Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale"

Transkript

1 Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste sikkerhetstiltakene vi har i den frebyggende persnellsikkerhetstjenesten. Det er viktig at ledere i virksmheter underlagt sikkerhetslven er seg sitt ansvar bevisst g utøver denne myndigheten slik den er tiltenkt g at autrisasjn dermed bidrar til å øke sikkerhetsnivået hs virksmhetene. Denne reviderte utgaven av autrisasjnshåndbka vil frhåpentligvis være et hjelpemiddel i utøvelsen av autrisasjnsmyndighet. Nasjnal sikkerhetsmyndighet April 2011

2 2 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Innhldsfrtegnelse 1 Innledning Frmål g hensikt med autrisasjnsinstituttet Hva er autrisasjn? Håndbkas hensikt Tjenestelig behv need t knw - prinsippet Sikkerhetsklareringsprsessen Før autrisasjnssamtalen Autrisasjnssamtalen Hva er en autrisasjnssamtale? Når gjennmføres en autrisasjnssamtale? Autrisasjnssamtalens innhld Praktisk gjennmføring av autrisasjnssamtalen Sikkerhetsrientering Autrisasjn Autrisasjnsansvarlig Delegering av autrisasjnsmyndighet Vilkår fr å autrisere Reautrisasjn Reklarering Eventuelle endringer ved den autriserte Særskilte frhld Oppsummering Vedlegg Side 2

3 3 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Innledning 1.1 Frmål g hensikt med autrisasjnsinstituttet I den frebyggende sikkerhetstjeneste er mennesket en viktig faktr. Mennesket kan utgjøre en trussel g/eller inneha et sårbarhetsptensial sm kan utnyttes. Den frebyggende sikkerhetstjenesten har derfr persnellsikkerhetstjenesten sm et virkemiddel til å adressere dette. Den frebyggende persnellsikkerhetstjenesten kan deles inn i tre elementer; sikkerhetsklarering, autrisasjn g daglig sikkerhetsmessig ledelse. Det er sikkerhetsklareringen sm sannsynligvis er best kjent av de tre, men alle delene må være tilstede fr å ha en gd persnellsikkerhetstjeneste. Sikkerhetsklarering kan i realiteten betraktes sm et øyeblikksbilde basert på hva persnen sm skal klareres har gjrt tidligere i sitt liv. Klareringsavgjørelsen fra klareringsmyndigheten er basert på en risikvillighet g en frventning m at persnen vil være å stle på fr fremtiden. Autrisasjn har til hensikt å veilede den sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn slik at persnen kan fungere sm en effektiv barriere mt sikkerhetstruende aktiviteter. Å bli autrisert er i realiteten at sjefen har tillit til den autrisertes evne har vilje g evne til å håndtere sikkerhetsgradert infrmasjn på en gd måte. Autrisasjnssamtalen vil kunne synliggjøre sårbarheter g trusler sm ikke fremkmmer av relevante registre ved gjennmføring av persnkntrll. Autrisasjn g autrisasjnssamtale er derfr et viktig verktøy sm skal benyttes av den lkale leder g sikkerhetsansvarlige sm et ledd i arbeidet med frebyggende sikkerhetstjeneste. Autrisasjn g autrisasjnssamtale er beskrevet i sikkerhetslvens 3 g 19 samt i persnellsikkerhetsfrskriftens 5-1 til 5-8. Daglig sikkerhetsmessig ledelse er enhver leders ansvar g er den daglige sikkerhetsmessige ppfølgingen sm gjøres i den hensikt å påse at den autriserte har adferd sm bidrar til å ivareta sikkerheten. Leder skal løpende veilede, mtivere g bevisstgjøre den autriserte til å behandle sikkerhetsgradert infrmasjn på frskriftsmessig måte. Gjennmføringen av den daglige sikkerhetsmessige ledelse g kntrll vil måtte ta hensyn til flere frhld, eksempelvis kjente sårbarhetsfaktrer hs den autriserte, dennes arbeidsppgaver, kunnskap m sikkerhet, samt trusselbildet ved tjenestestedet. 1.2 Hva er autrisasjn? I sikkerhetslvens 3 er autrisasjn under pkt. 17 definert sm: [En] avgjørelse, fretatt av autrisasjnsansvarlig, m at en persn etter frutgående sikkerhetsklarering (med unntak fr tilgang til infrmasjn sikkerhetsgradert BEGRENSET), bedømmelse av kunnskap m sikkerhetsbestemmelser, tjenestelig behv samt avlagt taushetsløfte, gis tilgang til infrmasjn med angitt sikkerhetsgrad. Autrisasjn er i tillegg en prsess sm følger en sikkerhetsklarert persn i hele den periden vedkmmende har tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn g blir således en del av begrepet sikkerhetsmessig ledelse g kntrll. Frenklet kan vi si at autrisasjnsprsessen er spørsmålet m lederen har den nødvendige grad av tillit til at den autriserte håndterer sikkerhetsgradert infrmasjn på den måten den skal håndteres. Side 3

4 4 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Det er viktig å huske på at enkeltindividet kan bli ansatt i en stilling sm medfører behv fr sikkerhetsklarering g autrisasjn, ut at de vet nen ting m sikkerhetslven, frskrift, instrukser g regelverk. Med andre rd, det er ikke sikkert at persnen på frhånd har ne frhld til, eller kunnskap m frebyggende sikkerhet. Det påligger således arbeidsgiver et ansvar å besørge at denne kunnskapen blir gitt. Autrisasjnsprsessen skal fungere sm en garanti fr at denne kunnskapen har blitt verført g frstått av den sm skal autriseres. Etter at vedtaket m sikkerhetsklarering er meddelt, vil det være nødvendig at den klarerte bl.a. gis infrmasjn m lkale frhld av betydning fr sikkerheten. Sikkerhetsklarering er ikke alene tilstrekkelig fr å gi en persn tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn, g må sammen med autrisasjn ses på sm t deler av en helhet. Ingen skal kunne gis tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn uten å være sikkerhetsklarert g autrisert fr det graderingsnivå infrmasjnen er på! 1.3 Håndbkas hensikt Håndbka er tenkt sm et hjelpemiddel fr de sm har autrisasjnsansvar g sm skal gjennmføre autrisasjn g autrisasjnssamtaler. Sm et vedlegg til håndbka finnes de ulike dkumentene sm er en del av autrisasjnsprsessen. Disse skjemaene graderes g beskyttes etter sitt innhld når der er tatt i bruk. Håndbka beskriver de ulike fasene i autrisasjnsprsessen fra start til slutt sm beskrevet i figur 1. Figur 1 - Autrisasjnsprsessen Side 4

5 5 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Tjenestelig behv need t knw - prinsippet Et svært viktig arbeid sm skal utføres av autrisasjnsmyndigheten, er vurderingen m hvrvidt det freligger et tjenstlig behv fr tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. Den autrisasjnsansvarlige skal vurdere nivået på tilgangen (eksempelvis t..m. KONFIDENSIELT), mfanget av tilgangen (hvilket saksfelt) g m det kan iverksettes kmpenserende tiltak (eksempelvis fysiske) fr å hindre tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn sm vedkmmende ikke har behv fr. Need t knw prinsippet er et (velkjent) prinsipp sm betyr at en ikke skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn med mindre en har et strengt tjenstlig behv fr dette. Det er vanskelig å dele persnellets tilgang/mulige tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn inn i enkle g klare nivå. Vi kan dele dette inn i tre hvedkategrier sm vist i figur 2 under: Den sm skal ha tilgang. Fr eksempel en saksbehandler eller sjef ved en avdeling sm behandler sikkerhetsgradert infrmasjn. Den sm ikke har et tjenestelig behv akkurat nå, men sm likevel pga. den type arbeid vedkmmende utfører sannsynligvis vil kunne få vilkårlig tilgang eller at behvet endres ver tid. Dette kan fr eksempel være persnell sm arbeider i virksmheter med høy mbilitet g hyppig endring i frhld til stilling g ppgaver sm fr eksempel Frsvaret g utenrikstjenesten. Den sm ikke har et tjenestelig behv, men sm kan få en mulig vilkårlig tilgang, er fr eksempel den sm har et krtere pphld i et mråde hvr sikkerhetsgradert infrmasjn ppbevares g behandles. Persner i denne kategri kan være servicepersnell, renvasjnsarbeidere g rengjøringspersnell. Persnell i denne kategrien skal sm hvedregel aldri sikkerhetsklareres eller autriseres. Persnene må eventuelt følges g/eller andre kmpenserende tiltak iverksettes. Figur 2 - Behvsvurdering av klarering g autrisasjn Side 5

6 6 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Det påligger arbeidsgiver et særlig ansvar m å ikke verdrive behvet fr sikkerhetsklarering g autrisasjn. Det er viktig å frstå at det å bli pålagt et krav til sikkerhetsklarering kan være et nde. Det er ikke alle sm kan få en sikkerhetsklarering g dersm man blir nektet klarering, kan det i verste fall medføre knsekvenser i frhld til den enkeltes arbeidssituasjn. Det er derfr viktig at det fretas en balansert vurdering av det reelle behvet. Sikkerhetsklareringsprsessen er sannsynligvis det beste screeningsverktøyet av ansatte sm finnes i Nrge i dag, men sikkerhetsklarering er ikke ment å være et verktøy fr å screene alle. Persnkntrllprsessen iverksettes kun der det freligger et reelt behv frdi den ansatte skal håndtere sikkerhetsgradert infrmasjn.l Det samme gjelder autrisasjnsprsessen. Der man iverksetter fr mange autrisasjner kan det medføre at man går langt utver hva sm er frnuftig i frhld til need t knw prinsippet. Det behøver ikke være slik at alle ansatte sm arbeider i en virksmhet sm håndterer sikkerhetsgradert infrmasjn trenger å være sikkerhetsklarert eller autrisert fr dette. 3 Sikkerhetsklareringsprsessen Når det tjenestelige behv er vurdert g det er behv fr tilgang til KONFIDENSIELT eller høyere, iverksettes en klareringsprsess sm vist i figur 3. Figur 3 - Sikkerhetsklareringsprsess Sm man kan se av illustrasjnen ender denne prsessen enten med at persnen får sikkerhetsklarering eller at persnen IKKE får klarering sm anmdet. Hva sm skjer når en persn ikke får klarering mtales ikke i detalj i denne håndbken. Derimt setter vi fkus på hva sm skjer når persnen får en klarering. Det er da autrisasjn er aktuelt. Side 6

7 7 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Allikevel er det viktig å merke seg at autrisasjnsansvarlig ikke vil mtta nen frm fr begrunnelse til avslag m sikkerhetsklarering. Begrunnelse vil derimt bli sendt persnen dette gjelder g det videre saksfrløp er en prsess mellm klareringsmyndigheten g persnen sm er nektet klarering. Det er alltid arbeidsgiver sm anmder m at klareringsprsessen iverksettes. Arbeidsgiver i denne settingen beskrives sm autrisasjnsansvarlig. Det er frskjellige rutiner hs virksmhetene. Nen sender inn sin persnpplysningsblankett (POB) via sin nærmeste sjef (autrisasjnsansvarlig), i andre virksmheter sendes blanketten direkte til virksmhetens sikkerhetsavdeling. Den sm skal klareres (den mspurte) fyller ut persnpplysningsblanketten (Figur 4) g autrisasjnsmyndigheten kntrllerer at den er riktig fylt ut. Autrisasjnsmyndigheten skal deretter ta en kpi av den riginale persnpplysningsblanketten, sm påføres nødvendig infrmasjn fra autrisasjnsmyndigheten g sendes frem til klareringsmyndigheten. Figur 4 - Persnpplysningsblankett Figur 5 - Saksmslag fr persnellsikkerhet Original blankett skal ppbevares i saksmslag fr persnellsikkerhet (Figur 5). Virksmheter der klareringsmyndighet er identisk med autrisasjnsmyndighet, følger de samme prsedyrer. Kravet m ppbevaring i saksmslag er begrunnet med kntrll ver hvem sm har tilgang til dkumentene. I den skriftlige begrunnelsen fr klareringsanmdningen sm skal følge persnpplysningsblanketten, må det fremgå hva sm er årsaken til at den aktuelle persnen har behv fr sikkerhetsklarering på angitt nivå. En henvisning til behv i stilling anses ikke sm tilstrekkelig. Det må sm et minimum fremgå hvilke arbeidsppgaver vedkmmende har, g hvilket graderingsnivå det er på infrmasjnen vedkmmende vil kunne få tilgang til. Dersm klareringsbehvet er begrunnet i risiken fr vilkårlig tilgang, dvs. at det ikke freligger tjenestelig behv, skal det fremgå av begrunnelsen hvilke sikkerhetstiltak sm er vurdert fr å hindre denne tilgangen. Ingen kan autriseres fr tilgang til infrmasjn gradert høyere enn vedkmmende er sikkerhetsklarert fr! Side 7

8 8 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Når sikkerhetsklarering er gitt vil dette bli meddelt autrisasjnsansvarlig. Den sm er blitt sikkerhetsklarert må få denne infrmasjnen gjennm sin autrisasjnsansvarlig. Infrmasjnen m sikkerhetsklareringen skjer sm regel skriftlig sammen med klareringsbevis fr det aktuelle klareringsnivå g sendes til anmdende/autrisasjnsmyndighet. 4 Før autrisasjnssamtalen Sikkerhetsklarering er nå plass. Før autrisasjnssamtalen avhldes er det viktig at den sm skal autriseres har fått den nødvendige kunnskapen m hvilke regler sm gjelder fr behandling av sikkerhetsgradert infrmasjn på det stedet han/hun nå arbeider. Enhver virksmhet må ha rutiner sm sørger fr at ansatte sm skal arbeide med sikkerhetsgradert infrmasjn gis infrmasjn m regelverk g rutiner. Om denne infrmasjnen gis ved hjelp av e- læring, samtaler, kurs eller lignende spiller ingen rlle. Det viktigste, er at de ansatte har fått nk kunnskap sm gjør han/hun i stand til å løse sine ppgaver knyttet til behandling av sikkerhetsgradert infrmasjn på en gd måte. Dette kan selvsagt gjøres gjennm autrisasjnssamtalen, men når samtalens hensikt er både å infrmere g kntrllere m vedkmmende har frstått sikkerhetsinstrukser, kan det være frmålstjenlig å la den sm skal autriseres få infrmasjn m sikkerhet på frhånd. Den sm skal autriseres bør få infrmasjn m: Sikkerhetstrussel- g risik Kjennskap til: Internasjnale frhld Nasjnale frhld Lkale frhld Trender i tiden Knkrete trusler/risik Sentrale g lkale sikkerhetsbestemmelser Kjenne til sikkerhetslven sentrale bestemmelser Frstå prinsippet m taushetsplikt Kjenne til generelle infrmasjnssikkerhetsrutiner Frstå lkale sikkerhetsbestemmelser Frstå kravene m behandling av sikkerhetsgradert infrmasjn Før autrisasjnssamtalen finner sted, bør gså den sm skal autriseres infrmeres m hva autrisasjn er g hva dette betyr fr den autriserte. Det kan være viktig å frklare m hvrdan infrmasjnen fra en autrisasjnssamtale behandles g avklare hvem sm gjør hva under autrisasjn. Nasjnal sikkerhetsmyndighet har utarbeidet en brsjyre m dette temaet sm virksmhetene kan benytte sm infrmasjn til den enkelte sm skal autriseres. 5 Autrisasjnssamtalen 5.1 Hva er en autrisasjnssamtale? En autrisasjnssamtale er i sikkerhetslvens frskrift m persnellsikkerhet 5-5 beskrevet sm følger: Fr å avklare tillitsfrhldet mellm autrisasjnsansvarlig g en persn i frbindelse med dennes autrisasjn, skal autrisasjnsansvarlig sørge fr at det blir avhldt en autrisasjnssamtale med vedkmmende. Autrisasjnssamtalen skjer altså lkalt g skal rutinemessig avhldes før autrisasjn gis. Side 8

9 9 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Begrepet sikkerhetssamtale 1 benyttes i dag m en eventuell samtale sm avhldes av klareringsmyndigheten i frbindelse med behandlingen av en sikkerhetsklareringssak, g må ikke frveksles med autrisasjnssamtalen. Autrisasjnssamtalen er nærmere beskrevet i pkt Begrepet sørge fr i paragrafens første ledd betyr at autrisasjnsansvarlig kan delegere gjennmføring av samtalen. Samtalen bør frtrinnsvis ikke gjennmføres på lavere nivå enn avdelings-/seksjnsnivå i den sivile frvaltning g tilsvarende nivå innen Frsvaret. Det å delegere brt samtalen til andre kan medføre utfrdringer i frhld til den daglige sikkerhetsmessige ledelsen sm er enhver leders ansvar. Sm utgangspunkt anbefaler NSM at den samme sm utøver autrisasjnsmyndigheten er den samme sm gjennmfører samtalen. 5.2 Når gjennmføres en autrisasjnssamtale? Tidspunktet fr når en autrisasjnssamtale skal avhldes, er beskrevet i frskrift m persnellsikkerhet 5-5 andre ledd: Autrisasjnssamtale skal gjennmføres 1. før autrisasjn finner sted, 2. når vedkmmende persn selv ønsker det, 3. ved reklarering, eller 4. når autrisasjnsansvarlig ellers finner grunn til det. [ ] Ved autrisasjn fr STRENGT HEMMELIG (eventuelt COSMIC TOP SECRET/tilsvarende)skal autrisasjnssamtale gjennmføres minst hvert annet år. Med referanse til pkt. 4. venfr, menes her situasjner hvr autrisasjnsansvarlig blir kjent med fr eksempel straffbare frhld, lønnstrekk (påleggstrekk), sikkerhetsbrudd g psykiske prblemer sm er knyttet til den autriserte/sikkerhetsklarerte. Se frøvrig sikkerhetslven 21 m hvilke frhld sm kan være relevante. 5.3 Autrisasjnssamtalens innhld Innhldet i autrisasjnssamtalen er grvt beskrevet i frskrift m persnellsikkerhet 5-5 fjerde g femte ledd: Den sm avhlder en autrisasjnssamtale skal 1. infrmere m lkale sikkerhetsmessige frhld, 2. frsikre seg m at vedkmmende kjenner sikkerhetsmessige risikfaktrer g aktuelle sikkerhetsbestemmelser, 3. kntrllere at pplysninger avgitt i persnpplysningsblanketten er krrekte g ppdaterte, g 4. få eventuelle ytterligere pplysninger av sikkerhetsmessig betydning. Fr persner med krtvarig behv fr autrisasjn, f.eks. elever ved skler g kurs g vernepliktige mannskaper, kan individuell autrisasjnssamtale erstattes av en felles rientering m sikkerhetsmessige risikfaktrer g aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Det skal likevel rienteres m den rett den enkelte har til å kreve individuell autrisasjnssamtale. 1 Sikkerhetssamtale er nærmere beskrevet i sikkerhetslven 21 g persnellsikkerhetsfrskriften 4-2. Side 9

10 10 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Autriserende myndighet kan selvsagt gjennmføre punkt 1 i 5-5 i fellesskap, men det betyr ikke at en individuell autrisasjnssamtale ikke skal gjennmføres. Når det gjelder unntaket m at felles rientering bare kan skje i de tilfeller sm er nevnt i paragrafens femte ledd, er det viktig å presisere at kravene sm angitt i pkt. 1 blir verhldt. I frbindelse med rienteringen må det infrmeres m retten den enkelte har til å få gjennmført en individuell autrisasjnssamtale, samt plikten vedkmmende har til å be m det (jf. 24). Fr alt annet persnell skal det gjennmføres en individuell autrisasjnssamtale. Se fr øvrig eksempel på skjema fr gjennmføring av autrisasjnssamtale vedlegg A. En autrisasjnssamtale kan gjennmføres i følgende rekkefølge g innehlde infrmasjn g spørsmålstema (Se vedlegg C) sm følger: Innledning g rlleavklaring Hvem du representerer i denne frbindelse Hvrdan samtalen kmmer til å fregå Hva sm skjer etter at samtalen er ferdig Dkumentasjn Identitetsavklaring Taushetserklæring Sikkerhetsmessig skikkethet Hva betyr det? Betydning av ærlighet Hva er autrisasjn? Definisjn Hvem autriserer Fr hva? Hva betyr dette fr den sm skal autriseres? Tilgang til hva slags infrmasjn? Infrmasjnsplikten Den autrisertes infrmasjnsplikt Hva er relevant å infrmere m Hva infrmasjnen blir brukt til Taushetsplikt Kan kmme til deg g spørre Sikkerhetstrussel- g risik Internasjnale frhld Nasjnale frhld Lkale frhld Trender i tiden Knkrete trusler/risik Lkale & sentrale sikkerhetsbestemmelser Lkale sikkerhetsbestemmelser Kntrsikkerhetsrutiner IKT-sikkerhet Bruk av ssiale medier Dkumentsikkerhet Infrmasjnssikkerhet Sikkerhetslven Persnpplysningsblanketten Side 10

11 11 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Familie/Nærstående Tilknytning til andre stater Øknmi Straffbare frhld/kntakt med pliti g påtalemyndighet Alkhl/narktika Psykisk helse/medisinering Tilknytning til andre land Øknmiske interesser i andre land Nærståendes tilknytning til andre land Relevante persnlige frhld Rykter Spesielle frhld tillagt stillingen Tidligere sikkerhetsbrudd Tidligere nedsettelser av autrisasjn/klarering Sm et vedlegg til håndbken er det gså et frslag til et skjema fr gjennmføring av autrisasjnssamtalen. Skjemaet er ppbygd etter frslagene til samtaleinnhld på side Praktisk gjennmføring av autrisasjnssamtalen Det er viktig å fkusere på hvedhensikten med autrisasjnssamtalen. Samtalen er til fr både å bevisstgjøre den sm skal autriseres m sikkerhetsmessige utfrdringer g å få pplysninger sm er relevante fr å vurdere vedkmmende evne til å håndtere sikkerhetsgradert infrmasjn. Det er viktig fr samtalen g samtalens mål at den gjennmføres på et sted hvr samtalen kan gjennmføres ufrstyrret. Det ptimale er å gjennmføre autrisasjnssamtalen på et nøytralt sted (ikke eget kntr). Sett av nk tid. Tidsnød kan ødelegge fr kmmunikasjn g hensikten med samtalen. Erfaringsmessig kan en autrisasjnssamtale ta alt fra 20 minutter til en time, avhengig av persnen, emner g erfaring. Det tar sannsynligvis lengre tid å gjennmføre en autrisasjnssamtale med en nyansatt enn det vil ta med en sm har arbeidet på samme sted i 20 år. Den sm skal gjennmføre samtalen bør ta utgangspunkt i sine egne erfaringer g evne til å kmmunisere med andre mennesker. Autrisasjnsmyndigheten skal behandle den sm skal autriseres med respekt g høflighet. Det er viktig å huske på at den autriserte skal føle at det er mulig å ta kntakt med autrisasjnsmyndigheten på et senere tidspunkt når han/hun kmmer med infrmasjn sm vedkmmende er pliktig å frtelle m, selv m dette kanskje ikke er ne psitivt vedkmmende skal snakke m. Autrisasjnssamtalen skal planlegges g det er viktig å frberede seg før gjennmføringen. Ser man på temaene sm nrmalt kmmer pp i en autrisasjnssamtale kan man sannsynligvis lage en standard plan fr 70 % av spørsmål g tema, mens de resterende 30 % er de individuelle frskjellene sm det må tas høyde fr. Det betyr at den sm skal gjennmføre autrisasjnssamtalen kan gjenbruke 70 % av sin plan fr hver eneste gjennmføring. Dette sparer mye i frberedelsesfasen. Det er ikke til å kmme brt i fra at mange av spørsmålene sm er relevante i autrisasjnssamtale er persnlige g fr nen intime. Det kan fr mange være utfrdrende å gjennmføre samtaler med mennesker de har kjent i mange år når det temaene blir så persnlige. Det er her viktig å skape en frståelse fr hvilke ppgaver g rller man nå løser. Dvs. at man nå representerer sikkerhetsrganisasjnen i virksmheten g ikke lenger bare er sjef, kmpis eller persnlig venn. Det er fullt mulig å gjennmføre en autrisasjnssamtale g utøve autrisasjn selv m man er persnlige venner. Dersm dette er et prblem burde man i det hele tatt ikke kunne være sjef fr den sm skal autriseres. Ikke glem at autrisasjn handler m at sjefen skal ha den nødvendige tillit til den ansattes evne til å håndtere sikkerhetsgradert infrmasjn. Side 11

12 12 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Et gdt råd er å gjøre infrmasjnen g spørsmål til dine egne. Ta eierskap i hvrdan du fr eksempel presenterer hva en autrisasjnssamtale er. Dest mer du gjør dette til ditt eget j mer vil du fremstå sm trygg g trverdig. Dette verføres sm regel til den du snakker med g stimulerer bedre til en gd kmmunikasjn. Å bedrive aktiv lytting til hva en annen persn sier er en vanskelig kunst. Dette krever knsentrasjn g vilje, men ikke minst en plan med allerede planlagte spørsmål. Alt fr fte bruker man sin knsentrasjn til å tenke ut et nytt spørsmål istedenfr å lytte til hva sm blir sagt. La persnen få bruke sine egne rd g uttrykk under samtalen, frsøk g ikke avbryte. Bruk flest åpne spørsmål g frsøk å unngå ledende spørsmål. Bruk åpne spørsmål! (frklar, beskriv, frtell m, sv) Dersm vedkmmende ikke redegjør tilstrekkelig fr sikkerhetsmessig interessante temaer, km tilbake til temaet senere i samtalen. Hyppige avbrytelser gjør at vedkmmende lett mister tråden. Det er fr øvrig viktig at samtalens frm g innhld tilpasses den enkeltes ppgaver g behv. Enklere pplysninger fra autrisasjnssamtalen kan nedtegnes i skjema til anvendelse ved autrisasjnssamtalen. Dersm det fremkmmer spesielle pplysninger, herunder pplysninger utløst av persnellsikkerhetsfrskriften 5-5 andre ledd pkt. 2 eller 4 så skal denne type pplysninger sm hvedregel nedtegnes separat i en egen rapprt. Rapprten skal deretter legges sammen med de øvrige dkumenter i den enkeltes saksmslag fr persnellsikkerhet. Det er viktig at autrisasjnsmyndigheten realitetsbehandler den mttatte infrmasjnen. Det skal fretas en sikkerhetsmessig vurdering m infrmasjnen har betydning fr den enkeltes evne til å behandle sikkerhetsgradert infrmasjn. 5.5 Sikkerhetsrientering Sikkerhetsrientering kan brukes når vedkmmende ikke skal autriseres, men kan få utilsiktet tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. Dette er ikke en vanlig autrisasjnssamtale, men brukes fr eksempel verfr rengjøringspersnell sm er sikkerhetsklarert, men ikke autrisert. Taushetserklæring skal undertegnes. Innhldet i samtalen kan da være: Orientering m taushetsplikten Hva vedkmmende skal gjøre ved utilsiktet tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn Infrmasjn m frebyggende sikkerhet g behvet fr å sikre infrmasjn. Side 12

13 13 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Autrisasjn Når autrisasjnssamtalen er gjennmført, skal frmell autrisasjn utføres av den autrisasjnsansvarlige, uavhengig av hvem sm gjennmførte samtalen. Den autrisasjnsansvarlige skal ha all dkumentasjn på den autriserte tilgjengelig, sm fr eksempel saksmslag fr persnellsikkerhet med innhld. Kravet til denne er: persnpplysningsblankett, klareringsbevis, taushetserklæring g eventuelle andre pplysninger sm er sikkerhetsmessig relevante (se gså pkt. 8). Den frmelle autrisasjnen gjøres ved at autrisasjnsansvarlig påtegner saksmslag fr persnellsikkerhet, g senere ved underskrift av autrisasjnslisten. Saksmslaget er en del av dkumentasjnen på at prsessen er gjennmført iht. sikkerhetslvens bestemmelser. Autrisasjnslisten er redskapet fr bl.a. arkiv-, pst- g IT-persnell til anvendelse i deres arbeid med å gi andre tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. En autrisasjnsliste kan være en liste sm frteller hvem sm har rettmessig adgang til et beskyttet mråde, eller hvem sm har tilgangsrettigheter i et datasystem. 6.1 Autrisasjnsansvarlig Den enkelte virksmhets leder er ansvarlig fr å autrisere persnell fr tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn, jfr. persnellsikkerhetsfrskriften 5-1. Leder fr en virksmhet sm er underlagt en annen virksmhet, f.eks. NSM sm er underlagt Frsvarsdepartementet/Justisdepartementet, skal autriseres av sin nærmeste verrdnende med autrisasjnsmyndighet, f.eks. departementsråd. Leverandører g andre private virksmheter sm mfattes av sikkerhetslven, autriserer persnell fr tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn sm er i virksmhetens besittelse. I de tilfeller hvr den sikkerhetsgraderte infrmasjnen ikke er i leverandør/privat virksmhets besittelse, er det den ffentlige myndigheten sm gir tilgang sm gså autriserer. 6.2 Delegering av autrisasjnsmyndighet Nærhet mellm den sm autriseres g den autrisasjnsansvarlige, er nødvendig fr effektiv sikkerhetsmessig ledelse. Virksmhetens leder har anledning til å delegere myndigheten til å autrisere dersm virksmheten har et strt autrisasjnsbehv. NSM anbefaler likevel at denne delegeringsadgangen anvendes frsiktig. Delegering til lavere nivåer enn eksempelvis avdelings-/seksjnsnivå i den sivile del av frvaltningen g tilsvarende nivå innen Frsvaret, bør bare skje i spesielle tilfelle, sm fr eksempel der de gegrafiske avstandene er stre. Delegering av autrisasjnsmyndighet skal skje skriftlig. 6.3 Vilkår fr å autrisere Syv vilkår må være ppfylt før autrisasjn fretas. Persnellsikkerhetsfrskriftens 5-2 angir: 1. Nødvendig sikkerhetsklarering iht. lvens 19 Med nødvendig sikkerhetsklarering menes at vedkmmende har gyldig klarering fr det nivå vedkmmende skal autriseres fr (eller høyere). 2. Tjenestelig behv Kravet til tjenestelig behv i paragrafens pkt. 2 innebærer at autrisasjn kun skal gis pp til g med det nivå det er et faktisk behv fr at vedkmmende får tilgang til. Dette gjelder Side 13

14 14 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 selv m vedkmmende skulle inneha en sikkerhetsklarering fr et høyere nivå. Autrisasjn gir ingen rett til tilgang til all infrmasjn gradert på et visst nivå. Det er bare infrmasjn relevant fr det saksfelt vedkmmende arbeider med, sm det er naturlig at vedkmmende gis tilgang til ( need t knw ). Denne vurderingen av tjenestelig behv tilligger autrisasjnsansvarlig. 3. Undertegnelse av taushetserklæring Hensikten er å få bekreftet at den autriserte er kjent med sin taushetsplikt g straffebestemmelsene tilknyttet brudd på taushetsplikten. Den autriserte bekrefter med sin underskrift at dette er gjrt kjent fr vedkmmende. 4. Kjennskap til aktuelle sikkerhetsbestemmelser Vedkmmende skal kjenne til g frstå relevante sikkerhetsbestemmelser (sentrale g lkale). 5. Autrisasjnssamtale er gjennmført Sikkerhetsmessig tillit skal avklares gjennm en persnlig g målrettet samtale mellm autrisasjnsmyndigheten g den autriserte. Se fr øvrig eget punkt vedrørende autrisasjnssamtale. 6. Sikkerhetsmessig skikkethet er avklart Man må gjennmføre en vurdering av den autrisertes vilje g evne til å etterleve sikkerhetslvens bestemmelser, samt at vedkmmende fr øvrig etterlever de alminnelige aksepterte regler g nrmer i samfunnet. Det skal ikke herske tvil m vedkmmendes ljalitet, pålitelighet g sunne dømmekraft i frhld til behandling av skjermingsverdig infrmasjn. 7. Identitetskntrll er fretatt Identitetskntrll er en verifisering av at vedkmmende sm autriseres, faktisk er den sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. Gdkjent identitetskrt skal fremlegges. Figur 6 - Ft - Side 14

15 15 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Reautrisasjn Dersm den autriserte er sikkerhetsklarert g autrisert fr STRENGT HEMMELIG eller COSMIC TOP SECRET, skal ny autrisasjnssamtale g frmell autrisasjn gjentas hvert annet år. Årsaken er at skadeptensialet er større på dette nivået enn på de lavere nivå g det aksepteres dermed en lavere risik. Dersm den autriserte skifter stilling g får en ny autrisasjnsansvarlig, brtfaller autrisasjnen autmatisk (se pkt ). Dersm den autrisasjnsansvarlige skifter stilling g vedkmmende sm er autrisert, av denne grunn får ny autrisasjnsansvarlig, kan reautrisasjn fregå på t måter. Den ene er at ny autrisasjnsansvarlig legger den tidligere avhldte samtale til grunn fr reautrisasjnen Den andre måten er at ny sjef, kan legge til grunn den eksisterende autrisasjnen eller sjefen kan iverksette en ny autrisasjnsrunde. 8 Reklarering Når så sikkerhetsklareringen er i ferd med å løpe ut, skal reklarering iverksettes. En sikkerhetsklarering har en gyldighetstid på inntil 5 år, men autrisasjnsansvarlig bør iverksette reklarering i gd tid før utløpsdat. Hva sm skal defineres sm gd tid er avhengig av en rekke frhld. Hvis fr eksempel den sm skal reklareres, er eller har vært i utlandet (i løpet av) de siste 5 årene, bør reklarering iverksettes inntil 1 år i frveien av sikkerhetsklareringens utløpsdat. Andre frhld kan gså påvirke behandlingen av reklareringssaken, fr eksempel ufrdelaktige frhld sm er nødvendig å belyse gjennm en sikkerhetssamtale g/eller andre tiltak. En reklareringsprsesss kan derfr med frdel påbegynnes tidlig g bør uansett iverksettes 6 måneder før utløpet av den gjeldende sikkerhetsklareringen. En reklarering gjennmføres på akkurat samme måte sm beskrevet i pkt. 3. Denne prsessen er således ikke lettere eller annerledes fra første gangs sikkerhetsklarering. 9 Eventuelle endringer ved den autriserte I løpet av den periden autrisasjnen gjelder fr, kan det ppstå endringer sm gjør at autrisasjnen/sikkerhetsklareringen skal revurderes. Den enkelte autriserte har en plikt etter sikkerhetslvens 24 første ledd til å hlde autrisasjnsansvarlig rientert m slike endringer. Denne plikten fremgår gså av veiledningen til persnpplysningsblanketten. Det frventes at den autriserte infrmerer m: Etablering av samberskap, ekteskap/partnerskap Negativ kntakt med pliti/påtalemyndighet Situasjner sm kan eller har ført til at man utsettes fr press Sykdm eller medisinering av sykdm sm kan svekke dømmekraft g knsentrasjnsevne Brudd på sikkerhetsbestemmelser, kmprmittering av sikkerhetsgradert infrmasjn Prblematisk frhld til alkhl/andre rusmidler Øknmiske prblemer Tilknytning til utenlandske stater Kntakt med andre sm kan tenkes å drive spinasje, sabtasje, terrr eller andre ulvlige frmål Side 15

16 16 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Autrisasjnsansvarlig skal etter samme paragraf samt persnellsikkerhetsfrskriftens 5-8, freta en vurdering av eventuelle innkmmende pplysninger sm er relevante å vurdere med tanke på sikkerhetsmessig skikkethet. Opplysninger sm er relevante, er nærmere beskrevet i sikkerhetslven 21. Dersm autrisasjnsansvarlig mener at infrmasjnen har betydningen fr sikkerhetsmessig skikkethet skal autrisasjnen suspenderes i den hensikt g ikke lenger gi den det gjelder tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. Dersm autrisasjnsansvarlig er usikker på hvilken betydning et frhld utgjør, i vurderingen av den sikkerhetsmessige skikkethet etter sikkerhetslven 24 femte ledd, sml. 21 første ledd, må frhldet meldes til klareringsmyndigheten. I tilfeller hvr autrisasjnsansvarlig ikke kan utelukke at klareringsmyndigheten vil kunne kmme til et annet resultat i sin vurdering, må saken gså meldes. Dersm disse tilfellene ikke blir meldt inn, hindres etterlevelse av sikkerhetslven 24 andre ledd. Opplysninger sm autrisasjnsansvarlig får kjennskap til g sm kan tillegges betydning i en vurdering av vedkmmendes sikkerhetsmessige skikkethet etter sikkerhetslvens 21, må anses å være sikkerhetsmessig relevante etter frskriftens 6-3 g skal således ppbevares i saksmslaget. Opplysningene vil eksempelvis kunne være frhld sm hvedpersnen selv har infrmert m iht. sikkerhetslvens 24, innrapprterte frhld fra andre, eller infrmasjn m disiplinære frhld vedrørende angjeldende persn. Slike pplysninger kan måtte bli ppbevart t steder da de både kan være persnpplysninger, sm skal ppbevares i den enkeltes persnellmappe, g persnellsikkerhetspplysninger sm skal ppbevares i saksmslaget. Dersm pplysningene er rene persnellsikkerhetspplysninger, skal de ikke ppbevares i persnalmappen. Dette gjelder gså autrisasjnsmyndighetens dkumentasjn i frbindelse med vurdering av autrisasjn g gjennmføring av autrisasjnssamtaler, samt eventuelt ytterligere innhentede pplysninger. Eventuelle persnkntrllpplysninger klareringsmyndigheten har meddelt autrisasjnsansvarlig til bruk i den daglige sikkerhetsmessige ledelse g kntrll, skal heller ikke ppbevares i persnalmappen 2. Autrisasjn er ne sm kan gis g trekkes tilbake dersm den sm er autrisert ikke viser seg sikkerhetsmessig skikket til å ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn 2 I samsvar med sikkerhetslvens 20 fjerde ledd g frskrift m persnellsikkerhet 4-4 første ledd Side 16

17 17 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Særskilte frhld 10.1 Umyndige persner Hvedregel er at man utviser frsiktighet med å gi umyndige tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn. Nen unntak freligger, men autrisasjnen skal da bygge på den autrisasjnsansvarliges vurdering av bl.a. vedkmmendes mdenhet. Det er ikke anledning til å autrisere persner under 15 år Nødautrisasjn Akutt behv fr redning av liv, helse eller stre øknmiske verdier samt tvingende beredskapsmessige eller perative frhld er eksempler på frhld sm kan nødvendiggjøre en nødautrisasjn. Autrisasjn skal i slike tilfelle likevel ikke skje fr høyere nivå enn det sm er nødvendig ut fra situasjnen. Behv fr autrisasjn ved påregnelige ppgaver, sm eksempelvis deltagelse på møter eller øvelser, hjemler ikke nødautrisasjn. Fr øvrig vises til nødvergebestemmelsene i straffelvens 47 g 48. Virksmheter sm har gitt en nødautrisasjn, rapprterer til NSM i samsvar med frskrift m sikkerhetsadministrasjn kapittel 5. Betydningen av en mfattende g utfyllende autrisasjnssamtale vil her fremstå sm særdeles str Brtfall av autrisasjn Autrisasjn brtfaller autmatisk dersm (jf. sikkerhetslven 24): a) persnen fratrer den stilling autrisasjnen mfatter Med å fratre menes her at vedkmmende slutter i den knkrete stilling vedkmmende har autrisasjn fr. b) behvet fr autrisasjn av andre grunner ikke lenger er til stede Dette kan eksempelvis være ved prsjektrelatert arbeid, mrganisering av stilling g tilsvarende. c) vedkmmende ikke lenger innehar tilstrekkelig sikkerhetsklarering Dette kan frekmme ved brtfall pga. utløp av gyldighetstid g tap eller nedsettelse av sikkerhetsklarering. I de tilfeller hvr autrisasjnen brtfaller, skal den tidligere autrisasjnsansvarlige gjøre vedkmmende ppmerksm på at taushetsplikten gså gjelder fr fremtiden Ufrdelaktige avgjørelser Ved en negativ autrisasjnsavgjørelse skal den autriserte skriftlig rienteres m avgjørelsen (se vedlegg B) g m at klareringsmyndigheten vil bli infrmert fr å freta en vurdering av sikkerhetsklareringen. Autrisasjnsavgjørelsen kan ikke påklages. Eksempel på skriftlig underretning er vedlagt Autrisasjnsmyndigheten plikter deretter å innrette seg etter den senere avgjørelse fretatt av klareringsmyndigheten, dvs. sette autrisasjnen i tråd med denne. Husk at negative autrisasjnsavgjørelser ikke skal fremkmme på autrisasjnslisten. 3 Jf. frskrift m infrmasjnssikkerhet 3-3 Side 17

18 18 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april 2011 Dvs. at dersm autrisasjnen er satt ned fra HEMMELIG til KONFIDENSIELT, så skal KONFIDENSIELT føres pp på autrisasjnslisten, men uten at dette fremstår sm en nedsettelse. INGEN KLARERING (IK) skal heller ikke fremgå av autrisasjnslisten. I slike tilfeller skal vedkmmende ikke føres pp på autrisasjnslisten. I enkelte situasjner kan det tenkes at enkeltindivider sm er gitt INGEN KLARERING (IK) kan autriseres fr nivået BEGRENSET. Persnell med IK. kan ikke autriseres fr tilgang til BEGRENSET uten at klareringsmyndigheten har vurdert saken. Autriserende myndighet må eventuelt søke klareringsmyndigheten m at slik dispensasjn blir gitt. 11 Oppsummering Det er viktig å gjennmføre autrisasjnssamtaler g autrisasjn da det er et av de få tiltakene innen frebyggende sikkerhetstjeneste sm setter de menneskelige sikkerhetsutfrdringene i fkus. Autrisasjn er spørsmålet m lederens tillit til den enkeltes evne til å behandle sikkerhetsgradert infrmasjn. Dette krever en ppfølging sm vi definerer sm daglig sikkerhetsmessig ledelse, et ansvar sm er tillagt enhver leder i virksmheter underlagt sikkerhetslven. Side 18

19 19 Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Revidert utgave april Vedlegg Vedlegg A Eksempel på samtaleskjema fr autrisasjnssamtale Vedlegg B Eksempel på mal til suspensjnsskriv av autrisasjn Vedlegg C Eksempel på samtalehjul med tema Side 19

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs

Tiltaksplan mot elevmobbing - Mosjøen vgs Tiltaksplan mt elevmbbing - Msjøen ID UTS.Ms.F.2.4.5 Versjn 1.01 Gyldig fra 03.11.2014 Frfatter Ståle Reinåm Verifisert Kurt Henriksen Gdkjent Kurt Henriksen Side 1 av9 1. Lvhjemmel g definisjner 1.1 Opplæringslven

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautkein kmmune ved rådmann Bredbukstnesveien 6 9520 Kautkein ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehagelven: Kmmunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lv m barnehager Kautkein kmmune 13.09.17

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV

9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV 9A - ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV Paragrafen skal sikre at eleven får et minst like gdt vern av sitt miljø sm arbeidstakere. Dette innebærer at kapittel 9a gjelder fr skleveien, turer/arrangement i sklens

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE 1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD PÅ LAMBERTSETER SKOLE - Fr elever g ansatte ved Lambertseter skle 2015-2016 På Lambertseter skle er vår målsetting at alle elever g ansatte pplever et gdt psykssialt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter

I) Policy mot trakassering, utilbørlig adferd og harde personkonflikter 1 av 11 Persnalavdelingen I) Plicy mt trakassering, utilbørlig adferd g harde persnknflikter Denne plicyen er utarbeidet i 2011 g gjelder fr alle NTNUs ansatte. Plicyen legger NTNUs strategi 2011-2020

Detaljer