Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene innen teknisk etat sitt ansvarsmråde. Frståelse fr hvrdan selvkst beregnes, g regnskapsføres, er viktig fr å frstå etatens budsjett/regnskap. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksrdfører PS 10/12 Videreføring av interkmmunalt samarbeide m " Egil Langgård Den grønne Dalen" PS 11/12 Søknad m gdkjenning av bmpengesatser Gunnar Grette PS 12/12 Gnr 113/1 Søknad m dispensasjn, pbl 19-1 Signe Ulland Fløtterud

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2012/133 Avd Teknikk, plan g ressurs Saksbehandler Thr Inge Navelsaker Videreføring av interkmmunalt samarbeide m " Den grønne Dalen" MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedat Utvalgssak kmiteen fr plan, næring g ressurs /12 kmmunestyret Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kmmunestyre ønsker frtsatt deltakelse i den interkmmunale samarbeidsprsessen Den Grønne Dalen 2. Samarbeidet videreføres fr 3 år, ut I løpet av 2014 skal samarbeidet evalueres før eventuell frnyelse 3. Arbeidsmråde skal være sm i dag med fkus på ppfølging av EU s vannrammedirektiv fr vannmråde Numedalslågen g vassdragsrelaterte saker 4. Samarbeidet skal ledes av en plitisk styringsgruppe der rdfører eller varardfører fra hver av kmmunene er medlem, samt en plitisk representant fra hver av fylkeskmmunene. Løpende administrativ dialg skal føres i en gruppe med rådmannsppnevnte persner, eller faggrupper sammensatt etter behv. Arbeidet skal krdineres av et lite sekretariat sm etableres slik styringsgruppa finner hensiktsmessig. 5. skal finansieres med et årlig tilskudd på kr. fra hver av de mindre kmmunene g kr. fra hver av de stre kmmunene, dette frutsettes innarbeidet i kmmunenes budsjett/langtidsbudsjett. Større prsjekter g tiltak må skaffes ekstern finansiering. 6. Det frutsettes at alle kmmunene i Den grønne Dalen deltar i samarbeidet på samme vilkår. Vedlegg: Sakspplysninger: Bakgrunn/histrikk: Den Grønne Dalen er en interkmmunal samarbeidsprsess, på tvers av fylkesgrensen Buskerud /Vestfld, g mellm de seks kmmuner sm dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nre g Uvdal, Rllag, Flesberg, Kngsberg, Lardal g Larvik. De seks kmmunene danner en naturgitt regin knyttet sammen av et felles dalføre g vassdrag. Arbeidet startet i 1996/97 med utgangspunkt i et ønske m å etablere et samarbeid knyttet til øklgi g næringsutvikling langs vassdraget. I 1998 ble det etablert en plitisk styringsgruppe fr arbeidet, bestående av rdførerne i de seks kmmunene g en administrativ arbeidsgruppe med rådmannsppnevnte persner fra hver kmmune. Grønn

3 Dal erklæringen sm angir rammene fr samarbeidet ble undertegnet av alle de seks kmmunene i Fra 2007 bestemte kmmunestyrene i de seks kmmunene at arbeidet skulle knsentreres m Numedalslågen g vassdragsrelaterte saker med samme rganisering sm tidligere. Lågen var med sin rganisering klar fr å sette i gang med arbeidet rundt EU s vanndirektiv g ble pilt vassdrag i planfase 1 g frvaltningsplan ble gdkjent i kgl.res juni Organisering av arbeidet. Samarbeidet ledes av en plitisk styringsgruppe der rdfører eller varardfører er medlemmer. I periden 2007 til i dag har rdfører i Kngsberg, Vidar Lande, vært leder i styringsgruppa. Øvrige styringsgruppe medlemmer er rdfører, varardfører i de fem andre kmmunene. Gruppen møtes 2 3 ganger i året. Det har kmmet innspill m at styringsgruppen bør utvides med en plitisk representant fra hver av fylkeskmmunene. Det er gså en administrativ arbeidsgruppe, med en rådmannsppnevnt persn fra hver av kmmunene. Gruppen møtes etter behv, ca 2-3 ganger i året. Faggrupper pprettes ved behv. I 2011 vedtk styringsgruppen g invitere en representant fra Gksjø kmmunene inn i plitisk styringsgruppe g en representant inn i den administrative arbeidsgruppen. Bakgrunnen fr dette er at Gksjø vassdraget hører til vannmråde Numedalslågen g er innarbeidet i gdkjent frvaltningsplan g tiltaksprgram fr vannmrådet. Prsjekter. Prsjekter sm er gjennmført ved hjelp av Grønn Dal samarbeidet i periden er bl.a. TV-serien m kvinners liv i Den Grønne Dalen, Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter, Kartlegging av bilgisk mangfld g vilt g EU-prsjektet Trygg Ferie. Siden 2007 har prsjektene i samarbeidet vært knyttet til implementering av Eu s vanndirektiv, g følgende prsjekter g undersøkelser har blitt gjennmført, men det ble gså gjennmført vassdragsrelaterte prsjekter før dette: Karakterisering av Numedalslågen (NIVA, SFT), fullkarakterisering Numedalslågen Hvedprsjekt miljømål Numedalslågen BTV vann nettverk : Målet med prsjektet var å skape en arena fr dialg, kunnskapsfrmidling g erfaringsutveksling m bærekraftig kyst-, vann g vassdragsfrvaltning. DGD arrangerte tre seminar med ulike tema innen vassdragsfrvaltningen i periden. Tiltaksanalyse Numedalslågen Målet med analysen var å utrede hvilke tiltak sm er nødvendig fr å nå miljømålene sm er satt fr de vannfrekmstene i vassdraget. Kartlegging av elvemusling sm en indikatrart fr miljøtilstanden i Numedalslågen, Herlandselva g Daleelva 2005 g nedre del av Numedalslågen, samt Gksjø Kartlegging av bunndyr 2008 Alle de ulike prsjektene har dannet grunnlag fr frvaltningsplan g tiltaksprgram Vann regin 2 Vest Viken, sm vannmråde Numedalslågen er en del av, gdkjent i Kgl.res juni Det har gså vært samrdnet, felles prøvetaking/vervåking mellm kmmunene siden Det blir utarbeidet felles analyse/rapprt av den årlige vervåkningen fr hele Numedalslågen. Den har siden 2009 blitt utarbeidet av Rambøll Nrge. Side 3 av 10

4 Nye prsjekter Dersm grønn dal samarbeidet videreføres, vil ppfølging av EU s vanndirektiv være et naturlig arbeidsmråde. Prsjekt tiltaksgjennmføring er allerede igangsatt med prsjektperide til g med første halvår 2013, i denne ligger gså rullering av frvaltningsplan fr planfase 1 vannmrådene sm Numedalslågen er et av. Da vil de prsjektene sm ble gjennmført i periden bli rullert på nytt. Det er str nytteverdi med videre samarbeid mellm kmmunene innenfr vannmrådet i arbeidet med vannfrvaltning g gjennmføring av tiltak fr å nå miljømålene. Kstnader: Siden 2007 har by kmmunene (Larvik g Kngsberg) bidratt med krner årlig, g de øvrige kmmunene (Nre g Uvdal, Rllag, Flesberg g Lardal) har bidratt med krner årlig. Dette har gått til drift av sekretariatet, g krdinering av samarbeidet. Kmmunene bidrar gså med egen innsats i frm av prøvetaking til felles vervåkning g deltakelse i ulike møter g fag g prsjektgrupper. De fleste prsjekter er i hvedsak finansiert med eksterne finansieringskilder. Sekretariat: Dersm samarbeidet videreføres g dersm kmmunene ønsker det, har Numedalsutvikling sagt seg villig til å videreføre sin rlle i samarbeidet. Numedalsutvikling frutsetter i såfall en viss frutsigbarhet knyttet til tidsperspektiv, g anbefaler at en eventuell videreføring av samarbeidet knyttes pp til et 3-årig vedtak, dvs. ut Andre sekretariatsløsninger kan gså være aktuelle Vurdering: Flere av grønn dal kmmunene er i en vanskelig øknmisk situasjn, hvr alle øknmiske bidrag må vurderes, nytten av videreføring av samarbeidet frutsettes derfr å være større enn kstandene. Styringsgruppa g arbeidsgruppa diskuterte nytteverdi g frdeler av videreføring av samarbeidet i møter i desember 2011, g under ppsummeres deres vurderinger av nytteverdi fr videreføring av samarbeidet. Nytteverdi: Grønn Dal samarbeidet gir en felles arena fr de seks kmmunene med Numedalslågen sm viktig fellesnevner. Samarbeidsarenaen er et sted fr dialg mellm kmmunenes plitiske ledelse g mellm rådmennenes representanter m felles utfrdringer g felles ppgaver knyttet til implementering av EU s vanndirektiv. Arenaen er gså et sted fr dialg med fylkeskmmunene, vannreginmyndighet g fylkesmennene m relevante spørsmål, prblemstillinger. Numedalslågen ble valgt ut sm pilt vassdrag i første planfase, bakgrunnen fr det er at samarbeid mellm kmmuner vektlegges av reginale g statlige myndigheter g frdi vannmrådet allerede hadde et samarbeidsfrum g en rganisering i tråd med vanndirektivets anbefalinger. Et interkmmunalt samarbeid rundt naturfrvaltning gir trlig større gjennmslagskraft venfr sentrale myndigheter, enn når kmmunene prøver å løse ulike utfrdringer knyttet til fr eksempel tiltaksgjennmføring hver fr seg. Den reginale interkmmunale dialgen, der initiativene til prsjekter g tiltak kmmer nedenfra, er dessuten en langt bedre innfallsvinkel til samarbeid enn samarbeid sm initieres g styres venfra. Styringsgruppa vurderer derfr frvaltningsppgaver knyttet til Numedalslågen sm er svært viktig samarbeidsfelt fr Den Grønne Dalen. Side 4 av 10

5 En svært viktig rlle fr grønn dal-samarbeidet er gså å utføre ppgaver g gjennmføre prsjekter sm kmmunene enten løser faglig bedre g/eller mer effektivt i fellesskap, enn hver fr seg. Dette kan fr eksempel gi mulighet til å gjennmføre tiltak sm kanskje ikke hadde blitt gjennmført i regi av den enkelte kmmune. Fr de mindre flkerike kmmunene er gså det faglige nettverket, sm interkmmunalt prsjektsamarbeid gir, av str verdi. Kstnader: Erfaringene fra driften av samarbeidet så langt er at det krever et sekretariat til å krdinere prsessen. Dette sekretariatet har siden 2007 hatt et årlig budsjett på til drift (25 000,- årlig fra de mindre flkerike kmmunene g ,- fra de t by kmmunene). Dette dekker utgiftene til en krdinatr i 20 % stilling, samt kstnader til prsjektansvar, revisjn g avhldelse av møter i samarbeidet. Kmmunene yter gså ne bidrag til nen av prsjektene, men de fleste prsjektene finansieres i str grad eksternt. En videreføring av grønn dal samarbeidet frutsetter kmmunal deltakelse på samme nivå sm de siste tre årene. I tillegg frventes det kmmunal egeninnsats fra de ansatte til deltakelse i ulike møter, g til ppfølging av de ulike prsjektene. I framtidige prsjekter sm kmmunene ønsker å delta i, vil man frsøke å skaffe mest mulig ekstern finansiering, men egenandel fra kmmunene vil være aktuelt, g dette må kmmunene ta stilling til etter hvert. Side 5 av 10

6 FLESBERG KOMMUNE Søknad m gdkjenning av bmpengesatser Lampeland Arkiv 205 Saksmappe 2012/114 Avd Teknikk, plan g ressurs Saksbehandler Jn Kåre Jnssn MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedat Utvalgssak kmiteen fr plan, næring g ressurs /12 kmmunestyret Rådmannens anbefaling: I medhld av veglvens 56 vedtar kmmunestyret de nye satsene fr bmpenger, sm fremlagt. Vedlegg: Søknad. Sakspplysninger: Flesberg kmmune har fra: Søre Blefjellveien, v/oddvar Garaas. Fagerfjellveien, v/øyvind Høimyr. Juvenes Blevei BA, v/hans Endre Fssan Streblevegen, v/ Øystein Blia Mttatt søknad m gdkjenning av bmpengesatser. De skriver følgende: Veiene til Blefjell fikk i sin tid gdkjennelse fr å kreve inn bmpenger. Vedtaket innebar gså en at regulering av satsene kunne skje uten frnyet behandling frutsatt at det fulgte nrmal prisstigning. Dette skjedde i hht friluftslvens 5. Fra 1996 er det veilven sm regulerer dette. Vi søker derfr etter 56 i veilven m å få gdkjent følgende satser: Enkelttur Lastebil Sesngkrt Årskrt Straffegebyr Søre Bleveien Fagerfjellveien Juvenes Blevei BA Strebleveien I tillegg på sesngkrt kmmer engangsavgift utsendelse av krt. Bmpengene går uavkrtet til vedlikehld av veiene.

7 I veglvens 56 står det følgende: Med samtykke fra kmmunen kan det krevjast bmpenger fr ferdsel på privat veg. Kmmunen skal g fastsette strleiken på avgifta g kan sette vilkår m bestemt bruk av avgiftsmidlane. Kmmunen kan g fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til kjøretøyet ved unnlatt betaling av bmpenger g fastsette strleiken på tillegsavgifta. Vurdering: I kmmentarutgaven til lven, står det følgende m 56. Det kan ikke frventes at kmmunen skal freta en mfattende prøving, men at kmmunens samtykke først g fremst er en prøving av rimeligheten i å kreve bmpenger på denne knkrete vegstrekningen, g størrelsen på bmpengene. Ettersm msøkte bmveier har krevd inn bmpenger i mange år g beviselig brukt mye midler på vedlikehld g ppgradering av veien, så finner rådmannen ingen grunn til å verprøve fremlagte frslag til nye satsene fr bmpenger. Rådmannen gjør imidlertid ppmerksm på satsene ikke kan endres igjen uten kmmunestyrets gdkjenning. Saken legges med dette frem til plitisk behandling. Side 7 av 10

8 FLESBERG KOMMUNE Gnr 113/1 Søknad m dispensasjn, pbl 19-1 Lampeland Arkiv 113/1/0/0 Saksmappe 2011/470 Avd Teknikk, plan g ressurs Saksbehandler Ørn Antnssn MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedat Utvalgssak kmiteen fr plan, næring g ressurs /12 Rådmannens anbefaling: Kmmunens kmité fr plan, næring g ressurs avslår Kristian Mens dispensasjnssøknad, datert Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt «Sakspplysninger». Avslaget begrunnes: Kmmunen kan bare gi dispensasjn dersm hensynene bak frbudet eller hensynene i lvens frmålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må frdelene ved å gi dispensasjn være klart større enn ulempene, jf plan- g bygningslven kap. 19. Frdelene ved en dispensasjn skal primært knyttes til de ffentlige hensyn sm planen skal ivareta g de frmål g hensyn sm plan- g bygningslven fastsetter. Bligtmten GNR 113/20 har et areal på ca 3,5 daa. Det er etter rådmannens ppfatning mer enn tilstrekkelig areal fr vanlig bligtmt. Vedlegg: - Dispensasjnssøknaden, datert Søkers situasjnskart i målestkk 1:1000 med parsellen avmarkert - Relevant utsnitt av kmmuneplanens kartdel i målestkk 1:3000 Sakspplysninger: Fra grunneier Kristian Men (3622 Svene) har kmmunen mttatt dispensasjnssøknad. Søknaden er datert Men søker kmmunen m dispensasjn fra kmmuneplanens arealdel fr å legge til rette fr fradeling av ca 5,2 daa fra hans gård Men Nrdre (GNR 113/1). Arealet er tenkt sm tilleggsareal til bebygd bligtmt GNR 113/20. GNR 113/20 er i dag ca 3,5 daa. Arealet + halve bligtmten er i kmmuneplanen avsatt til landbruks-, natur- g friluftsmråder (LNF). Området er langs Fv 40, ca 2 km sør av Lampeland tettsted, vis a vis avkjøringen til Men industrimråde, Mens dispensasjnssøknad ( ). Jeg søker herved m dispensasjn m deling av grunneiendm tilleggareal til GNR 113/20. Arealet er etter hvert blitt vanskelig å drive sm skgstykke på grunn av høyspentlinje, blighus, g riksvei 40. Jeg mener derfr at arealet passer bedre sm tilleggsareal til GNR 113/20. I samsvar med pbl 19-1 er dispensasjnssøknaden versendt sektrrganene til uttalelse. Fylkesmannen i Buskerud:

9 Uttalelse til søknad m dispensasjn fra kmmuneplanen fr fradeling til tilleggsareal fra Men Nrdre i Flesberg kmmune Flesberg kmmune har versendt en søknad m dispensasjn fra kmmuneplanen fr fradeling av et tilleggsareal fra Men Nrdre. Fylkesmannen viser til at det ikke er ønskelig å mdispnere landbruksarealer, da en slik fradeling svekker eiendmmens ressursgrunnlag. I denne saken kan vi ikke se at det freligger samfunnsmessige frhld sm har psitive knsekvenser av fradelingen, g Fylkesmannen kan ikke anbefale at dispensasjnssøknaden blir imøtekmmet. Vi ber m å bli rientert m kmmunens videre behandling av saken. Bakgrunn Flesberg kmmune har i brev av 20. desember 2011 versendt en søknad m dispensasjn fra kmmuneplanen fr fradeling av et tilleggsareal til en bligtmt fra Men Nrdre, gnr. 113/1. Kmmunen kan bare gi dispensasjn dersm hensynene bak frbudet eller hensynene i lvens frmålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må frdelene ved å gi dispensasjn være klart større enn ulempene, jf plan- g bygningslven kap. 19. Frdelene ved en dispensasjn skal primært knyttes til de ffentlige hensyn sm planen skal ivareta g de frmål g hensyn sm plan- g bygningslven fastsetter. Fylkesmannen vil videre vise til Lv m frvaltning av naturens mangfld av 19. juni 2009 sm fastsetter mål fr ivaretakelse av naturtyper g arter. Lven mhandler sentrale prinsipper sm skal legges til grunn gså fr arealplanlegging etter annet lvverk. I den grad det er relevant må det redegjøres fr hvrdan de miljørettslige prinsippene fr ffentlig beslutnings taking i 8-12 i naturmangfldlven er vurdert g fulgt pp i denne saken. Arealet består av skg g ligger nær fylkesveg 40. Ut fra et landbruksmessig synspunkt er det ikke ønskelig å dele landbruksarealer fra landbrukseiendmmer da dette svekker landbrukseiendmmens ressursgrunnlag. I dette tilfellet skal det fradelte arealet legges sm tilleggsareal til en bligtmt. Saken ville kunnet stilt seg ne annerledes m det fradelte arealet i stedet hadde vært lagt sm tilleggsareal til en annen landbrukseiendm sm var i aktiv drift. En eventuell dispensasjn fr fradeling av grunn gir ikke anledning til å gjennmføre bygge- eller anleggstiltak på eiendmmen, g det må frtsatt søkes m dispensasjn fr å gjennmføre slike tiltak. Kmmunen må vurdere m saken kan ha negative virkninger fr lkale miljøverdier eller lkale interesser g ut fra dette freta en knkret vurdering av saken. En eventuell dispensasjn må begrunnes nøye ut fra knkrete frhld i den aktuelle saken fr å unngå at det skapes en uheldig presedens i frhld til tilsvarende saker. Vi har tillit til at kmmunen vurderer alle relevante frhld i saken g at lkale miljøverdier g lkale interesser blir ivaretatt. Knklusjn Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjn i denne saken da vi ikke kan se hvilke samfunnsmessige frhld sm har psitive knsekvenser av fradelingen, samtidig sm fradelingen vil være en svekkelse av ressursgrunnlaget til den aktuelle landbrukseiendmmen. Vurdering: I frhld arealdelen av kmmuneplanen fr Flesberg er arealet avsatt til «landbruks-, naturg friluftsmråder» hvr plan- g bygningslven (pbl) kun tillater landbruksrelaterte tiltak. Arealdelen av kmmuneplanen har direkte rettsvirkning fr arealbruken, slik at selve Side 9 av 10

10 arealangivelsen vil være bindende fr arealbruken, jf pbl 11-6 andre ledd. Det er frbud mt endret arealbruk i strid med planen. Det innebærer at arbeid g tiltak sm nevnt bl.a. i pbl kapitel 20 (deling) ikke må være i strid med den arealbruk sm er fastsatt i planen. Heller ikke andre tiltak sm kan være til vesentlig ulempe fr gjennmføring av planen er tillatt. Pbl Dispensasjnsvedtaket Kmmunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjn fra bestemmelser fastsatt i eller i medhld av denne lv. Det kan settes vilkår fr dispensasjnen. Dispensasjn kan ikke gis dersm hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lvens frmålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må frdelene ved å gi dispensasjn være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjn fra lven g frskrifter til lven skal det legges særlig vekt på dispensasjnens knsekvenser fr helse, miljø, sikkerhet g tilgjengelighet. Ved vurderingen av m det skal gis dispensasjn fra planer skal statlige g reginale rammer g mål tillegges særlig vekt. Kmmunen bør heller ikke dispensere fra planer, lvens bestemmelser m planer g frbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller reginal myndighet har uttalt seg negativt m dispensasjnssøknaden. Departementet kan i frskrift gi regler fr mfanget av dispensasjner g fastsette tidsfrist fr behandling av dispensasjnssaker. Dispensasjn kan ikke gis dersm hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lvens frmålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Jf. lvparagrafen her ver. Dispensasjn iht. søknaden vil bryte med dette. Søknaden er derfr å avslå. Side 10 av 10

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmmunestyret Møtested: Kmmunehuset Møtedat: TORSDAG 10.05.2012 kl. 17:00 INFORMASJON: Etter møtet, kl. 18.00, blir det følgende infrmasjn: Kl. 18.00: Erik Hle, leder beredskap/ass.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Hogst/tynning på Halsstein

Hogst/tynning på Halsstein Hgst/tynning på Halsstein Levanger kmmune 1. Hvilke planer (tidsplan g mfang) fr uttak av skg har kmmunen i mrådet? Kmmunen har sm mål å gjøre dette i løpet av 2-3 års peride. Omfanget er å ta granskg

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nre g Uvdal kmmune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Hvedutvalg livsløp g kultur Møtested: Møterm 2, Rødberg Dat: 12.04.2012 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad Sigrid

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001

Forslag til Reguleringsendring. Reguleringsplan for Tjødnestøl. Sinnes, Sirdal. Del av gnr/bnr: 9/5. Plan ID 20100001 Sirdal Kmmune Frslag til Reguleringsendring Reguleringsplan fr Tjødnestøl Sinnes, Sirdal Del av gnr/bnr: 9/5 Plan ID 20100001 16.01.2012 Reguleringsplan fr Tjødnestøl, Sinnes Sirdal Kmmune 1. Bakgrunn

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud

REFERAT. Dato 12. februar 2013. Til stede Fylkesmannen Jon Anders. Landbruksavd. Anmarkrud REFERAT Tema fr møte PTU-OA Dat 12. februar 2013 Sted Til stede FM-OA Fylkesmannen Jn Anders Landbruksavd. Anmarkrud Leif Nilsen Miljøvernavd. Kartverket Siri Oestreich FKK Osl Waage Statens vegvesen Eldbjørg

Detaljer