NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 3454: Livssykluskostnader. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig."

Transkript

1 A vdeling fr ingeniørutdanning Emne: Frvaltning Drift g Vedlikehld (FDV) Emnekde: SO262B Faglig ansvarlig: Hans J Berge Klasse! Gruppe(r) 3BK Eksamensppgaven/ Antall sider: 4 delprøven bestr av : Tillatte hjelpemidler er: Dat: Antall ppgaver: 12 S 3454: Livssykluskstnader Tid: Antall vedlegg: Enkel kalkulatr uten tekstminne g kmmunikasjnsevne Kandidaten m selv kntrllere at ppgavesettet er fullstendig 5 Les først igjennm alle ppgavene før du begynner besvarelsen fr danne deg et bilde av mfanget Det er lurt lese igjennm en ppgave før du begynner løse den Det kan være infrmasjn lenger nede i teksten sm du kan ha glede av tidligere i ppgaven Dispner tiden din med mtanke Vis evt mellmregninger En ryddig g klar begrunnelse kan pvirke karakteren Dersm du ikke klarer regne ut ne du har bruk fr videre i ppgaven s antar du en frnuftig verdi men gjør ppmerksm p dette i besvarelsen Bruk en tydelig g rdentlig skrift i besvarelsen slik at det ikke ppstr misfrstelser i vurderingen LYKKE TL!

2 OBS! Fr de ppgavene det er relevant anvendes følgende renter: Kalkylerente = lnerente = 7% lnnskudds eller sparerente = 4% nflasjn 3% Ellers bidrar tekst p alle skisser g ryddige klare presentasjner til ppgavesren Oppgavenes %sre: 1246 har 5% Oppgave 12 har 15% resten 10% OPPGAVE l et nytt prsjekt vurderes det investere ne mer fr spare p FDV kstnadene Hva kan tilleggsinvesteres hvis det antas at en sparer kr 50 rlig i 30 r OPPGAVE 2 Fr et kntrbygg vurderes det lne en millin krner fr installere en varmeveksler p ventilasjnsystemet Tiltaket antas gi en rlig besparelse p kr inntil utskiftning ved slutten av levetiden a) Hva bør levetiden minst være fr at investeringen skal lønne seg? b) Beregn levetiden hvis en lar en restverdi p 20% av investeringen ved utskiftningen? OPPGAVE 3 T alternative gulvbelegg fr krridrene p Rikshspitalet skal vurderes ut fra disse ppgitte tall p dagens kstnadsniv med alle priser i kr/kvm nnkjøpskstnad/rlig vedlikehldlevetid p hhv 610/150/1 O r g 890/1 OO/15r Hvilket av beleggene er billigst i en 30 rs peride hvis utskiftningene g avfallsgebyret kster 150 kr/kvmfr belegget med lavest innkjøpspris mens det dyreste gir en gjenvinningsverdi p 50 kr/kvm etter at alle utgifter er trukket fra OPPGAVE 4 stedenfr ta pp et ln ønsker en tiltakshaver spare et likt rlig beløp fr kunne betale en utskiftning m 12 r sm n kster 11 mill kr Hva m spares hvert r fr ha nk til utskiftningstidspunktet?

3 OPPGAVE 5 a) Levetidskstnaden fr en 30 rs peride skal beregnes ut i fra følgende infnnasjn m et nybygg: Prsjektkstnad ved vertagelse: 15 OOOkr/kvm Arlig FDV 600 kr/kvm Srlige intervallbundne kstnader fr ppgradering: 10% av prsjektkstnaden b) Hva blir rlig utleiekstnad hvis eieren vil ha 10% pslag fr sin utleievirksmhet? OPPGAVE 6 Gjennmsnittlig husleie fr 65 kvm leiligheter er fr tiden 6000 kr/mned i Oslmrdet Hvr strt blir et ln med 30 rs løpetid fr kjøpe den samme leilighet hvis de mnedlige fellesutgifter blir 1500 kr/mned? OPPGAVE? a) Hva blir nødvendig tykkelsen av islasjnene p hver side aven damp sperre plassert p en frsvarlig mte i en 200mm islert yttervegg av tre der innetemperaturen er 22grader RF 600/0 g utetemperaturen den sm kan frekmme vinterstid i ytre strøk av Osl b) Hva er begrunnelsen mange gir fr plassere dampsperren inne i islasjnen? ) Vurder frsvarligheten av dampsperreplasseringen under a) hvis innetemperaturen senkes til f eks 12grader i et sverm uten at det treffes andre tiltak OPPGAVE 8 a) P hvilke mter transprteres den fukt i bygninger sm kan pvirke materialer g skape muligheter fr skader? b) List pp minst 5 av hvedprinsippene fr ppn gd fuktsikkerhet i en ytterknstruksjn OPPGAVE 9 a) Frklar hva karbnatiseringsprsessen g hvrdan en slik prsess kan utvikle seg hvis det ikke er blitt tatt behørige FDV hensyn b) Tegn en graf der du viser hvrdan karbnatiseringshastigheten varier med luftens Relative Fuktighet (RF)

4 OPPGAVE 10 Murer av steinblkker har etter hvert erstattet tilsvarende betngmurer av estetiske g FDVmessige grunner Redegjør fr de FDV messige grunner fr velge en utvendig blkkmur g tegn et snitt g ppriss aven del aven slik mur i a 3m høyde der alle fuger vises g utsiden av muren avbøyes i rett vinkel ved et hjørne Det frutsettes benyttet steinblkker i fnnat 6Ox90x 120m OPPGAVE 11 Figuren nedenfr viser et utsnitt aven grunnmur p et nybygg der det er tenkt at du er blitt tilkalt fr gi en tilstansdmessig vurdering Hva vil du uttale m tilstrekkeligheten av det viste?

5 OPPGA VE 12 Figuren nedenfr viser en pphldsterrasse g et beplantet felt med en mellmliggende blkkmur kfr snittpil p fig Skisser et snitt i passende mlestkk av bde plantefeltet blkkmuren g terrassen der de t feltene møter hverandre Velg et passende frmat p blkkmuren g inkluder litt av de t feltene p hver side med en passende tekst fr gi uttrykk fr at alle FDV messige frhld er ivaretatt

6 VED LEGG l L () le f ) '"'O '"'O :: y Cf) = = d ;! ri) OD C e ti) d Q) r) ' " G e e 19 :: : ' : + ' + '" + : + '' C) > '" L_J v '" r> Lt 1 t': fl '::; + ø t1" : rj = tt ""( '' ; r C': r"j 4) '"'O = ;""i: QJ = > "J ze Q) e =C/) '"= "'O r= = > '' C': :t : Ẕ > C) 1

7 VEDLEGG 2 T' G '! J4 m 4J m 4J : " s Wt " : " a " ō v r " = r 'O r r» " " r ;: r i r '" " ø " '" D m r O g O O O 8 Pr8" 0000D g O O O O O O O O O O O ø O g:j O O O O O O O O D O O O O O O O O O O O O 8 O O a " O ø g " r a P " 8 O g g g g 8 8 n #" ' 00 u 8 # ""'00 r 8 " a a r "" a " r ' ' r"" $' " 00'0 O' r a r = =! r '" r = a ' 8 g ; :; ; r j r 8 r # a "' = = v "' O O 7' r O O O U _r"' ODOO u ø _"_0 0 0 "" O"rO "0"" ""' d r» '" G' a r» r # r " GO r ø v " r"" O O a "'0 O O O O r O r '" 8 O r' " O r r D r C r " O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C a O" "O rø_ _a P'"""" ø 0 _ r v_"_ ""0" a ø" a S a a a a a a a " 0"" P'lVO r g" C r " ri a " ø ø ø 8 a a a a a a a '" '" v P' ø ro) r ro) 0#1 0#1 g P' r r a a a a a " " 0#1 P' " 0#1 " " " 0#1 ro) g P'» DO " ø' 0#1 0#1 0#1 r 0 " " " " " " " " " " " " 8 0#1 r P' " DO r '" P' P'"""""" C C a a '" r r " w # r OD P' r # 7' m_'" a a r # r g O O O a Q a a P' DO = Q ø ' 7' "' P' ø r ro) r m # 7' Q : # 'O = a ' OQOOOOCO? = Q '"'" '" u> :: u : l Ē :t "; '' l l

8 "':' VEDLEGG 3 ':::: ": su"ufktr r"fi n! '" C" t r Pv W: r Pv C" ø l Pv t V tg: V : : " t t r 0 O O O O O O O O O O w r r_r """ C C 8 C! f'w f'w f'w f'w f'w "''" ' OCG'" _O""'_ : re re re w r r r r r r rw r r r r r r C w w w r r r r "":""' r r r r r r "' r r r r " r 8 " 00 C" C" ø : "rr """"'"'"'"'" Vt Vt w r H _w 0"'"' '" : :: 0" r "'""" 04 r W'O W'O r W'O W'O W'O G W'O W'O 00 & :> O r r W'O W'O H Q G ' _""00 r""'""" "': n r: "': " C1 & :> _ " " r a r = ; ; ; ; ; ; : : : : ::: X ur a'" a Q"" _ == :: : " : :E r r C" " ; ; ; : : : " 2 2 =" =" ;: :::' i ;; C r r r r rw P n g ""'r"' _ø _"'_4 " : ; : ' : : " : : ; ; : : r " JO " " "' z C1 O E ( C: W C u > x C ; E ;; = u " li l

9 VEDLEGG 4 : : v Annu i :es: k tr :fḻ > ::: l : rt m ta C D: r: C H C O E4 H Øl ): H ti] : 2 ti (/)!zj C4 :J Ūl 04 > Ul 'O 'O :J G Q) J J Q) C\ O ti' 04 f C ti' f f J G m f3 M e O :t = E l l " = = == :: = :

10 CO) 1 f C'4 1 f f li 1 0\ 0\ "' '" ri l V\ ri V\ 1 0\ Vt 0\ m OOO " = """"0 O C "' m 0\ l wc > "":) u 5 C rz & '" :5 i"*'j a w "J CQ '1 "' d G' MO M li O l 'J Vt u t " Ol Vt Vt \O w n m 0\ Vt VEDLEGG 5 m Od """O\""'\D""'O'"""'"'O\D 0\ m "' [J] OUAl "0 & 8 M 8 i:=j =i R i: G n 8 \(')1