HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Kmmunalleder 2 Geir Berglund (arkivsak 12/1196) Saken skal pp til behandling i frmannskapet g kmmunestyret g innstillingen er: 1.Det framlagte frslaget m nytt biblitek, studiesenter, vksenpplæring g ungdmsklubb er ikke mulig å realisere innenfr de rammer sm er lagt i øknmiplanen fr Herøy kmmune. Frslaget mangler gså vesentlige kstnadselementer g sklen har revurdert sitt rmprgram sm medfører at denne løsningen ikke er gjennmførbar. 2.Herøy flkebiblitek samlkaliseres med Herøy skle innenfr sklens eksisterende lkaler. 1. Rømningsvei mt vest bygges m til hvedinngang fr bibliteket. 2. Datarmmet på ungdmstrinnet flyttes. 3. Frmingsavdelingen bygges m. 4. Nytt møterm etableres i tilknytning til pausermmet ved sklen 5. Aulaen ppgraderes til å være funksjnelt fr det nye valgfaget Sal g scene. 6. Prsjektet får en øvre ramme på 2,3 mill. krner. 3. Prsjektet finansieres ved mdispnering av 2,3 mill kr. fra rammen på 5 mill kr. fr utbygging ved HOS Bakgrunn: Den vedtk kmmunestyret i Herøy investeringsbudsjettet fr 2011, i sak 30/10, å sette av kr til utredning av en samlkalisering av biblitek/studiesenter ved Herøy skle. Første utredning: Våren 2011 ble det nedsatt en arbeidsgruppe, sm med bistand fra arkitektfirmaet Tft skulle kmme med et frslag til løsning. Arbeidsgruppen best av følgende: Ry Nilssen enhetsleder fr teknisk enhet Lars Olav Mgård-Larsen enhetsleder fr Herøy skle Kirsten Heiszter bibliteksjef Geir Berglund kmmunalleder 2

2 Gruppa gikk igjennm biblitekets g sklens behv, g satte pp følgende rmprgram fr frprsjektet: Bibliteket Utlånsareal 200 m2 Magasin 15 m2 Mttak/skranke Sitteplasser 15 m2 3 publikumsterminaler 5 m2 Trafikkareal 30 m2 Vksenpplæringen Undervisningsrm 78 m2 Grupperm 1 Grupperm 2 Datarm 63 m2 Kntr 26 m2 Studiesenter Studi/møterm 30 m2 Arbeidsplasser/lesesal Kntr 10 m2 Undervisningsrm 50 m2 Grupperm 1 Grupperm 2 Rmprgrammet ble presentert fr arkitekten fra Tft i møte den I denne utredningen ble det gså tatt hensyn til at det var planlagt å samlkalisere vksenpplæring g ungdmsklubb. I mai 2011 var frprsjektet i hvedsak klart, g Herøy kmmune mttk en kalkyle fra Tft arkitekter på kr ,- fr prsjektet. (Vedlegg 1)

3 Situasjnsplan

4 Plantegning

5 Snitt/fasadetegninger Kmmentarer til første utredning Tanken bak denne utredningen var at bibliteket skulle bli et signalbygg i kmmunen, g at biblitekets lkaler skulle være et nybygg. Det ligger en del svakheter i frutsetningene til denne kalkylen. Det er uavklart m dagens varmeg ventilasjnsanlegg ved Herøy skle har kapasitet til en så str utvidelse av bygningsarealet. Kstnader ved tilpassing g/eller utvidelse av dette er ikke med i priskalkylen. Det ble heller ikke vurdert m det var behv fr endringer g ppgraderinger av eksisterende lkaler fr å få et funksjnelt biblitek. I løpet av høsten 2011 km det signaler fra sklen at avgivelsene av areal til nye aktiviteter sm ungdmsklubb g studiesenter ikke var gdt nk vurdert i frhld til sklens arealbehv. I løpet av budsjettarbeidet denne høsten ble det gså klart at det var lite sannsynlig at kmmuneøknmien ville gjøre kmmunen i stand til å gjennmføre denne investeringen på mellm 6 g 8 milliner krner. Ut fra disse innspillene g vurderingene, mente vi at dette frslaget var fr tynt til å sende til plitisk behandling alene. Rådmannen tk da en avgjørelse m at vi skulle utrede et nytt alternativ sm skulle være innenfr eksisterende arealer ved sklen, g ha en maksimal investeringsramme på 2 milliner krner. Våren 2012 km det et nytt mment inn i saken, ved at kmmunen mttk signaler m at en bedrift ønsket å kjøpe dagens biblitekbygg. Det ble da tatt en takst på dette bygget, sm fikk en takstverdi på kr Rådmannen frsl at kjøper skulle gis psjn på et slikt kjøp, g at inntektene fra salget skulle gå til å finansiere nytt biblitek.

6 Denne saken ble behandlet i Frmannskapet den i sak 44/12, g det ble gjrt følgende vedtak: 1. Frmannskapet ser psitivt på planene til Byggsenteret AS. 2. Bygget averteres ut på det åpne markedet. Bygget ble avertert til salgs, g det km inn t bud. I møte den behandlet frmannskapet dette budet i sak 57/12, g gjrde følgende vedtak: 1. P.g.a. lave anbud stilles salget av biblitekbygget i ber i denne mgang. 2. Rådmannen utreder framtidig dispnering av biblitekbygget i frbindelse med egen sak m flytting av bibliteket. Andre utredning: Våren 2012 ble arbeidsgruppa igjen aktivisert, denne gangen fr å løse ppdraget fra rådmannen g en ny utredning. Rektr ved Herøy skle, Lars Olav Mgård-Larsen, gjennmførte en evaluering av rmplan g rmbehv i sklen ut fra kunnskaper m dagens g framtidas behv. Knklusjnen fra sklen var at det var mulig g etablere bibliteket innenfr sklens eksisterende bygningsmasse, men at det måtte gjøres tilpassinger av andre lkaler i sklen i samme prsess fr å erstatte funksjner sm sklen ellers ville miste, sm kantine, datarm g undervisningsrm. Rektr har ledet dette utredningsarbeidet g kmmet med en rekke innspill i frhld til løsninger. Vi har denne gangen valgt å ikke invlvere arkitekt fr å få en krtere saksbehandlingstid. Vi har laget en skisse til arealet sm skal brukes til biblitek, g hvilke andre rm i sklen sm må bygges m/tilpasses. Følgende bygningsmessige endringer freslås: Biblitekarealet: Dagens datarm g grupperm/klasserm fr vksenpplæringen brukes til biblitek. Det settes igjen dører, slik at det blir én inngang til bibliteket. Inngangen får et dbbelt dørfelt i glass. Det åpnes pp mellm dagens rm gjennm betngskjæring. Dagens nøutgang mt vest bygges m til å bli et inngangsparti fr bibliteket med universell utfrming, g takverheng med utelys g skilt. Tekstilfrming Deler av dagens allrm g sløydsal blkes av til et grupperm fr tekstilfrming. Datarm Nytt datarm etableres i dagens møterm i hvedfløya. Møterm Nytt møterm etableres i lagerrm bak pausermmet. Aula Fra høsten 2012 har Herøy skle startet pp med valgfag. Dette gjør at sklen har behv fr mer allsidige lkaler knyttet til valgfaget sal g scene. Vi freslår derfr at aulaen gis en enkel renvering g pprusting fr å kunne fungere bedre i frhld til dette.

7

8 Kstnadsverslag: Med utgangspunkt i skissen ver, har rektr ved sklen tatt kntakt med firmaet Byggmester Jan Brattli AS fr å få et prisverslag på selve byggearbeidene. Dette er beregnet til kr ,-. (Vedlegg 2) Prisverslaget dekker bare selve byggeutgiftene, g inkluderer ikke utgifter til tekniske anlegg, maling g belegg. Vi må i tillegg regne med utgifter til kabling i frbindelse med etablering av nytt datarm g biblitek. Denne utredningen har sm hensikt å angi et grvt verslag av kstnadene ved å flytte bibliteket til Herøy skle fr å kunne fastsette en ramme fr prsjektet. Vi velger derfr å ta utgangspunkt i erfaringstall fra andre prsjekter i kmmunen, sm tilsier at kstnadsnivået ligger på rundt kr ,- per kvadratmeter fr areal sm skal gjennmgå en lettere renvering/mbygging. Følgende areal vil da være berørt av mbygging/renvering ved sklen: Biblitekarealet 180 m2 Krridr 110 m2 Nytt tekstilrm 40 m2 Allrm 60 m2 Nytt møterm 25 m2 Nytt datarm 35 m2 Aula 310 m2 Sum 760 m2 En grv ramme fr prsjektet blir da 760 m2 * kr = kr. Vurdering: Valget mellm løsning 1 g 2 handler i str grad m t ting, funksjn g øknmi. En viktig frutsetning fr løsning 1 er tanken m at bibliteket skal være et senter ikke bare fr biblitektjenester, men gså være et sted fr et utvidet kulturbegrep. Bygget skal være et signalbygg, g slik vise en klar adskillelse mellm skle g biblitek. Vurderingene av arealbehv bygger på en frståelse av hva et biblitek histrisk sett har vært, g har ikke blitt vurdert ut fra framtidens digitale biblitek. Det er usikkerhet knyttet til de reelle kstnadene i frbindelse med sammenbygging av gammelt g nytt bygg. Det er helle ikke avklart m dagens tekniske anlegg fr varme g ventilasjn har kapasitet til å drive nybygget. En del av frutsetningene fr å bygge nytt var arealbehv fr ungdmsklubb g studiesenter i denne løsningen. Ungdmsklubben er det i dag ikke aktuelt å flytte til sklen, da de kan bli ivaretatt i lkalene til Møtestedet. Dersm kmmunen skulle få behv fr å ta i bruk gamle Silvalen barnehage til barnehagedrift igjen, vil Møtestedet g ungdmsklubben få tilbud m å bruke de gamle lkalene til bibliteket. En annen viktig sakspplysning er at det vil bli etablert et treningssenter i løpet av høsten 2012 i deler av eksisterende biblitekbygg. Behvet fr spesielt tilrettelagte areal til et studiesenter er ne tnet ned i frbindelse med etableringen av Studiesenter ytre Helgeland i tilknytning til RKK. Løsning 2 er et kmprmiss mellm sklens g biblitekets behv, g kjente signaler i frhld til kmmuneøknmien, g fremstår derfr sm et mer øknmisk realistisk prsjekt. Arealet sm vil være tilgjengelig tilsvarer mtrent det reelle arealet bibliteket har tilgjengelig i dag. Arealbehv i et biblitek er i endring med innføring av stadig nye digitale tjenester g muligheter. Dette gjør at behvet fr stre areal til bksamlinger g magasinplass er redusert. Denne løsningen har vært

9 drøftet både med tidligere g nåværende biblitekar, g begge har bekreftet at løsning 2 vil kunne dekke biblitekets behv fr areal. Ut fra en helhetlig vurdering av kmmunens behv g øknmi tilrår sakebehandler at Herøy kmmune satser på løsning 2. Vedlegg: 1. Brev av 19. mai 2011 fra Tft arkitekter. 2. Brev av 12. mai 2012 fra Byggmester Jan Brattli AS

FAUSKE KOMMUNE. Johnsen Brekke. Eiietsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen.

FAUSKE KOMMUNE. Johnsen Brekke. Eiietsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen. --------- SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 12/10636.Arkiv J 0m;alpstD: sald.: 12/1983 Saksbehandler: Stig Løvseth de vedtaksinstans: Kmmurestye Sak nr.: 168/12 KOMMUNESTYRE Dat: 11.12.2012 163/12

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg fr msrg g helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig frfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Kantina Møtedat: 11.06.2015 Møtetid:

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter møte

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 2 overgang barnehage Rapprt fra prsjektet Felles løft fr tidlig innsats i Hallingdal steg 2 vergang barnehage - skle Anne Aglen Brendme, Statped g Wenche E. Olsen, Gl kmmune, 2015 1 Innhld Innhld... 2 1 Frrd... 4 2 Innledning...

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer