ANKOMST: Bergen, 12 mai 1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: G.O. Sars AVGANG: Bergen~ 4 mai 1988 ANKOMST: Bergen, 12 mai PERSONELL: V. Anthonypillai, A. Dommasnes

Detaljer

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S Karmøybas, R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim Intern tktrapprt Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland g A. Revheim Opplegget fr undersøkelsene kan skisseres i fire punkter: I: Merking av makrell

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003

TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 2003 TOKTRAPPORT FRA SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 23 F/F Håkon Mosby tokt nr: 2369 Periode: 22. april 4. mai 23. Område: Formål: Personell: Instr.pers.: Nordlige Nordsjøen. Kartlegge utbredelse og mengde

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport. G. M. Dannevig 22. april - 9. mai 1992 Nordsjøen/Skagerrak/Kattegat Miljøundersøkelser

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport. G. M. Dannevig 22. april - 9. mai 1992 Nordsjøen/Skagerrak/Kattegat Miljøundersøkelser IT 52/92 FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: G. M. Dannevig 22. apri - 9. mai 1992 Nrdsjøen/Skagerrak/Kattegat Mijøundersøkeser Frmå: Persne: Didrik S. Daniessen (tkteder),

Detaljer

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken 3. Om aks g aksefiske Innedning Laksen (Sam saar L.) finnes bare i den nrdige de av Atanderhavet g kaes derfr atantisk aks fr å atskie den fra de seks artene av aks i Stiehavet. Den er det pp i atskite

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT XVIII-91 INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Tidsrm: Område: Frmå: G.M. Dannevig 15. apri -. mai 1991 Nrdsjøen/Skagerrak/Kattegat Mijøundersøkeser Persne: DidrikS. Daniessen (tkteder),

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske.

Bergen, Austevollshella, Toktet avsluttes på makrellfeltet vest for 4 W den , da fartøyet går i aktivt fiske. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT TOKTRAPPORT OG BETRAKTNINGER OM STØRRELSEN PA 1984-ARSKLASSEN AV NORDSJØMAKRELL. FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRADE: FORMAL: PERSONELL:

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

T O K T R A P P O R T

T O K T R A P P O R T Havforskningsinstituttet T O K T R A P P O R T FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: FORMAL: G.O.Sars Bergen, 7 januar 1988 Tromsø, januar 1988 Kirkenes, 24 januar 1988 Mijøundersøkeser m/ faste snitt: Fugøya

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018

1 7 Enkel ikke-programmerbar kalkulator Håndbok 017 og 018 I I Emne: I Emnekde VEI FAG 150211B Gruppe(r): 28A, 288 28C, Dat: 16.06.05 Faglig veileder Mrten Opsahl Hans J Berqe I Eksamenstid: 09.00-12.00 i Eksamensppgav 'en består av: I Tillatte hjelpemidler: Antall

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Fisken og Havet RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. SERIE B 1975 Nr.

Fisken og Havet RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. SERIE B 1975 Nr. .. Fisken g Havet RAPPORTER OG MELDNGER FRA FSKERDREKTORATETS HAVFORSKNNGSNSTTUTT BERGEN SERE B 1975 Nr. Begrenset distribusjn varierende etter {Restricted d tr LOKALSERNG OG NOEN OPPDRETTS- ANLEGG FOR

Detaljer

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F "Michael Sars". FARTØY: Bergen, 20. april 1999.

TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN INNLEDNING. F/F Michael Sars. FARTØY: Bergen, 20. april 1999. TOKTRAPPORT FRA-SEIYNGELUNDERSØKELSEN I NORDSJØEN 1999 TOKTPLAN FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INSTR.PERS.: F/F "Michael Sars". Bergen, 20. april 1999. Bergen, 4. mai 1999. Nrdlige

Detaljer

Rapport 4 12001. Naturfaglige undersøkelser i Øra na.turreservat

Rapport 4 12001. Naturfaglige undersøkelser i Øra na.turreservat Rapprt 4 12001 Naturfagige undersøkeser i Øra na.turreservat Fykesmannen i Østfd Mj,ivernavdeingen POSTADRESSE: POSTBOKS 325, 1502 MOSS KONTORADRESSE: STATENS HUS, VOGTSGT. 17, MOSS TLF: 69 24 71 00 Dat:

Detaljer

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA

TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA TETTHETSSTATUS OVER FISKEBESTANDENE AV AURE OG LAKS I BØYAELVI, HJALMAELVA, KJØLSDALSELVA, MAURSTADELVA OG RIMSTADELVA I SOGN OG FJORDANE HØSTEN 2 IS B ER AS UN LABORATORIUM FOR FERSKVANNSØKOLOGI OG INNLANDSFISKE

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 5. januar Hammerfest 3. februar 1991 IT VIII-91 INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST PERSONELL INSTRUMENTPERSONELL FORMÅL F/F "G.O. Sars" Tromsø 5. januar 1991 Hammerfest 3. februar 1991 V. Anthonypiai, J. Hamre, R. Korneiussen (ti 17/1),

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. FARTØY: "G.. O Sars 11. AVGANG: Tromsø, 3. mai ANKOMS'Jl: Bergen, 16 mai 1981

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT. FARTØY: G.. O Sars 11. AVGANG: Tromsø, 3. mai ANKOMS'Jl: Bergen, 16 mai 1981 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT 1 1981 FARTØY: "G.. O Sars 11 AVGANG: Trmsø, 3. mai 1981 ANKOMS'J: Bergen, 16 mai 1981 OMRÅDE: Barentshavet FORMÅL: Detajerte undersøkeser

Detaljer

IT 28/94 FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport

IT 28/94 FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 28/94 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnal!: G.M. Dannevig 9.-. desember 1994 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Trungen-Hirtshals Vesla Fsback g Terje Jåvld

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. "Johan Hjort" FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. INTERN TOKTRAPPOR'r. Johan Hjort FARTØY. Bergen, AVGANG: Bergen, ANKOMST: Nordsjøen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPOR'r FARTØY AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMAL: "Johan Hjort" Bergen, 10.6.1981 Bergen, 30.7.1981 Nordsjøen Nordsjømakreens gyteområde skue dekkes

Detaljer

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk fr at du valgte VIKING GARN g ppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden innehlder viktig infrmasjn g veiledning, sm vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat g et vellykket

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Intern tktrapprt Fartøy Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 9.-. september 199 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Svein Erik Enersen g Aadne Sllie Praktisk gjennmføring

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE:

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: DELTAKERE: F/F "Michae Sars" Bergen, 7. januar 1980 Bergen, 19. og 31. januar Bergen, 13. februar

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN

IT 25/94. Intern toktrapport. Praktisk gjennomføring. Foreløpige resultater FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 25/94 Intern tktrapprt FattØy: Tidsrm: Område: Ftmål: Persnal!: G.M. Dannevig 4.-5. ktber 1994 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Trungen-Hirtshals Vesla Fsback g Terje Jåvld

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT

IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT IT 10/94 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: INST.PERS.: GJESTER: F /F "Michael Sars" Bergen, 6. juni 1994 Bergen, 14. juni Skagerrak l) Utprøving

Detaljer

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER IT XXXVIII-91 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET SENTER FOR MARINE RESSURSER INTERN TOKTRAPPORT FARTØY: AVGANG: ANLØP: ANKOMST: OMRÅDE: FORMÅL: PERSONELL: "Johan Hjort" Bodø, 8. august 1991 Harstad, 14. august Tromsø,

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

INTERN TDKTRAPPDRT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. "G.O. Sars" og "Michael Sars" Hammerfest, 6. sept FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST

INTERN TDKTRAPPDRT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT. G.O. Sars og Michael Sars Hammerfest, 6. sept FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TDKTRAPPDRT FARTØY AVGANG ANLØP ANKOMST OMRADE FORMAL "G.O. Sars" g "Michae Sars" Hammerfest, 6. sept. 1985 Murmansk 8.-10. kt. ("G.O. Sars") Kirkenes,

Detaljer

BY DROPS DESIGN. 1 no 6 2015.07.09. 15:58

BY DROPS DESIGN. 1 no 6 2015.07.09. 15:58 1 no 6 2015.07.09. 15:58 BY DROPS DESIGN DROPS Design: Modell nr ai-011 Garngruppe C eller A + A LUE: Størrelse: One-size Mål: Passer hodemål: 54/56 cm Materialer: DROPS AIR fra Garnstudio 50 g f.nr 11,

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 Løsningsforslag Oppgave 1. Regn ut. a) 8 + 3 (2 6) + 16 : 2 = 8 + 3 (-4) + 8 = 8 12 + 8 = 4 b) + - = 4 + 5 10 = -1 c) 5 + 5

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN, Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. JULI 977 63. ARGANG Utgis hver 4. dag (Use f seperating nets in shrimp-traw). 433 Veferdstjenesten fr fiskere i 976. 435 Nytt

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. FartØy: Avgang: Ankomst: "G.O.Sars" Kirkenes, 27. _i anuar 1984 Bodø, 10. mars Personell:

INTERN TOKTRAPPORT. FartØy: Avgang: Ankomst: G.O.Sars Kirkenes, 27. _i anuar 1984 Bodø, 10. mars Personell: INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Persne: "G.O.Sars" Kirkenes, 27. _i anuar 1984 Bdø, 10. mars 1984 27/1-19/2 J. Daen, J. Jakbsen (ti 29/2), T. Jakbsen, S. Kbeinsn, F. Lie, H. Ludvigsen, K. Randa,

Detaljer

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett Q 3 a(c0 Kommunens saksnr fi! Søknad om endring av gitt tiatese eer godkjenning DFKYOPYFY FUR BCCLY[T etter pan og bygningsoven (pb) 201 og 202 Berører endringenav titaketeksisterendeeer fremtidige arbeidspassersik

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Tillysing. ... - -4:'- - - -"[ e (vi. til eigedomen vert kart- og oppmælingslorretning måte helde. den. i 19 i I kl. over Gr. nr... Br. nr...

Tillysing. ... - -4:'- - - -[ e (vi. til eigedomen vert kart- og oppmælingslorretning måte helde. den. i 19 i I kl. over Gr. nr... Br. nr... Tiysing Etter krav rå som har grunnboksheime - -4:'- - - -[ e (vi ti eigedomen vert kart- og oppmæingsorretning måte hede den i 19 i k Gr nr Br nr med skyd mark i Kvinnherad herad Ti å niøta på staden

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport

FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN. Intern toktrapport FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: G. M. Dannevig 16-17 mai 1998 Skagerrak Hydrgrafisk snitt Persnell: Pia Backe-Hansen, Einar Dahl, DidrikS. Danielssen, Lena

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 KLV-notat nr. 4 2011 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Tømmeråsfossen i 2010 Namsos, januar 2010 Magdalene Langset og Anders Lamberg Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Metode... 3

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Sekskanta masker i not og andre fiskeredskaper Soix-angular meshes in nets and other fishing gear

INNHOLD - CONTENTS. Sekskanta masker i not og andre fiskeredskaper Soix-angular meshes in nets and other fishing gear ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 14. juni 1979 65. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 00153133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 12.september Tromsø 18.oktober 1988

INTERN TOKTRAPPORT. Tromsø 12.september Tromsø 18.oktober 1988 INTERN TOKTRAPPORT Fartøy: Avgang: Ankmst: Frmå: FIT "Anny Kræmer". Trmsø 12.september 19 Trmsø 1.ktber 19 Kartegge mengde g utbredese av bunnfisk g reker i mrådet Svabard - BjØrnøya. Tråfrsøk. Persne:

Detaljer

91175 G GLITRENDE SKULDERVARMER TIL JULEFESTEN

91175 G GLITRENDE SKULDERVARMER TIL JULEFESTEN 91175 LADY GLITTER Versjon 1 91175 G GLITRENDE SKULDERVARMER TIL JULEFESTEN GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB TLF +46 26 27 30 30 E-POST info@jarbo.se FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer